rph 1 ( minggu 1 )

Upload: kiaying-teo

Post on 16-Feb-2018

306 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 RPH 1 ( Minggu 1 )

  1/22

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  KSSR MATEMATIK

  Mata Pelajaran : Matematik

  Tarikh : 22 Jun 2015

  Masa : 10:20-11:20 pagi

  Tempoh : 60 minit

  Tahun : Tahun 2 A

  Bilangan Pelajar : 22 Orang pelajar

  Biang Pem!elajaran : "ukatan #an $eometri

  Tajuk : Masa an %aktu

  "tanar &anungan : Muri i!im!ing untuk :

  '(1 Men)atakan *aktu alam jam an minit

  "tanar Pem!elajaran : Paa akhir pengajran an pem!elajaran + muri !erupa)a

  untuk :

  i, Mengenal tana senggatan minit paa muka jam ( ii, Mengenal tana senggatan an angka )ang menanakan

  ganaan lima minit paa muka jam (

  Pengetahuan "eia aa : 1( Pelajar telah mempun)ai pengalaman tentang !elajar

  masa an *aktu (

  Penerapan nilai : &erjasama + Pengli!atan akti an menghargai masa (

  Bahan !antu mengajar : Moel jam ining + ka im!asan *aktu + ka im!asan

  gam!ar an perkataan + sampul surat an lem!aran kerja (

  .M& : &eusaha*anan

 • 7/23/2019 RPH 1 ( Minggu 1 )

  2/22

  FASA ISI KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  KOMUNIKASI

  Persediaan

  / 5 minit ,

  Pemerhatian

  an analisis

  Kaedah :

  "oal ja*a!

  Strategi :

  Berpusatkan

  pelajar

  M :

  &a im!asan

  perkataan

  gam!ar

  Set ind!"si :

  Si#a r!$!" #a%&iran '

  1( $uru mepaparkan gam!ar

  )ang !erkaitan engan

  aktiiti alam sehari (2( $uru meminta muri

  mem!eri respon kepaa

  gam!ar (( $uru mem!eri

  penerangan kepaa muri

  tentang gam!ar an

  metampal ka im!asan

  perkataan Pagi 3 +

  Petang 3+ Tengah hari

  3an Malam 3 (4( $uru meminta muri

  men)usun gam!ar

  engan mengikut masa

  alam sehari serta

  meletakkan ka im!asan

  perkataan i!a*ah

  gam!ar terse!ut (() $uru mengemukakan

  tajuk hari ini Masa an

  *aktu (

  1( Apakah situasi

  harian )ang

  paparkan 2( %aktu !ilakah

  aktiiti ini

  ijalankan ( Apakah aktiiti )ang

  lain !oleh ijalankan

  semasa pagi +

  tengahari + petang

  an malam

  4( Aa sesiapa )ang

  ingin !erkongsi

  apatan

  5( "ila angkat tangan

  apa!ila kamu

  !erseia untuk

  !erkongsi ja*apan (

  I%aginasi

  / 20 Minit ,

  Penjanaan

  iea

  Kaedah :

  Per!in7angan

  Pengena#an tentang Unit

  da#a% *a"t!

  1( Muri melihat moel jam

  ining )ang itunjukkan

  oleh guru (2( $uru mem!eritahu muri

  tentang nom!or-nom!or +

  jarum jam an jarum minit

  )ang terapat paa muka

  jam (

  1( Apakah )ang

  terapat alam

  muka jam

  / muka jam terapat jarum

  minit + jarum jam + 12nom!or + 12 kotak !esar +

  setiap kotak !esar

  mempun)ai lima kotak ke7il

  an jumlahn)a ialah 60

  kotak ke7il ( ,

  FASA ISI KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  KOMUNIKASII%aginasi ( $uru meminta muri 2( Jarum minit !eraa

  Malam

  Petang

  Tengahari

  Pa i

 • 7/23/2019 RPH 1 ( Minggu 1 )

  3/22

  / 20 Minit ,

  Penjanaan iea

  Kaedah :

  Per!in7angan

  Strategi :

  Berpusatkan

  pelajar

  M :

  moel jam

  ining

  Ni#ai :

  Pengli!atan

  akti an

  kerjasama

  men)e!ut masa mengikut

  muka jam (4( Muri memerhati jarum

  minit paa moel jam ari

  satu nom!or !ergerak ke

  satu nom!or engan

  ganaan lima minit (5( $uru mem!eri

  penerangan an 7ontoh

  )ang menanakan

  ganaan lima minit paa

  muka jam (

  i mana paa muka

  jam sekarang ( Berapa kali

  !ergerakan apa!ila

  jarum minit !ergerak

  ari angka 12 3 ke

  angka 1 3 4( Bergerak 1 kotak

  ke7il sama engan

  satu minit ( Oleh itu +

  !ergerak 5 kotak

  ke7il sama engan

  !erapa 5( Aa sesiapa )ang

  ingin !erkongsi

  apatan

  6( "ila angkat tangan

  apa!ila kamu

  !erseia untuk

  !erkongsi ja*apan (

  FASA ISI KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  KOMUNIKASI

 • 7/23/2019 RPH 1 ( Minggu 1 )

  4/22

  Per"e%+anga

  n

  / 20 Minit ,

  Penam!ah!aik

  Kaedah :

  "oal ja*a!

  Strategi :

  Berpusatkan

  pelajar

  M :

  Moel jam

  ining

  Mengena# tanda

  senggatan

  1( $uru mepaparkan moel

  jam ining paa muri (2( $uru men)atakan

  perkaitan *aktu alam

  jam an ganaan lima

  minit engan siir 5 (( $uru mem!eri 7ontoh

  )ang menanakan

  ganaan lima minit paa

  muka jam (4( Muri menengar

  penerangan guru untuk

  mengenal tana

  senggatan an angka

  )ang menanakan

  ganaan lima minit (

  1( Berapa minit jika

  jarum minit

  menunjuk paa

  nom!or

  2( "atu pusingan !agi

  jarum minit terapat

  !erapa minit

  / Apa!ila jarum minit

  !ergerak 1 pusingan

  manakala jarum jam

  !ergerak satu kotak !esar (

  8ni !ermakna + jarum minit

  !ergerak 1 pusingan sama

  engan 60 minit manakala

  jarum jam !ergerak satu

  kotak !esar sama engan

  satu jam ( #engan ini +

  1 jam 9 60 minit ,

  Tinda"an

  /10 Minit ,

  Srategi :

  Berpusatkan

  Pelajar

  M :

  Moel jam

  ining + kotak

  an sampul

  surat (

  A"ti,iti "!%&!#an 1( $uru mem!agikan muri

  kepaa 4 kumpulan (

  2( $uru menunjukkanempat moel jam ining

  i atas papan hitam (( $uru mengeluarkan satu

  kotak )ang meletakkan

  !e!erapa sampul surat i

  alam kotak (4( "eorang me*akili ari

  setiap kumpulan untuk

  keluar mengam!il satu

  sampul surat alam kotak

  (

  1( "eorang muri

  me*akili ari setiap

  kumpulan untuk

  keluar mengam!il

  satu sampul surat

  alam kotak (

  FASA ISI KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  KOMUNIKASI

  Tinda"an

  / 10 Minit ,

  A"ti,iti "!%&!#an 5( Muri mengikut arahan

  aripaa sampul suratuntuk !ergerak jarum

  2( "ila mengikut

  arahan aripaasampul surat untuk

 • 7/23/2019 RPH 1 ( Minggu 1 )

  5/22

  Srategi :

  Berpusatkan

  Pelajar

  M :

  Moel jam

  ining + kotak

  an sampul

  surat (

  minit paa muka jam (6( Berulang langkah 5

  sehingga setiap muri

  apat meli!atkan iri

  alam aktiiti ini (

  !ergerakan jarum

  minit paa muka jam

  ilai : &erjasama an

  Pengli!atan akti

  Penta"siran

  / 5 Minit ,

  Strategi :

  Berpusatkan

  Pelajar

  M :

  ;em!aran

  kerja

  Ni#ai :

  Menghargai

  masa

  -e%+aran "er$a

  Si#a r!$!" #a%&iran .

  1( $uru !ertan)a kepaa

  muri tentang pengajaran

  paa hari ini (2( $uru mem!uat rumusan

  tentang pengajaran )ang

  iajar (( $uru mengearkan

  lem!aran kerja kepaa

  muri an seterusn)a

  !in7ang hasil kerja (4( $uru men)ampaikan ilai

  moral kepaa muri-muri

  (

  1( Apakah topik )ang

  kita !elajar hari ini

  2( Aa sesipa ingin!erkongsi apatan

  ( "ekarang ana akan

  menapat lem!aran

  kerja + ana i!erikan

  masa sekurang-

  kurang minit untuk

  menja*a! soalan (

  4( "ila angkat tangan

  apa!ila kamu telah

  men)iapkan lem!aran

  kerja (

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  KSSR MATEMATIK

 • 7/23/2019 RPH 1 ( Minggu 1 )

  6/22

  Mata Pelajaran : Matematik

  Tarikh : 22 Jun 2015

  Masa : 10:20-11:20 pagi

  Tempoh : 60 minit

  Tahun : Tahun 2 A

  Bilangan Pelajar : 22 Orang pelajar

  Biang Pem!elajaran : "ukatan #an $eometri

  Tajuk : Masa an %aktu

  "tanar &anungan : Muri i!im!ing untuk :

  '(1 Men)atakan *aktu alam jam an minit

  "tanar Pem!elajaran : Paa akhir pengajran an pem!elajaran + muri !erupa)a

  untuk :

  i, Mengenal tana senggatan minit paa muka jam ( ii, Mengenal tana senggatan an angka )ang menanakan

  ganaan lima minit paa muka jam (

  Pengetahuan "eia aa : 1( Pelajar telah mempun)ai pengalaman tentang !elajar

  masa an *aktu (

  Penerapan nilai : &erjasama + Pengli!atan akti an menghargai masa (

  Bahan !antu mengajar : Moel jam ining + ka im!asan *aktu + ka im!asan

  gam!ar an perkataan + sampul surat an lem!aran kerja (

  .M& : &eusaha*anan

  FASA ISI KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  KOMUNIKASI

  Persediaan

  / 5 minit ,

  Pemerhatian

  an analisis

  1

  2 !"

  #$%3 "&'()

  1 *+,

  -./0122

  . 22345

  64574'83

  837464

  93

 • 7/23/2019 RPH 1 ( Minggu 1 )

  7/22

  Kaedah :

  "oal ja*a!

  Strategi :

  Berpusatkan

  pelajar

  M :

  &a im!asan

  perkataan

  gam!ar

  :;

 • 7/23/2019 RPH 1 ( Minggu 1 )

  8/22

  pelajar

  M :

  moel jam

  ining

  Ni#ai :

  Pengli!atan

  akti an

  kerjasama

  stu[Zab

  :< 12cdb

  :!

  VW 5

  b2^lg 5[V

  P3 ST

  {|}~ 24 &VW$

  1r 12b:,lAb

  :N$ 5mk,lm

  kq 1[V[Z

  q 60[V

  1 [Zab:

 • 7/23/2019 RPH 1 ( Minggu 1 )

  9/22

  /10 Minit ,

  Srategi :

  Berpusatkan

  Pelajar

  M :

  Moel jam

  ining + kotak

  an sampul

  surat (

  42 u 4AVW

  )F33 A

  $;4 l

  A^w^

  A5 !?

  @;\]wc

  3VWZ6 {|}~ 5,

  dl!$^

  wcVW3Z

  A

  ^w^A

  2 ?@

  ;\]wc3VWZ

  FASA ISI KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN

  KOMUNIKASI

  Penta"siran

  / 5 Minit ,

  Strategi :

  Berpusatkan

  Pelajar

  M :

  ;em!aran

  kerja

  Ni#ai :

  Menghargai

  masa

  -

  2

  1 IJ

  2 ^L,

  !3 [

  !4 !n*

  L5 !

  6 !d

  _

  1 *+,

  +IQRU2 $-/

  0122U3 s+lA

  \EEEs

  +N, s

  +N

 • 7/23/2019 RPH 1 ( Minggu 1 )

  10/22

 • 7/23/2019 RPH 1 ( Minggu 1 )

  11/22

 • 7/23/2019 RPH 1 ( Minggu 1 )

  12/22

  93

  7483

  64

 • 7/23/2019 RPH 1 ( Minggu 1 )

  13/22

  , VW3[Zq[V U

  [V[V[V

  [V[V[V

  [V[V[V

 • 7/23/2019 RPH 1 ( Minggu 1 )

  14/22

  Nyatakan masa yang ditunjukkan.

  minitminitminit minitminitminit minitminitminit

 • 7/23/2019 RPH 1 ( Minggu 1 )

  15/22

  , VW3[Zq[V U

 • 7/23/2019 RPH 1 ( Minggu 1 )

  16/22

  Nyatakan masa yang ditunjukkan.U

  [V

  [V

  [V

  [V

  [V

  [V

  [V

  [V

  [V

  [V

  [V

  [V

 • 7/23/2019 RPH 1 ( Minggu 1 )

  17/22

  minit

  minit

  minit

  minit

  minit

  minit

  minit

  minit

  minit

  minit

  minit

  minit

  5[V

 • 7/23/2019 RPH 1 ( Minggu 1 )

  18/22

  10[V5[V

  15[V15[V10[V

  20[V

 • 7/23/2019 RPH 1 ( Minggu 1 )

  19/22

  20[V

  35[V30[V30[V

  25[V25[V

  35[V

 • 7/23/2019 RPH 1 ( Minggu 1 )

  20/22

  40[V

  50[V50[V45[V

  45[V40[V

 • 7/23/2019 RPH 1 ( Minggu 1 )

  21/22

 • 7/23/2019 RPH 1 ( Minggu 1 )

  22/22

  =okus =asa Perkem!angan

  Mengenal tana senggatan

  &ele!ihan Moel jam ining sangat menarik perhatian muri untuk

  mengikut pengajaran sa)a ( "elain itu + moel jam

  ining ini !oleh menarik keluar masa minit semasa

  muri mem!a7a ganaan lima minit engan siir 5 (

  &ekurangan Bagi kekurangan ialah moel jam ining tiak apat

  metampal engan kekal paa papan hitam an

  men)e!a!kan moel jam ining ini selalu jatuh semasa

  sa)a mengajar (

  Penam!ah!ai

  k

  "a)a akan penam!ah!aik moel jam ining sa)a an

  menam!ahkan TA>& 8T )ang !an)ak untuk

  mengekalkan moel jam ining paa papan hitam

  supa)a sa)a apat menjalankan P?P engan lan7ar (