Radha kripaksha kataksha stotra

Download Radha kripaksha kataksha stotra

Post on 15-Nov-2014

23 views

Category:

Documents

8 download

TRANSCRIPT

SRI RADHIKAYAY NAMAH SRI RADHA KRIPA KATAKSH STOTRA

1.MUNINDRA VRINDA VANDITHE TRILOKA SHOKA HARINI PRASANNA VAKTRA PANKAJE NIKUNJA BHUVI LASINI / VRAJENDRA BHANU NADINI VRAJENDRA SUNU SANGATHE KADA KARISHYA SEEHA MAM KRIPA KATAKSHA BHAJANAM // 2.ASHOKA VRIKSHA VALLARI VITHANA MANDA PASTITHE PRVALAJVALA PALLAVA PRABHARUNANGIDHRA KOMALE/ VARA BHAYA SFURATKARE PRABHUTA SAMPRADALAYE KADA KARISHYA SEEHA MAM KRIPA KATAKSHA BHAJANAM // 3.ANANGA RANGA MANGALA PRASANGA BHANGU RABHRUVAAM SUVIBHRAMAM SASAMBRAHMA HRIGANTHA VANNAPATHANAI/ NIRANTARA VASHIKRITA PRATITHA NANDA NANDANE KADA KARISHYA SEEHA MAM KRIPA KATAKSHA BHAJANAM // 4.THADITH SUVARNA CHAMPAKA PRADIPTA GOURA VIGRAHE MUKHAPRABHA PARASTHA KOTI SHARADENDUMANDALE/ VICHITRACHITRA SANCHARACHH KORASHAAVALOCHANNE KADA KARISHYA SEEHA MAM KRIPA KATAKSHA BHAJANAM // 5.MADON MADATI YOUVANE PRAMOD MAN MANDITHE PRAYANURAG RANJITE KALA VILASA PANDITHE/ ANANYA DHANYA KUNJRAJA KAAMAKELI KOVIDHE KADA KARISHYA SEEHA MAM KRIPA KATAKSHA BHAJANAM // 6.ASHESHA BHAAVA DHEERA HEER HAARA BHUSHITHE PRABHUTA SHAATA KUMBHA KUMBHA KUMBHIKUMBH SUSTANI/ PRASHASTHA MANDAHASYA CHOORNA POORNA SOUKHYA SAGARE KADA KARISHYA SEEHA MAM KRIPA KATAKSHA BHAJANAM // 7.MRINALAVALA VALLARI TARANGA RANGA DORLATE LATHAGRALASYA LOLANI LALOCHANAVALOKANE/ LALALLU LANMILAN MANOGYA MUGDHA MOHANASHRYE KADA KARISHYA SEEHA MAM KRIPA KATAKSHA BHAJANAM // 8.SUVARNA MALIKANCHITE TRIREKHA KAMBUKANTHAGE TRIMUTRA MANGALIGUNA TRIRATNA DEPTI DIDHITI/ SALOLANILKUNTALE PRASOONA GUCHHA GUMFITE KADA KARISHYA SEEHA MAM KRIPA KATAKSHA BHAJANAM // 9.NITIMBA BIMB LAMBAMANA PUSHPA MEKHA LAGUNE PRASHASTHA RATNA KINKINNI KALAPA MADHYA MANJULE/ KAREENDRASHUNDA DANDIKA VAROH SOUBHA GORUKE KADA KARISHYA SEEHA MAM KRIPA KATAKSHA BHAJANAM //

10.ANEKA MANTRA NAADA MANJU NUPURARA VASKHALAT SAMAJRAJHANSA VANSHA NIKVANNATIGOURAVE/ VILOLHEMA VALLARI BIDIMBI CHARUCHANGKRAME KADA KARISHYA SEEHA MAM KRIPA KATAKSHA BHAJANAM // 11.ANANTA KOTI VISHNU LOKA NAMRA PADMAJARCHITE HIMADRI JAPU LOMAJA VIRINCHI JAVARAPRADE/ APARSIDHIVRIDHIDIGHDA SATPADAM GULINAKHE KADA KARISHYA SEEHA MAM KRIPA KATAKSHA BHAJANAM // 12.MAKESHVARI KRIYESHVARI SVADESHVARI SURESHVARI TRIVEDA BHARATEESHVARI PRAMANASHASANESHVARI/ RAMESHVARI SHAMESHVARI PRAMODAKANANESHVARI BRAJESHVARI BRAJAADHPE SHRIRADHIKE NAMOSTUTE// 13.ITHIDAMAD BHUTASTVA NISHAMYA BHANU NANDINEE KAROTU SANTATAM JANAM KRIPAKATAKSHA BHAJANAM/ BHAVETA DAIVA SANCHITA TRIROOPAKARMANASHANAM LABHETHADA VRAJENDRA SOONU MANNLA PRAVESHANAM//