rudram - rudram --- rudram – mahanyasa v2 1 rudram -rudram --- mahanyasammahanyasammahanyasam...

Download rudram - rudram ---  RUDRAM – MAHANYASA V2  1 rudram -rudram --- mahAnyAsammahAnyAsammahAnyAsam atha pamchAnga rudrANAm nyAsapUrvakam japa-homArchanAbhiSheka-vidhim

Post on 28-Mar-2018

385 views

Category:

Documents

20 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • RUDRAM MAHANYASA V2

  WWW.BHARATIWEB.COM 1

  rudram rudram rudram rudram ---- mahAnyAsammahAnyAsammahAnyAsammahAnyAsam

  atha pamchAnga rudrANAm nyAsapUrvakam japa-homArchanAbhiSheka-vidhim

  vyAkhyAsyAmah |

  namaste rudra manyava utota iShave namah |

  namaste astu dhanvane bAhubhyAmuta te namah |

  yA ta iShuh shivatamA shivam babhUva te dhanuh |

  shivA sharavyA yA tava tayA no rudra mRuDaya |

  kam kham gam gham ngam | yaralavashaShasahom |

  om namo bhagavate rudrAya | pUrvAnga rudrAya namah ||

  apaitu mRutyuramRutanna Aganvaivasvato no abhayam kRuNotu |

  parNam vanaspateriv-AbhinashshIyat-Angrayissa chatAnnah shachIpatih |

  cham Cham jam jham nam | yaralavashaShasahoma |

  om namo bhagavate rudrAya |

  dakShiNAnga rudrAya namah ||

  nidhanapataye namah | nidhanapatAntikAya namah | UrdhvAya namah |

  UrdhvalingAya namah | hiraNyAya namah | hiraNyalingAya namah | suvarNAya

  namah | suvarNalingAya namah | divyAya namah | divyalingAya namah | bhavAya

  namah | bhavalingAya namah | sharvAya namah | sharvalingAya namah | shivAya

  namah | shivalingAya namah | jvalAya namah | jvalalingAya namah | AtmAya

  namah | AtmalingAya namah | paramAya namah | paramalingAya namah |

  etatsomasya sUryasya sarvalingangsthApayati pANimantram pavitram ||

  Tam Tham Dam Dham Nam | yaralavashaShasahom |

  om namo bhagavate rudrAya | pashchimAnga rudrAya namah ||

  yo rudrou agnou yo apsu ya oShadhIShu yo rudro vishvA bhuvanA~vivesha tasmai

  rudrAya namo astu ||

  tam tham dam dham nam | yaralavashaShasahom |

  om namo bhagavate rudrAya | uttarAnga rudrAya namah ||

 • RUDRAM MAHANYASA V2

  WWW.BHARATIWEB.COM 2

  prANAnAm granthirasi rudro mA vishAntakah |

  tenAnnenApyAyasva |

  namo rudrAya viShNave mRutyurme pAhi ||

  pam pham bam bham mam | yaralavashaShasahom |

  om namo bhagavate rudrAya | UrdhvAnga rudrAya namah ||

  || iti panchAnga rudra nyAsaha |||| iti panchAnga rudra nyAsaha |||| iti panchAnga rudra nyAsaha |||| iti panchAnga rudra nyAsaha ||

  tatpuruShAya vidmahe mahAdevAya dhImahi |

  tanno rudrah prachodayAt ||

  samvartAgni-taTitpradIpta-kanaka-praspardhi tejo~ruNam

  gambhIra-dhvani-sAmaveda-janakam tAmrAdharam sundaram |

  ardhendu-dyuti-lolapingala jaTA bhAra-praboddhodakam

  vande siddha-surAsurendra-namitam pUrvam mukham shUlinah ||

  om namo bhagavate rudrAya | pUrvAnga mukhAya namah ||

  aghorebhyo~tha ghorebhyo ghoraghoratarebhyah |

  sarvebhyah sarvasharvebhyo namaste astu rudrarUpebhyah ||

  kAlA-bhrabhramarAm-janadyutinibham vyAvRutta-pingekShaNam

  karNodbhAsita-bhogimastakam-aNiprodbhinnadamShTAmkuram |

  sarpa-prota-kapAla-shuktishakalavyAkIrNatA-shekharam

  vande dakShiNam-Ishvarasya vadanam chAtharvanAdodayam ||

  om namo bhagavate rudrAya | dakShiNAnga mukhAya namah ||

  sadyojAtam prapadyAmi sadyo jAtAya vai namo namah |

  bhave bhave nAtibhave bhavasva mAm | bhavodbhavAya namah ||

  prAleyAchalam-indukunda-dhavalam gokShIraphena-prabham

  bhasmAbhyamga-manamgadeha-dahanajvAlAvalI-lochanam |

  viShNu-brahma-marudgaNArchita-padam Rugveda-nAdodayam

  vande~ham sakalam kalamkarahitam sthANormukham pashchimam ||

 • RUDRAM MAHANYASA V2

  WWW.BHARATIWEB.COM 3

  om namo bhagavate rudrAya | pashchimAnga mukhAya namah ||

  vAmadevAya namo jyeShThAya namah shreShThAya namo rudrAya namah

  kAlAya namah kalavikaraNAya namo balavikaraNAya namo balAya namo

  balapramathanAya namassarva-bhUtadamanAya namo manonmanAya namah||

  gouram kumkuma pamkitam sutilakam vyApANDumaNDalasthalam

  bhrUvikShepaka-TAkShavIkShaNala-satsamsaktakarNotpalam |

  snigdham bimbaphalAdharam prahasitam nIlAlakAlankRutam

  vande yAjuShaveda-ghoShajanakam vaktram harasyottaram ||

  om namo bhagavate rudrAya | uttarAnga mukhAya namah ||

  IshAnassarvavidyAnAm-Ishvarah sarva bhUtAnAm

  brahmAdhipatir-brahmaNo~dhipatir-brahmA shivo me astu sadAshivom ||

  vyaktAvyakta-nirUpitam cha paramam ShaTtrim-shatatvAdhikam

  tasmAd-uttaratatvam-akSharamiti dhyeyam sadA yogibhih |

  omkArAdi-samasta-mantrajanakam sUkShmAtisUkShmam param

  vande panchamam-Ishvarasya vadanam khavyApi tejomayam ||

  om namo bhagavate rudrAya | UrdhvAnga mukhAya namah ||

  || mahAnyAsa mantrapATha prArambha |||| mahAnyAsa mantrapATha prArambha |||| mahAnyAsa mantrapATha prArambha |||| mahAnyAsa mantrapATha prArambha ||

  keshAdipAdAnta nyAsah

  yA te rudra shivA tanUraghorApApakAshinI |

  tayA nastanuvA shantamayA girishantAbhichAkashIhi ||

  shikhAyai namah ||

  asmin mahatyarNave~ntarikShe bhavA adhi |

  teShAngsahasrayojane~va dhanvAni tanmasi || shirase namah ||

  sahasrANi sahasrasho ye rudrA adhi bhUmyAm |

  teShAngsahasrayojane~va dhanvAni tanmasi || lalATAya namah ||

  hasashshuchi-ShadvasurantarikShasaddhotA vediShadatithirduroNasat |

 • RUDRAM MAHANYASA V2

  WWW.BHARATIWEB.COM 4

  nRuShad-varasadRuta-sadvyoma-sadabjA gojA RutajA adrijA Rutam bRuhat ||

  bhruvormadhyAya namah ||

  tryambakam yajAmahe sugandhim puShTivardhanam |

  urvArukamiva bandhanAn-mRutyormukShIya mAmRutAt || netrAbhyAm namah ||

  namah srutyAya cha pathyAya cha namah kATyAya cha nIpyAya cha namah

  sUdyAya cha sarasyAya cha namo nAdyAya cha vaishantAya cha || karNAbhyAm

  namah ||

  mAnastoke tanaye mA na AyuShi mA no goShu mA no ashveShu rIriShah |

  vIrAnmA no rudra bhAmito~vadhIrhaviShmanto namasA vidhema te ||

  nAsikAbhyAm namah ||

  avatatya dhanustvangsahasrAkSha shateShudhe |

  nishIrya shalyAnAm mukhA shivo nah sumanA bhava || mukhAya namah ||

  nIlagrIvAh shitikaNThAh sharvA adhah kShamAcharAh |

  teShAngsahasrayojane~va dhanvAni tanmasi || kaNThAya namah ||

  nIlagrIvAh shitikaNThAh dingrudrA upashritAh |

  teShAngsahasrayojane~va dhanvAni tanmasi || upakaNThAya namah ||

  namaste astvAyudhAyAnAtatAya dhRuShNave |

  ubhAbhyAmuta te namo bAhubhyAm tava dhanvane || bAhubhyAm namah ||

  yA te hetirmIDhuShTama haste babhUva te dhanuh |

  tayA~smAn vishvatastvamayakShmayA paribbhuja || upabAhubhyAm namah ||

  pariNo rudrasya hetirvRuNaktu pari tveShasya durmatiraghAyoh |

  ava sthirA maghavadbhyastanuShva mIDhvastokAya tanayAya mRuDaya ||

  maNibandhAbhyAm namah ||

  ye tIrthAni pracharanti sRukAvanto niShangiNah |

  teShAngsahasrayojane~va dhanvAni tanmasi || hastAbhyAm namah ||

 • RUDRAM MAHANYASA V2

  WWW.BHARATIWEB.COM 5

  sadyojAtam prapadyAmi sadyo jAtAya vai namo namah |

  bhave bhave nAtibhave bhavasva mAm |

  bhavodbhavAya namah || amguShThAbhyAm namah ||

  vAmadevAya namo jyeShThAya namah shreShThAya namo rudrAya namah

  kAlAya namah kalavikaraNAya namo balavikaraNAya namo balAya namo

  balapramathanAya namassarvabhUtadamanAya namo manonmanAya namah ||

  tarjanIbhyAm namah ||

  aghorebhyo~tha ghorebhyo ghoraghoratarebhyah |

  sarvebhyah sarvasharvebhyo namaste astu rudrarUpebhyah || madhyamAbhyAm

  namah ||

  tatpuruShAya vidmahe mahAdevAya dhImahi |

  tanno rudrah prachodayAt || anAmikAbhyAm namah ||

  IshAnassarvavidyAnAmIshvarah sarva bhUtAnAm

  brahmAdhipatirbrahmaNo~dhipatirbrahmA shivo me astu sadAshivom ||

  kaniShThikAbhyAm namah ||

  namo hiraNyabAhave hiraNyavarNAya hiraNyarUpAya

  hiraNyapataye~mbikApataye umApataye pashupataye namo namah |

  karatalakarapRuShThAbhyAm namah ||

  namo vah kirikebhyo devAnAnghRudayebhyah | hRudayAya namah ||

  namo gaNebhyo gaNapatibhyashcha vo namah | pRuShThAya namah ||

  namastakShabhyo rathakArebhyashcha vo namah || kakShAbhyAm namah ||

  namo hiraNyabAhave senAnye dishAm cha pataye namah || pArshvAbhyAm

  namah ||

  vijyam dhanuh kapardino vishalyo bANavAnguta |

  aneSannasyeShava Abhurasya niShangathih || jaTharAya namah ||

 • RUDRAM MAHANYASA V2

  WWW.BHARATIWEB.COM 6

  hiraNyagarbhassamavartatAgre bhUtasya jAtah patireka AsIt |

  sadAdhAra pRuthivIndyAmutemAm kasmai devAya haviShA vidhema || nAbhyai

  namah ||

  mIDhuShTama shivatama shivo nah sumanA bhava |

  parame vRukSha AyudhannidhAya kRuttim vasAna Achara pinAkam bibhradAgahi

  || kaThyai namah ||

  ye bhUtAnAmadhipatayo vishikhAsah kapardinah |

  teShAngsahasrayojane~va dhanvAni tanmasi || guhyAya namah ||

  ye anneShu vividhyanti pAtreShu pibato janAn |

  teShAngsahasrayojane~va dhanvAni tanmasi || aNDAbhyAm namah ||

  sa shirA jAtavedA akSharam paramam padam |

  vedAnAshirasi mAtA AyuShmantam karotu mAm || apAnAya namah ||

  mA no mahAntamuta mA no arbhakam mA na ukShantamuta mA na ukShitam |

  mA no~vadhIh pitaram mota mAtaram priyA mA nastanuvo rudra rIriShah ||

  UrubhyAm namah ||

  eSha te rudrabhAgastanjuShasav tenAvasena paro

  mUjavato~tIhyavatatadhanvA pinAkahastah kRuttivAsAh || jAnubhyAm namah ||

  sasRuShTajithsomapA bAhushadhyUrdhvadhanvA pratihitAbhirastA |

  bRuhaspate paridIyA rathena rakShohAmitrAngapabAdhamAnah || jamghAbhyAm

  namah ||

  vishvam bhUtam bhuvanam chitram bahudhA jAtam jAyamAnam cha yat |

  sarvo hyeSha rudrastasmai rudrAya namo astu || gulphAbhyAm namah ||

  ye pathAm pathirakShaya ailabRudA yavyudhah |

  teShAngsahasrayojane~va dhanvAni tanmasi || pAdAbhyAm namah ||

  adhyavochadadhivaktA prathamo davyo bhiShak |

  ahIshcha sarvAnjambhayantsarvAshcha yAtudhAnyah || kavachAya hum ||

 • RUDRAM MAHANYASA V2

  WWW.BHARATIWEB.COM 7

  namo bilmine cha kavachine cha

  namah shrutAya cha shrutasenAya cha || upaka