raadhaa krishna sahasranaama stotram tel v1

22
Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 1 §ñ ±¸lû¸OμŶ¨ä ¶ª¶¬¶ªñm¸¶¢À «ÒåhμñA §ñ ±¸lû¸OμŶ¨ä ¶ª¶¬¶ªñm¸¶¢À «ÒåhμñA §ñ ±¸lû¸OμŶ¨ä ¶ª¶¬¶ªñm¸¶¢À «ÒåhμñA §ñ ±¸lû¸OμŶ¨ä ¶ª¶¬¶ªñm¸¶¢À «ÒåhμñA ¶ª¶mhμÀÖ¶¢Ã±μ G¢¸Vμ OºA hμöA m¸±μlμ Y¹m¸»ª ¶pÁ¹±μöY¶mîn ±ÀμÀhμå ö±Àμà | q¸ñ¶påA sûμSμ¶¢hμ: «¸°¸h³ ¶¥ÃwmÐ ±ÀμÀÀSμv¹hμîOμA || 1 || OμŶ¨ä ¶¢ÀAhμñ ±μ¶¬¶ªïA Vμ ¶ªî±μ £¶ªîÅiA DSμhμA | ¶ªÃhμ G¢¸Vμ EhμÀïOÐå m¸±μlÐ £q¸ñ: OμÀ¶¢Ã±Ég hμÀ lû¿¶¢Àh¸ || 2 || lû¸ïÊm £Ê¢l¸¶¥À W±μA Vμ±¼hμA ¶pÁ¹±μö Y¶mî¶m: | hμhμ¦Û±μA lû¸ï¶m¶p±Ð m¸±μlÐ sûμSμ¶¢iêò±ÀμÀ: || 3 || Y¹îh¸ö ¶ª±μöA ¶ªÀ¶¢Åh¸å¶måA ¶ªÀ¶pñ¶ªm¸é¶mmЄsñ¤h³ | sûμSμ¶¢´m ¶ª±μö ¶¢Åh¸åAhμ: ¶pÁ¹±μö Oμvê ¶ª¶¢ÀÀlμí¶¢: || 4 || ¶¢À¶¢À ¶ªîÅi ¶¢À¶mÀq¸ñqÒå £m¸ ±ÀμÀÀSμyμ vAsûμ¶mA | hμh³ ¶¥Àñh¸ö ¶¢Vμ¶mA h춪ï m¸±μlμ¶ªï ¶¢À¶®hμî¶m: || 5 || ¶ª¶mhμÀÖ¶¢Ã±Ð sûμSμ¢¸´m ¢¸ïY¶®±μ ±ÀμÀk¸hμkμA | ¶ª¶mhμÀÖ¶¢Ã±μ G¢¸Vμ - ¶¥ÀñgÀ £¶pñ ¶pñ¶¢°¸ï£À ±ÀμÀ»ªî´m Y¶mîn ¶¥Ãw¶m: || 6 || q¸ñ¶påA OμŶ¨ä ±μ¶¬¶ªïA ËÈ¢ «¸¶¢lû¸mÐ sûμ¢¸lûμÀm¸ |

Upload: vamshi

Post on 02-Oct-2015

249 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

hi

TRANSCRIPT

 • Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 1

  lO m hA lO m hA lO m hA lO m hA mh GV OA hA ml Ym pYmn h | qpA sSh: h wm SvhOA || 1 || O Ah A V iA DShA | h GV EhO ml q: Og h lh || 2 || lm l WA VhA p Ymm: | hhA lmp ml sSi: || 3 || Yh A hmA pmmmsh | sSm hAh: p Ov l: || 4 || i mqq m Sy vAsmA | hh h VmA h ml hm: || 5 || mh sSm Y khkA | mh GV - g p p m Ymn wm: || 6 || qpA O A lm slm |

 • Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 2

  Ch hh Ovh pm pAVAO || 7 || Ov hA Oq Yh ml m mh: | hhOl hA OvA qp: O Sm: || 8 || ApA pA hhA A OvmA | h p l A pOhA || 9 || Ok hhm nhxvmSA : | hh: hlAh i pm: h Yph : || 10 || nhA xvA A hh: q l: | SpYm plAh vsi plA hh: || 11 || Vgh gA ph ppl Ei m: | Ah s: qO t: VAl: J V || 12 || Sj lh V sv vs s: | ppmi hlO nS Glh: || 13 || m llOA p lmA m OvmA | OvA WAhmA l nh xv pOOA || 14 || DsAh l lmA W AphA || 15 || ASA AhA SsO O WAh A m hlhA | OqA hlA nYl A sm Dhn hlA || 16 ||

 • Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 3

  hA h lm ppmmA spm | J OO WAh lm l lOm || 17 || E ll nhA hlA hk | smlOA JhA m OlWh WAhh || 18 || p O h sA KOA sS V | DOA hk O: Oi || 19 || OA nh xvA WAhh lnA | l Chg OA pVh l || 20 || Cmm WAho C ppm: gt: | A V lSllmh sl: || 21 || SlA lmA nAlA slA | l nAlA svhp mA || 22 || ClA qAfA m AS | Cv mO V m GplmA || 23 || m gA Vp mml V | AhYl lh h lmhm lgm || 24 || ppmi hhA WAhh CllhA A | J qvmA nhA Oi i V || 25 || h lOmk Og m S | OOAhi V Si || 26 ||

 • Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 4

  l: P: ph: p | nh n WAho ht: || 27 || SmSm nhA Oi mS: | SVgA m TimA || 28 || P llPh : l pO: | lO: vl: P liAlh: || 29 || DhmA WAhh h hA l mA | p m ApmA OA V vAOhA || 30 || mm vOvtYA O sSmpgA | hhm Pl smi nhA || 31 || sA A Ds lln sh | hh pVh h kOvm || 32 || SA V hA penhA h: | Jhh lmA GlA ppmmA o || 33 || mPA O WhsA hhA pOhA | mh GV - hh: hA ml pm: pm lA || 34 || mA A hVp qOA hh g | lh Alm mj AShA || 35 ||

 • Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 5

  OvA h iAhA lOhA | pem A h SvPA m || 36 || ------- lOmAlm: : l svmY: | SlSY: OA: OAOm: || 37 || tmv tmv: phs: phh: | hh: l mYv slm: || 38 || sY YmAl mAlsv lnl: | xvsv: plmh SOvh F: || 39 || SpOmAlm: O SqmAl: hA Si: | sOqg O Opl : || 40 || svlv: v: Al: | plms O: OfmY svO: || 41 || xvl Od lAhtWh: | lmAlm: OAh nOd nh: || 42 || nhA lm OAe As: Oh: | pi: lpi: : llm: || 43 || l m V pi: sl: ps: | slm xv mAlm: m: || 44 || hg qg l pl: | hvO O: pl: pl: pAO: || 45 ||

 • Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 6

  sg lSq V spi: l: d | CYl: l ll : || 46 || lAhl s pYpi: CTlO | Sp OvAu V SpsvO p: || 47 || svm svm lp Dhm | Sp SASg il: O ASv: || 48 || moh sv moh pm: | svAl Al VOh: pvh: || 49 || lhh: OAp lh sm: | ll Cph lv: sOhv: || 50 || slvPv m SpOlh: | sAS OsAS lmlhY g: || 51 || l VmT sO hv S: | Y OvvO Yml m: || 52 || Sqh pO: Alm nOh | hqv hpi: SplO Afm: || 53 || svOf svi: svO OmOASl | phAs x gO sg: || 54 || OAOg OdO j mp lOnh: | hpi lA sO mm: || 55 ||

 • Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 7

  CT m V nlOh svO: | Dl Dhpl: AS mj sYm: || 56 || Sqv Afx l: Sqv sg: | Oh hv S AYmh QO: || 57 || Ohs AS : SAYvAOh OAeO: | pV Od mv sh: || 58 || SOWih p Tp: : | Od OAl vg vmO OAfv: || 59 || DYms: sSm nl h vVm: | Od S SAu: OvOv: l: || 60 || AW m pp h p: | sAf OdYmO s mO: || 61 || s sfh: O ll mm: | SpYpl V lh SmVv: || 62 || pAlfh: pY: Olm ppZh: | j CtO SAl SpO: || 63 || OwO: O mSpjfh d | lmO: pvAs: m: || 64 || hY lA OOAe lO: | SpSq lmSq lS pO: || 65 ||

 • Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 8

  SpOm SpOm pl: | Yphmm sa V nm CpO || 66 || Yvm km mAlSqv am: | SAl pO V APVf : || 67 || A d gl Sp WAhpO: | Sq m: Sp mk: || 68 || ASl pO V SpAfv m: | Of l O lOl: || 69 || O qgmk sm hp: | SpYm DmAl SpYm m: || 70 || SpOSh Vh Spmm vv: | SpAlhO SpOVAsmp: || 71 || SpOhP SpYmZh: | SpOO A SpO p A: || 72 || SpO lvAu Spm hh: | SpO l V SpO ph: || 73 || SpOOh Aov SpO Ah p: | SpO Alh pl SpO A m: || 74 || lpZh: m nOAY m | OAYp: OAY Alm Om: || 75 ||

 • Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 9

  mYv OAS m PlO: | AAsm: : O OYm: || 76 || Ol: Omk Om slm: | Ol: Op Oo OAV: || 77 || nhOf xv: : Shk | ph pl: Og Og: || 78 || Sh mlV O pWAih: | CO Alh pl SpO hOO: || 79 || COO AS k Og: | COhp m YO: pgm: || 80 || kmAll V OA vAem: | OA plm Sp plO: || 81 || l SS V l ppZh: | hAhO Aph: Os VAlm vpm: || 82 || Os ppl Y OAl : | Y kvO vO CtmAlm: || 83 || OqOd l V lh: lqvO: | l:P pm lmAS h: || 84 || Ov pfAh lAhAl svSg: | Ovpl l l mvpm: || 85 ||

 • Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 10

  vq Ov: Op svnh: | OAhO u OAh OA || 86 || VgT s: v: hvAhO: | OAe OA: l nlm: || 87 || llAlt n phO ng: | lAl: hAmk l pm: || 88 || O m V lO hp mm: | GSm phh GSmt pZh: || 89 || GSmtO V GSm lp: | hh V lmtmAlm: || 90 || k A: Og sO sAl: | Sqv lml Sp Sqv v: || 91 || lh Gpj V GSm lO: | SsO sV nSlm h: || 92 || AOg l l l V | lnl: OvO hph plk || 93 || VO qAVYo V mO Vm: | h: p l mV Vh: || 94 || Osv sS lmsAl: Cmp: | CO SSq V piYqvO: s: || 95 ||

 • Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 11

  YAlY lm mAh lY: | VOAlp YAl pvh: || 96 || lOYmO Sf sg hAS: | xvl: pO O :pl: || 97 || Og pAl OO m: | VlOv: lYm mm: || 98 || O p Og Og Vm h: | svsl VS pOO Ymm: || 99 || Og qgmk hspi: A | sOp sO O glO: || 100 || hlm qg sY hp: | hZh hm OAh h AlpO: || 101 || hpi: vgZh pY sl pAO: | mOTj V xv Om Y || 102 || mp lj l:Pmm: | mh S Clh OAfvpl: || 103 || EAlh OAh Zs ppZh: | qYh Cp V Om CpO: || 104 || pl YmO: Ashh sh l: | SV: hSi: ll ll: || 105 ||

 • Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 12

  lOAfm: O: O nSv: | qAfO qg V OO : || 106 || C pl lg s: | YAl l V lmAlm YOh || 107 || qv l lAhO mm: | lkAhO: : l ll mm: || 108 || Og m V Og mm: | lp V lpl OqvO: || 109 || ls V qAVx gSh: | qlh: qAj q l:PTmm: || 110 || qmp V q amlO: | qAVx lh V qvO qvO: || 111 || hk: h: hl sp: | hAl: hi: hp Gll: || 112 || mY V m mm: | sg sYVh sg s pl: || 113 || hm Cp V hhY m: | pl V hsl: || 114 || hO YvOf Yxv plO: | piY plA uY pqvO: || 115 ||

 • Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 13

  l: Ov: OwO sv: | :pl: || 116 || lphY llm lAhO: | SpO pi nAl nh Of Y: || 117 || l OAfi: lm: lmAlv h: | llm DmAl l Almp: || 118 || COm ml: livO ASh: | l Sm i: l SOv vs: || 119 || sAf d A nhA Ad h: | mAlS Oh smS p: || 120 || Sh Ooq nhA v Oh | vYm ASq v Ym vs: || 121 || l OqO Ovql Ah: | vmSAl nv: qlV TmV: || 122 || Ch O pP: l v OqO: | ip pO Slm pZh: || 123 || f lAO V nOAs qgO: | Ymsp lA qAfO qgO: || 124 || sv piO lY pAO: | AOd V O mm: || 125 ||

 • Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 14

  sS hO V iO pl: | SOpYO: As O lA Og: || 126 || lh lh lA m: | lA m V GllO: || 127 || l V lO V DmAl smY | Alm pg Om Ag || 128 || pSv Vh O Oo o | vwh l l OmOps || 129 || ZhVAl ZhS ZhA Zhlq | ZhAs ZhpO SAl ll || 130 || ZhtAs ZhO Zhpl OO | O DO l nhA S pg || 131 || nhA g OAh O O vs | Dlo lj mAl mAlm sh || 132 || lAs l Og sh | OAYp OAY OAYmO mO || 133 || Vq VO VASl s | O gASh xg || 134 || sl sSj Ah Ol Al p | OOf Oi: O Vg || 135 ||

 • Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 15

  Ad pm SS pg | sAfo s Spmkp R || 136 || i n:h l SAl lo | O qom mAl plo || 137 || OAeYm A Odv P | OdOAl vg iOd ipl || 138 || sOS sOq vg G | s ll Al nhA Ohvnh || 139 || nhxv nhO nhAS sh | nh Alm mAlmAlm Ah || 140 || SpO AfxO nhA SqvASh | Spg mAlmAllo || 141 || xv pO V mS mSVg | nhTh p O ivOnh || 142 || pl S V lq | OdVAlmm S OdOOv || 143 || v m nv mAlmAlm vwh | COm A sAfm ASh || 144 || Ovlhv O p | CYS sS Sm Ohv || 145 ||

 • Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 16

  mj nv lAl Ywo | mmj S O pAlh || 146 || Oh Oh O lv | llpv Alm v || 147 || Odj h Odj pvpl | OdS lq OdY l || 148 || m vP V Od sSmT | OdOP v Od vo || 149 || ivh iOv iOvYpl | ilY ivOY hAh no || 150 || ll l l WliO | ll pl sl piO || 151 || l pl sOl iO | Oqgg s lp vo || 152 || Ol sOl sOAl nh | l Oql ali mO || 153 || lp vY nhl g: | lq lsS l lnh || 154 || lASm Al nh mhm m | psh l q Yv || 155 ||

 • Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 17

  Odps OdVAl tAslOV: | Ov Ch Sl ll lls || 156 || OO OsO VAlz nh | Ovf Ap O l lg || 157 || Osl: O Op g | OOAh Olm O m Og || 158 || Ol: OSj Ol Ovl | sh hh vO mh || 159 || Olj plj Sj m | mSlj lj l sAO || 160 || l Ymo ChSg p: | GhvAO AlAO plAO ljO || 161 || kAO OAYAO V OAfvAO plh | VhAO llAO V pvAOh Cp V || 162 || lAfAO OdAO V pVAl OAOh | OqO V AlOAY g || 163 || O pslmO O m sZo | plO l AShS lo || 164 || OdOvAh ssAS Cqp pvVh | hnl: plAPl nlh || 165 ||

 • Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 18

  Cgl Sg lAl o | mAlpl viO Oi: || 166 || Ot AOh wo mh pAfh | SpAl O SpAfp to || 167 || O pil uh phAS pvOAWh | O DwASmh SAl || 168 || CmAh Sg Apm O Om vv | uYh : OmS AWh || 169 || vl n V vwhlh j | plAlh ipph || 170 || Ahhh l l sOvs | ls Al Ph h: sSl || 171 || AS l sl lAlm Vg | smAl WlmAl lmmAl iO || 172 || SAl hY V SAl qg AS | OASsg hsg sh || 173 || O l O OmO mO | lh OAOgh ov Sh || 174 || mp Apm OAOg Afh | C OhO As: hml || 175 ||

 • Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 19

  qOi: pmAl p g | pmOs Wh Al Al || 176 || O sv pl OvP | Ol ll p mlo || 177 || QpVv Vf VApO sh | OAOvO O Afh V CpZh || 178 || nh pf hp | l l pl pl h || 179 || ssAS sAS OlAf OdAlo | l V nh v g || 180 || OgYv l nhhl g | Csj V CmO vgnh || 181 || oiY iY V Y l:Pg | YSg V VAl nsmm || 182 || OhO Os l Alm h | plOO pAVO h || 183 || mOAu mf V gpg o | Y Ymo smo || 184 || s OAi: i: | l O: i: || 185 ||

 • Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 20

  l sOlO hv lo | l sOpl V l g || 187 || ssOpl lp sO lo | Spt V Of p || 188 || nh V Dh O | JOmO YSh q xv pOo || 189 || j l YSl YSll: | A n V A l || 190 || A h Ao l | D m V phSo || 191 || pi nh Ah SvO tl | msi h O vO no || 192 || Ch lh mg fh | Cp V Od p As || 193 || Nls l V vi pg | p lv SAS Ops || 194 || ovpvZh V lhOnh | ppAO nv hYAfv lS || 195 || OAS Spmsl xvg mO | lAl v ChAl lo || 196 ||

 • Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 21

  OWh Wh pWh p | CWAhm SgS Oxv vp || 197 || Al AO V Afv Afo | mhh AV : Alh || 198 || Sp Vfg: Sp Sgf YlO | Spp SpOm Spm SpO || 199 || Spl lAs Sqx Spo | Sps Os Alm VAlO || 200 || glT nh h Oo | OV pYh OdOAl o || 201 || O SgmSf lAl o | OVAl mY V Ol l || 202 || Otvg OpmS AWh | V lvq s slO || 203 || pOi: pmAl oplhv h | OqOd tAs As VnhAto || 204 || Ownlm V SAfhdAO Afh | lOAi W pl lAk || 205 || OWAh pWAh iWAh V Ol | WAh sWAh lWAh || 206 ||

 • Raadhaa Krishna Sahasranaama Stotram v1 www.bharatiweb.com Page 22

  Ol hdS lpnAlo | OAlYmo P OAe Silo || 207 || s p p pkmO | l llo V AY || 208 || ps sV l mlAtO | Sj VAlsSf : h p: || 209 || nvAO Vh V ng V nAYm | Jhm A h Sp ml || 210 || peoA phm Alm | qp pmA Alh nOA || 211 || llmA Sm mA OlA h | qqpA A ll sOlA || 212 || m sSh OOAel | lAS lAl m nh g || 213 || ll YSh YShvm hh | YSv lj V iO || 214 || h mA qOA o | sOOplA lA OA s: hV || 215 || || Ei sml pg psS slqPm hj ql lO m OkmA m lihl: ||