roag-rahasya - swami sharnanand ji

Download Roag-Rahasya - Swami Sharnanand Ji

Post on 04-Apr-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 Roag-Rahasya - Swami Sharnanand Ji

  1/2

  H U H

  U-UUS

  (r Sfl U UU)

  1. U UU flSfl U (fl)

  2. UU flU fl # U U, UU fl U U (fl)

  3. U U # , # L U # LU U U (-fl)

  4. flSfl fl U U U U U U U U Ufl

  U c U (fl)

  5. U U U UU U L U U CU U U fl flS U (fl)

  6. U flSfl -- U U U U; U-UUU U U SflM U U U U Ufl UU U U U U UU U UUU U U U, flSfl U U U, U

  U U ()

  7. L U U l Ufl fl U; U U L U U U U U UU U Ufl U UU U U flU- U U U U U U U, U U UU flU U fl ()

  8. U U U SflM UU U

  U U UU , U Ufl Sfl U U flfl U U U U U - ()

  9. SflM U U U fl U U U U U U ()

  10. UflS UU fl U Q UU U Sfl CU U U NU UU Q U U ()

  11. U U U CU U Ufl flS U (-)

 • 7/31/2019 Roag-Rahasya - Swami Sharnanand Ji

  2/2

  12. U U, flU U fl U UU U (-fl-5)

  13. - U, U mU U - U , U fl U SflM U U U U U UUS U U U U U flc U ()

  14. UU U U U U UU , U U U U flSfl fl U U U U ()

  15. , fl - S U , - Sfl U , U U U ()

  16. p Q U U, U U U U UU- fl U U U ()

  17. UU SflS U UU Sflfl flU U; U U U U U U U, U U U U U U UU flSfl U U (-)

  18. U c U U U, U U U U U U U, c U (-)

  19. U-fl fl U U U U U-fl jfl

  U U U fl U U; U U..........jfl U, U (-)

  20. U U U U U c U U fl U U; U U.......... U U Q U fl U U U (-)

  21. SU, U NU - U , -

  U Sfl ; DU U SflS U UU SflS U U (-)

  22. U U U U U U U Sfl U, U U UU U (-)

  U fl

  `h`

  fl-fl-, flfl-w}vvwv www.shrisharnanandji.org z{z-wyyxv}v www.shrisharnanandji.blogspot.com

  2