rajasthan geography

Upload: hemant-meena

Post on 14-Apr-2018

233 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  1/256

  shah

  een

  1

  v/;k; & 1jktLFkku ds Hkkxkfyd iznsk

  HkkSxksfyd ns'k ls rkRi;Z mu fof'k"V {ks=ksa ls gSa ftudk fu/kkZj.k HkkSxksfyd rRoksa ds

  vk/kkj ij fd;k tkrk gSA ;s os ns'k gksrs gSa] ftuesa mPpkop] tyok;q] kfrd ouLifr]

  e`nk esa i;kZIr ,d:irk n`f"Vxr gksrh gSA bl dkj dh lerk ;k ,d:irk ds dkj.k ;gk

  ds vkfFkZd ,oa lkekftd Lo:i esa Hkh lkekU;r;k lekurk ns[kh tkrh gSA ;|fi R;sd {ks=

  vius lehiLFk Hkkx ls fHkUu gksrk gS] fdUrq muesa ,d vkUrfjd ,d:irk vUrfuZfgr gksrh

  gSA ;gh ,d:irk ns'kksa dh igpku gksrh gSA R;sd ns'k dh HkkSxksfyd fof'k"Vrk;sa mlns'k ds vkfFkZd ,oa lkekftd Lo:i dks u dsoy Hkkfor vfirq fu/kkZfjr djrh gSA ;s

  ns'k ek= lS)kfUrd u gksdj {ks=h; fodkl dk vk/kkj Lrqr djrs gS rFkk {ks=h; fu;kstu

  dk ekxZ 'kLr djrs gSaaA

  jktLFkku ,d ,slk jkT; gS tgk vR;f/kd HkkSxksfyd fofo/krk;sa ;gk ds u dsoy

  fodkl dks Hkkfor djrh gS] vfirq lfn;ksa ls ;gk ds tu&thou esa fofo/krk ds lkFk ,drk

  dk lw=ikr djrh jgh gSA jktLFkku ds e/; esa vjkoyh ioZr Jsf.k;ksa dk foLrkj gS] rks

  if'pe esa fo'kky e:ns'k gSA iwohZ jktLFkku dk eSnkuh {ks= vkSj nf{k.k&iwoZ dk iBkjh {ks=

  viuh fof'k"V igpku j[krk gSA vr% bu ns'kksa dk v/;;u ;gk ds kfrd] vkfFkZd ,oa

  lkekftd Lo:i dks le>us ds fy;s vko';d gS] D;ksafd blh ds ek/;e ls ge ;gk dh

  le`) laLfr dks le> ldrs gS rFkk fodkl dh ;kstukvksa dks ubZ fn'kk ns ldrs gSaA

  jktLFkku ds HkkSxksfyd ns'kksa dk fu/kkZj.k loZFke ks- oh-lh-feJk us ^jktLFkku dk

  Hkwxksy* iqLrd esa fd;k ftldk dk'ku ^us'kuy cqd VLV* }kjk 1968 esa fd;k x;kA mUgksaus

  jktLFkku dks lkr HkkSxksfyd ns'kksa esa foHkDr fd;k] tks fuEu rkfydk esa iznf'kZr gS&

  rkfydk 1-1 k-oh-lh-feJk }kjk Lrkfor Hkkxkfyd ns'k-la- Hkkxkfyd n'k fo'k"krk fty1 if'peh 'kq"d ns'k 'kq"d jsfxLrkuh eSnku]

  okf"kZd o"kkZ 15 ls 25 ls-eh-

  tSlsyesj] ckM+esj] n-iw- chdkusj]

  if'peh tkS/kiqj] n-i-pw: rFkk

  if'peh ukxkSj

  2 v)Z&'kq"d ns'k vjkoyh ds if'pe dk

  'kq"d ns'k] okf"kZd o"kkZ 25

  tkykSj] ikyh] ukxkSj] >qa>quw] m-iw -

  pw: o n-iw - tkS/kiqj

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  2/256

  shah

  een

  2

  ls 50 lseh-

  3 ugjh {ks= flafpr jsfxLrkuh eSnku]

  okf"kZd o"kkZ 15 ls 25 ls-eh-

  xaxkuxj] if'peh chdkusj vkSj

  mkjh tSlsyesj

  4 vjkoyh ns'k vjkoyh dh igkfM+;k]

  okf"kZd o"kkZ 30 ls 60 lseh-

  mn;iqj] n-iw- ikyh o if'peh

  Mwxjiqj

  5 iwohZ f"k &

  vkS|ksfxd ns'k

  eSnkuh o iBkjh v)Z 'kq"d

  ns'k okf"kZd o"kkZ 50 lseh

  ls vf/kd

  t;iqj] vtesj] lokbZ ek/kksiqj]

  HkhyokM+k] cwUnh] vyoj] Hkjriqj]

  /kkSyiqj vkSj dksVk 'kgj

  6- nf{k.kh&iwohZ f"kZns'k

  foU/;u o ykok iBkj]of"kZd o"kkZ 50 lseh ls

  vf/kd

  iwohZ Mwxjiqj] cklokM+k] fpkkSM+xkykokM+

  7 pEcy chgM+ ns'k pEcy ds chgM+] okf"kZd

  o"kkZ 50 ls-eh- ls vf/kd

  lokbZ ek/kksiqj vkSj tks/kiqj

  blh dkj ks-jke ykspu flag us 1971 esa Hkkjr dk kns'khdj.k djrs gq, jktLFkku

  dks nks ogr ns'kksa ;Fkk jktLFkku vkSj jktLFkku iBkj esa foHk dj buds pkj mi&ns'k

  vkSj 12 y?kq ns'kksa esa foHkDr dj mudk fooj.k Lrqr fd;kA ,d vU; foHkktu ks- frokjh

  vkSj lDlsuk us ^jktLFkku dk izknsfkd Hkwxksy* iqLrd esa 1994 esa Lrqr fd;kA blesa

  jktLFkku ds /kjkry] tyok;q] unh&csflu vkfn dks vk/kkj cukdj mUgsa 'kklfud lhekvksa

  ds lkFk lefUor dj jktLFkku ds eq[k] xkS.k] rrh;d ,oa lw{e ns'kksa dk fu/kkZj.k fd;kA

  mi;qZDr knsf'kdj.k dh tfVyrkvksa esa u tkdj ge ;gk jktLFkku ds lkekU;HkkSxksfyd ns'kksa dk fooj.k Lrqr dj jgs gSa tks jkT; ds HkkSxksfyd] vkfFkZd ,oatula[;dh; dks rks Li"V djrs gh gSa lkFk esa fodkl dh vk/kkf'kyk Hkh gSaA lkekU;r;k

  jktLFkku dks pkj HkkSxksfyd ns'kksa esa foHkDr fd;k tkrk gS tks fuEufyf[kr gS& ekufp= 1-11- e:LFkyh; ns'k2- vjkoyh iorh; ns'k3- enkuh ns'k4- nf{k.kh&ioh iBkjh n'k gkM+krh ns'k

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  3/256

  shah

  een

  3

  ekufp= 1-1 jktLFkku ds Hkkxksfyd inske:LFkyh; n'k

  jktLFkku ds if'pe esa foLr`r ,oa fo'kky e:LFky u dsoy jkT; dk vfirq lEiw.kZ

  Hkkjr dk ,d fof'k"V HkkSxksfyd ns'k gS ftls Hkkjr dk fo'kky e:LFky] vFkok ^Fkkj dke:LFky* ds uke ls tkuk tkrk gSA bl ns'k dk foLrkj jkT; esa 250mkjh ls 300mkjhv{kka'k vkSj 690300 iwoh ls 700450 iwohZ ns'kkUrj ds e/; gSA vjkoyh ioZr ka[kyk ds if'pe

  esa ;g ns'k 300 fe-eh- ls de o"kkZ okys {ks= ij QSyk ckywdk fo'kky {ks= gSA bldsvUrxZr jkT; ds ckM+esj] tks/kiqj] tSlyesj] chdkusj] xaxkuxj] guqekuxqU>quwa] lhdj ftys v)Z e:LFkyh; gSA kfrd ,oa

  ekuoh; fofo/krkvksa ds dkj.k bl ns'k dks ek% e:LFkyh] ugjh e:LFky] ckxM+ iznsk

  vkfn esa foHkDr fd;k tkrk gSA

  e:LFky dk mnHkojktLFkku ds e:LFky dh mRifk ds fo"k; esa HkwxHkZoskkvksa ds erks esa fHkUurk gSA dqN

  fo}ku ;g Lohdkj djrs gsa fd tgk vkt e:LFky gS ogk iwoZ esa mitk ou vkPNkfnrvknzZ ns'k Fkk tks dkykUrj esa HkwxkfHkZd ifjorZuksa ls 'kq"d e: Hkwfe esa ifjofrZr gks x;kA

  HkwxfHkZd ek.k Li"V n'kkZrs gSa fd ieksZ&dkcksZfuQsjl dky esa if'peh jktLFkku ij

  foLr`r leqnz FkkA T;wjsfld] fVsf'k;l vkSj b;kslhu HkwxkfHkZd ;qxksa esa ;g {ks= leqnz ds uhps

  Fkk vkSj /khjs&/khjs ;gk ls leqnz f[kldus yxk] rRi'pkr~ IyhLVkslhu dky esa ;gk euq";ksa dk

  knqHkkZo gqvk] tks e'k% foLr`r gksrk x;k vkSj ekuoh; f;k&dykiksa us bls e:LFkyh; {ks=

  cukus esa egrh Hkwfedk fuHkkbZA QyLo:i bZlk iwoZ 4000 ls 1000 o"kZ ds e/; bl {ks= esa iw.kZ

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  4/256

  shah

  een

  4

  e:LFkyh; n'kkvksa dk fodkl gks x;kA ;gk fo|eku [kkjs ikuh dh >hyksa dks leqnzksa dk

  vo'ks"k ekuk tkrk gSA

  lj flfjy QkDl ds vuqlkj] e:LFky dk nf{k.kh&if'peh ,oa fla/k dk fupyh ?kkVhokyk Hkkx vij Vf'kZ;jh ;qx rd leqnz ds uhps jgkA ;g rF; ;gk tk;s tkus okyh pkuksa

  esa kIr leqnzh thok'e ls Li"V gksrk gSA

  cys.MQkMZ us Hkh blh dkj ds fopkj Lrqr fd;s gSaA muds vuqlkj leqnz dsfujUrj ihNs gVus ds ifj.kkeLo:i fldqM+u&f;k ls mfRFkr leqnz ryh us e:LFkyh; {ks=

  dks tUe fn;k] ftldk ek.k bl {ks= dh yo.kh; >hysa gSa rFkk dPN dk nynyh Hkkx Hkh

  mlh dk vo'ks"k gSA,d vU; fopkj ds vuqlkj fujUrj gokvkas ds lkFk gksus okyk ckywokg Hkh bldk

  dkj.k ekuk tkrk gSA okLro esa Fkkj dk e:LFky ckywdk fo'kky {ks= gSA ;gk ckyw dk

  mn~xe ,oa foLrkj ds fuEu dkj.k gS&

  1 pkuksa ds fujUrj vi{kj.k ds QyLo:i ckyw dk mn~Hko gqvk] ;g f;k

  gtkjksa o"kksZa ls vuojr :i ls py jgh gS vkSj vkt Hkh tkjh gSA

  2 ok;q }kjk mM+kdj ykuk vFkkZr~ ok;w

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  5/256

  shah

  een

  5

  vkSj fujUrj ;g f;k pyus ls feh jsr esa cny tkrh gSA i'kqpkj.k 'kq"d ns'kksa dk eq[k

  m|e jgk gS vkSj vkt Hkh gS vkSj ;g e:LFkyhdj.k dk ,d dkj.k gSA

  kfrd Lo:ie:LFkyh; ns'k jkT; dk gh ugha vfirq Hkkjr dk ,d fof'k"V kfrd ns'k gS]

  tks ;gk ds mPpkoph; Lo:i] tyok;q] izkd`frd ouLifr] e`nk vkfn dh fo'ks"krkvksa ls Li"V

  ifjyf{kr gksrh gSA

  /kjkry vFkok mPpkop dh n`f"V ;g ns'k ,d fo'kky jsr dk lkxj gS tgk nwj&nwj

  rd ckyqdk&Lrwi ,oa jsr dk lkxj ygjkrk jgrk gS] ;|fi dgha&dgha pkuh {ks= Hkh

  n`f"Vxr gksrs gSaA vr% bl e:LFky dks jsrhyk e:LFky ,oa iFkjhyk e:LFky nks Hkkxksa esafoHkDr fd;k tk ldrk gSA jsrhys e:LFky dk foLrkj lEiw.kZ {ks= ds yxHkx 85 fr'kr

  {ks= ij gSA bl ns'k dh fof'k"V Hkw&vkfr ckyqdk&LrwiSand-dunes gSa tks fofo/k :iksa

  esa foLr`r gSA ;gk ds ckyqdk Lrwiksa esa v)Z pUnzkdkj cj[kku] vuqLFk ,oa ns'kkUrjh;

  ckyqdk&Lrwi gSA ;s ckyqdk Lrwi vfr NksVs ls 100 ls 200 ehVj dh pkSM+kbZ vkSj 10&20

  ehVj ls vf/kdre 60 ehVj dh pkbZ rd ns[ksa tk ldrs gSaA ;s ckyqdk Lrwi fLFkj u gksdj

  LFkkukUrfjr gksrs jgrs gS rFkk buds Lo:i esa Hkh ifjorZu vkrk jgrk gSA

  blds foijhr iFkjhyk e:LFky tSlyesj] chdkusj ds mkjh Hkkx rFkk tks/kiqj dh

  QykSnh rglhy ds dqN Hkkxksa esa fLFkr gSA ;gk cyqvk vkSj pwus ds iRFkj ds 'kSy gS] ftudk

  mi;ksx LFkkuh; bekjrh iRFkj ds :i esa fd;k tkrk gSA

  e:LFkyh; ns'k ds mkjh Hkkx vFkkZr~ guqekux

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  6/256

  shah

  een

  6

  esa 15 lseh] tks/kiqj esa 35 lseh- rFkk tSlyesj esa 10 lseh- jgrk gSA ;g o"kkZ tqykbZ&flrEcj

  ds e/; gksrh gSA 'khrdky esa if'peh pokrksa ls ;gk dqN o"kkZ gks tkrh gS ftls ^ekoB^dgrs gSaA dHkh&dHkh e:LFkyh; ns'kksa esa if'peh pokrksa ls dqN o"kkZ gksrh gS ftlls ;gk

  rd fd ckkfM+;ksa

  ds vfrfjDr ccwy] [kstM+h] dhdj] ukxQuh vkfn ikbZ tkrh gSA ;gk ikbZ tkus okyh ?kkl esa

  lhou ,oa rqjfMxe eq[k gSA e:LFky ds ftu Hkkxksa esa ty miyC/k gks jgk gS] ogk jksfir

  ouLifr ls i;kZoj.k ifjn`'; esa ifjorZu vk jgk gSA

  enk & bl ns'k dh e`nk mitk gS fdUrq ;g rHkh lEHko gksrk gS tc mls ty miyC/kgksrk gSA ;gk ok;w

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  7/256

  shah

  een

  7

  lkeatL; gSA ckM+esj] tSlyesj] tks/kiqj] ukxkSj] pw: Vksa ds fy, fl) gSA xk; ,oa cSyksa

  dh ;gk mke uLysa ikyh tkrh gSA ckM+esj esa dkdjst] tSlyesj esa Fkkjikjdj]chdkusj&xaxkuxj esa jkBh uLy dh xk;sa nw/k ds fy, fl) gSA chdkusj nqX/k m|ksx dk

  eq[k dsUnzA cSyksa ds fy, ukxkSj lEiw.kZ ns'k esa fo[;kr gSA HksM+ ikyu rFkk cdjh ikyu ;gk

  vf/kdrk ls gksrk gS D;ksafd ;s nksuksa tkuoj ?kfV;k ?kkl ,oa fdlh Hkh dkj dh ouLifr ij

  thfor jg ldrs gSaA HksM+ksa ls ;gk u m|ksx fodflr gqvk gSA chdkusj bldk eq[k dsUnz

  gSA tcfd cdfj;k ekal ds fy, vf/kd ikyh tkrh gSA

  [kfut lEink & bl ns'k esa vusd dkj ds [kfut miyC/k gSA ftIle ds eq[k Hk.Mkjchdkusj ds tk;lj] ywudjulj {ks=] ukxkSj] tks/kiqj] pq:] guqekux

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  8/256

  shah

  een

  8

  eq[k lM+d ekxksZa esa tks/kiqj&vgenkckn lM+d ekxZ] tks/kiqj & chdkusj] chdkusj &

  xaxkuxj] tks/kiqj & ikyh & fljksgh] jrux

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  9/256

  shah

  een

  9

  gSA tSlyesj] tks/kiqj rFkk chdkusj ds i;ZVu LFky fonsf'k;ksa ds vkd"kZ.k ds dsUnz gSaA

  fulUnsg bl ns'k ds fodkl dh i;kZIr lEHkkouk, gSaA

  vjkoyh ns'kHkkSxksfyd n`f"V ls ^vjkoyh* jktLFkku dk fof'k"V ns'k gS ftls ioZrh; ns'k Hkh

  dgk tk ldrk gS D;ksafd ;gk vjkoyh ioZr ka`[kyk, foLr`r gSA jkT; ds e/; esa d.kZor~

  nf{k.k&if'pe ls mkj&iwoZ dh vksj foLr`r vjkoyh ioZr Js.kh fo'o dh kphure ioZr

  Jsf.k;ksa esa ls gSA vjkoyh dh igkfM;ksa us jktLFkku dks tgk ,d vksj kfrd fof'k"Vrk

  nku dh gS] ogha nwljh vksj ;gk ds vkfFkZd ,oa lkaLfrd fodkl dks Hkh Hkkfor fd;k gSA

  blds vUrxZr jktLFkku ds fljksgh] mn;iqj] jktleUn] vtesj] t;iqj] nkSlk] vyoj] ftyseq[;r;k lfEefyr gSA fdUrq budh 'kk[kkvksa ,oa Hkko dks n`f"Vxr j[krs gq, blesa Mwxjiqj]

  cklokM+k] fpkkSM+xqa>quw

  ftys dh dqN rglhysa Hkh blesa lfEefyr dh tkrh gSaA ;g lEiw.kZ ns'k ek= ,d HkkSxksfyd

  ns'k gh ugha vfirq ,d ^;kstuk ns'k* gSA ftlds fodkl gsrq fof'k"V ;kl fd;s tk jgs gSA

  kfrd Lo:iHkw&vkfrdh dh n`f"V ls vjkoyh Jsf.k;k Hkkjr esa fof'k"V gSA vjkoyh Jsf.k;k

  xqtjkr ds eSnku ls kjEHk gksdj nsgyh rd jktLFkku ds e/; ls d.kZor nf{k.k&if'pe ls

  mkj&iwoZ rd yxHkx 700 fd-eh- yEckbZ esa QSyh gqbZ gSA HkwxkfHkZd lajpuk dh n`f"V lsvjkoyh Jsf.k;k h&dsfEcz;u 'kSyksa ls lEcfU/kr gSa ftUgsa nsgyh e vkSj vjkoyh e ds

  vUrxZr of.kZr fd;k tkrk gSA vjkoyh Jsf.k;ksa dks rhu eq[k mi&ns'kksa esa foHk fd;k

  tkrk gS&

  v nf{k.kh vjkoyh ns'kc e/; vjkoyh ns'kl mkjh vjkoyh ns'k

  v nf{k.kh vjkoyhnf{k.kh vjkoyh {ks= okLro esa eq[; vjkoyh gSA bl Hkkx esa ioZr Jsf.k;ksa dk foLrkj

  100 fdeh- pkSM+kbZ rd gks x;k gS rFkk vkSlr pkbZ 1000 ehVj gSA bl {ks= esa 8 ls 10

  Jsf.k;ksa dk lekukUrj foLrkj gSA nf{k.kh vjkoyh {ks= pkbZ esa de gksrs tkrs gSa rFkk os

  Mwxjiqj] cklokM+k vkSj iwohZ bZMj dh igkfM+;ksa esa cny tkrs gSaA ekm.V vkcwds {ks= esa ioZr

  Jsf.k;k l?ku gSa] ;gha ij vjkoyh dk loksZPp f'k[kjx# f'k[kj gS ftldh pkbZ leqnz ryls 1722 ehVj gSA ;gk dh vU; Jsf.k;k lsj 1597ehVj] vpyx

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  10/256

  shah

  een

  10

  gS] ftldh pkbZ 1431ehVj gSA ;gk dh vU; Jsf.k;k dqEHkyxhygSA mn;iqj ds fudV Hkh fiNksyk] Qrg lkxj] t;leUn >hys gSaA bu Jsf.k;ksa esa xzsukbV dh

  /kkurk ds lkFk&lkFk nsgyh vkSj vjkoyh DokVZtkbV Hkh /kkurk ls gSaA bl ns'k dk

  viokg rU= lekukUrj vkSj nf{k.korhZ gS tks cukl] lkcjerh] ikejh] ck[ky ufn;ksa }kjk

  rFkk nf{k.k&iwoZ esa xkserh vkSj lkse ufn;k gSaA

  c e/; vjkoyhe/; vjkoyh dk foLrkj mn;iqj] jktleUn vkSj vtesj ftyksa esa gSA bl {ks= esa

  igkfM+;kas dh vkSlr pkbZ 700 ehVj gS fdUrq ?kkfV;ksa 550 ehVj ph gSA ;s Jsf.k;k yxHkx30 fdeh- pkSM+h vkSj 100 fdeh- rd foLr`r gSA vtesj ds fudV rkjkx

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  11/256

  shah

  een

  11

  jksfgM+k vkfn ds o`{k ik;s tkrs gSA orZeku esa fljksgh ftys dk vkcw ioZr {ks= i;kZIr l?ku

  ouLifr ls ;qDr gSA

  enk & dh fofo/krk bl ns'k esa vR;f/kd gSA ;gk Hkwjh&jsrhyh dNkjh feh vyoj {ks= esagS] rks t;iqj&ekyiqjk {ks= esa dN~Nkkjh feh gSA yky&ihyh feh dk {ks= vtesj] if'peh

  HkhyokM+k] if'peh mn;iqj vkSj fljksgh gS] tcfd Mwaxjiqj] ckalokM+k esa yky ykSeh e`nk dh

  /kkurk gSA fefJr yky&dkyh e`nk cklokM+k] fpkkSM+x

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  12/256

  shah

  een

  12

  mn;iqj esa rFkk csjkbV~l vyoj esa gSA lEiw.kZ vjkoyh esa Hkou fuekZ.k gsrq mke dkj dk

  iRFkj feyrk gS fdUrq ;fn bldh vfu;fU=r [kqnkbZ gksrh jgh rks vusd igkfM+;ksa dk vfLrRogh [krjs esa iM+ tk;sxkA bl ns'k esa miyC/k vU; [kfutksa esa QsYlikj] dkp ckywdk] phuh

  feh] MksyksekbV] ;wjsfu;e] rkeM+k] pwus dk iRFkj] LysV vkfn gSaA dgk tk ldrk gS fd

  vjkoyh ns'k [kfutksa dh n`f"V ls ,d le`) ns'k gSA

  m|ksxk dk fodkl bl ns'k esa i;kZIr gqvk gS D;ksafd ;gk vkS|ksfxd dPpk eky miyC/k gS]tkZ ty ds lkFk&lkFk foi.ku gsrq cktkj Hkh jkT; essa vkSj jkT; ls ckgj gSA bl ns'k esa

  vusd vkS|ksfxd {ks= gS ftuesa eq[k gS& vyoj] fHkokM+h] t;iqj] vtesj] HkhyokM+k ,oa

  mn;iqjA blds vfrfjDr C;koj] edjkuk] Qqysjk] fd'kux

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  13/256

  shah

  een

  13

  lsok gSA t;iqj dk gokbZvk vUrjkZ"Vh; Lrj dk gSA ;gk ls nsgyh] tks/kiqj] mn;iqj] cEcbZ

  dks fu;fer lsok gSA t;iqj rFkk mn;iqj fons'kh i;Zvdksa ds dsUnz gSA

  tula[;kvjkoyh ns'k ;|fi ioZrh; gS fdUrq ioZrh; foLrkj lhfer pkSM+kbZ esa gksus ds dkj.k

  blesa lEefyr vusd ftysa l?ku tula[;k dks J; nsus gSaA bl ns'k esa lokZf/kd tula[;k

  2001 esa t;iqj ftys dh jgh] tks 52-52yk[k vafdr dh xbZA blds i'pkr~ vyoj ftys dh

  29-90 yk[k] vtesj ftys dh 21-80 yk[k] rFkk HkhyokM+k ftys dh 20-09 yk[k jghA ml

  ns'k esa lcls dc tula[;k okyk ftyk o"kZ 2001 dh tux.kuk ds vuqlkj fljksgh Fkk]

  ftldh tula[;k 8-50yk[k vafdr dh xbZA

  t;iqj ftys esa o"kZ 2001 esa tula[;k ?kuRo 471 jgk] tcfd vyoj ftys esa 357

  vkSj vtesj ftys esa 257 O;fDr froxZ fdyksehVj jgkA nkSlk ftyk esa 384] fljksgh vkSj

  fpkkSM+x

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  14/256

  shah

  een

  14

  bl ns'k dk Hkw&vkfrd Lo:i fofo/krk ls ;qDr gSA ns'k dk mkjh Hkkx esa

  tyks

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  15/256

  shah

  een

  15

  enk & bl ns'k esa eq[;r;k tyks

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  16/256

  shah

  een

  16

  ifjogu dk fodkl iwohZ jktLFkku ds eSnkuh ns'k esa i;kZIr gqvk gSA bls ns'k dks^jktLFkku dk iwohZ }kj* Eaxtern Gateway of Rajasthan dgk tkrk gSA e/;dkyhu

  ;qx ls gh ;g ns'k ifjogu dh n`f"V ls egoiw.kZ jgk gSA bl ns'k esa lM+dksa dk l?ku

  tky gSA ;gk ls jk"Vh; jktekxZ 11 ,oa 2 xqtjrs gSA t;iqj&dksVk ekxZ ,d eq[k ekxZ gS

  tks fuokbZ] Vksad] nsoyh ls tkrk gSA Vksad & lokbZek/kksiqj] ekyiqjk & VksMkjk;flag] ekyiqjk

  & nwnw] /kkSyiqj & Hkjriqj] Hkjriqj & Mhx] Mhx ls uxj] uxj ls lseyh] lokbZ ek/kksiqj &

  nkSlk] e.Mkjoj & djkSyh] xaxkiqj & ykylksV vkfn vU; eq[k lM+d ekxZ gSA

  jsyekxks dh lqfo/kk lokbZ ek/kksiqj esa i;kZIr gSA lokbZ ek/kksiqj ,d cM+k jsy taD'ku gS tkst;iqj] dksVk] fnYyh] eFkqjk] vkxjk ls tqM+k gSA t;iqj&eEcbZ vkSj fnYyh&cEcbZ ekxZ jsyekxZ;gha ls tkrk gSA Hkjriqj&/kkSyiqj {ks= esa Mwifj;k ls jkuhdq.M] c;kuk ls :iokl] uncbZ ls

  Hkjriqj] Hkjriqj ls fpdlkuk rFkk efu;k ls tktu vU; jsyekxZ gSA /kkSyiqj ls okUriqjk

  jkT; dh ,d ek= uSjksxst jsy ykbu gSA Vksad ,d ,slk ftyk eq[;ky; gS tgk jsy ekxZ dh

  lqfo/kk ugha gSA ;gk pkukuh] fuokbZ] fljl] t;iqj&lokbZ ek/kksiqj jsy ekxZ ds LVs'ku gSA

  t;iqj&VksMkjk;flag ekxZ ij ekyiqjk] VksMkjk;flag eq[k LVs'ku gSa ijUrq bl jsy&ekxZ dks

  vc gVk fn;k x;k gSA

  tula[;kiwohZ eSnkuh ns'k jkT; dk ,d l?ku tula[;k okyk ns'k gSA o"kZ 2001 esa ;gk

  lokZf/kd tula[;k Hkjriqj ftys dh 20-98 yk[k vafdr dh xbZA blh ftys esa 414 O;fDr

  fr oxZ fdyksehVj dk ?kuRo ;gk ds l?ku clko dk Li"V djrk gSA Vksad ftys dh

  tula[;k 12-11 yk[k rFkk tula[;k ?kuRo 168 O;fDr froxZ fdeh- gSA tcfd lokbZ

  ek/kksiqj dh tula[;k 11-16 yk[k ,oa tula[;k ?kuRo 248 O;fDr gSA lokbZ ek/kksiqj ls gh

  djkSyh ,d vyx ftyk cuk;k x;kA /kkSyiqj dh 2001 esa tula[;k 9-82 yk[k rFkk

  tula[;k ?kuRo 324 O;fDr froxZ fdeh- vafdr fd;k x;kA bl ns'k dk lcls cM+k uxj

  Hkjriqj gS ftldh tula[;k o"kZ 2001 esa 205104 vafdr dh xbZA iwohZ eSnku ds vU; uxjVksad] lokbZ ek/kksiqj] /kkSyiqj] djkSyh] xaxkiqj flVh] dkek] uxj] Mhx] uncbZ] dqEgsj] Hkqlkoj]

  oSj] c;kuk] ckM+h] jktk[ksMk] nsoyh] fuokbZ] mfu;kjk] fg.Mksu] VksMkHkhe vkSj egqvk gaSA

  mi;qZDr fooj.k ls Li"V gS fd iwohZ eSnkuh ns'k jkT; dk HkkSxksfyd nf"V ls fof'k"V

  ns'k gSA f"k ij vk/kkfjr ;gk dh vFkZO;oLFkk gSA [kfut lhfer gksus ls] m|ksxkaas dk

  fodkl Hkh cgqr de gqvk gSA ifjogu dh mke lqfo/kk gSA Hkjriqj dk ^?kuk i{kh fogkj* vkSj

  lokbZ ek/kksiqj dk jk"Vh; oU; tho m|ku rFkk j.kFkEHkkSj dk fdyk i;ZVdksa ds vkd"kZ.k ds

  dsUnz gSA

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  17/256

  shah

  een

  17

  nf{k.kh&ioh iBkjh n'k gkM+krh dk iBkjjktLFkku dk nf{k.kh&iwohZ {ks= ,d lqfuf'pr HkkSxksfyd bdkbZ gS ftls ^gkM+krh dk

  iBkj* ds uke ls tkuk tkrk gSA blds vUrxZr pkj ftys dksVk] ckjka] cwUnh ,oa >kykokM+lfEefyr fd;s tkrs gSA bl iznsk dk {ksf=; foLrkj 24]185 oxZ fd-eh- gS rFkk bldh iwohZ]

  nf{k.kh ,oa nf{k.kh&ifpeh lhek;sa e/; iznsk ls feyrh gSA

  HkkSxksfyd ik:imPpkop dh n`fV ls ;g iznsk ekyok ds iBkj dk mkjh Hkkx gSA ewy:i ls ;gk

  dk /kjkry iBkjh gS] blh dkj.k bldks ^gkM+kSrh dk iBkj^ uke fn;k tkrk gSA bl iznsk esa

  vR;f/kd /kjkryh; fofo/krk gS] ftuds dkj.k bls ikp /kjkryh; iznskksa esa foHkDr fd;k

  tkrk gS] ;s gSa&(i) v)Z&pUnzkdkj ioZr Jsf.k;k](ii) unh fufeZr eSnku](iii)'kkgckn dk

  mPp LFky](iv) >kykokM+ dk iBkj vkSj(v) Mx&xax/kkj ds mPp {ks=A

  bl iznsk esa v)Z&pUnzkdkj :i esa ioZr Jsf.k;ksa dk foLrkj gS tks ek% cwnh vkSj

  eqdqUnokM+k dh igkfM+;ksa ds uke ls tkuh tkrh gSA cwnh dh Js.kh ,d nksgjh ioZrekyk gS

  ftldh yEckbZ yxHkx 90 fd-eh- gS rFkk pkbZ leqnzry ls 300 ls 350 ehVj gSA

  eqdqUnokM+k Js.kh dk foLrkj yxHkx 120 fd-eh- dh yEckbZ esa gS rFkk bldh vkSlr pkbZ

  335 ls 503 ehVj gSA bl Js.kh dk loksZPp fk[kj panokM+h {ks= esa 517 ehVj pk gSA bliBkjh Hkkx ij pEcy] dkyh flU/k] ikoZrh] est ,oa mudh lgk;d ufn;ksa ls fufeZr mitk

  eSnku gSA iBkj ds iwohZ Hkkx esa 'kkgckn dk mPp {ks= rFkk nf{k.kh&iwohZ Hkkx esa Mx&xax/kkj

  dk mPp {ks= gSA tc fd eqdqUnokM+k Js.kh ds nf{k.k esa 300 ls 450 ehVj pkbZ dk

  >kykokM+ dk iBkjh iznsk gSA

  HkwxfHkd cukoV dh n`f"V ls ;gk ds mkjh {ks= esa vjkoyh e okyh flLV dh iz/kkurk gSrFkk DokVZtkbV ds vofk"V nsgyh e ds gSaA dksVk&ckajk ftyksa dk vf/kdkak Hkkx foU/;u

  e dk gSA 'kkgckn ,oa NcM+k {ks= esa 'kSyksa dh cukoV nDdu ds iBkj ds leku gSA bliznsk esa vij foU/;u lS.MLVksu dh iz/kkurk gSA tcfd lEiw.kZ e/; iBkjh Hkkx ij tykskykokM+ ftys dk vf/kdkak Hkkx nDdu ds iBkj ds rqY; gS rFkk tyks

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  18/256

  shah

  een

  18

  ;gk U;wUre 4-20ls-xsz- rkieku vafdr fd;k x;k gSA e/; twu vFkok tqykbZ ds izFke lIrkg

  esa ;gk ekuwlu nLrd nsrk gSA gkM+kSrh dk iBkj jkT; esa vU; {ks=ksa dh rqyuk esa vPNh o"kkZizkIr djrk gSA ;gk dk okf"kZd o"kkZ dk vkSlr 95 ls -eh- gSA blesa >kykokM+ ,oa cwnh dkmkjh&ifpeh Hkkx vf/kd o"kkZ izkIr djrk gS tcfd e/; {ks= esa 60 ls 80 ls-eh- rd o"kkZ

  gksrh gSA vf/kdkak o"kkZ twu ls flrEcj ekg ds e/; gksrh gSA 'khrdky easa dqN o"kkZ gksrh gS

  ftls^ekoV^ dgrs gS tks xsgw vkfn Qlyksa ds fy;s vR;f/kd ykHkdkjh gksrh gSAikd`frd ouLifr ds :i esa ;gk m".k&kq"d ir>M+ okys iu ik;s tkrs gSaA blesa /kksadM+k ou]fefJr ou] [ksj ds ou] ?kkl ds eSnku vkSj >kfM+;k lfEefyr gSA ;gk ds ouksa esa /kksdM+k]rsanw] [ksj] csy] xqtZu] fljl] [kstM+k] lykj] vkaoyk] cgsM+k] tkequ] f[kjuh] lseyh vkfn ds

  o`{kksa dh iz/kkurk gSA gkM+kSrh ds dqN Hkkx tSls njk] 'kkgckn] m-i- cwnh vkfn l?ku ouksa lsvkPNkfnr gSa] fdUrq ouksa dh fujUrj dVkbZ ls vf/kdkak Hkkxksa esa ou lekIr gksrs tk jgs gSaA

  ?kkl ds chM+ Hkh ;gk gSa vkSj loZ= daVhyh >kfM+;ksa dks ns[kk tk ldrk gSA

  enk gkM+kSrh iznsk dh e`nk esa fofo/krk gSA ,d vkSj dNkjh tykskykokM+] ckajk vkSj dksVk ftyksa ds vusd {ks=ksa esa gSA yky feh

  cwnh dh igkfM+;ksa] fg.Mksyh {ks= vkSj eqdqUnokM+k dh igkfM+;ksa ij gSA ioZrh; kykokM+ ftysa esa rFkk vU; {ks=ksa esa Hkh dqvksa ds ek/;e ls i;kZIr flapkbZ dh tkrh gSA

  [kfutmRiknu dh n`f"V ls gkM+kSrh egRoiw.kZ ugha gSa /kkfRod [kfutksa dk ;gk yxHkx vHkkogSA >kykokM+ vkSj cwnh ds dqN Hkkxksa esa rkck vkSj yksgk gksus ds izek.k gSa fdUrq O;kikfjdn`f"V ls ;g mi;ksxh ugha gSaA bl iznsk dk okLrfod [kfut bekjrh iRFkj gSA f?k;k iRFkj

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  19/256

  shah

  een

  19

  cwnh] rkysM+k] lqdsr] >kyjkikVu] ykM+iqjk] [kkuiqj vkSj Hkokuhe.Mh {ks=ksa esa feyrk gSA LysV

  dksVk ftysa esa i;kZIr gS rFkk bl ij ikfyk gksus ij ;g fpduk vkSj pednkj gks tkrk gSA;g ^dksVk LVksu^ ds uke ls tkuk tkrk gSA blds izeq[k dsUnz jkexate.Mh] eksM+d] lqdsr]njk ,oa dksVk gSA pwuk Hkh vusd {ks=ksa esa feyrk gS cwnh dk yk[ksjh {ks= pwuk mRiknu esa

  egRo j[krk gSSA Xykl lS.M] MksyksekbV Hkh ;gk miyC/k gSA lM+dksa ds fuekZ.k esa mi;ksx esa

  vkus okyk iRFkj fxh ;gk cgqrk;r ls gSA

  m|ksx gkM+kSrh iznsk esa dqVhj m|ksxksa dk i;kZIr fodkl gqvk gS fdUrq o`gn~ m|ksxksa esa HkhorZeku esa ;g jkT; vxz.kh gSA tkZ ,oa ty dh miyfC/k us bl iznsk ds vkS|ksfxd fodklesa egRoiw.kZ Hkwfedk fuHkkbZ gSSA dksVk dk vkS|ksfxd {ks= u dsoy gkM+kSrh vfirq jktLFkku esaegRoiw.kZ vkS|ksfxd {ks= gSA dksVk esa fodflr m|ksxksa esa ljdkjh {ks= ds bULVqesUku fyfeVsMdh LFkkiuk 1968 esa dh xbZA fonskh lg;ksx ls fodflr bl m|ksx esa lw{e ;U=] rki

  fu;a=d la;U=] fo|qr pqEcdh; midj.k vkfn dk fuekZ.k gksrk gSA vU; m|ksxksa esa Jh jkejs;Ul] Jhjke QvhZykbtj] owy VkWIl] izhfe;j isij cksMZ fey ds vfrfjDr NksVh ekhusa] yksgs

  ds rkj] IykfLVd] jlk;u] dikl] d`f"k ;a=] rsy fey] fo|qr ;a= vkfn m|ksxksa dk Hkh

  fodkl gqvk gSA dksVk ds fudV xkykokM+ gksrk gqvk

  tcyiqj rd pyk tkrk gSA ,d vU; jk"Vh; jktekxZ 76 e/; iznsk ds fkoiqjh ls ckjk]dksVk gksrs gq, tkrk gSA bldh ,d 'kk[kk fpkkSM+xkykokM+&vdysjk]

  dksVk&ckjk&kkgckn ls e/; iznsk esa fkoiqjh&Xokfy;j rd] bUnjxkykokM+&Mx&xax/kkj] cwnh&fpkkSM+x

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  20/256

  shah

  een

  20

  nqzrxkeh jsy lsokvksa ls tqM+k gSA dksVk&fpkkSM+x

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  21/256

  shah

  een

  21

  v vkuk lkxj c uh

  l fiNksyk n lhyh ls

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  22/256

  sha

  heen

  22

  v/;k; & 2v/;k; & 2v/;k; & 2v/;k; & 2v/;k; & 2

  jktLFkku dh e/;dkyhu 'kklfud O;oLFkkjktLFkku dh e/;dkyhu 'kklfud O;oLFkkjktLFkku dh e/;dkyhu 'kklfud O;oLFkkjktLFkku dh e/;dkyhu 'kklfud O;oLFkkjktLFkku dh e/;dkyhu 'kklfud O;oLFkk

  ifjHkk"kk %&ifjHkk"kk %&ifjHkk"kk %&ifjHkk"kk %&ifjHkk"kk %&,d O;ofLFkr jkT; ds fy;s 'kklfud O;oLFkk vfuok;Z rRo gSA e/;dky esa jktLFkku dh

  'kklfud O;oLFkk ls rkRi;Z eqxyksa ls lEidZ ds ckn ls ysdj 1818 bZ- esa vaxzstksa ds lkFk gqbZlfU/k;ksa dh dky vof/k ds v/;;u ls gSA bl dky vof/k esa jktLFkku 22 NksVh&cM+h fj;klrsa Fkh]vkSj vtesj eqxy lwck Fkk] bu lHkh fj;klrksa dk viuk 'kklfud rU= Fkk] ysfdu dqN ekSfydfo'ks"krk;s ,d:irk fy;s gq, Hkh FkhA fj;klrs eqxy lwcs ds vUrxZr gksus ds dkj.k eqxy Hkko Hkh FkkA

  jktLFkku dh e/;dkyhu 'kklfud O;oLFkk ds ewyr% rhu vk/kkj Fks & Fke lkekU; ,oalSfud 'kklu] nwljk U;k; 'kklu] rhljk & Hkw&jktLo 'kkluA lEiw.kZ 'kklu ra= jktk vkSjlkeUr O;oLFkk ij vk/kkfjr FkkA jktLFkku dh lkeUr O;oLFkk jDr lEcU/k vkSj dqyh; Hkkouk ij

  vk/kkfjr FkhA loZFke duZy tsEl VkWM us ;gk dh lkeUr O;oLFkk ds fy;s baxyS.M dh ;wMyO;oLFkk ds leku ekurs gq, mYys[k fd;k gSA bls fo}okuksa us dsoy jktuhfrd 'kCnkoyh ds :iesa ugha fy;k oju~ lEiw.kZ vFkZ esa lkeUr O;oLFkk dks le>uk vko';d le>k] bl n`f"V ls vcjktLFkku gh ugha oju~ Hkkjr ds laLFkkxr bfrgkl ds v/;;u dk u;k {ks= [kqy x;kA jktLFkku dhlkeUr O;oLFkk ij O;kid 'kks/k dk;Z ds ckn ;g Li"V gks x;k fd ;gk dh lkeUr O;oLFkk duZyVkWM+ }kjk mYysf[kr if'pe ds Q;wM+y O;oLFkk ds leku Lokeh jktk vkSj lsod lkeUr ijvk/kkfjr ugha Fkh jktLFkku dh lkeUr O;oLFkk jDr lEcU/k ,oa dqyh; Hkkouk ij vk/kkfjr iz'kklfudvkSj lSfud O;oLFkk FkhA

  jktLFkku esa lkeUr O;oLFkk dk ewy rRo Fkk 'kkld firk dh eR;q ds ckn cM+k iq= jktk

  curk] jktk vius NksVs HkkbZ;ksa dks thou ;kiu ds fy;s Hkwfe vkaofVr djrk] HkkbZ&cU/kq dks iznk mDrHkwfe dk Lokeh lkeUr dgykrk FkkA e/;dky esa Hkw&Lokeh lkeUr dks lkeUr tkxhjnkj dgk tkusyxk] lkeUr tkxhj ij lkeUr dk tUetkr vf/kdkj ekuk tkrk Fkk] vFkkZr jktk lkeUr tkxhj dks[kkylk vFkkZr dsU dh Hkwfe esa iqu% lEefyr ugha dj ldrk FkkA lkeUr O;oLFkk dks bl izdkjifjHkkf"kr fd;k tk ldrk gS fd & lkeUr O;oLFkk jDr lEcU/k ij vk/kkfjr dqyh; 'kklfud vkSjlSfud O;oLFkk Fkh] ftlesa jktk led{kksa esa eq[k gksrk FkkA jkT; dks ,d ifjokj vkSj jktk dksmldk eq[k ekurs gq,] lkeUr ifjokj ds lnL; gksus ds ukrs mldh lqj{kk vkSj lapkyu dkmkjnkf;Ro jktk vkSj lkeUr lkewfgd :i ls ekurs FksA jktk vkSj lkeUrksa ds e/; HkkbZpkjs dklEcU/k FkkA

  lkeUr O;oLFkk dk kjEHk %&lkeUr O;oLFkk dk kjEHk %&lkeUr O;oLFkk dk kjEHk %&lkeUr O;oLFkk dk kjEHk %&lkeUr O;oLFkk dk kjEHk %&lkeUr O;oLFkk dc kjEHk gqbZ] bl lEcU/k esa vcrd dksbZ fuf'pr er ugha cu ik;k gSAkS- jk;pkS/kjh us bldk mn;dky N%Bh 'krkCnh ekuk gSa] kS- Mh-Mh- dkS'kkEch us xqIr dky ds cknlkeUr O;oLFkk dk fodkl dky ekuk gS] kS- vkj-,l- 'kekZ us pkSFkh 'krkCnh esa lkeUr O;oLFkk dkkjEHk gksus ls lEcfU/kr rdZ nsrs gq, bls X;kgjoha vkSj ckjgoha 'krkCnh esa fodflr gqvk Lohdkj fd;kgS] :lh bfrgkldkj dksokyLoh us bls eqfLye vke.k ds ckn fodflr O;oLFkk ekuk gSA vf/kdka'k

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  23/256

  sha

  heen

  23

  bfrgkldkjksa dh ekU;rk gS fd lkeUr O;oLFkk lEHkor% xqIrdky esa zkjEHk gqbZ] ysfdu jktLFkku esabldk fodflr ,oa Li"V Lo:i jktiwrksa dk 'kklu LFkkfir gksus ds lkFk kjEHk gks x;k jktLFkkuHkw&Hkkx ij jktiwrksa dh fofHkUu 'kk[kkvksa& pkSgku] xqfgy&fllksfn;k] jkBkSM+] dNokg] HkkVh] gkM+kvkfn us viuk jkT; LFkkfir fd;k] tks mudh fj;klrsa dgykbZ viuh fj;klrksa dh lqj{kk vkSj lkekU;'kklu O;oLFkk lapkyu gsrq 'kkld us vius ifjokjtuksa] dqyh; lEcfU/k;ksa rFkk fo'oLr~ lsukuk;dksavkSj v/khuLrksa dks tkxhjsa nsdj viuk lkeUr cuk fy;k] dkykUrj esa ;g jDr lEcU/k dqyh; ijEijkcuxbZA lkFk gh dbZ fj;klrksa esa ;g ijEijk Hkh pfyr gks xbZ fd lkeUr dks jktk [kkylk {ks= tksfd jktk ds }kjk 'kkflr ,oa fu;af=r {ks= Fkk] ml lhekUr {ks= dh Hkwfe vkaofVr dh tkrh Fkh] ftllsckgjh vke.k ds le; [kkylk {ks= dh lqj{kk dk mknkf;Ro fuHkk;sA jktk ds lg;ksxh ;g dqyh;Hkw&Lokeh e/;dky esa ^lkeUr tkxhj* dgykus yxhA tkxhj Qkjlh 'kCn gS] kS- bjQku gchc us tkxhj'kCn dks bl dkj ifjHkkf"kr fd;k gS & tkxhj nks 'kCn t;$xhj dk l;qDr :i gS] ftldk 'kkfCndvFkZ gS jkT; }kjk iznk Hkwfe dk og Hkkx ftlls ml Hkw&{ks= ls jktLo olwy djus dk oS/kkfud vf/kdkjh

  gksrk FkkAlkeUr O;oLFkk dk Lo:i %&lkeUr O;oLFkk dk Lo:i %&lkeUr O;oLFkk dk Lo:i %&lkeUr O;oLFkk dk Lo:i %&lkeUr O;oLFkk dk Lo:i %&

  duZy tsEl VkWM us baxyS.M dh Q;wMoy O;oLFkk ds leku gh jktLFkku dh lkeUr O;oLFkkdks ekurs gq, bls Hkh baxyS.M ds leku Q;wMoy O;oLFkk ekuk gS] ysfdu jktLFkku dh lkeUr O;oLFkkdk Lo:i if'peh O;oLFkk ls iw.kZr% fHkUu gSA if'pe esa jktk vkSj lkeUr ds e/; Lokeh vkSj lsoddk lEcU/k gksrk gSa blds foifjr jktLFkku ds HkkbZ&cU/kq dk lEcU/k gksrk gSa] ;gk jktk led{kksa esaeq[k gksrk gS jktk jkT; dk loksZP; lkk dk dsU gksrk Fkk vkSj mlds ckn lkeUrksa dk lewg gksrk]tks fd dqyh; O;oLFkk ls laxfBr gksrk Fkk] jktk jkT; dk /kku Fkk rks lkeUr viuh tkxhj esa izeq[kFks] lkeUr jktuhfrd vkSj lkekftd ekeyksa esa lekurk dk nkok djrs FksA bldkj jktLFkku esaizpfyr jktk vkSj lkeUr 'kklu O;oLFkk dk kFkfed Lo:i inlkSiku O;oLFkk ij vk/kkfjr ugha FkkcfYd ,d VsUV ds leku LrEHkksa ij vk/kkfjr O;oLFkk Fkh] ftlesa jktk e/; esa fLFkr eq[; LrEHk gksrkFkkA VsUV ds ,d Hkh LrEHk ds detksj gksus ij O;oLFkk fcxM+ tkrh gS mlh dkj lkeUr vkSj 'kkldds lEcU/k ijLij fuHkZj FksA

  lkeUr 'kklu Lo:i dh fo'ks"krk;sa %&lkeUr 'kklu Lo:i dh fo'ks"krk;sa %&lkeUr 'kklu Lo:i dh fo'ks"krk;sa %&lkeUr 'kklu Lo:i dh fo'ks"krk;sa %&lkeUr 'kklu Lo:i dh fo'ks"krk;sa %&jktk ls tUetkr vf/kdkj ds :i esa kIr Hkwfe ds lkFk gh lkeUr ds fo'ks"kkf/kdkj ,oa mkjnkf;Ro

  Hkh fu/kkZfjr gks tkrs FksA bl O;oLFkk dh fuEu fo'ks"krk;s Fkh %&1 ;g jDr lEcU/k ij vk/kkfjr lxksf=; dqyh; O;oLFkk FkhA2 jktk egRoiw .kZ 'kklfud inksa ij lkeUrks dks fu;qDr djrk FkkA3 fcuk lkeUrksa ls ijke'kZ fd;s jktk dksbZ Hkh egRoiw.kZ 'kklfud] lSfud ,oa uhfrxr fu.kZ;

  ugha ys ldrk FkkA4 jktk vkSj lkeUr ds lEcU/k Lokeh vkSj lsod ds ugha gksrs Fks] bl rF; dks lEeku nsrs gq;s

  ;g vkpkj lfgark :ih ijEijk pfyr Fkh fd 'kkld lkeUr dks dkdkth ,oa HkkbZ thlEcksf/kr djsa] blh dkj lkeUr Hkh jktk dks ckith lEcksf/kr djrs FksA

  5 lkeUr dk mRFkku vkSj iru jktk ds lkFk gh gksrk FkkA bl nf"V ls lkeUr fdlh vU; jkT;

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  24/256

  sha

  heen

  24

  ls ;q) ,oa lfU/k dk fu.kZ; ugha dj ldrk FkkA6 jkT; dh lqj{kk ds fy;s lkeUr dks ,d fuf'pr lsuk j[kuh gksrh Fkh ;g dk;Z dqyh; Hkkouk

  ds vk/kkj ij gh dh tkrh Fkh os viuh iSrd lEifr dh j{kk djuk viuk mkjnkf;Ro le>rsFksA

  7 jktk ds mkjkf/kdkjh ds fu.kZ; esa lkeUr fu.kkZ;d Hkwfedk fuHkkrs Fks] dbZ ckj 'kkld }kjkeuksfur mkjkf/kdkjh ds lkeUrksa dks Lohdkj ugha fd;k vkSj mls cny fn;kA ;gk ts"B iq=dks mkjkf/kdkjh cukus dh ijEijk Fkh ysfdu ,sls mnkgj.k feyrs gS tc lkeUrks dks ts"Biq= dh ;ksX;rk vkSj usrRo {kerk ij lansg gks rks os ;ksX; iq= ;k HkkbZ dks flagklu ij cSBknsrs FksA

  8 lEeku vkSj drZO; ij vk/kkfjr 'kklfud O;oLFkk Fkh jktk dks lkeUrks ds fo'ks"kkf/kdkjksadk lEeku djuk gksrk Fkk vkSj lkeUrksa ds jkT; vkSj 'kkld ds izfr fu/kkZfjr drZO;ksa dkikyu djuk gksrk FkkA

  9 e/;dky esa lkeUr O;oLFkk esa Js.kh O;oLFkk Hkh kjEHk gqbZA

  e/;dky esa lkeUr O;oLFkk ,oa 'kklu %&e/;dky esa lkeUr O;oLFkk ,oa 'kklu %&e/;dky esa lkeUr O;oLFkk ,oa 'kklu %&e/;dky esa lkeUr O;oLFkk ,oa 'kklu %&e/;dky esa lkeUr O;oLFkk ,oa 'kklu %&jktLFkku dh lkeUr O;oLFkk ij e/;dky esa dqN ifjorZu fn[kkbZ nsus yxrs gSaA 1562 esa

  eqxy lezkV vdcj dk jktiwrksa ls lEcU/k ,oa lfU/k;ksa dk ;qx izkjEHk gksrk gS] mDr u;s lEidZ usjktLFkku dh fofHkUu fj;klrksa dh 'kklfud O;oLFkk tks fd lkeUr O;oLFkk ds ek/;e ls Fkh ogizHkkfor gqbZA bldk ewy dkj.k Fkk fd eqxyksa ls lfU/k ds ckn ;q) dh fLFkfr yxHkx lekIr gks xbZvr% vc 'kklu dh lSfud lg;ksx ds fy;s lkeUrksa ij fuHkZjrk de gks xbZ] blds vfrfjDr eqxyksals lfU/k ds ckn 'kkld eqxy eulcnkj cu x;s vr% mUgs eqxy laj{k.k izkIr FkkA

  lg;k sxh dh fLFkfr esa ifjorZu %≶ksxh dh fLFkfr esa ifjorZu %≶k sxh dh fLFkfr esa ifjorZu %≶ksxh dh fLFkfr esa ifjorZu %≶k sxh dh fLFkfr esa ifjorZu %&mDr ifjofrZr fLFkfr ds dkj.k lkeUr iz'kklfud O;oLFkk ij ,d izeq[k izHkko ;g iM+k fd

  lkeUr dh fLFkfr lg;ksxh ds LFkku ij lsod dh gks xbZA ;|fi lS)kfUrd :i ls 'kkld led{kksaesa izeq[k gh Fkk] ysfdu O;ogkfjd :i esa fLFkfr cny xbZ] vc jktk Lokeh ds leku O;ogkj djusyxkA vc rd lkeUr jktk dh eR;q ds ckn mlds mRrjkf/kdkjh ds ekeys esa fu.kkZ;d Hkwfedk fuHkkrsFks] ysfdu vc fLFkfr cny xbZ] e/;dky esa esokM+ jkT; dks NksM+dj vU; fj;klrs tks eqxy eulcnkjFks] mu fj;klrksa ds mkjkf/kdkjh ekeyksa esa eqxy 'kkld :fp ysus yxs] fookfnr fLFkfr gksus ij eqxy'kkld vius foosd ls ogk jktk cukrs Fks ,sls u;s 'kkld dk lkeUr fojks/k ugha dj ldrs Fks] blizdkj tks lkeUr O;oLFkk ,d VsaV dk Li:i fy;s gq, Fkh] ogha vc e/;dky esa eulcnkjh O;oLFkkls izHkkfor gksdj inlksiku O;oLFkk ds fudV igqp xbZ] ;|fi ewy Lo:i ;Fkkor~ cuk jgkA

  lsokvksa ds lkFk dj O;oLFkk%&lsokvks a ds lkFk dj O;oLFkk%&lsokvksa ds lkFk dj O;oLFkk%&lsokvks a ds lkFk dj O;oLFkk%&lsokvks a ds lkFk dj O;oLFkk%&ijEijkxr 'kklu O;oLFkk ds vuqlkj lkekUr ;q) ,oa 'kkfUr ds le; jktk dks viuh

  pkdjh vFkkZr lsok;sa n srk Fkk] ysfdu mlds lkFk dksbZ ^dj* lEc) ugha FkkA e/;dky esa cM+kiz'kklfud ifjorZu gqvk] ubZ O;oLFkk ds vuqlkj lsokvksa ds lkFk dj O;oLFkk fu/kkZfjr dj nh xbZAlkeUr 'kkld dks iV`k js[k vkSj Hkjrq js[k nsus yxk] ik js[k ls rkRi;Z Fkk jktk }kjk iznRr tkxhj

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  25/256

  sha

  heen

  25

  ds is esa mYysf[kr vuqekfur jktLo rFkk Hkjr js[k ls rkRi;Z Fkk jktk }kjk lkeUr dks iznr tkxhjds iss esa mYysf[kr js[k ds vuqlkj jktLo Hkjrk tek djrk FkkA bu nks izeq[k djksa ds vfrfjDr vU;dbZ dj yxk;s R;sd jkT; esa vyx&vyx dj O;oLFkk Fkh] ftuesa izeq[k dj mkjkf/kdkj 'kqYd FkkAbl izdkj e/;dky esa eqxy eulc 'kklu O;oLFkk ls izHkkfor gksdj lSfudksa dk lSfud cy mudhvk; ds vuqlkj fu/kkZfjr dj fn;k x;k] bldk ifj.kke ;g gqvk fd 'kkld lkeUrksa ij viuhloksZPprk LFkkfir djus dh izf;k esa vkxs c

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  26/256

  sha

  heen

  26

  nqxZ ,oa ijdksVk cuokus dhA

  lkeUrk sa dh Jsf.k;k %&lkeUrk sa dh Jsf.k;k %&lkeUrk sa dh Jsf.k;k %&lkeUrk sa dh Jsf.k;k %&lkeUrk sa dh Jsf.k;k %&

  e/;dky esa lkeUrksa dh Jsf.k;k ,oa in fr"Bk Hkh fu/kkZfjr dj nh xbZA ;g O;oLFkk eqxyeulcnkjh O;oLFkk ls izHkkfor Fkh ysfdu iw.kZr% mlds vuqlkj ugha Fkh] eulcnkjh O;oLFkkukSdj'kkgh O;oLFkk Fkh] ftldk fu/kkZj.k vk; ds vk/kkj ij gksrk Fkk] blds foifjr jktLFkku esalkeUrks a dh Jsf.k;ksa dk fu/kkZj.k dqyh; fr"Bk ,oa in ds vuqlkj gksrk FkkA bl O;oLFkk ls esokM+fj;klr Hkh vN~rh ugha jgha] izR;sd jkT; dh Js.kh foHkktu dh O;oLFkk vyx&vyx FkhA ekjokM+esa pkj izdkj dh Jsf.k;k Fkh & jktoh] ljnkj] xuk;r vksj eqRln~nhA jktoh jktk ds rhu ihf

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  27/256

  sha

  heen

  27

  vf/kdkjh oxZ Hkh oa'kkuqxr gks x;k eqRlnnh oxZ dks osru ds :i esa tkxhj nku dh tkrh Fkh] ysfdu;g tkxhj oa'kkuqxr ugha gksrh Fkh oju~ eqRlnnh dh e`R;q ds ckn tkxhj [kkylk dj nh tkrh FkhAe/;dkyhu ukSdj'kkgh ds fy;s dksbZ fuf'pr fu;e ugha Fk s] 'kkld bu vf/kdkfj;ksa lsijke'kZ fd;k djrk FkkA

  dsUh; 'kklu %&dsUh; 'kklu %&dsUh; 'kklu %&dsUh; 'kklu %&dsUh; 'kklu %&jktk&jktk&jktk&jktk&jktk& lEiw.kZ 'kf dk loksZPp dsU Fkk] ysfdu firk rqY; 'kklu dkkZ ,oa ea=h ifj"kn~ ls ijke'kZysrk FkkA jktk ds 'kklfud dk;ksZa dks lEikfnr djus ds fy;s eqRlnnh oxZ dh inlksiku O;oLFkkFkh&/kku&/kku&/kku&/kku&/kku& jkt ds ckn ;g eq[k gksrk Fkk rFkk jktk dh vuqifLFkfr esa jktdk;Z ns[krk FkkA fofHkUufj;klrksa esa /kku ds vyx&vyx uke Fks& dksVk vkSj cwnh esa nhoku] esokM+] ekjokM+ vkSj tSlyesj esa/kku] t;iqj esa eqlkfgc vkSj chdkusj esa eq[kR;kj dgrs FksA vko';d ugha Fkk fd lHkh fj;klrksa esa;g in jktiwrksa dks gh fn;k tk;A tkV 'kkflr Hkjriqj fj;klr esa jktk lwjtey 1756&25 fnlEcj

  1763bZ- us u;k 'kklfud

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  28/256

  sha

  heen

  28

  kh Hkh lkeUr dh 'kj.k esa pys tkrs Fks] ftldk lekt vkSj U;k; O;oLFkk ij udkjkRed Hkko iM+rkAe/;dkyhu U;k; O;oLFkk dh eq[; fo'ks"krk U;k; dk lLrk gksuk vkSj 'kh?kz gksuk FkkA ml le;n.Mfo/kku Hkh dBksj ugha FksA

  Hkw&jktLo 'kklu %&Hkw&jktLo 'kklu %&Hkw&jktLo 'kklu %&Hkw&jktLo 'kklu %&Hkw&jktLo 'kklu %&Hkwfe ,oa Hkw&LokfeRo&Hkwfe ,oa Hkw&LokfeRo&Hkwfe ,oa Hkw&LokfeRo&Hkwfe ,oa Hkw&LokfeRo&Hkwfe ,oa Hkw&LokfeRo&

  'kklu ds rhu eq[k LrEHk Fks lSfud o lkekU; 'kklu nwljk U;k; O;oLFkk vkSj rhljkHkw&jktLo O;oLFkk] lSfud vkSj U;k; O;oLFkk ds leku gh Hkw&jktLo O;oLFkk esa Hkh lkeUrksa dhHkwfedk egRoiw.kZ FkhA e/;dky esa df"k gh vk; dk eq[; L=ksr Fkk] bl nf"V ls Hkwfe vkSj ml ijmRikfnr Qly ij yxku olwy djus okyh laLFkk dk fo'ks"k egRo FkkA Hkwfe nks Hkkxksa esa foHkkftrFkh ,d [kkylk Hkwfe&tks fd lh/ks 'kkld ds fu;a=.k esa gksrh Fkh] ftls dsUh; Hkwfe Hkh dg ldrs gSAnwljh tkxhj Hkwfe ;g pkj izdkj dh FkhA 1 lkeUr tkxhj 2 gdqer tkxhj 3 HkkSe dh tkxhj4 lkl.k tkxhj HkkSe dh tkxhj jkT; dks viuh lsok;sa nsrs Fks] vkSj dqN fuf'pr dj nsrs FksA lkl.ktxhj& /kekZFkZ] f'k{k.k dk;Z] lkfgR; ys[ku dk;Z pkj.k o HkkV vkfn dks vuqnku Lo:i nh tkrh ;gekQh tkxhj Hkh dgykrh Fkh D;ksafd ;g dj eqDr tkxhj gksrh FkhA gdqer tkxhj& ;g eqRlnf);ksadks nh tkrh Fkh ijxus ds gkfde dk mkjnkf;Ro Fkk fd og yxku jktdks"k esa tek djk;s ;g osruds :i esa nh xbZ tkxhj gksrh Fkh] tks ml tkxhjnkj dh eR;q ds ckn [kkylk dj nh tkrh FkhA lkeUrtkxhj tUetkr tkxhj Fkh] bldk yxku lkeUr }kjk olwy fd;k tkrk Fkk Hkwfe nks dkj dh gksrhFkh & d`f"k Hkwfe vkSj pjuksrk HkwfeA df"k Hkwfe og Fkh tks fd [ksrh ;ksX; gks] vkSj pjuksrk Hkwfe ij i'kqvksads fy;s pkjk mxk;k tkrk Fkk] ftls vk/kqfud jktLo Hkk"kk esa pjkxkg ;k xkspj Hkwfe dgk tkrk gSAoLrqr% pjuksr Hkwfe lkoZtfud Hkwfe FkhAfdlku@d`"kd %&fdlku@d`"kd %&fdlku@d`"kd %&fdlku@d`"kd %&fdlku@d`"kd %&

  d"kd eq[;r% nks izdkj ds gksrs Fks& ckihnkj vkSj xSjckihnkj] ckihnkj fdlku dks [kqndk'rdkjHkh dgrs Fks] ;g og fdlku gksrs Fks tks [ksrh dh tkus okyh Hkwfe dk LFkkbZ Lokeh gksrk Fkk] og tksrds fy;s vko';d lkexzh tqVk lds] fdlku yEcs le; ls ogk jg jgk gksA xSjckihnkj dks f'kdehdk'rdkj Hkh dgrs Fks] bUgs oa'kkuqxr vf/kdkj izkIr ugha Fks Hkwfe ds Lokeh ugha Fks] ;s [ksrhgj etnwjFksA ckihnkj fdlkuksa dks dbZ fj;klrsa Fkh && muds [ksr dh ydM+h vkSj dqvksa ij mudk LokfeRo Fkk]& dj fu/kkZj.k ds le; ;g /;ku j[kk tkrk Fkk fd d`f"k mRiknu c

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  29/256

  sha

  heen

  29

  Hkjriqj fj;klr esa jktk lwjtey ds le; f"k dh mUufr gsrq n

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  30/256

  sha

  heen

  30

  i'kqvksa ds fy;s pjkxkg Hkwfe NksM+h tkrh Fkh] ml ij lkewfgd vf/kdkj gksrk] 'kkld mls [kkylk ughadj ldrk Fkk] vkSj pjuksr Hkwfe ij f'kdkj djus dk vf/kdkj fdlh dks ugha Fkk] Hkwfe ,oa yxkulEcfU/kr fookn xzke iapk;r esa lqy>k;s tkrs FksA e/;dkyhu lkeUrokn ij vk/kkfjr ;g 'kklfudO;oLFkk fczfV'k loksZPprk dky esa ubZ 'kklfud laLFkkvksa ds mn; ds lkFk detksj gksrh xbZ vkSj1947 esa LorU= Hkkjr esa jktLFkku ds ,dhdj.k ds ckn e/;dkyhu 'kklfud O;oLFkk lekIr gks xbZA

  vH;klkFk Z 'uvH;klkFk Z 'uvH;klkFk Z 'uvH;klkFk Z 'uvH;klkFk Z 'u1- lkeUr O;oLFkk ewyr% Fkh&

  v oSokfgd laLFkk c lkaLd`frd laLFkkl 'kklfud lSfud O;oLFkk n lkekftd laxBu

  2- lkeUr tkxhj ij lkeUr dk vf/kdkj FkkAv tUetkr c nku esa kIrl fdjk;s nkj n osru ds :i esa

  3- lkeUr 'kklu dk ew y Lo:i FkkAv VsUV ds leku c ?kj ds lekul inlksiku l ihjkfeM+ ds leku

  4- jktk ds mkjkf/kdkjh fuf'pr djus esa fu.kkZ;d Hkwfedk fuHkkrs FksaAv HkkSfe;k c eqRln~nhl lkeUr n pkj.k&HkkV

  5- ,dek= fj;klr tgk mkjkf/kdkjh 'kqYd ugha FkkAv chdkusj c tSlyesjl tks/kiqj n t;iqj

  6- [kkylk esa U;k; dk dk;Z djrs FksA

  v gkfde c tkxhjnkj l HkkSfe;k n eqRln~nh

  7- ckihnkj fdlku&v vius [ksr ds Lokeh c [ksr esa lsodl [ksr ij fdjk;snkj n pkSdhnkj

  vfry?kwkjkRed izu %&vfry?kwkjkRed izu %&vfry?kwkjkRed izu %&vfry?kwkjkRed izu %&vfry?kwkjkRed izu %&1- [kkylk Hkw fe ls D;k rkRi;Z gSA2- e/;dky esa lkeUr tkxhj fdls dgk tkrk FkkA3- jktk dh lkeUrksa ds e/; D;k fLFkr FkhA4- jktk fdlds ijke'kZ ds fcuk dksbZ Hkh egRoiw.kZ fu.kZ; ugha ys ldrk FkkA

  5- eqxy eulcnkjh Lohdkj djus ds ckn fj;klrks esa mkjkf/kdkjh fookn gksus ij dkSu eq[;Hkwfedk fuHkkrs FksA6- lkeUr }kjk jktk dks nh xbZ lsokvksa dks dgrs FksA7- ik js[k ls rkRi;Z gSA8- Hkjrq js[k ls rkRi;Z gSA

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  31/256

  sha

  heen

  31

  9- utjkuk dj D;k Fkk\10- esokM+ esa lkeUr dh fdruh Jsf.k;k Fkh \11- dksVk esa lkeUr dks dgrs FksA

  12- eqRln~fn O;oLFkk D;k Fkh \13- pjuksrk Hkwfe ls D;k rkRi;Z gSaA14- xSj ckihnkj dk'rdkj ls D;k rkRi;Z gSA15- yxku olw yh esa dwUrk iz.kkyh D;k FkhA16- dkSulh Hkwfe ij f'kdkj djus dk vf/kdkj ugha FkkA17- Mksjh dj fu/kkZj.k D;k gSa\18- lj.kk 'kj.k nsus dk vf/kdkj fdls FkkAy?kwkjkRed izu %&y?kwkjkRed izu %&y?kwkjkRed izu %&y?kwkjkRed izu %&y?kwkjkRed izu %&1- e/;dkyhu iz'kklu ds ewyr% rhu vk/kkj D;k FksA2- tkxhj ls D;k rkRi;Z gSA

  3- lkeUr O;oLFkk dk ew y Lo:i D;k FkkA4- vkpkj lfgark ds vuqlkj jktk lkeUrksa dks D;k lEcksf/kr djrk Fkk\5- eqxyksa ls lfU/k ds ckn 'kkld vkSj lkeUrksa ds lEcU/kksa ij D;k izHkko iM+kA6- js[k ls D;k rkRi;Z gSA7- utjkuk dj D;k FkkA8- 'kkld [kkl :Ddk dc vkSj fdls Hkstrk Fkk\9- ekjokM+ esa izpfyr lkeUr Jsf.;k dkSu&dkSulh Fkh\10- chdkusj esa lkeUrksa dh Jsf.;ksa ds lEcU/k esa crk;sA11- xzkfl;k lkeUr O;oLFkk D;k FkhA12- tkxhj esa U;k; O;oLFkk D;k FkhA

  13- U;k; dk vk/kkj D;k FkkA14- lkl.k dh tkxhj ls D;k rkRi;Z gSA15- tkxhj Hkw fe dk foHkktu ewyr% fdrus Hkkxksa esa FkkA16- nk[kyk ls D;k rkRi;Z gSA17- dj fu/kkZj.k dh D;k O;oLFkk Fkh\18- ykVk vksj cVkbZ fof/k D;k Fkh\19- ckjkuh vkSj mUuko Hkwfe ls D;k rkRi;Z gS\20- ?kw ?kjh dj fu/kkZj.k O;oLFkk D;k Fkh\fucU/kkRed 'u %&fucU/kkRed 'u %&fucU/kkRed 'u %&fucU/kkRed 'u %&fucU/kkRed 'u %&1- lkeUr O;oLFkk dks ifjHkkf"kr djrs gq, mlds mRFkku vksj 'kklfud Lo:i ij dk'k

  Mkfy;sA

  2- lkeUr O;oLFkk dh fo'ks"krk;sa D;k Fkh\3- e/;dky esa gq, 'kklfud ifjorZu ij dk'k Mkfy;sA4- lkekU; 'kklu vkSj U;k; O;oLFkk ij dk'k Mkfy;sA5- Hkw &jktLo iz'kklu ij ys[k fyf[k;sA

  nnn

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  32/256

  shah

  een

  32

  v/;k; & 3Hkkjrh; vFkO;oLFkk es jktLFkku dh Hkwfedk

  jktLFkku Hkh ,d d`f"k iz/kku jkT; gSA D;ksafd jkT; dks dqy tula[;k dk 76-6

  izfrkr Hkkx d`f"k ,oa mlls lacaf/kr dk;ksZa ij fuHkZj djrk gSA blds vfrfjDr /;ku nsus

  ;ksX; rF; ;g gS fd jkT; ds ldy ?kjsywmRikn esa d`f"k {ks= dk ;ksxnku vf/kd jgk gSA

  fLFkj dherksa 1999&2000 ij 1987&88 esa ldy jkT; ?kjsyw mRikn esa d`f"k {ks= dk

  ;ksxnku 37-38 izfrkr jgk A

  Hkkjr o"kZ esa mnkjhdj.k dk vkjEHk 1991&92 ls gqvk Fkk rFkk mlh ds lkFk jkT;ksadh vFkZO;oLFkkvksa esa vkewypwy ifjorZu ns[kus dks feysaA rFkk blh ds QyLo#i d`f"kxr {ks=

  dk ;ksxnku ldy jkT; ?kjsywmRikn esa lsok {ks= dh rqyuk esa de gksus yxkA lsok {ks=

  dk ldy jkT; ?kjsyw mRikn esa c

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  33/256

  shah

  een

  33

  ftyksa esa jkT; ds {ks=Qy dk yxHkx 61 izfrkr vkrk gS rFkk bl Hkkx esa jkT; dh

  tula[;k dk 40 izfrkr fuokl djrk gSAjktLFkku dh vFkZO;oLFkk ds dqN izeq[k lwpd Hkkjrh; vFkZO;oLFkk ds lanHkZ esa ge fofHkUu

  {ks=ksa ds vuqlkj jktLFkku dh fLFkfr ij foLr`r #i ls izdkk MkysaxsA1- ldy ?kjsywmRikn esa fodkl {ks=ksa dh lajpuk esa cnyko vFkZO;oLFkk dks eq[; #ils nks {ks=ksa esa foHkkftr fd;k tkrk gSAd`f"k {ks= ,o fokh; lsok ,o m|kx {ks= % d`f"k {ks= esa d`f"k] Ikkqikyu] okfudh ]eRL; ikyu] [kuu vkfn dks lfEefyr fd;k tkrk gSA m|ksx {ks= esa fuekZ.k] fofuekZ.k]

  fo|qr] jsYos rFkk lsok {ks= esa O;kikj] gksVy] tyikux`g] cSafdx] chek] vkokl] oS/kkfud]

  O;kikfjd lsok,sa] yksd izkklu vkfn dks lfEefyr fd;k tkrk gSAjktLFkku dh vFkZO;oLFkk d`f"k {ks= ls m|ksx vkSj lsok {ks= dh vksj c

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  34/256

  shah

  een

  34

  3-tul[;k ifjn; %&tul[;k dh n`f"V ls jktLFkku dh fLFkfr %&2001 dh tula[;k ds ifj.kkeksa ds vuqlkj jktLFkku dh tula[;k yxHkx 5-65

  djksM+ O;fDr jgh gS] tcfd Hkkjr dh dqy tula[;k 102-87 djksM+ vkWadh xbZ gSA vr% 2001

  esa jktLFkku dh tula[;k Hkkjr dh dqy tula[;k dk yxHkx 5-5 izfrkr jgh gSA 1991 dh

  tux.kuk ds vuqlkj ;g izfrkr yxHkx 5-2 jgk FkkA bl izdkj 2001 esa jktLFkku dk

  Hkkjr dh dqy tula[;k esa vak ekewyh c

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  35/256

  shah

  een

  35

  fyx&vuqikr (Sex-Ratio) % izfr ,d gtkj iq#"kksa ds ihNs fL=;ksa dh la[;k fyax&vuqikrdgykrh gSaA 2001 esa jktLFkku esa fyax&vuqikr Hkkjr o dqN vU; jkT;ksa dh rqyuk esa blizdkj jgk &

  fyx vuikrHkkjr 933

  jktLFkku 922dsjy 1058rfeyukMq 986gfj;k.kk 861e/; ink 920itkc 874mkj ink 898

  bl izdkj jktLFkku esa fyax&vuqikr rfeyukMq ls rks de jgk] ysfdu mRrj iznsk ls vf/kd

  ik;k x;kA dsjy esa ;g lokZf/kd ik;k x;k gSA ogka fL=;ksa dh la[;k iq#"kksa ls vf/kd gSA

  ogka 2001 esa ;g 1058 jgh] tks 1991 ds 1036 ls dqN vf/kd FkhA Hkkjr o jktLFkku esa

  fyax&vuqikr esa dqN o`f} gqbZ gSA 1991 esa jktLFkku esa fyax vuqikr 910 jgk FkkA vr% 2001

  esa blesa 12 fcUnqvksa dh o`f} gqbZ gSAtul[;k dk ?kuRo % izfr oxZ fdyksehVj esa tula[;k dk fuokl tula[;k dk ?kuRodgykrk gSA 2001 esa ?kuRo dh fLFkfr fuEu rkfydk esa nkkbZ xbZ gS &

  Hkkjr 324fcgkj 880jktLFkku 165if'pe cxky 904dsjy 819mkj ink 689iatkc 482fnYyh 9]294

  mi;qZDr rkfydk ls Li"V gksrk gS fd jktLFkku esa tula[;k dk ?kuRo Hkkjr dh rqyuk esa

  yxHkx vk/kk gSa 1991 esa jktLFkku esa tula[;k dk ?kuRo 129 FkkA vr% 2001 esa ?kuRo esa

  igys dh vis{kk o`f} gqbZ gSA 2001 esa 28 jkT;ksa esa lcls T;knk ?kuRo ifpe caxky esa 904

  rFkk lcls de v#.kkpy iznsk esa 13 FkkA 2001 esa fnYyh iznsk esa ?kuRo 9]294 jgk Fkk] tks

  lokZf/kd FkkA

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  36/256

  shah

  een

  36

  lk{kjrk&nj (Literacy Rate) &tks O;fDr ,d lk/kkj.k i= fy[k&i

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  37/256

  shah

  een

  37

  bl izdkj jktLFkku dk {ks=Qy Hkkjr ds dqy {ks=Qy dk 10-41 izfrkr yxHkxnloka Hkkx gS] tcfd xqtjkr dk 6 izfrkr rFkk mRrj iznsk dk yxHkx 7-3 izfrkr gSA

  {ks=Qy dh n`f"V ls mapk vuqikr gksus ds dkj.k gh jktLFkku jkT;ksa dh vksj fd, tkus okys

  dsUnzh; vk;dj o la?kh; mRikn&kqYd ds jktLo ds gLrkUrj.kksa esa ^{ks=Qy* dks ,d vk/kkj

  ds #i eas 'kkfey fd, tkus ij lnSo cy nsrk jgk gS] ftls nlosa for vk;ksx us 5 izfrkr

  Hkkj ds #i esa igyh ckj 'kkfey fd;k FkkA jkT; ds {ks=Qy dh nwljh foks"krk ;g gS fd

  e# ftyksa esa dqy {ks=Qy dk 61 izfrkr vak ik;k tkrk gS] tcfd bu ftyksa esa jkT; dh

  40 izfrkr tula[;k gh fuokl djrh gSA ;s ftys vjkoyh ioZrekyk ds ifpe esa

  ^^Fkkj&e#LFky** esa ik;s tkrs gSaA

  5- vk/kkjHkwr

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  38/256

  shah

  een

  38

  dukZVd] dsjy] iatkc vkfn ds xkaoksa esa ;g 100 izfrkr ik;k x;kA vka/kziznsk] xqtjkr]

  e/;iznsk] egkjk"V o rfeyukMq eas ;g 100 izfrkr ds lehi jgk ,oa vle] mM+hlk]mRrjiznsk] ia-caxky vkfn esa ;g 77 izfrkr ls mij jgkA2- lMds % vkfFkZd fodkl esa lM+dksa dh egRoiw.kZ Hkwfedk gksrh gSA buds fodkl dks Hkhvk/kkj&

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  39/256

  shah

  een

  39

  fuxe dks 1991&92 ls 1997&98 rd yxkrj lkr o"kksZa rd equkQk izkIr gqvk tks

  1994&95 esa 24-12 djksM+ #- rd igqap dj ckn esa ?kVrk x;k vkSj 1997&98 esa ek= yxHkx4 djksM+ #- jg x;kA ysfdu 1998&99 esa bls yxHkx 44 djksM+ #- 1999&2000 esa 73-8

  djksM+ #- o 2000&2001 esa 85-6 djksM+ #i;s dk ?kkVk gqvkA 2004&05 esa 46-50 djksM+ #i;ksa

  dk ?kkVk gqvk gSA3ok;q ifjogu % & vk/kqfud le; esa ok;q ifjogu dk egRo cgqr c

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  40/256

  shah

  een

  40

  jkT; esa ekpZ 2008 esa jsy ekxksZa dh dqy yEckbZ 5683-01 fdyksehVj FkhA ftlesa

  czksMxst dk Hkkx 68-37 izfrkr] ehVj xst dk Hkkx 30-10 izfrkr rFkk uSjksxst dk Hkkx 1-53izfrkr FkkA jkT; esa 31 ekpZ 2008 dks izfr gtkj oxZ fdyksehVj {ks=Qy esa jsy ekxksZa dh

  vkSlru yEckbZ 16-16 fdyksehVj FkhA

  izeq[k jsy ekxZ & jktLFkku ds izeq[k jsy ekxksZa esa t;iqj&eqEcbZ jsy ekxZ]

  tks/kiqj&gkoM+k jsy ekxZ] fnYyh&vgenkckn jsy ekxZ] mn;iqj&fnYyh jsy ekxZ]

  chdkusj&fnYyh jsy ekxZ] t;iqj&fnYyh jsy ekxZ] t;iqj&xaxkuxj jsy ekxZ] Qqysjk&fnYyh

  jsy ekxZ] t;iqj&lokbZek/kksiqj jsy ekxZ] t;iqj&vkxjk jsy ekxZ] t;iqj&tEewroh jsy ekxZ]

  tks/kiqj&xkSgkVh jsy ekxZ] t;iqj&ykSgk# jsy ekxZ] t;iqj&psUubZ jsy ekxZ] tks/kiqj&gfj}kj

  jsy ekxZ vkfn egRoiw.kZ gSA6-flapkb &bl v/;k; esa jktLFkku esa flapkbZ ds fodkl o flapkbZ dh egRoiw.kz ifj;ktuskvksa ij

  foLrkj ls izdkk Mkyk x;k gSA1flapkb dk fodkl & jktLFkku esa fujUrj iM+us okys lw[ks o vdky rFkk jkT;ds yxHkx nks&frgkbZ Hkw&Hkkx esa e# o v)Z &e# {ks= ds ik, tkus dkj.k flapkbZ dk

  fodkl djuk cgqr vko;d ekuk x;k gSA jkT; esa ufn;ksa o rkykcksa dh deh ikbZ tkrh gSA

  iwohZ jktLFkku esa cgus okyh ufn;k gSA muds ikuh dk mi;ksx ck/kksa dk fuekZ.k djds fd;k

  tk ldrk gSA bl {ks= esa dqvksa dk ikuh de xgjkbZ ij ik;k tkrk gS ftls iEi }kjkfudkydj flapkbZ ds dke esa fy;k tk ldrk gSA jkT; esa ;kstukdky esa o`gn] e/;e o y?kq

  flapkbZ ds lk/kuksa dk fodkl fd;k x;k gSA o`gn Major flapkbZ dk lk/ku mls dgrs gSa

  ftlesa d`f"k ;ksX; dekaM {ks= Culturable command area CCA 10 gtkj gSDVs;j

  ls vf/kd gksrk gS] e/;e esa ;g 2 ls 10 gtkj gSDVs;j ds chp rFkk y?kq Minor esa 2

  gtkj gSDVs;j rd gksrk gSA

  ;kstukdky esa flapkbZ o ck

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  41/256

  shah

  een

  41

  jktLFkku es L=ksr vuqlkj 'k) flafpr {k= gtkj gDV;jL=ksr 1998&99 2007&08 2007&08ugjsa 1557 1688 1688

  rkykc 93 102 102

  dq,sa ,oa uydwi 3801 4572 4572

  vU; 48 82 82

  dqy flafpr {ks= 5499 6444 6444

  L=ksr&csfld LVsfVfLVDl&2009 jktLFkku] i`-99

  jkT; dh cgmn~kh; o vUrjkT;h; unh ?kkVh ifj;ktu,1 Hkk[kM+k&ukxy & ;g jk"V dh lcls cM+h cgqmns~kh; unh ?kkVh ;kstuk gSAblesa iatkc] gfj;k.kk o jktLFkku jkT; Hkkx ys jgs gSA jktLFkku dk blesa 15-2 izfrkr vak

  j[kk x;k gSA bl ;kstuk ls jktLFkku ds Jhxaxkuxj ftys dh dqN Hkwfe d`f"k ;ksX; gks ldh

  vkSj ogk flapkbZ dk foLrkj gqvk gSA

  2 pEcy ifj;ktuk & pEcy jktLFkku dh lcls cM+h vkSj ,d vfojy cgus okyhunh gSA pEcy fodkl ifj;kstuk ij jktLFkku vkSj e/; iznsk jkT; feydj dk;Z dj jgs

  gSaA blesa jktLFkku dk 50% fgLlk gSA bl ifj;kstuk ds vUrxZr pEcy unh ij ck/k

  cuk;k x;k gSAi xk/kh lkxj cka/k & izFke voLFkk& ;g Hkkuiqjh e/;iznsk ls 10 ehy mkj&ifpe esa

  vkSj pkSjklhxjus

  ij cuk;k x;k gSA iii tokgj lkxj cka/k& r`rh; voLFkk & ;g cka/k dsoy ^fid&vi*

  ck/k gS ftlesa xka/khlkxj cka/k o jk.kkizrki lkxj ck/kksa ls NksM+k x;k ikuh bdV~Bk fd;k

  tkrk gSA ;g dksVk 'kgj ls 10 ehy nf{k.k esa cuk;k tk jgk gSA bls dksVk ck/k Hkh dgrs

  gSaA

  iv dksVk flapkbZ ck/k Kota Barrage&izFke voLFkk&;g dksVk 'kgj ls 5 ehy mkj esacuk;k x;k gSA igys rhu ck/kksa ds lkFk iu&fctyh?kj Hkh cuk, x, gSA

  3 O;kl ifj;kstuk Beas Projcet& ;g iatkc] gfj;k.kk vkSj jktLFkku jkT;ksa dhfeyhtqyh cgqmn~skh; ;kstuk gSA bl ;kstuk esa lryt] jkoh vkSj O;kl rhuksa ds ty dk

  mi;ksx fd;k tk jgk gSA bldh fuEu rhu bdkb;k gSa&1 O;kl&lryt dM+h 2 iksax

  LFkku ij O;kl unh ij ck/k 3 O;kl Vkalfeku iz.kkyhA4 ekgh ctkt lkxj ifj;kstuk & ;g jktLFkku rFkk xqtjkr dh feyh&tqyh ifj;kstuk gSablls nf{k.k jktLFkku o mkjh xqtjkr esa flapkbZ dh tk,xhA jktLFkku vkSj xqtjkr ds chp

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  42/256

  shah

  een

  42

  o"kZ 1966 esa ekgh unh ds ty mi;ksx djus gsrq ,d le>kSrk gqvk FkkA blds vuqlkjxtjkr e dMkuk ck/k Kadanan Dam cuk;k tkuk Fkk] ftldh ijh ykxr xtjkrjkT; ogu djsxk vkj ogh mldk ykHk yxkA ysfdu le>krs e ;g O;oLFkk dh xb Fkh fduenk dk fodkl gksus ij dMkuk ck/k dk dqN ty jktLFkku dk Hkh fn;k tk,xk vkjblds fy, jktLFkku xtjkr dk ck/k dh ;Fkksfpr ykxr HkjsxkA1 bfnjk xk/kh ugj ifj;ktuk bxkui Indira Gandhi Nahar Project (IGNPdk fooj.k&;g igys jktLFkku ugj ifj;kstuk dgykrh FkhA bl ifj;kstuk ds iwjk gks tkusls ;g foo dh lcls yEch flapkbZ iz.kkfy;ksa Irrigation Systems esa ls ,d ekuh

  tk,xhA ;g Fkkj ds jsfxLrku ds cM+s Hkw&Hkkx dks gjk&Hkjk cuk nsxh rFkkpw#] Jhxaxkuxj]chdkusj] tSlyej] tk/kij o ckM+ej ftyks dks ykHk igpk,xhAbafnjk xk/kh ugj ifj;kstuk ls jkT; esa xsgw] dikl o frygu dh iSnkokj c

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  43/256

  shah

  een

  43

  7- Hkkjrh; d`f"k es jktLFkku dh Hkfedk & d`f"k vk/kkfjr vFkZO;oLFkk gksus dh otg lsjktLFkku dk Hkkjrh; d`f"k esa egRoiw.kZ LFkku gS rFkk xzkeh.k tula[;k dk 76-6 izfrkr Hkkxd`f"k dk;ksZa ij fuHkZj djrk gSA

  ldy jkT; ?kjsywmRikn esa d`f"k dk ;ksxnku ldy jk"V ?kjsywmRikn ls rkRi;Z gS

  fd ,d fokh; o"kZ dh vof/k esa mRikfnr leLr oLrqvksa ,o lsokvksa dk vafre ekSf)d ewY;

  ldy jkT; ?kjsyw mRikn ekuk tkrk gSA tSlk dh ge iwoZ esa crk pqds gS fd /khjs&/khjs

  jktLFkku dh vFkZO;oLFkk esa d`f"k {ks= dk ;ksxnku fnuksfnu de gksrk tk jgk gS rFkk lsok

  {ks= ds izfr vFkZO;oLFkk dk #>ku ns[kk tk jgk gSA vkxs of.kZr vkadM+s d`f"k {ks= ds ?kVrs

  ;ksxnku dks nkkZrs gSA

  df"k {k= dk ;kxnku % d`f"k {ks= dk;ksxnku 1991&92 esa 39-21 izfrkr Fkk tks fd2005&06 vkrs&vkrs ?kVdj ek= 27-52 izfrkr jg x;kA rFkk ckn ds o"kksZ vFkkZr 2008&09

  esa ;g 27-19 izfrkr jgkA3- df"k dh n`f"V ls Hkkjr es jktLFkku dh fLFkfri 1995&96 dh df"kxr lax.kuk ds vuqlkj jktLFkku esa dk;Zkhy tksr dk vkSlr vkdkj

  3-96 gSDVs;j ik;k x;k leLr Hkkjr esa 1-41 gSDVs;jA ;g 1990&91 esa 4-11 gSDVs;j jgk

  Fkk leLRk Hkkjr esa 1-57 gSDVs;jA 1995&96 esa 17 jkT;ksa dh vkSlr d`f"k&tksr ds vkdkj

  dh n`f"V ls jktLFkku dk LFkku loksZPp jgk FkkA nwljk LFkku iatkc dk jgk Fkk] ftldh

  vkSlr tksr 3-79 gSDVs;j jgh FkhAdqN vU; jkT;ksa dh fLFkfr bl izdkj jgh &

  1995&96 ea vklr tkr dk vkdkjgDV;j exqtjkr 2-62

  e/;iznsk 2-28

  mkj iznsk 0-86

  if'pe caxky 0-85

  bl izdkj dk;Zkhy tksrksa ds vkSlr vkdkj dh n`f"V ls jktLFkku dh fLFkfr mke

  ekuh xbZ gSA rkfydk ls irk pyrk gS fd mkj iznsk o ifpe caxky esa ;g ,d gSDVs;j ls

  Hkh de gks xbZ gSA

  jktLFkku dk Hkwfe mi;ksx mn~ns; ds fy, fjiksfVZx {ks=Qy 2008 esa 34270 gtkj

  gSDVs;j FkkA blesa ldy d`f"kxr {ks= 22208 gtkj gSDVs;j Fkk tks fjiksfVZx {ks=Qy dk 64-

  80 izfrkr FkkA jkT; esa 2007&08 esa fofHkUu L=ksrksa ls ldy flafpr {ks= 8088 gtkj

  gSDVs;j Fkk tks ldy d`f"kxr {ks= dk 36-42 izfrkr FkkA

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  44/256

  shah

  een

  44

  ie[k Qlys Major Crops& jktLFkku esa Qlyksa ds vUrxZr {ks=Qy esa T;knk egRoiw.kZLFkku cktjk] xsgw] eDdk] tkS] Tokj] nky] fry] ewaxQyh o dikl dk vkrk gSA ysfdu{ks=Qy esa izfro"kZ ekSleh ifjorZuksa ds dkj.k dkQh mrkj&p

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  45/256

  shah

  een

  45

  gsA 2003&04 esa jkbZ o ljlksa dk mRiknu 26-9 yk[k Vu gqvk ftlds 2004&05 esa 35 yk[k

  Vu ds Lrj ij jgus dk vuqeku jgk gSA 2003&04 esa jktLFkku esa jkbZ o ljlksa dk mRiknuleLr nsk ds mRiknu dk yxHkx 46 izfrkr Fkk vkSj Hkkjr esa bldk izFke LFkku jgkA bl

  izdkj jkT; esa fiNys o"kksZa esa ljlksa o jkbZ dk mRiknu c

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  46/256

  shah

  een

  46

  o"kZ 2001&02 esa iathdr QSfDV;ksa dh la[;k] deZpkfj;ksa dh la[;k] mRiknu ds ewY;]

  fofu;ksftr&iwth dh ek=k] fofuekZ.k }kjk tksM+s x, 'kq} ewY; Net value added by

  manufacture vkfn dk 4@5 ls vf/kd vak nsk ds 10 jkT;ksa esa egkjk"V] xqtjkr]

  rfeyukMq] mkj iznsk] fcgkj] ifpe caxky] e/; iznsk] dukZVd] vka/kz iznsk o iatkc esa

  ik;k x;k FkkA 1986&87 esa igyh 'kq) tksM+s x, ewY; dh n`f"V ls leLr Hkkjr QSDVh {ks= essa

  jktLFkku dk nloka LFkku vk;k FkkA ysfdu ckn esa mls ;g LFkku ugha izkIr gqvkA loZizFke

  LFkku egkjk"V dk jgk gSA vU; jkT;ksa dk e ij fn;k x;k gSA jkT; esa 1962 dh rqyuk

  esa 2001&02 esa vkS|ksfxd izxfr gqbZ gS] ysfdu lEiw.kZ nsk dh i`"BHkwfe esa vc Hkh jktLFkku

  dk fiNM+kiu vxyh rkfydk ls Li"V gks tkrk gSA

  rkfydk ls Li"V gksrk gS fd 2001&02 esa Hkh jktLFkku dk Hkkjr dh vkS|ksfxdvFkZO;oLFkk esa dkQh uhpk LFkku FkkA bl o"kZ Hkkjr esa iathd`r QSfDV;ksa dk 4-1 izfrkr

  jktLFkku esa rFkk egkjk"V esa 13-9 izfrkr FkkA QSDVh esa jkstxkj dh n`f"V ls jktLFkku dk

  leLr Hkkjr esa vak 3-3 izfrkr Fkk] tcfd egkjk"V dk 16-0 izfrkr FkkA fofuekZ.k }kjk

  tksM+s x, 'kq) ewY; (net value added) eas Hkh jktLFkku dk vak 3-3% gh Fkk] tcfd

  egkjk"V dk 20-4 izfrkr FkkA bl izdkj tksM+s x;s 'kq) ewY; esa Hkkjr esa tgka egkjk"V dk

  vak yxHkx 1@5 Fkk] ogk jktLFkku dk dsoy 1@30 FkkA QSDVh&{ks= esa tksM+k x;k ewY;

  jktLFkku esa 1960&61 esa leLr Hkkjr 1% Fkk] tks 1970&71 esa 2-1%rFkk 2001&02 esa 3-

  3% gks x;kA bl rjg jktLFkku dk LFkku vkS|ksfxd n`f"V ls QSDVh {ks= esa dkQh uhps

  vkrk gSA ysfdu tksM+s x, ewY; esa mldh fLFkfr vle] fgekpy iznsk] tEew&dehj o

  mM+hlk vkfn ls csgrj gSA

  loZs ds vuqlkj jkT; esa 1951 esa 103 iathd`r QSfDV;k Fkh] ftleas yxHkx 18 gtkj

  O;fDr dke ik, gq, Fks vkSj muesa dsoy 9 djksM+ #i;ksa dh iwth yxh gqbZ FkhA 2001&02 esa

  fjiksfVZx QSfDV;ksa dh la[;k 5147] fLFkj iwth dh jkfk yxHkx 13723 djksM+ #i;s]

  deZpkfj;ksa dh la[;k 2-33 yk[k rFkk fofuekZ.k }kjk tksM+sa x, 'kq) ewY; dh jkfk 4538

  djksM+ #i;s jgh FkhA jktLFkku esa y?kq bdkb;ksa esa T;knkrj ^vfr y?kq bdkb;k* la;= o

  ekhujh esa 25 gtkj #i;s rd dk fofu;ksx ikbZ tkrh gSA vk/kh ls vf/kd bdkb;k

  /kkrq&inkFkksZa] peM+s dh oLrqvksa o v/;kfRed [kfut inkFkksZa ds fuekZ.k esa yxh gqbZ gSA

  ljdkj us iapo"khZ; ;kstukvksa esa jkT; ds vkS|ksxhdj.k ds fy, fo|qr&ltu ij

  dkQh cy fn;k gSA Hkk[kM+k o pEcy ifj;kstukvksa ls fo|qr izkIr djus dk iz;kl fd;k x;k

  gSA FkeZy o fo|qr la;a=ksa dh LFkkiuk dh xbZ gSA jkT; esa v.kqkfDr dk Hkh fodkl fd;k

  x;k gSA izFke iapo"khZ; ;kstuk ds izkjEHk esa 'kfDr dh izLFkkfir {kerk dsoy 13 esxkokV Fkh

  tks 2003&04 ds vUr esa yxHkx 5167-43 esxkokV gks xbZA blh izdkj ikuh dh O;oLFkk dk

  Hkh dbZ uxjksa o xkoksa esa foLrkj fd;k x;k gSA lM+dksa dk fuekZ.k fd;k x;k gS vkSj

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  47/256

  shah

  een

  47

  m|edrkZvksa dks dbZ izdkj dh fj;k;rsa nh xbZ gS] ftudk lEcU/k Hkwfe ds vkoaVu] fo|qr dh

  nj] fch dj] pqaxh ,oa fokh; lgk;rk o iwath&lfClMh vkfn ls jgk gSA bu fj;k;rksa dsQyLo#i jkT; esa iathd`r QSfDV;ksa dh la[;k dkQh c

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  48/256

  shah

  een

  48

  esa jkT; dk vkS|ksfxd fodkl djds m|ksxksa dk jkstxkj esa vak c

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  49/256

  shah

  een

  49

  2- Hkkjr es mnkjhdj.k dk izkjaHk dc ls ekuk tkrk gSAv 199+0&91 c 1991&92l 1992&93 n 1993&94

  3-jkT; dh fdl nsk ds lkFk yEch varjk"Vh; lhek gSAv usiky c phu

  l ckaXyknsk n ikfdLrku

  4- 2001 dh tux.kuk vuqlkj Hkkjr dh dqy tual[;k fdruh gSAv 112-87 djksM+ c 102-87 djksM

  l 103-50 djksM n 110 djksM+

  5- {ks=Qy ds vuqlkj Hkkjr esa lcls cM+k jkT; dkSulk gsa Av e/;iznsk c mkjiznsk

  l xqtjkr n jktLFkku

  6- Hkkjr esa lcls de tula[;k okyk jkT; dkSu lk gSAv jktLFkku c flfDde

  l f=iqjk n fetksje

  7- 2001 dh tux.kuk ds vuqlkj jktLFkku dk tula[;k eas LFkku fuEu esa ls gSAv 8 c 2

  l 8 n 78- 2001 dh tux.kuk ds vuqlkj jktLFkku esa fyax vuqikr gSA

  v 933 c 922

  l 898 n 861vfry?kkjkRed iu1-jktLFkku esa leLr Hkkjr dh tula[;k dk fdruk izfrkr Hkkx fuokl djrk gSA

  2- [kfutksa dk vtk;c?kj ds uke fdl jkT; dks tkuk tkrk gSA

  3- 2001 dh tux.kuk ds vuqlkj Hkkjr esa fyax vuqikr D;k gSa A

  4- jktLFkku esa lk{kjrk nj dk D;k izfrkr gSA5- jktLFkku esa 2001 ds vuqlkj efgyk lk{kjrk nj dk D;k izfrkr gSA

  6- 2003&04 esa jktLFkku esa 'kfDr dh izLrkfor {kerk fdruh FkhA

  7- jktLFkku esa 2002&03 esa izfr O;fDr fo|qr miHkksx fdruk fdyksokV ?kaVs jgkA

  9-jktLFkku jkT; lM+d ifjogu fuxe dh LFkkiuk fdl lu~ esa gqbZ Ay?kwkjkRed iu &1-jktLFkku dks [kfutksa dk vtk;c?kj ds uke ls D;ksa tkuk tkrk gSA2-jktLFkku esa bafnjk xka/kh ugj ifj;kstuk dk fooj.k nhft,A3-jktLFkku dh izeq[k Qlyksa ds uke crkb;sA

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  50/256

  shah

  een

  50

  4-ldy ?kjsywmRikn dks le>kb;sA5-lsok {ks= ls D;k rkRi;Z gsA6- vk/kkjHkwr rs gSA7-lk{kjrk nj ls vki D;k le>rs gSAfuc/kkRed iu &1-jktLFkku dh vFkZO;oLFkk esa d`f"k {ks= ds ;ksxnku ij izdkk Mkfy;sA2- vk/kkjHkwr kb,A

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  51/256

  sha

  heen

  51

  v/;k; & 4v/;k; & 4v/;k; & 4v/;k; & 4v/;k; & 4

  vk/kqfud jktLFkku esa lkekftd fodklvk/kqfud jktLFkku esa lkekftd fodklvk/kqfud jktLFkku esa lkekftd fodklvk/kqfud jktLFkku esa lkekftd fodklvk/kqfud jktLFkku esa lkekftd fodkl

  15 vxLr 1947 dks vktknh ds ckn 30 ekpZ 1949 dks jktiwrkuk dh fj;klrksa dk jktLFkkukUr ds :i esa yxHkx ,dhdj.k vkSj 1 uoEcj 1956 dks iw.kZ ,dhdj.k gqvkA bldk jktuhfrd ghugh] oju~ lkekftd] vkfFkZd ,oa lkaLfrd tu&thou dh n'kk vkSj fn'kk ij O;kid Hkko iM+kAvc lEHkqrk turk esa fufgr gS] vr% turk R;{k :i ls O;oLFkk ls tqM+ xbZ gSA fodkl ds R;sddk;Z esa mldh Hkkxhnkjh gSA lkekftd fodkl dks Hkkfor djus okyh yksddY;k.kdkjh ;kstuk,a&f'k{kk] fpfdRlk] tykiwfrZ] ekuo&fodkl] [kk|& lqj{kk] vkfFkZd mnkjhdj.k dk lkekftd n'kZu]xjhch mUewyu tSls 'kklfud vkSj lkekftd dk;Ze] dY;k.kdkjh jkT; ,oa lkekftd fodkl dseq[k LrEHk gSaA blus 'kklu ds fodsUhdj.k dh f;k dks c

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  52/256

  sha

  heen

  52

  ku ls iwoZ f'k{kk lafo/kku dh jkT; lwph fo"k; ds vUrxZr FkkA 1948&49 esa jk/kk".ku vk;ksx dkxBu fd;k x;k] bls fo'ofo|ky; f'k{kk vk;ksx Hkh dgk tkrk gSA 1952 esa eqnkfy;j vk;ksx xfBr

  fd;k x;kA blds lq>koksa ij gh vf[ky Hkkjrh; ek/;fed f'k{kk ifj"kn~ dk xBu fd;k x;k] ftls1961 esa jk"Vh; 'kS{kf.kd vuqla/kku f'k{k.k ifj"kn~ ,u-lh-bZ-vkj-Vh- ds :i esa iquxZfBr dj {ks=O;kid dj fn;k x;kA mDr ifj"kn ds lq>koksa vkSj dk;ksZa ls jkT; dh f'k{kk Hkkfor gksrh gSA1964&66 esa dksBkjh vk;ksx cuk] ftls f'k{kk vk;ksx Hkh dgrs gSA blds v/;{k ;w-th-lh- ds v/;{kks- nksyr flag dksBkjh FksA vki jktLFkku ds mn;iqj ds fuoklh FksA dksBkjh vk;ksx ds lq>koksa dklokZf/kd Hkko iM+kA D;ksafd blh ds vk/kkj ij ns'k dh igyh f'k{kk uhfr viukbZ xbZ] blds lq>koksads vuqlkj 10$2$3 f'k{kk .kkyh ykxwdh xbZ] f=Hkk"kk lw=] ijh{kk .kkyh esa lq/kkj lk;adkyhufo|ky; vkSj dkWyst [kksyus ,oa rduhdh gkbZ Ldwy dh O;oLFkk dks ykxwfd;k x;k] blds vfrfjDrf'k{kk dks O;olkf;d cuk;k tk;A 1968 esa bls jk"Vh; f'k{kk uhfr ds :i esa ns'k esa ykxwfd;k x;kAjktLFkku esa Hkh ;gh f'k{kk uhfr viukbZ xbZA lkekftd fodkl dh nf"V ls bl f'k{kk uhfr esaegRoiw.kZ dk;Z Fks] lka;dkyhu f'k{kk ds dkj.k vkfFkZd n`f"V ls detksj oxZ tks fnu esa ukSdjh djrsFks os Hkh f'k{kk dk ykHk mBk ldrs FksA blds vfrfjDr Ldwy esa O;olkf;d f'k{kk vkSj rduhdh f'k{kkdks ego nsdj f'k{kk dks jkstxkjksUeq[k Hkh cuk;kA

  f'k{kk dks lkekftd vkSj jk"Vh; fodkl dk vk/kkj ekurs gq, 1976 esa vkSj 1985 esa cM+s dnemBk;s x;sA 1976 esa lafo/kku ds 42 osa la'kks/ku }kjk f'k{kk dks leorhZ lwph esa LFkkukUrfjr fd;k x;k]vFkkZr~ 1976 ls f'k{kk dsU vkSj jkT; dh lk>k ftEesnkjh gSa] vc f'k{kk ds Lo:i vkSj xq.kokk dsnkf;Ro dk dsU ljdkj vkSj uhfr fu/kkZj.k ,oa 'kS{kf.kd fu;kstu dk nkf;Ro dsU ljdkj jkT;ljdkj ds lkFk feydj fuHkkrh gSA ysfdu f'k{kk .kkyh vkSj mlds Lo:i ds ckjs esa fu.kZ; lkekU;r%jkT; ljdkjsa gh djrh gSA vxLr 1986 esa ubZ jk"Vh; f'k{kk uhfr ykxwdh xbZ] blds ^ksxzke vkWQ

  ,D'ku* }kjk f'k{kk esa O;kid lq/kkj fd;s x;s] vc Ldwyh f'k{kk esa ,d o"kZ dk v/;;u dky c

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  53/256

  sha

  heen

  53

  rd lHkh fyax lEca/kh vkSj lkekftd oxhZdj.k ds varjksa dks lekIr djukA 4 o"kZ 2010 rdlkoZtfud rkSj ij Ldwyh f'k{kk nsukA

  jkT; ds lHkh cPpksa dks f'k{kk miyC/k djkus ds fy, rRdkfyu ljdkj us 1 tqykbZ 1999 dksjktho xk/kh Lo.kZ t;Urh ikB'kkyk, [kksyh] ftudk eq[; ms'; fdUgha dkj.kksa ls oafpr ckydksa dksf'k{kk nsuk FkkA 1 vSy 2006 ls leLr jktho xk/kh Lo.kZ t;Urh ikB'kkykvksa dks jktdh; kFkfedfo|ky; cuk fn;k x;kA jkT; esa py jgh vkSipkfjd o vukSipkfjd kjfEHkd f'k{kk ifj;kstukvksaesa fdlh dkj.k ls oafpr jg x, cPpksa dks kjfEHkd f'k{kk ls tksM+us gsrq 19 uoEcj 2001 dks jkT;ljdkj us ^f'k{kk vkids }kj* ;kstuk 'kq: dhA

  jktLFkku esa lk{kjrk c

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  54/256

  sha

  heen

  54

  esfMdy dkWyst gSaA

  VsyhesfMlu ;kstuk %&VsyhesfMlu ;kstuk %&VsyhesfMlu ;kstuk %&VsyhesfMlu ;kstuk %&VsyhesfMlu ;kstuk %&nwjLFk {ks=ksa ds jksfx;ksa ds fy;s fo'ks"kK fpfdRldksa dh lsok miyC/k djkus dh ;g ;kstuk

  14 Qjojh 2006 dks ykxwgqbZ] >kykokM+ ls bldk mn~?kkVu gqvkA bl ;kstuk ds rgr jktLFkku dslHkh 32 ftyk vLirky vkSj 6 esfMdy dkWytksa dks bulsaV lapkj .kkyh ds ek/;e ls ,l-,e-,l-esfMdy dkWyst t;iqj ls tksM+k tk;sxkA bl izdkj jkt/kkuh t;iqj ds o vU; esfMdy dkWystksa dhlsok;sa gj {ks= ds jksfx;ksa dks miyC/k gks ldsxhA

  jkT; esa jktdh; {ks= esa 6 esfMdy dkWyst o ,d MsUVy dkWyst lapkfyr gS tcfd futh{ks= esa 2 esfMdy dkWyst o 7 MsUVy dkWyst lapkfyr gSaA jktdh; {ks= esa lapkfyr esfMdydkWyst&1 ljnkj iVsy esfMdy dkWyst] chdkusj 2 lokbZ t;flag esfMdy dkWyst] t;iqj 3 MkW-lEiw.kkZuUn esfMdy dkWyst] tks/kiqj 4 tokgj yky usg: esfMdy dkWyst] vtesj 5 jktdh;

  esfMdy dkWyst] dksVk 6 jfoU ukFk VSxksj esfMdy dkWyst] mn;iqjAjktdh; {ks= esa lapkfyr MsUVy dkWyst& jktdh; MsUVy dkWyst] t;iqj esa fLFkr gSAjktLFkku LokLF; foKku fo'ofo|ky; t;iqj dh LFkkiuk 22 flrEcj 2004 dks dh xbZA

  ;g fpfdRlk {ks= dk jkT; dk Fke fo'ofo|ky; gSA jk"Vh; vk;qosZn laLFkku t;iqj esa fLFkr gSAbl dkj fpfdRlk lqfo/kkvksa ds foLrkj ls lkekftd fodkl mUur gks ldsxkA

  tykiwfrZtykiwfrZtykiwfrZtykiwfrZtykiwfrZty fr ls fojklr esa feyk og lalk/ku gS tks lEiw.kZ tho txr dk vk/kkj gSA ty ds

  fcuk tho txr dh dYiuk gh O;FkZ gSA oLrqr% ty gh thou gSA iFoh ds70% Hkkx ij ty gSAfdUrq iFoh ij miyC/k ty dk0.07% fgLlk vFkkZr~ 1 yk[k yhVj ikuh esa ls 7 yhVj ikuh gh ekuo

  ds fy, mi;ksxh gSA lkjs fo'o esa ty dk ladV gS fdUrq Hkkjr dh fLFkfr vf/kd xEHkhj gS D;ksafd;gk nqfu;k dh16% vkcknh fuokl djrh gS tcfd ikuh dsoy4% gh miyC/k gSA jktLFkku tksfd {ks=Qy dh nf"V ls Hkkjr dk lcls cM+k ns'k gS rFkk Hkkjr ds {ks=Qy dk10.43% Hkkx /kkj.kdjrk gS mlesa Hkkjr dk ek=1% ty miyC/k gSA lrgh ty ds L=ksr& unh] rkykc ,oa >hysa vkfni;kZoj.kh; dkj.k tSls XykscyokfeZx ,oa euq"; tfur dkj.k tSls c

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  55/256

  sha

  heen

  55

  lkaLfrd thou] thou;kiu vkfn lHkh {ks=ksa ls R;{k lEcU/k gSA ty ds vHkko es ekuo i'kq&i{khtho tUrq ouLifr fdlh dk Hkh vfLrRo lEHko ugha gSa ty dh deh ekuo ,oa leLr tSo txr dsvfLrRo dks Hkkfor djrh gSA

  jktLFkku ds ty&lalk/ku@ty lzksr dks nks Hkkxksa esa ckVk tk ldrk gS& 1 lrg ty

  lalk/ku 2 HkwxHkhZ; ty lalk/kuA lrgh ty lalk/ku& ufn;k] >hysa o rkykc gSa tcfd HkwxHkhZ;

  ty lalk/ku dq, vkSj uydwi gSaA

  jktLFkku esa ufn;ksa ls laHkkfor ty& lalk/kuksa dk dsoy50% gh mi;ksx gk s jgk gSA

  jktLFkku dh eq[k ufn;k pEcy] cukl] yw.kh] lwdM+h] lkcjerh ,oa ck.kxaxk gSaA jktLFkku esa ehBs

  ,oa [kkjs ikuh dh dbZ >hysa gSaA ehBs ikuh dh >hysa f=e gSa tcfd [kkjs ikuh dh >hysa kfrd gSa

  vkSj muls ued dk mRiknu fd;k tkrk gSA ehBs ikuh dh >hysa& t;leUn] jktleUn] fiNksyk

  Qrglkxj] vkuklkxj vkfn >hysa gSa tcfd [kkjs ikuh dh >hyksa esa& lkaHkj] MhMokuk] yw.kdj.k >hy

  o iapHkk >hy eq[k gSaA

  jktLFkku esa lrgh ty lzksrksa dh iwfrZ o"kkZ ij fuHkZj djrh gS vkSj o"kkZ u gksus ij lrgh ty

  lzksr Hkh lw[kus yxrs gSa vkSj vUrr% lw[ks jg tkrs gSa vr% vdky dk lkeuk djus ds fy, HkwxHkhZ; ty

  lzksrksa dk fodkl ,oa fonksgu djuk vko';d gks x;k gSA

  fofHkUu losZ{k.kksa ds vk/kkj ij jktLFkku esa 149 yk[k ,dM+ QqV ls vf/kd Hkw&xHkhZ; ty

  Hk.Mkj gksus dk vuqeku gSA nf{k.kh&iwohZ jktLFkku esa HkwxHkhZ; ty Hk.Mkj i;kZIr rFkk mudk ty Lrj

  pk tcfd if'peh Hkkxksa esa tyLrj cgqr uhpk gksus ij Hkh dkQh HkwxHkhZ; ty Hk.Mkj gSA vr% tgk

  nf{k.k&iwohZ jktLFkku esa dqvksa ls ty lk/kuksa dk ;ksx gksrk gS ogk if'peh Hkkxksa esa uydwiksa dk fodkl

  t:jh gSA jktLFkku esa dqvksa ,oa V~;wcoSy ls dqy flafpr {ks= ds yxHkx58% Hkkx esa flapkbZ gksrh

  gSA ;g vuqeku yxk;k x;k gS fd jkT; esa mi;ksx ;ksX; dqy HkwxHkhZ; ty lalk/ku yxHkx 102 yk[k

  ,dM+ QhV gS mlesa ls yxHkx 86-6 yk[k ,dM+ QhV flapkbZ ds fy, miyC/k gS vkSj 15 yk[k ,dM+QhV ikuh vkS|ksfxd ,oa is;ty vkfn ds fy, vko';d gSA

  jktLFkku esa ;kstukc) fodkl ds vUrxZr miyC/k ty&lalk/kuksa ds fodkl ,oa leqfpr

  mi;ksx dk ;kl jgk gS fQj Hkh is;ty ladV rFkk flapkbZ dh c

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  56/256

  sha

  heen

  56

  ekuo lalk/ku fodklekuo lalk/ku fodklekuo lalk/ku fodklekuo lalk/ku fodklekuo lalk/ku fodkljktLFkku esa ekuo lalk/ku fodkl ds fy;s ;kstukvksa ds vUrxZr Hkkoh dne mBk;s x;s gSaA

  tgk ,d vksj rduhdh] O;olkf;d o lkekU; f'k{kk lsokvksa dk foLrkj dj jkT; esa lk{kjrk ,oaO;kolkf;d ;ksX;rk esa of) dk ekxZ 'kLr fd;k gS ogk nwljh vksj fpfdRlk ,oa LokLF; lsokvksaesa lq/kkj] dqiks"k.k ls cpkus ds fy;s ;FkklaHko ikSf"Vd vkgkj dh vkiwfrZ esa o`f) vkfn ls yksxksa dhvkSlr vk;q c

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  57/256

  sha

  heen

  57

  i;kZIr miyC/krk lqfuf'pr djus ds ;kl fd, tkrs gSaAdkykcktkjh vkSj tek[kksjh jksdus ds fy, dsU vkSj jkT; ljdkjsa }kjk dkykcktkjh dh

  jksdFkke rFkk vko';d oLrq&vkiwfrZ ,oa j[k&j[kko vf/kfu;e 1980 dks f;kfUor fd;k tk jgk gSA blvf/kfu;e ds rgr dsU vkSj jkT; ljdkjksa dks ;g vf/kdkj gS fd os ,sls O;fDr;ksa dks fgjklr esa ysldsa ftudh xfrfof/k;k leqnk; ds fy, vko';d oLrqvksa dh vkiwfrZ cuk,a j[kus ds ekeys esalafnX/k ikbZ tkrh gSA

  ok;nk O;kikj vk;ksx ,d oS/kkfud fudk; gS] ftldh LFkkiuk ok;nk vuqca/k fofu;euvf/kfu;e 1952 ds rgr dh xbZ gSA ;g vk;ksx miHkksDrk ekeys] [kk| ,oa lkoZtfud forj.k ea=ky;ds v/khu dke djrk gSA vk;ksx oLrqvksa esa ok;nk dkjksckj dks ekU;rk kIr laxBuksa ds ek/;e lsfu;af=r djrk gS vkSj ns'k esa ok;nk cktkj dh dk;Z .kkyh esa lkekU; lq/kkj ykus dh flQkfj'k djrkgSA

  miHkksk laj{k.k vf/k fu;e&miHkksk laj{k .k vf/k fu;e&miHkksk laj{k.k vf/k fu;e&miHkksk laj{k .k vf/k fu;e&miHkksk laj{k.k vf/kfu;e&1986 esa ykxwbl vf/kfu;e }kjk mu lHkh miHkksk ds vf/kdkjksa dks lqj{kk nku dh xbZ

  gS ftudks vUrjk"Vh; Lrj ij Lohdkj fd;k x;k gSa tSls&lqj{kk] mRikfnr oLrq dk ewY; mldhxq.kokk ds vk/kkj ij gks] lEiw.kZ fuekZ.k vkSj lsok {ks= esa dq'kyrk] ikjnf'kZrk ,oa mkjnkf;Ro gksAmiHkksk ds thou ,oa lEifk ds fy;s gkfudkjd mRiknu ds fo; ij fu;a=.k djuk rFkk tks Hkhlkexzh miHkksk [kjhnrk gS mldh xq.kokk vkSj ewY; dk mfpr fu/kkZj.k gks ;fn miHkksk dks ewY;ds vk/kkj ij xq.kokk miyC/k ugha gksrh gS rc ,slh fLFkfr esa miHkksk tgk ls oLrq [kjhnh xbZ mlnqdku] laLFkk vkfn ds fo:) igys ftyk miHkksk eap esa viuk nkok is'k dj ldrk gS] ;fn nkoklgh ik;k tkrk gS rks eap nqdku] laLFkk ,oa fuekZrk dks tqekZuk nsus dh ltk lquk ldrk gSA ftyk

  miHkksk eap ds fu.kZ; ds fo:) jkT; miHkksk eap esa vihy Hkh dh tk ldrh gSA miHkksk eapdk xBu jkT; Lrj ,oa ftyk Lrj ij fd;k x;k gSA jkT; Lrj ij ,d v/;{k ,oa nks lnL; gksrsgSA v/;{k mPp U;k;ky; dk U;k;k/khifr ;k iwoZ U;k;k/khifr ;k U;k;k/khifr gksus dh ;ksX;rkj[krk gks] nks lnL; lkekftd dk;ZdkkZ gksrs gSA ftyk Lrj ij Hkh ,d v/;{k ,oa nks lnL; gksr gS]v/;{k& ftyk l= U;k;k/kh'k ;k iw.kZ U;k;k/kh'k gksrs gS] nks lnL; lekftd dk;ZdrkZ gksrs gSa] buesals ,d lnL; efgyk gksuh pkfg;sA

  vUukiw.kkZ ;kstuk&vUukiw.kkZ ;kstuk&vUukiw.kkZ ;kstuk&vUukiw.kkZ ;kstuk&vUukiw.kkZ ;kstuk&;g ;kstuk xzkeh.k fodkl ea=ky; dh gSA blds vUrxZr 65 o"kZ ;k mlls vf/kd vk;q oxZ

  ds ,sls vlgk; o) ukxfjd vkrs gSa] tks jk"Vh; o)koLFkk isa'ku ;kstuk ds ik= rks gSa] mUgsa bl ;kstukdk ykHk ugha fey jgk gSA bl ;kstuk esa fr O;fDr frekg 10 fdxzk [kk|kUu fu%'kqYd fn;k tkrkgSA

  xjhch js[kk ls uhps jgus okys ifjokjksa dks [kk|kUu dh U;wuke ek=k dh miyC/krk lqfuf'prdjus ds ms'; ls ljdkj us yf{kr lkoZtfud forj.k .kkyh dh 'kq:vkr dhA yf{kr lkoZtfud

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  58/256

  sha

  heen

  58

  forj.k .kkyh dks Hkkoh cukus ds fy, ljdkj }kjk fu/kZuksa esa ls fu/kZur O;fDr;ksa ds fy, vUR;ksn;

  vUu ;kstuk dh 'kq:vkr dh xbZA bl ;kstuk ds vUrxZr R;sd ik= ifjokj dks nks #i;s fr

  fdyksxzke xsgwa rFkk rhu #i;s fr fdyks xzke pkoy dh vR;f/kd fj;k;rh nj ij [kk|kUumiyC/k djk;k x;kA

  ljdkj dsUh; ,oa jkT; iwy ds fy;s [kjhns x;s [kk|kUu dh xq.kokk ij leqfpr fu;a=.k

  j[krh gSA vkfFkZd mnkjhdj.k ds ;qx esa tgk [kk| alLdj.k m|ksx ds fodkl esa futh] lkoZtfud

  vkSj lgdkjh {ks= dks dkjxj Hkwfedk vnk djrh gS] ea=ky; bl{ks= esa iwath fuos'k c

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  59/256

  sha

  heen

  59

  lEink dh lef) ds ckotwn vYi fodkl ,oa tykHkko ds dkj.k vkfFkZd fiNM+siu ,oa xjhch dsdqp esa Qalk gqvk jkT; gSA vkt lewpk fo'o bl Hk; ls =L= gS fd xjhch vfHk'kki gh ugha oju~fo'o 'kkfUr ,oa vkfFkZd lef) dk lcls cM+k [krjk gSA ;gh dkj.k gS fd lHkh jk"V xjhch mUewyuds fy;s Hkkoh dne mBkus dks ck/; gSaA ikapoha iapo"khZ; ;kstuk esa xjhch mUewyu dks ;kstuk dk,d egoiw.kZ ms'; Lohdkj fd;k x;kA ;g dk;Ze blds ckn fujUrj gj ;kstuk esa pyrkjgk gSA

  jktLFkku esa xjhch mUewyu o jkstxkj ltu ds dbZ fo'ks"k dk;Ze kjEHk fd;s x;s gSa ftuesalefUor xzkeh.k fodkl dk;Ze] tokgj jkstxkj ;kstuk] Vkble] jk"Vh; xzkeh.k jkstxkj dk;Zevkfn eq[k dk;Ze gSaA xjhch mUewyu dk;Ze dks ;kstukvksa dk eq[; Hkkx cukus ds ihNs ms';;g gS fd& lkekftd fo"kerkvksa dks nwj djuk] xjhc ls xjhc O;f ds vkfFkZd ,oa lkekftd thouLrj dks pk mBkuk FkkA ;g dk;Ze egkRek xk/kh ds bl fpUru ls Hkkfor gS fd jkT; dks vfUreO;f rd igqpukA

  fofHkUu ;kstuk;s%&fofHkUu ;kstuk;s%&fofHkUu ;kstuk;s%&fofHkUu ;kstuk;s%&fofHkUu ;kstuk;s%&1 lefUor xzkeh.k fodkl dk;Ze&1 lefUor xzkeh.k fodkl dk;Ze&1 lefUor xzkeh.k fodkl dk;Ze&1 lefUor xzkeh.k fodkl dk;Ze&1 lefUor xzkeh.k fodkl dk;Ze&

  ;g dk;Ze xzkeh.k {ks=ksa esa O;kIr xjhch js[kk ls uhps thou ;kiu djus okys ifjokjksa dhvk; vtZu {kerk o`f) gsrq mUgsa vk; vtZu ds lk/ku lqyHk djkus o jkstxkj ds volj nku djmUgsa vkRefuHkZj cukus ds y{; ls sfjr gSA2 jk"Vh; xzkeh.k jkstxkj dk;Ze&2 jk"Vh; xzkeh.k jkstxkj dk;Ze&2 jk"Vh; xzkeh.k jkstxkj dk;Ze&2 jk"Vh; xzkeh.k jkstxkj dk;Ze&2 jk"Vh; xzkeh.k jkstxkj dk;Ze&

  blds vUrxZr xzkeh.k {ks=ksa esa Ldwy Hkou cukus] xzkeh.k lM+dksa dk fuekZ.k] y?kq flapkbZ ,oaHkwfe laj{k.k dk;Zeksa rFkk dq, [kqnokus vkfn ij etnwjh ij jkstxkj c

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  60/256

  sha

  heen

  60

  8 exjk {ks= fodkl ;kstuk&8 exjk {ks= fodkl ;kstuk&8 exjk {ks= fodkl ;kstuk&8 exjk {ks= fodkl ;kstuk&8 exjk {ks= fodkl ;kstuk&;g jktLFkku ds igkM+h {ks= ds ykxksa dk vk/kkjHkwr lqfo/kkvksa] fodkl vkSj jkstxkj ds volj

  miyC/k djkuk gSA

  9 esokr {ks= fodkl&9 esokr {ks= fodkl&9 esokr {ks= fodkl&9 esokr {ks= fodkl&9 esokr {ks= fodkl&1987&88 esa esokr {ks=& vyoj] Hkjriqj vkSj eso vkcknh okys {ks= esa fodkl dk;Ze ykxw

  fd;k] ukxfjdksa dks vk/kkjHkwr lqfo/kk;sa miyC/k djkuk eq[; ms'; jgk gSA

  10 jktho xk/kh ikjEifjd ty lzksr10 jktho xk/kh ikjEifjd ty lzksr10 jktho xk/kh ikjEifjd ty lzksr10 jktho xk/kh ikjEifjd ty lzksr10 jktho xk/kh ikjEifjd ty lzksr la/kkj.k dk;Ze vDVwcj 1999 esa bl ;kstuk dks ykxwfd;k] bldk eq[; ms'; o"kkZ ds ty dks lajf{kr dj Hkwfexr ty L=ksr dks c

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  61/256

  sha

  heen

  61

  vH;klkFk Z 'uvH;klkFk Z 'uvH;klkFk Z 'uvH;klkFk Z 'uvH;klkFk Z 'ucgqp;ukRed 'u %&cgqp;ukRed 'u %&cgqp;ukRed 'u %&cgqp;ukRed 'u %&cgqp;ukRed 'u %&1- eqnkfy;j vk;ksx dk xBu fd;k x;k&

  v 1948 esa c 1949 esal 1952 esa n 1956 esa

  2- ^f'k{kk* fdl lw ph dk fo"k; gSa&v jkT; lwph dk c la?k lwph dkl fo'ks"k lwph n leorhZ lwph dk

  3- VsyhesfMlu ;kstuk dk mn~?kkVu fd;k x;k &v HkhyokM+k ls c >kykokM+ lsl cklokM+k ls l mn;iqj ls

  4- miHkksDrk laj{k.k vf/kfu;e fdl o"kZ miHkksDrkvksa dks fn;k x;k gS &v 1990 c 1985l 1986 n 1980

  5- dkSulh iapo"khZ; ;kstuk esa ^xjhch mUewyu* dks 'kkfey fd;k x;k gS&v Fke iapo"khZ; ;kstukc ikpoh iapo"khZ; ;kstukl lkaroh iapo"khZ; ;kstukn vkBoha iapo"khZ; ;kstuk

  vfry?kwkjkRed 'u %&vfry?kwkjkRed 'u %&vfry?kwkjkRed 'u %&vfry?kwkjkRed 'u %&vfry?kwkjkRed 'u %&1- dksBkjh f'k{kk vk;ksx dk xBu dc fd;k x;kA2- fo'ofo|ky; f'k{kk vk;ksx dk nwljk uke crkb;sA3- xq: fe= ;kstuk dc o fdlds lg;ksx ls LFkkfir dh xbZA4- VsyhesfMlu ;kstuk dc o fduds fy, 'kq: dh xbZA5- jktLFkku ds ty L=ksrksa dks fdrus Hkkxksa esa ckWVk tk ldrk gS\ muds uke crkb;sA6- ebZ] 2006 esa fudkyh xbZ ty psruk jSyh dk ms'; crkb;sA7- vUukiw .kkZ ;kstuk D;k gSa\8- thou /kkjk ;kstuk fdlls lEcfU/kr gSaA9- Hkw &xHkhZ; ty L=ksrksa ds uke crkbZ;saA10- Mkax {ks= fodkl ;kstuk D;k gS\

  11- vkfFk Zd mnkjhdj.k dk ms'; D;k gSA12- lqfuf'pr jkstxkj ;kstuk ds vUrxZr fdrus fnu dk jkstxkj fn;k tkrk gSa\13- Hkkjrh; ekud C;w jksa dk eq[; dk;Z gSa\

  y?kwkjkRed 'u %&y?kwkjkRed 'u %&y?kwkjkRed 'u %&y?kwkjkRed 'u %&y?kwkjkRed 'u %&1- vktknh ds ckn f'k{kk O;oLFkk fdu rhu Hkkxksa esa foHkDr dh xbZA

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  62/256

  sha

  heen

  62

  2- 1986 esa ykxwubZ jk"Vh;&f'k{kk uhfr dh D;k fo'ks"krk;sa gSa\3- yksd tqfEc'k ;kstuk D;k gSA4- f'k{kk ds vk/kkj D;k gSA5- Hkkjrh; fpfdRlk ifj"kn dk xBu D;ksa fd;k x;k] blds dk;Z D;k gSA6- ty&lalk/ku fdrus Hkkxksa esa foHkkftr fd;k tk ldrk gSA7- iksf"Vd vkgkj miyC/k djkus ds fy;s D;k uhfr viukbZ xbZ gSA8- ty nk; ;kstuk ds rgr xkWo vkSj 'kgjksa esa ikuh igqpkus dh D;k O;oLFkk dh xbZ gSA9- 1980 dk dkykcktkjh jksdFkke rFkk vko';d oLrq vkiwfrZ ,oa j[k j[kko vf/kfu;e D;k gS\10- jkT; miHkksDrk ,oa ftyk miHkksDrk laj{k.k dh lajpuk D;k gSa\11- viuk xkWo viuk dke ;kstuk D;k gSa\12- lhek {ks= fodkl ;kstuk D;k gSa\fucU/kkRed 'u %&fucU/kkRed 'u %&fucU/kkRed 'u %&fucU/kkRed 'u %&fucU/kkRed 'u %&

  1- LorU= Hkkjr esa f'k{kk ds fodkl ij dk'k Mkfy;sA2- [kkn&lqj{kk ds fy;s ljdkj us D;k dne mBk;sa gS] mYys[k dhft;sA3- jktLFkku esa ekuo fodkl ij dk'k Mkfy;sA4- miHkksDrk eap D;k gS] mldh dk;ZO;oLFkk ij dk'k Mkfy;sA5- fpfdRlk {ks= esa fd;s x;s dk;ksZ vksj ;kstukvksa dk o.kZu dhft;sA

  nnn

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  63/256

  sha

  heen

  63

  v;k;&5v;k;&5v;k;&5v;k;&5v;k;&5

  jktLFkku esa uxjh; Lo'kklujktLFkku esa uxjh; Lo'kklujktLFkku esa uxjh; Lo'kklujktLFkku esa uxjh; Lo'kklujktLFkku esa uxjh; Lo'kklu

  LFkkuh; 'kklu dks lkkkj.kr% LFkkuh; Lo'kklu dgk tkrk gSA LFkkuh; Lo'kklu 'kCnHkkjr dks fczfV'k 'kklu ls fojklr esa feyk gSA fczfV'k ljdkj us Hkkjrh;ksa dks Lo'kklu dkvfkdkj nsus dh 'kq#vkr LFkkuh; Lrj ij E;wfufliy laLFkkvksa ds ek;e ls dh FkhA Hkkjrh;ksadks dqN ek=k esa Lo'kklu dk vfkdkj nsus dk ;g iz;kl FkkA vr% Hkkjr ds LorU= gksus rFkkyksdra= LFkkfir gksus ij Lo'kklu 'kCn dk iz;ksx vFkZghu gks x;kA

  Hkkjrh; lafokku esa LFkkuh; 'kklu dks jkT; lwph esa j[kk x;k gSA LFkkuh; 'kklu dksnks Hkkxksa esa foHkDr fd;k x;k] ,d 'kgjh rFkk nwljk xzkeh.kA 'kgjh fudk;ksa dks egkuxjksa esauxj fuxe] uxjksa ds uxj ifj"kn~ rFkk NksVs uxjksa esa uxjikfydk dgk tkrk gSA Lora=rk ds

  ckn LFkkuh; 'kklu dh laLFkkvksa dk fujUrj fodkl gqvkA 1993 esa 74osa lafokku la'kksku }kjk'kgjh LFkkuh; 'kklu dh laLFkkvksa dks laoSkkfud ntkZ izkIr gqvk gSAuxjh; LFkkuh; Lok;k 'kklu ds {ks= esa jktLFkku vxz.kh izkUrksa esa jgk gSA bl izns'k

  esa izFke uxjikfydk dh LFkkiuk vkcw esa 1865 bZ- esa gqbZA 1885 rd chdkusj] tkskiqj rFkkdksVk esa Hkh uxjikfydk, LFkkfir gqb] fdUrq yksdfiz; turkaf=d lgHkkfxrk ugha FkhA izksQsljHkkEHkjh fy[krs gSa fd Lora=rk ls iwoZ jktLFkku esa uxjikfydk laLFkkvksa esa ljdkjh vfkdkfj;ksadk opZLo Fkk vkSj ;s laLFkk, ukeek= dk dke djrh FkhaA Lora=rk ds ckn 22 ns'kh fj;klrksals feydj jktLFkku cuk] ml le; ,d lkekU; dkuwu dh vko';drk vuqHko gqbZA 1951esa ^jktLFkku dLck uxjikfydk vfkfu;e* ikfjr fd;k x;k] ftlds vUrxZr izeq[k uxjksa dksNksM+dj lHkh dLcksa dh uxjikfydk, dke djus yxhaA 1956 esa vtesj vkSj ekm.V vkcwjktLFkku

  esa lfEefyr fd;s x;s vkSj mlds ckn jktLFkku ljdkj us jkT; ds lHkh uxjksa ,oa dLcksa dhuxjikfydkvksa ds fy, 1959 esa jktLFkku uxjikfydk vfkfu;e ikfjr fd;kA 1990 esa bldsvuqPNsn 5l esa la'kksku dj uxjikfydkvksa dk oxhZdj.k fd;k x;kA

  jktLFkku uxjikfydk vfkfu;e] 1994 Hkh 74osa lafokku vfkfu;e] 1992 ds vuqlj.kdjus dh fn'kk esa ,d egoiw.kZ dne ekuk tk;sxkAuxjh; LFkkuh; 'kklu dk vFkZ ,oa ego %&uxjh; LFkkuh; 'kklu dk vFkZ ,oa ego %&uxjh; LFkkuh; 'kklu dk vFkZ ,oa ego %&uxjh; LFkkuh; 'kklu dk vFkZ ,oa ego %&uxjh; LFkkuh; 'kklu dk vFkZ ,oa ego %&

  vFkZ %&vFkZ %&vFkZ %&vFkZ %&vFkZ %& LFkkuh; 'kklu dks fofHkUu ns'kksa esa vyx&vyx ukeksa ls iqdkjk tkrk gS( Hkkjresa LFkkuh; Lo'kklu] kal esa LFkkuh; iz'kklu] vesfjdk esa E;wfufliy 'kklu vkfn ukeksa lsiqdkjk tkrk gSA ewy :i esa LFkkuh; 'kklu dk vfHkizk; ;g gS fd LFkkuh; ekeyksa dk izcUkLFkkuh; O;fDr Lo;a vius izfrfufk;ksa }kjk djsA

  Hkkjrh; lafokku dh 7oha vuqlwph dh 5oha izfof"V esa fy[kk gS] ^^LFkkuh; 'kklu vFkkZr~uxj fuxe] lqkkj U;klksa] ftyk ifj"knksa] [kuu cLrh] izkfkdj.kksa rFkk LFkkuh; Lo'kklu vFkokxzke iz'kklu ds iz;kstuksa ds fy, vU; LFkkuh; izkfkdkfj;ksa dk xBu rFkk 'kfDr;kA

  bl izdkj LFkkuh; 'kklu ls vfHkizk; ,slh laLFkkvksa ds 'kklu ls gS tks LFkkuh; Lrj

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  64/256

  sha

  heen

  64

  dh gSa vkSj bUgsa LFkkuh; Lrj ij fuokZfpr izfrfufk lapkfyr djrs gSaA bu laLFkkvksa dks viusdk;Z{ks= esa i;kZIr Lok;krk izkIr gksrh gS fdUrq ;s vius {ks= esa lEizHkq ugha gksrhA

  la{ksi esa dgk tk ldrk gS fd LFkkuh; O;fDr Lo;a vius izfrfufk;ksa ds ek;e ls LFkkuh;ekeyksa dk izcUk djsA O;ogkj esa uxj fuxeksa] uxj ifj"knksa rFkk uxjikfydkvksa vkfn ds }kjklEikfnr fd;s tkus okys leLr dk;Z LFkkuh; 'kklu ds vUrxZr vkrs gSaA

  vks- ih- xkck ds vuqlkj] ^^LFkkuh; Lo'kklu] 'kklu dk og fgLlk gS ftldk eq[; ljksdkjfdlh uxj ;k lhfer {ks= ds LFkkuh; ekeyksa ls gksrk gSA LFkkuh; 'kklu jkT; ljdkj ;kjk"Vh; ljdkj ls izkIr 'kfDr;ksa dk iz;ksx djrk gSA**

  ,ulkbDyksihfM;k fczVsfudk ds vuqlkj] ^^LFkkuh; 'kklu ls rkRi;Z gS&iw.kZ jkT; dh vis{kkvkUrfjd rFkk NksVs izfrfufkRo {ks= esa fu.kZ; ysus rFkk mudks f;kfUor djus okyh lkkA**

  LFkkuh; 'kklu dk ego %&LFkkuh; 'kklu dk ego %&LFkkuh; 'kklu dk ego %&LFkkuh; 'kklu dk ego %&LFkkuh; 'kklu dk ego %&yksdra= dks fodsUnzhr djus dk ek;e LFkkuh; 'kklu laLFkk, gh gSaA LFkkuh; 'kklu

  yksxksa dks ;g volj iznku djrk gS fd os LFkkuh; dk;ks dk fuiVkjk Lo;a viuh lf; Hkkxhnkjhls djsaA vkkqfud yksdra=h; 'kklu O;oLFkkvksa esa LFkkuh; 'kklu ds ego dks fuEu fcUnqvksads :i esa O;Dr dj ldrs gSa %&1 uxjh; Lo'kklu yksdra= dh uhao vkSj vkkkjf'kyk gSA2 uxjh; Lo'kklu yksdra= dh loZJs"B f'k{k.k laLFkku gSA3 yksdra= dh okLrfod iz;ksx'kkykA4 Lo'kkflr laLFkk;sa ukxfjdksa dks tkx:d rFkk mkjnkf;Ro dk cksk djkrh gSaA5 ;s laLFkk, ukxfjdksa dh lkoZtfud dk;ks esa xq.kkRed #fp dk fodkl djrh gSaA6 ukxfjdksa dks jk"Vh; eq[; kkjk esa cuk;s j[kukA7 ukxfjdksa esa bu laLFkkvksa ds ek;e ls O;kid n`f"Vdks.k dk fodkl gksrk gSA8 LFkkuh; Lo'kklu ds ek;e ls dsUnzh; ,oa izkUrh; ljdkjksa dh dq'kyrk esa o`f) gksrh

  gSA9 yksd dY;k.kdkjh jkT; ds ms';ksa dh izkfIr esa lg;ksxA10 ljdkj o turk ds e; lEizs"k.k dk dk;Z lEiUu gksrk gSA11 ukSdj'kkgh dh cqjkb;ksa ij vadq'k yxrk gSA12 LFkkuh; Lok;k 'kklu ls ljdkjh ferO;;rkA13 dk;Z lEiknu esa 'kh?kzrkA

  vr% vkkqfud jkt O;oLFkk esa uxjh; Lo'kklu dh lkoZtfud fgrksa dh iwfrZ ds fy,Hkwfedk egoiw.kZ gSA

  LFkkuh; Lok;k 'kklu ds fodkl dh i"BHkwfe %&LFkkuh; Lok;k 'kklu ds fodkl dh i`"BHkwfe %&LFkkuh; Lok;k 'kklu ds fodkl dh i"BHkwfe %&LFkkuh; Lok;k 'kklu ds fodkl dh i`"BHkwfe %&LFkkuh; Lok;k 'kklu ds fodkl dh i`"BHkwfe %&Hkkjr esa orZeku uxjh; LFkkuh; Lok;k 'kklu laLFkk, ;|fi vkkqfud dky dk fodkl

  gS] fQj Hkh izkphudky ls gh gekjs ns'k esa LFkkuh; 'kklu dh O;oLFkk jgh gSA oSfnd ;qx lsvc rd LFkkuh; Lok;k 'kklu Hkkjrh; yksd dY;k.kdkjh fpUru] uhfr;ksa ,oa dk;Zeksa dkegoiw.kZ oSpkfjd i{k jgk gSA gekjs izkphu lkfgR; esa vusd lUnHkZ fo|eku gSa] ftuls ml

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  65/256

  sha

  heen

  65

  le; bu laLFkkvksa dh Js"Brk o xq.kokk izekf.kr gksrh gSAHkkjr esa LFkkuh; Lok;k 'kklu ds Lo:i ds fodkl dk foospu fuEufyf[kr 'kh"kZdksa

  ds ek;e ls fd;k tk ldrk gS %&

  izkphudky esa LFkkuh; Lo'kklu %&izkphudky esa LFkkuh; Lo'kklu %&izkphudky esa LFkkuh; Lo'kklu %&izkphudky esa LFkkuh; Lo'kklu %&izkphudky esa LFkkuh; Lo'kklu %&_Xosn rFkk vFkoZosn esa lHkk] lfefr ,oa fonFk tSlh laLFkkvksa dk mYys[k feyrk gSA

  okYehfd jkek;.k esa ikSj rFkk tuin lHkkvksa dh lkk dk mYys[k feyrk gSA egkHkkjr esa uxjksads 'kklukfkdkjh dks ^LokFkZfpard* dgrs FksA pUnzxqIr ekS;Z us Lok;k 'kklu iz.kkyh izpfyr djnwjnf'kZrk vkSj dq'ky jktuhfrK dk ifjp; fn;kA mlus 'kklu ds fodsUnzhdj.k dh uhfr viukbZA

  pUnzxqIr ekS;Z ds 'kkludky esa uxj dh iz'kklu O;oLFkk lUrks"ktud FkhA dkSfVY; dsvFkZ'kkL= ds vuqlkj uxj dk lcls cM+k inkfkdkjh ukxfjd* dgykrk FkkA eSxLFkuht us bf.Mdkuked iqLrd esa ikVfyiq= uxj dh iz'kklu O;oLFkk dk foLr`r fooj.k fn;k gS ftlls fofnrgksrk gS fd og ,d izdkj dh E;wfufliy O;oLFkk FkhA mldh rqyuk vkt dh E;wfufliy

  dk;Z&iz.kkyh ls dh tk ldrh gSA ikVfyiq= dk iz'kklu ikp&ikp lnL;ksa dh 6 lfefr;kdjrh FkhaA

  bu lfefr;ksa dk dk;Z e'k% vkS|ksfxd f'kYiksa dh ns[k&js[k] vfrfFk;k sa o fonsf'k;ksads Lokxr&lRdkj dk izcUk] tUe&e`R;q dk vfHkys[k j[kus] O;kikj dk izcUku rFkk uki&rkSyds iSekuksa dk fujh{k.k] dkj[kkuksa ds ekfydksa ij vuq'kklu j[kuk rFkk fchdj olwy djukvkfn FkkA la;qDr :i ls bu Ngksa lfefr;ksa ij uxjikfydk ij lkoZtfud Hkouksa dh ejEer]cktkjksa] ewY; fukkZj.k rFkk efUnjksa dh ns[k&js[k vkfn dk mkjnkf;Ro FkkA

  xqIr ;qx esa Hkh LFkkuh; Lo'kklu dh :ijs[kk yxHkx ekS;Zdkyhu gh jghAe;dky esa LFkkuh; Lo'kklu 1200&1707 bZ- %&e;dky esa LFkkuh; Lo'kklu 1200&1707 bZ- %&e;dky esa LFkkuh; Lo'kklu 1200&1707 bZ- %&e;dky esa LFkkuh; Lo'kklu 1200&1707 bZ- %&e;dky esa LFkkuh; Lo'kklu 1200&1707 bZ- %&

  eqxy 'kkludky esa dLcksa vkSj uxjksa esa uxjikfydk izcUk dh O;oLFkk FkhA MkW- Jhjkeegs'ojh us vcqy Qtyr vkbu&,&vdcjh dk ys[kka'k m)`r fd;k gS] ftlesa uxjh; thouo iz'kklu dk o.kZu feyrk gS %&

  uxjh; iz'kkld ds in ds fy, O;fDr dks vuqHkoh] f;k'khy] fopkjoku] kS;Zoku] prqjvkSj n;kyq gksuk pkfg,A mls edkuksa rFkk iz;qDr gksus okys ekxks dh iaftdk j[kuh pkfg,Aukxfjdksa dks ikjLifjd lgk;rk ds fy, izfrKkc) djuk pkfg,A lkoZtfud ekxks dk fujh{k.kdjsaA muds eqgkuks a ij vojkskd [kM+k djsaA ekxks dks xank gksus ls cpk;sA vk;kr dj olwydjsA ckVksa&ukiksa dh tkap djuh pkfg,A bl uxjh; iz'kkld dk dk;Z 'kgj dh lqj{kk O;oLFkkdjuk] cktkj ij fu;a=.k j[kuk] vijkkksa dks jksduk] cwpM+[kkuksa] 'ke'kkuks a ,oa dfczLrkuksa ds fu;eksadk lapkyu djuk vkfn n'kkZ;k x;k gSA is'kokvksa ds vkhu ejkBk iz'kklu esa Hkh 'kgjh LFkkuh;

  laLFkk, dk;Z djrh FkhAfczfV'kdky esa uxjh; Lo'kklu 1700&1947 bZ- %&fczfV'kdky esa uxjh; Lo'kklu 1700&1947 bZ- %&fczfV'kdky esa uxjh; Lo'kklu 1700&1947 bZ- %&fczfV'kdky esa uxjh; Lo'kklu 1700&1947 bZ- %&fczfV'kdky esa uxjh; Lo'kklu 1700&1947 bZ- %&

  Hkkjr esa LFkkuh; Lo'kklu viuh orZeku lajpuk vkSj dk;Z&iz.kkyh esa ewyr% fczfV'k 'kkludh >yd feyrh gSA fczfV'k 'kklu ls iwoZ Hkkjr esa tks Lok;k 'kklu O;oLFkk Fkh] mls vaxzstksaus lekIr dj fn;k vkSj mlds LFkku ij viuh i)fr ds vuq:i Hkkjr esa LFkkuh; Lok;k

 • 7/29/2019 Rajasthan geography

  66/256

  sha

  heen

  66

  'kklu dh LFkkiuk dhA Hkkjrh; LFkkuh; laLFkkvksa ij if'peh izHkko Li"V :i ls fn[kkbZ nsusyxkA

  fczfV'k 'kkludky esa LFkkuh; Lok;k 'kklu ds fed bfrgkl vkSj izxfr dks pkj Hkkxksaesa foHkDr dj ldrs gSa %&1 1700&1881 bZ-1700&1881 bZ-1700&1881 bZ-1700&1881 bZ-1700&1881 bZ- %& bl vofk esa LFkkuh; 'kklu dk mi;ksx vaxzstksa us lkezkT;oknh

  vko';drkvksa dh iwfrZ ds fy, fd;kA2 1882&1919 bZ-1882&1919 bZ-1882&1919 bZ-1882&1919 bZ-1882&1919 bZ- %& bl vofk esa LFkkuh; 'kklu ds ego dks LFkkuh; Lo'kklu ds

  :i esa Lohr fd;k x;kA3 1920&1937 bZ-1920&1937 bZ-1920&1937 bZ-1920&1937 bZ-1920&1937 bZ- %& bl dky esa LFkkuh; 'kklu dks izkUrksa ds vfkdkj {ks= esa gLrkUrfjr

  dj fn;k x;kA4 1938&1947 bZ-1938&1947 bZ-1938&1947 bZ-1938&1947 bZ-1938&1947 bZ- %& bl vofk esa LFkkuh; Lo'kklu dks yksdra= dh vkkkjf'kyk ekurs

  gq, mlesa iqufuZekZ.k ,oa iqul'kksku ds iz;kl gq,A

  1700&1881 bZ-1700&1881 bZ-1700&1881 bZ-1700&1881 bZ-1700&1881 bZ- %&enzkl uxj fuxe iz