sahih muslim(muktasar)

362
   தம  ஹத : 1-500 SAHIH MUSLIM (Muktasar Version) 1

Upload: abdul-aleem

Post on 04-Jun-2018

257 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 1/361

 

ல  தம 

ஹத 

எ:1-500

SAHIH MUSLIM(Muktasar Version) 

1

Page 2: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 2/361

  2

 

பளடக 

ஈம பறய   ஹத எ : 1 - 100........................ 3 

ஒ (த) பறய   ஹத எண:101 - 180..........99 

ஹ (மதவட) பற  ......................................... 132 

தக பறய   ஹத எ : 181 - 400........... 147 

தக  ........................................................................... 152 

ஜஆவ படக ஹத எ : 401-420................ 293 

இ பநக, பரயணய தக .................. 308 ஜனஸவ சடக பறய  ஹத எ : 441-

-500............................................................................................... 320 

Page 3: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 3/361

  3

ஈம பறய   ஹத எ : 1 - 100

ஹத  எ : 1

லப  ப  ரளயலஹ  ஹ 

வக  ஜனக மதய  மழ  பயபளரக 

ந (  பஜர) இத. ஓ  ப  வகளட வ 

ஈதபழ, தரச ஆகயவற  சகள ஊறவக 

பயபதப  களமண ஆகபட  பனகள 

பறகடன. தகவக ( ககட  சபவத றனக)

நசயமக   க டதல ஒ வன 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வகளட வதன. இ வன (  ல இமக)

ய? என  லவ  த ஸலல  லஹ 

வஸல  வக  கடன. 'ரபஆ' என  வக 

றனக. இழபதபடம கசதமலத 

நலய இவன  ல இமக  நவர 

உடக  என  லவ த  வக (கம)

றனக (  ப  வன)

லவ த  வகள  நக  நட  கமயன 

பயணத  மக உகளட வகற.

உக  எக  மதய  'ள' ( இனத  சத)

கபக ( தடயக) உளன. (ஆகவ) ப  சவ  தட 

சயபட  னத  மதக  தவர (மற  நரத)உகளட வர இயலதவகளக  நக இகற.

(எனவ) தளவன  கடளகள  எக இக.

எக  ப இபவக  நக  தபற 

சவ. த ல  நக  வன  வ 

எறன.

Page 4: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 4/361

  4

( நப ஸலல  லஹ வஸல) வக  ந 

கயகள (   சம  வக  கடளயடன 

ந  கயகள ( தவ  கம) ததன.

லவ  வ  தனதவ  என வவச 

கம  வக  கடளயடன. லவ 

வ  தனதவ  என வவச  கவ  எற  என 

எ உக  தம? என  லவ த 

வக  கடன. த (  வன) '  ல 

வன த மக  ததவக' எறன. த 

லவ த  வக வணகபபவ 

லவயற  வ யமல  எ  நசயமக 

ஹம  வக  லவ த  என (உதயன நபக  க) சச வ, தகய 

நறவவ, ஜகத வழவ, ரமளன  ந 

நப, ப  கடத  பகள ஐத ஒ  பக 

வழவம  எறன.

ம  தயக  பயபதப  ரகக, பச 

நற  சபட  ஜக, த  சபட  பதரக,

மரகடகள  பககள ட ( ச  எகபட 

பதரக (- என  நகமக றயகல  என ஷ ப றன) ஆகய  ந வக  பதரகள 

உபயகபவத  தடசதன.

ம இவற  பணகக, உக  ப 

உளவக இபற  தவவக  என 

றனக.

( ம றபட ஹதஸபற) இ ஆ  ரளயலஹ 

ஹ  வக  தன ஹதஸ  தன  தத 

லவ த  வக  க டத 

சத  ஷஜ  எபவர  நக, நசயமக உமட 

ல வ இர ணக உளன. வ 

பம  1நதன ஆ  என றனக  என 

2  றவததக கற.

Page 5: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 5/361

  5

றவபவ : பஜர  ரளயலஹ  ஹ 

ற : 1 'ஹ' எற வத  'பம' எப 

பள. ஒ  சல  றஞக  '  ற' என  ப 

ககறன.

2இ ஆ  ரளயலஹ  ஹ  வகள  றவப 

இவதய  தகமக றள.

ஹத  எ : 2

ஒ  ந  லவ த ஸலல  லஹ 

வஸல  வக ஜனக மதய இதக.

(  ப) ஒ மனத  வகளட வ, லவ 

த  வகள  'ஈம' எற  என? எனகட. த 

லவ த  வக  '  லவ  வன 

(மலகள) மரகள, வன  வதத, வன 

சதப, வன தகள  நபக  கவ,

இதயக  எபபவ  எபத  ந  நபக 

கவம' எறன.

லவ த  வகள  'இல' எற  என?

என (வததவ) கட. (  த) லவ த 

வக  '  லவ  ந வணவ, வ  ந எத டகம இப, வதயகபட 

தககள  ந  நறவவ, வதயகபட ஜகத 

ந  நறவற வவ, ரமளன  ந  ந  நபம'

எறன.

'  லவ த  வகள  இஸ  எற  என 

என (வதபவ) கட. (  த  லவ த 

வக) நசயமக  ந  லவ  கப  பற 

வணவத. நசயமக  ந  லவ பகவலயய, ல  நசயமக உம 

ப  ககற' எறன.

( வததவ) '  லவ த  வகள  ( 'கயம'

எனப) இத  ந  எப'? என  கடன. (  த 

Page 6: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 6/361

  6

லவ த  வக) 'கடவர வட 

ககபபவ இ  பற மக  றதவரல. ஆய  த 

டயளகள  பற உம    றவகற 

(எனற) மப  தன  எஜமனனப 

வவளய    நள  டயளகள உளத.

ஆடயலதவக  கல  சபணயதவக 

மக  தலவகளக ஆகவவகளய  ()

நள  டயளகள உளத. ஆ  ம 

தபவக மக உயத  நட  கடக 

உமயளகளக வவகளய  () நள 

டயளகள உளத. (இ) ஐ வஷயக 

- வகள  லவயற  வ ய றயமடக' ( என றவ) பற 

'நசயமக  லவடம இதந  பறய  ற உ.

வன மழய இறக வகற. ம  கபகள 

உளவற  வன  றகற. எத ஆம  நள 

எத  ச  என  த  தய. எத ஆம 

மய இறப  எபத    றய. நசயமக 

ல  நகறதவனக ( சதகள)

றவபவனக இகற' ஆ : 31: 34  எற 

வசனத ஒதகனக.

த  பற (வதத  த ) மனத  தப 

சவட. ப  லவ த  வக  '  த 

மனதர  ம  எனட  ழ வக' எறன.

வர  தப  ழவர  சறவக யர 

(  மனதர) கணவல  எறன. ப 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக, 'இவகத (வ  சறவத) ஜ,

மனதக  வகள மகத  கதவதகக 

வதன' எறக.

றவபவ : ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

Page 7: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 7/361

  7

ஹத  எ : 3

தலப மரணவளயப  லவ த 

வக  வட வதக. வடத  ஜஹ,

ல  ப  பஉமய  ப கர (  க)இக  கடக. ப  லவ த  வக,

'எ  ததய  சகதரர  'லஇலஹ இலல' என 

வரக  இகலமவ  க உமகக  லவட 

சச வ' எ றனக.

 தலடய மகத வ  தலப  ந 

றகணகறர? என  ஜ, ல  ப 

உமய றன. வ  ( கலமவ)த 

எக  தபதப  ற றகட 

லவ த  வக இதன. எவரயன,

வகள  கடசயக  தல,  தலப 

மகத  த இபதக றவ லஇலஹ 

இலலவ ற  மவடதக வரய.

தப  லவ த  வக, '  லவ  ம 

சதயமக  உ வஷயத  ந (இறவன) தகபடத 

வரய உமகக  ந  பவமன  தவ  எபத ந  தகவ ரக ' என றனக. ப 

கணய  மயதய  ல,

நசயமக  (இணவப)வக  நரகத 

உடயவகத  எப  தளவனபற, நபயவகள,

வவசகள  த இணவபவககக - வக 

நகய உறவனகளயப ( சய) - பவமன 

கப ட  எற வசனத இறகவத.

தலப வஷயத, உயவன  ல, தன த வக:

'ந வபயவகள  நரன வழய  சதட  நசயமக 

உம ய. என  ல  த 

வபயவகள  நவழய  சகற. வன,

Page 8: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 8/361

  8

நவழ  பறவக ய? எபத மக  நகறதவனக 

இகற' எற வசனத இறகவத  என ஸய 

ப  ஸய  ரளயல  ஹ  வக  த 

தத  றவததக கற.

'லஇலஹ இலல  என  வக  வர 

ஜனகள  ப  சம  ந 

கடளயடபள' எப  பறய  பட.

ஹத  எண  ; : 4

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக இறபதயப, வக  பற  பக 

ரளயல  ஹ  வக  கலபவக  நயமகபடன.

ரபயகள  நரகபவக (ஜகத  கக மதத ல) நரகவடன.1

உம  ப  கத  ரளயல  ஹ  வக  பக 

ரளயல  ஹ  வகள  ப, '  லவ 

த  வக லஇலஹ இலலஹ (வணகபபவ 

லவயற  வறவமல) என  வக 

வர  வகள  ப  சம  ந 

கடளயடபள. 'ய லஇலஹ இலலஹ'

என றவடர? வ  எனல  வர 

பள உயர  கபற  கடவரவ. த 

உமய  கடலம  வடய  கண 

லவட உள. என றயக  நக  எவ 

ஜனகள  ப  சவ க'? என  கடக.

ய  தக, ஜகமடய வதயசத 

கபதர, வர  ந  ப  சவ ( கரண)

நசயமக ஜக, பள  மள உமய.

லவ  ம  சதயமக  வக  லவ 

த ஸலல  லஹ வஸல  வகளட 

(ஜகதக) க வத ஒடக  ககற  கயறட 

தபகளயய, த  வக  தகடதகக 

Page 9: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 9/361

  9

ப  சவ? ' என  பக  ரளயல  ஹ 

வக றனக.

இத  கட உம  ப  கத  ரளயல  ஹ 

வக, '  ல ம  சதயமக  பக  ரளயல 

ஹ  வகள மனத  ல  ப  சய  தள 

சவட  எபத  தவர  வறத  ந 

கணவல. த  வகள  உம  என 

தகட  ' என றனக.

றவபவ : ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

ற: 1இற  நரக  ச மத மறவடவக இ 

சரரக இதன. மகத க  எற வ மத 

மற இற  நரகபக  தபவட வகளபறத  '  ரபகள  நரகபவ 

நரகவடன' என  ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

கறக. இவகள இ டதவ இதன.

1. பன ஹனபவ  சத ஸலம  எபவன 

சதவக, வன  நபதவத உம  என 

நபயவக: இவக ஒ  சர 

2 யமன  சத  வ    ஸய  நப  என 

ஏகடவக: இவக மற  சர.இவ  சரம  நப கம ஸலல  லஹ 

வஸல  வகள  நபவத  நரக  கபகளக 

வடவக.

பக  ரளயல  ஹ  வக, இவ  சரர 

ப  ச, ஸலமவ  ல யமமவ 

வ,   னஸய, ஸஆவ வ (  பக 

ரளயல  ஹ  வக லமக) க வட.

த  தட  வவர  சதக  எல 

சதறகபவடன.

றவ டதன, தக  ஜகத 

வதயச  கப  தகய ம  ஏக 

ஜகத மதன. இவக  னவர  பக 

Page 10: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 10/361

  1

ரளயல  ஹ  வக  ப  ச  சதய 

இலத  சகல  கடமகள  நலநவடன.

ல  வக மகதன  நலய  நவனக 

ஆம.

ஹத  எ : 5

'வணகபபவ  லவயற  வ 

யமலய, நசயமக கம ஸலல 

லஹ வஸல  வக  லவ த  எ 

வக  சசய ற ( ம) தகய 

நறவற  ஜகத  ககற வரய  ந 

ஜனகள  ப  சபயக  கடளயடபள.

ஜனக இத  சவகளய  எனல  வக,தம உயர  பள  பக 

கடவகளவக. த உமய  கடல 

வகள  கண  லவடம இகற.' என  நப 

ஸலல  லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : இ உம  ப  கத  ரளயலஹ 

ஹம 

கபகள உள ஒ  மனதர  'லஇலஹ இலலஹ'

என  வ றய  பற  வர  கவட  வ 

நல  என  எப  பறய  பட 

ஹத  எண  ; : 6

'  லவ த  வகள  கபகள ஒ  மனதர 

ந  சதக  நத  வ  என  கல  சய 

யச, வள  என இககள ஒ கய  வ 

வவகற. த  பற ஒ  மரதப ஒக 

எனட  பக  தயவரக, 'இறவகக ற 

என  ந ஒபட (இலதலக)வட'

எகற. வ  வ  வதய றயபற  ந 

வர  கலலம?. என (  மத  ப    வ)

ந றன. த  லவ த ஸலல 

லஹ வஸல  வக, '  வர  கல  வட  '

Page 11: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 11/361

  11

எறன. ப  ந, '  லவ த  வகள 

நசயமக  வ  எ கய  வ வட.

வ வட  பற  வதய கற.

(ஆகவ) ந  வர  கலலம? ' என  கட.

த  லவ த  வக, '  வர 

கலட. கரண  வர  ந  க வட,

வர  கவத ப  வ உ தனத 

(இலத) வவவ  ம  வ  எத 

வதய றனர, த வத   வ 

இத இடத ( கபரக) ந ஆகவவ   ' என றனக.

றவபவ : மத  ப    வ  ரளயலஹ 

ஹ ஜஇய, இ ஜர இவவ ஹதஸ 

'இறவனட  என  ந ஒபட வட' என,

ம ;ம ஹதஸ, '  வர  கல  ந  எதனத  ப 

லஇலஹ இலலஹ  என றன' என 

வள.

ஹத  எ  : 7

  ப  கட ஒ வக  லவ த ஸலல  லஹ வஸல  வக  எகள 

ப வதக. நக  தகலய  ஜஹன 

எற ஊள க  எற இடத  டத.

ப ஒ மனதர  ந (உஸம) சதத. வ 

லஇலஹ இலலஹ  என றன. ப  வர 

ந  தகன. த  சபவ  எ மனத ஆழமக 

பதவட. (பன) சபவத  நப ஸலல 

லஹ வஸல  வகளட  நன  பதன.

த  லவ த ஸலல  லஹ 

வஸல  வக லஇலஹ இலலஹ  என 

றயவர  கல  ச வர  எறக.

Page 12: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 12/361

  12

'  லவ த  வகள  ஆதத  பய  வ 

(  த) வ  சலயகல  ' எற. '  வ 

தககத  சனர? இலய? என  தகள 

வ இதயத  ந  பள  பதர? என  தபதப 

சலகட இதன. றய  தன  ந 

லமக இக டத? (   வ இலத 

ஏறத இத   ஏபட இபவ  மனகப 

வம) என ( நன) ஆசபட.

(   ப) ஸ   வக  '  லவ ம  சதயமக 

உஸம  கல  சவர ஒ லம  ந 

கலமட'; எ றன.

(   ப  மற) மனத  'எத ழப இலமலக மக வ இறவகக ஆவர  வகள 

கக,' என  ல றவலய? என  கட.

(   த) எத ழப இலம ஆவதகக  வ 

நக  கல  சத. ந உம  தழக 

ழபகள உடவதகற  ப  சளக.'

என ஸ   ரளயல  ஹ  வக ( பத)

றனக.

றவபவ : உஸம  ப ஸ  ரளயலஹ  ஹம ஹத  எ : 8

இ ஜப ழப  கலத ஜ  ப  ல 

  பஜல  எபவ,   ப ஸலமவப 

(ஒவர ) ப  'உம  சகதரகள  சலர 

ழ ஒறக  சபரக  ந  வக ஒ 

சதய  றவக  வ' எற  சதய, றவக 

சத. பன ஒ தர ( தம  சகதரகள ஒவர)

வகளப    ப வத.

வகளல ஒறக யதப, ஜ  க 

வத. வ  தலய  ச  ணக மச 

நற ஜப  ணதத. ' நக  பச  வயவகள 

பசகக  ' எற. வக  பசகத 

Page 13: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 13/361

  13

ப  தலறய  கற வ, 'நசயமக உக 

நபயவகள  பறயல  வறத உக 

றவக  ந வபவல. (  தககத)

உகளடத வத' எற. பன  ககடவ  சத 

றவத.

'நசயமக  லவ த ஸலல  லஹ 

வஸல  வக ககள ஒ  சரப ஒ 

வ  பவதன. நசயமக  வக ( ப 

னய) சத  கடன. ககள ஒவ 

லகள யர  கல  வ  எ 

வபனன  வட  நக  வர  தக, க 

வட. (  தபற) லகள ஒவ (ககள ஒவர  தக) சதப  ப வள 

உயகற. வத உஸம  ப ஸய  என  நக 

எக  பசகட. ப  வ ()

லஇலஹ இலலஹ  என றன. (  தபற)

வ (உஸம) வன  க வகற'.

'சத  சபவ  நப ஸலல  லஹ வஸல 

வகளட வத. வட  நப ஸலல  லஹ 

வஸல  வக  சத  கடப  த  மனத (உஸம) எவ  சதர ( கறர) த 

சதய  நப ஸலல  லஹ வஸல 

வக  தவத. ப  நப ஸலல 

லஹ வஸல  வக  த மனதர  ழ, 'ந 

வர  ஏ  கல  சத? ' என  கடக. (  தகவ)

'  லவ த  வகள  வ லகள  பலர 

சகடபதன. ' சல  நபகள  பயர றப 

சல  'இனனவர  கல  ச வட.

(எனவத) வர  ந உதயக  தகன.

வளபத  பனத லஇலஹ இலலஹ  என 

றன. ' எறத. லவ த ஸலல 

லஹ வஸல  வக  '  வர  கல  சதர?'

Page 14: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 14/361

Page 15: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 15/361

  15

  ஹ  வக வ  '  லவ த  வகள 

வ  சத வகன  பறற  ஏபவ 

என  வகளட  எசள உணகள  க 

வரச  த  வக  பரக (  பவத)

ஏபம  லவட  நக  பரதன  சக 

த  ல  பவதய  ஏபத  என (உம 

ரளயல  ஹ ) வக றனக.

நப ஸலல  லஹ வஸல  வக ஆ  எ 

றவ ஒ  த வபப  எ வர  ச  த 

வதன. பன  வகளட  எசயத உணகள 

க வம றனக. சல கயள சள 

க வதன. சல கயள  பதபழகள க வதன. ம  சல  ரகள 

க வதன. இபயக வப  சறதள உண 

பக  சதன. பவதகக  லவ த 

ஸலல  லஹ வஸல  வக ஷஆஷ 

சதன. 'உக உணபகள  நரபகக  '

எ றனக. எல  வரவகள  பதரகள 

நரபகடன. எவர  என  பகளதலத  எத 

பதரத  நரப  வக வவகவல.

வய  நரப  சபடன. பன  சற மதமத.

ப  லவ த ஸலல  லஹ 

வஸல  வக  'வணகதயவ  லவ 

தவர  வயமல  எ, நசயமக  ந 

லவ த  எ உதயக  நப, எவத 

சதக  களம ஒ  ய  லவ 

சதத  வகதவ  வ  தகபடமட. '

எ றனக.

றவபவ : ஸஈ     ரளயலஹ  ஹ 

ஹத  எ : 11

உபத  பஸம மரண  தவய இதப 

வட  ந (  ஸனபஹ) ச  த.

Page 16: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 16/361

  16

'பத  ஏ  கற. லவ ம  சதயமக 

ந  சசயகபட, நசயமக உனகக  சச 

வ. ந  பர  சவகபட, நசயமக 

உனகக  பரப. என த, நசயமக 

உன  பயனக இப. லவ ம  சதயமக 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வகளட இ  கட, எத ஹதஸ  ந 

றவகம இததல  'ஒர ஒ ஹதஸதவர.

இறய  தன  த உக  ந  றவகற.

நசயமக  என மரண  நகவட  '.

'வணகபபவ  லவயற  வ யமல 

எ, நசயமக கம ஸலல  லஹ வஸல  வக  லவ த  எ ய  சச 

றனர, வ ம  நரகத  லஹதஆல ஹரமக 

வட. இ  வக  சலகக  ந 

சவற  ' எபதக உபத  பஸம  ரளயலஹ 

ஹ றனக.

றவபவ : ஸன  பஹ  ரளயலஹ  ஹ 

ஹத  எ : 12

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வகள  ற  நக  மதத. p ல  நபகள 

எகட  பக, உம இதன.

எகளடம  லவ த ஸலல 

லஹ வஸல  வக  எ  சறக. வக 

தபவர  தமதமன. எகள  எதகளன  வக 

சகடபதபவகள  என  பய  தக 

எத. வ  தகடவகள தலமவனக 

ந (  ஹரர) இத. ஆகவ  லவ த 

ஸலல  லஹ வஸல  வகள 

தக  பனனஜ  களயள  ச 

ஒவய  தடத வ  டத. த 

எக வச இகறத? எ  தபத.

Page 17: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 17/361

  17

கணவல. வலய இத  கணறல  கவ 

ஒ  வற வரத வழயக ழவத  கட.

ளநயப  என ஒகக (  த 

i) லவ த ஸலல  லஹ 

வஸல  வகளட வதடத. '  ஹரரவ? '

என  கடக. லவ த  வகள  ஆ 

எற. என  சத?  என  கடக. 'எக 

மதயல  எ  சற  நக ( தப) வர 

தமதமனத உக, இணவபவகள  ஏத 

சகட  ஏப இம  எ  நக  பயத.

தக  எதவகள  ந தலமவ. ஆகவ இத 

தடத வ ளந ஓவ  ப ஓக உள ழ வட. ஜனகளல  என 

(வற) ப உளக. ஹரரவ  என 

ழ  வகள இ  கலணகள ( தம 

பதத  டயளமக) க இவ 

கலணகள  க  சவ ரக  வணகபபவ 

லவயற  வ யமல  எபத மனத 

உத  க  சச   எவரயவ  ந இத 

வகப  சதத  வ  வனத  க 

நசத வரக  எறன.

(   த  பற) தல  ந  சதத மனத உமரவ.

(உம  வக  என  பத) '  ஹரரவ  இத 

இ  பத ணக  என? ' எ  கடக. இவ இர 

லவ தடய  கலணகள.

இவரட  க  என  பனக.

லஇலஹ இலலஹ  என  மனத உதக  சச 

பவர  ந  சதத  வனத  க  நசத 

வ  எற.

உம  ரளயலஹ  ஹ  வக  என  நமப 

க  ந  பறமக  கழ வத. '  ஹரரவ 

ந  தபச  ' எறன. தப  லவ 

Page 18: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 18/361

  18

த ஸலல  லஹ வஸல  வகளட 

தப  ச  தவ  சதன. ப 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக  ஹரரவ  உம  என  நத? எறன.

'உமர  சததப  எத  க  சம 

றனகள  த  தவத. எ  நமப ஒ   

த. பறம  ந வவட' தப  ச 

என  எனட  வ றன. உம  வகள  ப 

'இவ  சய உம ய  எ? ' என 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக  கடத  '  லவ த  வகள 

எடய  பற  தக  பணமக.லஇலஹ இலலஹ  எபத  மனத உதக 

சச  யர  சதத  வனத  க 

நமரய வதக  ஹரரவட  தகள 

கலணகள  கதபனகள?' என  கட. த 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக ஆ எறன. (  த உம  ரளயலஹ  ஹ 

வக) '  வ  தக  சய  வட. கரண 

ஜனக  தய  ச  நவவ. (ஆகவ) வகள 

சயபட வக  ' எறன. லவ த 

ஸலல  லஹ வஸல  வக, '  வகள( 

சயபட) வவக  ' எறன.

றவபவ : ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

ற: ஹரர  ரளயலஹ  ஹ  வக  தமக 

றவல, நப ஸலல  லஹ வஸல 

வகளடம  கவத கறக  எபத,

  கலணக இலமல  வக   ஏ 

களபடதக இப,   கலணகள 

பபவகள மனத இ  நப ஸலல  லஹ 

வஸல  வகடய  த, ஆகவ  வ   நப 

ஸலல  லஹ வஸல  வகள றத 

Page 19: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 19/361

  19

எப மனத  பதவதகக இவ 

கதபனக.

ஹத  எ : 13

நப ஸலல  லஹ வஸல  வக 

பன (வகனத) மதத. வக 

என இடய வகனத  கடப சய 

தவர  வற இல. (  ப) 'ஆ  ப ஜப 

வகள  ' எறழதன. '  லவ த  வகள 

உகள  ழப இத ஆஜ ஆகயகற.

உக  கபகற  மகசகக ஆவலக 

கதகற.' என றன. பற  சற  நர 

சறன. பற  'ஆ  ப ஜப  வகள  ' எறன.'  லவ த  வகள  உகள  ழப இத 

ஆஜரகயகற. உக  கபணகற மகசகக 

ஆவலக  கதகற' எற. பற  சற  நர 

(வகனத) சறன. 'ஆ  ப  ஜப  வகள '

எறன. '  லவ த  வகள  உகள 

ழப இத ஆஜரகயகற. உக 

கபகற மகசகக ஆவலக  கதகற  ' எற.

'  யக  லவ  சத  வய  கடம  என 

எப உன  தம? ' எறக. '  ல 

வன த மக  ததவக  ' எற.

'நசயமக  யக  ல  சத  வய 

கடம, வன வணவ  வ  எத 

இணயகம இபத  ' எறன. பற  சற  நர 

வகனத  சறன. 'ஆ  ப ஜப  வகள  '

எறழதன. '  லவ த  வகள  இத 

உக  ழப ஆஜரகயகற. உக 

கபணகற  மகசகக ஆவலக  கதகற  '

எற.

'  யக  வ  நட  கட  யக 

ல  சய  வய  கடம  என  தம? ' என 

Page 20: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 20/361

  2

கடக. '  ல  வன த மக 

ததவக  ' எற. '  வகள  வ  தகம 

இபதய. ' எறன.

றவபவ : ஆ  ப ஜப  ரளயலஹ  ஹ 

ஹத  எ : 14

ந (ம  ப  ரப உ) வளல மதனவ 

வத. இப  ப மல  வகள  சத  'உக 

வழய  என ஒ ஹத  கடத  ' என றன.

(  த இப  ரளயலஹ  ஹ  வக 

ககடவ  பதரதக)

எ  பவய  ப  ஏபடத  'எ வ  வ 

தக  த  வ. த  இடத  ந  தமடமக ஆக  கள வகற.'எற  சதய ஒவ 

லமக  லவ த ஸலல  லஹ 

வஸல  வக  பன.

நப ஸலல  லஹ வஸல  வக,

வகள  தழகள  ல யர  நனன 

வக, எனட வதன. (  ப) நப ஸலல 

லஹ வஸல  வக  எ வ  ழ  த 

கதன. தழக  தக மதய 

பசகதன. (  ப) வக  நயவசக 

பற  வகள  வபன  சயக  பற,

வக லமக லக  ஏபட  தமக  பற 

பசகதன. த  பபத (கயமன 

பக) மல  ப   எபவர  பறயதக 

இத.  வக  பச  நப ஸலல  லஹ 

வஸல  வக  வ  தய  பரதன  ச 

தல  வ (மல  ப ) ழய, ல 

வ  த  ஏபட  எபத வபன.

இதகடய  லவ த ஸலல  லஹ 

வஸல  வக  தகய க 

'வணகபபவ  லவயற  வ யமல 

Page 21: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 21/361

  21

என  லவ த  என  வ (மல  ப 

) சச றவலய?' என  கடன. தகவக 

நசயமகவ  '  த  வ கற. ஆன  வ மனத 

 இல  ' எறன.

'வணகபபவ  லவயற  வ யமல 

என, நசயமக  ந  லவ த  என ய 

சச கறர  வ  நரகத ழய  மட. வர 

நரக  தண.' என றன. என இத ஹத (மக 

நறக  நனவ) ஆசயமக இத. எனவ  எ 

மகனட  எம றன. வ  த  எத வடதக 

றன.

றவபவ: ம  ப  ரப உ  ரளயலஹ  ஹ ஈம  எற  என? எப  பற  த  கயக 

பறய வளக  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 15

 க டத  சத  சல  மனதக  பயணத 

இ  நப ஸலல  லஹ வஸல  வகளட 

வ  '  லவ  நப  வகள  நசயமக  நக  ரபஆ 

டத  சதவக. எக உக 

மதய ள (டத  சத) கபக உளன.னதமன  மதகளலவ உகளட வர  நக 

சதயறவகளக இகற. எக ( சல)

கடளய இவகளக  எக  ப 

இபவக    கடளகள  சம  ஏவ.

தப  நடத  த வ  வனத  பரவசப'

எறன.

'உக  ந (வஷயகள  சம)

கடளயகற. ந (வஷயகள 

சவதல) தகற. லவ (மம)

வணக  வ யதற இண 

வகதக. தகய  நல  நக. ஜகத 

கக.

Page 22: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 22/361

  22

ரமள (மதத) ந வக. பகளதல 

கடத  பகள ஐத ஒற  க வக.

(பழரசக ஊற வபதகக) ரகக, ம (மர)

ஜக, தசபட  பதரக ( பபக), ஈச மரத 

கடயல டதகபடவக ஆகய 

நக உபயகபதல உகள  ந  தகற.'

எ  லவ த ஸலல  லஹ 

வஸல  வக றனக.

(   தகவக) லவ  நப  வகள  'ந()கர 

உக  தம? ' என  கடன. 'ஆ  ஈசமரத 

ய டதபக. பன  த  ஈதபழ 

வககள  சறயவகள  பவ க. (ஈத  பழத த  பகறக  என  ( நப ஸலல  லஹ 

வஸல  வக) றனக  எபதக மற 

றவப வளதக ஸஈ றபகற) தப 

த  தணர ஊவ க. த  கத 

டகவட  த பக. பத  தலகறய 

வகள (  ல உகள) ஒவ  வர  சறய 

ததய மகன வள  வவவ  ' என 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக றனக.

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக றய  பற  கய  டத மனத  த 

டத இத. லவ த ஸலல 

லஹ வஸல  வகளடம  ந  வக 

டதவனக  த மறவட  என ( பன) வ 

றன.

தபற  ந (  றவபவ) 'எத  பதரத  ந 

வ? என  கட. '  த வக  கயறன 

கடபம  தகய  பதனடபட  த பக 

(லமக) ' எறன.

Page 23: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 23/361

Page 24: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 24/361

  24

ட வட? ' ( ந  என  சய  வமன 

சகறக) என  கட.

'மனதகள வ உ  தமய  தக.  

உன  ச  க  தமம. ' எறன.

றவபவ : த  ரளயலஹ  ஹ 

ற : 1ஒ  கரயத  நணய  ச  கரயத 

நறவறவ  வ உம  பறவரக ஆகவகற.

இவ  எதபடவகள  பறத இ 

றபகற.

'ஈமன  பறய  கடள, ஷதன ஊசலடத 

ப  லவ  க  கக  தவ  '1  எப 

பறய  பட.ஹத  எ : 17 

ஜனக  றவ  பற உகளட  கடவரக இப.

எவர  என  'இவ  ல  (  வ  என)

லவ  படத ய? ' என  க வர  என 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக றனக.

ஒ  சதபத  ந (ஹதஸ  றவபவ) பளய 

இத. ப  கரம  ரபகள  சல  எனட 

வ, '  ஹரரவ  இத  ல  நம  படத,

வறன  லவ  படத ய? ' என 

கடக.

( இவ  வக) கடம  ந  என கய 

பககள  எ  வக ம  எறவ 

'எதக  எதக  என உற  நப 

ஸலல  லஹ வஸல  வக உமய 

உரதக  என றன.

றவபவ : ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

ற: 1 இபடத றபட ஹதஸ  ககதவ 

பறய வவச  கவ  பறய றபடவல.

லம  வற  றவப  'என வ யக 

Page 25: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 25/361

  25

மனத  தறன ஷஆம()  பலஹ என ற 

எபதக வள. பறத  றவப  நலய 

ட வட  லவ  க  கக  தட,

தல வலக  கள  ' என வள.

ஹத  எ : 17 

ஜனக உகளட  றவபற  கபவகளகவ 

இப. 'இத  ல  வ  நமபடத.

(  வ  என) லவ  படத ய? ' என 

க வர 

ல, வன த உமய உரதன.

(இத  ஒவ இபற) எனட  கத.

இவ இரடமனவரவ. வதவகள ஒ மனத கய  வ (  ஹரர  ரளயல  ஹ)

பதவரக இக றன.

றவபவ :  ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

'  லவ  நபக  கவ  த  நலதப 

'எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 18

'  லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வகள  இலத ஒ  சல  என 

சலதக. உக  பற    பற யட 

ந  கக மட. ' என  கட.

(   ப உஸம  ரளயல  ஹ  வகள  றவப 

உகள  தவர  வ யட  ந  ககவ மட 

என  கடதக உள)

'  லவ  நபக  கள  என ற  த 

பற  த  நலதபயக' என ( நப ஸலல 

லஹ வஸல  வக) றனக.

றவபவ : ய  ப  ல  தக ப 

ரளயலஹ  ஹ 

Page 26: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 26/361

  26

நப ஸலல  லஹ வஸல  வக றய 

தச (  த)க  பற, வற வவச 

கவ  பறய  பட 

ஹத  எ : 19

நபமகள ஒவ  நபம  மனதக வவச 

கள  வ  எபதகக  தசக (  தக)

ககபடத  தவர  வறல. இத மனதக 

வவசதன. (மகவ  கணய  பதய 

லவ) என  ககபடதல வஹ ( எ 

றவபகய  ஆ) த. த  என  ல 

றவத. மம  நளப  வ (  த 

நபம)களயல வட  மக தலன 

பபபவகள (உமகள) உடயவனக  ந இக 

(  லவட) ஆதர வகற  என  நப ஸலல 

லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

ஹத  எ : 20

ஹமத 

உய 

எவ 

கவச 

இகறத?

வ 

ம 

சதயமக  'இத  சகத தர, கதவர 

எனபற  கவபட  பன  ந  எ(த 

மக)த  க  பபடன  த வவச 

கள, இறவவரய  வ  நரக வசகள 

ஒவரக ஆகவடவரகவ  தவர  வறல. ' என 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக றனhக.

றவபவ : ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

ஹத  எ : 21

ரச  நட  சதவகள ஒ  மனதர  ந 

கட. வ ஷ பயட  '  ப    வகள  நம 

 இத ரசவசக  'ஒ மனத  த  மய 

Page 27: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 27/361

  27

உம வட  பற  வள  தமண  சகட 

தன  சவய மகத  ணதவன 

பறவனவ. ' என றயவகளக இதன  என 

றன.

த  கட ஷ ப  வக,

'நசயமக  லவ த ஸலல  லஹ 

வஸல  வக,   சரக இ ற 

வகள ல  நகப  எபதக ற 

வதகரகள ஒ மனத  தன  நபய 

வவசக (இத) நபயபகட  பன 

இவகள வவசக, இவகள  பபற,

இவகள உமபதன, த மனத இ ல உ  எ,

ஓ  மயனவ, கணய மகவ  பதய 

ல  த ம  கடமயகயவற  நறவற 

வவத, தன  எஜமன  சய  வய 

கடமகள, நறவற வத  வ இ ல 

உ  எ,

ஓ மனத ஒ  மப இ. வ 

உணவள, வ உணவளபத  நல றய 

நட, வ  நல ஒகத  க  க, பற 

உம வவ, வள  வ  தமண  ச 

கட  வ() இ லக உ  எ 

றயதக, தன  தத  றவத, என  தத  ப 

பஸ  வக ( என) றவதக.' என (ரச 

நடவர  ப) றனக.

( வதத) ரச  நட  சதவர  ப'எத 

பரதபலமற இத ஹதஸ  எகவ ரக  கரண 

(உம  வத  மற) மனத இ (இ 

சத)மலம மதன  பயணமகள  '

எறன.

ஷ ப  வகள  பறய இத ஹதஸ 

Page 28: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 28/361

  28

றவபவ : ஸல  ப ஸல  ஹதன 

ரளயலஹ  ஹ 

'  கயக யட உளத  வ  ஈமன 

இபத  பவகற  ' எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 22

  கயக யட இகறத  வ  வகள 

லமக  ஈமன இபத  பவகற.

1. வவரலத மறனதவட  லவ 

வன த  வ மகபயமனவகளக இக 

வ.

2. வ மனதர  நசப    நச  லகக 

ற (மறவகக) இக.3. (   எ) இற  நரகபல  ல  வர 

கபற  கர  சதப  நரக  படபவத 

வபப, ம  (இற  நரக) 

தப  சவத  வ  வகவ  என 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக றனக.

றவபவ : ன  ரளயலஹ  ஹ 

ஹத  எ : 23

'த  பள(கள)வட, பறகளவட, மள 

ஏனய  ஜனகளவட  வ  ந மக 

வபளவரக ஆவர, உகள  எவ  ஈம 

கடவரக ஆகமட  ' என  லவ த 

ஸலல  லஹ வஸல  வக ற 

இகறக.

றவபவ : ன  ரளயலஹ  ஹ ஹத  எ : 24

'என உய  எவ  கரதலகறத  வம  சதயமக,

ஒ  ய  தன  எதயல வகறர  த 

தன  ட வ ட ( ல  தன  சகதர)

Page 29: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 29/361

  29

என றயகல. வ வபதவர (  வ) ஈம 

கடவரக ஆகமட  ' என  நப ஸலல  லஹ 

வஸல  வக றனக.

றவபவ : ன  ரளயலஹ  ஹ 

ஹ  த  எ : 25

'ய  லவ இரசகனக, இலத 

மகமக, ஹம  வகள தரக  பத 

கடர  வ, ஈமன  வய  கதவரவ  ' என 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக ற  சவறதக, ப  ப   தல 

ரளயல  ஹ  வக  றவகறக.

'ந வஷயக யட இதத  வ  கலபடமற நயவசகரகவட  ' எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 26

'ந வஷயக யட இதத  வ  கலபடமற 

நயவசகரகவட. வற  ஏதவ ஒ யட 

இகறத, வ  த வ வவரய 

நயவசகத ஒ  பத  வட இ.

'  வ  பசன  பரப. ஒபத  சத  மச 

சவ. வ  கத மற வவ. தக  சத 

உமய  மறக பவவ.' என  லவ 

த ஸலல  லஹ வஸல  வக 

றனக. ஆய  நசயமக ஸயடய ஹதஸ 

வகள ஒ ண  வ(டத) இப 

நயவசகத ஒ ண  வடத இ  என 

வள.

றவபவ: லப உம  ரளயலஹ  ஹ 

ஹத  எ : 27

'நயவசகன  டயள ற. வ  பசன 

ப  பவ. வ வகளத  த மற 

சவ. மனத  ககபட  மச 

Page 30: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 30/361

  3

சவவ.' என  லவ த ஸலல 

லஹ வஸல  வக றயகறக.

றவபவ: ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

' ம உவம  பய  பற. ன ப  ம 

க ப உவம  ஜ(மர) பற.' எப  பறய 

பட.

ஹத  எ : 28

ம உவம  பயகள  த  மலள  பய 

பறத. பயரன உலபவர  க 

த வலபக இடபக ஆடவ ( பன) த 

சமநலய வவகற.

க ப உவம  தளத  த  கனமனதக தரமனதக உள  ஜ(மர) பறத.ஒர 

தடடவயக ( க) த  பவர   

நமததகவ இ.

பறத  றவப  த  கல வவர ஒர  சமமக 

இ  ம  நயவசக உவம  '  தளத 

த  கனமனதக உதயனதக உள  த  எ 

தடத  ஜ(மரத) பறத  '. என  லவ 

த ஸலல  லஹ வஸல  வக றயதக க   ப  மல  ரளயல  ஹ  வக 

கறக.

ஹத  எ : 29

நக  லவ த ஸலல  லஹ 

வஸல  வகளடமத. (  ப) ல 

ஒபன  ல லமன  மனதரபள ஒ 

மரத  பற  என  தவக  த இலக ( கழ)

வழ  எகல  த  பலன 

கக  என றனக.

'    நசயமக  ஈச மரத  என  எ மனதபட.

பக உம இவ  பசம இதத  ப  ந 

பச  எதயவ வத  வத. '

Page 31: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 31/361

  31

ந  த  சலயத  என இன 

இனதயலவட மக வபமனதக இத 

என ( என  தத) உம  ரளயல  ஹ  வக 

றனக.

றவபவ : ல  ப உம  ரளயலஹ  ஹ 

'வக  ஈமன உளத' எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 30

'ஈம  எப  மபட  ல  ப  மபட 

கள(கள) உடயத. வற மகசறத 

ஷலஇலஹ இலல | ( எ ற) த 

மகறத, பதய வ இன  தவத 

கவத. வக  ஈமன ஒ  களய  ' என லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக றனக.

றவபவ : ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

ஹத  எ : 31

ஒ டத இர  ப ஹஸட  நக 

இத.எகள  ஷ இக   எபவ இத.

'வக  எப க க  நமயன  ல 

வக   வம  நமயன  எ  லவ 

த ஸலல  லஹ வஸல  வக 

றனக  ' என  றய  தன இர  எக 

றவத.

த  கட  ஷ  ப  க   வகத உயவன 

இறவனடத, மதய  நகயவ 

கணயத  நகயவ உ. த 

பலவனத  தரயவ உ  என  சல கள 

ல  சல  தவகள  நசயமக  ந  கண கற'

என றன.

த  கட இர  வக  வர இ  கக 

சவகற  ள  கபமட வட. ' உன  ந 

லவ த  வகள ஹதஸ  றவ 

Page 32: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 32/361

  32

ககற  எபத  ந  தக. த  ந க 

சகற  லவ? ' எ றவ  ம  இர 

(  த) ஹதஸ  றவத.

;ஷ ( த) சனதய  தப றன. இர 

கபமட வட. '  ப ஜத  வ  நம 

சதவத  ' என  ' நசயமக  வரபற 

பரவயல ( கபபடதக) என  நக ற 

கத.

றவபவ: கதத  ரளயலஹ  ஹ 

ற: இத  பபட வத   பமக ஒ 

றவப வள.

ட வடர  ழகக  நடகவ வதனர உபசப  ஈமன உளத  எபத  பறய  பட.

ஹத  எ : 32

'  லவ இத  நள ய  நபக 

கடர  வ  தன  த வ கரட  ழகக 

நடகள.

லவ இத  நள ய  நபக 

கடர  வ  தன வதனர  கௗரவக.

'  லவ இத  நள ய  நபக கடர  வ, நலத  சல, ல வ  

மௗனமக இக.' என  லவ த 

ஸலல  லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : பஷர   ஜஇ  ரளயல 

ஹ 

'எவர இடகளல  வர  த வ கர 

பயம இகவலய  வ  வன  க மட'

எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 33

நசயமக  லவ த ஸலல  லஹ 

வஸல  வக, 'எத மனத இடகளல 

Page 33: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 33/361

  33

1  வர  த வ கர  பயம இக வலய  த 

மனத  வன  கமட. ' என றனக.

றவபவ : ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

ற : 1  த வ கர  கடக (இட)

கப  எபத  வன  ழ  ல  வன 

நமதய ல  கயகள  சத  எப 

பள.

'( மகத) தகபடவகள கய, நவ, மனத 

மவ  ஈமன உள' எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 34

பநள  தக  ப  பரசகத 

ஆரபதவ மவ  எபரவ.வப ஒ மனத  எ  ச ஷப  

தக  நடதபட  வ. இக   

வடபவட. | என றன.

த  ஸஈ  வக, 'தக. எ  வ ம 

கடமய  த (இவ) ற வட. ' எ ற 

வ,

'உகள யர மகபட  வயத ( நடக)

கட  த  வர கய மற. த  வ 

சதயலயற  வர  நவ (  த மற).

த  வ  சதயலயன  வர மனத 

(  த  வக)   ஈமன மகபலவ னமத. என 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக ற  ந  சவற. ' என   ஸஈ 

ரளயல  ஹ  வக கற.

றவபவ : த  ப ஷஹ  ரளயலஹ  ஹ.

ஹத  எ : 35

என ள  சகத  ல  ப வத 

எத  நப உதவயளக  தழக இலம 

இததல. வக  நபய வழறய  எ 

நடகயவகளக  வர  கடளய  ஏ 

Page 34: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 34/361

  34

சயலறயவகளக இதன. வகபற 

மத வபவக  வக  சயதவற 

(மறவக) சலயவக (   

நபய)கடளயடபடதத  சயயவகளக 

இப.

(   சமயத) ய  வகள  தன  கரத  றப 

சதர  வ வவச  கடவரவ.

ம ய  வகள  தன  நவன  றப 

சதர  வ வவச  கடவரவ.

த  ப  ஈமன  ககளட (மத) இல  என 

லவ த  வக  நசயமக றனக.

றவபவ : ல  ப மஊ  ரளயலஹ ஹ 

ல  ப உம  ரளயல  ஹ  வக 

இசதய  ந (  ரபஉ) றன. த  வக 

(எ ற) ம றனக. ப இ மஊ 

வக மதனவ ஒ  பளதக 

இறக(தக)யதக.

ல  ப உம  ரளயல  ஹ  வக இ 

மஉத  நல வசக  என  தம  தட 

வர  சனக. ல  ப உம  ரளயல 

ஹ  வக  சதய  றவவ  வகட 

ந  நடத.

நக இவ( இ மஊதட  ச) மதப 

இத ஹதஸபற இ  மஊதட  ந  கட 

இ உம  வக  ந  எவ  றவதன  த 

ப  எம இத ஹதஸ இ மஊ 

றவதக  என  ர பஉ  ரளயல  ஹ 

றன.

'வவசய  தவர மறவ  ல  ரளயல  ஹ 

வகள வப மட. நயவசகன  தவர மறவ 

வர  வக  மடh ' எப  பறய  பட.

Page 35: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 35/361

  35

ஹத  எ : 36

வத  பளக  சதவ உய  கதவமகய 

வம  சதயமக  'வவசய  தவர (மறவ)

என வபமட  நயவசகன  தவர (மறவ)

என  வகமட  ' எப  நசயமக உம  நப 

வக  எப  சகட உதயன ஒபதம 

என  ல  ப  பதல  ரளயல  ஹ  வக 

றயதக  ஜ  ப ஹப  ரளயல  ஹ 

வக  றவகறக.'  ஸகள வவ  ஈமன  டயளம.

வகள  கபபவ  நயவசகத  டயளம  '

எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 37

ஸக வஷயத  நப ஸலல  லஹ 

வஸல  வக  றயதக  பரஉ  ரளயல  ஹ 

வகளட  ந  சவற.

வவச  கடவர  தவர (மறவக)

வ(  ஸ)கள வபமடக. ன பகள 

தவர (மறவக) வ(  ஸ)கள  கபபடமடக.

(  தவ) ய  வ(  ஸ)கள வகறர  வர 

ல வகற ய  வ(  ஸ)கள 

கபபகறர  வ ம  ல  கபப 

வகற.

றவபவ : த  ப  தப  ரளயல  ஹ 

'ஈம மதனவப  நசயமக ஒம'; எப  பறய 

பட 

ஹத  எ : 38

Page 36: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 36/361

  36

'ப  த  றப ஒவ  ப. நசயமக  ஈம 

மதனவப ஒ  ' என  லவ த 

ஸலல  லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : த  ப  தப  ரளயல  ஹ 

'ஈம யம  தசதடயத ஹம யம 

தசத உடயதய  ' எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 39

( இலத  தவ) யம  தசதவ (  லவ த 

ஸலல  லஹ வஸல  வகளட) வதன.

வக இரக  கட இதயகள, 1மலய 

மனகள உடயவகளவ. 'ஈம யமன 

சதத (யம வசக வரவக வவச கடன) ஹம2 யமன  சதத. மத 

எப ஆ  சதகரகளட ( ஏழகளட)

இகற. பம, கபவ, ய உதயத 

ப  ப  சதத  எவகள  தகய 

ஒடககள தரகள  சதமக 

கடவகளட இகற.' என  லவ த 

ஸலல  லஹ வஸல  வக ற  த 

கடதக  ஹரர  ரளயல  ஹ றவகறக.

ற:

1. வகள இதயத உபதட, லவ 

பயதபற  எறபப  த தமக 

ஏகய  நலய உள  எபத  தவகவ 

மலய  மனகள உடயவக  என வணகபள.

ஷர  நவவ  பக  2  பக  34

2.' ஹம  ' எபத  பல வளகக றபள.

மனத  பவபத  மனத உமய 

உதபத  சயபவ, மனபன  ப, உம 

மறமனவற  ககயக  ஏற ஆகயவகள 

தக, லவபற  வ 

Page 37: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 37/361

  37

றயவறயல மனதக  வ றய 

தளவ  வனதக வகயத 

'ஹம  ' என றபள. ஷர  நவவ  பக  2  பக 

33

தளவன இதயதய  ககபட வஷயக மனத 

பத  சயபப மனத  தவறழப 

றவடல. நலயலப  'ஹம'

டயவ  என றல.

மனதக மதய உள றப  'சய  ' எற 

பளறல.

நபஷய னனவதய  சபவகள  'ஹக'

எகறக  எப ஒ  ப.

ஹத  எ : 40

'வகற  தமள  கனமன இதயக 

கடவக, றக ணடயவக 

கழபதய உளன. ஈம ஹஜ1  நட 

சதவகளடம' என  லவ த ஸலல 

லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : ஜப  ப  ல  ரளயல 

ஹம ற: 1ஹஜ  எப  மக, மதன, தய ஆகய 

ஊகள ற.

'ய வவகளவலய  வ  நசயக 

பயனளக' எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 41

';  லவ த  வகள  இ ஸ ஆ  எபவ 

(இலத ள) றயம  கலத றதகள  ச  நடகயவரக மக 

(வறயவக) உணவளபவரக இத.  

வ  பயதம? ' என  கட.

';    வ  பயனளக. நசயமக  வ ஒ  நள 

ட, என இரசக  மம  நளப  என றத 

Page 38: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 38/361

  38

மன  வயக  ' என றவல, என 

(  லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக) றனக.

றவபவ : ன ஆயஷ  ரளயல  ஹ.

'நக வவகவர  வனத  பரவசக 

ய' எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 42

'நக வவச  கவர  வன  சலமக.

நக ஒவகவ  நசவர 

வவகடவகளக ஆக மக ஒ  சயல 

நக  சவ களன ஒவகவ  நச 

கவ க. சயல உக  றவ  தரம?(   வ) உக  மதய ஸலம1  பரக  ' என 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக  றனக.

றவபவ : ஹரர  ரளயல  ஹ 

ற: 1ஸல  எப ஷ ஸல  ல |

எபத ற.

'வபசர  சபவ வபசர  சப  மனக 

இக வபசர  சவதல' எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 43

'வபசர  சபவ, வபசர  சப  மனக 

இ  நலய வபசர  சவதல. தட 

தகற  ப  மனக இ  நலய 

தவதல.

ம  வ (கர) மவப, மனக 

இ  நலய மவவதல.' என  லவ 

த ஸலல  லஹ வஸல  வக 

றனக.

'மயதய ஒ வஷயத  மயதய 

றப. மனதக  தப  தகள  பவய 

உயத (  தத) பபகள  பற 

Page 39: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 39/361

  39

வஷயத மயதய ஒவ  மனக இப 

ற  பகபத மட  ' ( மறபட 

ஹதஸ) ஹரர  ரளயல  ஹ  வக 

இத  ச றயவகளக இதக.

ஹம  ரளயல  ஹ  வக ஹதஸ  'ஒ 

வவச  தபகபத ய  நலய  மக 

தகள  ககள  தப உயவக  ' என 

வள.

'பகளத  கடத  பள உகள யர 

மனக இ  நலய  தட மட உகள 

எசகற  எசகற  எ இத ஹம  வக 

தகபத றளக.றவபவ : ஹரர  ரளயல  ஹ 

ஹத  எ : 44

'ஒர வரத ( ற) வவச இற 

கபடமட  ' என  லவ த 

ஸலல  லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : ஹரர  ரளயல  ஹ 

'மனத  ஏப ஊசலட (ஒவ மனத 

லவபற  பல  எணக இவ 

பபவறயல  நன இவ  கபனய 

வவதயல வ  ல  இப 

இபன? ல  ப இபன? எற 

ஊசலடக மனத  ஏபவட  த  த 

தவ வ வடவ  த  ம வளத 

தல  ககதவ  கடயம) ஈமன 

உளத' எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 45

நப ஸலல  லஹ வஸல  வகள 

ஸஹபகள  சல  நப ஸலல  லஹ 

வஸல  வகளட வ  எதபற  பவத 

எகள ஒவ  மகபதக  கதகறர  தகய 

Page 40: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 40/361

  4

வஷயத  எகள மனகள  பள 

(  தனவ) கடக. த  நப ஸலல 

லஹ வஸல  வக  '  த  பவகள?'

எறன. தகவக ஷஆ | எறன. '  த 

தளவன  ஈம  ' என  லவ த ஸலல 

லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : ஹரர  ரளயல  ஹ 

'பபவகள  மகபய  லவ இண 

வதல' எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 46

நக  நப ஸலல  லஹ வஸல 

வகளடமத. ப  வக, 'பபவகள மகபய  பவத உக ( எவ)

றவதரம? ' என ற றவ,

'  லவ இண வப, பறகள 

கமபவ, பசச வ  ல 

பற வம  ' எறன. ச  மதத 

நப ஸல  லஹ வஸல  வக இத 

ப  நம  ம  கடன. வக  த 

வத வவட  நறக இம  என வர த  தப  தப றகட இதன.

இத    ரம  ப  பபர  ரளயல  ஹ 

எபவ  தன  தத  றவததக கற.

ஹத  எ : 47

'  ழவ உட  ஏ வஷயகள  தவ 

கக  ' என  லவ த ஸலல 

லஹ வஸல  வக றனக. '  லவ 

த  வகள  வக யவ? என  ககபட.

(  த)

'  லவ இண வப, னய வப, ல 

எத உயர  கல  சவத வலகளன 

தகய உயர உமயற  கல  சத, வய 

Page 41: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 41/361

  41

உத, னதகள  சத வத, ப  

ந  நள ( ற   க) தப வத,

வவசகளன ( கடவகள வ  மற வலக 

இ) பதன  பகள  வ  பத 

ஆகயவகள  ' என றனக.

றவபவ : ஹரர  ரளயல  ஹ 

'எனப உகள  சல  சல  கத  வவத 

நமத  க பகளக  தப வடதக  ' எப  பறய 

பட.

ஹத  எ : 48

உக  ல    சவனக 1  ல 

உக  க உடகம  என  பற உகள சல, சல  ககள  வ  க பகளக  தப 

வடதக' என  நப ஸலல  லஹ வஸல 

வக  நசயமக இத ஹஐ;ஐp   ப றனக.

றவபவ : ல  ப உம  ரளயல 

ஹம 

ற : 1இவ வதகள வத  நக  சப 

ல. ஆபத  சககடவ  லவட 

  வ றப வதத வ 

ழவத  சபவ வ 'க' எப 

உபயகமகற. சயல உமதவ 

வவடமலக  க, வவடவ 

தடன உ  எபத  எசகவ இ வதகள 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக உபயகதகறக  எற  கத இத 

ஹதஸ  றப இம  நவவ  ரமல 

லஹ  வக றபகறக.

'தன  ததய ய  வகறர?  இற  நரக'

எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 49

Page 42: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 42/361

  42

'இலத  த  ததயலத ஒவர (யர  தத 

எகறர  வ இவ  ததயல  என) ந 

ததக. ஷதன  ததத | என யர 

வதட  வ  வன வலகபடதகவ. ' என 

லவ த  ஸலல  லஹ வஸல 

வகளட  த  கத  கடதக ஸ   பவக ற 

நசயமக  ந  சவ இகற. வ இக 

இ  பற  கயத  ச வகள  ஏ? என ஜய1 

எபவர  பற வவதகபடப  பரவ  ந 

சத  கட. தகவ  ந  வற 

லவ த  ஸலல  லஹ வஸல 

வகளடம  சவற.' எற.றவபவ : ப உம  ரளயல  ஹ 

ற: 1உமய ஜய எபவ உப  தகபய 

தவரவ. பற ஆவய  வக ஜய  தன  தத 

பயன  மகத  என  வரய (ஜயதய)

ற வவட. இத  நல  தவ  என வளக 

றவ இத ஹத வள.

ஹத  எ : 50

'ஒ மனத  த  தத  லதவர (  வ  த மக 

இல  என) ந  ததக  தன  வ  மகனக 

வதபரயன, வ  க பரகவடவர  தவர 

வறல.

தடயதலத ஒற ஒவ  தனயதன 

வதபரயன  வ  நம  சதவரல.  வ  தன 

ஒமடத  நரகமக  கள.

ஒவ  வ இலம இக  வர ஒ மனத 

க ப  எற  ல  லவ  எத  எற 

றன  த  சனவக    தப வகற  என 

லவ த  ஸலல  லஹ வஸல 

வக ப  ந  சவற.

றவபவ : த  ரளயல  ஹ 

Page 43: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 43/361

  43

ஹத  எ : 51

'  லவ  த  வகள  லவடத 

பவத மகபய  பவ  எ?' என ஒ மனத  கட.

'  ல உன  படதக  வ(  ல) 

சமமக  வறற (வணவதகக) ழப. '

எறக.

'  த  பற  எ? ' என  மனத  கட.

'உட  வ உணவவத  பய உ  பளய 

ந  கவத  ' எறன.

'  த  பற  எ? ' என  மனத  கட.

'உன  த வ கர  மனவய வபசர 

சவத  ' எறன.த உமப வதமக  கணயத,

மகவதயவனன  ல ( த  தமறய)

வக ( ரமன  யக) லட  வற 

வணகபபவன  ழகமடக. இ  ல 

வலகய  எத உயர உமயற  கலமடக.

வபசர  சய மடக. இவற  எதய 

யர  சவரயன  பவத  பலன ( நரகத)

சதபக  ' (   ஆ  25 : 68) எற வசனத இறக வத.

றவபவ : ல  ப மஊ  ரளயல 

ஹ 

'  லவ  எத இணவக இறபதயவ 

வன   வட' எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 52

நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகளட ஒ 

மனத வ  '  லவ த  வகள  இரட 

(வனத, நரகத) கடமயக வகய 

(பறய  கயக) எ  ? ' என  கட.

லவ  எத இணவக ய இறப 

வடர  வ  வன  வட. லவ 

Page 44: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 44/361

  44

எத இண வதவரக இக ஒவ இறப 

வட  வ  நரக   வட.' என (  லவ 

த  வக) றனக.

றவபவ : ஜப  ப  ல  ரளயல  ஹ 

ஹத  எ : 53

ந (  த) நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகளட வத. வக உறகக இதன.

வக  வள  நற உடய  ணததன. பற 

(இரட ற) வத. ப  வக உறக 

க இதன. மற (ற)ற வத.

நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

கதல வழ வடன. வக  க மத. (  ப) 'எத  ய லஇலஹ 

இலலஹ  என ற  தபற  தலய 

இறவடரயன  வ  வன  கம இபதல'

என றனக.

'  வ வபசர  சத  தனம? ' என  கட.

வ வபசர  சத  தன  த  எறன.

இரட ற ற ற  கட. த 

பதலய றனhக. நகவ றயக  ந 

கப  த  மணதட (  வ 

 இடமலயன) எறக. இத  கட  ந 

த  மணதட (  வக   

இடமலயன) எ றகட  ந 

(  த) க  வளயறவட.

இசபவத  த  ரளயல  ஹ  வகள 

தன  றவததக    வ  தல  ரளயல 

ஹ  றவகறக.

'ய மனத  வள  பம இதத  வ  வன 

கமட' எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 54

Page 45: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 45/361

  45

'ய மனத  வள  பம இதத  வ  வன 

கமட  ' என  நப ஸலலஹ லஹ வஸல 

வக றனக.

'நசயமக ஒ மனத  தன உட  ழகக இக 

வ  என  தன  கலண  ழகக இக 

வமன வகற' (     பற  என?) என ஒ 

மனத  கட.

(   த  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

நசயமக  ல  ழகனவ. (  வ) ழகனதய 

வகற. பம  எப  கபவ  கடவ 

உமய  மப, மனதகள  கவலமக (இழவக) 

கவம  எறன.றவபவ : ல  ப மஊ  ரளயல 

ஹ 

வசவழய றவ ஓலம  வ இற 

நரகப  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 55

மனதக  மதய இர வஷயக உளன. இவ 

இர  வகளடத இப   இற  நரகப 

ற. வ வசவழய றவ மயத 

நமத ஓலம  வ ஆ  என  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : ஹரர  ரளயல  ஹ 

கழ  நசதர வத மழ  பத  என ய 

றனர? வ இற  நரக  ச வட  எப 

பறய  பட.

ஹத  எ : 56

ஹதபயவ  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  எக  ப  தக வதக. த 

இரவ மழ  ப  ஈரமக இத. வக  தகய 

வ ஜனகள  நக வதக. 'உகள 

இரசக  என றன  எ உக  தம?' என 

Page 46: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 46/361

  46

கடக. த (  கதவக) '  ல  வன 

ரம  மக  ததவக' எறன. (  த  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக) 'என 

யகள  என வவசதவக  என 

நரகதவக  கலபத  டவடன.

(  தவ)' லவ  பரள, வடய 

கபய  த மழ  பழவகபட  என ய 

றனகள  வ  என வவசதவ,

நசதரகள  நரகதவ ஆவ. எவ  '  தகலய 

கழ  பதய  நசதர வததனத  மழ 

பழவகபட  என றனர  வ  என 

நரக வ  நசதரத  நபயவரவ  என ல றன' என றனக.

றவபவ : ஜபகல  ஜஹ  ரளயல 

ஹ 

ம ஓ ஒளகவ இற  நரக  எப  பறய 

பட 

ஹத  எ : 57

'எத  மயய  தன  எஜமனகளடம 

ஒவவரயன  வ  ம  தம  எஜமனகப 

தவர  க பரகவ இகற.' எ ஜ 

ரளயல  ஹ  வக  சப  த 

கடதக ஷ ப  ரளயல  ஹ  வக 

றவகறக.

உதயக  லவ  ம  சதயமக (லம வய 

என இபத  படயக வ) நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக வர உயதபட  நலய 

த இத ஹத  றவகபள  என  ந 

றவததக இக  பஸரவ  றவகபவத  ந 

வகற  என  மஸ  ரளயல  ஹ கற.

ற : இத ஹதஸ மஸ  ரளயல  ஹ 

ஷ ப  ரளயல  ஹ றயதக ஷ ப  ரளயல 

Page 47: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 47/361

  47

  ஹ  ஜ  ரளயல  ஹ றயதக  றவ 

வ, தய  சதய  ச உதயக  சகற.

இத ஹத  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக வர உயதப  றவகபடத ஆய 

பஸரவ  ஈம உடயவக  பவ  சய  வக 

'நரதரமக  நரகத இப  என  தஜல  கவ ஆகய 

வன றக இதத இத ஹதஸ 

பஸரவ  றவபத  ந  வகற  ' என மஸ 

ரளயல  ஹ கற.

 ஷரநவவ   பக  2  பக  59

ஹத  எ : 58

ஒ  ம ( தன  எஜமனகளடம) ஒவட வர  தக  கககபடமட  என  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றயதக 

ஜ  ரளயல  ஹ  வக  றவகறக.

என  கயத  ல வவசகள 

நலவக ஆவ  எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 59

'தகக  என  ததய பதவ(கள 

இனவ) என  கயதகளல  என  கயத 

ல, வவசகள  நலவக ஆவ' என 

பகரகமக ஒளமறமற  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  சல  ந 

கட.

றவபவ :   ப  ஆ  ரளயல  ஹ 

மனனவ  வ  நலவ(  ம)க 

இமய மமய  நல உ. க பரனவ 

சத  நலவக இமயலய தமக ல 

ககபவ  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 60

Page 48: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 48/361

  48

மனனவ  வ  சத  நலவ(  ம)க 

பகரத இலக(ம) கவ மமய 

ககம  நசயமக  ல  நத இழக மட.

' க பரனவ  வ (  லவகன) சத 

நலவக  பகரமக இலகலய 

உணவளகபகற. வ மமய  ப  சவட 

(மரணவட) நல  நகபவதய  எத ஒ 

நம  வ இகவ இக  என  லவ 

த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

றனக 

இல  எற  என? எப  பற  த 

சயபக  பற உள  பட 

ஹத  எ : 61

'ந' ( மகண) வச ஒவ  தலவகலமக 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகளட வத. வர உரத  சதத  ( சதம 

பவத) நக  சவற. (ஆன) வ  என 

கற  எப  எக ( சயக) வளகவல.

(வதவ) லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக  பகத  நக வ  ப 

இலத  பற  கட. த  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக, இரவ 

பகல ஐ  தகக  எகறக (  தகவ 

வதவ) தலத  மற ( கடம) ஏத  எம உட?

என கட

. (  த

)லவ

 த

 ஸலலஹ

 

லஹ வஸல  வக  'உபயக  சதல  தவர 

வ இல' எறன.   'ரமள மத  ந'

எறக  '  தல  வ  ஏத  எம உட?' என 

(வததவ) கட. த  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  'உபயக 

Page 49: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 49/361

  49

சதல  தவர  வ இல' எறக. வ 

'ஐகதபற  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக றனக.' ப 

தலத  ஏத  எம உட? என (வததவ)

கட. த  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக  'உபயக  சதல  தவர 

வ இல  எனறக.' (   தகட) த மனத,

லவன  ம  சதயமக இதவட  தகமக  சய 

மட  தல  எத றக  மட  என 

சலக  தப  சற (  தகட)

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  வ உமயகவ (இத  பற) நட கடரயன  வற  ப வட  எறக.

மற  றவப  வர  ததய ம  சதயமக 

வ உமயக  நட  கட  வ  வற  ப 

வட  என  ல  வர  ததய  ம  சதயமக 

வ உமயக  நட  கட  வ  வன   

வட  என உள.

ற : பறகளற  சதய  சவ 

வலகபடமலத  கலத  ததய  ம  சதயமக என  நப  ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

றனக. வ  சதய  சவ 

வலகபவடத  தவகபட  வ  எப 

தள.

றவபவ: தஹப உபல  ரளயலஹ 

ஹ 

இல ஐ  படக ம  மகபள  எப 

பற  பட 

ஹத  எ : 62

இல ஐ ம  மகபள. ல ஒவ 

என (உத) க  தகய  நறவற, ஜக 

க, ந ( ந) ஹஜ ( சய) வ 

Page 50: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 50/361

  5

எற  ஐ  படக ம  மகபள  என 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக றனக  ப ஒ மனத, ஹஜ 

ரமள  நபம? எனகட. தகவக இல 

ரமள  ந, இ ஹஜ  எறன இவத 

லவ தட  ந  சவற  என இ உம 

ரளயல  ஹம  வக  றவகறக.

எத இல  சறத  எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 63

ஒ மனத  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வகளட  எத இல  சறத? என 

கடன. த  லவ த ஸலலஹ லஹ வஸல  வக உணவ உண  கப 

உன  ததவ  தயதவ (யவ) ந ஸல 

வ  என றனக.

றவபவ: ல இ    ரளயல 

ஹம 

இல, ஹ-ஹர ஆகய(இ)வ  த 

ளவற ( பவகள) ழ வகற  எப  பற 

பட 

ஹத  எ : 64

மரணதவயலத  ப   ஆ  ரளயலஹ 

ஹ  வகளட  நக ஆஜரன. வ  நட  நர 

தவரக  வ கத  வறப  தபகட.

த  கட  வ  மக. எ  ததய  இனதயல 

க  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக உக  நசத றவலய?

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக இனதயல  க  நமறய 

றவலய? என  வ  மகன ற ஆரபத.

த  கட  வ  தன கத ( எகப) தபன.

Page 51: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 51/361

  51

நசயமக  ந  சக வதபத  மகசறத 

வணகபபவ  லவயற  வயமல,

நசயமக ஹம ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  லவ தரவ  என  சச 

வதய. நசயமக  ந   நலகள 

இத.

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக (வஷயத) ம  எனவட  க  கப 

கடவ  எவ இல  எ, எத வததலவ 

வகளல  ந  சத  பவட ( எ கய 

கப  கட) ந  வகள  கல  ச 

வவ  என  மக வபமனதக இத  எ என  ந  கட. நலய இதத 

நசயமக  ந  நரகவசகள இதப  கணய 

மகவ  பதய  ல. இலத  எ 

இதயதலகய  பற  ந  நப ஸல  லஹ 

வஸல  வகளட வ உகள வலகரத 

வக  ந உகளட உட  பக  ச 

ககற  எனறன. வக வலகரத  நய 

எ  கரத இகடன.; ர  உன  என 

நத? என  கடக. ந  நபதனயட வவதக 

றன. என  நபதனயடபகற? என  கடக.

என  பவ  பகபடவ  எற.

நசயமக இல: த 

ளவற(பவகள), ஹர, த 

ளவற(பவகள) ஹ  த  

உளவற ( பவகள), ழவகற  என 

உக  தயத? என  கடக. (  வ  வக 

றயம) லவ தரவட  என 

வபமனவகள, வகளவட  எகண மத 

கணயத உடயவகளகவ ( நப ஸலலஹ 

Page 52: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 52/361

  52

  லஹ வஸல  வகள  தவர) வறவமல 

என  எ  நல ஆகவட.

தபற  எவ  சவதற  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகளவட மக 

வபமனவகள, வகளவட  எ  கண மத 

மகவடயவகள  வ  எவ இல  என 

ஆகவட, வகள  கணயத  என இ  ககள 

நரப  கள  ந  சதயறவனக ஆகவட. த 

வணண  சகட  எனட றபட  என  த 

வணக  சதயறவனக இப  கரண  வக 

பறய  கணயத  என இ  ககள  நரப 

களவ  என இயலவல. நலய  ந இறபதத  வனவசகள  ந ஆகயப  என 

உதயக ஆதரவகற. (  தபற) என  பல 

வஷயக  தடதன. வற  எ  நல  எனவ 

எனக  தயவல. நலய (இலத) ந 

இறபதத  எனகக ஒபய  பவள 

நப  எட இதக.

ஆகவ, ந இறபதவட  என  நக  டக 

சவ மணப ( மகட) உதவக.

தபற  என  கரய ஒ ஒடகய    பக 

சமள ( நர)  நக  என  ரசகன 

(மல)க (க, நக) எத  க  தகறக 

எ  ந  ப வர ( ந) உகள  க  மத 

பவ.

றவபவ: இ ஷமச  மஹ  ரளயலஹ 

ஹ 

ற : இத ஹதஸ ல  பல வஷயக  நம 

தளவகற.

1) இற (மரண) தவயலபவ மன  சதய 

(  மத) கடக, வர வநள  வ  லவ 

பதமக  சதவற, த  நல  கயக 

Page 53: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 53/361

  53

லவட  கடக இ மகதன லகள 

வ  நனபவ வபதக.

2) ஜனஸட  டகதலவர  நபத 

நச ஆகயவற  எ  சவ  றயம 

கலவழகம  எனவ  த  கபக  தவக  வ.

3) ஓலம  வ  றயம  கல வழகம  த 

கபக  தவக  வ.

4. க  க உகவ  தவகபடவ.

5. கற க, நக  எற இ மலக மயதட 

கவ  கபத  நட  நரவர  நறவ  வ 

நளர  கவக  பத ற  வ 

பரதன  சம  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றள கப  நட  நர 

நம கற. ஆன வழகத உளவ 

டகதலத (மயவய)   பரதனக 

எ இலயபத இதல  ககற.

இலத (வதபற) ய  ழகக  நட  கடர 

வ  றயம  கலத  சதவற  க ற 

பகமட  எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 65

லவ த  வகள  றயமகலத 

இலத வ  சத(தய)வற  க  நக 

தகபவம? என  சலமனதக  கடன. த 

இலத ய  ழற இதனர  வ 

றயமகலத  சதவற  க 

தகபடமட ய  தவறக  நடகறர  வ 

றயமகலத இலத, சதவகள 

க  தகபவ  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : ல  ப மஊ  ரளயலஹ 

ஹ 

ஹத  எ : 66

Page 54: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 54/361

  54

லம  ஏவ ( தத) பவம. வர  கவ,

இற  நரகப  என  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றனக 

றவபவ : ல  ப மஊ  ரளயலஹ 

ஹ 

உகள  எவ இலத  ழகன(நமயன)வற 

சதர  வ  த  சயய ஒவ  நம 

தப  ப  நமக  எதப  எப  பறய 

பட 

ஹத  எ : 67

என  ய ஒ  நமய  சவத றன (மனத 

நனத) சயதவர  வகக ஒ  நமய எதவகற  வ  கயதச 

வவனயன  த  தபற  ப  நமகளக 

எதகற. வ ஒ  தயத  சவதக றன 

(மனத  நனத) வ  த  சயதவர  வன 

ந  மனவகற. வ  ( தய)த  சவட 

வ  தபறதகவ (ஒ  தம ஒ  தம)

எகற  என மகவ  கணய  நறத 

ல கற  என  லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

ஹத  எ : 68

என  சகதவக  தகள மனகள 

நனதவ(தம)கள  பற  பசம, ல 

சயபதம இவர  ல (ற 

பகம)வவகற  என  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

லக ய(  தமய)ல  மத  ஈடற 

பவடகள  வத ல  எப  பறய  பட 

Page 55: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 55/361

  55

ஹத  எ : 69

ஒ மனத  லவ தட லகள 

மகசறதவ ய? எனகட  த  பற லக 

எவ  ந, கர, ஆகயவற  தமயல  பக 

பறகள, வத ( சறத) ல  என றனக.

றவபவ: ல  ப    ப  ஆ 

ரளயலஹ  ஹம 

ற: தன கயன, நவன  பற 

தகழகதவர  சறத லமவ  எபத இத 

கத.-

ஓவ  றயம  கலத  நமயனவற  ச 

த  பற இலமக வகற  எப  பறய  பட ஹத  எ : 70

தம  சத, உமவத, றதர  ச  நடத 

ஆகய  பல வணககள, றயம  கலத  ந 

சவள. வக  நல உட  என 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகளட ஹக  ப ஹஜ  கடத, நமயன 

கயகள இலத   எவகள  சளர,

ட இலத  ஏள  என  வ றனக 

இசபவத  நசயமக ஹக  ப ஹஜ  எபவ 

உவவ  றவததக, உவ  றவகற.

க : இர  நலய  சத  நமக  நல 

உ  எபத  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக  தள  சதக.

சதனயல  எசக  எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 71

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகட இத. ப  வக இலத 

சன(ஏ  கட)வக  எதனப? எபத 

கணகக  எறன.

Page 56: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 56/361

  56

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகள  எகள  பற  பயபகறகள? நக 

ஆறல  எவர இப  என றன.

நசயமக  நக  சதனளகபடல  எபத 

நக  றயமக  என ( நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக) றனக.

எகள ஒவவ  தனதனய  ந மறவக 

தகற  நலவர  நக (  லவ)

சதனளகப வட.

றவபவ: ஹதப  ரளயலஹ  ஹ 

இறயறவப  நமத  எதக  லவ 

த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக வக  படத    பறய  பட.

ஹத  எ : 73

வஹய  நமத  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக  எத  க 

ஆரபகபடத   கத வ உமயன 

கனவக இத.   நஜவகய  கலப 

(வவ  எவள உதய  ) ப  நடதறய  தவர 

எதகனவ  வக  கபதல. தபற 

தனமயலப  வக வபமகபட. ஆகவ 

ஹரகய  தனத வழப  ச வதன. த 

பதனப  த  எணகள  பல 

இரகள வணக வழப  கழ வதன. தகக 

தகள  தய  ச  களயவகளக இதன.

தபற  கதஜ  ரளயலஹ  ஹ  வகப 

தப வ  பற ( பலநகய) உணவ  தய 

ச  கவ. ஹரகய (இவறக) இ வத 

ப  தரன(ஒ  ந) இறயறவ வவட 

(  தகரணமக) வட  மர(மல) வ ஓவரக 

எனறன. த  நப த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக, ந ஓதயவ  ல  எறன.

Page 57: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 57/361

  57

(ஆகவ) வ (மல) எனப  எனசரம 

ஏப தணற உடகற  ளவ  என 

இககதவ  தம  ணபற வவ 

வ ஓவரக  எறன. ந ஓதயவ  ல 

எ  ந றன. (  தபற) வ(  மர) இரட 

றயக  எனப  எனசரம  ஏப 

தணற உடகற  ளவ  என 

இககதவ  தம  ணபற வவ 

வ ஓவரக  எறன. த  ந ஓதயவ 

ல  எனறன  எபதக  நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக றனக. தபற 

ற றயக  எனப  எனசரம  ஏப தணற உடகற  ளவ  என 

இககதவ  தம  ணபற வவ 

வ 

'படதவனகய உம இரசகன  பய  க 

ஓவரக  (  வ) மனதன இரதகயல 

படத. மத  கணய வதவ உம இரசக 

(என) ஓவரக  வன  எகல ல  க  தத 

வன (மனத) வ  தயதவறயல 

க  தத' எ  வ றன. லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக (இற 

றவபகய) தபக  வகள 

தஜக  க இடய உள  சதபத 

நக, கத  தப  கதஜ  ரளயல  ஹ 

வகள (வ ) வ ழதன. (ழத  வக)

என  பக  என  பக  எனறன.

நக  நகற வரய ( கதஜ  ரளயல  ஹ)

வக  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  பதன. தபற  கதஜ  ரளயல 

ஹ  வகளப  கதஜவ  என  என 

நத? எனறவ  வக ( நடத) சதய 

Page 58: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 58/361

  58

தவவ  'ந  நசயமக  எனபறய  பய 

வட' எறன  தகட  கதஜ  ரளயல  ஹ 

வக  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகளப (வஷய) வறல. லவ 

ம  சதயமக  உகள ஒப  ல 

இழபதமட. நசயமக  நக  ரத  சதத 

ச (  ரவண) ககறக  சதய உமய 

பகறக  (  னதக, வதன, பத 

ஆகய  பப  வககக  சல  ச,

வகள) மயதக  ககறக. மறவகள 

இயலத  ள  ப  பள  ஈ (  வற 

நமயனவற மனதககக) சல  சகறக.வதனர உபசகறக. உமயன 

கடதலபவ உதவ  சகறக. எனறவ 

நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகள 

ழ  க வரகப  நபப  ஸ  ப   

உஜவட வகறன.

( வரக  எனறப) இவ  கதஜ  ரளயலஹ  ஹ 

வகள  ததய உட  பறத  சகதர  மகனவ.

வ  றயம  கலத  கறதவரக இத. ரபய 

  எ  தறம மகவரக இத. உயவன 

ல  வ  எத  ள  எத  வமன 

நயதன, த  ள  ரப  மழய இஜல 

எதன. வ  ப வய ததவரக,

கபவயழதவரக இத.

இவட வதடத  கதஜ  ரளயலஹ  ஹ  வக,

என மயதயவர  உம  சகதர மகனடம 

(  வ வத) கபரக  எறன. தகவ  எ 

சகதர மகனர  என  க? என  கட.

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  எதகடகள? த  வ  தவதன.

வ  நப  ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகள 

Page 59: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 59/361

  59

ப, உக (இறயறவப  க) வத, இத 

ஜ  த ஸப இர  வககக 

(வனதல  றவப  க) இறகபடவ.

(  த  நபவத மக  நக  பரசர  ச 

கலத) ப  ந கன வலபனக இக 

வம  உம  சகதவ உம ( பறத மணல)

வளயகற  ப  ந உயர இக  வம 

என றன. (இதகட) லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக:

'  வக  என (ஊரவ) வளயற வவகள?'

எனகக, வரக  வக ஆ  நக  க வதத 

எத மனத  கவரவல: வ  பககபட தவர . உடய (  த) ந  என  டவட 

(ந  வர உயர இப) மக  கமயன 

உதவயக உக  ந உதவ , என றன.

இத  சதய  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகள ணவய  ன ஆயஷ  ரளயல 

ஹ  வக  றவததக உவப ஜப  வக 

றவதக.

ஒ கய ற:நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  நபவ 

கட  ஹரமலய கய  ச 

தனத  சததன, எப மகசயன உம.

ஆன  நபவ  கடதப மகள வ  ப  எத 

மலய கக, ல  தனபட இடதக  ச 

பல  நக  ல  பல இரக இவடதக  எவத 

ஆதர இல. உம  நலம இவ இக:

ல இப  வட  கல இனதமன 

மகத  ன வஷயகள  வக ல,

சலக, சயலக, சமதமகத  ல 

கதத. ஆன  நபவதபற  எத 

மலய  எத கய  த  நப ஸலலஹ 

Page 60: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 60/361

  6

லஹ வஸல  வக  சலவல  எபத மக 

தளவக  ந வளககள  வ.

ஹத  எ : 74

ஸலமவட, 'தலவ இறக வகபட ஆ 

(வசன) எ?' என  ந (  றவபள) கட. தகவ 

ய  ஹ தஸ  என றன. ந  'இரஉ'

இலய? என  கட.

தகவ, ஷந (  ஸலம) ஜப  ப  ல 

ரளயலஹ  ஹவட தலவ இறக வகபட 

ஆ (வசன) எ?| என  கட. 'ய  ஹ 

தஸ' என றன. ந  'இரஉ' லவ? என 

கட. த  ஜப  ப  ல  ரளயலஹ ஹ  வக  '  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக  எம  எத  றவதகள,

த  உக  ந  சகற' எ றவ;

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக, 'ந ஹர( கய)வ ஒ மதமத.

என இகய க இறக  பளதக 

நபதய  நடத. ப  ந  ழகபட.

(  தன) என , என  ப, எ வலற,

எ இடற  நடமட. ஒவர  கணவல.

தபற  ந  ழகபட. ஒவர 

கணவல. தபற  ந  ழகபட. (  தன)

எ  தலய  ந உயதன. ப  வ  தவ 

ஜ  லஹஸல  வக  கற ஒ 

சமசனத ம இத. (  தல) என 

கமயன  நக  ப  கட. (  த  கரணமக)

கதஜ  ரளயல  ஹ  வகளட வ  என 

பக  எற. எம  தணர ஊறனக.

பத  'பவ  பதகபவர  எ 

எசக  சவ ரக  உம இரசகன (  வன 

தநமத) உயவ ரக  உம உடய  தபத 

Page 61: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 61/361

  61

கவ ரக  த (வகர)கள  வபரக  ' எற 

வசனத  ல இறக வத, என றனக.

றவபவ: எய  ரளயலஹ  ஹ 

ற: ததலக  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக  'ஹர' கய  'இரஉ'

எபத இற  றவபக வத. தபற  சல  நக 

வர வஹ வரவல.   எவள  கல  எப  பற 

றஞக  மதய  க  வப உ.

தபன  த ஒந  மறபட  சபவதட 

'ய  ஹ தஸ  ' எற வசனதட இறகய.

வஹ வவ  சல  நக  ந  தபற  தடகய 

வசக, ' ய  ஹ தஸ' என வளக களவ. இத மறக இற  றவப 

தடகம  'ய  ஹ தஸ' த  என 

வ, '  பதஹ' தயய  என வ 

ஆதரமறத  என இம  நவவ  ரமலஹ 

லஹ  வக கறக.

வஹ  தகமக,   தட வத  பறய  பட.

ஹத  எ : 75

நசயமக  எலவற மகதவ, மகவத 

உயவமகய  ல  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

இறபவத  இறப வர வஹய 

தடர  சத. எறய  தன இறபதனகள?

  த வஹ  மக  தகமக இத.

றவபவ: ன  ப மல  ரளயலஹ  ஹ 

'நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகள இரவ 

ஒ  பதய வனகள  ப  ழசலபட 

பற  தகக  கடமயகபட  ' பறள 

பட. 

ஹத  எ : 76

Page 62: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 62/361

  62

'ர'1  எனகக  கவரபட. ('ர' எப)

வமயனதக, கதயவட  பயதக -

நடதக, கவ  கதயவட  சறயதக உள 

ஒ  பரணய. த (ம) ஓர வடகற 

இடத  த  பதத வ. தம  ந  ஏற 

(  ம) ப கதஸ வதடத. நபமக 

தக வகனகள  எத வளயத  கவகள  த 

வளயத  கன. தபன  பளய 

ழ இர  ர க  த வ  வளயறன.

ப ஜ  லஹஸல  வக மவ ஒ 

பதரத  பல ஒ  பதரத  எனட  க 

வதன. ந  பல  தத  கட. ஜ லஹஸல இயகய  2ததத  என 

றனக. பற  நம ஜ  லஹஸல 

வக வனத  ப உயதன. வனத  டத 

வ ( கதவ) தறம றன. ப  'ந ய?' என 

ககபட, 'ஜ' எற. 'உட இபவ ய?'

என  ககபட. 'ஹம' என றன.

'  வகள இ  ழவர  ழ(  மத)

பபடத?' என  ககபட. '  வகள இ 

ழவர  ழ(  மத) பபட' என (ஜ)

றன. எககக வச  தறகபட. ப  ந 

ஆத  லஹஸல  வகட இகற. என 

(ஆத  லஹஸல  வக ) வரவ  எனகக 

நலவககக  பரததன.

தபற  எகள இரடவ வனத  ப  வ 

உயதன. ஜ  லஹஸல  வக  தறம 

வன. 'ந ய? ' என  ககபட, 'ஜ' எற.

'உட இபவ ய?' என  ககபட. 'ஹம'

என றன. '  வகள இ  ழவர 

ழ(  மத) பபடத?' என  ககபட.

'  வகள இ  ழவர  ழ(  மத)

Page 63: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 63/361

  63

பபட' என (ஜ) றன. எககக வச 

தறகபட. ப  ந  சறய  தவழ மகளகய 

ஈசப மய, யயப  ஜகய  வகட 

இகற. வவ  என வரவ  என 

நமகக  பரததன.

த  பற  எகள றவ வனத  ப 

உயதன. ஜ  தறம  கடக. 'ந ய?' என 

ககபட, 'ஜ' எற. 'உட இபவ ய?'

என  ககபட. 'ஹம' என றன. '  வகள 

ப  ழ (  மத) பபடத?' என  ககபட.

'  வ  மத  பபட' என (ஜ) றன.

எககக  கத  தறகபட. ப  ந   லஹஸல  வகட இகற.

உலகதவககல  ககபட  ழக  சபதய 

ககபடவரக இத. என வரவ ற 

எனகக-சறதவககக-பரததன.

தபற  நம  நகவ வனத  ப  வ (ஜ)

உயதன. ஜ  தறம றன. 'ந ய?' என 

ககபட, 'ஜ' எற. 'உட இபவ ய?'

என  ககபட. 'ஹம' என றன. வகள 

ப  ழ (  மத) பபடத? என  ககபட.

'  வ  மத  பபட  என (ஜ) றன.

எககக  கத  தறகபட. ப  ந இ 

லஹஸல  வகட இகற. வக 

என  வரவ  எனகக-சறதவககக-

பரததன. வல  ல  'உயவன தனத 

வர (இ  லஹஸல  வகள) உயத 

இகற' என றனh.

நம ஐதவ வனத  ப உயதன. ஜ 

தறம றன. ப  'ந ய?' என  ககபட,

'ஜ' எற. 'உட இபவ ய?' என 

ககபட. 'ஹம' என றன. '  வகள 

Page 64: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 64/361

Page 65: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 65/361

  65

நமத  த ழ  வய   கடப   

மறவட. த  ழகபற  லவ 

படகள ய வண  சல  சத  பற  மட.

எப  எத  றவக  வம  த  ல 

றவத. ஒவ இரவ, பகல ஐப 

தககள  எம  வ  கடமயகன. ஸ 

லஹஸல  வகள  ப  ந இறகன  'உம 

உமதன ம உம இரசக  எத  கடமயகன?'

என  கடக. (ஒவ இரபக) ஜப 

தகக  எற (  த ஸ  லஹஸல 

வக) 'உம இரசகன  ப  தப  ச 

றம  கபரக . நசயமக உம உமதவ  த சத  பறமடக. கரண  நசயமக  ந 

இரவலகள மகள  சதத. த  ந 

தவயடத' என றனக. என இரசகப 

தப  என இரசக  என உமதவககக 

றபயக  என றன. என ஐத றத.

ஸ  லஹஸல  வகள  ப  தப  'என 

ஐ றகபட' எற. 'நசயமக உம உமதவ 

த  சத  பறமடக' என ற  'உம இரசகன 

ப  தப  ச றம  கக' எற.

உயவன  பவதகள  ந  என இறவ,

ஸ  லஹஸல  வக மதய  தப 

தப  சற. இதயக  வ (மகவ 

கணய  நறத  ல) ஹமத  நசயமக 

ஒவ  பகல, இரவ ஐ  தகக ஆ.

ஓவ  தக  ப உ  த ஐப.

யரவ ஒ  நமய(நமயன  கயத) எண,

த  சயவட ட  தகக  வ ஒ  நம 

எதப. த  வ  சவட  தகக  வ 

ப ( நமக) எதப. ஒவ ஒ  தமய  ந 

(பன) த  சயம வவட  வம  எத 

Page 66: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 66/361

  66

எதபட மட. வ  த (  தமய) ச 

வட ஒ  தம மம  எதப  என றன.

தப ஸ  லஹஸல  வகளட 

இறகன. வகளட வஷயத றன. தகவ,

'ம உக இரசகனடத  ச றக  கக'

எறக. 'என இரசகனடத  வகப  ள 

ந  தபவட' எபதக  வட றன  எபதக 

லவ த ஸலலஹ  லஹவஸல 

வக  றவதக.

றவபவ: ன  ப மல  ரளயலஹ  ஹ 

ற :

1. 'ர' எ  ச  'ப' எபதல  ஈ எகபடத. ப  எற  மன  எப  பள.

இவகன மன  ப  மக தமக  ப 

சலய  நலய  ல  த  நக இத.

மக மதய  பட  ப வகபளத 

பறதல.

2. இலமய  மகத, தம  நல 

இபத  எற  கத  ' பர' இயக 

எபதயத. ஷரநவவ   பக  2, பக  212

3. ப  ம : ஏழவ வனத  மய உள 

தக பவ  பற ஒ வ  உள. த  பய 

'ப ம ' ஆ.

4. சர ()தஹ  சர  எபத இலத 

மர  எப  பள. ()தஹ  எபத  கடச 

எல -  - எப  பள.

நபமக  லஹஸல  வக  பற  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றய  பற 

பட 

ஹத  எ : 77

'மக  மதனமடய  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகட  நக 

Page 67: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 67/361

  67

ச  கத. ப ஒ  பளதக 

கமய  நட  கத. 'இ  என 

பளத?' என  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  கடக. நல  நற(  ர) பளத  என 

நக(ஸஹபக) றன. ப ஸ 

லஹஸல  வகள  நற, வகள 

யபற றனக. (த  எற ஹத 

றவபவ  த மனன  சயவல) லவ 

ப  'தபய' வதன உயத  சத 

உடயவகளக, வர இ வரகள  தன  கத 

வதவரக இத  பளதக  நடபவரக ஸ 

லஹஸல  வகள  நசயமக  ந உ நபவன  ப இகற. என றனக.

த  பற ஒ  கழபத வத. இ  எத  கபத 

என ( நப ஸலலஹ  லஹ வஸல) வக 

கக ஹஷ  எற ( மதன, ஷ  ந 

இடயள) ஒ மலபத  எற. ல  'ல '

எற.

  லஹஸல  வகள, சவ  நற 

ஒடகத ம  மதவகளக  கபள  ஜப  வக 

ம(தன)தக, வகள ஒடககய  ஈசபள  ந 

க  தயகபடதக இக,   தவக வடபட 

நலய, இத  பளதக  'தபய' றயவகளக 

நட  கக, ந உநபவன  ப 

இகற  என றனக.

றவபவ : இ, ப  ரளயலஹ  ஹம 

ஹத  எ : 78

எத இரவ  என (ம ரஜ) ழசலபடத 

த இரவ ஸ  லஹஸல  வகள  ந 

சதத. உடல  சதப  தகமலத  நட 

மனதரக, தலவயவகளக, ஷஷஆ | (   கள 

வ மயனவ) டத  சத ஆடவகள 

Page 68: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 68/361

  68

உளவகள  ப இதன. எபதக வண 

கன.

ஈஸ  லஹஸல  வகள  சதத 

ஷஉயரம, ளம இலத  சரச உயரத  கட 

உவத உடயவரக, ளவ ளய 

றயல  வளயபவர  பறத | என 

வகள  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக வண றனக.

'இரஹ  லஹஸல  வகள  ந  கட.

நத  வகள மகள  வக  மக ஒபனவனக 

இகற' என றனக.

இ  பதரகள  எனகக  கக  பற. த ஒற  ப இத. மறற ம இத. இர 

எத வகறர? த  எ  கவ ரக  என  என 

றபட. பல  எ  ந  வட.

'இயக (மகத) வழ  கடப  ல 

இயகய (மகத) எ  கவ' என  வ 

(ஜ) றன. 'நசயமக  நக  மவ  எதத 

உம உமதவக வழ  கப. என  த 

கவ ரக' என (ஜ) றன.றவபவ :  ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

ஈஸ  லஹஸல  வகள  தஜல  பற 

நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றய 

பட.

ஹத  எ : 79

லவ த ஸலலஹ  லஹவஸல 

வக, ஒ  ந மக  மதய மஸஹதஜல 

பற  நனபத  கதன. நசயமக 

பவதகள  ந  ல ஒற 

கணடயவனல  என றனக.

மஸஹதஜ வலக ட. 1நசயமக  வ 

க த  க இ. தரசய 

Page 69: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 69/361

  69

பற  எபத  ற  கக. கடத இர 

(  ல) க பவ, கனவ  என  கன. ப 

மக  சகபலத மநறதடய  நக  பக ய 

மனதகள  நறத மக  ழகன  நறதடய ஒ 

மனத, வ   வர இ  த  ஜககடய 

இக, தலவயவ, வ  தலயல  தண 

சய  நலய, வர இ ககள இ 

மனதகள  த  ஜகள ம வதவரக,

வவ  மதய  வ இக, லவ 

வ ட  தவ   சயயவரக இத. 'இவ ய? '

என  கட. இவத  'மயடய மக  மஸ | என 

என றன.'வலக இலத ஒறகண உடயவனக2 இக 

வலமமத உட  கடய, ஒ மனதன  வக 

ப  பத. ந  பத மனதகள இ  க()த 

எற மனதர  ப இத. வ  தன இ 

ககள இ  மனதகள  த  ஜகள ம 

வதவ, (   லவ) வ ட  தவ   ச  ச 

கக  ந  க வ  'இவ ய? ' என  கட.

இவத  '  மஸஹதஜ' என றன.றவபவ : ல  ப உம  ரளயல  ஹ 

ற: 1, 2  கண  க உடயவனன, வன ஒ  க 

மறகப.

நப ஸலலஹ  லஹவஸல  வக 

நபமககல இமமக இ  தக  நடதய 

பறய  பட 

ஹத  எ : 80

ந ஹ ( க பவ உள ஹஜ இமய  எற 

இடத) என  ந  கடவனக இத றஷய 

எ இரபயண (ம ர) பற  எனட 

ககதன. ப கதஸ உள  நக 

வஷயக  பற  எனட ( சதகத  கவ) க 

Page 70: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 70/361

  7

கதன. வகள  ந மனத இத 

களவல. (  கவக  பதலளக யம)

மத  கமயன  சரமத ஆளகபட. (  த 

) பற  சரமத  ந ஆளகவயல.

(  ப) ல  தய ( கவக  சயன 

பதலளக உதவயக ப கதஸய) என 

உயத  கன. ந  த  ப உ  நகற.

தபற  வக  எதபற  கட  ந  பற 

(சயக) றவ  ககமலல. நபமகள ஒ 

டத  ந  என  கட. ப ஸ 

லஹஸல  வக  ந  தழயவகளக 

இதன. நசயமக  வக  'ஷஆ' டத  சத ஆடவகள உளவரப  கடன உடட 

சதறத மனதரக இதன. (  தக) த 

நரத மயம மக  ஈஸ  லஹஸல  வக 

ந  த  கதன. ஜனகள  வர  பற 

தறத இபவ உவ  ப மஊ  தகபயவ.

(  தக) த  நரத இறஹ  லஹஸல 

வக  ந  த  கதன. மனதகள 

வக மக ஒபனவ உக  தழ(ஆகய  நத 

எ  தன  கன) எறன. தக  நர 

வவட. வககல இமமக  ந  தழ 

வத. தகய  ந   கடப,

'ஹமத  நரகத  பபள  'மல' இவத.

இவ  சல க' எ ஒவ றன. ஆகவ 

வ  ப  தபன. வர  என  சல ற 

ஆரப வட  என  லவ த ஸலலஹ 

லஹவஸல  வக றனக  என   ஹரர 

ரளயல  ஹ  வக  றவகறக 

ற: ஹத  எ : 76 த  80 வரய  நபமகள 

நலகள  கடதக  லவ த ஸலலஹ 

Page 71: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 71/361

  71

லஹவஸல  வக றய ற வளக 

வம:

நபமக (  லஹஸல) இறபத வடவகளக 

இக, மமய  சயபக  நல  ப இடமக 

இ  வக, தபய றயவகளக, தவ   ற 

யவகளக, தபவகளக இ  நலய, நப 

ஸலலஹ  லஹவஸல  வக  எவ 

கடக; த உம  நல  என? எபத வளக 

பற ஷர  நவவய  கழ இய  வகள ற  நவவ 

ரமலஹ  லஹஸல  வக  நக 

சகறக. தல  சலவற இக  தகற:

1. இவ  நடத  நகசக யவ  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  கனவ ல 

கடக. இத ஆதர உம  ரளயல  ஹ 

வக  றவ ஹத; 'ந  உறக  கத 

ப, தவ   சவதக  கன  கட.' த  தட 

ஈஸ  லஹஸல  வக வஷயத  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக கறக.

ஆகவ இ  கனவ  கடபட  நலய.

2. நபமக (  லஹஸல) வகள ஜவய 

கலத  நடத  நகசகள, நம  நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக  கடபட;

தனத,

'ஸவ  ப  பபவன  ப இகற'

'ஈஸவ  ப  பபவன  ப இகற'

'ச  ப  பபவன  ப இகற'

என றனக. ஆகவ இ  ஏகனவ  நடதவற 

கசயக வ  கடபட  எப  தளவகற.

3. ல  ஏனய  நபமகளயலபற  த 

றவப லமக  றவக, றவக இவக 

சலகட இதகல; எனவ இ இற 

றவ  எப  தள 

Page 72: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 72/361

  72

இரபயணத1  ப  'சர தஹ'வப  நப 

ஸலலஹ  லஹவஸல  வக  சறடத 

எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 81

லவ த ஸலலஹ  லஹவஸல 

வகள  எத இரவ  ழசலபடத 

வரவ ஷசர  2தஹ |வப  ;

( சறடதப) வக  பயண பவட.

பயணத  வ  வக  சறடத  கடசய.

(  தகப  சலவல).  ஆற வனத உள.

3மயல  எதயல (வனதப)

உயதபகறத  வய  தப  ச 

வடவகற. கத  எகப. (   

பலவ) மல இ இற ய   வ 

(தக) வடவ. தலத  எகப.

லவ த ஸலலஹ  லஹவஸல 

வக  க  சறடத  சமய இலத மரத 

ழய   கட  நரத  என த 

எபத வளகமக  தகத வ  எனறனக.4 வஷயக  லவ த ஸலலஹ 

லஹவஸல  வக (  வரவ)

ககபட.

ஐவள  தககள  ககபடக. பகர 

தயயத இதய  ககபடக  த 

உமத ய  லவ  எத 

இணவகவலய  வர  பபவக 

மனகப வகற ( எபத  ககபடக)

என  ல இ மஊ  ரளயல  ஹ 

வக  றவகறக.

ற:

Page 73: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 73/361

  73

1. நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

மஜ ஹர  பளயல மஜ  ஸவர 

(தரபயணத)  பன மஜ  ஸ(எ)

ப கதஸல  சர தஹ வர 

வலக  பயணத  ம  கடன. ஜ 

லஹஸல  வகள  தழமட இபயண 

நடதறய. இபயணத  பயத இரஉ, ம ர 

எபத. இபயண  பறத இரபயண  என இத 

ஹத வள.

2. இலத மரத  கடச  எல. இதத  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

சலவல. இவ  வக  பயணத  கடச எலய.

3. இலத மரத  பத ஆற வனத  த 

பபத  ஏழ வனத உள.

4. என மற  றவப வள.

'வல இனக  ல  த வட  மக  நகமக 

வக இதன' எற  லவ   பறய  பட.

ஹத  எ : 82

'வல இனக  ல  த வட  மக  நகமக வக இதன' எற  லவ   பற 

(  றவபளரகய) ந ஜ  ப ஹப  ரளயல 

ஹ  எபவட  கட. தகவ ஷநசயமக  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக ஜ 

லஹஸல  வகள  கடன. வ   

இறகக இக | என இ மஊ  ரளயல 

ஹ  வக  தம  றவததக கறக.

றவபவ : ஷபன  ரளயல  ஹ 

ற: மறபட வசனத  பள இர 

கக  களபகற. (1) நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக ம ரஜ ஜ 

லஹஸல  வகள  தன  நகமக 

Page 74: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 74/361

  74

கடன. (2) நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  வள  நகமக  லஹவ  கடக.

இவர  ககள  மக  தளவன 

ஆதரவமன த  கதய  எபத இத 

ஹத  தளபகற.

ஹத  எ : 83

'இதய  எத  கடத?   பகவல. நசயமக 

வர (ஜ  லஹஸல  வகள) இரணட 

றயக இரகத(இறப) கடன' எற 

இறவசனகள ஓத இ  ப  ரளயலஹ 

ஹ  வக, '( நப ஸலலஹ  லஹ வஸல)

வக, வர (ஜல) இரடவ ற  தகள (மனகண) இதயத  கடதக  ' கறக.

றவபவ : இ  ப  ரளயலஹ  ஹ 

ற : ஹத  எ  82- றபட  க இக 

தளவக வலதபகற  எபத  கணல.

மகவ  கணய  பதய  லவ 

(மனதய) கககள  மமய  கப  பறய 

பட.

ஹத  எ : 84

ந  1(   றவபள) ஆயஷ  ரளயல  ஹ 

வகளடத  தலயணய ம  சதவ இத.

ப  '  வஷயக (உ) வற  எதய 

ஒறபற யர  பசன  வ  லவ ம 

ப  பய றயவரக இகற.' என ஆயஷவ 

ததய  என  என  ழ றன.

வக யவ? என  ந  கட (  த ஆயஷ 

ரளயல  ஹ) வக 

1. ' நசயமக ஹம ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  தன இரசகன  பதக  ' என ய 

கறர  வ  லவ ம  ப  பய 

றவட  என றனக;.

Page 75: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 75/361

  75

ந ( தலயணய ம  சததவ) எ  ம, '

வவசகள  தய  வகள  என  கச  வகச 

கக' '  வசரபடதக' என றவ ஷதளவன 

ம மடத  நசயமக  வ  வர  பவட  |

எ, ஷநசயமக  வர இரட றய 

இறகய  கடன  என உயவன  ல 

றவலய? | என  ந (  றவபளரகய ம)

கட.

(   த ஆயஷ  ரளயல  ஹ) வக, 'இத 

சகத  இவசனகளபற  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகளடம 

தலவதக  கட  நத.   ஜ லஹஸல  வகள  பததத 

(றபகற). எத  தறத  படகபடர  த 

தறத இத இர  தடவகள  ல  வர 

ந  பகவல  ' என றவ ஷவனதல 

இறகயவரக, வர  பரமடமன  பட,

வனத  ம மதய உளவற  ட 

கக  ந  கட  என  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றனக 

(ம).

'  வன  பவக  டய. வத  பவகள 

டகற. வ பமனவ. சதகள 

றதபவ' எற  லவ ற  ந 

சவறவலய? ( என  கவ  ம)

எத மனதர  ல வஹய  லம  ல 

தர  ப இத  தவர  பவதல. ல 

வ ஒ தர  ப வப. வ (  த)

வன உதர  ப  வ (  ல) வபபடத 

(மனதக) றவப. நசயமக  வ (  ல)

உயடயவனக, ணறடயமவ  எற 

Page 76: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 76/361

  76

லவ ற  ந  சவறவலய? என 

கடக.

2. லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக, லவ  வததல  எதயவ 

மறவடக  என (யரவ) றன, வ 

லவ  ம  ப  பய றவட  என 

(ஆயஷ  ரளயல  ஹ) வக றவ 

த  வகள  உகள இரசகனடம உகப 

இறக வகபடத  எத வபகளக  வ  நக 

சயவலயய  வன வத  நக  எத 

வதவரக ஆகம  என  ல கற.

3. நள  நடபத  நசயமக  லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

றவகறக. (  பறய  ற  வக உ) என 

யர றன  வ  ப  பய றவட.

(ஏனன)

'வனகள  மய மறவனவற 

லவயற ய  றவ? ( ய  றயமட)' என 

ல கற  என ஆயஷ  ரளயல  ஹ 

வக கறக.

ஹம ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

ம இறக வகபடதல  எதய  மறக 

யவகளக இதத,

'எவ ம  ' ல  த  ள  . நக 

வ ம (  மதனதல உம வ) கண 

சதர  வட உம மனவய  நர (வவகர 

சயம) த  கவ ரக  லவ  ந  பய 

கவ ரக  என (ஜ  வகளட, வர மனவ 

ஜனப  வர வவகரத  பற  ல உக 

தமண  வக  பகற  எ வஷயதத)

ல  வளபத யவனக இதத உக 

மனத  மறதக இ வஷயத மனதகள 

Page 77: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 77/361

  77

பயதக. (ஆன) லத  நக  பயபவத 

மக உயவ' எற இத வசனத  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக மறதக 

வ. (ஆன இத  மறகவல; என ஆயஷ 

ரளயல  ஹ  வக றனக 

றவபவ : ம  ரளயலஹ  ஹ 

ற: றவபள ஆயஷ  என ஒ மக இத.

ஆகவ  த ஆயஷவ  ததய  என ஆயஷ 

ரளயலஹ  ஹ  வக  ழ கறக.

ஹத  எ : 85

எக மதய  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக  ந ஜ வஷயகள றன. (  வ) 'நசயமக  ல உறக மட.

வ உறக  வசயமற. தரச உயத 

தத  சகற. பகல  சய(க) உயதப 

ப இரவ  சயக  வப உயதபகற.

இரவ  சயக உயதப ப  பகல  சய(க)

உயதபகற. வன  தர ஒளய (மற 

றவப  வன  தர  நப). வ  த 

நவனயன  வடய கத  1ஒளகதக,

வன  பவ  எவர  சறடகறத  வர  க 

(பக) வ' எனறனக.

றவபவ :  ஸ  ரளயல  ஹ 

ற : 1. இத ஹதஸ வள க  எற வத 

லவ  த  - வன  எ  ப  கள 

வ.

ஹத  எ : 86

எகள இரசகன  மம  நள  நக  கபம?

என  சல மனதக  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வகளட  கடன. (  த)

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக; 'ரண  சதரன இரவ  சதரன  கண 

Page 78: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 78/361

  78

உக  ஏத  சகட உட?' என  கடன.

த  வக ஷ லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வகள  இல   | என றன.

'மக இலத  நலய யன  கண உக 

ஏத  சகட உட?' என (  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக) கக. த 

வக இல  என றன. (ப  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக) வற 

நசயமக  நக உக இரசகன  கபக  என 

றனக.

( க வத) மம  நள  மகள  ல ஒ 

சப. (சதப) ய  எத வணகனர? த  வ ப  தடர  என வ. யன வணகயவ 

யன ( ப) தடவ. சதரன வணகயவ 

சதரன ( ப) தடவ. ல  லத 

மறவகள (ஷதகள) வணகயவ  வகள 

ப  தடவ. (  ப) இத  சகத  நயவசகக 

எசவவ. (  ப) வக  தத  தறமலத 

ஒ  தறத  வகளட  ல வ  ந ( த)

உக  ரசக  என வ. (  தகவக) உனல 

லவ  க  நக  கமன  தகற.

எகள  ரசக  எகளட வவர இத  எகள 

இட. எகள இரசக  எகளட வத  வன 

நக  த  கவ  என றன. (  தபற)

வக  றகமன உவத  வகளட  ல 

வகற. (வ) நத உகள  ரசக  என 

கற. (  தகவக) நத  எக  ரசக  என ற 

வன  வக ( ப) தடவக. நரகத இ ( ற)

மபதகடய  'ஸர' எற  பல  நவப.

(  ப) த  கட  சபவகள தலமவ  ந 

என உமக ஆ. நள தகள  தவர 

மறவ  பச மடக. நள தகள 

Page 79: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 79/361

  79

பரதன - 'ய  ல  நரகல  சதய 

நவயக  சதய  நவயக  ' - எபதகவ 

இ.   நறத ஸ த  சயப 

நரகத  ககக இ. (என ற  சயபற 

வவரத  சல  ககறக) ஸ த  எ 

சயப இகறகள? ( என  கக) தகவக 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகள  ஆ  எகறன. நசயமக  ககக -

ஸ தன  பறத. ஆய  த  பரமட 

என? எப  பற  லவயற ய  றய 

மடக. (ஸர  எ  பலத ம  சப)

வ(மனத)கள  சயக  ஏறவ  ககக மனதகள  க இ. வகள வவச(க) த 

நசயல  கரணமக  தல  தப வவ. வகள 

சல  கர  சகபவர  தகபபவக உ.

எவரயன  த  யக  மதய  த 

வழவத   கடப  நரகவசகளல 

தனள யர  வளயக  ல வபனன 

வகள  வகள ய  லவ  எத 

இணவகவலய  வகள(ம) வகள 

ய  ல    சய  நனன  வகள 

நரகல  வளயம  மரக  ல 

கடளயகற. நரகல  வகள, வகள 

(நற) ஸத  வகள  க  மரக  த 

கவக. ஆதம  மகன உடல ஸதவ 

வட  நரக  தவதல  ல வலக 

இகற. (ஆகவ, த  டயளத மலக  ற)

க  பன  நலய  வக  நரகல 

வளயறபவக. (  தபற) வக  ம ( வன 

ந) ஜவயதண ஊறப. வள வத  ப  த 

மதவ வக (தமக) ளப  ப 

தல ள(உய)தவ. தபற  ல 

Page 80: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 80/361

  8

தன  யக மதய  த வழக 

வவ.

நரக  ம ககவ  கட ஒவ  எசயப.

வத  வனவசகள  வனத ழ  கடச 

மனதரவ. 'எ இரசக  நரகத வ  எ கத 

தவயக ' நசயமக  த நற  என 

ழவட. தடய  நப  கன  ஜவல 

என  கவட  என  வ றயவ  ல  எத 

ள  நனன? த  ள  வ  பரதன 

சதவரக இப. ப  ந  த உனகக 

சத  தலதத  ந  கபய? என  பவதகள 

நபவ, உயவனவமகய  ல  ககற.(  த  மனத) தலதத  ந  கக மட  என 

ற  ல  நய  ளவ உதமழகள 

உடபககள  தன இரசக  ககற 

(ஒபதத  பற) நரகத வ  வ கத 

ல  தப வகற. (  வ) வனதப 

னக  த ( வனத) பவட  எத  ள 

வ  பசம இக  வ  என  ல 

வபனன  த  ள  வ (  மனத) பசம 

இகற. (பற) என இசக  வன வயல  ப 

என பவயக  என  ககற. (  த  கட 

ல) உன  ந  தததயலம  வ  எத 

எனட  ந  ககமட  எ உன உதமழகள 

உடபககள  என  ந  ககவலய? ஆதம 

மகன  உன  க உடக, உன ஒபதத 

உடக  சத  எ? என  ல  வட  ககற.

(  தகவ) என  ரசக  என  லவட  பரதன 

ச  கட இகற ( ந  கட) த  ந உன 

கவட  வலதத  ந  எனட  கபய?

என  ல வர (ஆ  சகற(  வ 

ல றகட) உன  கணயத ம 

Page 81: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 81/361

  81

சதயமக இல  என ற  ல  நய  ளவ 

உதமழகள உடபககள  ககற.

(  தகப) வர  வனவயலப  (ல)வ 

பகற. வறக  வன வயலப  வ 

நவட  வகக  வன  தற வவ.

தள  சதஷகள, நலவகள 

பவகற. (பதப) வ  எத  ள  பசதக 

வ  என  ல  நளன? த  ள 

பசதவ, தபற  என இரசக  என 

வனத ழய  சவயக  என கற. (  ப)

ந உன  ததயலத  வ  எத  ந  ககவல 

என உ உதமழகள உடபககள தரவலய? ஆதம மகன  உன  க உடக 

உடய உடபகய உடதறய  சத  எ?

என  ல  வட  ககற. (  த  கட  வ)

என இரசக  உன  சகள  பகயமறவனக  ந 

ஆகதக  வ  எ  தட  பரதன  ச 

கட இக  வ  சயலக  ல  ச 

வகற. (  ல  சவ) வனத ழ 

க  எனகற. த  வ ழத. ஆசப 

என  வ  ல கற. (  தகப) தன 

இரசகனட  த ஆசகளயல ற  ககற.

வ இனஇனவறயல ( ந  க  எபதக)

ல  நன  க வர ( ககற)

வர ஆசக  னத  வ  எதயல 

நனததர? தயல  வ  கவர 

(க ) வகற. வயன  வ 

பற உன உ  என  ல றவகற.

ஸய   ரளயல  ஹ, ஹரர 

ரளயல  ஹ  வகளட இத ஹதஸ  க 

கத  ப  வ ஹதஸல  எத 

மகதவ, '  வகட  வ  பற உன 

Page 82: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 82/361

  82

உ' என றய, '  வபற  ப மடக 

வகட உ' எ வத உ 

ஹரரவ  எகற. த  '  வ உ,

வட  வ  பற உ. ' எற  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகள 

றதவர  வறத  ந மனன  சயவல  என 

(  ஹரர  ரளயல  ஹ) கற.

'  வ  வபற  ப  மடக உ  ' எற 

ற  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வகளல  ந  நசயமக  மனன 

சள  என  ஸய   ரளயல  ஹ 

கற.றவபவ : ஹரர  ரளயல  ஹ 

ஏகவவதக  நரகல  வளயத  பறய  பட 

ஹத  எ : 87

நரகவசகள ( நரதரமக) தக உயவக, நசயமக 

வக  த இறபதவ, ஜவகவ  மடக.

ஆய உகளள  சலமனதக  வகள  பவக 

கரணமக  ல  வகள  தவக  கரணமக  நரக 

வகளத ( எ) கயக  வக 

ஆகவவர(யலக  தபற) வகள  ல 

மயக  மரணக  சவகற. தபற 

பரகக  மதயளகபகறன. (  தநமத)

வகள  பபன  நலய ( க  கதக)

டமக  கவரப, வனத ஆகள ம 

உதறபகறக. தபற; வனவசகள  வகள ம 

கக  எனறப. (  தகணக  வன  நர 

கயம) வள  மவத வத தமக 

ளப  ப ளவவ  என  லவ 

த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

கறக. ப  டதலத ஒ  மனத,

'நசயமக  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

Page 83: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 83/361

  83

வஸல  வக (இத உதரணத வதல)

கரமத இதவகள  ப உளன' எனகற.

றவபவ: ஸய   ரளயலஹ  ஹ 

ஹத  எ : 88

வனத  கடசயக ழ மனத ஒ ற  நடப.

ஒ ற க ற வவ. ஓ ற  வர 

ந  க  கபக வ. நரக (  த) 

கடவட  தப  தபப, உன வ 

என  கபறய  வ  பகயமனவ  எனவ.

தயவக  பதயவக  எவ  ககத ஒ 

பள  நசயமக  ல  என  கவட 

என வ. ப  வகக ஒ மர உயதப.(தரன ஒ  மர ள  ந). 'எ இரசக  இத 

மரத  க  என  சல  சவயக  த 

நழல  ந  பவ  நழ  பவ. த  நல 

தண  வ' எனகற. (  த) 'ந  த 

உன  கத  தலத  மற  எதயவ  ந  கப 

(  லவ?)' என  ல றய ஷஎன இரசக 

இலஷ  எனறவ  தலத மற  எத 

லவட  வ  ககமட  என உதமழய 

தகற. உயவன  வர இரசக  வ  மனப 

ளகற. கரண  வர இன  ப  கள 

ய  எபத  வ  ககற. ஆகவ  த 

மரத  சமபமக  வர  ல  நக வகற.

மரத  நழலக  வ  நழ  பகற. த 

நல  நர  கற. தபற தய மரத 

வட மக  ழகன ஒ மர  வகக உயதபகற 

ஷஎன இரசக  இத மரத  கமய  சல வ.

த  நல  ந  நரவ. த  நழ  க  ந 

நழ  பவ. இவலத  மற  எத 

ககமடஷ  எகற. 'ஆதம மகன  இவலத 

மற  எத  எனட  ககமட  என  ந  என 

Page 84: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 84/361

  84

உடபக  சயவலய?' என  ல  கக,

( இப  வ இ  கடவட) இததவர  வ 

எத  ககமட  என  வனட உடபக 

சவதக கற. த  'ந உன  மரத 

ப  நக  சத இவலத  வறதயவ 

கபய? என  ல கற. ப  வலத 

வ  எத  வனட  ககமட  என உதமழ 

கற. வ இரசக  தம  வ 

பமயல  எனகபத மனபள 

மரத  கமய  நக வகற. த 

நழல  நழ  பகற. த  தணர  கற.

தபற  வனத வயல  வகக ஒ மர உயதபகற. மர தய இ மரகள வட 

மத  ழடயதக இ. (  த  கட 

மனத) என இரசக  த  நழல  க  ந 

நழ  பவதகக,  த  நல  ந 

வதகக, மரத  ப  என  நக 

சவயக  இத  தவர  வ  எத  ந 

ககமட  எனகற (  த) 'ஆதடய மகன 

ததவர மறத  ந  எனட  ககமட  என  ந உடபக  சயவலய?' ( என  ல  ககற)

ஆ  என இரசக  இ  ம  த இததவர  வ 

எத  ந  ககமட  எனகற. தம 

வ  பமயல  என  வர இரசக  கடத 

கரணமக  வர மன  வர ற  ஏ 

மரத  ப  வர  நக வகற. வ 

வ  வனத  க  நகவவரயன 

சதபத  வன வசகள  சதகள  ககற.

(  வ  கடம) 'என இரசக  என  த 

பரவசக  சவயக ' எகற. (  வன  ப)

'ஆதம  மகன  உன  கவய இட  

கள  எத  கத  ந  பத  கவ.

Page 85: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 85/361

  85

இலக, ட    பறத உன  ந 

கதப   உன  ததபம? ( உன 

தததன?') என  ககற. (  த  த  மனத) 'என 

இரசக  கலக  எல இரசகனகய  ந  என 

பகச  சகறய?' எனகற. இதறவ 

இமஊ  சகறக. (சவ) ந  ஏ 

சத  என  என  நக  கக  வடம? எறன.

த  ந  ஏ  சத  என  வக  ககறக  தகவ 

(ம இத றய  ப) லவ த 

வக இவ  த  சதன. (  லவ த 

வகள ) நக  எதகக  சதக  எனககபட 

ப  கலகள இரசகனக  ந இக  என  பகச சகறய? என  வ றக  கலகள இரசக 

சதன  த  நமத  ந  சத  என 

றனக.

நசயமக உன  ந  பகச  சயவல. ஆய,

ந வபயத  ச ஆற உடயவனக 

இகற  என  கலகள இரசக றன.

றவபவ: ன  ரளயலஹ  ஹ 

ஹத  எ : 89

( மம  நள) நரகத  ம வவ  பற 

ககபடத ஜப  ரளயலஹ  ஹ  வகளட 

சவறதக  ஜப  றவகற. 'ந மம 

நள  ப இவ இவறல வவ. (  தவ 

ஜனக டடமக  நப) எல  ஜனக 

மலக (தமயக  நம) ந  ககற 

எனறன. சகதவரல  வகள 

வரகட, இ  எவறயல (உலக)

வணகனகள?, வகட தலமவ 

(   தயத) தலமவ ( என) ழகபவ.'; தபற 

எகடய இரசக  எகளட வ யர 

எதபகறக? என  கப. தகவக  எகள 

Page 86: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 86/361

  86

ரசகன  நக  எதப  ககற 

எபக. தகவ  நத உகடய  ரசக 

எப. (  பயற) உன  நக  பக  வ 

எபக. (  தகணக) சதவனக  வக 

கசயளகற. வகள  ழ  சகற. வக 

வன  தட  சகறன. வகளள 

நயவசக, ம (வவச) (ஆகய) ஒவ 

மனத ஒளய  வ  நவ. (  த  ப 

கட  ப) வன  தடகறன. நரகத  பலத 

ம  ககக, இபனலன உதயன க 

உளன. ல யர (  வ) பகவமன 

நயதன  வகள  வக  ப  க.தபற  நயவசகக  ககபட ஒள 

ணகப வ. பற வவசக ( நரகதல 

பக  ப) கர  சவவ. கர  ச 

தடதவ கக  பௗணம இரவ 

ரணசதரன  பற. (  வக) எபதயர 

பகளவ . வக  கவகண  ககபடமடக.

தபற  வகள  ளவக வனதல 

மகபரகசமன  நசதர  பறவரவக. தபற 

வற  பர வ. (  லவ  மத 

க  வ  பதட) (பரபவ) பர 

சவ. வக, 'லஇலஹ இலலஹ  ' எனற  எவ 

மனத ஒ  கம மண  ள  நம ( ஈம)

இதத? வ  நரகல  வளயறப  வனத 

றத ஆகபவ. வனவசக  தணர  தளக 

ஆரபப. வக  வக ஒ  ப  வள வ 

சறப ளகவ  ப ளவவ 

(நரகத  டப  ககபத  )க  நக வ.

தபற  வக உலகத  ட  பற 

பமடகள  வ ஆகபம  கப.

றவபவ : ஜப  ரளயல  ஹ 

Page 87: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 87/361

  87

ஹத  எ : 90

கவகள  ககள ( பபவ  சதவ  நரக 

சறப  வளயற மட. தலய இப  எற)

ஒ  க  என மக ஆக வட. ஒ 

றபட  எணகடய ஒ  ஜம தக  நக 

ஹஜ  சய  றபட. ஹஜ க 

(கவகள  ககய  மக  எற)

றபடல  என இத. வ  கத ( த)

வழய மதனவ  நக வ  டத. ப 

ஜப  ப  ல  ரளயலஹ  ஹ  வக ஒ 

ண  ப ( ச) மதவகளக  லவ த 

வகடய ஹதஸ டதவக  சல கதன. ப  வக  நரகவசகள  பற 

றகதன. (  க  கவகள  க 

மறக இத).

நசயமக  ந யர  நரகத ழய  சதய  வர 

நசயமக  ந இழபதவட  எ  ல 

(ஆன  தமப ப)

றயகற.(ம)

'  த(நரக)ல  வக  வளயற  ந  பதல 

த(நரக)லய  தபபவக  என  ல 

கற. இவறக  லவ த  வகள 

தழர  நக கறகள (இத ஹத)   என?  

எப(  சயனதக இக ) என  ந (ஜப  ப 

ல  ரளயல  ஹ  வகள  ப)

கட  என (  றவபள) கற.

தகவ (ஜப  ரளயலஹ  ஹ) 'ஆன 

ஓகறர?' எனகட. 'ஆ' என  ந றன.

'ஹம ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகள 

த  தவ (மம  நளப) ல  எத 

னத  வர  பவபன?   பற  ந 

கவபகறர?' எனகட. ந  'ஆ' எற.

Page 88: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 88/361

  88

ப (ஜப  ரளயலஹ  ஹ) வக, 'நசயமக 

த ஹம ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகள  கழபட தன. தல  ல 

யர ( நரகல) வளயற வகறன  வகள 

(நரகல) வளயவ' எனறன. தபன 

'ஸர' ( எ  பல) ழகபவ  பற, மனதக 

தம  சவ  பற வணன  ச  கன.

த  ந  பகக இ வவன? எபத  ந 

பயபகற  என (  றவபள  தனபற) கற.

ஆய  நசயமக (ஒ) சர  நரகலதப  நரகல 

வளயவ. தவ ( க  ககய) எசய 

சகள  ப  வளயவ  எனகற.(  தபற) வக  வன ஆகள ஒ ஆற ளப 

(ளதப) வள  வளரற  ககதத  ப 

வளயவ  என, ஜப  ரளயலஹ  ஹ 

றயத  கவ (  க) தபவட  என 

(யஜ  ப()க  ரளயலஹ  ஹ) கற.

உக  ல    சவனக  இத ஷ 

(  றவபள) லவ ம  ப வரன  நக 

ககறகள? என  நக றவ  தபவட.

லவ  ம  சதயமக  (இத  கட  ப 

இற  ஏக வஷயத) எகளள ஒ 

மனத  தவர மறவ  வளயறவல (  வ 

கவகள  கத  கடவரகவ இ வட)

(எ  நலய) நக  தபவட. ல 

ஜ  வக றயத  ப1

றவபவ : யஜத  ப()க  ரளயலஹ  ஹ 

ற: 1ப  தக, லம ஆசய  வ 

ஆசயரவ. தவ ல  ரமலஹ 

லஹ  வக ஹதஸ  றவதவ (ஹதஸ)

றவதவரவ. (ஹத  றவபளகள ஒவ).

ஹத  எ : 91

Page 89: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 89/361

  89

'நரகல  நவ  வளயவ. உயவன  லவ 

  வக  எகடபவ. வகள ஒவ ( த 

இ  வளயற வத  நரகப) தப; 'என இரசக 

இப  என  வளயறவட  நரகத ம 

என  தப வடதபயக ' எனவ. தகட 

ல  வர  நரகல  கபகற  என 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக கறக.

றவபவ : ன  ப மல  ரளயலஹ  ஹ 

பர  எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 92

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல வக ஒ  ந இறச  கவரப,  

தடபத ( கடகபத) வக (உண)

ககபட.   வக  பயமன 

(உணவன)தக இத. தல (ஒ  பதய)

பகள  கதன. (பற)

மம  நள  ப மனதககல  ந 

தலவனக இப. எதன    எ உக 

தம? தயவகள  பதயவகள,

சமமனதக வவனதக உள  மய  மம 

நள  ப  ல ஒ  சப.

(;ஜனகள ஒ  சர உலக  ம  கதனர 

த  ந  நலந வட  என) ழகயவ 

வக  கக வப. பவ  வகள  கட 

ச1 ய  நக வவ. தகயத, த 

மக  சதயலத  ளவ மனதகள மனகவல 

சரம வதட. நக இகற  நலய  நக 

பக  வடம? உகள 

டவட(சகடக)வகள  நக  பக 

வடம? உகள இரசகனப உககக 

Page 90: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 90/361

  9

பர ஒவர  நக ( தபக) கற 

வடம? என  சல  மனதக  சலட வ.

த  சல மனதக ஆத  லஹஸல  வகளட 

வக  என  சலட வ. வற ஆத 

லஹஸல  வகளட  வக வவ (வ)

'ஆத  வகள  நக மனதககல 

(ல)தத  ல  தன  கரத உகளபட 

உகளலய  வன உயல உயர ஊத,

மரகள  கடளயட. வக உக 

சரபணதன. உம இரசகப  எககக  பர 

சக, நக இ  நலய  நக 

பகவலய? ( எகள)டவட(சகடகள)வற  நக 

பகவலய? எனகறன. த ஆத 

லஹஸல  வக; நசயமக  என இரசக 

இறய  தன  ககபறகற. இதப 

வ  கபபட  பவமல. நசயமக  வ  என 

ஒ மரத வ  ததத  வ (   

வஷயத) ந ம  சவட. எனய 

எனய  எனறவ  எனதவர  மறவகளட 

சக.   லஹஸல  வகளட 

சக  எனற வகறக.

  லஹஸல  வகளட மகளல 

சகறக ( ச) ஷஹ  மய  ப  பட 

(இற) தகள தலமவ  நக. நறள  ய 

என  ல உக  பய வத. (ஆகவ) உம 

இரசக  ப  எககக  பர  சவ களக  நக 

எத இகறம  த  நக  பகவலய?

எகள (வதடவட) நலய  நக 

பகவலய  எனவ. (  த  

லஹஸல) வக, ஷநசயமக  எ இறவ 

இனறய  தன  கபட இகற. இ  ப இத 

Page 91: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 91/361

  91

  வ  கபபடதல. (இன) வ இப 

கபபடபவதல. நசயமக  எனகன ஒ 

பரதன இத, என  சகதவ  பதகமக  த 

சவட. எனய  எனய ....... எனறவ 

இறஹ  லஹஸல  வகப  சகஷ 

எகறன.

த ஜனக  இறஹ  லஹஸல  வகளட 

வவ. (வ) ஷநக உயவன  லவ  நப,

உற  நபமக  மயலபவகள இதக. (ஆகவ)

உகள இரசக  ப  எககக  பர  சவ களக 

எத  நலய  நக இகறம  த  நக 

கணவலய? எகள  டவட இநலய நக  கணவடம?ஷ  எனகறன. த 

இறஹ  லஹஸல  வக  நசயமக  என 

இரசக இ  ககபவட. இப 

இத   வ  கபபடவல. இத  ப 

இப  வ  கபமடயபவதலஷ  எ  த 

உலக றய () பகள கறக  ;.

எனய  எனய  எனய  எனய .......

எகறன. எனயலத மறவகளட  சக.

ஸ  லஹஸல  வகளட  சக 

எகறன.

ஜனகளல ஸ  லஹஸல  வகளட 

வகறன. ஸ  வகள  நக  லவ த 

தன வத  க  தன  பச  க 

எல மகளவட  ல உக  சறப 

நகன. உம இரசக  ப  எககக 

பரபகளக  நக  எத ( நலய) உள  எ 

நக  பகவலய? எக  ஏபள 

இநலய  நக  கணவடம  எகறன. ப 

ஸ  லஹஸல  வக, நசயமக  என 

இரசக இறயதன  கபபவட. இ  ப 

Page 92: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 92/361

  92

இத   வ  கபபடதல இனயப 

கபபடபவ இல. நசயமக  ந ஒ உயர 

கவட. த  கல  சம  என 

கடளயடபடம இ  பத... (  வ  கல 

ச  தவறழ வட) எனய  எனய ......

நக  ஈஸ  லஹஸல  வகளட  சக 

எகறன.

மகளல  ஈஸ  லஹஸல  வகளட வ,

ஈஸ  வகள  நக  லவ த, தல 

இதபத  மகள  பசனக, வடய 

வதய  வ (  ல) மயமப  பட.

(தக) வடய  கடளகணக  வடய றதல ஊதபட  ஆவ . ஆகவ, எக 

உம இரசகனடம  பர  சவ களக  நக 

எத  நலய உள  எ  நக  பகவலய?

எக  ஏபள இநலய  நக  கணவடம 

எகறன. த  'நசயமக  என இரசக 

இறயதன  கபபவட. இ  ப இத 

  வ  கபடதல இன  எப  கபபட 

பவ இல' தன  எத  பவiத  வக 

றவல. எனய  எனய .......ஷ  எனயலத 

மறவகளட  சக  என() ஹம 

ஸலலஹ  லஹவஸல  வகப 

சக  என  ஈஸ  லஹஸல வக.

ப  வ(ஜன)க  எனட வ ஹம 

ஸலலஹ  லஹவஸல  வகள  நக 

லவ த  நபமகள இதயனவக உகள 

பவத தய  பதயவற  ல மனதள 

இகற. உம இரசக  ப  எககக  பர 

சவ களக  நக  எநலய உளம  த  நக 

பகவலய? எக  நலய  நக 

கணவலய?ஷ  எகறன.

Page 93: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 93/361

  93

க  ந  நடகற. ஷ  கழ வகற.

என இரசககக  சடகத வகற. தபற 

என  ல, என  எவ  தற  கடத 

வஷயத  தற வகற  வன  ககள 

வன  கவத  ழகனவற  என ( எ மனத)

உதக  சகற. தபற  'ஹமத  உம  தலய 

உயவ ரக  கபரக  த  ககபவ . பர 

சவ ரக  ந  பர  சவகபவ ' என ( என)

றப. தப  எ  தலய  ந உயவ. என 

இரசக  எ உமதவ  எ உமதவ  எனவ.

ஹமத  உம உமதவகள ய 

கவகண(க) இலய? வகள  வன வயகள வல வயல ழய  சவ ரக  என 

என றப. இதலத ( வனகள) ன 

வயகள  பரவசக  வக  மனதகள 

கரகளக இப. ஹமத உய  எவ 

கவசமகறத  வன  ம  சதயமக  வன 

வயகள இ ஓரக மதயள (இடவள)

ர  மகவ  'ஹஜ' எற ஊ  ல 

மகவ  ரவ இடயள ர 

பறத. என  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

ற:

1  ய. லவ  பவ  எலவற ம  ப 

வ  எப ஒ  க. . சக  எரர 

எல  பவவ  கரண மறகள  தகள 

கல.

2  லவ  எ மறதத  கடய ஆகவ 

இப  பகற  எப  பகட இப.

எனவ  மல  சலபட  யஇ  ககள இவசக 

வலகற.

Page 94: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 94/361

  94

வனத  சப  ச மனதகள தலமவ  ந.

(நபமகள) தடரய உமகள  நபமகளலய 

மகதலன  எணகடய உமகள 

கடவ  ந  த  எப  பறய  பட .

 : ஷர  நவவ  பக  3  பக  67  ஸ ஆத 

ரமலஹ  லஹ றபகறக.

வனத  சப  ச மனதகள தலமவ  ந.

(நபமகள) தரய உமகள  நபமகளலய 

மகதலன  எணகடய உமகள 

கடவ  நத  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 93

'வனத  பர  சபவகள தலமவ  ந.நபமகள  எத  நப  ந உமபதபட 

ளவ உமபதபடவல. நசயமக 

நபமகளலய ஒ  நப இத(க) வர  வர 

உமத ஒர (ஒ) மனதரதவர ( வ ய)

உமபதவல' என  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ: ன  ப மல  ரளயலஹ  ஹ 

நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  வனத 

வயல  தறக  தத  பறய  பட 

ஹத  எ : 94

'மம  நள  வனத வய  ந வ வயல 

தறம வ. வனத  பபள  ந ய?

எனகப. ந  த ஹம  எனவ 

உக  தற வம  ந  கடளயடபள 

உக பக  வ ய (  கதவ) ந 

தறகமட  எனவ' என  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ: ன  ப மல  ரளயலஹ  ஹ 

'ஒவ  நப  கககபட ஒ  பரதன (ஆ)

உ' எப  பறய  பட 

Page 95: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 95/361

  95

ஹத  எ : 95

'ஒவ  நப  கககபட ஒ  பரதன (ஆ)

உ. ஒவ  நப  தன  பp ரதனய 

(உலகதலய) தபத(  க) வடன. நசயமக 

ந  எ  பரதன மம  நள  ப  என 

உமதவக  பர  சவதகக  பபத 

வள. எ உமத ய  ல  எத 

இணவக இறபதவகறர  வ இஷ 

ல  பர  கட' என  நசயமக 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக றனக.

றவபவ: ஹரர  ரளயலஹ  ஹ த உமதவககக  நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வகள  பரதன  பறய  பட 

ஹத  எ : 96

'எ இரசக  நசயமக  வ(வரக)க மனதகள 

தகமனர வழ  கவடன. ஆகவ ய  என 

பபகறர? நசயமக  வத  என 

சதவரவ. ய  என  ம  சகறர  வர 

(உனட வ வட) நசயமக  ந மனகயவனக, டயவனக இகற'

எற இறஹ  லஹஸல  வக  பறய 

உயவன  லவ ற  நசயமக  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக ஓதனக.

(  தய  ஈஸ  லஹஸல  வகள 

ற ஓதனக)

'  வகள  ந  தத  நசயமக  வக உ 

யகள  வகள  ந மனவட  நசயமக 

நத மகதவ ஞனடயவமக இகற' என 

ஈஸ  லஹஸல  வக றனக.

( மறபட இ வசனகள ஓதய  பற  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக) தகள 

Page 96: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 96/361

  96

இககள உயத  எ இரசக  எ உமதவ  எ 

உமதவ  எனறவ  தன.

'ஜல  ஹமத  ப  சவ ரக  உகள இரசக 

(நலகள  நடகள) மக  றதவனக 

இகற. ஆகவ, உம  ழ வத  எ? என 

வகளட  கபரக ' என  ல றன 

(  தகனக) ஜ  லஹஸல  வக ( நப 

ஸலலஹ  லஹஸல) வகளட வ 

தபற  கடன. (  த  நப ஸலலஹ 

லஹஸல  வக) ஏகனவ 

எதறனகள? தபற ஜ  லஹஸல 

வக  தவதக. வ (  ல) பற (இவக றமலய இவகடய  கவலயபற)

மக  ததவனக இகற.

ஜல  ஹமதப  ச  'நசயமக  ந உம 

உமதன வஷயத உம  ந  தத  பவ 

உம (  வஷயத) ந  தம இழகமட 

எனவ ரக ' என உயவன  ல றன.

றவபவ: லப  ப  ஆ 

ரளயலஹ  ஹ ஹத  எ : 97

ப  ப    தஸ  ரளயலஹ  ஹ 

வக  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகளட வ, லவ த  வகள  கட 

கதளகள (மற) தமயல உகள 

த  சதகள உக வப உட?

எனகடன.

த  லவ த  வக, ஒ  கட  'த'

வகதன  றயமகலத இத. ல 

த  ஸககக  சம வதபத (  த 

ஏக ம) தல  தகள வலக  கடதக 

றனக. நப ஸலலஹ  லஹஸல 

Page 97: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 97/361

  97

  வக மதன  'ஹர' சற  ப ப  ப 

  நபயப ஹர  சத. வட  வ 

சகதலத ஒ மனத ஹர  சத. (வதடத)

வக மதனவ  தவத  வதன. த  கரணமக 

(ட வதத  மனத) ந  நக ஆரபத.

(நறத  வ) தனய  கலமன  கள  எ 

தல வரகள இணகளயல 

வட. (  த  தட இறபதவட) வர 

பப   ( எபவ) த  கனவ  ழகன 

தறத  கட. வர இ ககள ய 

நலய  வரபகற. (பவ) உம இரசக 

உம  என  சத? எனககற. வடய  நப-ஸலலஹ  லஹ வஸல- வகளப 

ஹர  சதத  நமத  எபவத  ப 

வட. உம ககள  மற  கட  நலய 

உம  ந  பக  சத  எ? எனககற. தகவ,

ந வ ணதத உன  ந  ச  சயவ  மட  என 

என  சலப வட  எனகற.

இத ப  ரளயலஹ  ஹ  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகளட  எ சனப, லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக, என இரசக  வர இ கககக 

(  வ  சதபவத) மனதவயக  எனறன.

றவபவ: ஜப  ரளயலஹ  ஹ 

உம  நகய  றதகள  எசக  சவ ரக  எற 

மகவ  கணய உடய  லவ  

பறய  பட 

ஹத  எ : 98

உம  நகய  றதகள  எசக  சவ ரக  எற 

வசன ( நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக) இறக வகபட  ப  லவ 

த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

Page 98: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 98/361

  98

றஷயகள  ழதன. வகளல ஒ 

வடன. (  க) பவக றபக  ழ 

றனக.

க   ப  ய மகள  நரகல உகள 

கபற  கக. ரப  க வ மகள 

நரகல உகள  நக  கபற  கக.

 ஷவ மகள  நரகல உகள  நக 

கபற  கக.   மனப  மகள 

நரகல உகள  நக  கபற  கக.

ஹஷம மகள  நரகல உகள  நக 

கபற  கக.  தலப  மகள 

நரகல உகள  நக  கபற  கக.பதமவ  நரகல உன  கபற  க.

நசயமக  ல (உக  ககவ 

தடனயல) வடம (உகள  கபற 

கர  சக) கக  சதயறவனக  ந இகற.

என  நசயமக உக ( எட) இரத  சத 

உ. தச  நடக  வய வகய  ந 

ச  நப. (  த க மட) எனறனக.

றவபவ: ஹரர  ரளயலஹ  ஹ தல  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  எதவத  பல  பறய  பட 

ஹத  எ : 99

லவ த  வகள  தல  எத 

வவ  கடவ  பலனக இதகள? வ 

(உகள  பக உக  எதகள  மடக) உகள 

நல  க  ந, உககக (  வக ம)

கபபடவரயற  என  ப  ப   தல 

கடத, 'ஆ  வ  நரகத (றத  ளவன)

கரட  மளவர (உள  நப) இகற. ந 

இலயன  நரகத  த இதப'

எனறனக.

Page 99: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 99/361

  99

றவபவ: ப  ப   தல  ரளயலஹ 

ஹ 

ஹத  எ : 100

'நரகவசகள மக றவன  தடனய உடயவ 

தல ஆவ. வ  நபன ஆன இ  கலனகள 

கல  ணதவரக உள. வர இ ( ஏப 

உணத) வர ள ட  கதகற.' என 

நசயமக  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக றனக  என இ  ப 

ரளயலஹ  ஹம  றவகறக. 

ஒ (த) பறய   ஹத எண:101 - 180

எடய உமதவகள  எப ஆயர  ப  கவ 

கணகற  வன  வ  எற  நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வகள   பறய  பட 

ஹத  எ : 101

ஹஸ  ப  ரம கற. ந ஸய  ப 

ஜப  வகட இத  ப  வ  'உகள 

ந இர உடத  நசதரத  கட ய?'

எனகட. (  த) ந  எனறவ  'நசயமக  ந 

தகய இகவல  என  த  என 

கவட  எற (  பயற) ந  என 

சத?' என  கட. ந ஓத ஊதகட 

எனறன. வ உன  சய ய  எ?

எனகட.

ஷ ப  நம  றவத  த ஹதத  எற. ஷ ப 

உக  எத ஹதஸ  றவத  எனகட. (  த 

ந) ரத  ப ஹஸ    லம  எக  'க 

பவ, தக, வஷ  பறவககல 

Page 100: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 100/361

  1

ஓதபத இல' எனறன ( எற). கடவ 

ய  சயபடர  வ  நலத  சவட  என 

இ  ப  ரளயலஹ  ஹ  வக  நப 

ஸல  லஹ வஸல  வகளபற  நம 

(ககடவ) றவதக. (  தவ)

என  சகதவகள  கடபட ஒ  நபய  ந 

கட. வட  ப  ப றத ஒ டம 

இத? ( மற) நபய  ந  கட. வட ஓ 

மனதகள இதன. இன ஒ  நப(ய  கட)

வட  எவம இல. சமய  பட ஒற 

என உயதகடபட. நசயமக  வக  என 

உமதவக  என  ந  எணன. ப இவத ஸ  வர  சகதவக  என  என றபட.

த  மல  எ  பவய  சதன. க ஒ 

படமத. மற  மமடத 

பவயம  என றபட. க 

படமத. இ  த உம உம  என  என 

றபட. வகள  எப ஆயர  ப ( கவ)

கணகற ( எவத) தடனமற  வன  சவ.

தபற  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

எ  தகள  றய ழ வடன.

(வளயலத) ஜனக  கவ  கணகற  எவத 

தடன இற  வன    வகளபற ( யசக 

ஆரப) தலய க வடன. லவ 

தர உடனத ஸஹபகளக (  வக) இ 

என  சல றன.

இலதலய  பற  ல ய  எத 

இணயகவலய  வகளக இகல  என 

சல றன. இபற  பலவற றன.

(இதகடய உள  சற  லவ த) வக 

வளயற, மக  மதய (வதன). நக 

எவஷயத கள க  எனகடன. (  தகவக 

Page 101: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 101/361

  1 1

தக) பச  கதத  நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக  தவதன.

( நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக - வக 

யரன). வக ஓதபகவ, மறவகள 

ஓதபக  தடவமடக. சன  பக 

மடக. தகள இரசகன மத  பரசவக 

எனறனக.

( டதலத) உகஷ  ப  மஸ  ரளயலஹ 

ஹ  வக  வகள  ல  என ஆக 

பரதன  சக  எற. ந  வகள உள 

எறன. த  பற ஒ மனத  எ  ந  என 

ல  வகள ஆகயள  பரதன  சக எற. த  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக உகள உகஷ தவட  எபதக 

றவடன.

றவபவ: உச  ப    ரம  ரளயலஹ 

ஹ 

வனவசகள  நபதயக  நக இக உதயக  ந 

ஆதர வகற  எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 102

ஒ டரத  லவ த ஸலல 

லஹ வஸல  வகட  ம  நப ஆக 

(வர) இத. ப  லவ த 

ஸலல  லஹ வஸல  வக  'வனவசகள 

நக ஒ  பகக  நக இபத  பத 

ககள?' என றனக. நக ஆ  எனறன 

எனறனக. (  த  பற) வனவசகள ற ஒ 

பகக  நக இபத  பதககள? என 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  கடக.

நக ஆ  எனறன. (  தகவக) 'ஹமத 

உய  எவ கயலகறத  வனம  சதயமக,

நசயமக  நக  வனவசகள  நபதயக இபகளன 

Page 102: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 102/361

  1 2

ந ஆதர வகற  என ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக றனக. (  தவ) நசயமக 

வனத வழபட ( தன ற இறவகக 

ஒபடத) உயரதவர  வ  எ ழய. நக 

இனவபவகள ( ப  ச  பத) க 

களம  தல ஒ  வள  நற ய 

பற  தவர  வ இ;ல. ல  சவ  களம 

தல ஒ  க  நற ய  பற  தவர இ;ல 

எனறனக.

றவபவ: ல  ப மஊ  ரளயலஹ  ஹ 

ஒவ ஆயரத  தளயர  த ஒப 

பர  நரகத  சல  வ ரக  என ஆத  வக கணய  மகவ  பதய  லவ  

பறய  பட 

ஹத  எ : 103

கணய  மகவ  பதய  ல ஆத 

லஹஸல  வகள ஆதம  என  ழத.

இறவ உ  ழப இத ஆஜரக இகற 

உன  கபகற மகசகக ஆவலக  கதகற 

நலவக உ கவச இகறன  எ ஆத 

லஹஸல  பதலளதக. நரகத  சல 

இபவகள  தனயவ ரக  என கற. நரகத 

சல இபவகளற  என? என  ககறக.

ஒவ ஆயரத  தளயர  தறப 

ப  என  வ (  ல) கற. (  த  நளபற 

ப) நள  சறயவக வயதகத  ட 

வவ. கபத உடயவக  தக  மய 

இறகவ வவ. (கபதக ழத  ப 

வவ) மனதகள  பதடய மயகமன  நலய 

கபக. ஆய  வக  பதடயவகளல.

என (  வகள  ம) லவ  தடன 

கனமனதக இ ( எனகற)

Page 103: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 103/361

  1 3

வ (இத  கட ஸஹப)க  பகடமக 

வட. (ஆகவ) எகள  த மனத ய?

எனகடக. த  லவ த ஸலல 

லஹ வஸல  வக. நமரய  பக.

ய ஜஜ ம ஜஜ டதனகள  நசயமக ஆயர,

உகள ஒவமவ  எனநனக. ஹமத 

உய ய கயலகறத  வன  ம  சதயமக 

நசயமக  நக  வனவசகள  நக ஒ  பகக 

இபத  ந ஆதர வகற  எனறனக.

(   த  க) உயவன  லவ  க  தப 

றன. தபற  எ உய  எவ கயலகறத 

வன ம  சதயமக  வனவசகள ற ஒ பகக இபத ஆவ  ககற  எறன. ப 

நக  லவ  க  தப றன.

தபற  எவ கய  எ உய இகறத  வன 

ம  சதயமக  வனவசகள  நக  நபதயக 

இபத  நசயமக  ந ஆவ  ககற  எறப 

மமய வ உமதவகள உக உதரண.

ககள ம  தல ஒர ஒ  வள ய 

பறத. ல  கதய னகள 

(கடகய) உள  டயளத  பறத 

எனறனக.

றவபள: ஸய  ரளயலஹ  ஹ 

ஒ ( த) பறய  

'தமற  எத  தக  ல  ககக 

மட' எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 104

இ ஆம  வக வயதயதரக இத  ப  வர 

நல வசக  ல  ப உம  ரளயலஹ  ஹ 

வக ழகறக. ப இ ஆம  வக 

இ உம  வகள  எனகக  நக  பரதன 

சயடத? எற (  த)

Page 104: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 104/361

  1 4

'தம(ஒவ)லத  தக  பகளத  தய 

பளல  ககபட  தமத  ல 

கககமட  என  லவ த ஸலல 

லஹ வஸல  வக  சல  ந  சவயற.

ப  ந  பஸரவ இத  எனறனக.

றவபவ:   ப ஸ   ரளயலஹ  ஹ 

கதல  எப  பதரத கய ழ 

  த  கவ  பறய  பட 

ஹத  எ : 105

'உகள ஒவ கதல  எ  வ  தம கய 

 ற  கவர ( தண) பதரத கய 

ழகவட. (ஏனன) நசயமக  வர  கர இரவ எக இத  எபத (  வ) றயமட' என 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக றனக.

றவபள: ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

நடபத, நழ ஆகயவற மலஜல  கழக ஒவ 

வலகபடத  எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 106

(   த) சபவ  சபகபகற. சபதய இ 

வஷயகள  ச  கக  லவ த 

ஸலல  லஹ வஸல  வக றனக.

ப ஸஹபக) லவ த  வகள இ 

சபத உய  எ? எனகடன. மனதகள 

நடபதய  வக  நழ  தபவற மலஜல 

கழக ஒவத  எறன.

றவபவ: ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

மலஜல  கழகற  ப  மற  கவ  பறய  பட 

ஹத  எ : 107

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக  பன (வகனத) ஒ  ந  என 

மரவதக. எனட ஒ  ரகசயத றனக 

Page 105: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 105/361

  1 5

மனதகள  த யட  சல  வட  எறக.

பன  தகள  தவய (மலஜல  கழபத)

நறவவதகக  சறன. உயவன இடதக 

(பளத  ம  தவய  நறவற) ல 

ஈசமரத  மரப  க மற  கடன.  

(இ  சகயன) என  மக வபமனதக இத.

( இ  ம  எபவ  தன ஹதஸ) ஈசமர 

தடத  வற  மறபக ஆக  கடக  என 

றனக.

றவபவ: ல  ப ஜஹப  ரளயலஹ  ஹ 

மலஜல  கழக ழத ( தயரன) என வக 

எப  பறய  பட ஹத  எ : 108

இரசக  ஆ னஷத  ப னஷதகள 

தமயல உனட  பக  தகற  என 

வக.

றவபவ: ன  ரளயலஹ  ஹ 

மலஜல  கழகறப  கலவ னகத  எப 

பறய  பட 

ஹத  எ : 109

மல ஜல  கழக வத  கலவ னகவ 

பனகவ  சயதக. ஆய  கழபகமவ 

மபகமவ இக.1  என  லவ த 

ஸலல  லஹ வஸல  வக றனக 

நக ஷம வத. கழவறகள  கலவ  ப 

ஆகப, கடபக  கட. த வ 

தப  க  தகக  லவட  பவமன 

ககத.

றவபவ:     ரளயலஹ  ஹ 

ற: 1 மதனவ  பதம  கழபகமகவ 

மபகமகவ  கல இல. எனவ  கழ  ல 

மபக  நப ஹதஸ வள  எபத 

Page 106: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 106/361

  1 6

  றக. இதயவ  பதம  கல  மக உள.

எனவ  கழகல  மகல  நக  மரட  எபத 

றக.

கடகள  த ( கல  பதய  தபயக)

மத  பறய  பட 

ஹத  எ : 110

ந  பளய  த  கத. ல  ப 

உம  ரளயலஹ  ஹ  வக, தகள க 

கலவப  தபயதன. எ  தகய  

க  எ  பதயல  வப  தபன.

ப  ல  வக  'மனதக மலஜல  கழக 

கலவ னகய ப கதஸ னகய  மரவட' என  சல மனதக 

றனக  எனறகதன.

ஒ வ   மபதய  ந  ஏறன. (  ப)

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக இ  சககளம  தகள  தவய 

நறவற ப கதஸ  நகயவ இக 

கட என அல கற.

அறவபவ: வசஉ ப ஹப ரளயலஹ அஹ 

தண சந கழவ அத ளப 

தகபடத எப பறய பட 

ஹத எ : 111

தககடகற  தண உகள  எவ  சந 

கழவ  பற  த ளகவட' என  நப 

ஸலல  லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ: ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

ஹத  எ : 112

'ஓட  சத  தககட  தண  சந  கழவ 

பன  தல ளகத ' என  லவ த 

ஸலல  லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ: ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

Page 107: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 107/361

  1 7

சந  கழப மறகவ 

தமககவ  பறய  பட 

ஹத  எ : 113

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக இ  கக  க  சறன. ப 

'நசயமக  வவ  தகபளன  என  த 

கக. (ஆன) பபவத  கரணமக இவக 

தகபடவல. ஆய  வவ ஒவ  க 

சலகதன. மறவ  சந  கழகற  ப 

மற  களதத' ( எறன. பன) ஈசமரத 

ஈரமன மடய  கவம றன. த 

இரடககழ, இத  க ம ஒற  தக ம ஒற  நவவ  'இவர  க 

பகம இவர  வவ  தடணய 

றகபடல' எறன.

றவபவ: இ  ப  ரளயலஹ  ஹம 

வலகரத  த  சவ  தகபட  எப  பறய 

பட 

ஹத  எ : 114

'சந  கழகற  ப உகள ய  தன 

ஆறய  வலகரத  பகவட, மல 

கழதப  த  தன வலகரத  த 

சயவட, பதரத வட  வட' என 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக றனக.

றவபவ: ல  ப  கதத  ரளயலஹ 

ஹ மலஜல  கழவ  தணர  த  சவ  பறய 

பட 

ஹத  எ : 115

Page 108: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 108/361

  1 8

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக, வற  பக ஒகன. வகள  எகள 

சவரக இத ஒ பய  த  ச  பதரட 

தடத. ஒ இலதமரதக  த வவட.

லவ த  வக  தகள  தவய 

க  எகளப வதன. தணன  த 

ச இதன.

றவபவ: ன  ப மல  ரளயலஹ  ஹ 

த  சய ஒறடயக  சவ  பறய  பட 

ஹத  எ : 115ய 

'உகள யர  ககளக  த  சய 

ஒறபடயக  சய உகள யர ஒசத  தன க  தண  சத  தபற 

சத' லவ த ஸலல  லஹ 

வஸல  வக றனக.

றவபவ: ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

ககளன ஒறபடய  த  சவ, கத (மல)

வட  எ ஆகயவற  க  த  சவ 

வலகபள  எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 116

ஸம (  பஸ) ரளயலஹ  ஹ  வகளட,

உக  நப உக மலஜல  கழப உபட 

எலவற  க  ததகறக (  லவ?)

எனககபட. தகவக.

'ஆ, மலஜல  கழகறப  கலவ னக 

இபதவ (  பலவ) வலகரத  நக 

த  சவ,   ககளவட றவனவற 

க  த  சவ, கத வடக, எக 

ஆகயவற  க  த  சவத வ  எகள 

நப ஸலல  லஹ வஸல  வக  எகள 

தளக' எறன.

றவபவ: ஸம  ரளயலஹ  ஹ 

Page 109: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 109/361

  1 9

இற  பனவற  தகள  பதன  பயபவ 

பறய  பட 

ஹத  எ : 117

மன  வகள உம  எதபட  ம  ப 

ஒ ஆ  தமமக வழகபட (வழகபடபற) த 

ஆ இறவட. (  ப) ப  க 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக  கட  சறன. ப  '  த  தல  நக 

எ  பதபத இகல  லவ'? தல  நக 

பயனடதபக  எறன.

தகட  வக  '    சவட' எறன. த 

நப ஸலல  லஹ வஸல  வக, '  த உவத  தகபள' எரதன.

றவபவ: இ  ப  ரளயலஹ  ஹம 

பதனடபட  த  தம  எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 118

இவ ல  ஸபஇய  எபவம (யபற)

கநடகள  தலன உபதய ஆகபட ஜப 

பற ஒற  ந (  க) கட. த 

தவட. தகவ  த  தட உன  என 

நத  எற? ல  ப  ப  வகளட 

ந உதயககட. 'நசயமக  நக 

மரகவ இப, எகட  பப ( எற 

இனதவ) ந வணகக இப. ஆகடய 

  கவரப  நக  வகள  கள 

தணதத. எகளட  தபகள  கவ 

இறச, ட, க ஆகயவகள  த 

ப(ஆ)வ' ( இ  பற) நகட. த இ 

ப  ரளயலஹ  ஹ  வக  'நசயமக  நக 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வகளட    பற  கட. தகவக, '  த 

பதனவத  தய  தம' எனறனக.

Page 110: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 110/361

  11

றவபவ: யஜ  ப  பஹப, க  எபவ  தன 

றவதக கற.

உகள ஒவ  பதரத  ந  நகவட  த 

வ  ஏற  கவ  எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 119

நகள  கம  லவ த ஸலல 

லஹ வஸல  வக  கடளயடக. பற 

வக ஷஷ வகடய  நகடய வஷய 

என?ஷஷ  எனகவ  தபற ஷவட  நஷ 

'ஆகள  மக உத  நக  மத வழகவ'.

'ஒ  பதரத  ந  நகவட  த  ஏற 

கக  எடவற மணக  தக'எறன.

ஆ  மக, வடயட, வவசய  சய ஆகய  நகள 

மத  ததன  என யய  ப ஸயவ  றவப 

உள.

றவபவ: ல  ப   க ப  ரளயலஹ 

ஹ 

ஒவ  சற  பறய  பட 

ஹத  எ : 120

'த  ஈமன  பதய  ஹலல  எப 

தரச  நரப வ. ஸஹனல,

லஹலல  தரச  நரப வ. ல 

வனக  ம  வரகடய உளவற  நர,

தக ஒளய, தம  தசய, பம 

டர இ  தஆ ( தமற) உன  சதகமக 

ல  பதகமக இ. எல  மனதக 

தகலய ( வளயற) சகறன. (உலகம 

சதய) தம வகறன. வ வபத ல 

சல ( தன  நரகல) வவ  ககறக. (வ 

சல) தம  ழக வகறன ( நரக 

சகறன)'.

Page 111: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 111/361

  111

றவபவ:  மல      ரளயலஹ  ஹ 

'ஒ  சவதன  தவக  வளயறவ' எப  பறய 

பட 

ஹத  எ : 121

'லமன  ல  மனன  ய ஒசய 

தடக  தன கத  வ  கவன  வ 

கதல  வர  க லமக  சத ஒவ 

தவ, த  தணட  ல  த  தண 

கடச  சட  வளயகவகற. வர இ 

கரகள  கவன  வர  கரக ( ப) சத 

பவக  தணட  ல  தண  கடச 

சட இ ககளல  வளப வகற. வ 

தன இ  ககள  கவரயன  வ  கக 

(எபவத  சய) நடதத  பவ  தணட 

ல  தண  கடச  சட  வளப வகற.

வ  பவகளல  பதமக  வளபவர' என 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக றனக.

றவபவ: ஹரர  ரளயலஹ  ஹ ஒவ  ப  பலத  பறய  பட 

ஹத  எ : 122

( இ  ப  ரளயலஹ  ஹம) ஓரவ 

லவ  நப ஸலல  லஹ வஸல 

வகள இர  தகனக. இரவ  கடசய 

லவ  நப ஸலல  லஹ வஸல 

வக  எ வ ல  வளயற வனதப 

நடமவ இரன  சததயன ( எற)

தயத  'வனக  மய  படதத, இர  பக 

மற மற வவத  றடய  த  நசயமக 

தசக உ' எ வசனத  நரக  நபல 

எகள  கபவயக  எப வர ஓதவ ம 

Page 112: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 112/361

  112

வ   தப, ப லக ஒச  பற  எ 

(  த) பற  தவ (  த) பற  பதன.

தபற  எ  வளயற வ, வனதப 

நடமவ இத வசனத ஓதன. தபற 

ஒற  தபவ  பலக ஒச  தப 

ந  ததன.

றவபவ: இ  ப  ரளயலஹ  ஹம 

ஹத  எ : 123

'நசயமக  நப ஸலல  லஹ வஸல  வக 

வ  ழவகளயன  பலக ஆரபபக'

என ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ  வக 

றவகறக.த மள  கயகள வல  பகதல 

வத  எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 124

த  சய  வகள  தத  தலசவன 

வகள  தலசவத  சபணத 

சபணவத வலபகதய  லவ த 

ஸலல  லஹ வஸல  வக உதயக 

வவகளக இதன  என ஆயஷ  ரளயலஹ ஹ  வக கறக.

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வகள ஒவ  தம  பறய  பட 

ஹத  எ : 125

ல  ப ஜ  ப ஆஸ    ஸ 

வ  நப ஸலல  லஹ வஸல 

வகட  தழம இத. லவ த 

ஸலல  லஹ வஸல  வகள ஒவ 

எக  ச  கக  என  வ றபட 

(  தகவ) ஒ  ச  பதரத  க வம 

கட. (க வத  பற) தன இ ககள 

தல (ஊற) ச  வ ககள 

Page 113: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 113/361

  113

ற  கவன. பற  தன கய  பதரத 

ழ  த  வளய  எ ஒர கய வ 

கபள   ந  சதன  த ற 

சத. பற  தன கய  பதரத ழ  த 

வளய  எ  தன இ ககள ழக  மள 

வர இர இர ற  கவன.

பற  தன கய  த ழ  த  வளய  எ 

தன  தல மஸஹ  சய ஆரப  தனத இ 

ககள னக  க (பதயல 

க) ச ம  த  பன பதவர 

க வத. தபற  கரட  மளவர  தன 

ககள  கவன  பற  லவ த (ஸலல  லஹ வஸலம); வக ஒ இவ 

த இத  எனறன.

றவபவ: ல  ப ஜ  ப ஆஸ   

ஸ  ரளயலஹ  ஹ 

  சவ  பறய  பட 

ஹத  எ : 126

'உகள யர ஒசத  தன இ  

வரகள  தண  சத  பற  த  சத' என 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக றனக.

றவபவ: ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

ஹத  எ : 127

த கதல உகள ஒவ  எத ற 

க  சத. ஏனன  நசயமக னஷத  வன 

கம  கடச  பகத இரவ  தகற.

றவபவ: ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

ஒவ  நறவக  சதத  நமத  நற,

கககளல ஒள  பறய  பட 

ஹத  எ : 128

Page 114: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 114/361

  114

ஹரர  ரளயலஹ  ஹ  வகள ஒ  சய 

ந  கட. வ  த கத  கவ ஒவ 

நறவக  சதன. தபற  வர வலகரத 

ஜத  சகவன. தபற  தன 

இடகரத, ஜத  சகவன. பற 

தலய(மஸஹ) தடவனக. இதபற வலகல 

கடகவர  சகவன, தபற 

இடகல  கடகவர  சகவன.

தபற  எனப இவ  த  லவ 

த ஸலல  லஹ வஸல  வகள ஒ 

சய  ந  கட  என றன. தபற  'ஒவ 

நறவக  சதத  கரணமக  நக ( த) ககள,ககள, ககள  பரகசத உடயவக' உகள 

யக இயமன  வர  பரகசத  தன 

கத, ககள, ககள  நடதக ஆக  கள 

என  லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக றனக  என  ஹரர  ரளயலஹ 

ஹ  வக கறக.

றவபவ: ஜ  ப  ல  ம 

ரளயலஹ  ஹ ற: தரய  நற, த கக  ககள 

கணப  வமய றகவ ர  தஜ  எ 

வத உபயகமகற. ஒவ  நறவ 

சவதன ஒவ உக மம  நள ஒள 

ப  தக. றபக க, கக, கக 

ஆகயவகள.

ஹத  எ : 129

நசயமக  லவ த ஸலல  லஹ 

வஸல  வக,  டகதலத வ; ஸல 

ல  தரகம  மன  வஇன இஷ 

ல  ப() லஹ.

Page 115: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 115/361

  115

ப: மனன டத வ ட  உகள ம  சத 

உடவதக  நசயமக  நக  ல  நவடப 

உகட வ  சரயவகளக இகற  எ 

றனக. ந  நம  சகதரகள  பக  வமன 

வகற (  தகட ஸஹபக) லவ 

த ஸலல  லஹ வஸல  வகள  நக 

உகள  சகதரக  லவ? என  கடன. மறக 

நக  என  தழக  ம  நம  சகதரக  எபவக 

இவர  வக வரவல  என றனக. த 

(ஸஹபக) லவ த ஸலல 

லஹ வஸல  வகள  இவர வரத உக 

சகதவகள  எவ  நக  தகவ க?எறன. த  வக  'நறய, ககள  வள 

நறள ஒ தர ஒ மனத இத. க 

நறள ( வ  நறம  கலகத) தர  மதய  வ 

நறமப  வர தரய  வ  த 

கவரலவ? என  கடக. தகவக ஆ 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வகள  எறன. (ஆகவ) நசயமக  வக 

மமநள ஒ  சயபட உக  ன ஒள உடயதக இக வவக. ஹ  கத 

(ஹ  கத  எப மஷ உள ஒ  தடகம)

வக னபக  ந இப. (என) ந 

தடகத  தண  வதல  சல ஆடவக,

வழதவறய  கநடக ரதபவ  ப 

ரதபவக  எபத  த  கள(;க) எ 

பக  தண  த வக  என  ந  வகள 

ழப (  ப) எனப, 'நசயமக உம 

பற (மகத) வக மறவடக  என  என 

றப. (  ப) ந ர, ர (ரமக  சக)

என  ந வ' என றனக.

றவபவ: ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

Page 116: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 116/361

  116

ஒவ  ழகக  சதவ  பறய  பட 

ஹத  எ : 130

உம  ப  ப  ரளயலஹ  ஹ  வக 

ஒ  சவதகக  தண  க வரசல ஒ 

சதக. தகள  கய  ற 

கவனக. பற வ  கபள   ந 

சத  த  சதனக. தபற  த கத 

ற  கவனக. தபற  த வலகரத 

ழகவர ற  கவனக. தபற  த 

இடகரத  தபற  கவனக. தபன 

தன  தல மஹ  சதக. தபற 

கரடக வர ற  தன வல  கல கவனக. தபற இடவ(கல)  த 

பலவ  கவனக. தபற  லவ த 

ஸலல  லஹ வஸல  வக  எடய 

இத ஒவபத ஒசய  ந  கட 

எனறனக. தபற  லவ த 

ஸலல  லஹ வஸல  வக, ய  என இத 

ஒவப ஒ  சவ  தபற 

தகதயரக, இ  ர  க  தக ஆரப 

வ  ர  த  தன1  பசம ய  தகறர 

வர தய  பவ  மனகபகற  எனறனக.

இத ஒத ஒவ  தக;கக  நறவக  ச 

ஒவ  என  நம  றஞக கறக  என இ 

ஷஹ கற.

றவபவ: உம இ  ப  ரளயலஹ 

ஹ  வகள உம  எதபட  ம ஹர 

ரளயலஹ  ஹ  றவகற.

ற: பற ஊசலடக  பற  எணகளற 

தகய   கவனட  நறவவத இத 

பள.

ஹத  எ : 131

Page 117: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 117/361

  117

ல  கடளயடதப ய ஒவ 

நறவக  சகறர (  ) வ  கடமயகபட 

தக(க  தக)க மதய ( சத 

சபவக) பகரம  என  லவ த 

ஸலல  லஹ வஸல  வக கறக 

என உம  ரளயலஹ  ஹ  வக கறக 

றவபவ: ஹர  ரளயலஹ  ஹ 

ஹத  எ : 132

தககக ஒவ ஒச  த ஒவ 

நறவக  சவ, கடமயன  தகய 

நறவற, வ  நட  ச, தகய 

ஜனகட  ல ஜமத  ல  பளய நறவறவ  வர  பவகள  வகக  ல 

மனகற  என  லவ த ஸலல 

லஹ வஸல  வக ற  ந  சவற  என 

உம  ரளயலஹ  ஹ  வக கறக.

( கள, ந  பற) கடமன  நரகள ஒவ 

பரணமக  சத  பறய  பட 

ஹத  எ : 133

எத  சவதன  ல  தல  தவகள 

ழவகறன  எதல  பதவகள 

உயதவகறன  தபற உக 

றவகம? எனகடக. தகட  வக 

'  லவ த  வகள  ஆ' ( சக)

எனறன.

( கள, உடவல இபற) கடமன  நலகள 

ஒவ  நறவக  சவத. மஜகளப  சல 

தகமன ( எகள  க) ர  நடத ஒ 

தக  பற (ம) தகய  எதபத 

(வணகதகனவ  தம ஒக வத 

இசயல) உக  ரப ஆ  என  லவ த 

ஸலல  லஹ வஸல  வக றனக.

Page 118: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 118/361

  118

றவபவ: ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

ஒ  எதய  ளவ  நக  ணவ (உ) எ 

எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 134

ஹரர  வக  தககக ஒ  சப 

வபன  ந (  றவபவ) இத. வ  தம 

கரத ( கப)  வர  ந(கவ)ன.

ப  வட  ஹரரவ  இ  என ஒ 

எற. 'இறஹ  லஹஸல  வகள 

மகனர  நக இ இகறகள? நக இகறக 

எப  ததத இத ஒவ  ந  சதக 

மட ஒ(வ  டயளக) எவர எத(உள)யத  வர வவச  நக  ணவ 

(மமய) எ ( கட) என  என உற  நப 

சல  ந  சவறகற  என  ஹரர 

ரளயலஹ  ஹ  வக றனக.

றவபவ: ஹஜ  ரளயலஹ  ஹ 

ஒவ இடகள  எதய ( கவ) வவட 

த  கத - ஒவ  தப  சத  எப 

பறய  பட 

ஹத  எ : 135

'ஒ மனத ஒச  தன  பதத  நகதள ( கவ)

வவட. நப ஸலல  லஹ வஸல 

வக  தபh வ  'தப  ச உம ஒவ 

ழகக  சவ ரக ' எனறனக. வ  தப  ச 

(ஒச வ) பற  தத  என உம  ப  கத 

ரளயலஹ  ஹ  வக  தமகறவகறக  என 

ஜப  ரளயலஹ  ஹ  வக கறக.

ஒவ ளபத  எவள  தண  தவ  எப 

பறய  பட 

ஹத  எ : 136

Page 119: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 119/361

  119

ஒ த  நப ஸலல  லஹ வஸல 

வக ஒசயயவகளக ஒ ஸ உ 

வல ஜ க வர ளகயவகளக 

இதன  என  ன  ரளயலஹ  ஹ  வக 

றவகறக.

ற: ஒ   எப இககள  கள. ஒ 

ஸ உ  எப  ந கள 

கறக  ம  தடவ (மஹ  சவ) பறய  பட 

ஹத  எ : 136( )

ஜ  வக  சந  கழவ  பற ஒசத  தன 

கறகள  ம மஹ  சத. இவ  சகறர 

என  வட  ககபட. தகவ ஆ, 'ந 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக, சந  கழவ  தபற ஒ  ச 

தகள இ  கறக ம மஹ  சத(தடவ 

கட)ன  எபத  ந  கட  என றனக.

றவபவ: ஹம  ரளயலஹ  ஹ 

ற: 'ஸஹபகள இத ஹதஸ  கபவக 

இ  தசயமக இத  ஏனன இலத  ஏற ஷ மயதஷ  தயய இறகய  பறக' என 

இறஹ றயதக  உம  வக கறக.

ஹத  எ : 137

ஸ  வக  சந வஷயத  கனமனவரக 

இத. பல  சந  கழக யவரக இதh.

ப இரவலக  வகள  தல (உடப)

சநபவட  கதககளன  த (  த 

இடத) கதக யவகளக இதன  என 

றகத.

உகள இத  தழ இவ  கன  கடம 

இபத  ந  நசயமக வகற  என ஹதப 

றன. 'ந  லவ த  நட 

Page 120: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 120/361

  12

கத. ஒ  சர பம, வ 

ப வதக. உகள ஒவ  நபதப  ந 

சந  கழதக. வகள வ  ந வலக  நற.

எப  என சகன  சதன. வக  சந 

கழ வர  வக  பன 

நகத  எற.

மற  றவப (  தபற) 'ஒ  ச  தகள 

கறக மஹ  சதக' என உள.

றவபவ: வய  ரளயலஹ  ஹ 

ஹத  எ : 138

ந இர  நரத ஒ  தலர(பயண)த  நப 

ஸலல  லஹ வஸல  வகட இத.உட  தண இகறத? என  நப ஸலல 

லஹ வஸல  வக  கடன. ந ஆ  எற.

தகள வகனதல  கழ இறக இ 

மறவர  நடதக. தபற வ  பதரதலத 

தணர  வக ஊறன  வகள கத 

கவனக. ப  வகளம உல ஜப 

இத. வகள கய  தல  வளயக 

யம (இகமக) இத. (பன) ஜபவ 

கபதயல  வளயக (இ  கடககள 

ழகவர) கவனக  வகள  தல மஹ 

சதக  தபற  வகள இ  கறகள  ந 

கழற (யற) நன. வரட வவ.

நசயமக  வரட  ந  தமனவகளகவ 

ழத  எனற  வர ம மஹ 

சதக.

றவபவ: கரப ஷ பரளயலஹ  ஹ 

கறக  மஹ  சவத  கலவர  பறய  பட.

ஹத  எ : 139

கறக  ம மஹ  சவ  பற  கபதகக 

ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ  வகளட  ந வத.

Page 121: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 121/361

  121

தகவக  '  தலப மகனரப  கக 

ஏனன  வ  லவ த ஸலல 

லஹ வஸல  வகட  பரயணத 

(இபவரக) இதன' எறன. ஆகவ  வட  நக 

கட. தகவ  '  பக  இரக 

பரயணத (இபவ) ஒ  பக ஒ இர  பரயண 

லதவ ( கலக) ஆகளன' எனறன.

றவபவ: ஷர  ப ஹன  ரளயலஹ  ஹ 

ஹத  எ : 140

லவ த  வக ( தக) பதவடக.

வகட  ந  பதவட. வகள  தவய 

  கடப உனட  தண இகறத?எனகடன. (ஒ  சவதய) தமன  தணர 

வக  க வத. வகள ககள,

கத  கவன. தகள கய (ஜபவ 

வ) வளய  எக  பனக ஜபவ கக 

இகமக இத. ஆகவ  ஜபவ  கழ  தகள 

கய  வளபத, ஜபவ ஓரத  தம  த 

ஜகள ம  பக  தகள இ 

ககள (ழக வர) கவனக. தகள 

தலய பதய  ம, தலபக ம, இ 

கறகள  ம மஸஹ  சதன. தபற 

வக ( தமடத) வவதகக  ஏறன. ந 

ஏறன. சகதவகள  ப வக வத. வக 

த  கதன. வக  றம  ப 

  தக  நடதகத. நப ஸலல 

லஹ வஸல  வகள (வகய) உணத 

க  நக  களபன. நப ஸலல 

லஹ வஸல  வக  வ சகன 

சதக. (மத  தகய) வக  வர 

தழவத. வ ஸல  கத ஸலல 

Page 122: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 122/361

  122

லஹ வஸல  வக  எதக  ந  எத 

எக தவட ஒ  ர த  தத.

றவபவ: கர  ப ஷ ப  ரளயலஹ  ஹ 

ளப  பற  

தலபகய ம மஹ ( தடவ) பறய  பட 

ஹத  எ : 141

இ  கறகள ம  தலபகய  ம  நசயமக 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக மஹ  சதக.

றவபவ: பல  ரளயலஹ  ஹ 

பல  தககள ஓர ஷஒவஷ  தவ  பறள 

பட.

ஹத  எ : 142

( மக) வற  நள  நசயமக  நப ஸலல 

லஹ வஸல  வக ஒர ஒவ  பல 

தககள  ததக. தகள இ  கறகள 

ம  மஹ  சதக  என  றத  ரளயலஹ 

ஹ  றவகறக.

நபயவகள  ப உம  ரளயலஹ  ஹ  வக 'இ  நக  சததப இத  

சததலய?' எனகடன. (  த  நப ஸலல 

லஹ வஸல  வக) உமர  தவமற 

(மனமபத) சத' எறன.

றவபவ: ரத  ரளயலஹ  ஹ 

ஒவபற  சலவய (ஆ)   பறய 

பட.

ஹத  எ : 143

ஒடக  மக  வய  ப  எகள ம இத.

தப  எ ற வத. த ஒடகய மலய 

எக  கடவம? க  ததப  கவ 

வட. ப  லவ த ஸலல 

Page 123: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 123/361

  123

  லஹ வஸல  வக, ந  க ஜனக 

உபதச  ச  கபவகளக இக  கட.

எத ஒ லமய ஒ  ச  த  ழகக 

நறவக  சவ  தபற இர  ர   த.

வர  ர த  வர மனத  வர 

கத, தகய னகயவ  பற 

கவனமற ( நறவக) சத  வ  வன 

கடமயகயயல  தவர இல  எற ற 

வகடய உபதசதல  ற  கட.

இ  எவள  சறததக உள? எ  ந றன.

என  எதலத ஒவ இத ன றபட ஒ 

வத இத வட மக  சறத  எகற. ந நடமட  ப உம  ரளயலஹ  ஹ 

வக, சற  நர த  ந வத  எபத 

ந  ப  கதனத  எனற வ 

'உகள யரய ஒவ  த மயக 

நறவக  சவ (  த)பற  ஹ 

லஇலஹ இலலஹ வ ஹ  ன 

ஹமத  ஹ வரஹ  எனறன  எ 

வனகள வயக  வகக  தறகபடம 

இபதல. வற  எத  வ  பரவசக 

வகறர  த  பரவசப' என றனக.

றவபவ: உப  ப ஆம  ரளயலஹ  ஹ 

இசகசவ  கவக  த  நமத ஒ 

சவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 144

மக  தகமன இசகசடயவனக  ந இத 

(ஆகவ    பற) நப ஸலல  லஹ வஸல 

வகளட  ந  கக  வகள மகள 

தனதகக  வகமட, மத  ப   

வ  எபவர (இ  பற  கக) ந 

கடளயட (ஆகவ) வ  வகளட  கட 

Page 124: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 124/361

  124

(  த  லவ த ஸலல  லஹ 

வஸல) வக  '  வர ஆறய  கவக 

ஒ  ச  கவ' எனறனக.

றவபவ: ல  ரளயலஹ  ஹ 

இசகச  எபத  ரபய  மத  எனகறன. ஒ 

மனத    வளபட மக  தயக ஆ 

றய  கவக  தபற ஒ  ச  கள 

வ  எப  நப ஸலல  லஹ வஸல 

வகள வழகடல.

ற: மத மவன  வமயன  ந. கமயன 

ஆசயப  வளப.  வவத  நகமக 

உண  கள ய. ஆ  ப இசரம இநல  ஏப. ஆகள வட  பக இநல மக 

தலக  ஏப.

(   ம) இத  நலய  ஏப உறக ஒவ 

றக  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 145

தககக இகம  சலபவட 

லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக ஒ  மனதட  மவக  பசகதன.(   வஸ ஹதஸ  லவ  நப 

ஸலல  லஹ வஸல) வக ஒ 

மனதர ( பமயக) பச  கதன  என 

உள) மகளல  வர  நப ஸலல 

லஹ வஸல  வக  தக  நகவல.

ஷ பவ ஹதஸ, ஸஹபகளல (இதவ)

கவவர  வர  பசகதன. தபற 

வ  வக  தக  நடதன.

றவபவ: ன  ரளயலஹ  ஹ 

ஒடக இறச  சபடப ஒ  சவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 146

Page 125: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 125/361

  125

ஒ மனத  லவ த ஸலல  லஹ 

வஸல  வகளட  'ஆ இறச ( சபடத)

நமத ஒ  சய  வம?' எனகட.

'வபன ஒ  ச  க வபவட 

ஒசயம இ  க' எறன.

'ஒடக இறசய ( சபடத) நமத  ந ஒசய 

வம?' என  ந  கட  த ஷஆஷ  எறன.

ஒடக இறச  சபடப ( நபயவக) ஒ 

சதன.

'ஆ  கமடத  ந  தழலம?' என (  த மனத)

கட. த ஷஆஷ  எறன.

'ஒடக  ப இடத  ந  தழலம?' எற.த ட (இல) எறன.

றவபவ: ஜப  ப ஸர  ரளயலஹ  ஹ 

ந  தட(சமக  கசபட)வகள (உட  பற)

ஒ  சவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 147

ல  ப இரஹ  ப  க  ரளயலஹ 

ஹ  எபவ. ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

வகள  பளய ஒ  சய  கடக. (  ப)ஹரர  ரளயலஹ  ஹ  வக,

'கச  எகபட  பக ஒற  சபடத 

கரணமகவ ஒ  சத' எறன. கரண  'ந 

தடவ ( சமகபடவ)களல (  வகள 

உடப) ஒ  ச  கக' என  லவ 

த ஸலல  லஹ வஸல  வக ற  ந 

சவறகற  என  ஹரர  ரளயலஹ 

ஹ றனக  எற  சதய உம  ப   

ஜ  ரளயலஹ  ஹ  வக  றவதவ 

ல  ப இரஹ  ப  க  ரளயலஹ 

ஹ 

றவபவ: உம  ப    ஜ  ரளயலஹ  ஹ 

Page 126: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 126/361

  126

நபன  சமகபடவகள உடபற ஒ 

சவ மறபவட  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 148

'  லவ த ஸலல  லஹ வஸல 

வக, ஆ  சபய  கதய  வ, தல 

உடப  தக  ழ  ககபட 

க  எ  கதய  எற வ  ச 

ததக ஒ  சயவல' எபத  பததக, தம 

தத  றவபதக ஜ ப  ப    ப உமய  ழ 

ரளயலஹ  ஹ  வக கறக.

ஹத  எ : 149

நப ஸலல  லஹ வஸல  வக பவ  தண  கவர  சல வ 

கபளவ, நசயமக  ப  தக ஒ 

வவ உ  எனறனக.

றவபவ: இ  ப  ரளயலஹ  ஹம 

தகய  ஏத  ஏபவட  என ( சதகட)

எகற வர  பறய  பட.

ஹத  எ : 150

உகள ஒவ  தன வயற  ஏத  ஏப  தன 

ஏ  வளபம  எ  எண வப 

சகடமகவட  சதத  க வர  ல 

கற  நறத க வர  பளயல  வளயற 

சல  வட  என  லவ த ஸலல 

லஹ வஸல  வக றனக  என  ஹரர 

ரளயலஹ  ஹ கறக.

'தணல  த  தண' எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 151

ஸய  ய  ததயகய  ந  லவ 

த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகட 

தக  கழமய பவ  றபட. (வழய)

பன ஸல டதவர  நக வதடத. (  க 

Page 127: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 127/361

  127

வத) இப  எபவ வ வசல  லவ 

த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  ந 

(உரத  சதத) வகக ர  கதன. வ  தன 

க ஆடய இதவ  வளய வத. (  வர 

நலய  கட  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக, மனதர  ந 

வசரபத வட  என றன. (  ப) இப,

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகள  ஒ மனத  த மனவடனப 

வசரபதப  வளயகற. (ஆய) வ 

வ  வளபடவல. இநலய  வ ம  கடம 

என?1  எபத  என க  எற. த லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  'தணல  த  தண' என றன.

றவபவ : ரம  ப  ஸய     த 

தத  றவததக கற 

ற  1.ய  'தணல  த  தண' எற ஹதஸ 

இ  ப  ரளயல  ஹம  வக; கனவ 

ஒவ இ  பற ஒ  சபவ  நடபதக  க வ 

வளயக இப ளப  கடம. இல  வ 

கனவக இத இலயபத  என கறக.

. ஒவ  த மனவட  தபதய உற  நகலக 

மறத  சதப  வய  சட  வர 

ஆறய  கவவ ஒ  ச  கட ம 

ப, எபத உபப  க   ரளயலஹ  ஹ 

வகள ஹத  தள  சகற.

உ. இத  நபமழ  பவ  நபமழய 

மறபவட  எப ஒ  சல  கத.

ஹத  எ : 152

151 வ ஹதஸ வள  சட மறப இ 

றக ஒற ஒ  சதவ ளப  கடம 

எப  பறய  பட.

Page 128: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 128/361

  128

பற ஹஜக, சகள ஒ டதன  க 

வப வடன. ளத  தண  வளபடல 

ல  சதரணமக  நரகடல  தவர ளப 

கடம இல  என  சக றன. 'மறக  கலவ 

ஏப வட  கபக ள  கடமயகவட' என 

ஹஜக றன. (இத ஹதஸ  றவபளரகய)

ஸ (க) இதல உகள  ந  தள 

பகற  என ற  ந (  க) எ ஆயஷ 

ரளயல  ஹ  வகளட (இபற  பச) மத 

கன. என  மத வழகபட. என  தய  (

ல வவசகள  தய ) என ற ஒ 

வஷயதபற உகளட  ந  கக வகற.த  சமய உகளட  த  கபதல  வக 

டகற  என  ந றன, தகவக  'எதபற  ந 

ககயவரக உளர  தபற உன 

ஈடத  தயட  கபத  ந  வகபடவட 

ந உ  த  த', என றனக. (  ப) ள 

கடமயக வகய  எ  என  கட.

(  தகவக) 'இபற  ந  ததவடத  ந வ 

இகற' (பண)வள1  ந  களக 

மதய  (ஒ)வ  ம ஆற  பறய 

தவட ( கன) சயபட  பத  ளவ 

ஒற ஒ மற வட) ளப  கடமயக 

வட  என  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக றனக  என ஆயஷ  ரளயல 

ஹ  வக றனக.

றவபவ : ஸ  ரளயலஹ  ஹ 

ற : 1. கன  சயபட  பத  பறய 

மறவட ளப  கடம  எபத ஹதஸ 

கத.

ஹத  எ : 153

Page 129: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 129/361

  129

ஒ மனத  தன மனவய  தபதய உற 

ககற. தபற  வ வ  வளயகவல 

(  வறய) வவ  ம ளப  கடமய? என 

ஒ மனத  நசயமக  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வகளட  கட. ப ஆயஷ 

ரளயல  ஹ  வக  கதன. த 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  , 'நசயமக  ந இப  வ  ச 

வ  தபற ளககற' எனறனக 

எ  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகள 

மனவய ஆயஷ  ரளயல  ஹ  வக 

உஸ  ரளயலஹ  ஹ  றவததக  ஜப ப  ல  ரளயல  ஹ  வக 

றவகறக.

ஆமக  பப  ப  கனவ ஒ  ப 

பகற ( பதப) வ ளப  பறய  பட.

ஹத  எ : 154

( இத ஹதஸ  றவ) இஹக  பயரகய 

உ  ல  லவ தப வ  லவ 

த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகளட வ 

லவ த  வகள  கனவ ஆ  கபத 

ப  ககற. ஓ ஆ மக  தன  கனவ  என 

நடதக  ககறர,   தன  ஏப வடதக (ஒ 

ப) ககற. (இதகட  ப) லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகளட ஆயஷ 

ரளயலஹ  ஹ  வக இதன. (ஆகவ இத 

சவற ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ) வக, 'உ 

லம  உன வலகர மண  தட? ந 

பணனத  சகபதவ' எறக. (  த  நப 

ஸலhஹ  லஹ வஸல  வக) ஆயஷ 

ரளயலஹ  ஹ  வகள(  ப) மறக உன 

Page 130: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 130/361

  13

வலகர மண  தட, ஆ  உ  லம  ப 

தகட  வ ள  கள' எறக.

றவபவ : இஹ  ப  ப  தஹ  ரளயலஹ 

ஹம 

ஜனப  கடமயன ளற  பறய  பட.

ஹத  எ : 155

'ந  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

ஜனபதல ளபதய  பதரத  நக 

(சமபமக) வத. தகள கய இர 

ல  ற  கவனக. பற  தகள 

மமதனத ம ஊற  த  தகள இட கய 

கவன. தப  தகள இடகய  தரய   கய  ந  தரய  ததக. பற  தக 

ஒ  சவ  ப ஒ  சதக. பற  தகள 

தலய ம க  நறய ( தணர  ள) ற 

ஊறனக. த  பற  தகள உட வத 

கவனக. தப  நற  த இடதல  நக 

தகள இ  ககள  கவனக. பற (  வக 

ட  கள) ட  வககக  ந  க 

வத  த (வக) மவடhக, என  றவபவ நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகள 

ணவய மன  ரளயலஹ  ஹ ஆவக.

ஜனப ளயய  தண (றத) ள 

பறய  பட.

ஹத  எ : 156

ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ  வகளட  ந 

வகள  ப  சகதர  சற. (  பதவ)

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகள ஜனப (ளயற) பற (ஆயஷ 

ரளயலஹ  ஹ  வகளட) கட? ஷஸஉஷ 

ளவய ஒ  பதரத  க வரசல,

எக  வக மதய  தர இக ளதன.

Page 131: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 131/361

  131

தகள  தலய ம ற  நர ஊறன 

எனறனக.

நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகள 

ணவயக ( நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகள மரணத  பற) தகள  தலகளல 

ய இ  ககள  தவடத  ளவ இப 

ப ற  கடன  எனகற.

றவபவ : ஸலம  ப  ரம 

ரளயலஹ  ஹ 

ளக யவ ணயன  மறக  சவ 

பறய  பட.

ஹத  எ: 157( மக) வற ( பற) ஆ  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக மகவ 

மபதயலதப  வகளட உஹன  ப 

தல  ரளயலஹ  ஹ வதன. (  ப)

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக ளக  ந வடன. பதம  ரளயலஹ 

ஹ  வக  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வகள ( தரக) மற கடன (ளப   க) பற  தகள 

உடய  எ  த (உடப) ற  க  தப 

ஹ ( ந ப) தகய  எ  ர க 

ததக.

றவபவ : உஹன  ப  தல  ரளயலஹ 

ஹ 

ஆ, ப (இ  சர) மறகபட  வயவற 

பப வலகபடத  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 159

ஒ ஆடவ  மற ஆடவ மறகபட  வய  பதய 

(மமதனத) ஒ  ப மற  ப மறகபட 

வய  பதய (மமதனத)  நடமட ( பக)

Page 132: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 132/361

  132

வட. ஒ ணய (இடய  மறபற) ஒ 

ஆடவ  மற ஆடவட ( த உடல) சக  வட.

ஒ  ப மற  பட (இடய மறபற  த 

உடல) சக  வட  என  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : ஸய    ரளயலஹ  ஹ 

மனத ஆடயற  பகபடமலக உடல  மற 

கவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 160

( க பவ  கவதகக) ககள  ம  க வ 

சதவகட  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக, க பவப  ககள ம  க வதன. ப  வக 

ஆட ணததன. ப  வகள  ததய 

சகதர  ப  ரளயலஹ  ஹ  வக, எ 

சகதர மகனர  உன ஆடய  வ  கக 

க  த  ந ஆக  கவ  என  வக றன.

(  தகனக) வகள ஆடய  வ  தகள  த 

ஜகள ம ஆக  கடன. (  வ  சதம)

மயகற  நலய வவடன. நளபற 

நவணமக  வக  கணபடவல  எனகற.

றவபவ : ஜப  ப  ல  ரளயலஹ 

ஹ 

ஹ (மதவட) பற  

ஹத  161 - 180

ஓர  பதரத ஆ, ப  ஜனப ளய1 ளப  பறய  பட.

ஹத  எ : 161

ந  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக-என  வக இடய 

உள ஒ  பதரதல ளக யவகளக 

Page 133: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 133/361

  133

இத. எனகக  கச  தணர வ வக 

எனகக  கச வ ( தணர) வக  என  ந 

கற வர  வக  என த  கவக  என 

ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ  வக றயதக ஆத 

ரளயலஹ  ஹ  றவகறக. வவ 

ஜபளயக இதன  என கறக.

றவபவ : ஆத  ரளயலஹ  ஹ 

ற: 1. ஆப  தபய உற (  ல) கனவ-

  மத  ஏபடதக  க  நலய-வ 

வளபட, நலய ஜனப  எ மகத 

றபகற. நலயலபவ ஜபள  என 

றபடபகற  எபத  கவனத  கக.ஜபள உறகவ, உணவ வபன ஒ  ச 

கள  வ  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 162

'  லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக ஜபளயக இக, வக உணவ,

உறகவ வபன  தக ஒ  சவ  ப 

ஒ  ச  கவக' என ஆயஷ  ரளயலஹ 

ஹ  வக கறக.

ளபத   ஜபள வ  பறய  பட.

ஹத  எ : 163

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகள ஷவஷ ( தக) பற, ஆயஷ 

ரளயலஹ  ஹ  வகளட  ந (  றவபள)

கட. (எற ஹதஸ  வ கற. த  தட)

ஜனபத  ப  எவ  வக  ச வதக.

வக உற ளகயவகளக இதகள?

ல ள உறவகள? எ  ந  கட.

தகவக  வகள (இர வதமக)

சயயவகளக இதக. தவ  சல  சமய 

ளவ வக. சல  சமய ஒ  ச வ 

Page 134: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 134/361

  134

வக  எனறனக. (இ)கயத 

வதரணத ஆகய  லவக  எலக 

உதக  எனறன.

றவபவ: ல  ப  பக  ரளயலஹ 

ஹ 

த  மனவட உடற  கட  கணவ ம 

உடற  கள வபன  வ ஒச  கள 

எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 164

'உகள யர  த மனவயட  தபய உறவ 

(உடறவ)   க ம உடற  கள 

வபன ஒ  ச  கள' என  லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

றனக.

றவபவ: ஸஈ    ரளயலஹ  ஹ 

தய  சவ, பற  லவ உதர வத 

பறய  பட.

ஹத  எ : 165

சல  பயணகள  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வகட  நக  றபட.

ஷபதஉஷ  ல  தஜ (கப 

மதனவ இடய உள இட) எ இடத 

நக  டகற வர  தவ இதகடய 

எடய  கத  கடத மல ஒ   வ 

வட. த  தவதகக  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  க 

தகவடன. ட வத மக  வகட 

தகவடன. வக  தகய இடத  தண  கடய,

வக கவச  தண இல. பக 

ரளயலஹ  ஹ  வகளட மக வ ஆயஷ 

ரளயலஹ  ஹ  வக  என  ச வடக 

பதகள? லவ த ஸலலஹ  லஹ 

Page 135: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 135/361

  135

வஸல  வகள  வகள இ மகள 

வக  தண இலத இடத, வகளட 

தண இலத  நலய  தக வவடன  எறன.

இதகட  பக  ரளயலஹ  ஹ  வக 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  எ  தடய ம  த  தலய வ  நறக 

உறக  கத  சமய வதக.

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகள, மகள  த  நத வட,

வக    தண  கடய, வக வச 

தண இல  எ றனக. என  பக 

ரளயலஹ  ஹ  வக  நதவ  வக எதற  வமன  ல  நனன,

தயல றனக. என இப  தகள 

கய  க த ஆரபதன. சமய 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகள தன (  வக  தல) எ  ம ம இதத 

தவர  என  சவதல  தகவல. தண 

இலத  நலயலய  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக, கல  பத  ட 

வர உறக வடன. நரத  த, ல 

ஷதயஷ வசனத இறக வத. தபற 

வக  எல  தய  ச  கடன.

பக பதவகள  உகடய  பதரத 

இசபவ தலவதல  என உஸ  ப  ஹல 

கற. (இவ, லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக மக மகத  க 

தர, வக மக  மகத  கதர,

வகள  நவழ  நடத  சல, ஒ  சலர 

ஷமனவஷ இரவ  தத  நயமதகள 

வகள இவ ஒவரவ)

Page 136: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 136/361

  136

ந  எத ஒடகத ம  ம ( சவ) ச 

இதன  த  களபன. த  கழய  தல 

பன  எ மலய  பகட.

றவபவ: ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ 

ஜபள ஷதயஷ  சவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 166

(   றவபளரகய) ந  ல, ஸ  ரளயலஹ 

ஹ ஆகயவகட  மதவனக இத. (  ப 

ஸ  லவட) '  ரமன  ஓ 

மனத ஜபளயக வகற; ஒ மத வர  தண 

வ  கடகவல, தகய  வ  எவ 

ச(நறவ)வ? என  ஸ  கட.ஒ மத வர  தணர  வ  பற(  வ 

கடக)வட  தய  சயவ மட  என 

ல றன. 'நக  தணர  பறத ( தண 

உக  கடகத) ப  தமன மண  தய 

ச  கக' எற  மயத  தயயதள 

இத வசனத  என  சவ   என  ஸ  கட.

(  த) ல, 'இத வசனத உளவ 

வக  மத  ளகபட  தண ள 

வட (ட) மண(  க  தய  சய)

வக ஆரப வவ' எனறன.

ஸ  'என  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக ஒ  தவய  நமத 

பயதக. ந ஜபளயகவட. (தண 

எனட இல  த) தணர  ந  பறவல.

(என  கடகவல  நலய) கநட மண 

ரவ  ப  ரட. தபற  நப  ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வகளட  ந வ  சபவத 

வக றன. உ ககள இவ  சதல 

ப  எனறனக. (  த  சய பத 

கவதகக) வகள இககள ஒற 

Page 137: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 137/361

  137

மய  வ, தப இடகய வல 

கய  தகள கயய  ம  பதய ம,

தகள கத  ம  தடவகடன  எற  ம 

ற  ந  சவறவலய? என  லவட 

றன. த  ல; 'உம  ரளயலஹ  ஹ 

வக  ம  ரளயலஹ  ஹ ற 

பமக  களவல  எபத  ந  பகவலய?'

எனறனக.

றவபவ: ஷக  ரளயலஹ  ஹ 

ற : ஜபளய  தய  சல  என  ல 

ரளயலஹ  ஹ, உம  ரளயலஹ  ஹ ஆகய 

இவ  கத  கதன. த  ம  ம ற மதர ஆதரமக  ஏக உம  ரளயலஹ 

ஹ  தயரக இலததக. த  பற மற 

ஏனய ஸஹபக  வகள  பபறயவக 

மதய  பல ஹதகள  தளவ ஜபளய 

ஷதயஷ  சபய  எப  தளவனட உம 

ரளயலஹ  ஹ, ல  ரளயலஹ  ஹ 

ஆகய இவ ஜபள ஷதயஷ ஆ  எற 

ற  தப  த  கக  ககறன.ஸலம  பத வதகக ஷதயஷ  ச 

கவ  பறய  பட.

ஹத  எ: 167

ந  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகள 

ணவய மன  ரளயலஹ  ஹ  வகள 

(ல) உம  எதபட  ரம  ப யச 

ஜப  ஹ  வகள னக வ 

வக  வடத ழத. ப  ஜ 

ரளயலஹ  ஹ  '  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக ஒடக 

கணபதயல னக வதக (  ப)

ஒ ஆடவ  வகள  சத, வக ஸல 

Page 138: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 138/361

  138

றன. லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக  வற  ப வதட, தகள 

கத. தகள இககள, தடவக  த 

பற (ஸல றயவ) பத ஸல றனக  என 

றன.

றவபவ: உம  மௗல இ  ப  ரளயலஹ 

ஹம.

வவச  தமக  மட  எப  பறய  பட 

ஹத  எ : 168

ஹரர  ரளயலஹ  ஹ  வக  நசயமக -

மதனவ  தகள ஒ  தவ ஜபளயக 

இதநலய - நப ஸலலஹ  லஹ வஸல வகள  சதவ ஒள  க  ச 

ளவடன. (இதகடய) நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக, வர  தனக. வ 

(தப) வத  ப  '  ஹரரவ  எகத?'

எனகடக. '  லவ த  வகள  ந 

ஜபளயக இக  என  நக  சததக. ஆகவ 

ந ள  வர உகள உகவத 

வத' எறக  த  லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக.

'ஸஹனல  நசயமக வவச1  தமக 

மட.'

றவபவ: ஹரர  ரளயலஹ  ஹ.

ற : 1. ஜபள, பறர  தவ, பறர  பவ 

மகதயக . நலய யர 

கககட, தடட  எற, ல 

பசட  எற, ல  நலடய 

தபடவ  எ  கவத இலத இல 

எபத இத ஹத வளகற. மனனவ 

உயர  ப, உயபத  ப, தமக 

வடமட  எற ஹத இ  ப  ரளயல 

Page 139: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 139/361

  139

ஹ  வக  றவக  க  ரமலஹ 

லஹ  வக  தகள ஸஹஹ  பத 

சதகறக.

கணய  மகவ  பதய  லவ  எல 

நரத  நன வ  பறய  பட.

ஹத  எ : 169

'நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

லவ, வகள  எல  நரகள  நன 

றயவகளக இதன' என ஆயஷ  ரளயலஹ 

ஹ  வக கறக.

மலஜல  கழதப ஒவ ஒ  சயம (உண)

உவ  பறய  பட.ஹத  எ : 170

மலஜல  கழவ  நசயமக  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  றப 

வதன. வக உண  க வரபட.

(  ப) ஒவபற (ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக, க இதவக)

நனனக. 'ந  த  களவ வகற?

ஒ  ச  கள... எனறனக.

றவபவ: இ  ப  ரளயலஹ  ஹம 

ஹ (மதவட) பறய  

மஹ  பற உகளட  ககறக  எற  லவ 

  பறய  பட.

ஹத  எ : 171

'தக  தகள  பக மதவட  ஏபட 

வக  தகட உண உணவ  தகள 

வ கள  கல ( தகள) ச யகவ 

வடமடக. (வ   வளய  தனமய 

ஆகவவக). ஆகவ  நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வகள  தழக  நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வகளட இ  பற  கக,

Page 140: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 140/361

  14

மதவட  பற  வக உகளட  ககறக,  

வகதகத  என ( நபய) நக க. ஆகவ,

மதவடய  ப  பகள ( தபதய உறவல)

வலக  கக  எற வசனத  த  கடசவர-

கணய  மகவ  பதய-  ல இறக 

வத. (இவசனத றபட  நலய  தள 

ச  நமத) லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக, மதவட  பகள 

தபதய உற  நகலக  எலவற  சக 

எனறனக. இ தக  எய 

(  தகவக) ந  கயத  நம மற  சவத 

தவர, வ  எத வவக வவதல எனறன. உஸப  ஹள, ப  ப 

ப வ  லவ த  வகள  நசயமக 

தக மதவட வ  பக  பற இபயல 

கறன. ஆகவ  பகள  ந  தபதய உற 

களலம? எறன. இதகட  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  வவ 

ம  சனக வடகள? என  நக  எ 

வர  வகள க மறய (  த உணத)வவ  வளயறவடன. (ஆய) லவ 

த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

பளபக  ககபட  ப  வவர 

வரவற. வவர  ழ வரசல ஆ 

ப (  வக வதட) வவ  பல க 

கதன. இதல  நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக  த இவ ம  கபபடவல 

எபத  வவ  த  கடன.

றவபவ: ன  ப மல  ரளயலஹ  ஹ 

ற : பவமடத  பண மதத ஒ ற 

றபட  நகள  கபயல மம உ வழயக 

வளப இரதத ஹ  எ றபகற.

Page 141: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 141/361

  141

இ வ  நகள  ற  த  நகள  பக 

தக, நப வ வவ  கடய  கடம 

எபத, தல வப  தமனப  நகள 

வபட  தககள  நறவவ  கடமயல 

எபத, நகள வபட  நப ம 

வகவ  எபத இல வலகற.  

பறய  சடகள  த  சயபட  வ  எபத 

ஷ லவ  கடள, நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வகள வழறம. எனவ இ  பற 

எபவ சபவத, சமதபடவக  ப  தள 

பற சபவத மகத ரபடத. ஆகவ,

இ  தட  பக  சபதபட  சட  தடகள  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  பல 

சதபகள  தளபதளக.

மதவல வ  நர  பலத மக 

சகடமனநர  பலஹனத உசத  மனத ஒ 

வதமன  வப  பக  பவ  நர. ஆகவ 

ஆடவக  தகள  டக  க  தபதய 

உறவல  நக  கவ  வசய  த றபட 

நகள  தவ வ மற  ஏனய  நகள 

தபதய உறவ  ம  களல. எனவ றபட 

நகள  சயல  கபக  தவக. இவ 

ஆன  கடள  நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வகள வழகடம.

பக  மதவல  நறப  தபய உறவ  ப 

ள ற  பற வள  பட.

ஹத  எ : 173

மதவல த  ப ள ற  பற  மஉ 

ரளயலஹ  ஹ  வக  நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வகளடத  கடன (  த  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக) 'உகள 

ஒத ளபதகக  தணர, இலத இலய 

Page 142: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 142/361

  142

(  தத  நக உபயகபதப  சதனகள)

எ  கள  வ. த ல மக  நறக(கவ)

தமக  க  த  பற  தலய  ம  தணர 

வ ஊற  மயகக வர  தண  ச  ளவ 

நறக  கமயக  தக  வ. பற  தம 

(தலம) தணர ஊறவ. தபற  ப 

ல ண  ல  த உய  சதன  ஏதவ ஒற 

நமன  கல  தல  வ  த  ச  கள 

வ' எறக. த வ  ந  எவ  த 

சயவ  என  வக (  மஉ  ரளயலஹஷ 

ஹ) கக  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக, ஸஹனல  தல  ந  த  ச கள  வ  எறன. ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ 

வக  ப  க  ளவ இலசன 

சதத  '  தவ இரத வத இடத  தல  த 

ச  க' எனறன. (  ) தபய உறவ 

பறள ள ற  பற  நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வகளட  பமன (  ஸமஉ) கடன.

(  த) நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

தணர  எ ( கவ) வ  த  ச  கள 

வ  ழகக  த  ச  கள  வ  ல 

தத  எத வக  வ. தபற  வள 

தலய  ம  தண ஊற மயகக ( நன) வர 

தணர  ச வ  நறக  தக  வ.

பற  த ( தலய) ம  தணர  வ ஊற 

வ  எனறன.

'பகள  ஸகள  பகள  நலவக. வக 

மகத  க  தள  பவதல  வகள 

வக  வகள  தகவல' என ஆயஷ 

ரளயலஹ  ஹ  வக றனக.

றவபவ: ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ 

Page 143: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 143/361

  143

த ஸலவய, டவயய, மதவட வத 

நலயல  ப  எக  மத  எப  பற 

பட.

ஹத  எ : 172

ஒ  சமய  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக  பளய இ  க ஆயஷவ 

(தக) ணய  என  எ  க  எ றயத 

(ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ) வக  நசயமக  ந 

மதவடகயக இகற  எனற ( நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல) வக உ 

மதவல உ கய இல  எனறன. ப 

ணய ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ  வக  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

எகதன  என  ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

வக கறக.

மதவட  பக ஆடவ  தலய வ  த 

கவவவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 174

( ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ இ தகபல  சமய)

நயள  கக  வர  பற  க(வச)கம  ந 

நடதவளக  ற  தவகக வ   ந ழகற.

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  வகள  தலய (  வக  பளயலதவ)

எப ழப. ந (மதவடடயவளக இக)

வகள  தலய  ந வவவ. (  லவ 

த ஸலலஹ  லஹ வஸல) வக 

இ தக இபகளன  தவயற வ  

ழயமடக  என ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ 

வக கறக.

மதவட வத  பண  மய  ச  கவ 

(தமறய) ஓவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 175

Page 144: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 144/361

  144

ந  மதவட வதவளக இ  நலய  எ மம 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  சதவ  தஆன ஓதயவகளக 

இதக.

றவபவ: ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ 

ஓர  பவய மதவட வத  பட உறவ 

பறய  பட.

ஹத  எ : 176

ஒ  சமய  ந (உசம  ரளயலஹ  ஹ)

லவ த  வகட ஓர  பவய 

பதத.   சமய  என மதவல  ஏப 

வட. மவக  க  ச ( எ) மதவட வ  கலத உ உடய  எ (  ண)

கட. (  ப) எனப  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  'மதவட 

வ வடத' எறன. ந  'ஆ' எற. 'என 

ழதக  த  பவய  வகட  ந 

ப  கட' எனறனக.

ம  வக  லவ த  வக ஒர 

பதரத  தபய உறவ  பற ளதக 

கறக.

றவபவ: உஸம  ரளயலஹ  ஹ 

ற: இர  சபவ  வௗ;வ  நகள  நடத 

எபத  கத  கக.

உளட  ம மதவல வத  பண 

கதவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 177

எகள ஒவ மதவட  ஏபவட   

ஏபடம உளட  ண  கம 

பண  கடளயவக. பற  பண 

கயண  கவக. லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  தன 

Page 145: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 145/361

  145

இசய  டக  கட  ப உகள  எவ  தன 

இசய  ட ஆற உடயவரக இகற?

றவபவ: ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ 

ற: கயன  ப  தன  டக  கள 

யம  பண  நலய உட  சக 

ச வடட  எபத இத  க. லவ 

த  வக வலகபட  நலயல  தகள 

க  ககற  சதடயவகளக இதன. ஆகவ 

(தபதய உறவ) சயல  கபக  தவக 

வ  எப  தள 

ஓர  பதரத  மதவட வத  பண  பவ 

பறய  பட.ஹத  எ : 178

ந  மதவட வத  நலய (ஒ  பதரத)

பகவ  பற  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  பதரத  கப. ந  எ வ 

வதன  த இடத  தகள வய வ 

பக. எட ஒய இறசய  ந 

கவ  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகளட  கப. ந  எ வ வததன கய வய வபக  என ஆயஷ  ரளயலஹ 

ஹ  வக கறக.

றவபவ: ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ 

தஹள ( பப) உள  ப  பற  வள 

தக  பற உள  பட.

ஹத  எ : 179

'  லவ த  வகளட உஹபப  ப ஜஹ 

ரளயலஹ  ஹ  வக மகத  கடன.

ந (வழகமன  நகளவட) தக  நக மதப 

வபவளக உள  எனற, த  நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக;  ஒ  நரபல 

றபவ இரதம. ஆகவ  ந ள வ  த 

Page 146: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 146/361

  146

க' எனறன. (எனவ) ஒவ  தக  வ 

(உஹபப  ரளயலஹ  ஹ) ள  க 

வதக.

றவபவ: ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ 

'நசயமக  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக உஹபபவ ஒவ 

தக ள  கள  வமன 

கடளயடக' எபத இ ஷஹ றவல.

ஆய (  ) உஹபபவ  ச  கட ஒ 

கயம  என ல  ப ஸ  கறக.

ற: பப இ வ ஒ  பண 

தபதய உற  கவத  மகத  மத உ எபத  கவனத  கக.

மதவட  ப வபட  தகய  தப  த 

மட. நப  தப  நக  வ  எப  பறய 

பட.

ஹத  எ : 180

ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ  வகளட  ந 

(  றவபள) மதவட வதப  நப  தப 

நகற, தகய  தப  தவதலய   

என? எனகட, (   த ஆயஷ  ரளயலஹ 

ஹ) வக  ந ஹய1வ  சதவள?

எனகடன. ந ஹயவ  சதவளல.

ஆய  ந ( தளபற) ககற, எற. (  த)

ஷமதவட  எக  ஏபப (வட) நப 

தப  நகவமன  நக  கடளயடபட.

தகய  தப  தழவமன  நக 

கடளயடபடவலஷ  எனறனக.

றவபவ: ஆத  ரளயலஹ  ஹ 

ற: 1 மதவடயல  தமன  பற,

கலகடத வபட  தககள ம  தழ 

Page 147: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 147/361

  147

வமன  கடயமக வத  வகள ஒ 

டதவ  பயத ஹய  எனப.

தக பறய   ஹத எ : 181 - 400

ஜ வஷயக1  நப வழய  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 181

நபவழய உள  ஜத  ல ஜ  கயக 

நபவழய உளவய. கன  சவ, ( ஆ  ப 

இசர) ஆற, பற இ  தற உள ய  நவ, நககள  வவ  ள (உள)

ய ( நவ) பவ, மசய றப 

ஆகயவகள  என  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக றயதக  ஹரர 

ரளயலஹ  ஹ  வக  றவகறக.

ற: 1 ஹதஸ  '  பதர' எற வத 

இபகள ஹத  கல வனக கறக.

ய. நப வழ  தப  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகள வழறகள.

. மக இவகள  சயபவ  மகம  எற 

ப றபகற.

ப (வஷயக) நபவழய (மகம) எப 

பறய  பட.

ஹத  எ: 182

ப (வஷயக) நபவழய  என  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றனக.

1. மசய றத. 2. தய  நறவக வத. 3. ப 

லத. 4. க  தண  சத. 5. நககள 

வத. 6. வரகள கள  த 

வகள  கத. 7. ள கள  களத. 8.

Page 148: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 148/361

  148

ஆ, ப இ  சர மமதனத  ம ய 

சறத. 9. ர  சத. பதவத  ந மற 

வட. ஆய   வ  கபளதலக இகல 

என    ரளயலஹ  ஹ  வக கறக 

என  ஜகய கற. தணர  த  சத  எப 

மலஜல  கழதப  த  சதல  எ  வகஉஷ 

(எபவ) வதக பத  ரளயலஹ  ஹ (இத 

வதய) தகபதள.

ற: ஷஇýகŠஷ  எýற  வ÷òதìÌ, ய  தñரø

ñÌ, பñÌ  Ú ÷ கòத  ý Íòதõ சöவÐ Ê

ஒÕ ல  ôÒகø“

இýகŠ”  எýற  வ÷òதìÌபகரமக  இýள‹, எýபÐ வóÐûளÐ தý ப◌Õû

‘தòதø”  ‘எýபதÌõ

பல சய இவ (வயத) பயவட 

கப  பறய  பட.

ஹத  எ : 183

'ஒ  ப (ல) சய  க  ப லவதக 

கனவ  என  ந  கட. இ ஆடவக  என 

இதன. த ஒவ மறவரவட  பயவரக 

இத. வவ  சறயவட  ப ல சய 

கத. பயவட  கம  என றபட.

பயவட  த  ந  கவட' என  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக கறக.

றவபவ: லஹ  ப உம  ரளயலஹ  ஹ 

ற:-

தலட 

பயவக 

எப 

தளவகற.

மசகள ற  கக, தகள  நறவக 

வ  கக  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 184

'க (இணவபவ)க  மற  சக.

(உதக  ம  ந  க) மசகள 

Page 149: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 149/361

  149

ற  கக. தகள  நறவக வக' என 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக றனக.

றவபவ: இ உம  ரளயலஹ  ஹ 

ஹத  எ : 185

'மசகய ற  கவத, நககள  வ 

கவத, ள ய  களவத,

மமதனத ய  சற  கவத, நப 

இரக  தகமக வவட இக  எக  கல 

வரயகபட  என  ன  ப மல  ரளயலஹ 

ஹ  வக  றவகறக.

ற: 1  நப  நகள  தவடட  எபத நப  நகவர வ வக  வமப  த 

பளல  கடச  எல  த  . த  த 

ச வடட  எபத  பள. த  

ச  கவத மகத  மத  எபத 

கத  கக 

பளய ( கழகபட) சநர  கவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 186

நக ஒ  சமய  லவ த  வகட இத ப  கரம  ரப ஒவ வ  பளவசல  சந 

கழக வக வட. லவ த  வகள 

தழக  'தக' 'த;க' எனறன.

வர  நத ( த) வட வ வக  என,

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக ற  நபர  வக ( சந  கழ  

வர) வ வடன. தபற  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  வர 

ழ  'இதபளக இ  பற  சந  கழகவ,

ல  தகள  படவ உயதல. ஆய  வ 

கணய  மம  பதய  லவ  நன 

வத, இ  தமறய ஓவத  மம 

Page 150: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 150/361

  15

சயன (உய)த. டதலத ஒ மனதர ஒ 

வள  தண  க வம  நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக  கடளயடன. (  வ 

கவ) தம  பரவலக ஊறன.

றவபள: ன  ப மல  ரளயலஹ  ஹ 

உடய  சழதய  சந  பவட  த ம 

தண  தளப  பறய  பட.

ஹத  எ : 187

உக  ப  மஸ  ரளயலஹ  ஹ 

வக உணவதத(த  ப மறவத) தன மகன 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகளட  க வதன. நசயமக  பண மக  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக மய  சந  கழவட.

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  தண  க வரச  தகள உடய 

ம  தளதன. வக  டய  கவவ இல 

என உபல  வக கற.

றவபள: உக  ப  மஸ  ரளயலஹ 

ஹ ற: 1 உணவதத(த  ப மறவத) ஆ 

ழதய தர உடல  பவட  தண 

தளத மம  ப  எபத இத ஹத 

தளபகற.

உடய வ  பவட (  த) கவ  பறய 

பட.

ஹத  எ : 188

லப ஷஹ  கலன  ரளயலஹ 

ஹ  வக கறக. ஆயஷ  ரளயலஹ 

ஹ  வகளடத(வ )  ந  தகயத. என 

இ உடகள (கத) கலதமகவட. (ஆகவ)

வரட  தண க  கத. த 

Page 151: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 151/361

  151

ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ  வகள  மப 

ப வ, சபவத ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ 

வகளட  தவ வட. த  கரணமக ஆயஷ 

ரளயலஹ  ஹ  வக  எனட ஆ  ப 

இதக ( ந  சற) உன இ உடகள 

வ உம  சய வத  எ? எனகடன.

த, பவ, கத  எத  கபர  த  ந 

கட  எற. வர (இ உடய)

எதய  கர? எனகடன. இல  எற.

எதயவ  ந  பதத  த  ந  கவயகல.

நசயமக  லவ த  வகள உடய  க 

பன  வற  என  நக  க  ர ( எ)கக  என  ந  ககற1  எனறனக.

ற: 1 உதயக  சதகற  எப இத 

பள.

மதவட இரதத உடயல  கத  பறய 

பட.

ஹத  எ : 189

நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகளட 

ஒ  ப வ, எகள ஒத மதவட இரத 

டவய  பவகற. த  வ  எவ ( தம);

ச  கள  வ? எனகட. த  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  வ  த 

த, உதறயப, தம  தண ஊற வரகள 

நகத  ர  த  தபற  ந  கவ  வ 

'  தபற  த  வ  த  கவ'1 

எனறனக.

றவபவ: மஉ  பன  பப  ரளயலஹ 

ஹம 

ற: 1 இவ  சத உட  தமக வட, உட 

தமக இப  ணய  தவ ஆமனத 

எபத இத ஹத  தளபகற.

Page 152: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 152/361

  152

தக  

ப ஆரப  பறய  பட.

ஹத  எ : 190

லக மதனவ வதடத இ 

தககய  நரகள  நணய  சவ. (இப 

ப றப  தக  ழபத  ப)

தக  ழபவ ய இல.  ( தக 

எவ  ழப  எப) பற ஒ  ந  வக  பசன.

(  ப) வகள ஒ  சல  'கறவகள  மணய 

ப ஒ மணய  எ(ஆக)  கக' எறன.

'தகள ஒ

 கப' என

 வகள

 ஒ

 சல

 றன

.

'ஒ மனதர  நக  ப வக  வடம? வ 

தககக  ழப  என உம  ப  கத 

ரளயலஹ  ஹ  வக றனக. (இகத 

நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  ஏ)'

'பலல  எ  தககக  ழபரக,' என 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக றனக.

றவபள: ல  ப உம  ரளயலஹ  ஹ ப  ற  பறய  பட.

ஹத  எ : 191

'  லஹ  ப, லஹ  ப, ஹ 

லஇலஹ இலலஹ, ஹ  லஇலஹ 

இலலஹ, க  ன ஹமத  ரல,

ஹ  ன ஹமத  ரல, தப 

ஹ  லஇலஹ இலலஹ  என இமற,

ஹ  ன ஹமதரல  என இற 

ம றவ, ஹய  லஸல இற,

ஹய  லபல இற வ. லஹ 

ப, லஹ  ப, லஇலஹ இலல ( எபத 

இஹ, இரஹம மகன  தகபதள) இத 

Page 153: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 153/361

  153

பக   மர  ரளயலஹ  ஹ  வக 

நசயமக  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

க  கதக.

றவபள: மர  ரளயலஹ  ஹ 

பக இரடயக இகமத ஒற வ 

பறய  பட.

ஹத  எ : 192

பக இரடயக இகமத ஒறயக 

(ம) பல  ரளயலஹ  ஹ  வக 

கடளயடபளக  என  ன  ரளயலஹ 

ஹ  வக கறக.

இ உலய  றவபதக யய  தன ஹதஸ, '  த   ந  றவத. தகவ  'இகம  நகலக'

எனறன.

இகமத  ககமதஸல  எற வதய இற 

ற  வமபத இதபள.

ப வதகக இவர  நயமத  பறய  பட.

ஹத  எ : 193

பல  ரளயலஹ  ஹ, க  தயத இ 

உம  ரளயலஹ  ஹ ஆகய இவ 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  ப றயவகளக இதன  என இ 

உம  ரளயலஹ  ஹ  வக கறக.

கபவயறவர  ப ற  நயமன  சவ  பறய 

பட.

ஹத  எ : 194

கபவயறவரக இத இ உம 

ரளயலஹ  ஹ  வக, லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  ப 

றயவரக இதன.

றவபள: ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ 

பக  சற  பறய  பட.

Page 154: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 154/361

  154

ஹத  எ : 195

' ப (  தகல  ப) உதயமகவட ( எதகள)

தக  தயரக  பகசய  சவற  தயரக 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக இபக, பகசய  சவவட 

ததல  நத  கவக. வ இலவட 

தக  தடவக. ப, ல  ப,

ல  ப, என ஒ  மனத ற  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

சவவ  வ இலத (மகத) இகற'

எனறனக. தபற (  மனத) '  ஹ 

லஇலஹ இலலஹ' எனறன. (  த)லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக, 'நரகல  வளயற வட' எனறனக.

(இதகட ஸஹபக  சத வத  தசய)

நகனக. ப ஆம ஒவ (  )

இத, என  னப மல  ரளயலஹ  ஹ 

வக  றவகறக.

ஹத  எ : 196

'தககக ( ப ற) ழகபவட,

பகசய  சவறதமளவ  பவரத 

வழயக  ப  சதட  கறவடவனக ஷத 

பன  சகற. ப ற கபவட 

(ம) ன வகற. தக இகம 

றப வட  பன  சகற. இகம 

றப த (ம ன) வ, மனத 

மனத  வமடய (  வ மனத  பல 

எணகள உடக) நட வட 

இனவகள  நனப: இனவகள  நனப 

என  த   வ  நன 

பகதவறயல  நன ம கற 

Page 155: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 155/361

  155

இதயக  மனத  எதன ( ர க) தத  என 

தயதவ ஆகவகற' என  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

ப வ  சற  பறய  பட.

ஹத  எ : 197

றவபளரகய  ந ஷஆவய  ப  ப ஸ ய 

ரளயலஹ  ஹ  வகளட இத. (  ப)

தக  வர  ழபதகக  ப பவ 

வட வத. ப ஆவய, 'ப 

யவக மமய  மனதகள  நட 

கடயவகளக இப, என  லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக ற  ந 

சவறகற' எனறன.

ப பவ வதபற வ  பறய  பட.

ஹத  எ : 198

ப றயவர ( ப ற) நக  சவற,

வ வ  பற க. தபற  எம 

ஸலவ க. கரண: நசயமக  எம ய ஒ 

ற ஸலவ கறர  வ ம  ல 

தநமத  பற ஸலவ கற. தப 

எனகக  லவட வஸலவ  கக. நசயமக 

  வனத ஒ தனம. லவ 

யகள ஒ  யர  தவர   

மறவகயதல. (  த) ஒ  ய  நனக இக 

(உதயக  லவட) ந ஆதரவகற. ஆகவ 

எனகக  லவட வஸலவ ய  கடர?

வ  பர  கட. என  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக ற 

சவறதக  ல, ப    ப ஆ 

ரளயலஹ  ஹம  றவகறக.

Page 156: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 156/361

  156

மழபயபள ற: மல உள  198 வ ஹதஸ 

நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகள 

கடளப  ப பவ வதபற 

றவ  எபத. இ  பற இதயத  199 வ 

ஹதஸ  'ஹய  லஸல', 'ஹய  லபல'

எபத  க  ப  'லல வலவத 

இலபல' எனறல. எபத வளக றய 

நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக, '  ஹ 

ன ஹமதரல' எபத  ப பவ 

  ப  'க  நககள  ககள வ த 

களவ, வ  சவத  ககள  ந 

ஏபவதல  எற  தணமக வ இல எபத  த இசயல  ச வ  சகதரக 

கவ வ, நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  கடளயடவ ம  ச  த  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகள ஷ ப 

யவகளக  ந ஆவத வல  ல  ந 

னவ  நதவ  சவனக  ஆம.

ப றயவ றபற றயவ  சற பறய  பட.

ஹத  எ : 199

ப றயவ  '  லஹ  ப1  லஹ  ப 

எனறன, உகள ஒவ  லஹ  ப 

லஹ  ப  எனவ. தபற ( ப )

வ  ஹ  லஇலஹ இலலஹ  எனவ.

(  த  கபவ) க  லஇலஹ இலலஹ 

எனவ. தபற ( ப ) வ, க  ன 

ஹமதரல  எனவ. (  தகபவ)

க  ன ஹமதரல  எனவ.

(  தபற  ப பவ) ஹய  லஸல()த 

எனவ. (  தகபவ) லஹல வலவ()த 

Page 157: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 157/361

  157

இலபலஹ, எனவ. (  தபற  ப பவ)

ஹய  ல  பலஹ  எனவ. (  தகபவ)

லஹல வலவ()த இலபலஹ, எனவ.

(  த  பற  ப பவ) லஹ  ப  லஹ 

ப  எனவ. (  தகபவ) லஹ  ப,

லஹ  ப  எனவ ( ப பவ)

லயஇலஹ இலலஹ  எனவ. (  தகபவ)

மனதர (இதயதல) லயலஹ இலலஹ 

எனறன  வன   வட, என  என 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக றனக.

றவபவ: உம  ப  கத  ரளயலஹ  ஹ ஹத  எ : 200

ப பவ  ப ற   சமயத, '  ஹ 

லஇலஹ இலலஹ வதஹ லஷகலஹ 

வ ன ஹமத  ஹ வரஹ  ரள   பலஹ 

ரப, வப ஹமத  ரல, வப இலம  தன  என 

ய கறர  வர  பவ மனகப வகற 

என  லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ: ஸ   ப  பவக  ரளயலஹ  ஹ 

ற: த  ப:-

வணகபபவ  லவயற 

வறவமல, வ  தனதவ ( எவகய  எவ)

வ ல  எ  நசயமக ஹம 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  வன 

யர, வன த  எ  ந  சச கற. லவ இரசகன, ஹமத 

தரக, இலத மகமக  ந  பத 

கட.

தக  கடம  எப  பறய  பட.

Page 158: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 158/361

  158

ஹத  எ : 201

( எல வஷயகள  பறம  ககட

  இகதக.   பற வளக றபட,  

உக  தமயக வ  எற  லவ 

றகணக) எ  பற  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகளட ( நக)

கவக  கபதல  தகபத.

கரம  பதயல  தசல மனத ஒவ வ ( நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகளட) கப.

(  த) நக  சவவ (இவ  நட வவ)

எக ஆசயமக இத. (நலம இவறக 

ஒந) கரமபதயல ஒ  மனத வ ஹமத  உம  பபட த ( நப) நமட வ 

நசயமக  ல உம தரக  பயகற 

எ  ந  கவதக  வ  ககற (கற) எற.

(  த  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக)

(ஆ ) வ உமய உரத  எனறனக.

(  ) வனத  படத ய? என  வ (வதவ)

கட. (  த) ஷ லஷ  என ( பத) றனக.

(   ) மய  பட ய? என (வதத) வ கட (  த) ஷ லஷ  என ( பத) றனக.

(  த) இத மலகளயல  ந வ  வற 

ஆக  வயவகள  எல ஆகயவ ய?

எனகட. (  த) ஷ லலஷ  என ( பத)

றனக.

வனதபட, மயபட, இத மலகள 

ந வதன  வன ம  சதயமக  த லத (உமதரக) ப வதன? என 

(வதத) வ  கட. (  த  நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல) வக ஆ  எறன.

Page 159: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 159/361

  159

நடய  பக  வலய இர  வலய  ஜ 

தகக  நம  கடமயன உம  

பபடவ  ககற  எனறன. (  த  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸலம); வக  வ 

உமய உரத  எறக. (  தகவ)

உமதரக  ப வதன  வன  ம  சதயமக 

லத இத(  சம) கடளயடன?

எனகட (  த  நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸல) வக ஆ  எறன.

உம  பட  நப  நம  பகள ஜக 

(கடம) உ  எனககற  எனறன. வ 

உமய உரத  என  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றனக. (  தகவ) உம 

வரக  ப வதன  வ  ம  சதயமக 

லத இத  க  கடளயடன?

( என)கட. (  த) ஷஆஷ  என  நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக றனக.

உம  பபடவ பலவ (  லவ 

இலத) தப  பதய ( பயண  சய) சத 

பறவக ம ஹ  சயவமப  கடமயன ககற  எற. த  நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக உமய உரத  எறக. பற 

(வதவ) தப  சல  தடக, உமய  க 

உம ய  ப வதன  வன ம  சதயமக 

வகள வட ( எத) ந  தகபத மட.

வறல  எத றக  மட  எனற 

சற. ப  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  வ (ற) உமயளரக இபரயன 

நசயமக  வன   வட  எனறனக.

றவபவ : னப  மல  ரளயலஹ  ஹ 

தக இர இர  ர தக  கடமயகபட 

எப  பறய  பட.

Page 160: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 160/361

  16

ஹத  எ : 202

நசயமக  தக தல இர  ர தகவ 

கடமயகபட. (  த) பரயண  தகயக ( பற 

நணயகபவட. (பரயணத இலத  சமய)

ஊ இபள  தக ( நகக) நற 

சயபட  என ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ  வக 

றவகறக.

ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ  வகள  கயமன 

வக  பயணத  தகய  நற  சகறனர 

(    ஏ?) என  ந உவவட  கட. (  தகவ)

உம  ரளயலஹ  ஹ  வக  க 

கட  பற (ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ வக) க1  களன  எனறன.

ற : 1 ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ  பயணத 

நறவக  தகல, ற  தகல  எற 

கத  கதக. ஆகவ  நறவக 

தளன.

ஐ  தகக  வக மதய  ஏப ( சறய 

றக) பகரம  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 203

( ஒ  நள) ஐ  தகக, ஒ ஜஆ 

(தக)யல (  த) ஜஆவர இவக 

மதய  ஏப ( சறய) றக  பகரம.

பபவகள1 ஒவ க வடதவர ஒ 

ரமளனல  த  ரமளவர  பபவக 

தவகபட  வக மதய ( ஏப  சறய)

பவக (  ) பகரம  என  நசயமக 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக றனக.

றவபவ : ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

ற: 1  பபவக  என  எபத  த  கள 

ஹத  46, 47, ஆகய இ ஹதகள  கக 

Page 161: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 161/361

  161

தகய வவ இற  நரகப  எப  பறய 

பட.

ஹத  எ : 204

( ஒ) மனத ஷக, ( ஒ மனத)

மடய வதயசத  கவ 

தகயவவத  என  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக ற  ந 

சவற  என ஜப  ரளயலஹ  ஹ  வக 

கறக.

றவபவ : ஜப  ரளயலஹ  ஹ 

1எல  நரக  பறய  பட.

ஹத  எ : 205ஹ  நர ய உசயல  சதத ஒ 

மனத  நழ ( சயக) வ உயரத; ( ப) ஆகற 

(நர) வரயல. ம  ஸ  நர 

வரதவரயல.

ஸ  நர ய  மச மறதவரயல.

ம  தகய  நர  சமக மறயத 

வரயல.

ப  தகய  நர,  ப உதயமனதல 

ய உதகத வரயல. ய உதயமகவட 

தவத  நதக  ஏனன    நசயமக 

ஷதன இர  கக மதய 

உதயமகற  என  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : ல, ப    ரளயலஹ 

ஹம 

ஹத  எ : 206

நசயமக  தககள  நரக  பற  ககயவ 

ஒவ  வ (  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வ)களட வ  கட. வ  எத 

பதல  வக றவல. ரத  ரளயலஹ 

Page 162: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 162/361

  162

  ஹ  வகள  றவப இர  ந  எகள 

தவ ரக  எனறனக  என  பதவகள. எத 

பதல றவல  எபத  நரக  பற  சய 

பத  கதரவமபத வளகமக 

றவல  எ வளக  களவ) பல1 

வக ( ப இகம ற) கடளயடக 

(  வ  வ  சதபற) ப உதயமன ( நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸலம); வக  ப 

தகய  நறவறவடக. (  ப) ய 

உசயல  சத ஹர ( நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல) வக  நறவறனக. பக 

ப  பதய  ட வட  எனறயவ றன. வ றயவ  வகள மக  ததவரக 

இத. தபற  வ(பல) ( ப இகம 

ற  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல) வக 

கடளய வ ய உயரத இத  ப 

ஸர  நறவறனக. தபற  வ(பல) 

(ப இகம ற  நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸல) வக  கடளயடக. ய  மறத 

ப மப ( நப ஸலலஹ  லஹ வஸல)  வக  நறவறனக. தபற ( ப 

இகம ம) பல  கடளயடக.

சமக மறத  சமயத இஷவ  நறவறனக.

தந ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

பஐ;  தகய கடப றயவ,

ய உதயமகவட  எ  ல ய 

உதயமகபகற  எனறன. தபற ஹர 

ந  ஸ  தத  நர  ளவ  சமபமக 

பபதன  த  வக கட  ப,

றயவ ய  சவவட  எனறன.

தபற மப  சமக மறவர 

பபதனக. தபற இஷவ இரவ  

Page 163: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 163/361

  163

பதகள தபத  ளவ  பபதனக.

தபற  கலபத  டவடன. ப 

(நரக  பற) க வதவர  ழ  நர இத 

இர  நரக  மதயத  எறக.

றவபவ : ஸ      ரளயலஹ  ஹ 

ற : 1  “பல  வக  கடளயடக”  எற 

வத லம  பதவகவல. ரத  ரளயலஹ 

ஹ  வகள  றவப ஒவ  நரத  ப 

இகமத ம  கடளயடக  எப 

பதவகள.

ப  தகய இ  தவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 207

ஹஜ மதனவ னக வதப, ஜப  ப 

லஹ  ரளயலஹ  ஹ  வகளட  நக 

கட. தகவ ஹர  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  க 

வயல  ததன. ஸர ய  தமக இ 

ப  ததன. மப ய மறத  ததன.

இஷவ (இஷ  தகய) சல  சமயகள பபத  தவக, சல  சமய தமக 

தவவக. (  தவ) வ(ஜன)களல ஒ 

வட தமக  தவவக. வகள 

பதவடகட  பபவக. ஸஹ 

தகய  வக (  ல) நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக  தகய இ 

தழயவகளக இதன  என ஜப, ப  ல 

ரளயலஹ  ஹம றனக.

றவபவ : ஹம  ப    ரளயலஹ  ஹ 

ஸஹ, ஸ  தகய  பணகவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 208

Page 164: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 164/361

  164

ய உதயத  ( பர)  (மலய)

டவத  ஸர  ததவ  நரக  கமட 

என  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக ற  ந  சவற  என ஜபவ 

தத கற. பஸர வசகள ஒ மனத  வட 

இத  ந  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வகளடம  த  கர? என  வட 

கட  த ஆ  எற (  வறற)

நசயமக  ந  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வகளடம  த  சவற.

எ  கக  கடன. என மன  த  பணபக 

கட  என  ந  சச கற  என (  ) மனத றன.

றவபவ : பக  ப உமரப ஜப  ரளயலஹ 

ஹ  எபவ  தம  தத றயதக  றவகற.

ஹத  எ : 209

ஸர  பர ய  ததர? வ  வன 

 வட  என  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக றனக. இத ஹதஸ 

பக  ப  ஸ        ரளயலஹ ஹ  தன  தத  றவததக  றவகற.

ய உதயதப   மற  ப  தவ 

தகபடத  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 210

ஸ  பற  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக இர  ர   தவத 

வடவ இல. ய உதயத  ப   

மறப உகள  தககள  தழதக.  

மறதடனய  தக  என  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றனக 

என ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ  வக றனக.

Page 165: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 165/361

  165

த  நரதலய ஹ  தவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 211

லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வகளட  நக வ  கமயக கவ டபற றயட. 1எகள 

றயட  தட  சவத.

இஹகட ஹ  தக  பறய? என ஜஹ 

வக  கடதக கற. த  வ ஆ  எற 

ஷ த தபத  தவதலய?ஷ  என ஜஹ 

கடத ஷஆஷ  எறன.

றவபவ : கப  ரளயலஹ  ஹ 

ற : 1. ஹர தலக  பபத ற றய 

சயபட  த  நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸலம); வக  மவடன ஆய  நயயமன 

ள  பபவத  நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக  மத உளக. 

கமயன ப  தகய ளரவத 

(பபத) எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 212லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகள  த ஹ  ப றவவ.

ப  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

ளர வபரக  ளரவபரக  ல  எதபபரக 

எனவக. ம  நசயமக   கம  நரகத 

கத  பரவ  தல  ஏப ஜவலய 

எனறனக.   கமயகவட  தகய 

ளரவக ( பபக) எனவக. நக 

தரயல  கச உயரமக  கட 

பமக ( வக) நழல  கவர  என 

த  ரளயலஹ  ஹ கற.

றவபவ : த  ரளயலஹ  ஹ 

Page 166: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 166/361

  166

ற : ய உசயல  சதத  பற  சநர 

கழதத  நழ வ. தரயல உய 

வகப பமக  ச க 

நழ வ ஆகவ  க ட  தவக  நயயமன  ள 

பபத  தளக  எப  தளவகற.

ஸ  தகய த  நர  பறய  பட.

ஹத  எ : 213

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக, ஸ  தகய ய உயத  நலய 

உயர1 இக  ததக. ய உயரதல  க 

(  நரதல  ப  டவத) வல2 ஒ 

மனத ( றப) ச  வலய  ட வவ என  ன  ப மல  ரளயலஹ  ஹ  வக 

கறக.3

ற :

1 ய உயர இக  எபத மச  கலகத 

தமன  வம  நறத இத  பள.

2  வல-மதன னவரவ மஜ  நபவயல 

த இடற இ  ஜன  பகஉவ இபள 

ழவயல  த  பதய இ  தடக இர ம  தல ர  சல  கப  

ம  தலர  வசல  கப  எ ம ர 

எகறன.

3  ஸர த  நரதலய, தவ ஒ  பள  நழ 

  ளவ இதப  தளன  எப 

தளவகற.

ஹத  எ : 214

  லஉ  ப    ரம  ரளயலஹ  ஹ 

ஹ  தகய   க ( பஸர  நள)

னப மல  எபவ வ  ழத. வர வ  

பளய   இத. நக  வர வ  

ழதப  ஸ  தகய  தவகள? என 

Page 167: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 167/361

  167

(  ன  ப மல  ரளயலஹ  ஹ) கட.

இப  த  நக ஹர  தவ  தப 

வகற  என  வட றன. (என) வ 

ஸர  தக  எற. நக  எ  ஸர 

தவட  ஸ  தகய  நக  

கட  ப   (  ஸ  தகய  பபவ)

நயவசகன  தகய. (  வ) ம யன 

ககண  கப ஷதன இ 

கக மதய   இப  எ  த 

ந ற ( கழ  கவ  ப) கவ.

த  லவ றவக  ல 

நனறமட1  என  லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

றயவகளக (இதன  த) ந  சவற 

எனறனக.

றவபவ :   லஉ  ப  ரம  ரளயலஹ 

ஹ 

ற : 1  நரறவ  நமத  வசர  வசரமக 

றவகவ  நன கற.

ஸ  தகய  பண  தவ  தபற 

தவத  த  கவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 215

ஷ  கமஷ  எற இடத  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  எக 

ஸ  தகய  நடதனக ( நடத வ)

நசயமக இ  தகய உக  

சறவக  எ  கடபட. (ஆன) வக 

த  பழகவடன ( எனவ) ய  த  பண 

தகறர  வ  வர ல இ ற உ.

தபற  நசதர உதயம வர  எத 

தக இல  என  லவ த 

Page 168: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 168/361

  168

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றயதக 

பஸர    க ப  ரளயலஹ  ஹ கறக.

ஸ  தக ய  தபவடத? வர  கன 

கவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 216

ஸ ( தக) ய  தபவடத  வ  தன 

ப  தன  பக ஆகயவற  வல 

பகபடவர (இழதவர)  பறவரவ  என 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக றனக.

றவபவ : ல  ப உம  ரளயலஹ 

ஹம நதக  பற வள  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 217

ய  சவ  நறத  டவர  ல மச 

நறத  ட வர  தகய  தவதவ 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகள இணவக யவக  தவடன.

ப  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக,

ந  தகய  ஸ  தகய  தவத 

வ  வக (  க  வவத) நம  ஈபட  ச 

வடன. வகள வயகள  வகள  ககள 

ல  நப  நரவனக  என  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : ல  ப மஊ  ரளயலஹ 

ஹ 

ஸ  பற, ஸஹ  பற  தவ 

தகபடத  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 218

ஸ  பற ய  மற வர  தவத,

ஸஹ  பற ய உதயம வர  தவத 

Page 169: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 169/361

  169

நசயமக  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக  தட  சளன  என  ஹரர 

ரளயலஹ  ஹ  வக  றவகறக.

  நரக  வற  தழபடவ, ககள 

டகபடவ ட  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 219

  நரகள  நக  தவத  ல 

நரகள  எகள மரணதவகள  டவத 

தகயவகளக  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக இதக.

நரகளவன ய  ந உதயமக உயவர,

மதய  நர வ ய உசயல  சவர,ய மறவதகக  ச   ( ந) மறவர 

என  ந  சவற  என (  றவபள) கற.

றவபவ : உல  ப  ரப  ரளயலஹ  ஹ 

ஸ  ப இர  ர   தவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 220

ஸப  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக  த வத இர 

ர க  பற  ஸலம, ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ வகளட  கடக (  தகவக)

ஷஷ வர  ர  கள  ஸ  

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

தழயவகளக இதக. தபற  நசயமக 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  வ 

தககள  தவதவ  வ  கயத 

ஈபதபடக. ல  வ  ர  கள 

தவத  மற வடக. ஆகவ  த  த 

ஸபற  ததக. தபற  த 

நலபத வடக. வக  எத  தகய 

தத  த  நலபதவவக. த 

Page 170: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 170/361

Page 171: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 171/361

  171

ய உயத  நலயலக    வலகபடதல 

எபத  கவனத  கக.

ம  பற, வபட  ஸ  தகய நறவவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 221

நசயமக உம  ப  கத  ரளயலஹ  ஹ  வக 

க ( தய) நள றஷ  கபகள  ஏச 

யவகளக இதக. ஷஷ லவ த 

வகள  லவ ம  சதயமக  ய மற 

நலய (ம  நகவட) ட வவர 

ஸ  தகய  ந  தழயவலஷஷ 

எறக. த  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக ஷஷ லவ ம 

சதயமக  ந  தகய  தழவலஷஷ 

எறக. தபன  ஹ  எற ஓடய  ப 

நக இறகன  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக ஒசதக  நக 

ஒசத.

ய 

மறத 

பற 

ஸதகய 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  ததக. தபற ம  தகய 

ததன.

றவபவ : ஜப  ப  ல  ரளயலஹ 

ஹ 

ய மறத  பற ம ( தக)  இர 

ர   தவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 222ந  ன  ப மல  வகளட  ஸ  பற 

ந ப  தவ  பற  கட. தகவ 

ஷ ஸபறஷ  தகய  தபவ ககள,

உம  ரளயலஹ  ஹ  வக  கயவகளக 

இதன.

Page 172: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 172/361

  172

நக  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வகள  கலத ய மறத  பற 

ஷம ஷ  தக  இர  ர கள 

தழ யவகளக இத  எனறன (  ப)

வர  ர கள  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

தழயவகளக இதகள? என  ந  கட 

(  தகவ) வ  ர கள  நக 

தழயவகளக இதத  வக 

பகதன. எக  கடளயடமல 

எகள  தக இல  எனறன.

றவபவ : த  ப    ரளயலஹ  ஹ மப  நர, ய மறத தல  எப  பறய 

பட.

ஹத  எ : 223

நசயமக  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக ய  தம  தர மற 

வமன  மப  தழயவகளக இதக  என 

ஸலமப    வஉ  ரளயலஹ  ஹ 

றவகற.இஷவ  நர  த  பபவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 224

இரவ  பபத  கடவ வர 

பளயலதவக உறக வர  நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக (இஷ  தக)

பதவடக  தபற  வளய வ  ததக 

(த வ) ந  எ உமதவக  கட 

ககவலயய  நசயமக இத  தய 

நரம  எனறனக.

றவபவ : ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ 

இஷ  தகய  பய  பறய  பட.

ஹத  எ : 225

Page 173: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 173/361

  173

கரம  ரபக உகள இஸ  தகய  பய 

வஷயத உகள மகவட  வட. நசயமக 

  லவ  வதத (  த  பய) இஷத.

நசயமக  தக ஒடககள  ப  கறகற  க 

இளன  நரவர  பதவகற  எனறன.

றவபவ : ல  ப உம  ரளயலஹ  ஹ 

ற : கரம  ரபக இஷவ ஷ தமஷ (  தவ 

க இ) எற  பய றவகறன. நக 

வ றம ஆன  தபய ஷஇஷஷ  என 

றபப  ப ஷஇஷஷ  எற க 

எபத இத  க.

தகய, த  நரத வ  பபதவ வலகபள  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 226

உம  தலவ(  ம)க  தகய  த  நரத 

வ  பபவகளயன  ல மயக 

தகய  மரணக  ச வவகளயன  ந 

என  சவ   என  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக  எனட  கடக.

(  நல  ஏபட) ந (  த) என 

சயவமன  என  கடளயகறக?

எனகட. (  த) தகய  தய  நரத 

ந  நறவறவவ ரக  (  தபற) தகய 

வக  தழ  ந  வகள  எத(ப) கட  ந 

தவ ரக  நசயமக  வகள  தத  தக 

உன  ந பலகவ  எறன  என  த  ரளயலஹ 

ஹ  வக  றவகறக.

தகய  த  நரத  தவத மக  சறத 

சயல  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 227

ல  ப மஊ  ரளயல  ஹ  வக:

ந  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

Page 174: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 174/361

  174

வஸல  வகளட  சயகள மக  சறத  எ? என 

கட. த, தகய  தய  நரத 

தவ  எறன. பற ( சறத) எ? என  கட.

த  பறக  நறட  நட  கவத 

எறன. பற ( சறத) எ? என  கட. த 

லவ  பதய  றப  சவத  எறன.

ம  தவட  வக  சரமமக இ  எபத 

ந  தவட  தகமக  ககவல  என கறக.

றவபவ : ல  ப மஊ  ரளயலஹ 

ஹ 

தகய ய ஒ  ர த  எத  கடர? வ 

தகய  எத  கட  எப  பறய  பட.ஹத  எ : 228

தகய ஒ  ர த  பகடவ  நசயமக 

தகய (வமக) பகட  என  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றயதக 

ஹரர  ரளயலஹ  ஹ  றவகறhக.

ஓ  தகய ஒவ  தகம கவட 

ல  த  மறவட ( ப) த  வ 

நனவட  வ ( தமதமற) தவட  எப 

பறய  பட.

ஹத  எ : 229

எக ன  ந  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக (ஒ 

பரயணத) பரசக  ச  கதப  நசயமக 

நக உகள மலபத, இரவ  பரயண 

ச உயவன  லவ  நட இப  நளய 

தன  தண இ இடத வ  சவ க  என 

றனக. இத  கட  ஜனக ஒவரயவ 

பக  தட  நடக  தடகன.

ஒ  சமயத  பத இர வர  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக (வகனத 

Page 175: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 175/361

  175

மததவற) சகதன. ந  வகள 

வலபகத இத  என  கதத  ரளயலஹ 

ஹ கறக. லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக வகனத மததவ 

உறக  தகள வகனதல  சயதடகன.

ப  ந  வக  ப வ, வகள கத 

கலவடம  தக  பத, வ  வக 

வகனத ம  சயக  மவடன. இரவ 

பபத  கடவவர வகனத ம  மதவற 

தடதன. (க  மலட ம வகனத 

மத  சயதடகன. நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக வழகளதவ (மப)வகள  தக  பத. இதய  தகள 

வகனத ம  சயக  மவடன. தபற 

பரயணத (  வற) தடதன. வ  கடச 

இரவப  இற  சதத  கமயக 

வவ  ளவ  சவடன. ப  ந 

வக  ப வ, ( வகமக) வ  வகள  தக 

பதப  வக  தகள  தலய உயத ( என 

நக) ந ய? என  கக  ந  கதத  எ றன.

எபத இபயணத  ந  என இகற  எ 

வக  கக இர வ  எ  பயண உகளத 

இத  எற. (இத  கட) வக, ல 

உன  பகபனக  எவ  வன  நபய  ந 

பகதற  பற  எ றவ,

நம  ந  பகற  லவ? ஜனகள  பவயல 

ந மறதகறம? எறக. தப 

யரய  ந  பகறர? என  கக இத ஒ 

வகனகர  எற. இத ஒ இரடவ வகனகர 

எ வ  நக  ஏப ஒ  சவட.

தபற  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக, பதயல  நக வகனதவ 

Page 176: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 176/361

  176

இறக (உறவதகக) தகள  தலய  தரய 

வதன. தபற  தககக  நம  எப 

தக  தபவட  ப  கக  எறன.

(ஆன  சகல  சத  மலட உறகவடன).

யன  வப க  ப தல  எதவக 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக ஆவக. நக  எல  தகடவ 

எத. தபற (வகனகள) ஏக  எறக.

நக  ஏற  நடத. கடசய ய உயத 

வகனதல இறக  ப  கச  தணட 

எனட இத ஒ  சபதரத  கவம 

வன. தலத  தணர மக றவக உபயக ஒ  சதன. ( தப) த 

கச  தண மத இத. (பற) இத ஒ 

ச  பதரத  பதரமக வகக, இத 

ஒ  ப (  தசய) சபவ  நகழவகற  என 

கததவட றனக.

தப  பல  வக  தக  ப ற 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக இர  ர   தவ ( தவறவட) த கல  தகய  ததன. (எவறன) ஒவ 

ந  ச(த)வ  பற  சதன. தப 

பரயணக  தயரக வகனத  ஏறன. (தட)

நக  வகட  ஏறன. (ப) எகள  சலட 

மவக  ந  தக வஷயத  ஏபவட 

தவகன  பகர  என? என ( பசகட) என 

கதத கற. (இத  சவற  நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக) எனடத உக 

மத இலய? எனற  நசயமக வத 

எவத  தவமல, தவறப  த  தகய 

நர வவர இதகய  தகமலபத 

எனறன  என  கதத றன. வ ஒவ 

Page 177: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 177/361

  177

சய  தகய  பற  நனவ  ப 

தவட  த  நளக இப  தகய 

நரத  தகள  எறன.

தபற ஜனக  எல வகல  பத  ட 

தகள  நபய  தன. ப  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக உக 

பன இகறக. உகள வ 

சலயவக  ல  என  பக, உம 

ரளயலஹ  ஹம றனக. (இத ற த 

உட) நசயமக  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக (இத) உக  எதத 

இகறக. ஆகவ  பக, உம  ரளயலஹ ஹம ஆகய ற  க  த  கப 

இபகளயன  வக  நவழ  பறப  என 

ஜனக றன.

 ஜனகளட  நக வதடத  ப  பக  ந 

ஒவ வ டகவத, (   ப) வக 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகள  நக  ழவட. தகவட  எ 

றன. (  த  லவ த ஸலலஹ லஹ வஸல  வக) உக  ழவல 

எனற  என  சறய  பதரத ஒச 

பதரத  கவம றன. ப  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக (  தல 

தணர ஊறனக. கதத ஜனக  த 

பக  சத. ஒச  பதரத இ  தண 

கடவடத  கட  ஜனக ( தண றவக 

இபதக  நனக) தம வ வழ 

ஆரபதன. (உடன) உகள ஒவவ  ழகன 

றய  மதயக வ ( பதரகள) நரப 

கக  நக  எல  தகத  த 

கவ க  எறன. (ஜனக) வற  சதன.

Page 178: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 178/361

  178

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக ஊற  கக  ந ஜனக  பக 

ச  கத வக  ந  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகமல 

மறவ  எசயகவல.

தப  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக (  தணர) ஊற  எனபம 

றனக. த  ந, லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகள  தக 

பகதவர  ந  பகமட  எற. (  த)

நசயமக ஜனக  பக  கபவ  வகள 

பபவகள  கடசயனவரவ  எறக.(  தகட) ந உடன  பகவட. (பற)

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  பகனக  எ றன. ஜனகளல 

தண   தகள  தகத  த  கவ 

ஓவக  தடகன  எபதக  கதத கற.

ஜமஉ மஜத இத  சதய ஜனக  ந 

(  ல  ப  ரப  ரளயலஹ  ஹ)

றவ  கத. ப இர  ப 

ஹஸ  ரளயலஹ  ஹ  வக, வலபர  இத 

ப, எவ ( ந) இ  பற  சகற, இத இரவ 

வகனத இதவகள  ந ஒவனக இத 

எனறன.

த  ந, இ  சமதபட  சத  பற  நர ( என 

வட) மக  ததப  எற. தகவ, ந யர 

சதவ  எனகட. (  த) ஸகள  சதவ 

ந  எ றன. (  தகவ) நக  த உகள 

இசதய  பற மக  ததவக ஆகவ  ந 

றவகல  எற. (  தப) டதவ  ந   

பற றகத. ப இர  ரளயலஹ 

ஹ  வக  த இரவ  ந  சபவத  கல 

Page 179: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 179/361

  179

கட உனப  நசயமக  வ  எவ மனன 

சதப  எ  ந  நனகவல  எனறன.

றவபவ : கதத  ரளயலஹ  ஹ 

ஒர உடய  தவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 230

ஒர உடய  தவ  பற  கபவ ஒவ 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகளட  கட. (  த  நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக உகள ஒவவ இ 

உடகள?1  எனகடன  என  ஹரர  ரளயலஹ 

ஹ  வக  றவகறக.

ற : 1 ஸஹப  ரளயலஹ  ஹ  மஈகள நகட ஒ உட  ம இததல  எப, ஒர 

உடய  தகல  எபத இதல வளக 

கறக.

ஹத  எ : 231

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகள ஒர உடய  க  றகடவகளக,

த இ ஓரகள  தகள  தஜகள  ம 

வதவகளக ( கயவ இக) ந  கட, என 

உம, ப  பஸலம  ரளயலஹ  ஹம கற.

டயளமடபட வப  தவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 232

டயளக இடபட, நட  கக  படபட 

வப  தம  தகய  நறவவதகக 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  நவடன. (நற  ப) த  டயளகள 

நடமடன. (எனவ) தகள  தகய  

கடம, ஜ  ப ஹதபவப 

ஷ டயளமடபடஷ இவப  க  சக.

எத  டயள இலத வப  எனகக 

கவக  எறன. நசயமக   

Page 180: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 180/361

  18

(  டயளமடபட வபன) தகய  கச 

என  கவனத  சதற வட  எனறனக.

றவபவ : ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ 

பய ம  தவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 233

ன  ப  மல  ரளயலஹ  ஹ  வகள 

பய  வக, சமத உணவயத (வத)

லவ த  நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வகள  ழதன. நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக (வ) தல உட  ப 

உககக  ந  தக  நடகற, எதக 

எறக.நட  நக உபயகதத  கபட வட ஒ 

ஈசபய  எ வ  த  தணர  தள ( த 

ச  த வத) தம  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  நறன.

வகப  ந, எத, எகப  கழவ 

வசயக  நற  எககக  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக இர  ர  

தக  நடதவ  தப  சறன. இஹ  ப 

ல  ப  பதஹ  எபவ  ன  ப  மல 

ரளயலஹ  ஹ  றவபதக  றவகற.

கலணகள  தவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 234

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக இ  கலணகள  தழயவகளக 

இதகள? என  ன  ப மல  ரளயலஹ  ஹ வகளட  கடத  வ ஆ  எனறன.

றவபவ : ஸய  ப யஜ  ரளயலஹ  ஹ 

மய தலவதக  மகபட  பள  எப  பறய 

பட.

Page 181: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 181/361

Page 182: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 182/361

  182

தகய  நர  எ வவட  த 

கவக. சல  சமய ஆ  தவத (ட)

ததகறக. தபற ( த ஒ) பளய  நவ 

கடளயடன. தககவ  பனனஜ 

டதவகள  ழவம த ஒவர ( நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல) வக  ப,

வக வ  சதன  எபதக  றவபள 

றவகற.

நஜ  மகள  இத உகள  தடத  என 

கரயத  தக  எறன. (  தகவக) இல, இத 

கரயத  நக  லவ  தவர யட 

தடமட  எறன. ந றயவகளல க (  தடத) இதன. என  ன  ரளயலஹ 

ஹ  வக கறக. (  வயதன)

ஈசமரக கள  கக, சரற 

தரபதக இதன. ஆகவ  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

ஈசமரகளபற  கடளயடன. வக 

வடபடன. கள  கக  தடபடன.

சரற  பதக  ச  சயபடன. ஈசமரத  கடக 

கடப  கடத  கல  பதய வகபடன.

கதகள இ ஓரக  ககள  கடபடன.

( இவலய  தடக  சய ஆரபத  சவ 

பக  கள  வ) 'இரசக  மமய 

நமயற  வ  நம இல: ஸக,

ஹஜக  ந உதவ  வயக ' எற ஷஷ 

வக  கவய, லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக, வகட இக 

பகதன.

றவபவ : ன  ப மல  ரளயலஹ  ஹ 

இறயசத ம  நவபட  பள  பறய  பட.

ஹத  எ : 237

Page 183: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 183/361

  183

என (  றவபவ) கமய  ரம  ப 

பஸய    சற. இறயசத ம 

நமனகபள வஷயத உம  ததயட  எவ 

ற  க? என  வட  கட. லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  தகள 

மனவமகள  சல வ  (இத  ப) ந 

ழ இ  பளகள இறயசத ம 

நமனகபடபள (  லவ கணக) எ? 

எனகட. (  தகவக)  ககள  பககள 

எ  த  மய ம  பவ  தபற  த 

இத உகடய (மதன) பள  எனறன. 'இவற 

இத ஹதஸ  வ (உதத) ற  ந  சவற என  நசயமக  ந  சச கற' எனறன.

றவபவ : ஸலம  ப    ரம 

ரளயலஹ  ஹ 

மதன, மக  பளய  தவத  சற  பறய  பட.

ஹத  எ : 238

நசயமக ஒ  ப ஒ  சகடமத, என 

இதல  ல ஆரகயத  நவயன 

நசயமக  ந பகதஸ  தவ 

எனறன. (  ல  வ ஆரகயத  நக)

தல  நக  ப வட. தபற (  ) றபட 

தயரக மன  வகளட வதட ஸல ற 

பற றன. (  த மன  வக) ம  ந 

வபபடத உவ ரக  (உடப) ர 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகள  பளய 

தவ ரக  கரண  நசயமக  ந  '  பளய ஒ 

தக, தலத  பளகள  க பபள  நகலக  த 

ஆயர  தககள வட மகசறத' என 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக றகட  எறன.

றவபவ : இ  ப  ரளயலஹ  ஹம 

Page 184: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 184/361

  184

மஜ பவ வ  க  தவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 239

லவ த  வக ( சல  சமய வகனத ம)

ஏறயவகளக, ல  நடதவகளக ஷபஷ  பள 

வ  பளய இர  ர    தழ யவகளக 

இதக  என இ, உம  ரளயலஹ  ஹம 

வக  றவகறக.

லவகக ய  பளய  கனர  வ  சற 

பறய  பட.

ஹத  எ : 240

நசயமக உம  ப  ப  ரளயலஹ  ஹ 

வக (ஒ) மஜத  நமணக வபனக.ஜனக  த  வ  த  நலயலய  த வ 

வட வபன. ப.

இறவகக ய  பளய  ககறர? வ 

இறவ  வனத ஒ வ ட  ககற  என 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக ற  ந  சவற  எனறனக.

றவபவ : ம  ப லப  ரளயலஹ  ஹ 

மஜகள  சற  பறய  பட.

ஹத  எ : 241

'உயவன  ல ஊகள  மக 

வபமன(இடமன)  த  பளகள. உயவன 

லவ ஊகள மக  வபன  த 

கடதகள' என  நசயமக  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : ஹரர  ரளயலஹ  ஹ மஜ ( தமட)கள  நக  தக ர(நட)

சவத  சற  பறய  பட.

ஹத  எ : 242

Page 185: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 185/361

  185

சகள ஒவ வ   மதனவ  தக ரத 

இத. வ  எல  நரதகய ( தவற வ 

வட) லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வகட  தபவரக இத  தன 

வ  சரமபவதக  நக  கத வதபட  என 

(  றவபள) கற.

ஆகவ இனவர  ஓ  கதய  ந வக (  த ம  ந 

சவ  ச வத) மணல ல உன 

ககள இ மய ஊ  த  , ச,

வஷஜகள  தமயல உன  கபற 

கவ  என (  றவபளரகய) ந றன.

த  வ  நப  ; ஸலலஹ  லஹ வஸல வகள வ   எ வ   கயகள 

கடபக  வமன (  தவ) க  எ வ  

இக  வமன  ந  லவ ம  சதயமக 

வபவல  எனறன. இதன  ப 

மனகடத உளன  ந வக இத  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகளட வ 

றன. வரபற  ந றயத  கட  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  வர ழ இத  பற றனக. (  ப  த 

மனத) தன  வகள ல  நலய ஆதர 

வபதக உதயக  நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வகளட றன. தகவக  நசயமக  ந 

கணகட உன உ  என றனக.

றவபவ : உப  ப  க   ரளயலஹ  ஹ 

தககக  நடபத ல  தவக  ழகபகற 

தல  தரக உயதபகற  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 243

ய (ஒவ) வர வ  ஒச வ  தபற 

லவ இலகள ( பளகள) ஒ ( பளய)

இலதப  லவன 

Page 186: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 186/361

  186

கடமயகபடவகள ஒ  கடம(யன  தக)ய 

நறவற  சவரய, வர (இ)1  எகள ஒ 

பவத  ழகற. மற  வர  தரத 

உயகற  என  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

ற : 1 லம  பறத  றவப  'இ  எக'

என  பதவகள.

தத  தவ  மதயக  தக வவ 

பறய  பட.

ஹத  எ : 244

நக  லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகட  த  ககய 

(  வக) சல  சதத  சவறன. தகய 

க உகள வஷய  என? ( ஏ 

சதமக) எனகடக. (  தகவக) தக 

வசரமக வத  எறன. த  கட  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  வ 

சயதக. தககக  நக வத  வசய 

மதயக வக. எத  ப  ககள  த (இமட  ச) தக. எ உக 

தவடத  த ( தட) நற  சக  என 

நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

றனக.

றவபவ : கதத  ரளயலஹ  ஹ 

பக  பளக  றப  சவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 245

உகள ( பகள) யர  பள ( தக) வத 

வ  நமணத உபயகக  வட  என  எக 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக றனக  என ஜன  தக பய 

ரளயலஹ  ஹ  வக கறக.

Page 187: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 187/361

  187

பக  வளயவத  தட  பறய  பட.

ஹத  எ : 246

நசயமக  பகள இறய  நலய  லவ 

த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

கபகளய  பள வர  ப இரவலகள 

பக  தகபட  ப  வக  தட 

வததபக  என  நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வகள ணவய ஆயஷ  ரளயலஹ 

ஹ  வக றயதக  ர  ப  ரம 

றவகறக.

ப இரவலகள  பக  பள  சவதல 

தகபதகள? என  ரவட  ந  கட. ஆ எனறனக.

பளய ழகற  ப றவய  பறய  பட.

ஹத  எ : 247

உகள யர  பளய ழத,

லஹம தல  வப  ரமத()க1  எ  வ 

வளயறன  லஹம இன  ()க 

ம பல()க2  எ ற  என  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : ஹம  ரளயலஹ  ஹ  ல 

உஸ  ரளயலஹ  ஹ 

ற : 1 ய  ல  உன  வயகள  என 

தறதவயக. 2  நசயமக உன  பரள உனட 

ந  ககற.

பளய ழத இர  ர க  த 

கள  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 248

கதத  ரளயலஹ  ஹ ஆகய  ந  பளய 

ழத  ப  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக  ந  ம இர 

ர க  தவதல உன  தத  எ?

Page 188: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 188/361

  188

எனகடக. (  த) லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகள  உகள 

ஜனகள  மதக  கட (  தன  ந 

ம  கட) என  ந றன.

'உகள யர  பளய ழத இர 

ர க  தவர  வ  மர  வட' என  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : கதத  ரளயலஹ  ஹ 

ப  சலபடப  பளயல  வளயற 

சவ  தகபடத  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 249

நக  ஹரரட  பளய  மதத.ப  ப பவ  ப றவட. (  தபற)

பளயல ஒ மனத  எ  நடகற. வ  நட 

சப, பளயல  வ  வளய வர 

ஹரர  ரளயலஹ  ஹ  வகள  பவ 

வர  தடத. '  ப  த  க  இத  மனத 

  கஸ  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக ம  சவட' என  ஹரர 

ரளயலஹ  ஹ  வக றனக.

றவபவ : ஷ தஉ  ரளயலஹ  ஹ 

பளய பயத  பகர  பறய  பட.

ஹத  எ : 250

'பளய வ  தவற. த  பகர  த 

மறபத' என  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : ன  ப மல  ரளயலஹ  ஹ 

  சபவ  வகபடத  த உட  ப 

பள வவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 251

இத மர(சய)தல ய ( ) சபடர? வ 

பள வரவட  என கப  சடய 

Page 189: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 189/361

  189

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக றனக.

றவபவ : இ உம  ரளயலஹ  ஹ ம 

வகய, , வகய இல ஆகயவற  சபடவ 

பளய  தவப  பறய  பட.

ஹத  எ : 252

( உகள) எவ    ல  வகயத  சபடர 

வ  நம  தவக. வர வ லய  வ 

இக  என  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக றனக.

கர வகக உள  ககற  நறத ஒ  பதர 

வகளட  நசயமக  கவரபட. த ஒ வதமன வடய உணதக. (இ  என  என)

கடக. தல  கர வககளபற  வக 

சலபட. (  தகவக) தன  தழகள  சல 

த  சமபமக  எனறன.  

தபவ  த  சபவத  வதன. ந  த 

உவ ரக. நசயமக  ந, ந  பசதவன 

(  லட) பகற  எனறனக.

றவபவ : ஜப  ப  ல  ரளயலஹ ஹம 

வகய, வள ஆகயவற  நற யட 

உளத  வர  பளயல  வளயவ  பறய 

பட.

ஹத  எ : 253

நசயமக உம  ப  கத  ரளயலஹ  ஹ  வக,

ஜஆ  நள ப  பரசக  நகதனக. (  ப)

நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகள  நன 

றனக. ம  பக  ரளயலஹ  ஹ 

வகள  நன றனக. (ப) 'நசயமக  ந,

ஒ  சவ  என  ற  கதவட  ப 

(கன) கட', எ  தவன ஆஜரக  பகற (  தவ 

Page 190: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 190/361

  19

மரண  சபவக இகற) எபத  தவர  வ  எத 

நசயமக (இத ல) ந உணரவல  எ 

றனக. சல டதவக  நசயமக  ந  எனக 

பரதநதய ஆகவமன  என 

கடளயகறக. நசயமக மகவடயவ,

மகதவமன  ல, வன மகதய,

வன  பரதநதவதய, எதனக  தன  நபய 

பவதன  ( த மக)தய வ ணகவட 

யவனல. எ வஷயத  ஏத ஒ  கய 

(மரண) தமக  ஏப வமயன, கலப  எப 

எவகள  பற  லவ த  வக 

பதபட  நலய இறபத உளகள தகய இத ஆ  நபக மதய  கலதலச 

சதல.

நசயமக  சல டதவக இதகயத ( பரதநதய 

தத வஷயத) ற கறன  எபத  ந 

றவ. ந  வகள  இலதகக இத  எ 

கயன  தகற. வக  தய 

சவகளன  வக  லவ  எதக,

நரகக யவக, தலக வழ கடவகமவ. த  பற  கலலவ வட மக 

கயமன ஒ வஷயத  எனபற  நசயமக  ந 

வவகவல. எத ஒ  கயத  லவ 

த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகளட 

ஷகலலஷ வஷயத  கடத  க  வ 

எத  தபதப  ந  கடதல. (  லவ 

த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

இவஷயத  எவள  கம  கனகள  த 

ப  வ  எத வவ (வஷயத) எனட 

வள  கமயக  நட  களவல.

(எவரயன) என  நச  தகள வரலன  

ள.

Page 191: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 191/361

  191

உமர  ஷ நஸஷ  தயத  கடயசல 

ஷஸஷ ஆய வசன உம  பதத? எனறன.

நசயமக  ந ஜவதபனயன ஆன ஓத 

ததவ, ஆன ஓத  தயதவ  எத வ 

த வழவர  த  தபக  த  ந  த 

வழவ. தபற, இரசக  நசயமக  ந 

நகரகள  தலவகள  ம உன  ந  சச 

ஆகற. நசயமக  ந  வக 

ததலவகள  பயதல, வக  நத 

வழவதககத. மனதக  வகள 

மகத, வகள  நப  ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வகள  னத  க  கக வ, பகளத  கடத  பகள  வக 

பக  கக, வக மதய உள 

கயகள  ஏபட  சகல ( எ ல  ல ஆ 

ல) உயத  த ( த) கடக  சவதம  த.

தபற ஜனகள  நசயமக  நக இர  சகள.

உகறக. வரட  கடதகவ  தவர  ந 

கணவல. (  ) இத  வகய,   த  என 

றனக. நசயமக  ந, '  லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக, பளய 

(எத) மனதடதலவ இவர வடய 

கவட, வர  பக வப  வளயற 

கடளயவத' கட. வரட யர 

உட (தல  சம) (த  நற)த 

சகக(நக)  எறன.

றவபவ : ம த  ப  பதஹ  ரளயலஹ 

ஹ ம 

கணம  பனவறபற, பளய  தவ 

தகபள  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 254

Page 192: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 192/361

  192

யரவ ஒ மனத  கணம  பனத  பளய 

தடகட  த  ல உன  தப 

ககம இபனக  என  கவபடவ ற.

நசயமக இதகக  பளக  கடபடவல  என 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக றனக  என  ஹரர  ரளயலஹ 

ஹ  வக கறக.

மணறகள  பளகளக ஆகபவ  தகபட 

எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 255

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக (மரண இறக வகபட  ப) வக தம கத மதத  டயளள  பவய 

(  கற) க  எறய ஆரபதக. வக 

மனகவல  ஏபட  பவய கதல 

நகவ  '    வ  த. த  கறவக ம 

லவ  சப உடக. வகள  நபமகள 

ககள  தமடகளக ஆக  கடன' எனற 

(இத ல) வக  சத  சய  பறத 

(சகதவக) எசக  சகறக.

றவபவ : ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ, ல 

ப  ப  ரளயலஹ  ஹ 

ககள ம  பளக  கவ  தகபள  எப 

பறய  பட.

ஹத  எ : 256

நசயமக உ ஹபப, உஸலம  ரளயலஹ 

ஹம இவ  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வகளட உவபட  நறத 

கறவ  கய ஒற  பஸனயவ  பவ 

வததபற றன. த  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக,

Page 193: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 193/361

  193

'நசயமக  வக. வகள  நல மனத ஒவ இ,

வ இறபதவட. வர மணறய ம 

பளய  கவ  த உவகள  தல வர 

வவ. வக  த  மம  நள  ப  கணய 

மகவ  பதய  லவட  சகளலய 

கடவகளவக' எனறனக.

றவபவ : ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ 

மய  என  தமடமக  தமனதக ( த 

சய உபயகப  சதனமக) ஆகபள 

எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 257

'( மற) நபமகள வட ஆ வஷயகள  க  ந சறபகபடள. வகயகள  ககள  ந 

ககபள. பயத  க உதவயளக 

பள. பகளத  கடத  பக  என 

ஆமகபள. மய  என  தமனதக 

தமடமக ஆகபள. சக  னவ 

ப  ந தரக  பபள. எ ல 

நபமக இதயகபடக' என  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

தபவ  எதமறபக வகவர  த  ள 

பறய  பட.

ஹத  எ : 258

உகள யர  தக  தயரன வகனத 

கடசய இபத  ப  வ  

இமயன  த  நசயமக  வ மறபக 

ஆககவ. வகனத  கடசயலபத1  ப 

வ ன  மறபக ஆகபடவட  வ 

ன  கத, ப, க  நறள  ந ஆகயவ 

வர  தகய  க வவ. தர  p வ  ந,

மச  ந ஆகயவற வட  க  நய  சமசர 

Page 194: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 194/361

  194

என? ( ஏ  வ  சகறக?) என  ந  கட.

(  தகவ) ந  கட  பற  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகளட  ந 

கட. தகவக  'க  ந ஷதன  என 

றனக' எறன.

றவபவ : த  ரளயலஹ  ஹ 

ற : 1. ஒடகத ம  ம  ப  ப 

கவதகக ஒ ச  பபதய  கடப.

த  த இ றபடபகற. த  ளவ 

கப  நமத கறக  எபத  கவனத 

கக.

தபவ   நட  சவ  சயல இ பறதல  கபற  கள  தபவ 

தன  ஒ  மறப வ  கவத  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  கடயமக உளன.

மறப  சமபமக இப  பறய  பட.

ஹத  எ : 259

'  லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  தகற இடத, வ  மதய ஒ 

ஆ  நட  ச  ளவ இடவள இத' என 

ஸ  ஸயத  ரளயலஹ  ஹம 

றவகறக.

தபவ ன க  ப  கத 

பறய  பட.

ஹத  எ : 260

( தகய  ந, கத, ப ஆகய (  சவத)

க வகறன  என ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ 

வகளட றபட) தகவக  'எகள  கத 

ந ஒபகவக' எனறவ  லவ 

ம  சதயமக  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக, கலவ இடய 

ந  கல ம க  பதத1  நலய 

Page 195: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 195/361

  195

  லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகள  தக  நசயமக  ந  ககறஷ'

'என  ஏ  தவ  த  ப, தபற  ந   

மதபத, தன  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகள  ந 

சடபத வவத, வ  வ (  த) கல 

இ  கக மதய ழ  வளயற வவ' என 

ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ  வக கறக.

றவபவ : ஆயஷ  ரளயலஹ  ஹ 

ற : 1  தபவ  ஆ  ப  பதத 

  தக  எவத இட  சவதல  எபத 

இத ஹத  தளபகற.

கலவ னக  வ 

ஹத  எ : 261

நசயமக ஒ மனத  பளய ழ  தத.

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக ( பளய) ஒ ஓரத  க இதன.

'தககக  ந  தயரக வட ஒவ  நறவக 

ச  க. தபற  கலவ னக  ந (  லஹ  ப  எ) தப வயக' எற வஷய 

த உள.

றவபவ : ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

ற : கலவ  கபக னகத 

தழவ  எபத இத ஹதஸ ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக  தளபதளக.

பளன  தகய  நறவ  சமய ஷகல  பக 

கபக இக  வ.

நபலனவற வகனகள  நறவற  நத 

எதசய வகன  சகறத  தசய  நக 

தவ ஆ.

Page 196: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 196/361

  196

ஷ  தசத  ப னவத  தவ  க பவ 

ப  கலவ மத  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 262

'நக  எகப உக ககள  த (மஜ 

ஹரம) ப  தக' எற  பகர  தயத 

உள வசன இற வர  பதன மதக ப 

கதஸப  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகட  ந  த வத. (மறபட வசன)

நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  தத 

பற இறக. (ஆகவ) டதலத ஒ  மனத 

(  க) நடத. (வ வழய) ஸகள  சல 

மனதக இத இடத, கமய  சறடத (  ப) வக  த  கதன. (கல 

மறப வட) சதய  வக  தவத.

(  த  சவறம) வகள ககள 

(  லவ) வ ப  வக  தப  கடன 

என  பர உப ஆஜ  ரளயலஹ  ஹ கற.

றவபவ : பரஉ  ப ஆஜ  ரளயலஹ  ஹ 

தககக இகம  சலபட  த 

கடமயகபட  தகய  தவர  வ  தக இல ( கடய) எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 263

தகககக இகம  சலபவட ( எத)

பளன  தககக இகம  சலப வடத 

ததவர ( வ) தக இல  என  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றயதக 

ஹரர  ரளயலஹ  ஹ  வக கறக.

இகம  சலபவட  எப ஜனக 

தககக  எதக  வ  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 264

'தககக இகம  சலபவட  என 

பகறவர  நக ( எ) நக  வட' என 

Page 197: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 197/361

  197

  லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக றனக.

றவபவ : க()தத  ரளயலஹ  ஹ 

இம  வள(ற)பவட  தக இகம 

றவமப  பறய  பட.

ஹத  எ : 265

ய உசயல  சவட  பல  ரளயலஹ 

ஹ  வக  ப வக. நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக ( தகள வ ல)

றப வ வர இகம ற மட. ஆகவ  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

வளபவடத  வ(பல  ரளயலஹ  ஹ)பவட  சமயத-(பறத) -தககக இகம 

சல வவ.

றவபவ : ஜப  ப ஸர  ரளயலஹ  ஹ 

இகம  சலபட  பற இம ளபதகக 

வளயற  சத  பறய  பட.

ஹத  எ : 266

தககக இகம  சலபவட 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  எகள  ப  வளப வவத  

(தக) வசகள (ஸ கள) நக  சபத 

க  ந வட. (  ப  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக வ  தப 

வத   தகய  த இடத  ந 

வட (ள  வசய  எபத) நன றவ 

தப  சறன. (எகளப) ஷஉக 

இடகளலய  நக இகஷ  என  எக றன.

(ஆகவ) எகள  ப  வக (ம) வளப 

வவர  நக  நறவகளக  வகள  எதப 

கத  வக உதயகவ ளவ ( நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல) வகள 

Page 198: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 198/361

  198

தலயல  ந  சடசட (வ) தப ற 

எக  தக  நடதன.

(இத ஹதஸ) ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

வகளடம  கடதக  றவபவ  ஸலம  ப 

ரம  ப    ரளயலஹ  ஹம 

வசகள (ஸ கள) சயக ( நரக) ஆககவ 

பறய  பட.

ஹத  எ : 267

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  தக(  நக)ய  எகள  தஜகள 

தடவவ, 'சயக  கக, வதயச  படதக 

(வதயசபவ களயன), உகள உளக வதயசபவ. உகள  றடய 

தளடய  என    நக. தயத 

ததயலபவக', பற  தயத  ததயலபவக 

என  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

றயதக றவ   மஊ  ரளயலஹ  ஹ 

வக: 'இ  நக  க  வப இகறக'

எனறன.

றவபவ :  மஊ  ரளயலஹ  ஹ த வசய  சற  பறய  பட.

ஹத  எ : 268

தகய  ழப, த வசய ( கட 

சறகள) மனதக  ற  கவகளயன 

தபற  தகக  ச  பவத  தவர  வ வழய 

கணமடக, ( ஆகவ) தகக  சபவக.

ன தய  நரத வவத ( பலன) மக 

றத  தப தவவக. இஷ 

தகய ஸஹ  தகய ( கட 

நமகள) வக  றவகளயன, வ 

தக(ய  நறவவத)கக  நடக இயலதவக 

வகள கக, ககள, ல  பபகத 

Page 199: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 199/361

Page 200: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 200/361

  2

ற : ஹதஸ றபட ஷஷசவஷ  எ 

வத-ச()க- தத  எ லபததல 

வதத. பல  க  நவதகக 

உபயகபதப சய, ல    பற 

சதனகள மவ ஆ. மவ ச  என  மகள 

றயப  சயன  பலவ 

வபதகத. தலத  வ வக சயன,

வரல  பலவ  மதகபடத. ஆக 

பலவ றபக  சயன  ப லவ  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகள 

மகதலன  நரகள  சயப வத இறவ 

மக வபமன  சயன ஒ  சயல. ஆகவ  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக மக வப 

சத  சயல  ந வபட  சய  த 

லவ  நம  நதவய  நவனக  ஆம.

மறபட ஹதஸ ஒவ  தகய  ப 

எற வசக இட  பள. கய ஷஒவ 

ஒவ  ப  எற வத  பதவகள. ஹதப 

ரளயலஹ  ஹ  வகள  றவ வம 

பதவகள. இ  ப  ரளயலஹ  ஹ வகள  றவப மவகன  பலகவ 

பற உசதன  எப லம  பதவகள.

இவய ஒவ  ப  த, எபத  நம 

தளபத  ககற. ஆகவ ஒவ  ப 

மஸவ  சத  பலவ ஒவ  தகய  ப 

மவ  சவத றகவத  த  தமக 

கவத  ல  வறல  எனவத  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக வட  ச 

வத  சய  மறமனத  எபத வசககள 

கவனத வகற.

தகய ழகற  ப வத  சற  பறய 

பட.

Page 201: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 201/361

  2 1

ஹத  எ : 271

ஒ மனத வ வசய (ஸ ப) ழத  வ 

  தணறய  பதவ, '  ஹ லலஹ ஹத 

கஸர  தயப பரக  பஹ', எனறவட.

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக, தகள  தகய   க, சல 

வதகள உகள றயவ ய? எனகடன 

(  கத) டதன (ய) பசவல. (ஆகவ 

இரடவ றயக) வதகள றயவ ய?

வ  தவறக  எத றவடவல  எனறன.

(  தகட) ஒ மனத  ந  தக வத, என 

 ய, ஆகவ  த  ந றன  எற.த (  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக: பனர மலக-  வகள ய 

த (  லவ  சநதனத  ப) உயவ?

எ  பய  க  சறத  நசயமக  ந 

கட  எனறனக.

றவபவ : ன  ரளயலஹ  ஹ 

தகய இ ககள உயவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 272

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  தககக ( தயரக) ந வட  தகள 

இ ககள இ  தஜக  சமமக இ 

வர உயதவ, தபற  தப வக (  )

உ  சய  நவகளயன,   பற 

சவக. உவல  நமவகளயன   

பற  சவக. ஸஜத ல  தலய உயத 

ய  சமயத  த  சயமடக  என இ, உம 

ரளயலஹ  ஹம  றவகறக.

எத  க  தகய ஆரபகபட,

கபட  வம?   பறய  பட.

ஹத  எ : 273

Page 202: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 202/361

Page 203: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 203/361

  2 3

சமயத  தப வக. தபற உ  ச 

ப ஸம  லஹலம ஹமத  எனவக.

தபற  நற  நலய  ரன வல()க ஹ 

எனவக. தபற ஸதவ  ச 

சமயத  தப வக. தபற (ஸதவல)

தகள  தலய உய  சமயத  தப வக.

தபற (இரடவ ஸதவல) தலய 

உய  சமயத  தப வக.   பற 

தகய  வர  எல  தக 

(ர )கள  சவக.

இரடவ  ர த  மத  பற  எத 

சமயத  தப வக. என  ஹரர ரளயலஹ  ஹ  வக  றவ வ 

(  தபன) 'நசயமக  ந  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகள 

தக ஒபன ( தக  தபற)த 

உக  ச  கயவனக இகற.' ( உகள 

தககள வட  எ  தக  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகள 

தக மக ஒபக-  தபறதகவ-உள) என 

ஹரர  ரளயலஹ  ஹ  வக கறக.

தபர  க, மற  சயகள  க,

இமமவட த  சவ  தகபடத  எப 

பறய  பட.

ஹத  எ : 275

இமம (வட) த  சலதக. (ஆகவ), வ  தப 

றன  நக  தப க  'வலளல' என  வ 

றன ( நக) ஆம  எனக  வ உ 

சத  நக உ  சக  என  லவ 

த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

எக (மக வஷயகள  சல) க 

தரயவகளக இதன.

Page 204: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 204/361

  2 4

றவபவ : ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

ம  ( தக  நட) இமம(ப) தடத  பறய 

பட.

ஹத  எ : 276

தரயல  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக (ஒ ற) வ வடக. வகள வல 

பதத  தல  ப  கர  ஏப வட.

வகள  நல வசக ழத. ப  தக 

நர வவட. மதவர ( நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக) எக  தக 

நடதனக. வக  பன  நக  மதவர 

தத. தகய  வக க  'இம ஆக(நயமக)பட, வர  ப  தடரபவதககத.

ஆகவ, வ  தப றன  நக  தப க. வ 

ஸத  சத  நக ஸத  சக. வ 

(வல) நமத  நக  நமக. ஸம 

லஹ லம ஹமத, என  வ றன  நக 

ரபனவல()க ஹ  எனக. வ  ம 

தத  நகளனவ  மத  தக 

எனறனக.

றவபவ : ன  ப மல  ரளயலஹ  ஹ 

இககள ஒ கய  ம கய ம  தகய 

வப  பறய  பட.

ஹத  எ : 277

தகய  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக ழத (ஆரபத) ப  தகள 

இகரகள உயத  தப றன. (ஹம  எபவ,

'தகள இ  கக  நரக' எனகற) தபற 

தகள ணயக  பத  கடன.

தபற வலகரத இடகரத ம வதன. உ 

சய  வக  நய  ப  தகள இ  கரகள 

ணளல  வளபத, பற  வரட 

Page 205: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 205/361

  2 5

வக உயத, தபற  தப ற உ  சதன.

ஸம  லஹ லம ஹமத, எனறய  ப  தகள 

இகரகள உயதன. (  தய) ஸத 

சதப  தகள இகக மதய ஸத 

சதன. (இவ  நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸல) வக  சய- வய  ப ஹ 

ரளயலஹ  ஹ  வக  கடதக  றவகறக.

தப, கர  இடய  சலப(ஆ 

)வ  பறய  பட.

ஹத  எ : 278

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  தககக  நறக, 'வஜ வஹய வலத பதரஸம வ()த வ  ள ஹன ப வம  ன 

மன ()க', 'இனஸலத, வஸக, வமயய,

வமமத லலஹ  ரப ஆலம. லஷகலஹ 

வபதலக உம வ ன மன லம. லஹம 

()த  மல() லஇலஹ இல  ()த, ()த 

ரப, வ ன  ()க ளல()  ந பஸ வ தர   பதப 

ப பல ப, ஜம , இனஹ லய பப இல 

()த வதன ல  ஸன  ல()க லயத ல ஸனஹ இல  ()த வ   ன ஸய 

ஹ லய   ன ஸய ஹ இல  ()த 

லப()க வஸ த()க வக ஹ  ப யத()க,

வஷ லச இல()க  ன  ப()க வஇல()க  தபரத 

வதஆல()த  த ப()க வ () இலக'

எனவக.

 உ  சவகளயன  '  லஹம ல()க 

ர()க  வப()க ஆமன() வல()க  ல(),

கஷ ல()க ஸஈ, வபஸ, வக வ ம வ ஸப'

எனவக. (வல) உயவகளன 

'  லஹம  ரபன ல()கஹ, ம ஸமவ()த 

வம ள, வம மபனஹம, வம ம ஷ ()த 

Page 206: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 206/361

  2 6

ம ஷஇ  ப ஷஷ  எனவக.  

ஷஸதஷ  சவகளயன ஷஷ லஹம ல()க 

ஸஜ, வப()க ஆம(), வல()க  ல(), ஸஜத 

வஹலலத  கலகஹ வஸவரஹ, வஷக ஷ ஹ,

வபஸரஹ, தபரகலஹ, ஸ  கலகஷஷ 

தபற  தஹயத ஸல  கபத 

மதய  லஹம பல  மகத() வம  க 

வம  ர() வம  ல() வம  ர() வம 

()த  ல  பஹ மன, ()த கத,

வ ()த  க, லஇலஹ இல  ()தஷஷ 

எனவக.

றவபவ : லப  தல  ரளயலஹ  ஹ இனய  றவப, லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக  தகய ஆரபத 

தப றவ  தபற வஜ வஹய  என 

தடக இதவர வக  என வள.

ற : தப  பற  தகய ஆரபக  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக ஒசல 

ஆகள ஓதளக. த இ ஒ. இத  நட 

ஆவ இர  தகய ஓதனக  எ லம 

பதவகள. இரதக  எ வத  பளலத 

தகய இத ஓதனக  எபத  நம 

தளபகற.

பமலஹரமனரஹ  எபத உரக வத 

வவத  பறய  பட.

ஹத  எ : 279

லவ த  வகட  ப, உம, உம 

(ரளயலஹ  ஹ  மஈ) ஆகயட  ந 

(  ன) ததகற. வகள  எவரi 

பமலஹரமனரஹ  எ (உரத  சதம) ஓத 

ந  கடதல  என  என  ன  ரளயலஹ  ஹ 

வக கறக.

Page 207: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 207/361

  2 7

றவபவ : ன  ரளயலஹ  ஹ 

பமலஹரமனரஹ  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 280

எக மதய ஒந  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக இத  ப 

உக இதநலய கவழ  தபற  மலத 

கட  தகள  தலய உயதன. (  ப)

உகள  சக வத  எ  என  நக  கட.

ப  வக  கச   எம ஒ  தயய 

இறகவகபட  எனற 

'பமலஹரமனரஹ இன  தன  ககத 

பஸல லரபக வஹ இனஷன  ( )கஹவ த' எபத ஓதன.

தபற  கத எற  என  என உக  தம?

எனகடன. ல  வன  ர 

மகததவக  என றன. 'நசயமக   ஒ 

ஆ.' கணய  மகவ  பதய  என  ரசக 

த  என வகளள. தம (  த) நறய 

நமக உ.  ஒ  ந  தடக  எ உமதவக 

மமநள  ப  தப வவ. த ( நர வதகக வகப) பதரக வனத 

நசதரகள  எணக  கடத. ஒ  ய 

தல  ஈகபவ (வரடபவ). ப  ந 

எ இரசக  நசயமக  வ  எ உமதளவ 

எனவ. த  வ, உமபற  மகத  என 

மகள  வ உபணன  என உம  தய 

எ (  ல) வ  என  லவ த 

வக றனக.

றவபவ : ன  ப மல  ரளயலஹ  ஹ 

மழபயபள ற :

உலக  கயகள  ப  ( தயவ)களவன ஆகய 

வமனத, ரயல, கர  பல  நவ ன மத 

Page 208: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 208/361

  2 8

தபளக  கவத, வற மக  ழகன வல 

உயத வக, கபளக வகபவதயல 

உதரணமக  க இத  ஏகற  ந,

இவகளயல மக  தய  மதகற  ந,

வணக வழபகள  ந வகற ( ந 

னகள) யர  ந  பயவரக  ககறம 

வக  கயதக ற  வக  சத, ல  சயத 

தககள, நகள  ஏ  ஏகட,

தயத  ஏகறவக  பதயத  மபத?

எனககறன. இலத வணக வழபக  என 

எதன உட  வ  ன  பட 

மதயக  க  ந  பபற  நடக உயவக நம  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

மதரம. 'நசயமக  நவழய  மக  சறத ஹம 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகள  நவழய'

எற  த  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகள கணக, வகள  மதரம  பபவத 

வ மகத மனதகள வணகமக  கத 

தக  எ, ந  எ  தணகபடவகள 

கபக  தவ  தக வககள, வக 

கசற  தககள  ந வககள  வக 

கசற  ந வககள, ஸலவ வகய 

வக  கதத ஸலவகள  ஏ  நட, நம 

வணக வககள  கககபடதக ஆகக,

நள மஷ மதனத  நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வகள  நதடகத  நர  ப 

பறன  பறட  ந  னவ வல  லஹ 

நதவ  சவனக  ஆம. வணககள  பத கள 

தவத மம  பகய  கட  எபத இத 

ஹத  தள  பகற. நள  மமய  தல 

நரதவட  தகப ரதப  நல 

Page 209: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 209/361

  2 9

ஆளவதல வல  ல  என உகள 

கபவனக  ஆம.

தகய உ ஆ (  பதஹ 

தயயத) ஓவ  கடய  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 281

ய ஒ  தகய  தவ  த உஆன 

ஓதவலய  வர  தக 

றகபட(நறவற)த  என ற  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றயதக 

ஹரர  ரளயலஹ  ஹ  றவகறக.

நக இமபன இகற. (  ப ஓத 

வம?) என  ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

வகளட  ககபட. உ மனத  த  ந 

ஓதக  என றனக.   தகய  என 

என  ய மதய  நபதயக  ப 

வவட. என  ண  எதகடன   

வ உ.

ய  '  ஹ லலஹ  ரப ஆலம' என 

வனயன, என  ய  என  க வட எபதக உயவன  ல கற.

'  ரமனரஹ' என  வ றன, எ ம  என 

ய  கசய றவட  என  ல 

கற. 'மலக யமத' என  வ றன  என 

ய  என உயத  கௗரவ வட  என 

ல கற.

 ஒ ற  எப  என  ய  தன 

ஒபட வட  எனகற. வ  'இயக  ந  

வஇயக  நதஈ' என வனயன இ  என 

என  ய மதய உளத. என  ய 

எத  கடன    வ உ.

'இதனஸரத தக ஸரதலதன    த 

Page 210: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 210/361

  21

லஹ க மப  லஹ வலழல' என 

வ றன இ  எ  யய. எ  ய 

எத  கடன    வ உ  என உயவன 

ல றவட  என  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றயத 

நசயமக  ந  ககற  என  ஹரர 

ரளயலஹ  ஹ  வக  றவகறக.

தகய இயறவர ஓவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 282

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  பளய ழதன. (  ப) ஒ மனத 

ழ  த வ  தபற வ  லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

ஸல றன. லவ த (  லஹஸல)

வக  பத  சலவ, தப  ச  தவ ரக 

நசயமக  ந  தழவல  எறன. மனத 

தபச   தததபற  தவ,

தபற  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகளபh வ ( நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸல) வக ஸல றன. லவ 

த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக உ  ம 

ஸல உடக, எனறவ  தபற  தப 

ச  தவ ரக  கரண  நசயமக  ந  தழவல 

என றனக. இவ  த  மனத  ற 

ச வர  தப  தப றன. (  த  த) மனத 

உமய  க உகள  ப வதவன ம 

சதயமக  இ  லதத  ழகக  சய  என 

இயல. ஆகவ  என  கதக  எற.

ப  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

'தககக  ந  தயரகவட  தப வரக. த 

 ஆன உட இபவற ( ததவற)

இலசன( ஆனல  எத இலவக ஓத வம,

Page 211: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 211/361

  211

உம  )த ஓவரக. தபற  மதயக உ 

சவர உவ இபரக. தபற  சயக  ந 

ந வர  நம வவ ரக  தபற  மதயக 

சடக  சவ ரக. தபற  மதயக இ 

இகற வர உயவ ரக. தபற உம  எல 

தகய  வற  சவ ரக' எனறன.

றவபவ : ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

இம  பன ஓவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 283

எக  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

ஹ  தக  ல  ஸ  தகய  தழ 

வதக. (தகய   க)எனபன  'ஸபஹமரபக  ல'வ ( எற 

தயத) ஓதய ய? எனகடன. (  ப) ஒ 

மனத  ந  எனற, தல  நமய  தவர  வ 

எத  ந  நடவல  எற. நசயமக உகள 

சல  த ஓதயத ல  என  பணக  கடன 

எனறனக.

கத, ஆம த  பறய  பட.

ஹத  எ : 284

இம ஆம றன  நக ஆம க. நசயமக 

யடய ஆம  மரகள ஆம ஒ இகறத 

வர  பவத தயத  வகக மனகபகற 

என  நசயமக  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக றனக.

றவபவ : ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

நசயமக  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக  'ஆம' என றயவகளக 

இதன  என இ ஷஹ கற.

ஸஹ  தகய ஓவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 285

Page 212: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 212/361

  212

ஸம  ப ஹ  ரளயலஹ  ஹ  எபவ ஜப 

ப ஸர  எபவட  நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வகள  தகய  பறகட.

(  தகவ) நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

தகய இலசக  த வதக. வகள 

தகய  ப  தழயவகளக  வக 

இகவல  எனறன.

நசயமக  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக  ப(  தகய)  'க 

வஆன மஜ'வ ( எ  தயயத),  

பறத ஓதயவகளக இதன  என  என 

வ  றவத  என றன.ஹ, ஸ ஓவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 286

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  எக  தழ வகயவகளக இதன.

ஹ  ஸ தய இ  ர கள  ஹ 

தயத ஒ  தயத ஓத யவகளக 

இதன. சல  சமயகள வசனத  எக  கக 

சவக. பதய இர  ர கள  '  ஹ'

தயத  ம ஓத யவகளக இதன.

றவபவ : கதத  ரளயலஹ  ஹ 

ஹத  எ : 287

நசயமக  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

ஹ  தகய தய இர  ர கள 

ஒவ  ர த ப வசனக  ள  பதய 

இர  ர கள  பதன வசனக  ள  ல 

த (பத) பத  ள (ஓத யவகளக 

இதன). ஸ  தகய இ  ர கள 

ஒவ  ர த  பதன வசனக ஓகற 

ளவ  பதய இ  ர கள  த  பத  ளவ 

ஓதயவகளக இதன.

Page 213: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 213/361

  213

  றவபவ : ஸய     ரளயலஹ  ஹ 

ம   தகய ஓவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 288

வஸலத உ ப  எற  தயத இ  ப 

ரளயலஹ  ஹ  வக ஓத  கதத 

நசயமக உ  ப  ப ஹ  சவ 

வ, எனதம மகன  'நசயமக   (வஸலத 

உ ப  எப) த மப  த  நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக ஓகற  ப  கடசயக 

ந  சவறத  எபத, இத  தயத  ந 

ஓதயத ல  என  ந  நனபதவட 

எனறனக.றவபவ : இ  ப  ரளயலஹ  ஹ 

கடச இஷவ ஓவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 289

ஆ  ரளயலஹ  ஹ  வக  நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வகட  த வ 

தபற வ  தன டத இமம 

சயயவகளக இதன. ஒ இரவ  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகட இஷ தகய  த வ  தபற  தன டதட 

வ  வக இமமக  ந  தகய  நடதன.

(  வ  தக  நடதயப) பகர  தயத 

(ஓத) ஆரபத. (  ப) ஒ மனத (டதல)

தப ஸல  சலவ  தபற  வ  தனயக 

த வ  தபவட. (  வர  பத ஜனக)

இனவர  ந  நயவசகரக ஆகவh  எறக.

லவ ம  சதயமக  வறல. நசயமக 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகளட  ச இதபற  ந உதயகவ 

றவப  எனறன. (  வ றயவர) லவ 

த ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகளட வ,

Page 214: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 214/361

  214

லவ த  வகள  நசயமக  நக 

(வயக) தண இற ஊபவக. பகலல 

வல  சகற. நசயமக மஆ  ரளயலஹ  ஹ 

உகட இஷவ  தவ வகற. தபற 

(எக இமமக  தழவகற  ப) பகர 

தயத ஓத ஆரபத  எற. தகட 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக  த  நக னக வ ஆத  ந 

ழப  சகறர?ஷ  எனகடவ இன இனவற 

ஓவரக  எறன.

வஷஷ வஹஹ  தயi வஹ 

தயத, வலல இதய   தயத ஸபஹமரபக  ல  தயத ஓவரக  என 

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக றனக  என (ஜப  தம  றவததக 

உதயகவ  ஜப  நம  றவத  என 

வட றன.  இ  பற (றன  என)

ஸய கற.

வ ஸஜத இமம த  சவ 

தகபடத  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 290

எக ஒ  ந  லவ த ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக  தக  நடதனக.

தகய   கட  தகள கத 

எகள  பகமக  தப னகனக. ஷமனதகள 

நசயமக  ந உகள இமமக இகற. ஆகவ 

வ ஸஜத  நலய  தவ(ஸல 

கப)த  தகய  என ததக.

நசயமக  ந உகள  என   ப 

பகற  என றனக.

ஹமத உய யவச இகறத  வன  ம 

சதயமக  ந  பபதயல  நக  பத 

Page 215: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 215/361

  215

றவக  சபக. தகமக  வ க  எறன.

(  கதவக) லவ த  வகள  என 

கக? எனகடன. த  நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக  வனத  நரகத 

கட  எறன.

றவபவ : ன  ரளயலஹ  ஹ 

ற :

இத  பவ  லவ  மதய இநலய 

மம இத. இவற  எல  நரகள 

இபற  பகறக  எபத ஆ ஹதஸ 

ஆதர இல. ஒ  சல  எல  நரக-நலகள 

நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக எலவற  பக  கக 

ஆஜரகக இகறக  எ ற  தய 

ககயக  க உளன. லவ  வதத 

பல கணகன வசனக  வற வளககளக 

நப ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றய  பல 

 ஹதக இகள  தவறன  எ 

இககய  கபவக மனகபட 

மடக  எபத  தளபகற. 'கலத 

நலகள  றகற ஆற  த வல  நய  ல 

ஒவனதவர  வய இல'. நபமக 

லஹஸல  எபவக  லவடதல 

மர லமக  ல  தர  பல  ல 

மனத உத உதபக-  றவபக ஆகய 

இவழகள உயவன  லவடம 

சதக  றவகப  சதகள வக 

றவகயவகள ஆவ. லவடம 

றவக  கடகதவர வன  ம இர 

நடகய  எத வஷயதபற  வகள 

நசயமக  த  கவ ய. வசகக இத 

தளவக  தகள ஒ  ப  சபவத மம 

Page 216: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 216/361

  216

இ றபகற. தக: நப ஸலலஹ 

லஹ வஸல  வக வலக  பயணத 

  தப மக றஷக  சபவத 

றக இத  ப  வகடய இரபயண 

பற ப கதஸ உள  பல வஷயகள 

ககக  கடன. தசவற  நப 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக  ப 

ஏபட  சரம  த   என  எப  ஏபடத 

இல  ஏனற    ந  கடவற  எ மனத 

ந இதகளவல. இவக  கடத இ 

என வவகள ப கதஸ  எனகக 

ல உயத  கன. ப  த  வக கட  கவக  என  பத ற த  எற 

இத  சபவத  நப ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வகள  நம  சலககறக. பறய ஹத 

எ  80  பதவகள. நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக கல  மறவன 

வஷயக  த  என யரசல வதத- த 

தவறன  ககய-இத ஆதர  படய    தவ 

த  எபத உண கலத  ற 

க  ப  க, பதவக 

பகர  ச  க  சகல வலமள இத 

லவ  மகவத    வனடம 

பவமன  க  வன   ளபற  வன 

நதவ  சவனக ஆம.

இம   தலய உயவ  தகபடத 

எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 291

'( தன) தகய ( எவ) இம   தலய 

உயகறர, வர உவத  கதய உவமக 

ல மற வவதல (  வ) சம இக 

மட' என  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

Page 217: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 217/361

  217

வஸல  வக றயதக  ஹரர  ரளயலஹ 

ஹ  வக கறக.

றவபவ : ஹரர  ரளயலஹ  ஹ 

இககள உவ இ  தடக மதய 

ஆககவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 292

ல  ப மஊ  ரளயலஹ  ஹ 

வகள வ  (  கம,  ஆகய)

நகளவ வத. இவக உகப 

ததகள? எனகட. நக இல  எற.

(  தகவ) எ  தக  எற.பக, இகமத 

ம  எககவ  கடளயடவல.வபன  நபதக  சற. எகள ஒவர 

வ வலபக, மறவர  வ இடபக 

ஆகன. வ உ  சத  ப  எகள ககள 

ககள மதகன. தபற  எகள 

ககள  வ  வர இ கக இடய 

ச  தன இ  தடக மதய  வரட 

ழ  கட  எனறன. வ  த வ 

உக  தலவ இப(வவ)க, தகய 

தநரத வ  பபவக, மரண  சபவக 

(சகர  நலய) இ ஒவ  வ 

மரணபத இடய இடவள  எவளறவ?

வ ய  தமக  ந வர (  த)

தகய (ற) பபதவவக. வ 

வகள  சயகட  தகய  த  நரத 

த  கக. வகட  த  தகய 

நபலக ஆககக. நக வரக இப 

னவ  த  கக. தவட  தகமக 

இப உகள ஒவ இமமக இக. உகள 

ஒவ உ  சத  வர இ  கடககள 

தடய ம வ (வலக) வக. வர இ 

Page 218: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 218/361

  218

ககளச (இ  தடக  மதய)

வக. லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வகள வரக மப இபத  ந 

பபவனப இகற. வற  வகள 

ந  ககற  என  ல  ப மஊ 

ரளயலஹ  ஹ கறக.

றவபவ : வ, கம  ரளயலஹ  ஹ 

ற :

இத ஹதஸ  சல வஷயக றபள, த 

நரதரமக  நப ஸலல  லஹ வஸல  வக 

சயவல  வகள  மத  ஏப வட  த 

வளக வ  கடமயதல இ  த கற.(1) இமம வலற இடற இவ  நப.

இத  சயன  ன  வவ இம  பன 

நபத. ன  மத  1537 3 116 இலகமட ஹதஸ 

ஜப  ரளயலஹ  ஹ  வகள ஹதஸ 

வள.

(2) ககள  ச ககள இ  தடக 

மதய ழத.

இ  மறபவட. த ஹதஸ  தள 

சயபப  ப  னதன ற 

ககள  பபத.

(3) ப, இகம ம  வ வல.

தகய  தவசதவ வளக றயப 

வர  ப இகம ம  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக 

கதகறக. வ  சயன  னத.

இ ககள ககள ம வப  பற இ 

கககடய ழகள  வமப 

மறபவட  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 293

Page 219: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 219/361

  219

என  தத  கமய  ந  தத. என இ 

ககள  என இ கக மதய 

ஆககட (  தபத  என  தத) உன இ 

ககள உன இ ககள ம 

ஆகக  என  எனறன. தபற ஒ ற 

(தல  சத  பலவ) வ  சத. என இ 

ககள ம  வ, இவ  சவதல  ந 

தகப வட. ககள கல ம 

வம  கடளயடப உள  எனறன.

றவபவ :   ப ஸ   ரளயலஹ  ஹ 

ற :

உவ இககள இ ககள ம எதய  பப  ப  நப ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வக வததக  எபத இதயக 

நபனமன  னத. இர கக 

மதய இககள ழதகவ 

மறபவட  எற  சத இ மஊ 

ரளயலஹ  ஹ  வக  கடதத  292-வ 

ஹதஸ  களவற  சயவமன 

வதனக. இசய  மறபவட  சத வக  ததத  நசயமக   சததய 

சயவமன இ மஊ  ரளயலஹ  ஹ 

வக வத இகமடக  எபத  கவனத 

கக 

உவ ஸஜவ றபட  வயவ  பறய 

பட.

ஹத  எ : 294

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக, வகள உவ ஸஜத, 'ஸஹன 

கல ஹம  ரபன வபஹதக, லஹம   பல'

என  தகமக றயவகளக இதன. ஆன,

( உம இரசகன  கழக  தபஹ  ச 

Page 220: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 220/361

  22

வனடம  பவமன  கபரக  எற) வசனத 

வளகமக இத றவதக  என ஆயஷ 

ரளயலஹ  ஹ  வக கறக.

உவ ஸஜத  தஆன ஓவ  தட 

சயபள  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 295

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக ( தகள  றய) தரய வலகய  ப 

ஜனகளல  பக  ரளயலஹ  ஹ 

வக  பன வசகள இதன. ப 

மனதகள  நபவத  நமரயகள (ஒ) ல 

பகய  ல  வ  கடபடய  நல கனகள  தவர  வ  எ  எசயகவல. உ 

சத  நலய, ஸஜ சத  நலய  தஆன 

ஓதவதல  நசயமக  ந  தகபள  எபத 

த  க(க). ஆகவ உவ  லவ 

மகவபக (ஸகன  ரபய  ள )

எனக. ஸஜத ஆவ  சரதயக.

(  தகமக ஆ  சக) உக 

கககபவத    மக உயத  எனறனக.

றவபவ : இ, ப  ரளயலஹ  ஹம 

உவல உயத ( நமத) என றவ 

எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 296

லவ த ஸலலஹ  லஹ வஸல 

வக உவல  தகள  தலய உயதன 

'ரபன லகஹ ம  ஸமவதவ  ள வம 

பனஹம, வம மஷ ()தம ஸஇ  ப .

லதனக வமத  ஹ ம  கல   

வன ல()க   லமன லம  தத வல 

தய லம  மன த வலய பஉ  தஜத  ம ( )க 

ஜ' எனவக.

Page 221: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 221/361

  221

றவபவ : ஸய    ரளயலஹ  ஹ 

ஸஜவ  சறக  த  தகமக  சவத 

ஆசவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 297

ந  லவ த ஸலலஹ  லஹ 

வஸல  வகள உம  எதபட  தப 

ரளயலஹ  ஹ  எபவர  சத  எத 

(எசயல) ந  சத  ல  த ல 

என  வனத ழய  சவன? தகய ஒ 

சயலபற  என  சவ ரக  எற. (  ல)

சயகள  ல மக வபமன ஒ 

சயலபற  என  தவபரக  என  ந  கட.இத  சவற  தப  ரளயலஹ  ஹ 

மதயக ( பசம) இத. (  தபற)   பற 

ந  கட. பசமல வட. ற றயக 

பற  ந  கட. த  தப  ரளயலஹ 

ஹ  வக. '    பற  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வகளட  ந 

கட. தகவக  ல  தகமக ஸத 

சவத  கடப  க. நசயமக  ல  ந ஒ ஸத  சவத ல  ல உன ஒ 

தரத  தகபத  தல உன  தவற 

ஒற  ழம  தவர  ந ஸத  சவதல'

எனறனக.

இத  பற  ததஉ  ரளயலஹ  ஹவ  ந 

(  றவபவ) சதத. இபற  வட  கட.

தப  ரளயலஹ  ஹ றயத  பற 

றன.

றவபவ : ம த  பதஹ  ய ம 

ஸதவ ஆ  சவ  பறய  பட.

ஹத  எ : 298

Page 222: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 222/361

  222

ய  வன இரசக  மக  கமய இப 

வ ஸத  சத  நலயத. ஆகவ  பரதனய 

தகமக  சக  என  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றயதக 

ஹரர  ரளயலஹ  ஹ  வக 

றவகறக.

எதன (உகள) ம ஸத  சவ  எப  பறய 

பட.

ஹத  எ : 299

'ஏ  எகள  ம  ந ஸத  சம 

கடளயடபட. (  தவ) நற ( தகள க 

ப சகன  சத) இகக, இ()கக,இ  பதகள ஓர(வர)க' ( ஆகயவகள)

நற  தர மதய உடயய, ( தல)

யய  ச  களம இகவ  எ 

நக  கடளயடபட  என இ  ப 

ரளயலஹ  ஹம  வக கறக.

இத  றவப உள  ப  ஏ  எக  எ,

ஏழம  எ மற  றவப உள  த  ப:

ஸத  ஏ உகள ம இக  வ. த  ஏ 

உக  தரய  சயக வகபட  வ  எபத 

இத  கத. த  ம  எடவதக க  தரய 

இக  சய  வ.

ஸதவ  நதனமக, இ ழககள உயத 

இக  வ  எப  பறய  பட.

ஹத  எ : 300

'ஸதவ  சமமக ( நதனமக  த உகள)

வக, உகள ய  தன  கடககள  ந 

வப  ப வகவட' என  லவ த 

ஸலலஹ  லஹ வஸல  வக றயதக 

ன  ரளயலஹ  ஹ  வக கறக.

Page 223: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 223/361

][;jhtpy; ,U Koq;iffisAk; jiuapy; ,Ue;J cah;j;jp,U G[q;fisAk; tpyhgFjpapy; ,Ue;J J}ukhf;fpf;nfhs;tJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 301

'epr;rakhf my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs;> ][;jh nra;thh;fshapd;> mth;fsJmf;Fspd; nts;isepwk; ntspapy; njhpAk; mstpw;F>jq;fsJ ,U iffisAk; (mjhtJ ,U Koq;iffisAk;jiuapypUe;J cah;j;jp> ,U G[q;fisAk;tpyhg;gFjpapypUe;J) J}ukhf;fpf; nfhs;thh;fs;." vdmg;Jy;yh`;gpd; Gi`dh uspay;yh`{ md;`{mwptpf;fpwhh;fs;.

njhOifapy; mkUk; Kiw gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 302

'my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; njhOifapy; cl;fhh;e;jhy; jq;fsJ ,lJghjj;ij jq;fspd; njhilf;Fk; nfz;ilfhYf;Fk; kj;jpapy;Mf;fp jq;fsJ tyJ ghjj;ij tphpj;J (gLf;f) itj;jhh;fs;.jq;fspd; ,lJ ifia ,lJ Kl;Lfhypd; kPJ itj;jhh;fs;.jq;fspd; tyf;fuj;ij jq;fsJ tyJ njhilapd; kPJitj;jhh;fs; jq;fsJ tpuyhy; irf;fpidAk; nra;jhh;fs;"vd mg;Jy;yh`; gpd; m[;[{igh; uspay;yh`{ md;`{mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;.

,U ghjq;fspd; kPJ mkUjy; gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 303

,g;D mg;gh]; uspay;yh`{ md;`{ mth;fsplk; ,Ughjq;fspd; kPJ mkUtJ gw;wp ehq;fs; Nfl;Nlhk;.(mjw;fth;fs;) mJ Rd;dj;jhFk; vd;W $wpdhh;. epr;rakhf

223

Page 224: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 224/361

  224

ehk; mij xU tpUg;gkw;w nrayhff; fhz;fpNwhk; vdehq;fs; $wpNdhk;. (mjw;F) khwhf m(t;thW nra;t)JcdJ egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fspd;Rd;dj;jhFk; vd ,g;D mg;gh]; uspay;yh`{ md;`{

mth;fs; $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : jhT+]; uspay;yh`{ md;`{

Fwpg;G : ,e;j `jP]py; te;Js;s ',f;Mc" vd;gjw;F gynghUs;fs; $wg;gl;Ls;sJ. MapDk; ,U nghUs;fs;kl;LNk rhpahdjhFk;. Xd;W tpyf;fg;gl;Ls;sJ. 'mJNteha; mkUtJ Nghd;W gpd;gFjpia jiuapy; itj;J ,Unfz;ilfhy;fisAk; el;l itj;J jdJ ,U iffisAk;jiuapy; Cd;wpf; nfhs;tJ" kw;nwhd;W MFkhf;fg;gl;lRd;dj;jhFk;. mJNt jdJ ,U ][;jhtpw;F kj;jpapy;jdJ ,U gpd;gFjpfisAk; gpd;dhy; Mf;FtJ (Kjy;,Ug;gpy; ,Ug;gJ Nghd;W ,lJ fhiyg;gLf;f itj;JtyJ fhiy el;L itj;J mkUtjhFk;) ,t;tifiaj;jhd;,g;D mg;gh]; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;> 'cdJ egp]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fspd; Rd;dj;jhFk;"vdf;$wpdh;.

njhOifapy; ~j\;`;`{j;~ (mj;jp`pa;ahj; XJtJ) gw;wpaghlk;.

`jP]; vz; : 304

mG+K]h uspay;yh`{ md;`{ mth;fSld; xUnjhOif ehd; njhONjd;. ,Ug;gpy; mth; ,Ue;j NghJed;ikahdtw;iwf; nfhz;Lk;> [f;fhj;ijf; nfhz;Lk;

njhOif epiyngw;Wtpl;lJ vdf; $l;lj;jpypUe;j xUth;$wpdhh;. mG+K]h uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;>njhOifia Kbj;J ]yhk; nfhLj;Jtpl;Lj; jpUk;gp ,d;d,d;d thh;j;ijfis cq;fspy; $wpath; ahh;?vdf;Nfl;lhh;. $l;lj;jth; mikjpahf (NgrhJ) ,Ue;jdh;.,uz;lhk; Kiw ,d;d ,d;d thh;j;ijfis cq;fspy;

Page 225: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 225/361

  225

$wpath; ahh;? vdf;Nfl;lhh;. $l;lj;jth; mikjpahf(NgrhJ) ,Ue;jdh;. `pj;jhNd ePh; mijf; $wpapUf;fyhk;vd;whh;. ,t;thW vd;dplk; Nfl;L vd;id gaKWj;jpmoitj;J tpLtPh; vd;gij epr;rakhf gae;Jtpl;Nld; vd

(`pj;jhd;) $wpdhh;. (,jw;fpilapy;) $l;lj;jpypUe;J xUkdpjh; mij ehd; (jhd;) $wpNdd;. (Mdhy;)ed;ikay;yhJ NtW vijAk; (mjd;%yk;) ehd;ehltpy;iy (vdf;$wpdhh;) cq;fsJ njhOifapy; vt;thW(vd;d) $w Ntz;Lnkd;W cq;fSf;Fj; njhpatpy;iy vdmG+%]h uspay;yh`{ md;`{ $wptpl;L

~~epr;rakhf my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p

t]y;yk; mth;fs; vq;fSf;F gpurq;fk; epfo;j;jpdhh;fs;.vq;fsJ topKiwfis vq;fSf;F njspT gLj;jpdhh;fs;vq;fsJ njhOiffis (vt;thW njho Ntz;Lnkd)vq;fSf;F fw;Wj; je;Js;shh;fs;. (mjd; tpguk; ePq;fs;njhOiff;fhf epd;why; cq;fsJ thpirfis rhpahf;fpf;nfhs;Sq;fs;. gpwF cq;fspy; xUth; cq;fSf;F ,khkhf,Ue;J njhOif elj;jp juTk;. (MfNt) mth; jf;gPH$wpdhy; ePq;fSk; jf;gPH $Wq;fs;. mth; ~ifhpy; kf;Sgpmiy`pk; tys;shs;sPd;~ vdf;$wpdhy; ePq;fs; ~MkPd;~$Wq;fs;. (mjd; %yk;) my;yh`; cq;fsJgpuhh;j;jidfis mq;fpfhpf;fpd;whd;. mth; jf;gPh; $wpU$c nra;jhy; ePq;fSk; jf;gPh; $wp U$c nra;Aq;fs;(fhuzk;) epr;rakhf ,khk; (njhOif elj;Jgth;) cq;fSf;FKd;ghf ~U$c~ nra;fpwhh;. mJ (mth; Kjypy; U$ctpw;Fnry;tJ) mjw;F (U$ctpypUe;J mtUf;Fg;gpwF ePq;fs;cah;tjw;F) rkk; vd my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; $wpdhh;fs;.

mth; ~~]kpmy;yh`{ ypkd; `kpj`;~~ vdf;$wpdhy;ePq;fs; ~~my;yh`Pk;kug;dh y(f;)fy; `k;J~~ vdf;$Wq;fs;cq;fsJ ($w;iw) my;yh`; Nfl;fp(nrtpAWfp)whd;.epr;rakhf guf;fj;Jfis ey;FgtDk; cah;thdtDkhfpamy;yh`;> jd;idg;Gfo;e;j tiu (mtuJ $w;iw) nrtpAw;W

Page 226: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 226/361

  226

tpl;ljhf jdJ egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fspd; ehtpd; %yk; $wptpl;lhd;. (mjd;gpwF) mth;jf;gPh; $wp ][;jh nra;Jtpl;lhy; ePq;fSk; jf;gPH ][;jhnra;Aq;fs;. epr;rakhf ,khk; cq;fSf;F Kd; ][;jh

nra;fpwhh; cq;fSf;F Kd;G cah;fpwhh;. mJ (cq;fSf;FKd; ][;jhtpw;F mth; nry;tJ) mjw;F (ePq;fs;mtUf;Fg; gpd; ][jhtpw;F caUtjw;F) rkk; vdmy;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; $wpdhh;fs;. (mjd;gpwF) ,Ug;gpy; cq;fspy;xUth; $wf;$ba $w;wpy; KjhytJ 'mj;jp`pa;ahj;Jmj;ja;apghj;J m];]ythj;J m];yhK miyf;fma;A`d; egpa;A tu`;kj;Jy;yh`p tgufhj;J`{

m];]yhK miydh tmyh ,ghjpy; yh`p];]hyp`Pd;m\;`J md;yh,yh` ,y;yy;yh`{ tm\;`Jmd;dK`k;kjd; mg;J`{ tu#Y`{" thf ,Uf;fNtz;Lk; vdf;$wpdhh;fs; vd mG+%]h uspay;yh`{md;`{ $wpajhf mwptpg;gth; `pj;jhd; gpd;mg;Jy;yh`; mHupfh\pa;ap uspay;yh`{ md;`{

`jP]; vz; : 305

(FHMdpypUe;J xU mj;jpahaj;ijf; fw;Wj;jUtJ Nghd;W)~j\`;`{ij~ vq;fSf;F my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; fw;Wf; nfhLf;ff;$bath;fshf ,Ue;jdh;.

~~mj;j`pa;ahj;J my;Kghufhj;J m];]ythj;Jmj;ja;apghj;J ypy;yh`p> m];]yhK miyf;f ma;A`d;egpa;A tu`;kj;Jy;yh`p tgufhj;J`{> m];]yhK

miydh tyh ,ghjpy;yh`p];]hyp`Pd; m\;`J md;yh,yh` ,y;yy;yh`{ tm\;`J md;d K`k;kjd;u#Yy;yh`p~~ vd;W nrhy;yf; $bath;fshf ,Ue;jdh;.

mwptpg;gth; : ,g;D mg;gh]; uspay;yh`{ md;`{

Page 227: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 227/361

  227

Fwpg;G : ~~Fh;Midf; fw;Wj;jUtijg; Nghd;W~~ vd;wthrfk; ,g;D Uk;`{ mth;fspd; mwptpg;gpy;gjpthfpAs;sJ.

njhOifapy; vij fh;ffj;Njlg;gl Ntz;LNkh mJ gw;wpaghlk;.

`jP]; vz; : 306

' my;yh`{k;k ,d;dP mT+Jgp(f;)f kpd;mjhgpy; fg;hptMJgp(f;)f kpd;/gpj;dj;jpy; k]P`pj;j[;[hyp tmJgp(f;)fkpd;gpj;dj;jpy; k`;ah ty;kkhj;jp my;yh`{k;k ,d;dpmT+Jgpf;f kpdy; k/]kp ty; kf;uk;" vd egp

]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; epr;rakhfnjhOifapy; JM Nfl;ff; $bath;fshf ,Ue;jhh;fs; vdmy;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fspd; Jiztpahh; md;id Map\h uspay;yh`{md;`{ mth;fs;.

epr;rakhf jdf;F mwptpj;jjhf ch;th gpd; m[;[{igh;uspay;yh`{ md;`{ mwptpf;fpwhh;. (NkYk;) my;yh`;tpd;

J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fNs fld;njhy;iyapypUe;J jq;fis fhf;fj; NjLtij kpf mjpfkhfMf;fpaJ vJ? vd Nfl;gth; Nfl;lhh;. mjw;fth;fs;epr;rakhf xU kdpjd; fld;gl;Ltpl;lhy; mij epiwNtw;w,ayhj epiyf;F Mshdhy; ngha; $Wfpwhh;>thf;fspf;fpwhh;> (mij epiwNtw;w KbahJ) mjw;F khw;wk;nra;fpwhh;. vdf;$wpdhh;fs; vd;W Map\h uspay;yh`{md;`{h mth;fs; $Wfpwhh;fs;.

njhOifapy; JM XJtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 307

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fsplk; mG+gf;U uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;> xU

Page 228: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 228/361

  228

JMit vdf;F fw;Wf; nfhLq;fs; mij ehd; vd;njhOifapy;1 $WNtd; vd;wdh;. (mjw;F my;yh`;tpd;J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;)my;yh`{k;k ,d;dPsyk;J e/g;]P> Sy;kd; fgPud;2 

tyha/gpUj;JD}g ,y;yh md;(j;)j/gf;/gph;ypkf;/gp(uj;)jd; kpd; ,d;jpf;f th;`k;dP,d;d(f;)f md;(j;)jy; fG+Uh;u`Pk; nrhy;YkhW $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG+gf;fh; uspay;yh`{ md;`{

Fwpg;G : 1 kw;nwhU mwptpg;gpy; vd; tPl;by; $WNtd; vdcs;sJ.

2 kw;nwhU mwptpg;gpy; f]Pud; vd te;Js;sJ.

njhOifapy; i\j;jhid rgpg;gJ gw;wpAk; mtdpd;jPikapypUe;J fhf;fj; NjLtJ gw;wpAk; cs;s ghlk;.

`jP]; vz; : 308

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; (njhOifapy;) epd;W 'mCJ gpy;yh`pkpd;(f;)f">

my;yh`;itf; nfhz;L cd;idf; nfhz;L cd;id(cd;jPikia) tpl;Lk; fhf;fj;NjLfpNwd; vd mth;fs; $wehq;fs; nrtpAw;Nwhk; vd mG+jh;jhc uspay;yh`{md;`{ $Wfpwhh;fs; NkYk; ~my;mDf;fgpy/dj;jpy;yh`p~ 'my;yh`;tpd; rhgj;ijf; nfhz;Lcd;id ehd; rhgkpLfpNwd;" vd Kk;Kiw $wpdhh;fs;.NkYk; jq;fsJ ifia (ePl;b) vijNah gpbg;gij Nghd;Wtphpf;fTk; nra;jhh;fs;. njhOifia mth;fs; Kbj;Jf;

nfhz;l nghOJ>my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fNs njhOifapy; VNjh xd;iw jhq;fs;$w ehq;fs; nrtpAw;Nwhk; (Mdhy;) mjw;F Kd;G (tiu)ePq;fs; vijAk; nrhy;yp ehq;fs; nrtpAwtpy;iyNamNjhL cq;fsJ ifia tphpf;fTk; fz;NlhNk vd;wdh;.mjw;F (egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;>

Page 229: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 229/361

  229

my;yh`;tpd; vjphpahd ~,g;yp];~> neUg;gpd; xU ge;jj;ijvLj;Jf; nfhz;L te;J vd; Kfj;jpy; Mf;F(vwp)tjw;Fte;jhd;. mg;NghJ ehd; my;yh`;itf; nfhz;L cd;idtpl;Lk; fhh;khdk; NjLfpNwd; vd;W Kk;Kiw $wpNdd;.

mjd; gpwF my;yh`;tpd; G+uzkhd rhgj;ijf; nfhz;Lcd;id ehd; rgpf;fpNwd; vd;W Kk;Kiw $wpNdd;.(,jw;F) gpd;Dk; mtd; nry;ytpy;iy. mjdhy; mtidg;gpbf;f ehbNdd;. ekJ rNfhjuh; Riykhd;miy`p];]yhk; mth;fspd; JM klLk; ,y;yhjpUg;gpd;(mtd;) fl;lg;gl;ltdhfNt fhiy nghOijmile;jpUg;ghd;. kjpdj;Jthrpfspd; Foe;ijfSk;mtNdhL tpisahbUg;gh; vdf; $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG+ jh;jhc uspay;yh`{ md;`{ 

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fspd; kPJ ]ythj;J nrhy;tJ gw;wpa ghlk;

`jP]; vz; : 309

]mJ gpd; cghjhtpd; kI;yp]py; ehq;fs; mkh;jpUf;f>

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; vq;fsp(mt;tp)lk; te;jdh;. mg;NghJmy;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fNs '~fz;zpaKk;>kfj;JtKk; cila my;yh`;cq;fspd; kPJ ehq;fs; ]ythj;J $w Ntz;Lnkdf;fl;lisapl;Ls;shd;. cq;fs; kPJ vt;thW ehq;fs;]ythj;Jr; nrhy;y Ntz;Lk;" vd g\Ph; gpd; ]mJuspay;yh`; md;`{ Nfl;ldh;. mijf;Nfl;lmy;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; NgrhjpUe;jdh;. (,ijg;ghh;j;J epr;rakhf mth;Nfl;fhjpUe;jhy; ed;whf ,Ue;jpUf;FNk vd ehq;fs;Mirg;gl;Nlhk;. (me;j mstpw;Fg; NghjpUe;J tpl;L) gpd;my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs;> 'my;yh`{k;k ]y;yp myh K`k;kjpd; tmyh

Page 230: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 230/361

  23

Myp K`k;kjpd; fkh ]y;iy(j;)j myh Myp ,Gwh\Pktghhpf; myh K`k;kjpd;> tmyh Myp K`k;kjpd; fkhghuf;j myh Myp ,Gwh\Pk /gpy; Mykpd; ,d;df;f`kPJd; k[PJ" vdf;$Wq;fs; (vd;W $wpa gpd;) ]yhk;

$WtJ ePq;fs; (Vw;fdNt) njhpe;jpUg;gijg; Nghd;Nw$wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG k];CJ my;md;rhhp uspay;yh`{md;`{

njhOifapy; ]yhk; $WtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 310

'my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fspd; fd;dj;jpd; ntz;ikia ehd; fhDfpd;w tiumth;fsJ tyg;gf;fKk;> mth;fsJ ,lg;gf;fKk; ]yhk;nfhLf;f ehd; ghh;f;ff; $batdhf ,Ue;Njd;"

mwptpg;gth; : Mkph; gpd; ]mJ uspay;yh`{ md;`{kh

njhOifapypUe;J ]yhk; nfhLf;fpd;w NghJ ifapdhy;

irf;fpid nra;tJ ntWf;fj;jf;fjhFk; vd;gJ gw;wpaghlk;.

`jP]; vz; : 311

ehq;fs; my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fSld; njhOjhy; ~m];]yhK miyf;Fk;tu`;kj;Jy;yh`;~ ~m];]yhK miyf;Fk;tu`;kj;Jy;yh`;~> vdr; nrhy;yp nfhz;bUe;Njhk;vdf;$wptpl;L NkYk; jdJ ifapdhy; ,U gf;fj;jpYk;irf;fpidAk; nra;jhh;.

~~,ijg;ghh;j;j (my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs;) cq;fsJ iffisf; nfhz;L Vd;vjw;fhf ,t;thW irf;fpid nra;fpwPh;fs;? (,d;ndhU

Page 231: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 231/361

  231

mwptpg;gpy; epiyapy;yhj Fjpiufs; thy;fisAk;fhy;fisAk; (mirg;gJ) Nghd;W cq;fsJ iffis ePq;fs;cah;j;jpathW ,Uf;f (,UGwKk; irf;fpid nra;a)cq;fis ehd; fhz vdf;F vd;d Neh;e;jJ? vd

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; Nfl;L tpl;L> cq;fspy; xUtUf;Fg;NghJkhdnjy;yhk; jdJ ifia njhilapd; kPJitj;Jf;nfhz;L mjd;gpwF mtuJ tyg;GwKk;,lg;GwKk; ,Uf;Fk; rNfhjuupd; kPJ ]yhk; $Wthh;vd;whh;fs;.

mwptpg;gth; : [hgph; gpd; ]Kuh uspay;yh`{ md;`{

njhOifapypUe;J ]yhk; nfhLj;j gpwF nrhy;yg;glNtz;baJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 312

KfPuh gpd; \{/gh uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;KMtpah uspay;yh`{ md;`{ mth;fSf;FvOjpdhh;fs;: epr;rakhf my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;

miy`p t]y;yk; mth;fs; njhOifia Kbj;J ]yhk;nfhLj;Jtpl;lhy; yhapyh` ,y;yy;yh`{ t`;j`{yh\hP(f;)f y`{ y`{y; Ky;(f;)F ty`{y; `k;J> t`{tmyhFy;ypi\,d; fjPH> my;yh`{k;k yhkhdpm ypkhm/ij(j;)j tmyh K/jpa ypkh kd/(j;)j tyhad;/gcjy;[j;jp kpd;(f;)fy; [j;J vd;W$Wthh;fs;.

mwptpg;gth; : KfPuhgpd; \{/ghtpdhy; chpik vOjptplg;gl;l tu;uhj; uspay;yh`{ md;`{

njhOiff;Fg; gpwF jf;gPh; ($WtJ) gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 313

Page 232: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 232/361

  232

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fspd; njhOif Kbe;J tpl;lJ vd;gij (mth;fs;$Wk;) jf;gPhpd; %yk; ehq;fs; njhpe;J nfhz;bUe;Njhk;vd ,g;D mg;gh]; uspay;yh`{ md;`{kh mth;fs;

$wpdhh;fs;.

njhOiff;Fg;gpwF j];gP`;> j`;kPJ> jf;gPh; ($WtJ) gw;wpaghlk;.

`jP]; vz; : 314

ahh; xUth; xt;nthU njhOiff;Fg; gpwFk; Kg;gj;J%d;W jlit my;yh`;it1 Jjpj;jhNuh Kg;gj;J %d;W

Kiw my;yh`;it2 Gfo;e;jhNuh> Kg;gj;J %d;W Kiwmy;yh`;it3 kpfg;nghpatdhf;fpdhNuh mit 99Mfptpl;l (gpd;) E}iw (100) epiwT nra;a ~yh,yh`,y;yy;yh`{ t`;j`{ yh\hP(f;)fy`{ y`{y; Ky;(f;)Fty`{y; `k;J t`{t myh Fy;yp i\apd; fjPH~vdf;$wptpl;lhNuh mtuJ jtWfs;> fly; EiuNghd;wpUg;gpDk; kd;dpf;fg;gl;LtpLk; vd my;yh`;tpd;J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;

$wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{

Fwpg;G : 1 ]{g;`hdy;yh`; 2 my;`k;J ypy;yh`; 3my;yh`{ mf;gh;

Fwpg;G : my;yh`{ mf;gh; vd;gijNa 34 tJ Kiwahfr;nrhy;yp tpLtJ gw;wpa mwptpg;Gk; cs;sJ. ,e;j `jP]py;

$wg;gl;l KiwAk; te;Js;sJ. ,t;tpuz;ilAk; Ngzpelf;f xU Kiw> 34 KiwAk; jf;gPH $wptpl;Lk; kw;nwhUKiw 33 Kiw jf;gPH $wpa gpd; yh,yh` ,y;yy;yh`;t`;j`{ yh\hPf;fy`{ y`{y; Ky;(f;)F ty`{y; `k;Jt`{t myhFy;yp i\,d; fjPh; vd;Wk;

Page 233: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 233/361

  233

$wpf;nfhs;tjhFk;. ,uz;L `jP]py; te;Js;sgb nray;glNkw;$wg;gl;l ,uz;L KiwahfTk; vd;gJ njspthfpwJ.

njhOifapypUe;J tyg;gf;fk;> ,lg;gf;fk; jpUk;GtJ gw;wpa

ghlk;.

`jP]; vz; : 315

jd;dpypUe;J xU gq;if cq;fspy; ahUk; i\j;jhDf;FMf;fptpl Ntz;lhk;. epr;rakhf mthpd; kPJ tyg;gf;fk;(njhOifapy;) jpUk;GtJ kl;Lk;jhd; chpiknad mth;fhz (fUj) Ntz;lhk;> my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; jq;fsJ ,lg;gf;fk;

jpUk;gf;$bath;fshf kpf mjpfkhf ehd; fz;Nld; vdmg;Jy;yh`;gpd; k];CJ uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;$Wfpwhh;fs;.

Fwpg;G : njhOifapypUe;J ]yhk; nfhLf;f tyJ gf;fk;kl;Lk; jpUk;GtJ fliknad nfhs;s Ntz;lhk;. ,lJgf;fKk; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;jpUk;gpapUf;fpwhh;fs; vd;gijAk; flikahff; nfhs;s

Ntz;Lk;.,fhkj;Jr; nra;a kpf chpath; ahh;? vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 316

$l;lj;jtU([kh mj;jpdU)f;F my;yh`;tpd; Ntjj;ijmth;fspy; ahh; kpf ed;whf XJfpwhNuh? mth;jhd;,fhkj;Jr; nra;thh;. Fh;Mid Xjtjpy; mth;fs; rkkhd

epiyAilath;fshapUg;gpd; Rd;dj;ijg; gw;wp mth;fspy;ahh; kpfj; njhpe;jtuhf ,Uf;fpwhNuh mtuhthh;. Rd;dj;ijg;gw;wp mwpe;j tp\aj;jpy; mth;fnsy;yhk;rkkhdth;fshapUg;gpd; ~`p[;uj;~ nra;jjpy; ahh; kpfKe;jpatuhf ,Uf;fpwhNuh? mtuhthh;. `p[;uj;jpYk;mth;fs; rkkhdth;fshapUg;gpd; ,];yhj;ij Vw;gjpy; ahh;

Page 234: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 234/361

  234

Ke;jpatuhf ,Uf;fpwhNuh? mtuhthh;. XU kdpjh; xUkdpjhpd; mjpfhuj;jpw;Fj; fPo; ,Uf;Fk; NghJ (mth;mDkjpapd;wp ,fhkj; nra;a Ntz;lhk;) mtuJ tPl;by;mtUf;fhf cs;s ,Uf;ifapy; mth; mDkjpapd;wp

mkuNtz;lhk; vd my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG+k];CJ my; md;]hhP uspay;yh`{md;`{

Fwpg;G : xUth; ,Uf;ifapy; kw;wth; mkUtJ Kiway;yvd;gijAk; njspTgLj;jptpl;L mth; mDkjpaspj;jhy;mkuyhk; vd;w chpikAk; egp ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; tpsf;fpf; $Wfpwhh;fs;.

XU tPl;bw;F ehk; tpUe;jpduhf nrd;wpUf;f njhOifNeuk; te;Jtpl;ljy; mt;tPl;Lf;fhuhpd; mDkjpapd;wp ehk;njhOifia elj;jp itg;gJ$lhJ. tPl;Lf;fhuh;jFjpAilatuhf ,Ue;J mtNu ,kkhf epd;WnjhOifia elj;jpAk; juyhk;. ehky;yhj kw;wtiu mth;jFjpAilatuhf fUjp me;j kw;wtiuAk; njhOifia

elj;jp juTk; $wyhk;. MfNt jhd; mthpd; mDkjpmtrpak; vd;gij egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; Nkw;fz;l `jP]py; njspTgLj;jpf; fhl;Lfpwhh;fs;.mJNghyNt xt;nthU kdpjUf;Fk; xU jFjpiamy;yh`; je;jpUf;fpd;whd;. (mJ NghyNt)xt;nthUtUf;Fk; mtuth;nfd mkUtjw;F xU ,lj;ijgpuj;jpNahfkhf itj;jpUg;gh; vd;gijAk;njspTgLj;Jfpwhh;fs;.

,khikg; gpd;gw;WtJ> mtUf;Fg; gpwF nray;gLtJgw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 317

Page 235: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 235/361

Page 236: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 236/361

  236

,khk; Neha;tha;gl;Ltpl;lhy; mtUf;F gjpyhf (xUtiu)Mf;FtJ gw;wpAk; mth; [dq;fSf;F njhOif elj;JtJgw;wpAk; njspTgLj;Jk; ghlk;.

`jP]; vz; : 319

(mwptpg;ghsuhfpa ehd;) Map\h uspay;yh`{ md;`{mth;fsplk; te;J my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fspd; tpahjpiag; gw;wp vdf;FePq;fs; mwptpj;Jj; juyhkh? vd mth;fsplk; Nfl;Nld;.(mjw;F) ~Mk;~ vdf;$wptpl;L ~egp ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; fdkhfp (cly; eyFiwthfp) tpl;ldh;.(mr;rkak;) [dq;fs; njhOJ tpl;lhh;fsh? vdf; Nfl;ldh;.ehq;fs; ~,y;iy my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fNs mth;fs; cq;fis vjph;ghh;f;fpwhh;fs;~vdf;$wpNdhk;. Fspf;Fk; ghj;jpuj;jpy; vdf;fhf jz;zPh;itAq;fs; vd;whh;fs;. mt;thNw nra;Njhk;. Fspj;Jtpl;Lg;gpwF nrd;wdh;.

(mg;NghJ) kaf;fKw;W tpl;ldh;. mjd;gpwF njsptile;J~[dq;fnsy;yhk; njhOJ tpl;lhh;fsh? vdf;Nfl;ldh;.

~,y;iy my;yh`;tpd; J}jh; mth;fNs mth;fs; cq;fisvjph;ghh;f;fpd;wdh;~ vdf;$wpNdhk;. (mg;NghJ) Fspf;Fk;ghj;jpuj;jpy; vdf;fhf jz;zPh; itAq;fs; vd;whh;fs;.mt;thNw nra;Njhk;. Fspj;Jtpl;Lg; gpwF nrd;wdh;.mg;NghJ kaf;fKw;W tpl;ldh;. gpwF njspe;J[dq;fnshy;yhk;; njhOJ tpl;lhh;fsh? vdf;Nfl;ldh;.ehq;fs; ~,y;iy my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fNs mth;fs; cq;fis vjph;ghh;f;fpwhh;fs;~

vdf;$wpNdhk;. (mjw;fth;fs;) Fspf;Fk; ghj;jpuj;jpy;vdf;fhf jz;zPh; itAq;fs; vd;whh;fs;. mt;thNwnra;Njhk;. Fspj;Jtpl;Lg; gpwF nrd;wdh;. mth;fSf;Fkaf;fNkw;gl;L tpl;lJ. mjd;gpwF mth;fs; njspe;J[dq;fnshy;yhk; njhOJ tpl;lhh;fsh? vd;wdh;. ,y;iy

Page 237: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 237/361

  237

myy;h`tpd; J}jh; mth;fNs mth;fs; cq;fisvjph;ghh;fpwhh;fs;~ vdf;$wpNdhk;.

gs;spapy; [dq;fnsy;yhk; filrp ,\hitj;

njhOtjw;f;fhf my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fis vjph;ghh;j;jthW gs;spapy;jq;fpapUe;jdh; vd Map\h uspay;yh`{ md;`h$Wfpwhh;fs;.

mjd;gpwF my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; mG+gf;U uspay;yh`{ md;`{mth;fspd;ghy; xU kdpjiu mDg;gp kf;fSf;FnjhOifia elj;jpj;jUkhW $wr;nrhd;dhh;fs;. (mDg;gpitf;fg;gl;l) mth;> mG+gf;U uspay;yh`{ md;`{mth;fsplk; te;J ~epr;rakhf my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; ePq;fs;[dq;fSf;F njhOifia elj;jp jUkhWfl;lisapLfpd;wdh;~ vdf;$wpdhh;. mG+gf;U uspay;yh`{md;`{ mth;fs; ,uf;fkdk; gilj;jtuhf ,Ue;jdh;.(vdNt ckh; uspay;yh`{ md;`{ mth;fisg; ghh;j;J)~ckNu [dq;fSf;F njhOifia elj;jpj; nfhLq;fs;~

vd;wdh;. mjw;F ckh; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;~ePq;fs; jhd; mjw;F kpFe;j chpikAilath;fs;~ vd;wdh;.MfNt mG+gf;U uspay;yh`{ md;`{ mth;fs; me;jehl;fspy; [dq;fSf;F njhOifia elj;jp nfhLj;jdh;vd Map\h uspay;yh`{ md;`{ mth;fs; $wpdhh;.

mjd;gpwF my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; jq;fspy; ,Nyirg; ngw;wjhy; (cly;

eyk; rPuhdjhy;) ,uz;L kdpjh;fSf;F kj;jpapy; (mth;fs;jhq;fpg; gpbj;Jf; nfhs;s) Y`h; njhOiff;fhfntspNawp(te;j)dh;. mjpy; (jhq;fp te;j ,Uthpy;) xUth;mg;gh]; uspay;yh`{ md;`{ Mthh;. mg;NghJ mG+gf;Uuspay;yh`{ md;`{ mth;fs; kf;fSf;F njhOifelj;jpf; nfhz;bUe;jdh;. (my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;

Page 238: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 238/361

  238

miy`p t]y;yk; mth;fisf; fz;lJk; mG+gf;Uuspay;yh`{ md;`{ mth;fs; mq;fpUe;J js;spf;nfhs;sKad;wdh;. mth;fsplk; egp ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; js;spr;nry;y Ntz;lhk; vd irif

nra;jdh;. jhq;fp gpbj;J mioj;J te;j ,UtiuAk; ghh;j;J~mG+gf;U uspay;yh`{ md;`{ mth;fSf;F gf;fj;jpy;vd;id ePq;fs; (,UtUk; Nrh;e;J) mkur; nra;Aq;fs;~vd;wdh;. mjd;gb mG+gf;U uspay;yh`{ md;`{mth;fSf;Fg; gf;fj;jpy; xU tpyhg;gFjpapy; egp]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fis mt;tpUtUk;mkur;nra;jdh;. mG+gf;U uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;epd;wthW egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fspd;

njhOifiaj; njhOjdh;. kf;fnsy;yhk; mG+gf;Uuspay;yh`{ md;`{ mth;fspd; njhOifiaj;njhOjdh;. (,e;epiyapy;) egp ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; mkh;e;jpUf;f (njhOJ nfhz;ldh;.)

mg;Jy;yh`; gpd; mg;gh]; uspay;yh`{ md;`{mth;fsplk; ehd; (mwptpg;gth;) te;J egp ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; Neha;Aw;wpUe;J gw;wp Map\huspay;yh`{ md;`h mth;fs; vdf;F mwptpj;jhh;fNsmij vLj;Jf; $wl;Lkh?~ vdf;(mwptpg;ghsuhfpacigJy;yh`;) Nfl;Nld;. mjw;F mg;Jy;yh`; gpd;mg;gh]; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs; ~rhp~ vLj;Jf;$Wvd;wdh;. Map\h uspay;yh`{ md;`h mth;fsplk;(ehd;) Nfl;l (Nkw; $wg;gl;Ls;s) `jPij mg;gbNavLj;Jr; nrhy;ypf; fhl;bNdd;. mjpypUe;J vijAk;mth;fs; kWf;ftpy;iy. (vdpDk;) ~mg;gh]; uspay;yh`{md;`{ mth;fSld; (egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;

mth;fSf;Fj; Njhs; nfhLj;j) kw;w kdpjhpd; ngaiu(Map\h uspay;yh`{ md;`{ mth;fs; Fwpg;gpl;Lf;fhl;bdhh;fsh?~ vdf;Nfl;lhh;fs;. ehd; ~,y;iy vd;Nwd;.mjw;F mth;jhd; ~myp gpd; mgPjhypg;~ Mthh;vdf;$wpdhh;.

Page 239: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 239/361

  239

mwptpg;gth; : cigJy;yh`; gpd; mg;Jy;yh`;uspay;yh`{ md;`{

Fwpg;G :

1. mugpapy; ~,\hj;~ njhOifia filrp ~,\h~ vd;W`jP]py; $wg;gl;Ls;sJ.

2. egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; mkh;e;JnjhOjdh;. mG+gf;U uspay;yh`{ md;`{ mth;fis,khkhf Vw;Wg; gpd;gw;wpf; njhOjdh;. [dq;fnshy;yhk;mG+gf;U uspay;yh`{ md;`{ mth;fis gpd;gw;wpf;njhOjdh; vd;gij mwpe;J nfhs;f 

,khk; gpe;jptpl;lhy; mtuy;yhjth; Ke;Jthh; vd;gJ gw;wpaghlk;.

`jP]; vz; : 320

KfPuh gpd; \{/gh uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fSld; ~jG+f;~ (Aj;jj;jpy;)fpy; fye;J nfhz;ltuhthh;.

(mth; mwptpg;gjhtJ) my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; jq;fsJ NjitiaepiwNtw;Wtjw;fhf /g[;U njhOiff;F Kd;G (ntspNawpr;)nrd;whh;fs;. mth;fSf;fhf (jz;zPh;) ghj;jpuj;ijmth;fSld; Rke;Njd;. my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; vd;ghy; jpUk;gp te;jJk;ghj;jpuj;jpypUe;J (jz;zPiu) mth;fsJ ,U iffs; kPJk;Cw;w Muk;gpj;Njd;. mth;fsJ ,UifiaAk; Kk;Kiwf;fOtpdhh;fs;. mjd;gpwF jdJ Kd;if topahf[{g;ghitntspg;gLj;j Kad;whh;fs;. mth;fsJ [{g;ghtpd;,U Kd;iffSk; ,Uf;fkhf ,Ue;jJ. [{g;ghtpDs;jq;fsJ ,UiffisAk; Eioj;J [{g;ghtpd;fPo;ghfj;jpypUe;J jq;fsJ Kd;ifia ntspahf;fpdhh;fs;.jq;fsJ Kd;ifia Koq;if nkhop tiu fOtpdhh;fs;.

Page 240: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 240/361

mjd;gpwF jq;fsJ ,U fhYiwfspd; kPJk; jltpdh;.mjd;gpwF vd;ghy; Kd; te;jdh;. mLj;J KfPuh $Wfpwhh;.

(mjd;gpwF) my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p

t]y;yk; mth;fSld; (ehDk;) Kd;Ndhf;fp te;Jnfhz;bUe;Njd;. mg;Ju;u`;khd; gpd; mt;/g; mth;fs;[dq;fis Kw;gLj;jp mth;fSf;F njhOif elj;jpnfhz;bUf;f [dq;fis ehq;fs; ngw;Wf; nfhz;Nlhk;.my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; ,uz;L uf;mj;jpy; xU uf;mj;ij kl;LNkngw;Wf; nfhz;bUe;jhh;fs;. (njhOJ nfhz;bUe;j)[dq;fSld; kw;w uf;mj;ij njhOjhh;fs;. mg;Ju; u`;khd;

gpd; mt;/g; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs; ]yhk;nfhLj;jJk; my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; njhOifiag; G+h;j;jp nra;J nfhs;svOe;jdh;. mr;rk;gtk; K];yPk;fis jpLf;fplr; nra;jJ.j];gPi` mjpfg;gLj;jpdhh;fs;. egp ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; njhOifia Kbj;Jf; nfhz;Lmth;fis Kd;Ndhf;fpdh;. mjd;gpwF mofhfr; nra;jPh;fs;my;yJ epr;rakhf rhpahfr; nra;J tpl;Bh;fs;vdf;$wpdhh;fs;. mth;fs; ([dq;fs;) njhOifia Kjy;Neuj;jpy; njhOjJ mth;fSf;F kfpo;r;rp jUtjhf,Ue;jJ.

ghq;ifr; nrtpAw;wth; kPJ gs;spf;F tUtJ flik vd;gJgw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 321fz; ghh;itaw;w xU kdpjh; egp ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fsplk; te;J> my;yh`;tpd; J}jh;mth;fNs epr;rakhf vd;id gs;spf;F mioj;J tUk;cjtpahsh; ahUk; vdf;fpy;iy (vdf; $wp) jdf;F tPl;by;njhOJ nfhs;s mDkjp toq;FkhW Nfl;fpwhh;. mijf;

24

Page 241: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 241/361

  241

Nfl;l my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs;> mtUf;F mDkjpAk; toq;fptpl;ldh;. mDkjpngw;W mth; jpUk;gpaNghJ mtiu mioj;J njhOifapd;miog;ig (ghq;if) nrtpAWfpwPuh? vd;W Nfl;ldh;.

mjw;fth; Mk; vd;whh;. (mjw;F) gjpy; $WtPuhf(gs;spapy; te;J njhOtPuhf ) vd;W $wpdh;.

mwptpg;gth; : mG+`{iuuh uspay;yh`; md;`{.

[khj;jpd; rpwg;G

`jP]; vz; : 322

cq;fspy; xUth; jdpj;Jj; njhOtij tplTk; [khj;jpy;njhOtJ ,Ugj;ije;J gq;fpw;F Nky; mjpfkhfg;ngUtij tpl kpfr;rpwe;jjhFk; vd my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG+`{iuuh uspay;yh`; md;`{.

[khj;jpy; njhOtJ Neh;topapd; topKiwfspy; cs;sjhFk;vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 323A 

ahUila eatQ;rfj;jd;ik mwpag;gl;Ls;sNjh me;jeatQ;rfuy;yhj> my;yJ Neha;tha;g;gl;ltuy;yhjNtnwtUk; ([kh mj;J) njhOifia tpl;Lk; gpe;jkhl;lhh;vd;gij vq;fspy; ehd; epr;rakhf fz;L nfhz;Nld;.

tpahjp];juhf ,Ug;gpd; ,uz;L kdpjh;fSf;F kj;jpapy;njhOiff;F tUfpd;wtiu mth; (ele;J tUthh;) elg;ghh;.

epr;rakhf my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; Neh;topapd; topKiwfis vq;fSf;Ffw;Wj;je;Js;sdh;. Neh;topapd; topKiwfspy; cs;sJ jhd;epr;rakhf ve;jg; gs;spapy; mjw;fhf (njhOiff;fhf) ghq;F

Page 242: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 242/361

  242

$wg;gl;lNjh mjpy; njhOifia (epiwNtw;WtJ) vdmg;Jy;yh`; gpd; k];CJ uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;$wpdhh;fs;.

[khj;jpy; njhOtJ Neh;topapd; topKiwfspy; cs;sjhFk;vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 323B 

xUth; [khj;jpy; njhOtJ mth; tPl;by; njhOtijtplTk;> mtuJ filj;njUtpy; njhOtijtplTk;,UgJf;Fk; Nkw;gl;l juq;fis mjpfkhf ngw;Wj;jUfpwJ.mjhtJ mth;fspy; xUth; xSr; nra;J mij mofhd

Kiwapy; nra;J tpl;L mth; k];[pJf;F te;jhh;. mtiuj;njhOifia jtpu NtW vJTk; fpsg;gp tur;nra;atpy;iy. mth; njhOifiaj; jtpu NtW vijAk;ehltpy;iy. (vdNt ,e;epiyapy;) mtUf;F mjd; %yk;xU juk; cah;j;jg;gl;lNj jtpu> xU Fw;wk; mopf;fg;l;lNjjtpu mth; jdJ xt;nthU (fhy;) mbiaAk; vLj;Jitg;gjpy;iy. (,t;thW mth;) gs;spapDs; EioAk;tiu(cz;L)> NkYk; njhOif mtiuj; jLj;Jf; nfhz;bUf;Fk;

fhynky;yhk; (njhOJ nfhz;bUf;Fk;tiu - mtUf;Fed;ik fpilj;Jf;nfhz;NlapUf;fpwJ)

mth;fspy; xUth; ve;j ,lj;jpy; njhOjhNuh me;j,lj;jpy; ,Uf;Fk;tiu thdth;fs; mthpd; kPJ ]ythj;$Wfpwhh;fs;. ~ah my;yh`; mtUf;F eP mUs; nra;thahfah my;yh`; mtuJ jt;ghit (ght kd;dpg;ig)mq;fPfhpj;jUs;thahf ~ vd mth; xSit

Kwpf;fhjtiuapYk; ahiuAk; ,ilQ;ry; nra;ahjtiuapYk;,t;thW gpuhh;j;jpj;j tz;zk; cs;sdh; vd my;yh`;tpd;J}jh; ]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk; mth;fs;$wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{

Page 243: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 243/361

Page 244: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 244/361

  244

mioj;Jr; nrd;W (njhOiff;F tuhj) mth;fsJ tPLfisneUg;ghy; vhpj;Jf; nfhSj;jptpLNtd;. (,th;fisg;Nghd;wth;fs;) jkf;F (mq;Nf) nfhLj;j (Mjhak; vYk;Gfpilf;fpwJ vd;W mwpthNuahdhy; mj;(,\hj;)

njhOiff;F M[uhthh;fs; vd my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk; mth;fs; $wpdhh;fs; vdNtnwhU mwptpg;gpy; mjpfkhf $wpAs;shh;

mwptpg;gth; : mG+`{iuuh uspay;yh`; md;`{

`jP]; vz; : 326

xU kdpjiu (mioj;J) [dq;fSf;Fj; njhOif

itf;FkhW ehd; fl;lisapl;L tpl;L> mjd;gpd; [{k;MnjhOifia tpl;Lk; vth; gpe;jptpLfpwhNuh me;jkdpjh;fspd; tPLfis ehd; neUg;ig itj;Jf;nfhOj;jptpLNtd; vd my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`{miy`p t]y;yk; mth;fs; [{k;M njhOifiatpl;Ltpl;L gpd; jq;fp tpl;lf; $l;lj;jhiug;ghh;j;J(fLikahf) $wpdh; vd mg;Jy;yh`; gpd; k];CJuspay;yh`{ md;`{ mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;.

njhOifia mofhfj; njhOtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 327

xU ehs; my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`{ miy`pt]y;yk; mth;fs; vq;fSf;Fj; njhOif elj;jpdhh;fs;.njhOifia Kbj;J nfhz;l gpd;dh;> ',d;d kdpjNuckJ njhOifia eP mofhf;fpf; nfhs;s Ntz;lhkh?

njhof;$bath; njhOjhy;> mth; vt;thW njhOifiaepiwNtw;Wfpwhh; vd cw;W Nehf;f Ntz;lhkh? xUth;njhOtnjy;yhk; mtUf;fhf (mtuJ ghq;fpy; ed;ikiar;Nrh;j;Jf; nfhs;stjw;fhf)j;jhd;. epr;rakhf my;yh`;tpd;kPJ rj;jpakhf ehd; vdf;F Kd;dhy; (,Ug;gijg;) ghh;g;gJ

Page 245: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 245/361

  245

Nghd;Nw vdf;Fg; gpd;dhypUg;ijAk; ghh;f;fpd;Nwd;"vdf;$wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{

njhOifapy; vy;yhr; nrayfisAk; epjhdkhfTk; mijKOikahfTk; nra;tJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 328

my;guh gpd; M[pg; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;:K`k;kJ ]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk; mth;fSld;mth;fsJ njhOifia myrpNdd;. mth;fsJ epiyia

(epiyf;Fg;gpwF) mth;fsJ U$cit mth;fspd;U$ctpw;Fg; gpwF> epiyapy; rkkhf ,Ue;jij> mth;fs;][;jhit> ,U ][;jhtpw;F kj;jpapy; mth;fspd;mkUjiy> mth;fspd; ][;jh> ]yhk; nfhLj;JjpUk;Gtjw;fpilapy; cs;s (vy;yh nray;fSk;) fpl;lj;jl;lrkkhdjhf ,Ue;jij ehd; ngw;Wf;nfhz;Nld;vdf;$Wfpwhh;fs;.

`jP]; vz; : 329

epr;rakhf my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`{ miy`pt]y;yk; mth;fs; vq;fSf;Fj; njhOif elj;jpaij ehd;fz;lJ Nghd;W cq;fSf;Fj; njhOif elj;Jtjpy; ehd;Fiw itf;fkhl;Nld; vd md]; uspay;yh`{ md;`{$Wfpwhh;fs;. md]; mth;fs; xU fhhpaj;ijr;nra;Jte;jdh;. (Mdhy; mij) ePq;fs; nra;a ehd;fhztpy;iy vdf;$wptpl;L> U$ctpypUe;J (md];

mth;fs;) jd; jiyia epkph;j;Jthh;fshapd; epiyapy;rhpahf epd;WtpLth;> Kbthf (mthpd; ,e;epiyiaf; fz;L)$wf;$bath;> mth; epr;rakhf kwe;Jtpl;lhh; vd;Nw$wptpLth;. (Kjy;) ][;jhtpypUe;J mth; jiyiacah;j;jpdhy; ];jpukhf ,Ue;J tpLth; (mt;tsT mjpfNeuk; mkh;e;J tpLfpwhh; ,jidg;ghh;j;J) $wf;$bath;

Page 246: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 246/361

  246

Kbthf epr;rakhf mth; (kWKiw ][;jh nra;tij)kwe;Nj tpl;lhh; vdf;$wptpLthh;. vd;w ,e;j `jPi]mwptpg;gth;fspy; xUtuhd jhgpj; uspay;yh`{ md;`{$Wfpwhh;.

`jP]; vz; : 330

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk;mth;fsplk; ve;j njhOif kpfr; rpwg;Gf;FhpaJ? vdf;Nfl;fg;gl;lJ. (mjw;F) ePz;l epiyAila njhOifvdf;$wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : [hgph; uspay;yh`{ md;`{

njhOifapy; mikjpfhf;f Ntz;Lk; vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 331

xU ehs; my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`{ miy`pt]y;yk; mth;fs; (tPl;bypUe;J) ntspNawp (vq;fs;ghy;te;jdh;) te;J Fjpiufs; epiyapy;yhJ thy;fisAk;fhy;fisAk; (Ml;Ltijg;) Nghd;W cq;fsJ iffis1 

cah;j;jp (Ml;lf;$b)th;fshf ehd; fhz Neh;e;jJ Vd;?(vdf;Nfl;Ltpl;L) njhOifapy; mikjpfhUq;fs;.mjd;gpwF (xU rkak;) ntspg;gl;L vq;fspd;ghy; te;Jvq;fis tl;lkpl;lth;fshff; fz;ldh;. cq;fisjdpj;jdpahf tl;lkpl;lth;fshf ehd; fhz Neh;e;jJ Vd;?vdf;$wpdhh;fs;. mjd;gpwF xU rkak; vq;fspd;ghy;ntspg;gl;L mkuh;fs; jq;fspd; ,ul;rfdplj;jpy; mzpahfepw;gJ Nghd;W ePq;fs; mzpapy; epw;f Ntz;lhkh?

vd;wdh;. my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`{ miy`pt]y;yk; mth;fNs mkuh;fs; jq;fsJ ,ul;rfdplk;mzpapy; vt;thW epw;fpwhh;fs; vd ehq;fs; Nfl;Nlhk;.(mjw;fth;fs;) Ke;jpa mzpfis epiwT nra;fpwhh;fs;vdf;$wpdhh;fs;.

Page 247: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 247/361

  247

mwptpg;gth; : [hgph; gpd; ]Kuh uspay;yh`{ md;`{

Fwpg;G : 1 [hgph; gpd; ]Kuh uspay;yh`{ md;`{mth;fSila kw;nwhU mwptpg;gpy; njhOifapy; ]yhk;

nfhLf;f ~m];]yhK miyf;Fk;~> ~m];]yhK miyf;Fk;~vd ehq;fs; $Wk; rkak; vq;fsJ ,U iffiscah;j;jpath;fshff; ]yhk; nfhLj;Jf; nfhz;bUe;Njhk;.mJ jtwhdJ. mijr;nra;tij jtph;f;f Ntz;Lk; vd;gijtpsf;fpf; $wpaNghJ jhd; my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk; mth;fs; ~Fjpiufs;>epiyapy;yhky; fhy;fisAk; thy;fisAk; Ml;LtJNghd;W cq;fsJ iffis cah;j;jp ePq;fs; Ml;bf;

nfhz;bUf;f ehd; ghh;j;jpUf;fpNwNd (cq;fis mt;thWnra;a itj;jJ vJ?~) vdf; Nfl;lhh;fs;. MfNt ,J]yhk; nfhLg;gjw;F Kd;G iffis Ml;LtJ fz;bj;Jf;$wg;gl;lJ vd;gijAk; ftdj;jpy; nfhs;f.

MapDk; ~mj;jh`pa;ahj; ,Ug;gpy; egp ]y;yy;yh`{miy`p t]y;yk; mth;fs; ,Ue;jNghJ jq;fsJMs;fhl;b tpuiy mirj;jthW JM nra;J nfhz;bUf;fehz; fz;Nld;~ vd thapy; gpd; `{[;h; uspay;yh`{

md;`{ mth;fs; mwptpf;Fk; `jP]; mG+jhTjpy;gjpthfpAs;sJ. ~mj;jh`pa;ahj; ,Ug;gpy; njhlf;fk; Kjy;filrp tiu tpuiy mirj;Jf; nfhz;bUg;gij ,e;j`jP]; njspTgLj;JfpwJ. ,ij ,khk; khypf; uspay;yh`{md;`{ mth;fSk; mth;fsy;yhj(kw;w)th;fSk; vLj;Jr;nray;gl;bUf;fpd;wdh;. njhOifapy; tpuyhy; irf;fpiznra;ayhkh? vd m`;kJ u`;k(j;)Jy;yh`p miy`pmth;fsplk; Nfl;lf;fg;gl;ljw;F ~Mk; fbdkhf~

vdf;$wpdh;.

egp ]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk; mth;fs; tpuiymirf;fNtapy;iy vd;w `jP]; gjpthfpAs;s njhlh; epiyngw;W epw;ftpy;iy (rhpahdjy;y) vd;gij mG+jhTjpy;

Page 248: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 248/361

  248

cs;s gy`Pdkhd `jP];fspy; ehd; (i\f; my;ghdp)njspTgLj;jpAs;Nsd;.

tpuiy irf;fpizf;Fg; gpwF itj;J tpLtjw;Fk;

(mjhtJ) ~yhapyh`h~ tpy; J}f;fp ~,y;yy;yh`;~ tpy; NghlNtz;Lnkd;gjw;Fk; egptopapy; (Rd;dj;jpy;) vt;tpjMjhukpy;iy. ,e;j `jP]pd; njsptpw;F mJ xUkhw;wkhdjhFk; vd;gij fUj;jpy; nfhs;f.

njhOJ nfhz;bUg;gth;f;F ~]yhk;~ $wg;gl;lhy; gjpy;irf;fpiz nra;ayhk; vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 332

epr;rakhf my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`{ miy`pt]y;yk; mth;fs; xU Njitapd; epkpj;jk; vd;idmDg;gp itj;jhh;fs;. (mij Kbj;Jf; nfhz;l) gpd;(thfdj;jpd; kPJ) mth;fs; nrd;W nfhz;bUf;fmth;fsplk; ehd; jpUk;gp te;jile;Njd;. mg;nghOJ(mt;thfdj;jpd; kPJ mth;fs; njhOJ nfhz;bUe;jhh;fs;vd;W Fijgh $Wfpwhh;) mth;fSf;F ]yhk; $wpNdd;.

vd;ghy; (`jP]pd; rpy mwptpg;Gfspy; te;Js;sthWmth;fsJ jiyapdhy;) irf;fpid nra;jhh;fs;.  mth;fs;njhOifia Kbj;Jf; nfhz;L vd;id mioj;J'epr;rakhf ePh; rpwpJ ]yhk; $wpdPh; ehd; (mg;nghOJ)njhOJ nfhz;bUe;Njd;" vdf;$wpdhh;fs;. me;j rkak;#hpa m];jkdj;jpiria Kd;Ndhf;fpath;fshf mth;fs;,Ue;jdh; vd [hgph; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;$Wfpwhh;fs;.

njhOifapy; NgRtJ khw;wg;gl;Ltpl;lJ vd;gJ gw;wpaghlk;.

`jP]; vz; : 333

Page 249: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 249/361

  249

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk;mth;fSld; ehd; njhOJ nfhz;bUe;j nghOJ>$l;lj;jpypUe;j xU kdpjh; Jk;kpdhh;. (mwptpg;ghsuhfpaehd;) ah;`Kfy;yh`; vdf;$wpNdd;.

$l;lj;jpypUe;jth;fnsy;yhk; jq;fs; ghh;itapdhy; vd;idvwpj;jdh;. vd; jha; vd;id ,oe;J tpl;l ifNrjNkcq;fs; fhhpankd;d? vd;id Vd; mt;thW ghh;f;fpwPh;fs;?vd ehd; $wpNdd;. mth;fsJ ifahy; mth;fsJnjhilapy; mbj;Jf; nfhz;ldh;. mth;fnsy;yhk;(mg;ghh;itapd; %yk;) ehd; NgrhjpUf;f epidf;fpwhh;fs;vd;gij czh;e;j NghJ ehd; (vd; kPJ) Nfhgg;gl;L vd;epiyia khw;wpf;nfhz;L NgrhjpUe;J tpl;Nld;.

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk;mth;fs; njhOifia Kbj;Jf;nfhz;l NghJ> vd; jhAk;je;ijAk; mtUf;F rkh;gzkhf> mjw;F Kd;Gk; mjw;Fgpd;Gk; fw;Wj;jUk; tp\aj;jpy; mth;fis tpl mofhd>rpwe;j xU fw;Wj;jUgtiu ehd; fhztpy;iy. my;yh`;tpd;kPJ rj;jpakhf mth;fs; vd;id tpul;lNth vd;idmbf;fNth> vd;id NgrNth ,y;iy. mjd; gpwFepr;rakhf ,e;j njhOif> mjpy; kdpjh;fspd; ve;jg;Ngr;Rk;

rPuhd(Kiwahd)jy;y (vdpDk;) mJ j];gP`{k;> jf;gPUk;Fh;Mid XJtJkhFk; vd;wdh;. (my;yJ) my;yh`;tpd;J}jh; ]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk; mth;fs; $wpaJNghd;W)

my;yh`;tpd; J}jh; mth;fNs epr;rakhf ehd; mwpahikfhyj;ij tpl;L Gjpatd;. epr;rakhf my;yh`; ,];yhj;ij(khh;f;fkhf) mDg;gpitj;jhd;. vq;fspy; rpyh;N[hrpah;fsplk; tUfpd;wdh; vdf;$wpNdd;. (mjw;fth;fs;)

eP mth;fsplk; nrhy;yhjPh; vd;wdh;. vq;fspy; rpyMlth;fs; rFdk; ghh;f;fpd;wdh; vd;W $wpNdd;. mJmth;fspd; kdq;fspy; Vw;glf;$ba xd;whFk;> vdNt(mth;fis vt;tpj nray;ghLfspypUe;Jk;) jLj;JtplNtz;lhk; (ve;j nray;ghLfspypUe;Jk; mJ cq;fis

Page 250: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 250/361

  25

epr;rakhf jLj;Jtpl Ntz;lhk; vd ,g;D ]yh $Wfpwhh;)vd;wdh;. 

vq;fspy; rpy Mlth;fs; NfhLfis fpopf;ff;$bath;fshf

,Ue;jdh; vd;W $wpNdd;. mjw;fth;fs;> egp khh;fspy; xUegp NfhL fpopf;ff;$batuhf ,Ue;jhh;. ahhpd; NfhL(fpopj;jy;) mf;Nfhl;bw;F xj;jpUe;jNjh mJ jhd;vdf;$wpdhh;fs;. (me;j egp Nghl;l Nfhl;bw;F Vw;wthWNghLtjw;F> ekf;F mJ gw;wpa mwptpy;iy> MfNt mJekf;F elf;f Kbahj tp\ak; vd;W $wp eilngwhj xUfhhpaj;ij ,jw;F xg;gpl;Lf;$wp nra;a Ntz;lhk; vd;gijtpsf;Ffpwhh;fs;)

vd;dplk; xU mbik ngz; ,Ue;jhs;. (mts;) c`Jkiyg;gf;fKk; [thdpa;ah gFjpapYk; MLfis Nka;(g;gJtof;fk;)j;Jf; nfhz;bUe;jhs;. XU ehs; nrd;W ghh;f;Fk;nghOJ mts; Nka;j;Jf; nfhz;bUe;j MLfspypUe;J xUMl;il Xeha; nfhz;L nrd;Wtpl;lJ. ehDk; MjKilakf;fspy; xU kdpjd; jhd;> mth;fs; ifNrjg;gLtJNghd;W ehDk; ifNrjg;gl;Nld;. MapDk; (Nfhgk;kpFe;jjpd; fhuzkhf) ehd; vd; ifia tphpj;J mts;

Kfj;jpy; Ntfkhf mbj;J tpl;Nld;. ,t;tp\ak; (vdf;F)kpfg;nghpajhf ,Ue;jjpd; fhuzkhf (,J gw;wpf; $wpNfl;f) my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`{ miy`pt]y;yk; mth;fsplk; ehd; te;Njd;. my;yh`;tpd; J}jh;mth;fNs mg;ngz;iz chpik tpl;L tpll;Lkhvdf;Nfl;Nld;. (mjw;F) mg;ngz;iz vd;dplk;nfhz;LthUk; vdf;$wpdhh;. (mjw;fpzq;f) ehDk;mg;ngz;iz (mioj;Jf; nfhz;L te;Njd;.

mg;ngz;zplk; my;yh`; vq;fpUf;fpwhd;? vdf; Nfl;ldh;.(mg;ngz;) thdj;jpy; vdf;$wpdhs;. (clNd)mg;ngz;iz chpik tpl;LtpLtPuhf epr;rakhf mts;tpRthrq; nfhz;ltshf ,Uf;fpwhs; vdf;$wpdhh;fs;.

Page 251: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 251/361

  251

mwptpg;gth; : Kmtpah gpd; my;`fk; uspay;yh`{md;`{

Fwpg;G : my;yh`; thdj;jpy; ,Uf;fpwhd; mh;\pd; kPJ

rhpahf cah;e;jpUf;fpwhd; vd;gNj Fh;Md; `jP];fspd;njspT. jdJ rpU\;bfspy; vjw;Fk; xg;gw;w mtidrhpahf Ghpe;J nfhs;shJ J}zpYk; ,Uf;fpwhd;JUk;gpYkpUf;fpwhd; vq;Fk; tpahgpj;jpUf;fpwhd;>mike;J,Uf;fpwhd; mh;\pd; kPJ rhpahf mkh;j;jpUf;fpwhd;vd;nwy;yhk; nghUs; $wNth fUj;Jf; $wNth ekf;FahUf;Fk; my;yh`; chpik juNt ,y;iy. fhuzk;:-~Fy;`{ty;yh`{~ mj;jpahj;jpd; ,Wjpapy; mtDf;F

epfuhf vtUk; ,y;iy vd;Wk;> mtidg; Nghd;W vJTNk,y;iy vd;Wk; jd;idg;gw;wp my;yh`; njspthf$wpapUf;f mtDf;F xU ctikia fw;gpj;J kdjpy; te;jmy;yJ Nfs;tpg;gl;l vy;yhg; nghUisAk; tpl;Ltpl;L>~~my;yh`; mtDf;Nf cz;lhd jFjpf;nfhg;g mh;\pd;kPjpUf;fpwhd; vdf;$wpAk; nfhs;ifahff; nfhz;LkpUg;gNjrhpahdjhFk;. MfNt Fh;Md; `jP];fspy; njsptpy;epUgdkhd> ]`hgh uspay;yh`{ md;`{k; m[;k<d;mth;fSk; mth;fisg;gpd;gw;wpa Ke;jpa ey;yth;fshd]yG];]hyp`pd;fspd; nfhs;ifahFk;> ,khk; khypf;u`;kj;Jy;yh`; miy`p mth;fsplk; my;yh`; mh;\pd;kPjpUg;gijg; gw;wpf; Nfl;fg;gl;ljw;F mtd; mh;\pd;kPjpUf;fpwhd; vd;gJ mwpag;gl;ljhFk; vt;thW vd;gJahUf;Fk; njhpahjjhFk;. vt;thW vd;w Nfs;tpNa~gpj;mj;~jhFk;> my;yh`; mh;\pd; kPjpUf;fpwhd; vd;gijnfhs;ifahf Vw;W ek;gpf;if nfhs;tJ flikahFk;vdf;$wpdhh;fs;. mt;thNw ekJ <khdpUf;f my;yh`;

ey;Yjtp nra;thdhf .

`jP]; vz; : 334

',iwtDf;fhf gzpe;jth;fshf (njhOifapy;) epy;Yq;fs;"vd;w trdk; ,wq;Fk; tiu njhOifapy; ehq;fs;

Page 252: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 252/361

  252

Ngrpf;nfhz;bUe;Njhk;> xUth; mth; mUfpy; njhOifapy;,Ug;gtNuhLk; Ngrpf;nfhz;bUg;ghh;. (,t;trdk;,wq;fpagpd;) tha; nghj;jp NgrhjpUf;FkhW ehq;fs;fl;lisaplg;gl;Nlhk;. NgRtjpypUe;J jLf;fg;gl;L

tpl;Nlhk; vd i[J gpd; mh;f;fk; uspay;yh`{ md;`{$Wfpwhh;fs;.

njhOifapy; Njitf;fhf j];gP`; $WtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 335

(njhOifapy; jtW Vw;gl;L tpl;lhy; mij epidTgLj;j)'j];gP`; ($WtJ) Mlth;fSf;Fk;> ifjl;LtJ1 

ngz;fSf;FhpajhFk;" vd my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk; mth;fs; $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{

Fwpg;G : 1 ngz;fs; ifjl;LtJ ek; tof;fj;jpy;ifjl;LtJ Nghd;wjy;y. khwhf xU ifapd; Nky;gFjpapd;kPJ kW ifapd; cs;gFjpapdhy; jl;lNtz;Lk;.

njhOifapy; ,Uf;Fk; NghJ thdj;jpd; ghy; ghh;itiacah;j;JtJ jLf;fg;gl;lJ vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 336

'njhOifapy; JM nra;Akplj;J mth;fsJ ghh;itfisthdj;jpd;ghy; cah;j;Jfpwhh;fNs me;j r%fj;jth;fs;(mij) Kbj;Jf; nfhs;s(tpl;Ltpl)Tk;. my;yJ mth;fsJghh;itfs; gwpf;fg;gl;Ltplyhk;" vd my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk; mth;fs; $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{

njhOJ nfhz;bUg;gtUf;F Kd; nry;tJ fbdkhdFw;wk;> vd;gJ gw;wpa ghlk;.

Page 253: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 253/361

  253

`jP]; vz; : 337

i[Jgpd; fhypj; my;[{`dP uspay;yh`{ md;`{vd;gth; mG+[{i`k; vd;gthplk; 'njhOJ

nfhz;bUg;gtUf;F Kd;dhy; ele;J nry;tijg;gw;wpmy;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk;mth;fsplk;> (mth;) vd;d Nfs;tpg;gl;lhh;" vd;gijNfl;Ltu G];U gpd; ]aPJ vd;gtiu mDg;gpdhh;.

'njhOJ nfhz;bUg;gtUf;F Kd; nry;gth; jd; kPJ vd;djz;lid cz;L vdj; njhpe;J nfhs;thuhdhy;>njhOgtUf;F Kd; mth; fle;J (FWf;Nf) nry;tijtpl>ehw;gJfs; epw;gJ mtUf;Fr; rpwe;jjhf ,Uf;Fk;" vdmy;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk;mth;fs; $wpajhf mG+[{i`k; $wpdhh;.

(ehw;gJ vd;gJ) ehw;gJ ehl;fsh? ehw;gJ khjkh? my;yJehw;gJ tUlq;fsh> vdf;Fj; njhpatpy;iy vd mGe;es;U$Wfpwhh;.

mwptpg;gth; : G];Ugpd; ]aPJ uspay;yh`{ md;`{

njhOk; NghJ FWf;Nf nry;tij jLg;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 338

njhOk; NghJ [dq;fs; (FWf;Nf) ele;J nry;tjpypUe;J(jLg;Gf;F) kiwj;Jf; nfhs;Sk; kiwg;ig (itj;J)Mf;fpajd; gpd; xU rkak; [{k;M ehsd;W ehd;>mG+]aPJy; Fj;hP uspay;yh`{ md;`{ mth;fSld;

,Uf;f mth; (mG+]aPJy; Fj;hP uspay;yh`{ md;`{)njhOJ nfhz;bUf;Fk; NghJ gD} mgP K[j; $l;lj;ijr;Nrh;e;j xU thyp kdpjh; te;J (njhOJ nfhz;bUe;j)mtUf;F Kd; jhz;br; nry;y Kad;whh;. (jd; Kd; mth;)nry;yhJ jLg;gjw;f;fhf (mG+]aPJy; Fj;hP uspay;yh`{md;`{) mth;fs;> mtuJ njhz;ilf; Fopapy;

Page 254: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 254/361

  254

jl;bzhh;fs;. (mth; Rw;Wk; Kw;Wk;) ghh;j;jhh;(,Ug;gpDk;mtUf;F) ntspNsw NtW top fpilf;ftpy;iy. (vdNt)mth; jpUk;gp te;J (kPz;Lk; mtiu fle;J nry;y Kad;wNghJ) Ke;jpa jlitia tpl kpff;fLikahf mtuJ Fuy;

tiyapy; (ifia itj;J) jl;b(s;sp)dhh;. js;sg;gl;l mth;epiyahf epd;W tpl;lhh;. (epd;wthW) mG+]aPJy; Fj;hpaplk;rz;ilAk; Nghl;lhh;. mg;nghOJ mtiu mq;fpUe;jkf;fs; (rz;ilapLtjpypUe;J) mtiuj; jLj;jdh;. (mLj;J)kh;thd; mth;fsplk; Eioe;J mth; (jdf;F)epfo;e;j(tpguj;ij)f;$wp Kiwapl;lhh;.

mLj;J mG+]aPJy; Fj;hP uspay;yh`{ md;`{ kh;thdplk;

Eioe;jhh; (te;jhh;) vd mwptpg;ghsh; $Wfpwhh;. kh;thd;>mthplk; ckf;Fk; cd; rNfjuhpd; kfDf;Fk; (,ilapy;)vd;d ele;jJ> mth; ck;ikg;gw;wp (,q;F) Kiwapl;Lf;nfhz;L te;jhh; vdf;$wpdhh;. mijf;Nfl;l mG+]aPJy;Fj;hP uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;

'cq;fspy; ahNuDk; njhOjhy;> [dq;fspypUe;J (jd;idkiwj;Jj;(jLj;)Jf; nfhs;Sk;) xU kiwg;ig Mf;fpf;nfhs;thh;. mth; mt;thW kiwg;ig Mf;fpajd; gpd;

ahNuDk; mtUf;F Kd; (mtiu) fle;J nry;y(Kaw;rpj;jhy;) mtuJ njhz;ilf;Fopapy; ifiaitj;Jf;jl;l(s;s)Tk;. mth; kWj;jhy; mtiuf; nfhy;yTk;".epr;rakhf mth; i\j;jhdhFk; vd my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk; mth;fs; $w ehd;Nfl;Nld; vdf; $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG+]hyp`; m];]khd; uspay;yh`{

md;`{njhOgth; kiwj;Jf;1 nfhs;tJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 339

Page 255: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 255/361

  255

ehq;fs; njhOJ nfhz;bUf;Fk; NghJ vq;fSf;F Kd;fhy;eilfs; ele;J nrd;W nfhz;bUf;Fk;. (vdNt) mJgw;wp my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk;mth;f(splk; Nfl;Nlhk;)Sf;Ff; $wpNdhk;. (mjw;F

]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk; mth;fs;) thfdj;jpd;gpd; gFjpapypUf;Fk; Fr;rp Nghd;wJ cq;fspy; xUtUf;FKd;ghf> ,Uf;f> vJ mtUf;F Kd;ghf ele;J nrd;whYk;(mJ) mtUf;F vt;tpj ,ilA+Wk; nra;ahJ (mtUilanjhOif tPzhfhJ) vd my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`{miy`p t]y;yk; mth;fs; $wpdhh;fs; vd jy;`h gpd;cigJy;yh`; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs; $Wfpwhh;fs;.

Fwpg;G : 1 jLg;ig (kiwg;ig) Mf;Ftjd; Nehf;fk;-njhOgth; jd; ghh;itia cs;slf;fpf; nfhs;tjw;Fk;>njhOgtUf;F rkPgkhf nry;gtiu jLg;gjw;fhFk;.

<l;bapd; jiyg;gFjpia kiwg;ghf itj;J mjd;ghy;njhOtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 340

ngUehsd;W (njhOifia elj;jpju) egp ]y;yy;yh`{miy`p t]y;yk; mth;fs; ntspNa tUthh;fshapd;mth;fSf;F Kd;ghf <l;bapd; jiyg;ghfk; el;Litf;fg;gLk;.

mjd;ghy; ]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk; mth;fSk;>[dq;fnsy;NyhUk; mth;fSf;Fg; gpd;dhYk; (epd;W)njhOthh;fs;. gazj;jpYk; mJ Nghd;Nw nra;thh;fs;.mq;fpUe;J (mij mbg;gilahf itj;Jj;) jhd;

jiyth;fSk; (mt;thW nra;a) vLj;Jf; nfhz;lhh;fs;.

Fwpg;G : thfdj;jpy; njhOgth; jdf;F Kd; nry;gtiuj;jLf;f kiwg;ghf Mf;fpj; njhOjy; vd;gNj ,jd; fUj;J.

Page 256: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 256/361

`jP]; vz; 340y; <l;bapd; jiyg;gFjpia kiwg;ghfitj;J njhOJs;sdh; vd cs;sJ. ,itahtw;Wf;Fk;fUj;J ,itfis kiwg;ghf itj;J njhOJs;sdh;vd;gNj my;yhky; <l;bf;Nfh khl;Lf;Nfh my;yJ

kiwg;ghf Mf;fg;gLk; nghUs;fSf;Nfh tzf;fky;yvd;gij ftdj;jpy; nfhs;f

thfdj;jpd; ghy; njhOtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 341

epr;rakhf egp ]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk; mth;fs;jq;fsJ thfdj;ij FWf;fpyhf;fp (kiwg;ghf itj;J)mjd;ghy; njhof;$bath;fshf ,Ue;jdh;.

mwptpg;gth; : ,g;D ckh; uspay;yh`{ md;`{

kiwg;gpw;F mg;ghy; njhOJ nfhz;bUg;gtUf;F Kd;Gele;J nry;Yjy; gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 342

Njhypdhy; jahhpf;fg;gl;l rptg;G epwKila Fg;ghtpDs;($lhuj;jpDs; ,Uf;f) my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fis mt;d; gpd;mgP[{i`ghtpd; je;ij fz;lhh;.

XS nra;Ak; ghj;jpuj;ij gpyhy; uspay;yh`{ md;`{mth;fs; ntspNa nfhz;L tu ehd; fz;Nld;. (mg;NghJ)[dq;fnsy;NyhUk; mg;ghj;jpuj;jpd;ghy; tpiue;Jnry;tijAk; fz;Nld;. mg;(ghj;jpuj;)jpypUe;J vij ahh;ngw;whNuh? mij mth; jltpf; nfhz;lhh;. mjpypUe;Jfpilf;fg; nghwhjth; jd;Dld; ,Ue;jthpd; ifapd;<uj;jpypUe;J vLj;Jf; nfhs;fpwhh;.

256

Page 257: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 257/361

  257

mjd;gpd; gpyhy; uspay;yh`{ md;`{it ehd; fz;Nld;.(mth;) xU <l;bia ntspapy; nfhz;L te;J mij el;Litj;jhh;. (mJ rkak;) my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; rptg;G Mil (fPOk; NkYk;)

mzpe;jth;fshf (mt;thilia) fpuz;ilfhy; tiucah;j;jpath;fshf ntsp te;J> me;j <l;bapd; ghy;(mt;tPl;bia kiwg;ghf Mf;fp) [dq;fSf;F ,uz;Luf;mj; njhoitj;jhh;fs;. (mJ rkak;) [dq;fisAk;fhy;eilfisAk; <l;bf;F mg;ghy; nry;y ehd; fz;Nld;vd mt;d; gpd; mgP [pi`gh jd; je;ij $wpajhfmwptpf;fpwhh;.

njhOifapy; ,Lg;gpy; ifitj;J nfhs;tJjLf;fg;gl;ljhFk; vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 343

,Lg;gpy; ifitj;J nfhz;L njhOtij egp ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; epr;rakhf jLj;Js;shh;fs;vd mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;mwptpf;fpwhh;fs;.

njhOifapy; jdf;F Kd;ghf xUth; Jg;gpf;nfhs;tJtpyf;fg;gl;lnjd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 344

k];[pJ Kd;ghf fhiu vr;rpiy epr;rakhf my;yh`;tpd;J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; fz;lhh;fs;.(fz;lJk;) [dq;fis Nehf;fp te;J ~~cq;fspy; xUth; jdJ

,ul;rfDf;F Kd;ghf epd;W> mtDf;F Kd;dhy; epd;Wfhhpj;Jg;GfpwhNu mthpd; tp\ak; vd;d? vdf;Nfl;lhh;fs;.

cq;fspy; xUth; mth; (cq;fshy;) tuNtw;fg;gl;L> (gpd;)mth; Kfj;jpy; Jg;gg;gLtij mth; tpUk;Gthuh? cq;fspy;ahUf;NfDk; Jg;g Nehpl;lhy; jdJ ,lJ gf;fk; fhYf;F

Page 258: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 258/361

  258

fPNo Jg;gpf; nfhs;sTk;. mt;thW nra;arhj;jpakpy;iynadpy; ,t;thW nra;aTk;> (mjhtJ) jdJcilapd; xU gFjpapy; Jg;gp kW gFjpia mjd;kPJitj;Jj; Nja;j;jdh;. vd my; fhrpk; th;zpj;Jf;fhl;b

,t;thW mth; nra;aTk; vd;whh;.

mwptpg;gth; : mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{

njhOifapy; nfhl;lhtp (tUk;NghJ) mij mlf;fpf;nfhs;tJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 345

cq;fspy; njhOifapy; ahUf;NfDk; nfhl;lhtp te;jhy;,ad;w msT mij mlf;fpf; nfhs;sTk;. (fhuzk;)epr;rakhf i\j;jhd; (thapd; topahf) cs;Ns Eioe;JtpLfpwhd;.

Kw;nwhU mwptpg;gpy; jdJ ifapdhy; thapd; kPJ(itj;Jj;) jLf;fTk;. fhuzk; epr;rakhf i\j;jhd; cs;NsEioe;J tpLfpwhd;.

mwptpg;gth; : mG+ ]aPJy; Fj;hP uspay;yh`{ md;`{

njhOifapy; (,Uf;Fk; NghJ) Foe;ijfis Rke;Jnfhs;tJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 346

ckhkh gpd;j; mGy; Mi] (mjhtJ) my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fspd; kfshh;

i[dgpd; kfis jq;fspd; Njhspd; kPJ Rke;jth;fshf egp]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; [dq;fSf;F,khkj; nra;a (mwptpg;ghsh;) fz;Nld;. mth;fs; U$cnra;jhy; m(f;Foe;)ij(ia) (fPNo) tpl;L tpl;L>R[{JtpypUe;J cah;e;jhy; kPz;Lk; jpUg;gp (vLj;J)f;

Page 259: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 259/361

  259

nfhs;thh;fs; vd mG+f(j;)jhjh my; md;]hhp uspay;yh`{md;`{ mth;fs; mwptpf;fpd;whh;fs;.

njhOifapy; (new;wpia) jltpf;nfhs;tJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 347

'gs;spapy; (njhOk;NghJ) xl;bf;nfhz;bUf;Fk;nghbf;fw;fis new;wpapypUe;J (Jilj;Jf; nfhs;tJ gw;wp)egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fsplk;$w(Nfl;)fg;gl;lJ. mtrpakhf ePnra;(jltpf;nfhs;)tnjd;why; xNu Kiw kl;LNk"(nra;ayhk;) vdf;$wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : K[fpg; uspay;yh`{ md;`{

fhiu vr;rpiy nrUg;gp(d; mbg;ghfj;jp)y; Jg;gp kWnrWg;igf; nfhz;L Nja;j;Jf; nfhs;tJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 348

mg;Jy;yh`; gpd; \pf;fPh; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;>

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fSld; ehd; njhONjd;. (mg;NghJ ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs;) fhhp ckpo;e;J (jdJnrUg;igf; nfhz;L) jdJ nrUg;gpdhy; Nja;j;Jf;nfhz;lhh;fs; vdf;$Wfpwhh;fs;.

njhOk;NghJ jiy Kbiaf; fl;bf;nfhs;tJ jLf;fg;gl;lJvd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 349

mg;Jy;yh`; gpd; mg;gh]; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;mg;Jy;yh`; gpd; my; `hhp]; uspay;yh`{ md;`{vd;gtiu> mth; jiy (Kb) gpd; gFjpapy; RUl;bf;fl;lg;gl;ljhf (nfhz;ilaplg;gl;ljhf ,Uf;Fk; epiyapy;)

Page 260: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 260/361

  26

mth; njhOJ nfhz;bUf;ff; fz;lhh;. mij mg;Jy;yh`;gpd; mg;gh]; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs; fz;lJNkvOe;J (nrd;W) mf;nfhz;ilia mtpo;j;J tpl;L tpl;lhh;.mth; (mg;Jy;yh`; gpd; `hhp]; njhOifia Kbj;Jf;

nfhz;L ,g;D mg;gh]; mth;fspd; Kd; te;J> vd;jiyKbia (,t;thW mtpo;j;J tpl) cq;fSf;F vd;d(mtrpak;) Neh;e;jJ? vd;whh;. mjw;F ,g;D mg;gh];uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;> ,jw;F cjhuzk;(iffhy;fs;) fl;lg;gl;l epiyapy; njhOgtiug; Nghd;wJ jhd;.if fhy;fs; fl;lg;gl;l epiyapYk;> Kbia Kd;dhy;RUl;b itj;J njhOtJ jLf;fg;gl;ljhFk;. ,J Nghd;Wjhd; FLkpiaf; fl;bf; nfhz;L njhOtJk; vd;W

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; $w epr;rakhf ehd; Nfl;bUf;fpNwd;vdf;$wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mg;Jy;yh`; gpd; k];Cj; uspay;yh`{md;`{

czT jahuhf ,Uf;Fk; epiyapy; njhOtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 350

,uT rhg;ghL itf;fg;gl;L(tpl;l) epiyapy; njhOifNeuKk; te;J tpl;lhy; (kf;hpG Neuk; te;jJNk mf;fhykf;fs; ,uT czit rhg;gpl;L te;jdh;.)me;epiyf;nfhg;gj;jhd; kf;hpG njhOiff;F Kd;G ,uTrhg;ghl;il Kbj;Jf; nfhs;Sq;fs; vd egp ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; $wpdhh;fs;) k/hpGnjhOifia njhOKd; mij (rhg;gpl) Muk;gpj;JtpLq;fs;. cq;fsJ ,uT rhg;ghl;il (Kbg;gij) tpl;Lk;mtrug;glhjPh;fs;.

rhg;ghl;il Kbj;Jf; nfhz;L njhOiff;F nry;Yq;fs;.rhg;ghl;il jahuhf itj;Jf; nfhz;L mij cz;Ztijj;jtph;j;J tpl;L xUth; njho Muk;gpj;Jtpl;lhy; mtuJ

Page 261: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 261/361

  261

ftdk; rhg;ghl;bd; gf;fNk ,Uf;Fk;. epk;kjpahf mth;njhOifia epiwNtw;w KbahJ. MfNt jhd; ,t;thWnra;AkhW egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;$Wfpwhh;fs;.

mwptpg;gth; : md]; gpd; khypf; uspay;yh`{ md;`{

Fwpg;G : 1 kf;hpG Neuk; te;jJNk mf;fhykf;fs; ,uTczit rhg;gpl;L te;jdh;. me;ehisf;nfhg;gj;jhd; kf;hpGnjhOiff;F Kd;G ,uT rhg;ghl;il Kbj;Jf;nfhs;Sq;fs; vd egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; $wpdhh;fs;.

(njhOifapy; nra;aNtz;ba flikahd xd;iw) kwe;Jtpl;ljw;fhf njhOifapy; (mjw;fhf) ][;jh nra;aNtz;Lnkd;w (egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;)mth;fspd; fl;lis gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 351

cq;fspy; xUth; mtuJ njhOifapy; re;Njfg;gl;L> mth;njhOjJ %d;wh? my;yJ ehd;fh? vd mtUf;F njhpahJNgha;tpl;lhy; re;Njfg;gl;lij tpl;L tpl;L cWjpahfj;njhptijitj;J (tpLgl;lij) epiwT nra;aTk;. mjd;gpwF]yhk; nfhLg;gjw;F Kd; ,uz;L ][;jhf;fis mth;nra;J nfhs;sTk;. xU Ntis mth; [e;jhfnjhOjpUg;ghNuahdhy; ,e;j ][;jhf;fs; mth; njhOifia,ul;ilahf;fp tpLfpwJ. %d;Wf;F Nky; ehd;if epiwTnra;J mth; njhOjpUe;jhy; mt;tpU ][;jhf;fSk;i\j;jhDf;F ,opit cd;lhf;fp (kz;izf; ft;t itj;J)

tpLfpwJ vd my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; $wpajhf mG+]aPJy; my; Fj;hPuspay;yh`{ md;`{ mwptpf;fpwhh;fs;.

Page 262: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 262/361

Page 263: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 263/361

  263

`jP]; vz; : 353

'epr;rakhf egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;Fh;Mid Xjf;$bath;fshf ,Ue;jdh;. ][;jh cs;s

mj;jpahj;ij Xjp (mjw;nfd) ][;jh nra;thh;fs;. ehq;fSk;mth;fSld; ][;jh nra;Nthk;. vq;fspy; rpyUf;F jdJnew;wpia itf;f ,lk; fpilf;fhj mstpw;F MfptpLk;"vd ,g;D mg;gh]; ckh; uspay;yh`{ md;`{khmwptpf;fpwhh;fs;.

`jP]; vz; : 354

mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{ mth;fSld; ,\hj;

njhOifia ehd; (mwptpg;ghsh;) njhONjd;. ~,j];]khcd; \f;fj;~ vd;gij Xjp mj;njhOifapd; ][;jhnra;jhh;.(mjw;F ehd;) ,njd;d ][jh vdf;Nfl;Nld;. (mjw;fth;),ij Xjpajw;f;fhf mGy;fhrPk; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fSf;Fg; gpd;dhy; (ehd; njhOj NghJ)][;jh nra;jpUf;fpNwd; mth;fis ehd; (kWikapy;)re;jpf;Fk; tiu mij (XJk; nghOnjy;yhk;) mjidf;fz;L jtwhky; tplhJ ][;jh nra;jtdhfNt ,Ug;Ngd;

vd $wpajhf mG+uhgpc uspay;yh`{ md;`{mwptpf;fpwhh;fs;.

]{G`{ njhOifapy; FD}j; XJtJ gw;wpa ghlk;. 

`jP]; vz; : 355

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; /g[;U njhOifapy; fpuhmj;ij Kbj;J jf;gPH

$wp (U$ctpypUe;J) ~]kp my;yh`{ ypkd; `kpj`;>ug;ghdh ty(f;)fy; `k;J~ vdf;$wpathW jiyiaAk;cah;j;jpa gpd; epd;wthNw ~~ah my;yh`; tyPj; gpd; my;tyPijAk;> ]ykhgpd; `p\hikAk;> ma;ah\; gpd;mgPugPMitAk; %kpd;fspy; gy`Pdkhdth;fisAk;<Nlw;wk; ngwr; nra;(fhg;ghw;W)thahf

Page 264: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 264/361

  264

ah my;yh`; Ksh; $l;lj;jth; kPJ cd; jz;lidiaf;fbdg;gLj;Jthahf A+Rg; miy`p];]yhk; mth;fspd;fhyj;jpy; Vw;gl;l fLk; gQ;rj;ijg; Nghd;w (xU) gQ;rj;ijmth;fSf;F cz;lhf;Fthahf Ah my;yh`;

yp`;ahidAk;> up/yhidAk;> jf;thidAk; my;yh`;tpw;Fk;mtdJ J}jUf;Fk; khW nra;Jtpl;l c]a;ahitAk; ePrgpg;ghahf (cd; rhgj;ij mth;fspd; kPJ ,wf;Fthshf )vdf;$wf;$bath;fshf ,Ue;jdh;.

'fhhpaj;jpy ckf;NfJkpy;iy> mth;fsJ jt;ghit mtd;mq;fPfhpf;Fk; tiu> my;yJ mth;fis mtd; jz;bf;Fk;tiu (Vnddpy;) mth;fs; epr;rakhf mf;fpukf;fhuh;fshf

,Uf;fpd;wdh;." vd;w ,e;j trdk; ,wf;fg;gl;l nghOJepr;rakhf mij mth;fs; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; tpl;L tpl;lhh;fs; vd vq;fSf;F vl;baJ vdmG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{ $Wfpwhh;fs;.

S`hpYk;> mjy;yhj kw;w Neuq;fspYk; ~FD}j;~ XJtJgw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 356

my;yh`;tpd; kPJ Mizahf my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fspd; njhOifiacq;fSf;F (ehd;) neUf;fkhf;fpf; fhl;LNtd; vdmG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{ mth;fs; $wpdhh;fs;.

S`hpYk;> ,\htpYk; ]{G`{j; njhOifapYk; mth;fs;~FD}j;~ Xjf;$bath;fahf ,Ue;jhh;fs;. tpRthrpfSf;FJM nra;gth;fshfTk; fhgph;fis y/dj;J

nra;gth;fshfTk; ,Ue;jdh; vd mG+`{iuuh uspay;yh`{md;`{ mth;fs; $wpdhh;fs;.

k/f;hpgpy; ~FD}j;~ XJtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 357

Page 265: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 265/361

  265

'epr;rakhf my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; ]{G`{(j;njhOifap)Yk; k/hpgpYk;FD}j; Xjf;$bath;fshf ,Ue;jdh;." vd my;guhc gpd;M[pg; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;.

/g[;hpy; ,U uf;mj;Jfs; gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 358

/g[;U cjakhfp (ghq;F nrhy;yg;gl;L) tpl;lhy; ,Nyrhd,uz;L uf;mj;Jfisay;yhJ NtW vijAk; my;yh`;tpd;J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;njhokhl;lhh;fs; vd `g;]h uspay;yh`{ md;`{

mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;.

/g[;U ,uz;L uf;mj;jpd; rpwg;G vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 359

/g[;hpd; ,uz;L uf;mj;Jfs; Jd;ahitAk; me;jJd;ahtpy; cs;s midj;ijak; tpl kpfr; rpwe;jjhFk;vd my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;

mth;fs; $wpdhh;fs; vd Map\h uspay;yh`{ md;`hmth;fs; mwptpf;fpd;whh;fs;.

/g[;hpd; ,U uf;mj;Jfspy; XJtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 360

epr;rakhf my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; /g[;Uila ,U uf;mj;Jfspy; ~Fy;ah

ma;A`y; fh/gPUd;~ mj;jpahj;ijAk; ~Fy;ty;yh`{m`J~ mj;jpahj;ijAk; Xjf;$bath;fshf ,Ue;jhh;fs;vd mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;mwptpf;fpwhh;fs;.

Page 266: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 266/361

/g[;hpd; ,uz;L uf;mj;J (njhOif)f;Fg; gpwF gLj;J(cUSjy;) vOjy; gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 361

egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; /gI;hpd;,uz;L uf;mj;ij njhOJtpLthh;fshapd; ehd;tpopj;jpUe;jhy; vd;NdhL Ngrpf;nfhz;bUg;ghh;fs;.,y;iynadpy; tpyhg;gf;fk; gLj;Jg; GuSthh;fs; vdmd;id Map\h uspay;yh`{ md;`h mth;fs;mwptpf;fpwhh;fs;.

/gI;U njhOiff;Fg; gpwF njhOj ,lj;jpy; mkUjy;

gw;wpa ghlk;

`jP]; vz; : 362

]k;khf; gpd; `h;g; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;$Wfpwhh;fs;. ehd;> Ihgh; gpd; ]Kuh uspay;yh`{ md;`{mth;fsplk; ePh; my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fSld; cl;fhuf;$batuhf ,Ue;jPuh? vdf;Nfl;Nld;.

(mjw;F) Mk;>mjpfkhf ve;j K]y;yhtpy; (my;yh`;tpd;J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; ]{g;ifj;njhOfpwhh;fNsh my;yJ fhiyj; njhOifiaj;njhOfpwhh;fNsh mjpypUe;J #hpad; cjakhFk; tiuvOe;jpUf;f khl;lhh;fs;. #hpad; cjakhfp tpl;lhy; vOe;JtpLthh;fs;. (]`hghf;fs; uspay;yh`{ md;`{k;mI;k<d;) mwpahikf;fhy fhhpaq;fis mJgw;wp Ngrp

rphpj;J nfhz;bUg;ghh;fs;. (mij Nfl;Fk; egp ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs;) Gd;KWty; G+f;frphp(g;ghh;)j;jhh;fs; vd;W $Wfpwhh;.

|S`hj;| njhOif gw;wpa ghlk;

266

Page 267: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 267/361

  267

`jP]; vz; : 363

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fis> Sfhj; njhOifia mwNt (Nekkhf) njhOf

ehd; fz;ljpy;iy (MapDk;) mj;njhOifia cWjpahfNtnjhOfpNwd;. my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; (xU rpy) nray;fis nra;atpUg;gl;lth;fshf ,Uf;fNt (mt;thW,Ug;gpDk;)(nra;ahJ) tpl;LtpLthh;fs; (fhuzk;) mij Idq;fs;vLj;J (Ntfkhfr;) nray;gl;L (mjd;fhuzkhf) mJ(,iwtdhy;) flikahf;fg;gl;L tpLNkh vd mQ;rpajhy;jhd; vd md;id Map\h uspay;yh`{ md;`h

mth;fs; $Wfpwhh;fs;.

|S`hj| njhOif| ,uz;L uf mj;Jfs; vd;gJ gw;wpaghlk;

`jP]; vz; : 364

cq;fspy; xt;nthUthpd; clk;gpYs;s midj;J

vYk;Gfs;> mjdpd; ,izg;Gfs; ahtw;wpw;Fk; xt;nthUfhiyg; nghOJ tUk; NghJk; jh;kk; nra;tJ flikahFk;.(mJ ahnjdpy;) xt;nthU 'Rg;`hdy;yh`;Tk;" jh;kkhFk;.xt;nthU 'my;`k;Jypy;yh`;Tk;" jh;kkhFk;> xt;nthU'yhapyh`h ,y;yy;yh`;Tk;" jh;kkhFk;> xt;nthU'my;yh`; mf;gUk;" jh;kkhFk;. ey;yij VTtJk; jh;kNkjPaijj; jLg;gJk; jh;kk; jhd;. mit ahtw;Wf;Fk; <lhf,uz;L uf mj;Jfs; |S`htpd;| NghJ njhOfpwhNwhmJ NghJkhdjhapUf;Fk; vd my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; $wpajhfmG+jh;U uspay;yh`{ md;`{ mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;.

|S`hj|; (njhOif) ehd;F uf mj;Jfs; vd;gJ gw;wpaghlk;

Page 268: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 268/361

  268

`jP]; vz; : 365

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; |S`hj;| njhOifia ehd;F uf mj;Jfshf

njhOJs;sdh;. my;yh`; ehba mstpw;Fmjpfg;gLj;jpAKs;sdh;. vd Map\h uspay;yh`{md;`h mth;fs; $Wfpwhh;fs;.

|S`hj;| njhOif vl;L uf mj;Jfs; gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 366

mg;Jy;yh`; gpd; my; `hhp]; uspay;yh`{ md;`{

$Wfpwhh;fs;. epr;rakhf my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; |S`h| egpiy njhOjhh;fsh?vd vdf;F mwptpf;Fk; xUtiu Idq;fSf;F kj;jpapy;ngw;W tpl Ntz;Lnkd ahh; ahiuNah Nfl;Nld;.(Mdhy;) mJ gw;wpf;$Wk; vtUk; fpilf;ftpy;iy.MapDk; mG+jhypgpd; kfs; ck;K`hdP uspay;yh`{md;`h mth;fs;>

epr;rakhf my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; kf;fh ntw;wpapd; NghJ> gfy; cah;e;jNghJ xU Jzpiaf; nfhz;L te;J mth;fSf;F kiwg;ghfMf;fg;gl;lJ. (mjd; gpwF) Fspj;jhh;fs;. gpd; vl;L ufmj;Jfisj; njhOjhh;fs;.

mth;fs; mj;njhOifapy; epiyapy; epd;wJjhd; mjpfkh?my;yJ U$T? my;yJ ]{I{jh? vd;gJ vdf;Fj;njhpatpy;iy. mitahTk; xd;Wf;nfhd;W rkkhf ,Ue;jJ.

m(J Nghd;w)j; njhOifia Kd;Ngh> mjw;F gpd;Nghmth;fs; njhOf ehd; fhztpy;iy vd vdf;Fmwptpj;jhh;fs;.

mwptpg;gth; : mg;Jy;yh`; gpd; `hhp]; uspay;yh`{md;`{

Page 269: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 269/361

  269

|S`hj;| njhOifia gw;wpa cgNjrk; gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 367

xt;nthU khjj;jpYk; %d;W ehl;fs; Nehd;G Nehw;fNtz;Lnkd;Wk;> S`h(tpd; NghJ) ,uz;L uf mj;Jfs;njho Ntz;Lk; vdWk;> ehd; cwq;Fk; Kd; |tpj;U|njhOf Ntz;LnkdTk; vdJ cw;w ez;gh; my;yh`;tpd;J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; vdf;Ft]pa;aj;Jr; nra;jhh;fs; vd mG+`{iuuh uspay;yh`{md;`{ mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;.

|mt;thgPd;| njhOif gw;wpa ghlk;

`jP]; vz; : 368

epr;rakhf iIJ gpd; my; mh;(f;)fk; uspay;yh`{ md;`{mth;fs; xU rhuhiu S`h Neuj;jpy; njhOff;fz;lhh;fs;> mg;NghJ mth;> ,e;j Neuky;yhj NtWNeuj;jpy; njhOTJ> epr;rakhf kpfr; rpwe;jjhFk; vd;W>mth;fs; mwpe;J (nfhz;L) tpl;ldh;. vd;gij njhpe;Jnfhs;> epr;rakhf my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; ~~mt;thgPd; njhOif vd;gJ>xl;lff;Fl;bfs; (Rl;lkzypd; #L jhq;fhky;jiuapypUe;J) vOe;J tpLk; Neuj;jpy; njhOk;njhOifahFk; vd epr;rakhf my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : my;fh]pk; m\;i\ghdP uspay;yh`{md;`{

ahh; ,iwtDf;fhf ~][;jh~ nra;fpwhNuh mtUf;F~Rth;f;fk;~ cz;nld;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 369

Page 270: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 270/361

  27

~][;jh~(tpd; Maj;ij)it Mjkpd; kfd; Xjptpl;L(mjw;Fhpa) ~][;jh~it mth; nra;Jtpl;ljdhy; i\j;jhd;(mtiu tpl;Lk;) tpyfp epd;W> 'mtDf;F te;jNfNl "(mG+Fiwg;gpd; mwptpg;gpy;: vdf;F te;jNfNl vd

cs;sJ.) Mjkpd; kfd; ][;jh nra;AkhWfl;lisaplg;g;l;lhd;. (mijNaw;W) mtd; ][;jhnra;Jtpl;lhd;. (MfNt) mtDf;F Rtdk; (cz;L) jhd;ehd; (MjKf;F) ][;jh nra;AkhWfl;lisaplg;gl;Ls;Nld;. (mijNaw;fhJ) ehd; vd;id][;jh nra;tjpypUe;J tpyf;fpf; nfhz;Nld;. (MfNt)vdf;F eufk; jhd; vdf;$wpatdhf mtd; mOfpwhd;vd my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;

mth;fs; $Wfpwhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{

,utpYk;> gfypYk; (/gh;sy;yhj) gdpnuz;L uf;mj;JfisnjhOtjd; rpwg;G gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 370

xt;nthU ehspYk; /gh;sy;yhj gdpnuz;L uf;mj;Jfisve;j (xU) K];ypkhd mbahDk; my;yh`;tpw;f;fhfnjhOtjpy;iy. my;yh`; mtUf;F Rtdj;jpy; xU tPl;ilfl;bNa jtpu my;yJ mtUf;F Rtdj;jpy; xU tPLfl;lg;gl;Nl jtpu vd my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; $w epr;rakhf (jhd;)nrtpAw;wjhf> egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fspd; Jidtpahh; ck;K `gPgh uspay;yh`{md;`h mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;. (mt;thW mwptpj;jd;)~~gpwF ehd; jtwhJ mj;njhOifiaj; njhOJnfhz;bUe;Njd;~~ vd (md;id) ck;K `gPgh mth;fs;$wpapUf;fpwhh;fs;.

mk;U (,g;D mt;]; uspay;yh`{ md;`{) mth;f(Sk;)'mjd;gpd; ehd; jtwhky; mj;njhOifiaj;

Page 271: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 271/361

  271

njhOfyhNdd;" vdf;$wpapUf;fpwhh;. E/khd; (gpd;]hypk;uspay;yh`{ md;`{) mth;fSk; mt;thNw$wpapUf;fpwhh;fs;. (Nkw;$wpa mwptpg;gpy; xt;nthU ehSk;vd te;Js;sJ Nghd;W) NtW xU mwptpg;gpy; 'gfypYk;

,utpYk;" vd te;Js;sJ.

,U ghq;FfSf;F (ghq;Ff;Fk; ,fhkj;jpw;Fk;) ,ilapy; xUnjhOif cz;L vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 371

',U ghq;FfSf;Fk; (ghq;Ff;Fk; ,fhkj;jpw;Fk;) ,ilapy;xU njhOif cz;L." mij> Kk;Kiw my;yh`;tpd; J}jh;

]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; $wpdhh;fs;.%d;whk; Kiwapy;> tpUg;gl;ltUf;F vd;whh;fs;.

mwptpg;gth; : mg;Jy;yh`;gpd; Kf/g;gy; my;K[dpa;Auspay;yh`{ md;`{

njhOiff;F Kd;Gk;> mjw;Fg;gpwFk; e/gpy; njhOtJgw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 372

Y`Uf;F Kd; ,uz;L uf;mj;JfisAk; mjw;Fg;gpwF,uz;L uf;mj;JfisAk;> k/f;hpGf;F gpwF ,uz;Luf;mj;JfisAk; ,\htpw;Fg;gpwF ,uz;L uf;mj;JfisAk;[{k;Mtpw;Fg;gpwF ,uz;L uf;mj;JfisAk; my;yh`;tpd;J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fSld; ehd;(,g;D ckh; uspay;yh`{ md;`{) njhONjd;. (Mdhy;)

~k/f;hpG> ,\h> [{k;M~ (Mfpatw;wpd; Rd;dj;Jfis) egp]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fSld;> mth;fsJ,y;yj;jpy; njhOjpUf;fpNwd; vd ,g;D> ckh; uspay;yh`{md;`{kh mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;.

,utpYk;> gfypYk; e/gpy; njhOtJ gw;wpa ghlk;.

Page 272: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 272/361

  272

`jP]; vz; : 373

mg;Jy;yh`; gpd; \fPf; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;($Wfpwhh;fs;) ehd; Map\h uspay;yh`{ md;`h

mth;fsplk;> my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fspd; njhOif gw;wp-mth;fsJ cghp(e/gpy;) tzf;fq;fs; gw;wpf; Nfl;Nld;> mjw;F (Map\huspay;yh`{ md;`h) mth;fs; vd; tPl;by; Y`Uf;FKd; ehd;F uf;mj;Jfs; njhOJ tpl;L> mjd;gpd;(tPl;bypUe;J) ntspNawp(r; nrd;W) [dq;fSf;F njhOifelj;Jthh;fs;> mjd;gpd; (tPl;bDs;) Eioe;J> ,uz;Luf;mj;J njhOthh;fs;. (mLj;J) k/f;hpig [dq;fSf;F

njho itg;ghh;fs;. mjd;gpd; (tPl;bDs;) Eioe;J ,uz;Luf;mj;Jfs; njhOthh;fs;. (mJNghyNt) ,\hj;njhOifia [dq;fSf;Fj; njho itj;J (Kbj;Jf;nfhz;L) (vd;tPl;by;) Eioe;J ,uz;L uf;mj;Jfs;njhOthh;fs;. (NkYk;) ,utpy; xd;gJ uf;mj;Jfs; ~tpj;U~cs;gl njhof;$bath;fshf ,Ue;jdh;.

,uT Neuq;fspy; (rpy ,uTfspy;) ePz;l epiycilath;fshf(Tk;) (rpy) ,uTfspy; ePz;l ,Ug;ig

cilath;fshfTk; njhOJ te;jdh;.

(egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;) mth;fs; epd;wepiyapy;1 fpuhmj; XJthh;fshdhy; epd;w epiyapNyNa~U$ck;~> R[{Jk;~ nra;thh;fs;> mkh;e;j epiyapy;XJthh;fshdhy;> mkh;e;Nj ~U$ck;~> R[{Jk;~ nrathh;fs;.~/g[;U~ cjakhfp tpl;lhy;2 ,uz;L uf;mj;Jfisj;njhOthh;fs; vdf;$wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mg;Jy;yh`; gpd; \fPf; uspay;yh`{md;`{

Fwpg;G : 1 epd;W njho Muk;gpg;ghh;fshdhy;mj;njhOifapd; uf;mj;Jfis epd;Nw njhOthh;fs;>

Page 273: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 273/361

  273

cl;fhh;e;J njhOthh;fshdhy;> mj;njhOifaspd;uf;mj;Jfis cl;fhh;e;Nj njhOJ Kbg;ghh;fs; vd;gjhFk;.

2 /g[;Uf;F ghq;F nrhy;yptpl;lhy;

gs;spapy; e/gpy; njhOtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 374

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs;> gs;spapy; ghapdhy;1 Rw;wpYk; kiwj;J (mjDs;njhOtjw;fhfT)k; njhOk; NghJ (jd;id)> mth;fisf;fle;J nry;gth;fis (tpl;Lk; jLj;J). kiwj;J

nfhs;tjw;fhfTk; xU rpwpa miwia Mf;fpf; (mikj;J)f;nfhz;lhh;fs;. mjDs; njhOtjw;f;fhf my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; (tPl;il tpl;Lg;)Gwg;gl;L ntspNawp te;jdh;. (mg;NghJ) [dq;fismth;fisj; njhlu Muk;gpj;J mth;fSk; te;Jmy;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fSld; njhOifiaj; njhOjdh; vd mwptpg;ghsh;$Wfpwhh;.

mjd;gpd; ~~(mLj;J) ,uT(j; njhOiff;hf) [dq;fnshy;yhk;te;J M[uhapdh;. mth;fis tpl;Lk;> my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; gpe;jp tpl;ldh;.mjhtJ mth;fs; tutpy;iy (vd) mwptpg;ghsh;$Wfpd;whh;.

(,jdhy; mq;F) te;jpUe;j (kf;fs;) rg;jj;ij cah;j;jpdh;.nghbfw;fisAk; thrypy; vwpe;jdh;. mJ rkak;

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs;. Nfhg Kw;wthW (jq;fs; tPl;bypUe;J) ntspte;Jmth;fsplk; ($Wfpd;wh;fs;). cq;fspd; (,r; nray;),t;thNw ,Uf;Fkhdhy; (mjd; fhuzkhf) mij cq;fspd;kPJ (,iwtdhy;) flikahf;fg;gl;L tpLNkh vd ehd;vd;dp (mQ;r) Ntz;bAs;sJ. (vdNt) (,J Nghd;w cghpj;

Page 274: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 274/361

  274

njhOifia) cq;fsJ ,y;yq;fspy; filgpbj;Jj;njhOq;fs;. (Vnddpy;) kdpjdpd; njhOifapy; rpwe;jJflikahf;fg;gl;lij (gh;is)j; jtpu (ghf;fp cghpnjhOifia) mtd; (jd;) tPl;byhFk;. (tPl;by; njhOk;

njhOifahFk;).

epr;rakhf egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;>gs;spapy; xU rpwpa miwia ghapdhy; Mf;fpf;nfhz;ldh; vd kw;nwhU mwptpg;gtpy; cs;sJ.

Fwpg;G : 1 f]/gj; vd;Wk; `]Ph; vd;Wk; re;Njfj;jpy;mwptpg;ghsh; $Wfpwhh;. ,uz;bw;Fk; nghUs; gha;jhd;.

tPLfspy; e/gpy; (/gusy;yhj njhOiffis) njhOtJgw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 375

cq;fspy; xUth; gs;spapy; njhOifia Kbj;Jf;nfhz;lhy; jdJ njhOifapy; xU gFjpia jdJtPl;bw;f;fhf Mf;fp nfhs;sTk;. fhuzk; epr;rakhfmy;yh`; mtuJ njhOifapd; epkpj;jk; mtuJ tPl;by;ed;ikia mUsf;$batdhf ,Uf;fpwhd; vdmy;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : [hgph; gpd; mg;Jy;yh`; uspay;yh`{md;`{

~cq;fspy; xUth; RWRWg;ghf ,Uf;Fk; tiu mtrpak;

(epd;W) njhOfTk;. mth; Nrhh;tile;J tpl;lhy; mth;mkh;e;J tplTk;~ vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 376

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; gs;spapDs; Eioe;jdh;. (mg;NghJ mq;Fs;s)

Page 275: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 275/361

  275

,U J}z;fSf;F kj;jpapy; ePz;l fapW xd;W (fl;lg;gl;L),Ue;jJ. (mijf;fz;l egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs;) ,J vd;d? vdf;Nfl;ldh;. (,J) i[dg;uspay;yh`{ md;`{ mth;fSf;fhf mth;fs;

(njhOk;NghJ) Nrhh;tile;J tpl;lhNyh> mrjp Vw;g;gl;Ltpl;lhNyh mij gpbj;Jf; nfhs;thh;fs; vdf;$wg;gl;lJ.(mjw;F) my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs;> ~mij mtpo;j;J tpLq;fs;. cq;fspy;xUth; mtUf;F RWRWg;G cs;stiu (epd;W) njhOJnfhs;sTk;. mtUf;F Nrhk;gy;> mrjp> Vw;gl;lhy; mkh;e;JtplTk;~ vdf;$wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : md]; uspay;yh`{ md;`{~nray;fspy; kpf tpUg;gkhdJ my;yh`;tplk; mtw;wpy;epue;jukhdjhFk;~ vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 377

ck;Ky; K/kpdPd; Map\h uspay;yh`{ md;`hmth;fsplk; ehd; Nfl;Nld;. ~ck;Ky; K/kpdPd; mth;fNs

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fspd; nray;fs; vt;thW ,Ue;jJ? ehl;fspy;vijNaDk; gpuj;jpNafg;gLj;jp (vr;nraiyAk; nra;af;$batuhf) ,Ue;jduh?~ vdf;Nfl;ljw;F Map\huspay;yh`{ md;`h mth;fs; (mt;thW VJk;) ,y;iy.mth;fsJ nray;fs; (ahTk;) epue;jukhf (vg;NghJk;Nghy;jhd;) ,Ue;jJ. vdpDk; my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; (nray;fspy;)rf;jp ngw;w mstpw;F cq;fspy; ahh; rf;jp ngw;wpUf;fpwhh;?vdf; $wpdhh;fs; vd mwptpg;ghsuhfpa my;fkhuspay;yh`{ md;`{ mth;fs; $Wfpwhh;fs;.

~nray;fspy; vJ ,aYNkh? mij vLj;Jf; nfhs;Sq;fs;~vd;gJ gw;wpa ghlk;.

Page 276: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 276/361

  276

`jP]; vz; : 378

`t;yh gpd;j; Jitj; gpd; `gPg; gpd; mg;Jy; c[;[h(vDk; ngz;kdp) md;id Map\h uspay;yh`{ md;`h

mth;fs; ghy; nrd;wdh;. (Map\h uspay;yh`{ md;`h)mth;fsplk; my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fSkpUe;jdh;. (mg;NghJ) ~,ts;jhd; my;`t;yh gpd; Jitj; (vd mwpKfk; nra;J) epr;rakhf,e;jg;ngz; ,unty;yhk; cwq;Ftjpy;iy~ vd ([dq;fs;)vz;Zfpwhh;fs;. vd ehd; (Map\h uspay;yh`{ md;`h)my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fsplk; $wpNdd;.

mjw;F my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; ~(vd;d?) me;jg;ngz; ,unty;yhk;cwq;Ftjpy;iyah?~ vd tpdtpl;L cq;fshy; ,ad;wmstpw;Fs;s nray;fis vLj;Jf; nfhs;Sq;fs;.my;yh`;tpd; kPJ rf;jpakhf ePq;fs; Nrhh;tilAk; tiumy;yh`; Nrhh;tilakhl;lhd; vd my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : Map\h uspay;yh`{ md;`h

egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fspd; ~njhOif~>mth;fsJ ~JM~ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 379

vdJ rpwpa jhahh; ikKdh uspay;yh`{ md;`hmth;fSld; mth;fsJ tPl;by; (my;yh`;tpd;J}jh;

]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fSila,ghjj;Jfs; tzf;fq;fs; gw;wp mwpe;J nfhs;s Ntz;b)XhpuT jq;fpapUe;Njd;. ,utpy; my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; vOe;J jq;fs;Njitf;F (kyk;> rpWePh; fopf;f) te;J tpl;L mjd;gpd;jq;fsJ Kfj;ijAk; iffisAk; fOtpa gpd;

Page 277: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 277/361

  277

cwq;fptpl;lhh;fs;. mjd;gpwF vOe;J (fl;bitf;fg;gl;bUe;j) jz;zPh; igapd; ghy; te;J mjd;tha;f;fl;il mtpo;j;J (mjpypUe;J) ,U xStpw;F,ilg;gl;l (mjhtJ jz;zPiu mjpfkhfTkpd;wp

FiwthfTkpd;wp msNthL cgNahfpj;J) xU xSitNeh;j;jpahf nra;jdh;. mjd;gpwF (njhOiff;fhf) epd;Wnjho Muk;gpj;jdh;. mg;NghJ ehd; vOe;J> epr;rakhfehd; c\huhfp mth;fisf; fz;fhzpf;fpd;Nwd; vd;gijmth;fs; ghh;j;J tpLtij ntWj;jjd; epkpj;jk; Nrhk;gy;Kwpj;Jf; nfhz;Nld;. mjd;gpd; xSTk; nra;J nfhz;L(te;Njd; mg;NghJ egp ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk;)mth;fs; epd;W nfhz;bUe;jdh;.

vdNt ehd; mth;fspd; ,lJ gf;fj;jpy; (nrd;W) epd;Nwd;.mg;NghJ egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;vdJ ifiag;gpbj;J Rw;witj;J (jq;fsJ) tyJ gf;fk;Mf;fpdhh;fs;. my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fspd; ,uTj; njhOifahdJ gjp%d;W (13)uf;mj;Jfshf epiwT ngw;wd. mjd;gpd; gLj;J nfhul;iltpl;L cwq;fpdhh;fs;. mth;fs; cwq;Fk; NghJ nfhul;iltpLthh;fs;. mjd;gpd; gpyhy; uspay;yh`{ md;`{mth;fs; te;J mth;fsplk; njhOifiag; gw;wp mwptpj;jNghJ (my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk); mth;fs; vOe;J (mg;gbNa) xSr; nra;ahJnjhOjdh;. mth;fsJ Jmtpy;

ahmy;yh`; vdJ ,jaj;jpy; xspia Mf;FthahfvdJ ghh;itapy; xspia Mf;FthahfvdJ nrtpapy; xspia Mf;Fthahf

vdJ tyg;Gwk; xspia Mf;FthahfvdJ ,lg;Gwk; xspia Mf;FthahfvdJ NkypUe;J xspia Mf;Fthahfvdf;F fPo; xspia Mf;Fthahfvdf;F Kd;dhy; xspia Mf;Fthahfvdf;F gpd;dhy; xspia Mf;Fthahf

Page 278: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 278/361

xspia kfj;jhdjhf vdf;F Mf;fp (mUs;) thahfvdf;$wpf; nfhz;bUe;jdh; vd ,g;D mg;gh];uspay;yh`{ md;`{ mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;.

vd; kdjpy; VO thh;j;ijfis ehd; itf;fpNwd;. MapDk;mij ehd; kwe;J tpl;Nld;. mg;gh]pd; kf;fspy; rpyiuehd; re;jpj;Njd;. mitfis vdf;F $w Muk;gpj;Jm]gP> ty`;kP> tj(k;)kP> t\/hP Mfpa ([e;Jthh;j;ijfisAk; mjd;gpwF) ,uz;ilAk; $wpdhh; vdFiug; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs; mwptpf;fpd;wdh;.

Fwpg;G : 1 Nkw;$wpa `jP]py; egp ]y;yy;yh`{ miy`pt]y;yk; mth;fs; cwq;fp tpopj;jthW nrd;W njhOjepfo;r;rp gpwpnjhU `jP]py; tpsf;fg;gl;Ls;sgb> ,Jegpkhh;fSf;F kl;Lk;jhd; nghUe;Jk; vd;gij K];yPk;fs;epidtpy; nfhs;sTk;.

2 Fiug; uspay;yh`{ md;`{ mwptpf;Fk; VOthh;j;ijfisg; gw;wpa `jP]py; cs;sit egp]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk; mth;fsJ ~JM~tpy;cs;s thh;j;ijahFk;.

`jP]; vz; : 380

,utpy; njhOtjw;fhf vOe;jhy; ,Nyrhd ,uz;Luf;mj;Jfisf; nfhz;L jq;fsJ njhOifiamy;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; Muk;gpg;ghh;fs; vd Map\h uspay;yh`{md;`h mth;fs; $Wfpwhh;fs;.

mwptpg;gth; : Map\h uspay;yh`{ md;`h

,utpy; vOe;jJk; njhOiff;fhf epd;why; egp ]y;yy;yh`{miy`p t]y;yk; mth;fs; XJk; JM

278

Page 279: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 279/361

  279

`jP]; vz; : 381

eL ,utpy; njhOfj; jahuhdhy; my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;> ~~ah my;yh`;

cdf;Nf Gfo; midj;Jk; chpj;jhFf ePNa thdq;fs;> G+kpMfpatw;wpd; xspahf ,Uf;fpwha;> cdf;Nf vy;yhg; GfOk;ePNa thdq;fisAk; G+kpiaAk; epiy epWj;jp itg;gtd;cdf;Nf vy;yhg;GfOk; ePjhd; thdq;fs; G+kpmtw;wpypUg;git midj;jpw;Fk; ,ul;rfd; ePjhd;cz;ikahdtd; cdJ thf;F cz;ikahdJ cdJ $w;Wcz;ikahdJ cd; re;jpg;G cz;ikahdJ Rtdk;cz;ikahdJ eufk; cz;ikahdJ ,Wjp ehs;

cz;ikahdJ ah my;yh`; cdf;Nf ehd; Kw;wpYk;rpuk;gzpe;Njd;. (vd;id ehd; cd;dplNk KOikahfxg;gilj;Jtpl;Nld;)

cd;idf; nfhz;Nl ehd; <khd; nfhz;Ls;Nsd;. cd;idf;nfhz;Nl tof;Fj; njhlu ,Uf;fpNwd;. cd;dplNkjPh;g;igj; Njbtu ,Uf;fpNwd;. ehd; Kw;gLj;jpatw;iwAk;>gpw;g;gLj;jpatw;iwAk; ehd; kiwe;jpUe;jtw;iwAk; ehd;gfpuq;fg;gLj;jpatw;iwAk;> eP vdf;F kd;dpj;jUs;thahf

ePjhd; vdJ (,yh`) Vfd; vd;dhy; tzq;fg;gLgtd;>tzq;fg;gLgtd; cd;idad;wp NtwnwtUkpy;iy vdf;$wf;$bath;fshf ,Ue;jhh;fs;.

mwptpg;gth; : ,g;D mg;gh]; uspay;yh`{ md;`{

,uTj; njhOifapd; KiwAk;> mjd; uf;mj;Jfspd;vz;zpf;ifAk; gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 382

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs;> ,utpy; 13 ufmj;Jfs; njhOthh;fs;. mjpy; [e;Juf;mj;ij nfhz;L ~tpj;U~ njhOthh;fs;. mjd;([e;jhtjpd; uf;mj;jpy;) filrpapNy jtpu (,ilapy;)

Page 280: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 280/361

  28

mtw;wpy; ve;j uf;mj;jpYk; (,il ,Ug;G)cl;fhukhl;lhh;fs;> vd Map\h uspay;yh`{ md;`hmth;fs; $Wfpwhh;fs;.

,uTj; njhOif ,uz;L ,uz;L MFk;> ,utpd;filrpg;gFjpapy; ~tpj;U~ xU ufmj;jhFk;> vd;gJ gw;wpaghlk;.

`jP]; vz; : 383

xU kdpjh; my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fsplk; ,uTj; njhOifg;gw;wp epr;rakhfNfl;lhh;> mjw;F my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;

miy`p t]y;yk; mth;fs;> ~~,uTj; njhOif ,uz;L,uz;lhFk;. cq;fspy; xUth; /g[;Uj; njhOifia(jtwptpLtij) gae;jhy; xNu xU uf;mj;J njhOJtplTk;> (Vnddpy;) mth; Kd;G njhOJ tpl;lhNu mjw;F(,J) ~tpj;uhf~ MfptpLk; vd $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : ,g;D ckh; uspay;yh`{ md;`{kh

,uTj; njhOif> epd;w epiyapYk; mkh;e;j epiyapYk;vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 384

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fis ,uTj; njhOifapy; cl;fhh;e;J vijAk;Xjf;$bath;fshf ehd; fhztpy;iy> vJtiunadpy;> mth;fSf;F tajhfptpl;l NghJ> mkh;e;J

Xjpf;nfhz;bUe;jhh;fs;> (mt;thNw) Xjpf;nfhz;bUf;Fk;mj;jpahj;jpy; Kg;gJ my;yJ ehw;gJ Maj;J (trdq;fs;)kPjkpUg;gpd; (mg;NghJ) vOe;J epd;W mitfis XjpKbj;J mjd;gpd; U$c nra;thh;fs; vd Map\huspay;yh`{ md;`h mth;fs; mwptpf;fpd;wdh;.

Page 281: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 281/361

  281

,uT KOtJk; xUth; J}q;fptpl;L mjpy; mth;njhohkypUg;gJ ntWf;fj;jf;fjhFk; vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 385

,utpy; J}q;f Muk;gpj;J mjpfhiyg; nghOij milAk;tiu J}q;fpf; nfhz;bUf;Fk; xU kdpjh; gw;wpmy;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fsplk; $wg;gl;lJ. (mjw;fth;fs;) me;j kdpjh; jhd;mtuJ xU fhjpy; my;yJ mtuJ ,U fhJfspy;i\j;jhd; rpWePh; fopf;fg;gl;ltuhthh; vdf;$wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mg;Jy;yh`; gpd; k];CJ uspay;yh`{

md;`{

njhOifapy; J}q;fp tpOe;jhy; mth; cwq;fptplTk; vd;gJgw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 386

'cq;fspy; xUth; njhoifapy; J}q;fp tpo Muk;gpj;jhy;>mtuJ J}f;fk; (ePq;fpg;) NghFk; tiu mth; cwq;fptplTk;.

(fhuzk;) epr;rakhf cq;fspy; xUth; J}q;fp tpOe;jepiyapy; njhOthNuhahdhy; (my;yh`;tplk;)ghtkd;dpg;Gf; Nfl;fg;Ngha; jd;idNa Vrpf;nfhs;thh;"vd egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;$wpajhf Map\h uspay;yh`{ md;`h mwptpf;fpwhh;fs;.

i\j;jhdpd; Kbr;Rf;is mtpo;f;ff;$bait vd;gJgw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 387

cq;fspy; xUth; J}q;f Muk;gpj;jhy; mth; J}q;Fk; NghJmtuJ jiyg;gFjpapy; i\j;jhd; %d;W Kbr;Rfisg;NghLfpd;whd;. xt;nthU Kbr;rpd; %yKk; ePz;l ,uTcz;L vd mthpd; kPJ mtd; mbf;fpd;whd;. (MfNt

Page 282: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 282/361

Page 283: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 283/361

  283

'ehd; jhd; murd; ehd; jhd; murd; vd;idmiog;gth; ahh;? mtUf;F ehd; gjpy; $WNtd; vd;dplk;Nfl;gth; ahh;? mtUf;F mij ehd; nfhLf;fpNwd;vd;dplk; ghtkd;dpg;G Nfl;gth; ahh;? mtuJ ghtj;ij

ehd; nghWj;J kd;dpj;J tpLfpNwd; (vdf;$Wfpwhd;)/g[;U cjakhFk;tiu epr;rakhf my;yh`; ,t;thW,Ue;J nfhz;bUf;fpwhd;" vd my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; $wpdhh;fs;.

,uTj; njhOifapd; KOikAk;> mijj; njhohky;J}q;fptpl;lth;gw;wpAk;> Nehahsp mij epiwNtw;WtJgw;wpAk; cs;s ghlk;.

`jP]; vz; : 390

]mJ gpd; `p\hk; uspay;yh`; md;`{ vd;gth;my;yh`;tpd; ghijapy; Nghh; nra;a tpUk;gp kjpdhtpw;FKd;Ndhf;fp te;jhh;. mq;F mtUf;Fhpa epyj;ij tpw;Wmjd; %yk; Nghh; fUtpfs; Fjpiufspy; Mf;fp (thq;fp),wg;nga;Jk; tiu NuhkhGhpAld; Nghh; nra;a tpUk;gpdhh;.kjpdh thrpfspy; rpy kdpjh;fis (,J rk;ge;jkhf)

re;jpj;jhh;. (mt;thW nra;tjpypUe;J) mtiu mth;fs;jLj;Jtpl;ldh;. NkYk; MW $l;lj;jth;fs; egp]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk; mth;fs; capNuhL,Ue;jNghJ ,t;thW nra;a tpUk;gpdh;. (Mdhy;)my;yh`;tpd; egp ]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk;mth;fs; mth;fis jLj;Jtpl;(ldh;)L vd;dpy; cq;fSf;FKd;khjphp ,y;iyah? vdTk; $wpdh; vd mtUf;Fnjhptpj;jdh;. ,t;tpraj;ij mth;fs; mtUf;F njhptpj;j

nghOJ> jyhf; - (tpthfuj;J) nra;jpUe;j jdJ kidtpiajpUg;gpf;nfhz;lhh;. (kPz;Lk; tho;f;ifj; JiztpahfVw;Wf;nfhz;lhh;) mg;ngz;iz kPz;Lk; tho;f;ifj;Jiztpahf Vw;Wf;nfhz;ljw;F mth;fis rhl;rpahfTk;Mf;fpdhh;. (mjd;gpwF) ,g;D mg;gh]; ,lk; te;Jmy;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;

Page 284: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 284/361

  284

mth;fSila ~tpj;iu~ gw;wp Nfl;lhh;. my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fspd; tpj;iu gw;wpG+kpapypUg;gth;fspy; kpfj;njhpe;j xUtiug;gw;wp ckf;Fmwptpj;Jj;jul;Lkh? vdf; Nfl;lhh;fs;. (mjw;F) ahh;?

vdf; Nfl;lhh;. (mjw;F) Map\h uspay;yh`; md;`hvdf; $wpdhh;. mth;fsplk; nrd;W (mijg;gw;wp)mth;fsplk; Nfl;Ltpl;L mjd;gpwF vd;dplk; te;Jvd;d jpUg;gp (gjpy;) $wpdhh;fs; vd;gij njhptpg;gPuhfvd;whh;fs;. (mjw;nfhg;g) mth;fs; ghy; elf;fMuk;gpj;Njd;. (mg;NghJ) `f;fPk; gpd; m/g;y`;vd;gthplk; te;J mtiuAk; vd;NdhL tu ($wpNdd;)Ntz;bNdd;. (mjw;fth;) ehd; mth;fSf;F neUf;fkhdth;

my;y ,t;tpU $l;lj;jhUf;F kj;jpapy; vijAk;$WtjpypUe;J mth;fis ehd; jLj;jpUj;Njd;. mt;tpU$l;lj;jthpy; (ehd; $wpaij) jtph;j;Jtpl;L (mth;fsJKbTg;gb) nrd;Wtpl;ldh;. NkYk; mthpd; kPJ rj;jpak;nra;Jtpl;ljhfTk; $Wfpwhh;. (mjd;gpwF) mth; te;jhh;;.(ehq;fspUtUk;) Map\h uspay;yh`; md;`hmth;fs;ghy; ele;Njhk; mth;fsplk; (cs;Ns nry;y)mDkjpAk; Nfl;Nlhk;. vq;fSf;F mDkjpAk;

toq;fptpl;ldh;. mth;fspd;ghy; Eioe;Njhk;. `f;fPkh?vdf; Nfl;L mtiuj; njhpe;Jk; tpl;ldh;. mth; Mk;vd;whh;. ck;Kld; ,Ug;gth; ahh;? vdf; Nfl;ldh;. ]mJgpd; `p\hk; vd;whh;. ,g;D gpd; `p\hkh? vd;wdh;.,g;D MkPh; vdf; $wpdhh;. (mijf; Nfl;lJk;) mtUf;Fmy;yh`; mUs; nra;a Ntz;bdh;. mth; tp\aj;jpy;ed;ikahfNt $wpdhh;. ~c`J~ jpdj;jd;W jhf;fg;gl;lhh;vd fjhjh uspay;yh`; md;`{ $wpdhh;. tpRthrpfspd;jhNa my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fspd; Fzq;fisg;gw;wp vdf;F $Wq;fs; vd ehd;Nfl;Nld;. (mjw;fth;fs;) eP Fh;Mid Xjtjpy;iyah?vd;whh;fs;. ehd; Mk; vd;Nwd;. epr;rakhf my;yh`;tpd;J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fspd;Fzq;fs; Fh;Mdhf(Nt) ,Ue;jJ vdf; $wpdh;.

Page 285: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 285/361

Page 286: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 286/361

  286

$wptpl;L> mtidg; Gfo;e;J mtdplk; gpuhh;j;jpj;Jtpl;L>mjd;gpwF vq;fSf;F Nfl;gJ Nghd;W cWjpahf ~]yhk;~nfhLg;ghh;fs;. mt;thW ~]yhk;~ nfhLj;Jtpl;L mkh;e;jthW,uz;L uf;mj; njhOthh;fs;. mitfs; gjpNdhU

uf;mj;JfshFk;  vdjUik kfNd vdf;$wpdh;.my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fSf;F tajhfpanghOJ> clk;gpy; rij $baNghJ'VO uf;Mj;" ~tpj;U~ njhOthh;fs;. ,uz;L uf;mj;jpy;Kjypy; mth;fs; nra;jJ Nghd;W nra;jdh;. (Mf)mitfs; 'xd;gJ" vd vd;dUik kfNd my;yh`;tpd;egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; xUnjhOifia njhOthh;fshapd; mij epue;jukhf

(njhlh;e;J) nra;a tpUk;Gth;. ,uT njhOifiaj; njhoKbahJ mth;fSf;F J}f;fk; kpifj;J tpl;lhy; my;yJ(clypy;) typ ,Ue;jhy; kWehs; gfypy; gdpnuz;Luf;mj;Jfs; njhOthh;fs;. egp ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; 'xNu ,utpy; Fh;Md; KOtijAk;Xjptpl;lhh;fndd;Nwh? fhiyg;nghOij milAk; tiu,uT KOtJk; njhOJ nfhz;bUe;jhh;fnsd;Nwh? ukyhd;my;yhj khjj;jpy; KOkhjKk; Nehd;G Nehw;whh;fnsd;wh?

(cWjpahf) vdf;Fj; njhpahJ (vdTk; $wpdhh;fs;).Map\h uspay;yh`{ md;`h mth;fsplk;,ijf;Nfl;lgpwF) ,g;D mg;gh]; uapsy;yh`{ md;`{mth;fsplk; nrd;W mij mtU (,g;D mg;gh]{)f;Fj;njhptpj;Njd;. mijf;Nfl;l (,g;D mg;gh]; uapsy;yh`{md;`{) mth;fs; cz;ik $wpdh; vd;wdh;. (mLj;J) ehd;mth; (Map\h uapsy;yh`{ md;`h)fis neUq;ff;$batdhf> my;yJ mth;fsplk; Eioaf;$batdhf

,Ue;jpUg;gpd; ,t;tp\aj;ij vd;dplk; NeUf;F Neh;NgRfpd;w tiu mth;fsplk; ehd; te;jpUg;Ngd; vd;whh;.(mjw;F) ePh; (Map\h uapsy;yh`{ md;`h) mth;fsplk;nry;y khl;Bh; vd vdf;Fj; njhpe;jpUe;jhy; ,e;jtp\aj;ij ckf;F ehd; njhptpj;jpUf;f khl;Nld; vd;Nwd;vdf; $wpdhh;.

Page 287: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 287/361

  287

mwptpg;gth;: [{uhuh uapsy;yh`{ md;`{ mwptpj;jjhffjhjh uapsy;yh`{ md;`{

Fwpg;G : ,g;ngUk; gyDs;s tp\aj;ij mq;Nf

nry;yhjjhy; ePh; ,of;f Nehpl;LtpLk; vd;gij mth;fSf;Fczh;j;jTk;> ,t;thW gyDs;s tp\aq;fisf; Nfl;Lnjhpe;J nfhs;s mth;fs; nry;y Ntz;Lnkd;gijAk;fUj;jpy; nfhz;L jhd; ,j;njhliu mthplk; mwptpg;gth;$wpdhh; vd;gij fUj;jpy; nfhs;f.

~tpj;U~ njhOif gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 391

'my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; xt;nthU ,utpYk;> ,utpd; Kjy; gFjpapYk;>mjd; gFjpapYk;> mjd; filrpg;gFjpapYk; ~tpj;U~njhOjpUf;fpwhh;fs;. mth;fspd; ~tpj;U~ ,utpd;filrpg;gFjpapYk; KbTWk;~~ vd Map\h uspay;yh`{md;`{ mth;fs; $Wfpwhh;fs;.

~tpj;U~ (njhOif)> ~/g[;hpd;~ ,uz;L uf;mj;Jfs; gw;wpaghlk;.

`jP]; vz; : 392

,g;D ckh; mth;fsplk;> /g[;U njhOiff;F Kd; ,uz;Luf;mj;Jfs;> mjpy; fpuhmj;ij (XJjiy) ehd; ePl;l(khf,Uf;fr; nra;a) Ntz;Lkh? vdf;$Wq;fs; vd ehd;Nfl;Nld;. (mjw;fth;fs;) my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;

miy`p t]y;yk; mth;fs; ,utpy; ,uz;L uf;mj;jhfj;njhOthh;fs;. (filrpapy;) gpd; xU uf;mj; ~tpj;U~njhOthh;fs; vd;wdh;. (mjw;F) ehd; epr;rakhf ,Jgw;wpf; Nfl;ftpy;iy vdf; $wpNdd;. (mjw;fth;fs;)epr;rakhf ePh; tpgukw;wth; ehd; tp\aj;ij KOikahf$Wk;tiu eP vd;id tpl;Lit (FWf;fplhkypU)f;f

Page 288: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 288/361

  288

Ntz;lhkh? (vdf; $wptpl;L) 'my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; ,utpy;,uz;buz;L uf;mj;jhf njhOthh;fs;. xU uf;mj;~tpj;U~k; njhOthh;fs;. ~/g[;U~ f;F Kd;G ,uz;L

uf;mj;Jk; njhOthh;fs;. epr;rakhf ~,fhkj;J~ mth;fsJ,UfhJfspy; ,Ug;gJNghd;W (mjhtJ kpf RUf;fkkhfme;j ,uz;L uf;mj;ijAk;) njhOthh;fs; vdf;$wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : md]; gpd; ]Phpd; uspay;yh`; md;`{

ahh; filrp ,utpy; vOe;jpUf;f khl;lhh; vd gae;jhNuhmth; Kjy; ,utpNyNa ~tpj;U~ njhOJ nfhs;sl;Lk;vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 393

'ahh; filrp ,utpy; vOe;jpUf;f KbahJ vdgag;gl;lhNuh? mth; Kjy; ,utpNyNa ~tpj;U~ njhOJnfhs;sTk;; ahh; mj(,utp)d; filrpapy; vOe;jpUf;f Mir(tpUg;gk;) nfhz;bUf;fpwhNuh? mth; filrp ,utpy; tpj;UnjhOJ nfhs;sTk;. epr;rakhf ,Wjp ,utpy; njhOk;

njhOifapy; ~mUs; kyf;Ffs; M[uhfpwh;fs;. (MfNt)mJ kpfr;rpwg;gpw;FhpajhFk;" vd my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : [hgph; uspay;yh`; md;`{

]{Gi`> (mjpfhiyg; nghOij) ePq;fs; milAKd;~tpj;U~ njhOJ tpLq;fs; vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 394

']{Gi`> (mjpfhiyg; nghOij) ePq;fs; milAKd;Ngtpj;iu njhOJ tpLq;fs;" vd epr;rakhf my;yh`;tpd;J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;$wpdhh;fs;.

Page 289: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 289/361

  289

mwptpg;gth; : mG+]aPJ my;Fj;hP uspay;yh`; md;`{

njhOifapy; Fh;Md; XJtjd; rpwg;G gw;wpa ghlk;

`jP]; vz; : 395nfhOj;j gUj;j fh;g;gkhd %d;W xl;lfq;fis mth; (jk;)FLk;gj;jpdh;fs;ghy; jpUk;Gfpd;wNghJ ngw Ntz;Lnkdcq;fspy; ahNuDk; tpUk;Gfpwhuh? vd my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;$wpd(Nfl;lh)h;fs;. mjw;F> ehq;fs; Mk; vd;Nwhk;.%d;W trdq;fs; mij mth; njhOifapy; XJtJ> (mJ)mtUf;F nfhOj;j gUj;j fh;g;gkhd %d;W xl;lfq;fis

tpl kpfr;rpwe;jjhFk; vdf; $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG+`{iuuh uspay;yh`; md;`{

xNu uf;mj;jpy; Xjg;gLk; ,U mj;jpahaq;fSf;Fepfuhditfs; gw;wpa ghlk;

`jP]; vz; : 396

xU ehs; /g[;U njhOifia Kbj;Jf; nfhz;L (mjpfhiyNeuj;jpy;) mg;Jy;yh`; gpd; k];CJ uspay;yh`; md;`{mth;fsplk; nrd;W thapypy; ]yhk; $wpNdhk; vq;fSf;F(cs;Ns tu) mDkjpaspj;J tpl;lhh;. (MapDk;) ehq;fs;thrypy; nfhQ;rk; epd;Nwhk;. (,jw;fpilapy;) xUmbikg;ngz; tPl;bypUe;J ntspahfp ePq;fs; cs;NsEioa Ntz;lhkh? vdf;$wpdhs;. (mijf;Nfl;l) ehq;fs;cs;Ns Eioe;Njhk;. mg;Nghjth; mkh;e;jthW ~j];gP`;~

nra;J nfhz;bUe;jhh;. cq;fSf;F cs;Ns tu mDkjpnfhLj;j gpd;dUk; ePq;fs; cs;Ns tu jilahf ,Ue;jJvJ? vd Nfl;lhh;. (mjw;F) ,y;iy> MapDk; tPl;by;ahuhtJ rpyh; cwq;fpf;nfhz;bUg;ghh;fNsh? vdepidj;Njhk; vdf;$wpNdhk;. ,g;D ck;K k/gJtpd;FLk;gj;jpdh;. (]yhik) kwe;jth;fnsd epidj;jPh;fsh?

Page 290: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 290/361

  29

vdf;$wpdhh;. mjd;gpwF mth; ~j];gP`;~ nra;jthW#hpad; cjakhfptpl;lnjd vz;zp vq;fs; gf;fk; te;jhh;.mbikg;ngz;Nz #hpad; cjakhfp tpl;ljh vdg;ghh;?vd;whh;. mg;ngz; ghh;j;jNghJ #hpad;

cjakhfptpl;bUe;jJ. mg;Nghjth;> ,e;j ekJ ehspy; (ekJFw;wq;fSf;fhf) ek;ikg; gpbf;fhky; kd;dpj;Jfhiyg;nghOij vor; nra;jhNd me;j my;yh`;tpw;NfGfoidj;Jk; chpj;jhFf vdf;$wpdhh;. (ekJ ghtq;fspd;fhuzkhf ek;ik mopj;JtplhJ tpl;L tpl;lhNd vdmth; $wpajhf ehd; vz;ZfpNwd; vd k`;jP $wpdhh;.)nrd;w ,utpy; gy ePz;l mj;jpahaq;fis ehd; XjpNdd;vd vq;fspy; xU kdpjh; $wpdhh;. mjw;F mg;Jy;yh`;

ghl;L ghbaJ Nghy;1

 mjpNtfkhf Xjpdhh; vdf;$wpdhh;.njhpe;J nfhs; epr;rakhf ehk; Fh;MidXjf;Nfl;bUf;fpNwhk;. my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; Nrh;j;J Xjpf;nfhz;bUe;jePz;l mj;jpahaq;fspy; gjpndl;ilAk; ~`hkPk;~vdj;njhlq;Fk; mj;jpahj;jpy; ,uz;ilAk; ehd; kddk;nra;jpUf;fpNwd; (vd;whh;.)

mwptpg;gth; : mgPthapy; uspay;yh`; md;`{

Fwpg;G : 1 Fh;Mid XJk; Kiw gw;wp my;yh`; jd;jpUkiwapYk; egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; jq;fsJ Rd;dj;jpy; tpsf;fp $wpAs;s Kiwg;gbtrdq;fis epWj;j Ntz;ba ,lj;jpy; epWj;jp> cah;j;jNtz;ba ,lq;fspy; cah;j;jp mr;ruq;fis rhpahfcr;rhpj;J xt;nthU trdkhf epjhdkhf Xj Ntz;Lk;.,jw;F khw;wkhf Xjpaijf;Nfl;l mth; ghl;LghbaJ

Nghd;W vdf;Fwpg;gpLfpwhh;.

ukshd; njhOifg;gw;wp te;Js;sJ vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 397

Page 291: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 291/361

  291

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; ,utpd; eLg;gFjpapy;> (tPl;bypUe;J) ntspahfpgs;spapy; njhOjhh;fs;. (rpy) Mlth;fs;> mth;fNshL(mth;fsJ njhOifiaj;) njhOjdh;. fhiyapy;

[dq;fnsy;yhk; mJg;gw;wpg; Ngrpf;nfhz;ldh;. mjw;fhfmth;fis tpl kpf mjpfkhdth;fs; jpuz;L tpl;ldh;.my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; ,uz;lhtJ ,utpYk; (miwapypUe;J) ntspNate;J> (njhOjdh;) [dq;fSk; mth;fNshL (mth;fsJnjhOifiaj;) njhOjdh;. mLj;j ehs; [dq;fnsy;yhk;mJgw;wpf; $wpf;nfhz;ldh;. %d;whtJ ,uT gs;spapy;njhOgth;fs; mjpfkhfp tpl;ldh;. (miwapypUe;J)

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; ntspNawp(j; njhOf) [dq;fSk; mth;fNshLnjhOifia epiwNtw;wpdh;. ehd;fhtJ ,utpd; NghJgs;spapy; te;jpUg;gth;fis jhq;fpf; nfhs;s Kbahjmstpw;F gs;sp ,ayhkyhfptpl;lJ. $l;lk; epuk;gptope;jJ. Mdhy; my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; (miwia tpl;L) ntspNawptutpy;iy mg;NghJ rpy Mlth;fs; njhOif vdf;$wp

rg;jKkpl;ldh;. my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; /g[;U njhOiff;fhf ntspNaWk; tiuntspNawp tutpy;iy. /g[;U njhOifiaepiwNtw;wptpl;L [dq;fspd; ghy; Kfj;ijj; jpUg;gpdh;.~m\;`J~ Xjptpl;L mjd;gpwF New;wpuT ele;j cq;fspd;tp\ak; vdf;F kiwe;j(njhpahj)jy;y. Mapdk; cq;fs;kPJ ,uTj; njhOif flikahf;fg;gl;Ltpl;lhy; mijepiw Ntw;WtjpypUe;J ePq;fs;,ayhjth;fshfptpLtPh;fNsh? vd ehd; gae;Njd;vdf;$wpdhh;fs;. gpwpnjhU mwptpg;gpy; mJ ukshdpy;ele;Njwpajhf cs;sJ vd te;Js;sJ.

mwptpg;gth; : Map\h uspay;yh`; md;`{

Page 292: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 292/361

  292

ukshdpy; (tzf;fq;fs;) njhOtJ gw;wpAk; mJ gw;wp(kdpjh;fSf;F) Mh;t%l;LtJ gw;wpAKs;s ghlk;.

`jP]; vz; : 398

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; ukshd; khjj;jpy; fz;bg;Gld; njhOfNtz;Lnkd ,y;yhky; (tpUg;gg;gl;L) njhOtJ gw;wpMirA+l;b> 'ahh; ukshdpy; (mJ cz;ik mijepiwNtw;Wtjhy; ez;ik cz;L vd) ek;gpf;ifnfhz;ltuhf> J}a epiyap(Kf];JjpiaNah> mjy;yhj kw;wvijAk; tpUk;ghk)y; my;yh`;tpw;nfd tpUk;gped;ikiag; ngw njhOthNuahdhy; mtuJ Ke;jpaghtq;fs; mtUf;F kd;dpf;fg;gLfpwJ" vd $Wthh;fs;.my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; ,wg;nga;jpdh;. fhhpak; mt;thNw ,Ue;jJ.mjd;gpwF mG+gf;U uspay;yh`; md;`{ mth;fs;fpyhgj;jpYk;> ckh; uspay;yh`; md;`{ mth;fspd;fpyhgj;jpd; njhlf;f fhyj;jpYk; fhhpak; mt;thNw ,Ue;jJvd mG+`{iuuh uspay;yh`; md;`{ mth;fs;$Wfpwhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG+`{iuuh uspay;yh`; md;`{

[{k;Mtpd; ghlq;fs;

,e;j r%fj;jth;> [{k;M ehspd; tp\aj;jpy; Neh;topngw;wpUj;jy; gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 399

ehk; (,k;ikapy;) filrpahdth;fs;. kWikehspy;Kjyhkth;fs;. (mjhtJ) ehk;jhd; Rtdk; nry;gth;fspy;Kjhytjhf ,Ug;Nghk; vd;whYk; ~epr;rakhf mth;fs;ekf;F Kd;G Ntjk; mspf;fg; ngw;wth;fNs ~ ehk;mth;fSf;Fg; gpwF mt;Ntjj;ij mspf;fg;ngw;Nwhk;.

Page 293: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 293/361

  293

(vdpDk;) mth;fNsh fUj;J NtWghL nfhz;L tpl;ldh;.(Mdhy;) vjpy; mth;fs; fUj;J NtWghLnfhz;bUe;jhh;fNsh? mt;tp\aj;jpy; cz;ikapd;ghy;(my;yh`;) ekf;F Neh;top fhl;b tpl;lhd;. ,e;j ehs; jhd;

mth;fs; vjpy; fUj;J NtWghL nfhz;bUe;jhh;Nsh?mJthFk;. me;ehisg;gw;wp my;yh`; ekf;F Neh;topfhl;btpl;lhd;. (mJNt) [{k;M ehshFk; ,d;iwa jpdk;ek;kth;fSf;FhpajhFk;. ehis (rdpf;fpoik) A+jh;fSf;FchpajhFk;. ehisa kWjpdk; (QhapW) fpwp];jth;fSf;FchpajhFk; vd my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; $wpajhf mG+`{iuuh uspay;yh`;md;`{ $Wfpwhh;fs;.

[{k;M ehspd; rpwg;G gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 400

#hpad; cjakhd ehspy; kpfr;rpwe;j ehs; [{k;M ehshFk;.mjpy; (me;ehspy;) jhd; Mjk; (miy`p];]yhk;) mth;fs;gilf;fg;gl;ldh;. me;ehspy;jhd; Rtdj;jpy;Eiotpf;fg;gl;ldh;. (gpd;dh;) mNj ehspy; (jhd;)

mjpypUe;J ntspNaw;wg;gl;ldh;. kWik ehshdJ [{k;Mehsy;yhJ kw;w ehl;fspy; epiy epw;fhJ (tuhJ) vdmy;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; $wpajhf mG+`{iuuh uspay;yh`; md;`{mwptpf;fpwhh;fs;.

ஜஆவ படக ஹத எ : 401-420

Page 294: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 294/361

 

[{k;kh jpdj;jd;W (JM mq;fPfhpf;fg;gLk;) me;Neuk;

gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 401

'epr;rakhf ~[{k;M~tpy; ([{k;M ehspy;) xU NeuKz;L>me;Neuj;jpw;F xU K];ypk; njhOifapypUf;f1 mijmtUf;F my;yh`; je;jij jtpu ve;j ed;ikiaAk; mth;my;yh`;tplk; Nfl;gjpy;iy" vd mGy; fh]pk;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; $wpajhfmG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{ $Wfpwhh;fs;.

jdJ ifapdhy; me;Neuj;ij Fiwj;J mh;g;gnrhh;g;gkhdJ vdf;fhl;bdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{

Fwpg;G : 1. 'njhOiff;fhf fhj;jpUg;gth; njhOifapy;,Uf;fpwhh;" vd;w egpnkhopf;nfhg;g ~m]h;~ njhOj xUth;~kf;hpig~ vjph;ghh;j;Jj; njho cs;shh;. MfNtmf;fUj;jpy; egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;,t;thh;j;ijiaf; $wpapUf;fpwhh;fs; vd;Wk;>

2.~A]y;yP~ vd;w mugp thh;j;ijf;F JM Nfl;fpwhh; vd;wnghUSk; cz;L. MfNt JM Nfl;fpwhh; - Nfl;ltuhfvd;Wk; ~fhapKd;~ epd;wtuhf vd;gjw;F mijj;njhlh;e;Jnra;gtuhf vd;Wk; Mfpa ,UfUj;Jf;fs; Fh;Md;

`jP]pd; njsptpy; cq;fs;Kd; itf;fg;gl;Ls;sJ.

`jP]; vz; : 402

[{k;M jpdj;jd;W ~JM~ mq;fPfhpf;fg;gLk; Neuk; gw;wpatp\aj;jpy; my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p

294

Page 295: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 295/361

  295

t]y;yk; mth;fs; $wpajhf ckJ je;ij mwptpf;Fk;mwptpg;ig ePh; Nfs;tpg;gl;lJz;lh? vd mg;Jy;yh`;gpd; ckh; uspay;yh`; md;`{ mth;fs;> (mG%]h my;m\;mhpahfpa) vd;dplk; Nfl;ldh;. mjw;F ehd; ~Mk;~

'me;Neuk; (vd;gJ) ,khk; kpk;ghpy; mkh;e;(j)J (Kjy;)njhOif epiwTngWk; tiuf;FKs;s ,ilg;gl;lNeukhFk;" vd my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; $wf;$bath;fshf ,Ue;jij ehd;nrtpAw;Nwd; vd;Nwd;.

mwptpg;gth; : mG%]h my; m\;mhp uspay;yh`{md;`{

Fwpg;G : ,e;j `jP]pd; mwptpg;ghsh; njhlh; mGGh;jhuspay;yh`{ md;`{ mth;fSld; epd;W tpl;lJ. egp]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; tiu ,j;njhlh;nrd;wilatpy;iy. MfNt ~[{k;M~ ehsd;W ~JM~mq;fPfhpf;fg;gLk; Neuk; ~~me;ehspd; filrp NeukhFk;~~ vd[hgph; uspay;yh`{ md;`{ kw;Wk; mtuy;yhjkw;wth;fspd; mwptpg;gpy; egp ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; tiu Nrh;g;gpf;fg;gl;l rhpahd

`jP];fspy; njspthf te;Js;sd. mitahTk; mJme;ehspd; filrp Neuk; vd;gijNa cWjpg;gLj;JfpwJ.

[{k;M jpdj;njhOifapYk; /g[;U njhOifapYk;Xjf;$baJ ( vd;d? ) vd;gJ gw;wpa ghlk;

`jP]; vz; : 403

epr;rakhf egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;

~[{k;M~ ehsd;W ~/g[;U~ njhOifapy;  'myP/g;> yhk;>kPk;> jd;[PY];][;jhit (mj;jpahaj;ij)Ak; `y; mjhmyy; ,d;]hdp `PDk; kpdj;j`h;" vd;gijAk;Xjf;$bath;fshf ,Ue;jdh;. mJ(Nghd;Nw) epr;rakhf egp]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; ~[{k;M~njhOifapy; ~my;[{k;M~ mj;jpahaj;ijAk;> 'my;

Page 296: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 296/361

  296

Kdh/gpfPd;" mj;jpahaj;ijAk; Xjf;$bath;fshf,Ue;jdh;.

mwptpg;gth; : mg;Jy;yh`; gpd; mg;gh]; uspay;yh`{

md;`{

~[{k;M~tpw;fhf Fspg;gJ gw;wpa ghlk;

`jP]; vz; : 404

xU rkak; ckh; gpd; fj;jhG uspay;yh`{ md;`{mth;fs; ~[{k;M~ ehsd;W gpurq;fk; nra;Jnfhz;bUe;jNghJ c];khd; gpd; m/g;ghd; uspay;yh`{

md;`{ mth;fs; Eioe;jdh;. mg;NghJ ckh; uspay;yh`{md;`{ mth;fs; (c];khd; uspay;yh`{ md;`{)mth;fisf; FWf;fPL nra;J ghq;F nfhLf;fg;gl;l gpd;gpe;jptpLfpwhh;fNs me;j Mlth;fspd; fhhpankd;d? vdf;Nfl;ldh;. (mjw;F) c];khd; uspay;yh`{ md;`{mth;fs;> 'tpRthrpfspd; jiyth; mth;fNs ehd; ghq;ifNfl;lgpwF xSr; nra;tijtpl NtW vijAk; mjpfkhfnra;atpy;iy. (xSr; nra;J tpl;L) mjd; gpwF

(njhOiff;F) Kd;Ndhf;fp te;Jtpl;Nld;" vdf;$wpdhh;.mjw;F ckh; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs; ~xSitah?~(vdf; $wptpl;L) ~cq;fspy; xUth; [{k;Mtpw;fhf te;jhy;Fspj;Jf; nfhs;sTk;~ vd my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fspd; $w;iw ePq;fs;nrtpAw;wjpy;iyah? vdf; $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{

~[{k;M ehsd;W eWkzk; G+RtJk; gy; Jyf;FtJk; gw;wpaghlk;

`jP]; vz; : 405

Page 297: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 297/361

  297

'gUtkile;j xt;nthUthpd; kPJk; ~[{k;M~ ehsd;WFspg;gJk;> gy; Jyf;FtJk; cz;L. eWkzj;jpy; mtUf;FvJ rhj;jpaNkh mij mth; Nja;j;Jf; nfhs;th;". vdmy;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;

mth;fs; nkhope;jjhf> mG+]apJ my;Fj;hP uspay;yh`{md;`{ $Wfpwhh;fs;.

Fwpg;G : ~[{k;M~ ehsd;W Fspg;gJ flikah? my;yJRd;dj;jh? K];j`g;gh? vd gy `jP];fis Kd;itj;Jmyrpg;ghh;j;J> mJ flikahdjy;y vd;gij mf;fiyty;Ydh;fshd cykhf;fs; njspT nra;Js;shh;fs;. mJflikay;y vd;gij NkNy cs;s 404tJ `jP];

njspTgLj;JfpwJ. mJ flikahf ,Ue;jpUg;gpd;c];khd; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs; xS nra;Jte;jij ckh; uspay;yh`{ md;`{ kWj;jpUf;f Ntz;Lk;.Mdhy; kWf;ftpy;iy. 'ahNuDk; xS nra;J nfhz;lhy;mJNt ey;yjhFk;. ,d;Dk; ahNuDk; Fspj;Jf;nfhz;lhy; Fspg;gJ kpfr;rpwe;jjhFk;" vd;w `jP]; `jP];fpue;jq;fspy; gjpthfpAs;sJ. mjd; juk; mofhdjhFk;.mJTk; ,e;j `jPi]Na njspT nra;fpwJ.

~[{k;M ehsd;W Kd;Neuj;jpd; rpwg;G~ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 406

~[{k;M~ ehsd;W gs;sp (njhOkplq;)fspd; thapy;fspd;xt;nthU thrypYk; Kjyhkth;fis> mijaLj;jth;fis(vd;W) thpirf;fpukkhf mkuh;(kyf;F)fs; vOJfpwhh;fs;.,khk;(kpk;ghpy;) mkh;e;J tpl;lhy; (vOjpa) VLfisr;RUl;bf; nfhs;fpd;wdh;. (,khk; $Wk;) cgNjrj;ijnrtpkLf;f te;JtpLfpd;wdh;.

[{k;Mtpw;F Kjy; Neuj;jpy; tUgtUf;F cjhuzk;xl;lfj;ij md;gspg;Gr; nra;jtiug; Nghd;wtuhthh;.mjd;gpwF (tUgth;) xU khl;il md;gspg;Gr;nra;jtiug; Nghd;wtuhthh;. mjd;gpwF (tUgth;) xU flh

Page 298: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 298/361

  298

Ml;il md;gspg;Gr; nra;jtiug; Nghd;wtuhthh;.mjd;gpwF (tUgth;) xU Nfhopia md;gspg;Gr;nra;jtiug; Nghd;wtuhthh;. mjd;gpwF (tUgth;) xUKl;ilia md;gspg;Gr; nra;jtiug; Nghd;wtuhthh; vd

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; $wpajhf mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{$Wfpwhh;fs;.

#hpad; cr;rpapypUe;J rhpe;jnghOJ [{k;M njhOifvd;gJ gw;wpa ghlk;

`jP]; vz; : 407 

'#hpad; cr;rpapypUe;J rhpe;J tpl;lhy; ehq;fs;my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fSld; ~[{k;M~itj; njhOJ tpLNthk;. mjd;gpd;(Rth;fspd;)1 epoy;fisj; Njbath;fshfj; jpUk;GNthk;."

mwptpg;gth; : ]ykh gpd; my; mf;tc uspay;yh`{md;`{

Fwpg;G : 1. [{k;Mit epiwNtw;wptpl;L epoy;fspy; xJq;fpelf;f epoiyj; NjLNthk;. Rth;fSf;F ,Nyrhd epoy;tpOk;. Mdhy; ele;J nry;gth; epoy; ngUkstpw;F,uhJ. ,e;j `jP]pd; nkhj;jf; fUj;J ahnjdpy;> #hpad;cr;rpapypUe;J rha;e;jJNk jhkjpf;fhJ Kjy; Neuj;jpNyNa[{k;Mitj; njhOjpUf;fpwhh;fs; vd;gjhFk;.

`jP]; vz; : 408

rpyh; ]`;y; gpd; ]mJ uspay;yh`{ md;`{mth;fsplk; te;J ~kpk;gh;~ ve;jf;fl;ilapy; jahh;nra;ag;gl;lJ?. vd;gJ gw;wp re;Njfj;ijf; fpsg;gpf;nfhz;ldh;. 'my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf epr;rakhf mJve;jf; fl;ilapdhy; (jahh; nra;ag;gl;lJ) MdJvd;gijAk; ahh; mijr; nra;jJ? vd;gijAk; ehd;

Page 299: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 299/361

  299

mwpNtd;. mjd;kPJ my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; mkh;e;j Kjy; ehsd;Wmth;fis ehd; fz;Nld;" vdTk; $wpdhh;. ~mGy;mg;gh]; mth;fNs mt;thnwdpy; (mijg;gw;wp)

vq;fSf;Fj; njhptpAq;fs;~ vd ehd; (mwptpg;ghsh;)$wpNdd;. (mjw;fth;) ~my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; xU ngz;zpd;ghy; (xUtiu)mDg;gpdhh;. (epr;rakhf me;ehspy; mg;ngz;DilangaiuAk; mGy; mg;gh]; mth;fs; Fwpg;gpl;Lf;$wpdhh;fs; vd;gjhf mwptpg;gth; Fwpg;gpLfpwhh;)

~jr;R Ntiy nra;Ak; ckJ mbikiag; ghh;g;gPh;uhf

(ghh;j;Jf; $WtPuhf1). vjd; kPJ ehd; (epd;W my;yJmkh;e;J) [dq;fNshL NgRNtNdh mjw;nfd;W rpyfl;ilfspdhy; mth; vdf;F (gbfisf; nfhz;l Mrdk;)nra;al;Lk;~ vd;whh;fs;. (mjw;fpzq;f) ,e;j %d;W gbfs;cs;sij (kpk;giu) mth; nra;jhh;. mjd;gpwFmy;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; mJgw;wpf; fl;lisapl mJ ,e;j ,lj;jpy;itf;fg;gl;lJ. mJ fbdkhd kuq;fs;1(spy; ,Ue;J ntl;bvLj;Jr; nra;ag;gl;ljhFk;).

epr;rakhf my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; mjd;kPJ epd;W jf;gPh; $w ehd;fz;bUf;fpNwd;. [dq;fnsy;yhk; mth;fSf;Fg;gpd;~jf;gPh;~ $wpdh;. mth;fs; kpk;gh; kPJ ,Uf;f mjd;gpwFNkNy cah;e;jhh;fs;. (mLj;j gbapy; Vwpdhh;fs;) gpd;dhy;,wq;fp kpk;ghpd; kPJ ][;jh nra;jhh;fs;. mjd;gpwFnjhOifia Kbf;Fk;tiu kPz;Lk; (Kjypy; epd;w gbf;Nf)

jpUk;gp tpl;lhh;fs;. (njhOifia Kbj;Jf; nfhz;L)gpd;dh; [dq;fis Kd;Ndhf;fp ~[dq;fNs epr;rakhf ehd;,ijr; nra;jnjy;yhk; ePq;fs; vd;idg; gpd;gw;wTk;> vd;njhOifia ePq;fs; (rhpahf) njhpe;J nfhs;sTk; jhd;~vdf; $wpdhh;fs;.

Page 300: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 300/361

  3

mwptpg;gth; : mG+`h[pk; uspay;yh`{ md;`{

Fwpg;G : 1. mk;kuq;fs; mthyp efh;gFjpapy; mjpfkhf,Ue;jJ.

Fj;ghtpy; $wg;gl Ntz;baitg; gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 409

~\D}M~ $l;lj;ijr; Nrh;e;j kdpjh;fspy; cs;s ~spkhj;~vd;gth; epr;rakhf kf;fhit Nehf;fp te;jhh;. igj;jpak;>[pd;> i\j;jhd; (gpbj;jth;)fSf;F Xjpg;ghh;g;gtuhf mth;,Ue;jhh;. kf;fhthrpfspy; mwptPdh;fs;> ~epr;rakhf

K`k;kJ igj;jpaf;fhuNu ~ vdf; $wpte;jhh;fNs mijr;nrtpAw;whh;. ehd; me;j kdpjiug;ghh;j;jhy; 'my;yh`;mtUila ey; MNuhf;fpaj;ij xU Ntis vd;iffspdhy; ey;fyhk;" vdf;$wp egp ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fisr; re;jpj;J ~K`k;kNj ckf;Fgpbj;jpUf;Fk; [pd;> igj;jpak; Mfpatw;wpf;F ehd;Xjpg;ghh;f;fpNwd;. epr;rakhf my;yh`; vdJ ,Ufuq;fspy;mtd; ehbNahUf;fhd MNuhf;fpaj;ij ey;fpAs;shd;.

cdf;Fk; mJ Ntz;Lkh? vdf; Nfl;lhh;. mjw;Fmy;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs;> ',d;dy; `k;j ypy;yh`p e`;kJ`{te];j<D`{ kd;a`;jp`py;yh`{ /gyhKspy;yy`{tkd;As;ypy; /gyh`hjpay`{ tm\;`J md;yhapyh`,y;yy;yh`{ t`;j`{ yh\hP(f;)fy`{ tmd;dK`k;kjd; mg;J`{ tu#Y`{ mk;khg/J"1 vdf;$wpdhh;fs;. ,ijf;Nfl;l ~spkhj;~ ,e;j nrhw;nwhlh;fiskPz;Lk; vdf;Ff; $WtPuhf vd;whh;. my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; %d;W KiwjpUk;gj; jpUk;g mr;nrhw;nwhlh;fisj; $wpdh;. (mijf;Nfl;l spkhj;) 'N[hrpah;fspd; $w;iwAk;> #dpak;nra;gth;fspd; $w;iwAk;> ftpQh;fspd; $w;iwAk; ehd;nrtpAw;wpUf;fpNwd;. ckJ ,f;$w;iwg; Nghd;W ehd;

Page 301: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 301/361

  3 1

nrtpAw;wNj ,y;iy" vdf;$wpdhh;. (gpd;dh;) miyfisfpopj;Jf; nfhz;L Mo;fliy mt;thh;j;ijfs; mile;Jtpl;ld. MfNt cq;fsJ ifiaj; jhUq;fs;. ,];yhj;ijehd; cld;gbf;if nra;J (Vw;Wf;) nfhs;fpNwd;

vdf;$wpdhh;. mtNuhL (egp ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk;)mth;fs; xg;ge;jk; nra;J nfhz;lzh;. (mg;NghJ)ckJ $l;lj;jth;fspd; kPJ (,];yhj;ij vLj;Jf;fhl;lNtz;LNk) vd my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; %th; nfhz;l xU FOitmDg;gpdhh;fs;. mtU(spkhj;J)ila $l;lj;jtUf;Fkj;jpapy; mth;fs; nrd;wdh;. mf;FOtpw;Fhpath; jd;Nridahplk; ~,f;$l;lj;jth;fsplkpUe;J vijahtJ

ngw;wPh;fsh? vdf;Nfl;lhh;. (mjw;F) $l;lj;jpypUe;j xUth;~Rj;jk; nra;a cgNahfpf;Fk; xU ghj;jpuj;ij ehd;vLj;Js;Nsd;~ vd;whh;. mjw;fth; ~mij jpUg;gpf;nfhLj;JtpLtPuhf fhuzk;> epr;rakhf ,th;fs; ~spkhj;~jpd;$l;lj;jtuhthh;~ vdf; $wpdhh;.

mwptpg;gth; : ,g;D mg;gh]; uspay;yh`{ md;`{kh

Fwpg;G : 1 mr;nrhw;nwhlhpd; nghUs;:

'epr;rakhf Gfo; midj;Jk; my;yh`;tpw;Nf chpajhFk;mtid ehk; Gfo;fpNwhk;. mtdplj;jpNyNa cjtpAk;NjLfpNwhk;. my;yh`; ahUf;F Neh;top fhl;bdhNdhmtiu (ahuhYk;) top nfLf;f KbahJ. mtd; ahiu topnfLj;J tpl;lhNdh mtUf;F ahuhYk; Neh;top fhl;lKbahJ. tzq;fg;gLgtd; my;yh`;itad;wpNtnwtUkpy;iy. mtd; jdpj;jtd;. mtDf;F

,izapy;iy. epr;rakhf K`k;kJ ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; jd;Dila (chpa) mbahUk; mtdJJ}jUkhf ,Uf;fpwhh;fs;"

Fj;ghtpy; rg;jj;ij cah;j;JtJk;> mjpy; (vd;d) nrhy;tJvd;gJ gw;wpa ghlk;.

Page 302: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 302/361

  3 2

`jP]; vz; : 410

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; ~Fj;gh~ gpurq;fk; nra;thh;fshapd;> mth;fsJ

,Ufz;fSk; rpte;JtpLk; rg;jk; cah;e;JtpLk;. mth;fsJNfhgk; kpFe;JtpLk;. Kbthf 'fhiyg;nghOijmile;Jtpl;Bh;fs; khiyg;nghOij mile;Jtpl;Bh;fs;vjphpfis [hf;fpuijahf fz;fhzpAq;fs; vd gilapdiugilj;jiyth; vr;rhpf;if nra;gtiug; Nghd;WMfptpLthh;fs;". ,d;Dk; ehDk; kWikehSk;,t;tpuz;ilg;Nghd;W jq;fsJ eLtpuy; Ml;fhl;btpuy;,uz;Lf;Fkpilapy; Nrh;j;jdh; vdf;$wpdh;. NkYk;

mjd;gpwF> nra;jpfspy; kpfr;rpwe;jJ my;yh`;tpd;NtjkhFk;. Neh;topapy; kpfr;rpwe;jJ K`k;kJ ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fspd; Neh;topahFk;. fhhpaq;fspy;nfl;lJ mtw;wpy; GjpaitfshFk;. Xt;nthU(mdhr;rhuKk;) gpj;mj;Jk; topNflhFk; vdTk;> mjd;gpwFxt;nthU K/kpdhdtUf;Fk; (tpRthrpf;Fk;) mtiu tplehd; chpatdhf ,Uf;fpNwd;. ahh; nghUshjhuj;ij tpl;Lr;nrd;whNuh mJ mtuJ FLk;gj;jpdUf;FhpajhFk;. ahh;flid my;yJ (trjp vJTkpy;yhj) FLk;gj;ij tpl;Lr;nrd;whNuh mJ vd;ghYk;> vd;kPJ vd; nghWg;gpYkhFk;vdTk; $Wf;$bath;fshf ,Ue;jdh;.

mwptpg;gth; : [hgph; gpd; mg;Jy;yh`; uspay;yh`{md;`{

Fj;gh gpurq;fj;ij RUf;fpr; nra;tJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 411

~mk;khh; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs; Fj;ghgpurq;fj;ij kpfr;RUf;fkhfTk;> kdq;fspy;gjpaf;$bajhfTk;1 nra;J Kbj;jdh;~. mth;fs; (Fj;ghgpurq;fj;ij Kbj;J) fPNo ,wq;fpaJk;> mGy;af;ohd;mth;fNs epr;rakhf ePh; kdq;fspy; gjpfpd;wthWk;

Page 303: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 303/361

  3 3

RUf;fkhfTk; gpurq;fk; nra;J tpl;Bh;. (MapDk;) nfhQ;rk;ePl;bapUe;jhy; (ed;whf ,Ue;jpUf;FNk ) vdf;$wpdhh;.mjw;fth; 'xU kdpjh; njhOifia ePl;lkhfj;njhoitg;gJk;> Fj;gh gpurq;fj;ij RUf;fpf; nra;tJk;

mth; khh;f;f mwpT gilj;jth; (jhd;) vd;gjw;FmilahskhFk;. MfNt njhOifia ePl;Lq;fs;> Fj;ghitRUf;fkhff; $Wq;fs;> epr;rakhf gpurq;fj;jpy; xU#dpakpUf;fpwJ"2 vd my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; $w epr;rakhf ehd; Nfl;Nld;vdf;$Wfpwhh;.

mwptpg;gth; : mG+thapy; uspay;yh`{ md;`{

Fwpg;G : ,jw;F ,uz;L fUj;Jfs; $wg;gLfpd;wJ

1. ,ij Nfl;ff;$bath;fspd; kdij <h;j;J mjpy; epd;Wepiyj;J nray;glitj;J tpLfpwJ vd;gNj ,jd;fUj;jhFk; ,JNt rhpahdjhFk;. ,t;thh;j;ijia egp]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; ghuhl;bf;$wpapUf;fpwhh;fs;.

2. #dpaj;jpd; %ykhf jtwhd fhhpaq;fisr; nra;Jghtq;fisr; rk;ghjpg;gJ Nghd;W jtwhd topfSf;F <h;f;fthh;j;ijfis mLf;fp kdjpy; gLtJ Nghy; nra;Jkdijj; jpUg;GtJ ,f;fUj;J rhpahdjy;y.

Fj;gh gpurq;fj;jpy; ePf;ff;$lhjit gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 412

xU kdpjh; egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fsplk; gpurq;fk; nra;jhh;. my;yh`;tpw;Fk; ,d;Dk;mtdJ J}jUf;Fk; ahh; topgl;lhNuh mth; epr;rakhfNeh;topaile;J tpl;lhh;. 'mt;tpUtUf;Fk;1 ahh; khWnra;jhNuh? mth; top jtwptpl;lhh;" vdf;$wpdhh;.mg;NghJ my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p

Page 304: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 304/361

  3 4

t]y;yk; mth;fs;> 'gpurq;fk; nra;gth;fspy; nfl;lth;ePNuahFk; (vdf;$wptpl;L) my;yh`;tpw;Fk; mtdJJ}jUf;Fk; vd;W $WtPuhf" vdf;$wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mjpa;ah gpd; `hjpk; uspay;yh`{ md;`{

Fwpg;G : ,t;thW ,UtiuAk; ,izf;fhky; jdpj;jdpNa$wNtz;Lk; vd;gJ ,jd; fUj;jhFk;.

kpk;ghpd; kPJ Fj;ghtpy; Fh;Md; XJtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 413

ek; mLg;Gk; my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fspd; mLg;Gk;1 (Vwf;Fiwa) ,uz;L tUlk;my;yJ xU tUlk; nrhr;rk; xd;whfNt ,Ue;jJ 'fh/g;ty; Fh;Mdpy; k[PJ" (vDk; mj;jpahj;ij) my;yh`;tpd;J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fspd;ehtpypUe;Nj jtpu ehd; vLj;J(mwpe;J)f; nfhs;stpy;iy.[dq;fSf;F gpurq;fk; nra;fpd;w NghJ kpk;ghpy; xt;nthU[{k;MtpYk; mij Xjf;$bath;fshf ,Ue;jdh; vd;Wck;K `p\hk; gpd;j; `hhprh gpd; E/khd; uspay;yh`{md;`{ mth;fs; $Wfpwhh;fs;.

Fwpg;G : my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; tPLk; vd; tPLk; kpf mUfpy; ,Ue;jJ.MfNt mq;F elg;gtw;iwAk; mq;Fs;s epiyfisAk;njhpe;J nfhs;tJ rhj;jpak; vd;gij ,jd; %yk;Fwpg;gpLfpwhh; vd;gNj ,jd; fUj;jhFk;.

Fj;ghtpy; tpuyhy; irf;fpiz nra;tJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 414

ckhuh gpd; U[gh uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;> gp\;Ugpd; kh;thid> kpk;ghpy; mtuJ ,U iffisAk;cah;j;jpatuhf1 ,Uf;ff; fz;lhh;. (mg;gbf; fz;l mth;)

Page 305: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 305/361

  3 5

,e;j ,UiffisAk; my;yh`; nfl;ljhf;fp itg;ghdhf(vdf;$wptpl;L) epr;rakhf ehd; my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fis> mth;fsJifahy; ,t;thW nra;tijtpl mjpfg;gLj;jpath;fshf ehd;

fhztpy;iy (vdf;$wp) jdJ Ms;fhl;b irf;fpiznra;J fhl;bdhh;.

mwptpg;gth; : `{i]d; uspay;yh`{ md;`{

Fwpg;G : 1 kpk;ghpy; ,khk; Fj;gh XJk; NghJ mtuJ,Uiffis cah;j;Jtij tpl;LtpLtNj Rd;dj;jhFk;mt;thW JM nra;Ak; nghOJ fypkh tpuhyhy; irf;fpiznra;tNj Rd;dj;jhFk; vd;gJ njspT

2 egp y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;kioj;njhOifapd; NghJ jq;fsJ ,UiffiAk;mth;fsJ mf;Fspd; nts;is njhpfpd;w mstpw;Fcah;j;jpdhh;fs;. MfNt> Fj;ghtpy; cah;j;jyhk; vd rpyh;$Wfpd;wdh;. kioj;njhOifapy; nra;jij kw;w rkaq;fspy;nra;atpy;iynad;gjhy; gpe;jpaij iftpl;Ltpl;LKe;jpaij itj;J nray;gl;L ed;ik ngw my;yh`;

mUs;nra;thdhf MkPd;.

Fj;ghtpy; mwpitf;fw;Wj; jUtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 415

egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; gpurq;fk;nra;J nfhz;bUf;f mth;fs; ghy; nrd;wile;Njd;.(mg;NghJ) my;yh`;tpd; J}jh; mth;fNs mwpKfkpy;yhj>

jd;khh;f;fk; vd;d? vd;W njhpahj xukdpjh; te;J> mtuJkhh;f;fj;ijg; gw;wpf; Nfl;fpwhh; vd;W $wpNdd;. (mg;NghJ)my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; jq;fsJ Fj;ghit tpl;L tpl;L vd;ghy;te;jile;jdh;. (mth;fs; mkUtjw;f;fhf) xU ehw;fhypnfhz;Ltug;gl;lJ mjd; fhy;fs; ,Ug;gpdhy; ,Ue;jJ

Page 306: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 306/361

  3 6

vd ehd; vz;ZfpNwd;. my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; mjd; kPJ mkh;e;J>mth;fSf;F vij my;yh`; fw;Wf; nfhLj;jhNdhmtw;wpypUe;J vdf;Ff; fw;Wje;J tpl;L mjd;gpwF

(jpUk;gTk; tpl;l) mth;fsJ gpurq;fj;ijf; $w te;Jmjd; ,Wjpia epiwT nra;jdh; vd mG+ up/ghMuspay;yh`{ md;`{ $Wfpwhh;.

mwptpg;gth; : mG+ up/ghM uspay;yh`{ md;`{

[{k;Mtpy; ,U Fj;ghf;fSf;fpilapy; mkUtJ gw;wpaghlk;.

`jP]; vz; : 416

epr;rakhf my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; epd;wthW ~Fj;gh~ gpurq;fk;nra;af;$bath;fshf ,Ue;jdh;. (Kjy; ~Fj;gh~it Kbj;Jf;nfhz;l) gpwF mkUth;. mjd;gpwF vOe;Jepd;wth;fshfNt ~Fj;gh~ XJthh;fs;. mth;fs; mkh;e;jthW~Fj;gh~ Xjpdhh;fs; vd ahNuDk; vdf;Fj; njhptpj;jhy;

mth; ngha; $wptpl;lhh;. my;yh`;tpd; kPJ rj;jpakhf egp]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fSld; ,uz;lhapuk;njhOiffis tpl kpf mjpfkhfNt ehd; njhOJs;Nsd;vd $wpdhh;.

mwptpg;gth; : [hgph; gpd; ]Kuh uspay;yh`{ md;`{

njhOifiaAk; Fj;ghitAk; (ePl;lhJ FWf;fhJ) epjhdkhfnra;tJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 417

[hgph; gpd; ]Kuhthfpa ehd; my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fSld;njhOjpUf;fpNwd;. mth;fsJ njhOif ePl;lkpy;yhkYk;>

Page 307: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 307/361

  3 7

nuhk;gr; RUf;fkpy;yhkYk; ,Ue;jJ. (mJ NghyNt)mth;fsJ Fj;ghTk; ePl;lkpy;yhkYk;> nuhk;gr;RUf;fkpy;yhkYk; ,Ue;jJ vd [hgph; gpd; ]Kuhuspay;yh`{ md;`{ mwptpf;fpwhh;fs;.

[{k;M ehsd;W ,khk; Fj;gh XJk; NghJ (ahuhtJ)Eioe;jhy; (,uz;L uf;mj;J) njhOthh; vd;gJ gw;wpaghlk;.

`jP]; vz; : 418

[{k;M jpdj;jd;W my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; kPk;ghpd; kPJ mkh;e;jpUf;f>

Riyf; my;fj;j/ghdP (vd;gth;) te;J (,uz;L uf;mj;J)njhOKd; mkh;e;J tpl;lhh;. (mg;nghOJ mtiug;ghh;j;J),uz;L uf;mj;J njhOJ tpl;Buh? vd egp ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; Nfl;lhh;fs;. (mjw;fth;),y;iy vd;whh;. 'vOe;J mt;tpU uf;mj;JfisAk;njhOtPuhf" vdf; $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : [hgph; gpd; mg;Jy;yh`; uspay;yh`{

md;`{khFj;ghit Nfl;f Ntz;b tha;g; nghj;jpapUg;gJ gw;wpaghlk;.

`jP]; vz; : 419

'[{k;M jpdj;jd;W ,khk; ~Fj;gh~ Xjpf; nfhz;bUf;Fk;NghJ ck;Kld; ,Ug;gtiu tha;g;nghj;jp ,U(k;) vd ePh;

$wpdhy; epr;rakhf ([{k;Mit) tPzbj;J tpl;Bh;" vdmy;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{

Page 308: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 308/361

  3 8

[{k;M ehsd;W ahh; Fj;ghit nrtpAw;W tha;nghj;jp,Ue;jhNuh mtuJ rpwg;G gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 420

ahh; Fspj;Jtpl;L> mjd; gpwF [{k;Mtpw;F te;J>(my;yh`;tpdhy;) mtUf;F Vw;gLj;jg;gl;lijnjhOJtpl;L> mth; Fj;gh gpurq;fj;ij Kbf;Fk;tiu tha;nghj;jp ,Ue;J (tpl;L) mtNuhL njhOJk; tpl;lhy;>mtUf;F mLj;j [{k;Mtpw;Fk; ,ilapy; (mjw;F) NkYk;mjpfkhf %d;W ehl;fSf;Fk; (mthpy; Vw;gLk; rpwpaghtq;fs;) mtUf;fhf kd;dpf;fg;gLfpwJ.

mwptpg;gth; : mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{

இ பநக, பரயணய தக 

mth;fs; tpahghuj;ij my;yJ tPz; fhhpaj;ij ghh;j;JtpLthh;fshdhy; cq;fis epd;w epiyapy; tpl;L tpLth;vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 421

epr;rakhf egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;~[{k;M~ jpdj;jd;W epd;wthW Fj;ghXjpf;nfhz;bUe;jhh;fs;. (mg;nghOJ) \hk; Njrj;jpypUe;J

(jhdpaq;fisr; Rke;j) xl;lfq;fs; te;J Nrh;e;jd.(mr;rkaj;jpy;) gdpnuz;L Mlth;fisj; jtpu (kw;w)[dq;fnsy;yhk; mjd;ghy; nrd;W tpl;ldh;. (mg;nghOJjhd;) 'mth;fs; tpahghuj;ij my;yJ tPz; fhhpaj;ijghh;j;J tpLthh;fshdhy;> cq;fis epd;w epiyapy; tpl;L

Page 309: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 309/361

  3 9

tpl;L mjd;ghy; nrd;W tpLth;" vd;w ~my;[{k;M~mj;jpahaj;jpYs;s ,t;trdk; ,wf;fg;gl;lJ.

mwptpg;gth; : [hgph; gpd; mg;Jy;yh uspay;yh`{

md;`{kh

Fwpg;G : 1 ntspehl;bypUe;J tpahghu nghUl;fis Rke;Jte;j xl;lfq;fisf; fz;lJk; tpahghu Nehf;fpy; mth;fs;nrd;Wtpl;l epiyiaf; Fwpf;fNt. jhdpaq;fis Rke;jxl;lfq;fs; te;J Nrh;e;jd vd `jP]py; $wg;gl;Ls;sJ.

~[{k;M~ njhOifapy; (vij) Xjg;gl Ntz;Lnkd;gJgw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 422

,uz;L ngUehl;fspYk;> ~[{k;M~ tpYk; ']g;gp`p];kug;gp(f;)fy; m/yh" (vd;w mj;jpahj;ij)ijAk; '`y;mjhf;f `jP]py; /fh\pah" (vd;w mj;jpahj;ijAk;)itAk;my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; Xjf;$bath;fshf ,Ue;jdh;. ~[{k;M~Tk;>~<Jg;ngUehSk;~ XNu jpdj;jpy; xd;W Nrh;j;J (te;J)tpl;lhYk; mt;tpuz;L mj;jpahaq;fis(f; nfhz;Nl)Namt;tpU njhOiffspYk; mth;fs; Xjf;$bath;fshfTk;,Ue;jdh;.

mwptpg;gth; : E/khd;> gpd; g\Ph; uspay;yh`; md;`{kh

[{k;Mtpw;Fg; gpwF gs;spapy; njhOtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 423

'[{k;Mtpw;Fg; gpwF> ePq;fs; njhOjhy; ehd;F (uf;mj;)njhOq;fs;" vd my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; $wpdhh;fs;.

Page 310: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 310/361

  31

ck;ik Vjhtnjhd;W mtrug;gLj;jpdhy; gs;spapy; ,uz;L(uf; mj;Jfis) njhOtPuhf (tPl;bw;F) jpUk;gpdhy; ,uz;Luf; mj;J njhOtPuhf vd ]{i`y; $wpdhh; vd kw;nwhUmwptpg;gpy; te;Js;sJ

mwptpg;gth; : mG+`{iuuh uspay;yh`; md;`{

[{k;Mtpw;Fg; gpwF tPl;by; njhOtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 424

mg;Jy;yh`; gpd; ckh; uspay;yh`; md;`{ mth;fs;~[{k;M~ njhOifiaj; njhOJtpl;lhy; (mq;fpUe;J

tPl;bw;F) jpUk;gp(r; nrd;W) ,uz;L uf;mj;Jfs; tPl;by;njhOthh;fs; mjd;gpwF my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; ,t;thW jhd; nra;jhh;fs;vdf;$wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mg;Jy;yh`; gpd; ckh; uspay;yh`;md;`{

~[{k;Mtpw;Fg; gpwF NgRk; tiu my;yJ ntspahFk;

tiu njhOf Ntz;lhk;~ vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 425

]hapg; gpd; cf;j; ekph; vd;gtUf;F njhOifapy;Vw;g;gl;l xU tp\aj;ij> KMtpah ghh;j;jpUe;jhNu mJgw;wp Nfl;f epr;rakhf eh/gpc gpd; [{igh; vd;gth;(mk;Ugpd; ehgpI) mDg;gp itj;jhh;.

(mg;NghJ m];]hapg; mth;fs;) kf;]_uhtpy; (gs;spapy;fy;yhy; fl;lg;gl;l miwapy;) ~[{k;M~it ehd;njhONjd;. ,khk; ]yhk; nfhLj;jJk; vd;dplj;jpypUe;JvOe;J (mLj;j njhOifiaj;) njhONjd;. Mth;(KMtpah) cs;Ns Eioe;jJk; vd;ghy; (xUtiu mDg;gpjk;kplk; tUkhW $wp) mDg;gpdhh;. (ehd; mthplk;

Page 311: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 311/361

  311

nrd;wJk;) eP nra;jij kPz;Lk; nra;ahNj vd;whh;.~[{k;Mit eP njhOjhy; eP NgRk; tiu my;yJ ePntspahFk; tiu(NtW) njhOifiaf; nfhz;L mNjhL ePh;Nrh;f;f Ntz;lhk;~. fhuzk;> my;yh`;tpd; J}jh;

]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; mijf; nfhz;L(mt;thW nra;AkhW) fl;lisapl;lhh;fs;. (mjhtJ)vj;njhOifahapDk; NgRk;tiu my;yJ ntspahFk; tiuNtnwhU njhOifiaf; nfhz;L ehq;fs; Nrh;f;fNtz;lhnkd (fl;lisapl;lhh;fs;)

mwptpg;gth; : ckh; gpd; mjhc uspay;yh`{ md;`{

[{k;Mit tpl;L tpLk; tp\aj;jpy; fLq;fz;ldk; vd;gJgw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 426

~[{k;M~ fis tpl;L tpLfpwhh;fNs mth;fs; mt;thWtpLtjpypUe;J fz;bg;ghfj; jtph;j;Jf; nfhs;sTk;. my;yJ(mt;thW nra;atpy;iynadpy;) my;yh`; mth;fsJ,jaq;fspd; kPJ Kj;jpiuapl;L tpLthd;. mjd;gpwF

mth;fs; kwjpahsh;fspy; MfptpLthh;fs; vd kpk;ghpd;fl;lisfspd; kPJ ,Ue;jthW my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; $wf;Nfl;ljhfmg;Jy;yh`; gpd; ckh; uspay;yh`{ md;`{ mth;fSk;mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{ mth;fSk; `f;fk;gpd; kPdhc uspay;yh`{ md;`{ mth;fSf;Fmwptpj;jdh;.

இ பநக 

இ பநகள பக இகமத 

வவவ பறய பட.

`jP]; vz; : 427 

Page 312: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 312/361

  312

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fSld; xUKiw ,UKiway;yhj (gy re;jh;gq;fspy;)ghq;Fk; ,fhkj;Jkpd;wp ,U ngUehs; njhOiffis ehd;njhOjpUf;fpNwd; vd [hgph; gpd; ]Kuh uspay;yh`{

md;`{ mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;.

,U ngUehs; njhOifAk; Fj;ghTf;F Kd;GnjhoNtz;Lk; vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 428

egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;> mG+gf;U>ckU> c];khd; (uspay;yh`{ md;`{k; m[k<d;)

MfpNahUld; ehd; Nehd;G ngUehs; njhOiff;FM[uhfpapUf;fpNwd;. mth;fsidtUk; mj;njhOifiaFj;ghTf;F Kd; njhof; $bath;fshf ,Ue;jdh;. mjd;(njhOifia Kbj;Jf; nfhz;l) gpwF Fj;ghXjf;$bath;fshf ,Ue;jdh;.

egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; ~Fj;gh~itKbj;Jf; nfhz;L ,wq;fp> jq;fsJ ifapdhy; irf;fpiz

nra;J Mlth;fis mkur;nra;Ak; NghJ ehd; (mjidg;)ghh;f;f $batidg; Nghd;W ,Uf;fpNwd;. mjd;gpwF mth;(Mz;)fSf;F kj;jpapy; (,Ue;J) Gwg;gl;L ngz;fisKd;Ndhf;fp (ngz;fs; mkh;e;jpUf;Fk; gFjpf;F) te;JNrh;e;jdh;. (mg;nghOJ) mth;fSld; gpyhy; uspay;yh`{md;`{k; ,Ue;jdh;.

'egpath;fNs %/kpdhd ngz;fs; my;yh`;tpw;F vijAk;,izahf;fkhl;lhh;fs; vd cq;fsplk; cld;gbf;if nra;J

nfhs;s tUthh;fshapd;" vd;w trdj;ij KbAk; tiuXjptpl;L> ePq;fs; (mt;thW) mjd;kPJ jhNd ,Uf;fPwph;fs;vdf;Nfl;f> mg;ngz;fspy; xUth; my;yh`;tpd;egpath;fNs Mk; vd;whh;. mg;ngz;izj;jtpu kw;nwtUk;mth;fspy; gjpy; $wtpy;iy. mg;ngz; ahnud;Wmr;rkaj;jpy; mwpag;glTkpy;iy mg;NghJ (egp

Page 313: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 313/361

  313

]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk); mth;fs; 'jh;kk;nra;Aq;fs;" vd;wdh;. (mg;NghJ) gpyhy; uspay;yh`{md;`{ mth;fs; jq;fsJ (Glit) Milia tphpj;J>vdJ jha; je;ijah; cq;fSf;F mh;gzkhfl;Lk;.

thUq;fs;> (jhUq;fs;) vd;wdhh;fs;. mg;ngz;fs;(jhq;fszpe;jpUe;j) ngUk; Nkhjpuq;fisAk; (rhjhuz rpwpa)Nkhjpuq;fisAk; gpyhy; uspay;yh`{ md;`{ tphpj;jpUf;fMilapy; Nghl;ldh;.

mwptpg;gth; : ,g;D mg;gh]; uspay;yh`{ md;`{

,U ngUehs; njhOifapy; Xjg;gl Ntz;bait gw;wpaghlk;.

`jP]; vz; : 429

(<Jy;)ms;`h> gpj;U (Mfpa ngUehs;) njhOiffspy;my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; Xjp te;jJ (mj;jpahq;fs;) gw;wp mG+thfpj;my;iyjpaplk;> ckh; gpd; fj;jhG uspay;yh`{ md;`{mth;fs; epr;rakhf Nfl;lhh;fs;. (mjw;fth;) mt;tpuz;L

(njhOifap)Yk; 'fh/g; ty; Fh;Mdpy; k[PJitAk;>,f;jugjp]; ]hm(j;)J td;\f;fy; fkU" itAk;Xjf;$bath;fshf ,Ue;jdh; vdf;$wpdhh;.

mwptpg;gth; : cigJy;yh`; gpd; mg;Jy;yh`;uspay;yh`{ md;`{kh

ngUehs; njhOif njhOkplj;jpy; mj;njhOiff;Fk;Kd;Gk;> mjw;Fg; gpd;Gk; njhOtij tpl;L tpl Ntz;Lk;

vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 430

epr;rakhf my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; ~`[;[{g;~ ngUehs; my;yJ ~Nehd;Gg;

Page 314: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 314/361

  314

ngUehs~d;W (tPl;bypUe;J) Gwg;gl;L (te;J ngUehs;njhOif) ,uz;L uf;mj;J njhOjdh;. mjw;F Kd;Nghmjw;F gpwNfh mth;fs; njhotpy;iy. mjd; gpwF gpyhy;uspay;yh`{ md;`{ mth;fSldpUf;f ngz;fsplk;

te;J> jh;kk; nra;AkhW mth;fSf;F fl;lisapl;ldh;.

ngz;(fs;) jq;fk; kw;Wk; nts;spapyhd rpwpa tisak;kw;Wk; fhjzpfis Nghl;l(dh;)J. fOj;jpy; mzpAk; nghpakhiyfisAk; Nghl;l(dh;)J.

mwptpg;gth; : ,g;D mg;gh]; uspay;yh`{ md;`{

Fwpg;G : ngz;fs; Nghl;ldh;. Nghl;Lf; nfhz;Nl ,Ue;jdh;

vd;w thrfk; NtnwhU mwptpg;gpy; gjpthfpAs;sJ.Mdhy; ,e;j `jP]py; xU ngz;izf; Fwpg;gpl;Lkhj;jpuk; cs;sjhy; ,uz;L thh;j;ijfspd; nghUisAk;Nrh;j;Jf; nfhs;Sk; Kiwapy; Nghl;lJ (Nghl;ldh;) vdnkhop ngah;j;Js;Nsd;.-nkhopngah;g;G mrphpah;.

,uz;L ngU ehl;fspy; ngz;fs; (ngU ehs;njhOiff;fhf) Gwg;gl;L tUjy; gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 431

gUtkile;j> gUtkila ,Uf;fpd;w jpUkzk; jhkjkhfpje;ij tPl;bNyNa ,Uf;Fk; ngz;fs; jpiuf;Fmg;ghypUf;Fk; ngz;fs; MfpNahiu <Jy; gp/j;U <Jy;ms;`h Mfpa (,uz;L ngU) ehl;fspy; (njhOiff;fhf)ntspNaw;WkhW my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; vq;fSf;F fl;lisapl;lhh;fs;. MfNt

(mth;fspy;) khjtpyf;F tUk; ngz;fs; njhOifiajtph;ghh;. 'ed;ikahdtw;Wf;Fk; K];yPk;fspd; JMtpw;Fk;1 mth;fs; M[uhfTk;" (vd egp ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; $wpdh;. mg;NghJ vq;fspy; xU ngz;)~my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fNs vq;fspy; xUj;jpf;F Kfk;> neQ;R> KJF Mfpa

Page 315: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 315/361

  315

gFjpfis kiwf;Fk; kiwg;Gj;Jzp,y;yhjpUg;gpd;?~......(vd;d nra;tJ? vdf;Nfl;lhs;)mjw;fth;fs; 'mth;fsJ rNfhjhp jdJkiwg;Gj;JzpapypUe;J mtSf;F mzptpf;fl;Lk;"

vdf;$wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : ck;K m(j;)jpa;ah uspay;yh`{ md;`h

Fwpg;G : 1 ,e;j `jP]py; ,lk;ngWk; ~j/tj;~ vd;w mugpr;nrhy;Yf;F nghUj;jkhd nghUs; ~JM~ vd;gNjahFk;.Vnddpy; ~JM~it ~j/tj;~ vd egp ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; Fwpg;gpl;bUf;Fk; NghJ ehk;mjw;F NtW nghUs; nfhs;tJ jtwy;yth? ~tj/tJjpd;D}d;~ vd;gjw;F A+D}]; miy`p];]yhk; mth;fspd;~JM~ vd rhpahd `jP]py; egp ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; Fwpg;gpl;Ls;shh; vd;gij ftdj;jpy;nfhs;f

<Jg; ngUehsd;W rpW ngz;fs; $wpa $w;W gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 432

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; (tPl;bDs;) Eioe;jhh;fs;. (mg;NghJ mt;]; f[;u[;$l;lj;jth;fSf;F kj;jpapy; mwpahikf; fhyj;jpy; ele;jNghh;fspy; ghlg;gl;l ghly;fis) vd;dplk; ,U rpWngz;fs; ghbf;fhl;bf; nfhz;bUe;jdh;. (Eioe;j egp]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;) gLf;ifapy;gLj;J jq;fsJ Kfj;ij (mg;Gwk;) jpUg;gpf; nfhz;ldh;.(mJ rkak;) mG+gf;U uspay;yh`; md;`{ mth;fs;

Eioe;J vd;id tpul;bdh;. i\j;jhdpd; (if jl;lNyhL$ba) uhfq;fs; my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fspd; tPl;byh? vdf;$wpdhh;fs;.(,ijf;Nfl;l) my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; ~mt;tpUtiuAk; tpl;L tpLq;fs;~vdf;$wpdh;. (egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;)

Page 316: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 316/361

  316

mth;fs; kwe;jpUe;j rkak; (ghh;j;J) mt;tpU ngz;fisAk;fps;sptpl;Nld;. mt;tpUtUk; ntspNawptpl;ldh;. md;WngUehshf ,Ue;jJ. fUg;gh;fs; tpisahl;Lg; Nghh;rhjdq;fis itj;Jf; nfhz;L tpisahbf; nfhz;bUe;jdh;.

(mg;NghJ) ehd; my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fis Nfl;bUf;f Ntz;Lk; mt;thW,y;iynadpy; my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fNs vd;idg;ghh;j;J ghh;f;fMirg;gLfpwhah? vdf;Nfl;bUf;f Ntz;Lk;. (mjw;F) ehd;Mk; vdf;$wpNdd;. vd;idj; jq;fSf;Fg; gpd;dhy; epw;fitj;Jf; nfhz;ldh;. vd; fd;dk; mth;fsJ fd;dj;jpd;kPJ ,Ue;jJ. mg;NghJ mth;fs; gdP mu;gpjh mgp]Pdpag;

gps;isfNs ehd; Nrhh;tile;J tpLk;tiu> cq;fs;tpisahl;by; <LgLq;fs; vdf;$wpath;fshf ,Ue;jdh;.(ehd; Nrhh;tile;Jtpl;lijg; ghh;j;J) cdf;Fg; NghJkh?vd;whh;fs; ehd; ~NghJk;~ vdf; $wpNdd;. ~nrd;W tpL~vdf;$wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : Map\h uspay;yh`; md;`h

gpuahzpapd; njhOif

mikjpahf ,Uf;Fk; epiyapy; gpuahzp njhOifiaf;Fiwj;Jf; njhOtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 433

'epuhfhpj;J tpl;lhh;fNs mth;fs; cq;fisf; Fog;gj;jpy;Mf;fp tpLthh;fs; vd ePq;fs; gae;jhy; (ehd;F uf; mj;JnjhOifia ,uz;L uf;mj;J njhOifahf) RUf;fpj;

njhOtJ cq;fs; kPJ Fw;wky;y" vd;w trdj;ijg; gw;wpckh; gpd; fj;jhgplk; ehd; Nfl;Nld;. epr;rakhf [dq;fs;(ghJfhg;G) mgak; ngw;W tpl;lhh;fs;. (my;yth?mt;thwpUf;f ehd;if ,uz;lhf Vd; RUf;fpj; njhoNtz;Lk; vd;w fUj;jpy; ~epr;rakhf [dq;fs; mgak;ngw;W tpl;lhh;fs;~ vd;w $w;W ,lk; ngw;Ws;sJ ,ijf;

Page 317: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 317/361

  317

Nfl;l mth;fs;) ePh; vijg;gw;wp Mr;rhpag;gl;BNuh?mijg;gw;wp ehDk; Mr;rhpag;gl;L my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fsplk; Nfl;Nld;.mjw;fth;fs; mJ jh;kkhFk; cq;fs; kPJ my;yh`; mij

jh;kk; nra;Js;shd;. mtdJ jh;kj;ij Vw;Wf; nfhs;Sq;fs;vdf; $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : a/yhgpd; cka;ah uspay;yh`; md;`h

`jP]; vz; : 434

gpuahzk; my;yhj (nre;j Ch; my;yJ nrhe;j Ch; Nghd;wChpy; ,Uf;Fk;) NghJ njhOifia ehd;F uf;mj;jhfTk;>

gpuahzj;jpy; ,uz;L uf;mj;jhfTk; gae;j rkaj;jpy; xUuf;mj;jhfTk; epiwNtw;w cq;fsJ egp ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fspd; ehtpd; %yk; my;yh`;njhOifia flikahf;fp cs;shd; vd mg;Jy;yh`;,g;D mg;gh]; uspay;yh`; md;`{kh mth;fs;$Wfpwhh;fs;.

gpuahzj;jpd; NghJ ve;j mstpy; njhOifia Fiwj;Jj;

njho Ntz;Lnkd;gJ gw;wpa ghlk;.`jP]; vz; : 435

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fSld; kjpdhtpypUe;J kf;fhtpw;F Gwg;gl;Nlhk;. (egp]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;) jpUk;gptUk;tiu (ehd;F uf; mj;J njhOiffis) ,uz;buz;lhfnjhOJ nfhz;ldh; vd xUth; (xU mwptpg;gth;) $wpdhh;.

kf;fhtpy; vj;jid ehl;fs; jq;fp ,Ue;jhh;fnsdf;Nfl;Nld;? ~gj;J ehl;fs;~ vd;whh;.

'kjpdhtpypUe;J `[;[pw;F ehq;fs; Gwg;gl;Nlhk;" vdkw;nwhU mwptpg;gpy; cs;sJ.

Page 318: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 318/361

  318

mwptpg;gth; : md]; gpd; khypf; uspay;yh`{ md;`{

~kpdh~tpy; (ehd;F uf; mj;J njhOifia) ,uz;L uf;mj;jhf RUf;fpf; nfhs;tJ~ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 437

egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fSk;> mG+gf;U>ckh;> c];khd; (uspay;yh`{ md;`{k; m[;k<d;)MfpNahUk; kpdhtpy; vl;L my;yJ MW tUlq;fs;(`[;[{f;Fg; NghFk; NghJ) kpdhtpy; gpuahzpapd;njhOifia njhOjdh;. ,g;D ckh; uspay;yh`{md;`{kh mth;fs;> kpdhtpy; ,uz;L uf;mj;J

njhOJtpl;L jq;fsJ gLf;iff;F tWth;. ~vdJ rpwpaje;ijNa mjw;Fg;gpwF ,uz;L uf;mj;J njhOjhy;?------~vd;Nwd;. mt;thW nra;tjhf ,Ug;gpd; njhOifiaepiwthf njhOjpUg;Ngd; vd;whh;fs; vd `/g]; mjhtJ,g;D M]pk; uspay;yh`{ md;`{ $Wfpwhh;.

gpuahzj;jpy; ,U njhOiffis Nrh;j;Jj; njhOtJ gw;wpaghlk;.

`jP]; vz; : 438

epr;rakhf egp ]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk; mth;fs;mtrukhf gazk; Gwg;gl;Ltpl;lhy; ~S`iu~ ~m]hpd;~Kjy; Neuk; tiu gpw;gLj;jp mt;tpU njhOiffisAk;Nrh;j;Jj; njhOthh;fs;. (mijg; NghyNt) kf;hpiggpw;gLj;jp mijAk; ,\hitAk; Nrh;j;J nrk;Nkfk;kiwaf;$ba rkaj;jpy; njhOthh;fs; vd md];gpd;

khypf; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs; $Wfpwhh;fs;.

Chpy; ,Uf;Fk;NghJ ,U njhOiffis Nrh;j;Jj;njhOtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 439

Page 319: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 319/361

  319

kio ,y;yhj rkaj;jpYk;> gakw;w epiyapYk; kjpdhtpy;my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; ~S`iuAk;~ m]iuAk;~> NkYk; ~kf;hpigAk;~~,\hitAk;~ Nrh;j;Jj; njhOJs;shh;fs; vd ,g;D

mg;gh]; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs; $Wfpwhh;fs;.

,g;D mg;gh]; uspay;yh`{ md;`{ mth;fsplk;>(my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;)mth;fs; Vd; mt;thW nra;jhh;fs;? vd;gjhf ehd; (tfPc)Nfl;Nld;. mjw;fth;fs; jq;fsJ ck;kj;jth;fisrpukg;gLj;jhkypUf;fNt (mt;thW njhOjhh;fs;) vdf;$wpdhh;fs; vd tfPctpd; `jP]py; te;Js;sJ.

,g;D> mg;gh]; uspay;yh`{ md;`{kh mth;fsplk;> ~Vd;(my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs;) mt;thW nra;a ehbdhh;fs;?~ vd Nfl;fg;gl;lJ.mjw;fth;fs; ~mth;fsJ ck;kj;jth;fSf;F rpukk;Vw;glhkypUf;f ehbdhh;fs;~ vdf;$wpdhh;fs; vd;gjhfmgPK Mtpahtpd; `jP]py; te;Js;sJ.

~kioapd; NghJ ,Ug;gplj;jpNyNa njhOJ nfhs;tJ~

gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 440

Fsph; fhw;W kio Mfpait cs;s ,uTfspy; epr;rakhf,g;D ckh; uspay;yh`{ md;`{kh mth;fs; njhOiff;Fmioj;J mjd; ,Wjpapy; ~cq;fsJ ,Ug;gplq;fspNyNanjhOJ nfhs;Sq;fs; vd;gij njhpe;J nfhs;Sq;fs;.(cq;fsJ) ,Ug;gplq;fspNyNa njhOJ nfhs;Sq;fs;

vd;gij njhpe;J nfhs;Sq;fs;~ vdf; $wpdhh;fs;.mjd;gpwF 'Fsph; cs;s ,utpy;> gazj;jpy; kioAs;s,utpy; cq;fspd; ,Ug;gplq;fspNyNa njhOJnfhs;Sq;fs; vdf;$WkhW my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; (njhOiff;F)

Page 320: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 320/361

Page 321: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 321/361

  321

gpuahzj;jpy; ,Ue;jpUf;fpNwd;. mth;fs; ,wg;nga;Jk; tiumth;fSk; (gpuahzj;jpy; ,uz;L (uf;mj;JfS)f;F Nky;njhotpy;iy. mjd;gpd;dh; cJkhd; uspay;yh`{ md;`{mth;fSld; gpuahzj;jpy; ,Ue;jpUf;fpNwd;. mth;fs;

,wg;nga;Jk; tiu ,uz;L uf;mj;Jf;F Nky; njhotpy;iyepr;rakhf my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fspy; cq;fSf;F mofpa Kd;khjphp,Uf;fpwJ vd my;yh`; jpl;lkhf $wpapUf;fpwhd; vd,g;D ckh; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs; $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : `/g]; gpd; M]pk; uspay;yh`{ md;`{

gazj;jpy; thfdj;jpd; kPjpUe;jthNw e/gpy; njhOtJgw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 442

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs;> thfdj;jpd; kPjpUe;jthNw mJvj;jpirapypUg;gpDk; egpy; njhof;$bath;fshf,Ue;jhh;fs;. ~tpj;iu~Ak; mjd; kPjpUe;jthNu njhOthh;fs;.

MapDk; gh;shd njhOifia mjd; kPjpUe;jthWnjhokhl;lhh;fs;.

mwptpg;gth; : ,g;D> ckh; uspay;yh`{ md;`{kh

gazj;jpypUe;J Kd;Ndhf;fp (jpUk;gp) te;jhy; mth;gs;spapy; ,uz;L uf;mj;J njhOtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 443

ehd;> ([hgph;) my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fSld; NghUf;Fg; Gwg;gl;Nld;. vdJxl;lfk; vd;idj; jhkjpf;f itj;J vdf;F f\;lj;ijAk;nfhLj;Jtpl;lJ. vdf;F Kd;ghf my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; te;jile;J

Page 322: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 322/361

  322

tpl;ldh;. ehd; fhiyapy; te;jile;J gs;spf;F te;Njd;.(mg;NghJ mq;Nf) gs;spapd; thrypy; my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fisg; ngw;Wf;nfhz;Nld;. ePh; Gwg;gl;lJ Kjy; ,g;NghJ jhd;

te;jile;jPuh? vdf;Nfl;f ehd; ~Mk;~ vd;Nwd;.

~cdJ xl;lfj;ij tpl;Ltpl;L (gs;spapDs;) Eioe;J,uz;L uf;mj;J njhOJtpL~ vd;whh;fs;. ehd; Eioe;JnjhOJtpl;L mjd; gpwF jpUk;gp tpl;Nld;.

mwptpg;gth; : [hgph; gpd; mg;Jy;yh`; uspay;yh`{md;`{kh

Nghhpy; gae;j epiyapy; njhOk; njhOif gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 444

~[{i`dh~ vd;w ,lj;jpy; xU $l;lj;jhNuhL ehq;fs;my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fSld; (Nrh;e;J) Nghh; nra;Njhk;. (mg;NghJ) mth;fs;(vjphpfs;) vq;fisf; fLikahff; nfhd;W tpl;lhh;fs;.ehq;fs; ~S`h;~ njhOif njhOj NghJ mth;fs; njhOJnfhz;bUf;Fk;NghJ xNu mbahf ehk; mth;fspd; kPJrha;e;J (jhf;fp) tpl;lhy; mth;fis NtNwhLmopj;Jtplyhk; vd ,iz itf;ff;$bath;fs; $wpdh;.mJ gw;wpa (tpguj;ij) [Pg;hpy; miy`p];]yhk; mth;fs;my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fSf;F $wptpl;ldh;. mijg;gw;wp my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; vq;fSf;FepidTgLj;jpdh;. njhOif(ia epiwNtw;w Ntz;ba) Neuk;

tUk;> mJ mth;fSf;F (jq;fspd;) kf;fis tpl kpftpUg;gkhdjhFk;. (mg;NghJ jhf;fp tplyhk;) vd epr;rakhfmth;fs; $wpdh;.

Page 323: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 323/361

  323

m]h; njhOif(apd; Neuk;) te;j NghJ ,U mzpfshfehq;fs; mzptFj;J epd;Nwhk;. ,iz itg;gth;fs;vq;fSf;Fk; fpg;yhTf;Fkpilapy; ,Ue;jdh;.

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; jf;gPh; $wpdhh;fs;. ehq;fSk; jf;gPh; $wpNdhk;.mth;fs; U$c nra;jhh;fs;. ehq;fSk; U$c nra;Njhk;.mjd;gpwF mth;fs; ][;jh nra;jhh;fs;. mth;fs;(][;jhtpypUe;J) vOe;jJk; ,uz;lhtJ thpirapy;cs;sth;fs; ][;jh nra;jdh;. mjd;gpwF Ke;jpathpirfspy; ,Ue;jth;fs; gpe;jpf;nfhs;s ,uz;lhtJthpirapy; ,Ue;jth;fs; Kjy; ,lj;jpw;F te;J

epd;WtpLfpwhh;fs;. (mg;NghJ) my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; jf;gPh;$wpdhh;fs;. ehq;fSk; jf;gPh; $wpNdhk;. mth;fs; U$cnra;jhh;fs;. ehq;fSk; U$c nra;Njhk;. mjd;gpwF ][;jhnra;a Kjy; mzpapy; ,Ue;jth;fs; mth;fSld; ][;jhnra;fpd;wdh;. (mg;NghJ) ,uz;lhtJ mzpapdh; epd;WtpLfpd;wdh;. ,uz;lhtJ mzpapdh;. ][;jh nra;JKbf;Fk; NghJ vy;NyhUk; mkh;e;J tpLfpd;wdh;.my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; ,U mzpapdUf;Fk; ryhk; $wptpLfpd;wdh;vd;gjhf [hgph; gpd; mg;Jy;yh`; uspay;yh`{ md;`{mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs; mjd;gpwF ,e;j cq;fsJjiyth;fs; njhOtij Nghd;W> vd [hgph; uspay;yh`{md;`{ gpuj;Nahfkhff; $wpdh; vd mG[;[{igh;$Wfpwhh;.

mwptpg;gth; : [hgph; gpd; mg;Jy;yh`; uspay;yh`{

md;`{kh

#hpa fpufzj; njhOif gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 445

Page 324: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 324/361

  324

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; fhyj;jpy; #hpa fpufzk; Vw;gl;lJ. my;yh`;tpd;J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; njhoMuk;gpj;J epiyia kpf ePl;bdhh;fs;. mjd;gpwF ~U$c~

nra;jhh;fs;. ~U$cI~ kpf ePl;bdhh;fs; mjd;gpwF ~U$c~tpypUe;J jq;fsJ jiyia cah;j;jpdhh;fs; epiyapy;ePz;l Neuk; epd;whh;fs;. Kd; epiyia tpl ,J kpfFiwthdjhf ,Ue;jJ. mjd;gpwF (,uz;lhtJ Kiwahf)~U$c~ nra;J ~U$cit~ kpf ePl;bdhh;fs;. mJ Kjy;U$cItplf; Fiwthdjhf ,Ue;jJ. mjd;gpwF ~][;jh~nra;jdh;. ][;jhit Kbj;Jf; nfhz;L vOe;j epiyapy;ePz;l Neuk; epd;wdh;. Ke;jpa epiyia tpl mJ Fiwthf

,Ue;jJ. mjd;gpwF ~U$c~ nra;jhh;fs;. ~U$cit~ ePz;lNeuk; nra;jhh;fs;. Ke;jpa ~U$cit~tpl ,J Fiwthf,Ue;jJ. mjd; gpwF U$tpypUe;j jq;fsJ jiyiacah;j;jp epd;whh;fs;. epiyia ePl;bdhh;fs;. Ke;jpaepiyia tpl ,J Fiwthf ,Ue;jJ. mjd;gpwF ~][;jh~nra;jhh;fs;. mjd;gpwF njhOifia Kbj;Jf;nfhz;LjpUk;gpdhh;fs;. (fpufzk; ePq;fp) #hpadpy; ntspr;rk;Vw;g;gl;Ltpl;lJ. mg;NghJ [dq;fSf;F gpurq;fk; nra;aj;

njhlq;fp..... my;yh`;itg; Gfo;e;J Nghw;wpdh;. mjd;gpwFepr;rakhf #hpaDk; re;jpuDk; my;yh`;tpd;mj;jhl;rpfspy; cs;sitfshFk;. epr;rakhf mit,uz;Lk; ahUila kuzj;jpw;fhfNth my;yJ ahUilagpwg;Gf;fhfNth mitfspy; fpufzk; Vw;glhJ.mitapuz;bw;Fk; me;epiy Vw;gl ePq;fs; fz;lhy;(my;yh`;it) cah;TgLj;Jq;fs;. (jf;gPh; $Wq;fs;) ,d;Dk;my;yh`;tplk; (mJ ePq;f) JM nra;Aq;fs; njhOfTk;....nra;Aq;fs;. jh;kk; nra;Aq;fs; K`k;kjpd; ck;kj;jth;fNsmy;yh`;tpd; mbahd; tpgr;rhuk; nra;apd;> mtdJmbahs; tpgr;rhuk; nra;apd; my;yh`;ittpl kpFe;jNuh\Kilath; K`k;kjpd; ck;kj;jth;fNs my;yh`;tpd;kPJ rj;jpakhf ehd; mwpe;jtw;iw ePq;fs; mwptPh;fshdhy;epr;rakhf mjpfkhf mOtPh;fs; epr;rakhf Fiwtha;r;

Page 325: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 325/361

  325

rphpg;gPh;fs;. njhpe;J nfhs;(Sq;fs;) ehd; vj;jp itj;Jtpl;Nldh? (vd gpurq;fk; nra;jdh;.)

mwptpg;gth; : Map\h uspay;yh`{ md;`h

Fwpg;G : ,e;j `jP]py; $wg;gl;Ls;sgb egp ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; #hpa fpufzj; njhOifiaxt;nthU uf;mj;jpYk; ,uz;L U$c nra;JnjhOJs;shh;fs; vd;gJ njspT. Mf mj;njhOifia,uz;L uf; mj;J ehd;F U$cfs; nfhz;lJ vd;gijftdj;jpy; nfhs;s Ntz;Lk;.

,ijaLj;j 446 `jP]py; te;Js;sJ Nghy; my;y. me;j

mwptpg;G jdpg;gl;ljhFk;. 445 tJ `jP]py; Map\huspay;yh`{ md;`h mth;fs; mwptpg;gpy; cs;sNj kpfr;rhpahdjhFk; vd;gij Kd;Ng Fwpg;gpl;Ls;Nshk;.

#hpa fpufzk; Vw;gl;l NghJ ehd;F ][;jhf;fs; nra;Jvl;L uf;mj;Jfis my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; njhOjhh;fs;.

`jP]; vz; : 446

#hpa fpufzk; Vw;gl;l NghJ ehd;F ][;jhf;fs; nra;Jvl;L uf;mj;Jfis my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; njhOjhh;fs;.

mwptpg;gth; : ,g;D mg;gh]; uspay;yh`{ md;`{kh

~kiof;fhf njhOk; njhOif~ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 447

epr;rakhf my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; njhOkplj;jpw;F te;J (kio nga;ar;nra;AkhW Ntz;bdh;.) gpuhh;j;jid nra;a tpUk;gpa NghJfpg;yhit Kd;Ndhf;fp jq;fsJ Nkyhilia jpUg;gpdh;.

Page 326: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 326/361

  326

vd mg;Jy;yh`; gpd; i[J my; md;]hhp uspay;yh`{md;`{ $Wfpwhh;.

kw;nwhU mwptpg;gpy;> [dq;fspd; ghy; jq;fsJ KJif

Mf;fp fpg;yhit Kd;Ndhf;fp my;yh`;tplk; JMnra;jdh; (mjd;gpwF) Nkyhiliaj; jpUg;gpdh;.mjw;Fg;gpwF ,uz;L uf;mj; njhOjdh; vd cs;sJ.

`jP]; vz; : 448

vq;fisAk; my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fisAk; kio gpbj;Jf; nfhz;lJ. mg;NghJmy;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;

mth;fs; jq;fsJ Milia clypd; rpy gFjpfspypUe;Jkio (ePh; ed;whf)g;gLk; mstpw;F ePf;fpdh;. (mg;NghJ) Vd;,t;thW nra;fpwPh;fs;? vd ehq;fs; Nfl;Nlhk;. jdJ,ul;rfdpd; gilg;gpy; mJ (kioahdJ) GjpajhFk;vd;gjw;fhf vd ciuj;jdh;.

mwptpg;gth; : md]; uspay;yh`{ md;`{

~fhw;W> Nkfk; Mfpatw;wpd; NghJ fhf;fj; NjLtJk;>kioapd; NghJk; kfpo;r;rp miltJk;~ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 449

fhw;W fLikahfptpl;lhy; my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs;> ~~mjd; ed;ikiaAk;mjdhy; Vw;gLk; (mJ jhq;fp tUk;) ed;ikfisAk;> ve;jed;ikf;fhf mJ mDg;ggl;lNjh> mijAk; cd;dplk;

epr;rakhf ehd; Nfl;fpNwd;. ,d;Dk; mjd; jPik mjdhy;Vw;gLk; jPikfs;> ,d;Dk; vj;jPikfSf;fhf mJmDg;gg;gl;lNjh? mj;jPik Mfpatw;wpypUe;J cd;dplk;fhf;fj;NjLfpNwd; vd $Wthh;fs;.

Page 327: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 327/361

  327

thdj;jpy; Nkfk; $b ,bkpd;dy;fNshL kio nghopajahuhfp tpl;lhy; mth;fspd; epwk; khwptpLk;. (mg;NghJ)ntspapy; nry;thh;fs;. cs;Ns Eiothh;fs;. Kd;Ndnry;thh;fs;. gpd;Nd tUthh;fs;. (,t;thW ,Uf;f) kio

nga;Jtpl;lhy; ftiy Ngha; kfpo;r;rp Vw;gl;L tpLk; mijmth;fspd; Kfj;jpy; njhpe;J nfhs;Ntd;.

ehd; mJgw;wpf; Nfl;Nld;. MJ $l;lj;jpdh; $wpaJNghd;W mJ ,Uf;fyhk; Map\hNt vd;wdh;. mJ(Nkfq;fs;) mth;fsJ gs;sj;jhf;Ffis Nehf;fp FWf;fpl;Lte;jij mth;fs; ghh;j;jNghJ thfdj;jpd; cr;rpapy;FWf;fpl;Lte;j ,k;Nkfk; vq;fSf;F kioiaf;

nfhz;LtUk; vd mth;fs; (MJ $l;lj;jpdh;) $wpdh;.mwptpg;gth; : Map\h uspay;yh`{ md;`h

Fwpg;G : 1 ,k;khjphp Nkfq;fSf;Fg;gpwF my;yh`;kioia nga;aitf;fpwhd; vd;gNj ,jd; fUj;J.

fpof;Fj; jpirf;fhw;W kw;Wk; Nkw;F jpirf;fhw;W gw;wpaghlk;.

`jP]; vz; : 450

~fpof;Fj; jpirf;fhw;wpd; %yk; ntw;wpaspf;fg;gl;Nld;.Nkw;Fj; jpirf;fhw;wpdhy; MJ $l;lj;jpdh;mopf;fg;gl;ldh;~ vd egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; $wpajhf ,g;D mg;gh]; uspay;yh`{md;`{kh mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;.

[dh]htpd; rl;lq;fs; gw;wpa E}y;tpahjpa];jh;fis tpdTjy; gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 451

ehq;fs; egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fSld;tPw;wpUe;Njhk;. mr;rkak; md;]hhpfspypUe;J xU kdpjh;

Page 328: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 328/361

  328

mth;fsplk; te;J ]yhk; $wpdhh;. ($wptpl;L) mth;jpUk;gpaJk; nrd;W tpl;lhh;.

(mth;fSld; ,Ue;j md;]hh;fspy; xUtiu Nehf;fp)md;]hhp rNfhjuNu vdJ rNfhjuh; ]mJ gpd; cghjhvt;thW cs;shh;? vd my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`{miy`p t]y;yk; mth;fs; Nfl;lhh;fs;. mjw;F mth;>ed;whf cs;shh; vdf;$wpdhh;. (mg;NghJ) cq;fspy; mtiueyk; tprhhpf;f nry;gth; ahh;? vdf; Nfl;lhh;fs;.(Nfl;Ltpl;L) mth;fs; voTk; nra;jhh;fs;. ehq;fSk;vOe;Njhk;. ehq;fs; gj;Jf;Fk; mjpfkhdth;fs;(mth;fSld;) ,Ue;Njhk;. vq;fspd; fhy;fspy;nrUg;GfNsh> fhYiufNsh> (jiyapy;) njhg;gpfNsh>

(clypy;) rl;ilfNsh> (mzpe;J) ,Uf;ftpy;iy.(,e;epiyapy;) fuL Kulhd me;jg;gFjpapy; ehq;fs; ele;JKbthf mthplk; te;jile;Njhk;. my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fSk;>mth;fSldpUe;j mth;fsJ Njhoh;fSk;> mth;ghy;neUq;Fk;tiu mtiur; Rw;wpapUe;j mtuJ $l;lj;jth;fs;gpe;jp(js;sp)f; nfhz;ldh;.

mwptpg;gth; : mg;Jy;yh`; gpd; ckh; uspay;yh`{md;`{kh

ka;apj;jpdplj;jpYk; tpahjpa];jhplKk; nrhy;yg;glNtz;baitfs; gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 452

tpahjpa];jiu eyd; tprhhpf;f> ,wg;nga;jpatiu(ghh;j;Jtu) ePq;fs; nrd;why; ed;ikahdtw;iwNa (ey;yJMf;fisNa) $Wq;fs;. epr;rakhf mkuh;fs; ePq;fs;

$Wf;$batw;wpw;F ~Mkpd;~ $Wfpwhh;fs;.mG+]ykh kuzpj;j nghOJ egp ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fsplk; ehd; t(e;Njd;)J my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fNs epr;rakhfmG+]ykh ,wg;nga;jptpl;lhh; vdf;$wpNdd;. ah my;yh`;

Page 329: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 329/361

  329

vdf;Fk; mG+]yhkhTf;Fk; ghtkd;dpg;Gr; nra;thahfmthpypUe;J vdf;F mofhd xU Kbitmjd;(gpd;ddpapy;) je;jUs;thahf vdf;$WkhWmy;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;

mth;fs;; $wpdhh;fs;. (mjw;nfhg;g) mt;thNw ehDk;$wpNdd;. mtiutpl kpfr;rpwe;jth;fshd K`k;kJ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fis vdf;Fmy;yh`; mtUf;Fg;gpwF ey;fpdhd; vd ck;K]ykhuspay;yh`{ md;`h mth;fs; $Wfpwhh;fs;.

kuzk; rk;gtpf;f ,Ug;gth;fSf;F yh,yh`,y;yy;yh`{it nrhy;ypf; nfhLj;J epidTgLj;Jjy;gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 453

cq;fspy; ,wg;nga;jg;NghFk; (rf;uhj;) epiyapy;,Ug;gth;fSf;F 'yhapyh` ,y;yy;yh`{ (vd;w fypkh)itepidTgLj;Jq;fs;" vd my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG+]aPJy; Fj;hP uspay;yh`{ md;`{

my;yh`;tpd; re;jpg;ig ahh; tpUk;GfpwhNuh mtuJre;jpg;ig my;yh`; tpUk;Gfpwhd; vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 454

my;yh`;tpd; re;jpg;ig ahh; tpUk;gp tpl;lhNuh> mtuJre;jpg;ig my;yh`;Tk; tpUk;gp tpLfpwhd;> ahh;my;yh`;tpd; re;jpg;ig ntWj;J tpl;lhNuh mtuJre;jpg;ig my;yh`;Tk; ntWj;J tpLfpwhd; (vdmy;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;

mth;fs; $wpaJk;) my;yh`;tpd; egpath;fNs kuzj;ijntWg;gJ jhdh? ehk; midtUk; kuzj;ijntWf;fpNwhNk vd ehd; Nfl;Nld;. mjw;fth;fs;mt;thwy;y vdpDk; %kpdhdth;> my;yh`;tpd;mUisAk; mtdpd; nghUj;jj;ijAk;> mtdJRtdj;ijAk; nfhz;L ew;nra;jp $wg;gl;lhy; my;yh`;tpd;

Page 330: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 330/361

  33

re;jpg;ig mth; tpUk;gp tpLfpwhh;. (mJ Nghd;Nw)my;yh`;Tk; mtuJ re;jpg;ig tpUk;gp tpLfpwhd;.

epr;rakhf epuhfhpg;gtd; my;yh`;tpd; jz;lid gw;wpAk;>mtdJ Nfhgj;ij gw;wpAk; ew;nra;jp $wg;gl;lhy;my;yh`;tpd; re;jpg;ig mtDk; ntWj;J tpLfpwhd;. (mJNghd;Nw) my;yh`;Tk; mtid re;jpf;f ntWg;gile;JtpLfpwhd; vd my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; $wpajhf Map\h uspay;yh`{md;`h $Wfpwhh;fs;.

\{iu`; gpd; `hdP (vd;gth;) mG+`{iuuh mwptpj;jhfxU mwptpg;gpy; fPo;tUkhW mwptpf;fpwhh;fs;.

'my;yh`;tpd; re;jpg;ig ahh; tpUk;gp tpl;lhNuh mtuJre;jpg;ig my;yh`;Tk; tpUk;gp tpLfpwhd;> my;yh`;tpd;re;jpg;ig ahh; ntWj;J tpl;lhNuh mtuJ re;jpg;igmy;yh`;Tk; ntWj;J tpLfpwhd;" vd my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; $wpdhh;fs;vd;W mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{ $Wfpwhh;fs;.(vd;w $w;iw vLj;Jf;nfhz;L \{iu`; gpd; `hdPuspay;yh`{ md;`{) fPo;tUkhW $Wfpwhh;.)

Map\h uspay;yh`{ md;`h mth;fsplk; ehd; te;JtpRthrpfspd; jhNa> mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; gw;wp (Nkw;$wg;gl;l) `jPi] $wptpl;L> mJmt;thNw ,Ug;gpd; ehnky;yhk; ehrkhfp tpl;Nlhk; vd;W$wpNdd;. (mjw;F) my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fspd; $w;wpd; %yk; ehrkhff;$batd; ehrkhfptpl;lhd; vd;wPNu mJ ve;jf; $w;W vd

Map\h uspay;yh`{ md;`h Nfl;ldh;. mjw;fth;>my;yh`;tpd; re;jpg;ig ahh; tpUk;gptpl;lhNuh mtuJre;jpg;ig my;yh`; tpUk;gp tpLfpwhd;. ahh; my;yh`;tpd;re;jpg;ig ntWj;J tpl;lhNuh> mtuJ re;jpg;igmy;yh`;Tk; ntWj;J tpLfpwhd;. ek;kth;fspy;vtUkpy;iy mth; kuzpg;gij ntWf;ff;$batuhfNt

Page 331: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 331/361

  331

jtpu vdf;$wpdhh;. (mjw;F Map\h uspay;yh`{ md;`hmth;fs;) mij my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; jhd; $wpapUf;fpwhh;fs;. (Mdhy;)mjw;F ePh; nfhz;l fUj;ijg; Nghd;wy;y. vdpDk; ghh;it

ePz;L cah;e;J tpl;lhy;> Nky; %r;R fPo;%r;R Vw;gl;Lkdjpy; jLkhw;wk; Vw;gl;Ltpl;lhy;> Kb el;LtpLNkahdhy;>tpuy;fnsy;yhk; klq;fp RUq;fp tpLkhdhy; (,t;thnwy;yhk;Vw;gl;L kuzk; te;J tpLk; vd;gJ cWjpahfp tpl;lepiyapy;) my;yh`;tpd; re;jpg;ig ahh; tpUk;GfpwhNuhmtuJ re;jpg;ig my;yh`; tpUk;Gfpwhd; vd Map\huspay;yh`{ md;`h mth;fs; $wpdhh;fs; vdf;$Wfpwhh;.

kuzk; rk;gtpf;Fk; NghJ cah;thd my;yh`;itg;gw;wp

ey;nyz;zk; nfhs;tJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 455

'my;yh`;itf; nfhz;L mtuJ vz;zj;ij mofhdjhfMf;fpatuhfNt md;wp epr;rakhf cq;fspy; ve;j xUtUk;kuzpf;f Ntz;lhk;" vd my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; mth;fsJ kuzj;jpw;F %d;W(ehl;fS)f;F Kd;G $wpaij ehd; nrtpAw;Nwd; vd [hgph;

uspay;yh`{ md;`{ $Wfpwhh;.ka;apj; ,Uf;Fkplj;jpw;F M[uhdhy; ka;apj;jpd; fz;fis%b tpLtJk; mjw;fhf JM nra;tJk; gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 456

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; mG+]ykh (kuzj;jUthapypUe;j NghJ)tplk;Eioe;(mUfpy; te;)jhh;fs;. mtuJ ghh;it Nky; Nehf;fptpl;lJ. MfNt mij ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;%bdhh;fs;. mjd;gpwF 'epr;rakhf caph; ifg;gw;wg;gl;Ltpl;lhy; ghh;it mij njhlh;fpwJ"1 vdf;$wpdhh;fs;.(clNd) mth; FLk;gj;jth;fspYs;s kf;fs; ngUk;rg;jkpl;ldh;. mg;NghJ (cq;fSf;fhf) eythdtw;iwf;

Page 332: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 332/361

  332

nfhz;Nl jtpu JM nra;ahjPh;fs;> Vnddpy; mkuh;fs;cq;fsJ $w;Wf;F MkPd; $Wfpwhh;fs; vdf;$wpdhh;fs;.

mjd;gpwF 'ah my;yh`; mG+]yhkhtpw;F ghtkd;dpg;Gr;nra;thahf Neh;top ngw;wth;fspy; mtuJ juj;ijcah;j;Jthahf. kPjkpUg;gth;fspy; mtUf;Fg;gpwF mtiu(,oe;jw;Fhpa) gfuj;ij ey;Fthahf mfpyq;fspd;,ul;rfNd vq;fSf;Fk; mtUf;Fk; ghtkd;dpg;Gr;nra;thahf mtuJ fg;hpy; mtUf;F tp];jPudj;ij ey;fpmjpy; xspia Mf;Fthahf" vdf;$wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : ck;K ]ykh uspay;yh`{ md;`h

Fwpg;G : 1. caph; ,Wjpahf clypUe;J fz;fs; topahfNt

ntspNaWfpwJ. mt;thW ntspg;gl;l capiu fz;fs;ghh;j;jthW epd;W tpLfpwJ.

ka;apj;ij kiwj;J (%b) itg;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 457

'my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; ,wg;nga;jpa NghJ (akd; ehl;ilr; Nrh;e;jNghh;itfspy; xU Nghh;itia) Jzpiaf;nfhz;L kiwj;J

(%b) itf;fg;gl;bUe;jhh;fs;" vd %/kpd;fspd; md;idMap\h uspay;yh`{ md;`h mth;fs; $Wfpwhh;fs;.

%/kpd;fspd; caph;fs;> fh/gph;fspd; caph;fs; gw;wpaghlk;.

`jP]; vz; : 458

%/kpdhd kdpjhpd; caph; (clypUe;J)ntspg;gl;Ltpl;lhy; ,Ukyf;Ffs; mij ngw;W (thdj;jpf;ghy;) cah;j;jp (nfhz;L nry;)fpd;wdh;. (thdj;jpd;ghy;mk;kyf;Ffs; me;j capiu cah;j;jpf;nfhz;Lnry;Yk;nghOJ) mt;Taph; eWkzk; cilajhf MfpwJ.(me;eWkzk;) f];J}hpapd; kzj;ijg;Nghd;W ,Ug;gjhf`k;khJ uspay;yh`{ md;`{ mth;fs; $Wfpwhh;fs;.

Page 333: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 333/361

Page 334: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 334/361

  334

nfhz;bUe;j xU ngz;zpd;ghy; te;jdh;. (mg;NghJmg;ngz;zplk;) my;yh`;it gae;J nfhz;L nghWj;Jf;nfhs;thahf vdf; $wpdhh;fs;. mjw;F mg;ngz;> vd;Jd;gk; gw;wp ePq;fs; nghUl;gLj;jkhl;Bh;fs; (fhuzk; mJ

cq;fSf;F Vw;gltpy;iyNa) vdf; $wpdhs;. (mjd;gpd;mq;fpUe;J) egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;nrd;Wtpl;l NghJ> mg;ngz;zplk; epr;rakhf mth;fs;my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fshth; vdf;$wg;gl;lJ. (mijf;Nfl;lJNk) kuzk;Nghd;wJ (gak;) mtis gpbj;Jf; nfhz;lJ. (cldbahf)egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fspd; tPl;LthrYf;F te;jhs; (Mdhy;) ]y;yy;yh`; miy`p

t]y;yk; mth;fspd; tPl;L thrypy; fhty;fhuh;fs;ahiuAk; m(g;ngz;)ts; ngwtpy;iy> (,Uf;ftpy;iy)(mg;NghJ) my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fNs cq;fis ehd; (,d;dhnud;W) njhpe;Jnfhs;stpy;iy vdf; $wpdhs;. mijf;Nfl;l(my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk;)mth;fs;> 'vjph;ghuj epiyapy; Jd;gq;fs; Vw;gLk;

Kjy;jUzj;jpy;jhd; nghWikia (filgpbf;f Ntz;Lk;)"vdf;$wpdh;. my;yJ 'vjph;ghuj Jd;gq;fs; Vw;gLk;Kjy;Neuj;jpy; jhd; vd;wdh;."

ahUf;fhtJ gps;isfs; ,we;J mjw;Fhpa (gyid) fzf;ifmth; my;yh`;tplk; ngw;Wf; nfhs;tJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 460

%d;W gps;isfs; cq;fspy; ahUf;NfDk; ,wg;nga;jpaij(my;yh`;tplk; fpilf;Fk; ed;ikia ehb) mts;nghWj;Jf; nfhz;lhs; (mjd; epkpj;jk;) mts; Rtdj;jpy;Eioe;JtpLtij jtpu Ntwpy;iy vd my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; md;]hh;fspd;ngz;fspy; rpyhplk; epr;rakhf $wpdhh;fs;. (mijf;Nfl;l)mth;fspypUe;j xU ngz;> my;yh`;tpd; J}jh;

Page 335: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 335/361

]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fNs > my;yJ,uz;L (gps;isfshf) ,Ue;jhYkh? vdf; Nfl;lhh;.my;yJ ,uz;Lf;Fk;jhd; vdf;$wpdhh;fs;.

K];ypk;fspy; ahUf;NfDk; gps;isfspy; %d;W,wg;gjpy;iy> rj;jpaj;jpw;Fg; ghpfhukhf mtiu eufneUg;G njhlhJ ,Ug;gij jtpu> vd my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; $wpajhf egpfs;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; tiucah;j;jg;gl;l rhpahd njhlhpy; te;Js;sJ.

mwptpg;gth; : mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{

Fwpg;G : rj;jpaj;jpw;F ghpfhuk; vd;gjd; fUj;J

my;yh`; nra;j rj;jpaj;ij epiwNtw;Wfpd;whNd me;jmstpw;F ePq;fyhf vd;gJ fUj;J.

~cq;fspy; xt;nthUtUk; eufj;jpw;F te;jNj (Eioe;Nj)jtpu ,y;iy~ vd;w my;yh`;tpd; $w;Wf;fpzq;fxt;nthUtUk; tUk;NghJ ,tUk; tUthh;. Mdhy; ,th;tp\aj;jpy; eufk; ve;j jPikAk; nra;ahJ khwhf mtUf;FFspuhfTk; rhe;jpia ey;ff;$bajhfTk; ,Gwh`Pk;miy`p];]yhk; mth;fSf;F ,Ue;jJ Nghd;W khwptpLk;.

Nkw;$wg;gl;l fUj;ij typAWj;jp my;yh`;tpd;$w;Wf;nfhg;g ,tUk; eufj;jpy; Eiothh;. Mdhy; ,tUf;Fjz;lid ,Uf;fhJ vd;gNj ,jd; fUj;jhFk;.

Jd;gj;jpd;NghJ nrhy;yg;gLtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 461

xU mbahh; jdJ Jd;g Neuj;jpy; ',d;dhypy;yh`p t,d;dh ,iy`p uh[pCd; my;yh`{k;k m[ph;dPgPK]Pgj;jp tf;Yg;yP ifud; kpd;`h" vd;W nrhy;thh;.mjd; epkpj;jk; my;yh`; mtuJ Jd;gj;Jf;F ew;$ypey;fp mijtpl rpwe;jij mtUf;F gfukhf je;Nj jtpuve;j xU mbahUf;Fk; Jd;gk; Vw;gLtjpy;iy vd

335

Page 336: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 336/361

  336

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; nrhy;y ehd; Nfl;Nld;.

mG+]ykh ,wg;nga;jptpl;l rkak; my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; fl;lisapl;lJNghd;W ehd; $wpNdd;. mG+]yhkhittplkpfr;rpwe;jth;fshd my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fis vdf;F my;yh`; gfukhff;je;jhd; vd ck;K]ykh mth;fs; $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : ck;K]ykh uspay;yh`{ md;`h kuzk; rk;gtpf;f ,Ug;gthplk; mOtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 462

]mJ gpd; cghjh jdf;Fhpa KiwaPl;ilf; $wpdhh;fs;.mg;Jy; u`;khd; gpd; mt;g;> ]mJ gpd; mgP tf;fh];>mg;Jy;yh`; gpd; k];CJ (uspay;yh`{ md;`{k;m[;k<d;) cldpUf;f my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; mtiu tprhhpf;f te;jdh;.mthplk; te;jNghJ mth; kaf;fj;jpy; ,Ue;jhh;. (MfNt)mth; Kbe;J (kuzpj;J) tpl;lhuh? vdf;Nfl;lhh;fs;.mjw;F (mq;fpUe;jth;fs;) ,y;iy vd;wdh;. (mg;NghJ)my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; mOjhh;fs;. my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; mOjijf; fz;l$l;lj;jpdUk; mOjdh;. (mg;NghJ) Nfl;f khl;Bh;fsh?njhpe;J nfhs;Sq;fs;.

fz;fyq;fp ePh; tbg;gjw;fhfNth> NkYk; kdjhy;ftiyg;gLtjw;fhfNth> epr;rakhf my;yh`; jz;bf;fkhl;lhd;. MapDk; ,jd; fhuzk;- vd;W jdJ ehtpd;ghy; Rl;bf;fhl;b- jz;bf;fpwhd; my;yJ mUs; nra;fpwhd;vdf;$wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mg;Jy;yh`; gpd; ckh; uspay;yh`{md;`{kh

(ka;apj;jpw;fhf) ~xykpl;L mOtjpy; fz;bg;G~ gw;wpa ghlk;.

Page 337: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 337/361

  337

`jP]; vz; : 463

~vdJ ck;kj;jpy; ehd;F fhhpaq;fs; mwpahikf; fhyf;fhhpaq;fspy; cs;sitahFk;. mitfis mth;fs;tplkhl;lhh;fs;. (mitahtd) tk;rh topiaf; $wpngUikg;gLjy;> kdpjh;fs; (cah;thd FLk;gg;)ghuk;ghpaq;fis Fiw $Wjy;> el;rj;jpuq;fisf; nfhz;Lkiog; nga;aj; NjLjy;> (xg;ghhpapl;L) Xykpl;L mOjy;(KjypaitfshFk;).

'xykpl;L mOk; ngz; mts; kuzj;jpw;F Kd;Gjt;ghr; nra;atpy;iyahapd; kWik ehspy; mtis(f;nfhz;Lte;J) epWj;jg;gLk;. mts;Nky; jhhpdhy;

thh;f;fg;gl;l

1

 rl;il (mzptpf;fg;gl;L) ,Uf;Fk;." vdepr;rakhf my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; $wpajhf mGkhypf; my; m\;mhpuspay;yh`; md;`P mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;.

Fwpg;G : 1 ,J Nghd;Nw ,Nj fUj;Jg;gl ,jw;fLj;J ~[ug;~vd;w thh;j;ij ,lk;ngw;Ws;sJ MapDk; mjd; %yj;ijftdpf;Fk;nghOJ ,r;rl;ilia mtSf;Fmzptpf;fg;gl;l gpwF clypy; xU tpjkhd mhpg;G

Vw;gl;L rpukg;gLj;jg;gLths; vd;w nghUs; cz;Lvd;gJk; njspthfpwJ.

jd; FLk;gj;jpy;> ge;jj;jpy; ahUf;fhtJ kuzk; rk;gtpj;jNghJ fd;dq;fspy; mbj;Jf;nfhz;lth;fSk; my;yJghf;nfl;(rl;il)fis fpopj;Jf; nfhz;lth;fSk; ek;ikr;rhh;e;jtuy;y vd;gJ gw;wpa ghlk;

`jP]; vz; : 464

'fd;dq;fspy; mbj;Jf; nfhz;lth;fSk; my;yJghf;nfl;(rl;il)fis fpopj;Jf; nfhz;lth;fSk; my;yJmwpahik fhy thh;j;ijfisf;$wp mjd;ghy;mioj;jtUk; ek;ikr; rhh;e;jtuy;yh;" vd my;yh`;tpd;J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;

Page 338: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 338/361

  338

mg;Jy;yh`; gpd; k];CJ uspay;yh`; md;`{khmth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;. kw;nwhU mwptpg;gpy; fpopj;Jf; nfhz;L mioj;jtd;ek;ikr; rhh;e;jtdy;y vd te;Js;sJ.

capNuhbUg;gth; mOtjhy; ka;apj;Jjz;bf;fg;gLfpwJvd;gJ gw;wpa ghlk;

`jP]; vz; : 465

'capNuhbUg;gth; mOtjd; fhuzkhf epr;rakhf ka;apj;Jjz;bf;fg;gLfpwJ" vd mg;Jy;yh`; gpd; ckh;uspay;yh`; md;`{ mth;fs;> Map\h uspay;yh`;md;`h mth;fSf;F $wpaij (jhk;) Nfl;ljhf mk;uh

gpd;j; mg;Jh;u`;khd; mwptpf;fpwhh;. (Mdhy;  ,ijf;Nfl;l) Map\h uspay;yh`; md;`h mth;fs; mG+mg;Jw;u`;khd; mth;fis my;yh`; kd;dpg;ghdhfepr;rakhf mth; ngha; $wtpy;iy> vdpDk; mth;kwe;jpUf;fyhk;> my;yJ mth; jtW nra;jpUf;fyhk;vd;wdh;.

(ele;j epfo;r;rp ahnjdpy;) xU a+jh; ngz;zpd; fg;h;mUfhikapy; egp ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs;nrd;w nghOJ mtSf;fhf mog;gLtij (rpyh; mOtijg;ghh;j;j) mth;fs;> mtSf;fhf mth;fs; (mr;rpyh;)mOfpd;whh;fs;. epr;rakhf mtsJ fg;hpy; mts;jz;bf;fg;gl;Lf;nfhz;bUf;fpwhs; vd;whh;fs;.

mwptpg;gth; : mk;uh gpd;j; mg;Jw;u`;khd; uspay;yh`;md;`{kh

Fwpg;G : xykpl;L mOtjhYk;> xykpl;L mo Ntz;Lnkd

,we;jtuhy; nrhy;yp itf;fg;gl;L mij epiwNtw;w xyk;>xg;ghhp itg;gjhYNk> ka;apj; jz;bf;fg;gLfpwJ (vd;gNj,jd; fUj;jhFk;) vd;gij kw;nwhU `jP]; njspTnra;fpwJ

,wg;nga;jpath; ey;ytuhf K/kPdhf ,Ug;gpd; cyfj;Jd;gq;fspypUe;J xa;T ngw;WtpLfpwhh;> nfl;ltuhf

Page 339: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 339/361

  339

,Ug;gpd; mthpypUe;J kw;wth;fSk; kw;witfSk; xa;Tngw;WtpLfpd;wdh; vd;gJ gw;wpa ghlk;

`jP]; vz; : 466

epr;rakhf my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fSf;F Kd;dhy; xU [dh]hit vLj;Jr;nry;yg;gl;l(nghO)J> K];jhp`;> K];juh`; kpd;`{ vdf;$wpdhh;. my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fNs mt;thnwd;uhy; vd;d vdf;Nfl;lhh;fs;. mjw;F egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs;> 'K/kpdhd mbahh; (,wg;nga;jpajd; %yk;)cyfj;Jd;gq;fspypUe;J mth; Xa;T ngw;WtpLfpwhh;.

(Mdhy;) nfl;l mbahh; (,wg;nga;jpajd; fhuzkhf kw;w)mbahh;(kdpjh;)fSk; efuq;fSk;> kuKk;> fhy;eilfSk;mthpd; (jPikapypUe;J) Xa;T (tpLjiy) ngw;WtpLfpd;wd" vd;W $wpdhh;fs; vd mG+fjhjhuspay;yh`{ md;`{ mth;fs; nra;jpmwptpf;ff;$batuhf ,Ue;jhh;.

ka;apj;ij fOTtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 467

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fspd; kfshh; i[dg; uspay;yh`{ md;`h mth;fs;,wg;nga;jpa nghOJ> (mth;fis Fspg;ghl;Lk; tp\aj;jpy;)xw;iwg;gilapy;> %d;W my;yJ Ie;J (vd) mth;fisf;Fspg;ghl;Lq;fs;> Ie;jhtJ Kiwapy; fw;G+uj;ij my;yJfw;G+uj;jpy; nfhQ;rj;ij Mf;Fq;fs; vd vq;fSf;Ff;$wptpl;L mth;fisf; Fspg;ghl;b Kbj;Jtpl;lhy;vdf;Fj; njhptpAq;fs; vdTk; my;yh`;tpd; J}jh;

]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; $wpdhh;fs;.(Fspg;ghl;b Kbj;Jf; nfhz;lJk;) mth;fSf;F 

njhptpj;Njhk;. (mjd;gpwF) mth;fs;> clNyhLmzptpf;ff;$ba xU Jzpiaj; je;jhh;fs;> mj;Jzpiamth;fSf;F ehq;fs; mzptpj;Njhk;.

Page 340: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 340/361

  34

mwptpg;gth; : ck;K mjpa;ah uspay;yh`{ md;`{

ka;apj;jpw;F fgdpLtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 468

kpfj;J}a;ikahd nts;is epwKs;s %d;W E}y; Jzpfspy;my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; fgdpg;gl;lhh;fs;. mjpy; jiyg;ghifNahrl;ilNah ,y;iy. (MapDk;) fPohil Nkyhil ,uz;Lk;xNu Jzpapy; mike;j xd;iw mjpy; mth;fisfgdpg;gLtjw;fhf thq;fg;gl;lJ> [dq;fSf;F xU ngUk;re;Njfj;ij Vw;gLj;jptpl;lJ. mth;fis fgdpLtjw;fhfthq;fg;gl;l fPohil Nkyhil ,uz;Lk; xNu Jzpapy;

cs;s (mjpy;) egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fisf; f/gdpLtJ iftplg;gl;L kpfj;J}a;ikahdnts;isepwKs;s %d;W Jzpfspy; mth;fSf;Ffgdplg;gl;lJ. MfNt xNu Jzpapy; fPohil> Nkyhilcs;s mij mg;Jy;yh`; gpd; mG+gf;fh; uspay;yh`{md;`{ mth;fs; vLj;Jf;nfhz;L> vd;id mjpy;fgdplg;gLk; tiu kpf cWjpahf mij ehd;Njf;fpitg;Ngd; vd;whh;. mjd;gpwF> my;yh`; jdJ

egpf;F nghUj;jg;gl;bUe;jhy; mth;fis mjpy;fgdplr;nra;jpUg;ghd; mt;thwpy;iy vd;fpd;wNghJ mijvdf;F fgdplg;gl;L nfhs;s ehd; tpUk;gtpy;iyvdf;$wp mij tpw;W mjd; fpuaj;ij jh;kk;nra;Jtpl;lhh;fs;.

mwptpg;gth; : Map\h uspay;yh`{ md;`h

ka;apj;jpw;Fhpa fgid mofhf ,lNtz;Lk; vd;gJ gw;wpaghlk;.

`jP]; vz; : 469

epr;rakhf egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;xU ehs; gpurq;fk; nra;jdh;. (mg;NghJ) jdJ Njhoh;fspy;xU kdpjh; ,wg;nga;jp> gw;whj fgd; mtUf;F ,lg;gl;L,utpy; mlf;fKk; nra;tpf;fg;gl;L tpl;lhh; vd;w

Page 341: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 341/361

  341

(tp\aj;ij) $wptpl;L (,utpy; xU kdpjh;,wg;nga;jptl;lhy;) mtUf;F njhOif elj;jg;gLk; tiu(,utpNyNa) mlf;fg;gLtijf; fz;bj;jhh;fs;. mt;thWnra;a (ve;j) kdpjuhtJ eph;ge;jpf;fg;gl;lhNy jtpu.

~cq;fspy; xUth; jd; rNfhjuUf;F fgdpl;lhy; mtuJfgid (gw;whf; Fiwahf ,lhJ> epiwthf) mofhf ,lTk;~vdTk; $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : [hgph; gpd; mg;Jy;yh`; uspay;yh`{md;`{

Fwpg;G : 1) ,utpy; ka;apj;ij njhoitf;fhky;mlf;fg;gLtijj;jhd; egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;

mth;fs; fz;bj;jhh;fs;. Vnddpy; gs;spia Rj;jk; nra;jngz;iz my;yJ igaid ,utpy; mlf;fp tpl;lnra;jpiaf; $wpaNghJ Vd; ,utpy; mlf;fk; nra;jPh;fs;vd;Nwh my;yJ nra;af;$lhJ vd;Nwh $wtpy;iy. MfNtnjho itj;J mlf;fk; nra;a Ntz;Lk; vd;gJnjspthfpwJ.

2) rpy ka;apj;ij (my;yh`; fhg;ghw;w Ntz;Lk;)nfhQ;rKk; jhkjk; nra;a ,ayhj epiyf;F

MshfptpLfpwJ. mt;thW ,Ug;gpd; mlf;fyhk; vd;gJnjspT.

3) ,utpy; mlf;fk; nra;tij jtph;j;jhy; gfypy; mjpfvz;zpf;ifAilath;fs; fye;J nfhs;Sk; tha;g;Gz;Lvd;gij njhptpf;f ,utpy; nra;tij jtph;f;fTk; vdf;$wpapUf;fyhk;.

[dh]hitj; Jhpjg;gLj;Jjy; gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 470'[dh]hitj; Jhpjg;gLj;Jq;fs;1 mJ ey;yjhf ,Ug;gpd;vjd;ghy; (fg;hpd; ghy;) mij Kw;gLj;JfpwPh;fNsh(vd$wpapUf;fyhk;) mJ (mjw;F) eythf ,Uf;Fk;mjy;yhjjhf ,Ug;gpd; cq;fsJ fOj;J(j;Njhy;)fspypUe;J

Page 342: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 342/361

  342

,wf;fpitj;J tpLtJ (mjw;F) jPikahf2 ,Uf;Fk;" vdegp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; $Wfpwhh;fs;.

Fwpg;G : 1) [dh]hit vLj;Jnry;Yk; nghOJ eilapy;Jhpjk; fhl;LtjhFk; vd;gNj ,jd; fUj;jhFk;.

2) mJ my;yh`;tpd; mUspypUe;J J}ukhf;fg;gl;ljhFk;vd;gNj ,jd; fUj;J.

[dh]hit ngz;fs; gpd; njhlh;e;J nry;tJjLf;fg;gl;ljhFk; vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 471

[dh]hit ngz;fs; gpd; njhlh;tjpypUe;J ehq;fs;

jLf;fg;gl;Nlhk;. (Mdhy;) vq;fSf;F fz;bg;ghf mij([dh]hit gpd; njhlh;tij) nra;ag;gl;lNtz;Lnkd;gjpy;iy vd ck;K mjpa;ah $Wfpwhh;fs;.

mwptpg;gth; : ck;K mjpa;ah uspay;yh`{ md;`{

Fwpg;G : jilnad;gJ rhjhudkdjhFk;> `uhky;y vd;gijmwpaTk;.

[dh]htpw;fhf vOe;J epw;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 472xU [dh]h nrd;wJ (xU [dh]hit kf;fs; vLj;Jr;nrd;wdh;.) mjd; nghUl;L my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; (vOe;J)epd;wdh;> (mijg;ghh;j;J) ehq;fSk; vOe;J epd;Nwhk;.mg;NghJ my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fNs mJ A+jg;ngz;zpd; [dh]hthFk;vdf;$wpNdhk;. (mjw;fth;fs;) kuzk; vd;gJ epr;rakhf

jpLf;f(k; jUk; nra;jpahFk;)khFk;. MfNt [dh]hit(vLj;Jr; nry;yf;) fz;lhy; mjd; epkpj;jk; vOe;Jepy;Yq;fs; vdf;$wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : [hgph; gpd; mg;Jy;yh`; uspay;yh`{md;`{kh

Page 343: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 343/361

  343

[dh]htpw;F vOe;J epw;gJ khw;wg;gl;Ltpl;lJ vd;gJgw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 473

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fis ([dh]htpw;fhf) vOe;jpUf;ff;fz;L ehq;fSk;vOe;Njhk;. (Mdhy; gpd;G) [dh]htpw;fhf mth;fSk;mkh;e;jhh;fs;> ehq;fSk; mkh;e;Njhk; vd mypuspay;yh`{ md;`{ mth;fs; mwptpf;fpwhh;fs;.

ka;apj;jpw;F njhOif elj;Jk; rkak; ,khk; vq;F epw;fNtz;Lk; vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 474

egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fSf;Fg;gpd;dhy; ehd; ([dh]h njhOif) njhONjd;. ck;K fmGvd;gthpd; (gputrj; njhlhpy;) gpurtr;rkaj;jpd; NghJ,wg;nga;jp tpl;ldh;. mtUf;fhf egp ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; njhOif elj;jpdh;.mg;nghOJ mthpd; (ka;apj;jpd;) kj;jpapy; epd;whh;fs; vd]Kuh gpd; [{d;Jg; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;mwptpf;fpwhh;fs;.

[dh]htpw;F jf;gPh; $WtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 475

e[h\papd; kuzk; gw;wp> vd;iwf;F mth;,wg;nga;jpdhNuh md;iwa jpdNk kf;fSf;F epr;rakhfmy;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; njhptpj;J tpl;ldh;. mth;fNshLnjhOkplj;jpw;Fg; Gwg;gl;L te;Njhk;. (gpwF u]{y;

]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;) ehd;Fjf;gPh;fis $wp(njhOif elj;jp)dhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{

Ie;J jf;gPh;fs; $WtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 476

Page 344: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 344/361

  344

i[J (vd;gth;) vq;fsJ [dh]hf;fSf;F ehd;F jf;gPh;$wf;$batuhf ,Ue;jhh;. xU [dh]htpd; NghJ Ie;Jjf;gPh; $wptpl;lhh;. (mJ gw;wp) mthplk; ehd;(mwptpg;ghsh;) Nfl;Nld;. mjw;fth; my;yh`;tpd; J}jh;

]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; mt;thW jf;gPh;$wpapUf;fpwhh;fs; vdf; $wpdhh;.

mwptpg;ghsh; : mg;Ju;u`;khd; gpd; mG+iyyhuspay;yh`{ md;`{kh

ka;apj;jpw;fhf JM nra;tJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 477

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;

mth;fs; xU [dh]htpw;F njhOif elj;jpdhh;fs;.mj;njhOifapy; [dh]htpw;fhf mth;fs; Xjpa JMitehd; kddk; nra;J tpl;Nld;.1'my;yh`{k;kf;gph;y`{ th;`k;`{ tMgp`p tmGmd;`{> tmf;hpk; E[{y`{ tt];]pc Kj;fy`{>tf;]py;`{ gpy;kh, tj;jy;[p ty;gujp tef;fp`p kpdy;fjhah fkh-df;ifj;j];]t;gy; mg;ao kpdj;jd]p>tmg;jpy;`{jhud; ifud; kpd;jhhp`p> tm`;yd; ifud;kpd; m`;yp`p t[t;[d; kpd; [t;[p`p> tmj;fpy; `{y;[d;dj;j tm,j;`{ kpd; mjhgpy;fg;hp mt;kpd;mjhgpd;dhh;" vd mth;fs; $wf;$bath;fshf ,Ue;jdh;.Kbthf ehd; me;j ka;apj;jhf ,Uf;fNtz;LnkdMirg;gl;Nld;.

mwptpg;gth; : mt;/g; gpd; khypf; uspay;yh`{ md;`{

Fwpg;G : 1 ah my;yh`; mtUf;F ghtkd;dpg;Gr; nra;J>

mUSk; nra;J ,d;Dk; mtUf;F Mgpaj;ijAk; nfhLj;Jmtiu> mth; jq;Ffpd;w ,lj;ij fz;zpakhdjhf;fpitg;ghahf jz;zPh; nfhz;Lk;> I];fl;b nfhz;Lk;>Myq;fl;b nfhz;Lk; mtiu fOTthahf kpfntz;ikahd Glitia mOf;fpypUe;J Rj;jg;gLj;Jtijg;Nghd;W mtiuj; jtWfspypUe;J Rj;jkhf;Fthahf mth;

Page 345: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 345/361

  345

(cyfpy; FbapUe;j) tPl;il tplr;rpwe;j tPlhf> mtuJFLk;gj;jhiu tplr; rpwe;j FLk;gkhf> mtuJ kidtpiatplr; rpwe;j kidtpahf> mtUf;F khw;wpf; nfhLg;ghahfmtiu Rtdj;jpy; gpuNtrpf;fr; nra;thahf mtiu fg;hpd;

NtjidapypUe;J fhg;ghw;Wthahf my;yJ eufneUg;gpypUe;J fhg;ghw;Wthahf

ka;apj;jpw;F gs;spapy; njhOif elj;JtJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 478

]mJ gpd; mgPtf;fh]; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;,wg;nga;jpa nghOJ> egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fspd; kidtpkhh;fs; mtUf;F mth;fs; njhOif

elj;j Ntz;Lnkd;gjw;fhf mtuJ [dh]hit gs;spf;Ff;nfhz;L tUkhW (xUthplk; nrhy;yp) mDg;gpdhh;.(mth;fs; $wpajw;fpzq;f mt;thNw) mth;fSk; nra;jdh;.egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fspd;(kidtpkhh;fs; uspay;yh`{ md;`{ md;`{d;d ,Ue;j)miwfSf;F mUfhikapy; mtuJ ([dh]h nfhz;L te;J)itf;fg;gl;lJ. mth;fnsy;NyhUk; mtuJ [dh]htpw;FnjhOif elj;jpdh;.

gs;spapy; cl;fhUk; ,lq;fs; (cs;s) gFjpapypUf;Fk;[dh]hf;fisf; nfhz;L nry;Yk; thapy; topahf ntspNamtiuf; nfhz;L tug;gl;lJ. (mjw;Fg;gpwF) mth;fsJ,r;nraiy (rpy) kdpjh;fs; Fiw$wpajhf mth;fSf;Fnra;jp vl;baJ. (mjhtJ) [dh]hf;fis gs;spapDs;Eiotpf;fg;gl (nfhz;Ltu) Ntz;bajpy;iy vd mth;fs;$wpa $w;W Map\h uspay;yh`{ md;`h mth;fSf;Fk;vl;baJ.

kdpjh;fSf;F vJ gw;wp njhpatpy;iyNah mJ tp\aj;jpy;Fiw $w mth;fis mtrug;gLj;jpaJ vJ? [dh]hitgs;spapDs; nfhz;L te;jijg; gw;wp mth;fs; ek;kPJ Fiw$wptpl;ldh;. (Mdhy; ]{i`y; gpd; igshcuspay;yh`{ md;`{ vd;gtUf;F gs;spapDs; itj;Njjtpu my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;

Page 346: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 346/361

  346

mth;fs; (Ntnwq;Fk;) njhoitf;ftpy;iy (vd;w tp\ak;Vd; mth;fSf;F njhpahky; Ngha;tpl;lJ) vdf;$wpdhh;fs;.mwptpg;gth; : Map\h uspay;yh`{ md;`h

~fg;hpd; kPJ njhOif elj;jg;gLtJ~ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 479

gs;spia $l;bg;ngUf;fpf; nfhz;bUe;j xUfUg;Gg;ngz;iz my;yJ xU thypgiu my;yh`;tpd;J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; fhzhjjhy;mtis my;yJ mtiug;gw;wp Nfl;ldh;. mjw;F(mq;fpUe;jth;fs;) mts; my;yJ mt;thypgh;,wg;nga;jptpl;ljhf $wpdhh;fs;. mijf; Nfl;l egp

]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; (,ijg;gw;wp)vdf;F ePq;fs; njhptpj;jpUf;f Ntz;lhkh? vdf;$wptpl;Lmtspd; my;yJ mt;thypguJ fg;iu vdf;F fhl;Lq;fs;vd;wdh;. (mq;fpUe;jth;fs; mg;ngz;Zila my;yJmt;thypgUila ka;apj;J tp\aj;ij nghpjhff;fUjhikahy; egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fsplk; $whky; ,Ue;Jtpl;ldh; vd;gjhf mwptpg;gth;$Wfpwhh;) (egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;

$wpajw;fpzq;f) mtsJ my;yJ mt;thypguJ fg;iufhz;gpj;jdh;. mjd;kPJ (mf; fg;Uf;F mUfpy;my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk;)mth;fs; njhOJ tpl;L.

epr;rakhff; ,e;jf; fg;Ufs; mij cilath;fSf;F,Ushy; epug;gl;Ls;sJ vdJ njhOifapdhy; mth;fsJfg;hpy; epr;rakhf my;yh`; mth;fSf;F gpufhrj;ijey;Ffpwhd; vdf;$wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{Fwpg;G :

ka;apj;J njhOif chpatUf;F mj;njhOifjtwptpLkhdhy; mk;ka;apj;jpd; fg;Uf;F nrd;W ka;apj;Jj;njhOif elj;JtJ MFk; vd;gjw;F ,e;j `jP];

Page 347: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 347/361

Page 348: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 348/361

  348

,g;NghJ njhOif elj;JtJ $Lk; vd;gJ gw;wpa $w;wpd;Mjhuq;fisg; ghh;g;Nghk;.

(1) ]{dd; e]haPapy; ~mk;kh mdgyhc ]y;yP miy`p~MfNt ehd; mtUf;Fj; njhOif elj;jtpy;iy vd;wthrfk; gjpthfpAs;sJ.

mwptpg;gth;fs; : ]pkhf; uspay;yh`{ md;`{> ]Kuhuspay;yh`{ md;`{

ehd; elj;jtpy;iy vd;W $wpa egp ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; kw;wth;fis elj;j Ntz;Lnkd;Nwh?my;yJ Ntz;lhnkd;Nwh? $wpdhh;fsh? fld;gl;ltUf;Fkw;wth;fis njhoitf;fr; nrhd;dJ Nghy- vd;w Nfs;tp

vOfpwJ.mf;Nfs;tpf;F gjpyhf mNj ]{dd; e]haPapy;> (gf;fk;66y; ghfk; 4y;) ~kw;wth;fSf;F vr;rhpf;ifahf ,Uf;f egp]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;njhoitf;ftpy;iy. Mdhy; ]`hghf;fs; njhOifelj;jpdh; vd cs;sJ. MfNt kw;wth;fSf;F vr;rhpf;f egp]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; njhoitf;ftpy;iy. Mdhy; ]`hghf;fs; njhOjij

kWf;fTkpy;iy. vdNt njhoyhk;.(2) jw;nfhiy nra;J nfhz;L ,we;j mk;kdpjiu Jigy;uspay;yh`{ md;`{ mth;fs; jkJ fdtpy;fhz;fpwhh;fs;. mth; mofhd Njhw;wj;jpy; ,Uf;fpwhh;.Mdhy; mth; jdJ ,U iffisAk; kiwj;Jf;nfhz;ltuhf ,Uf;ff; fhz;fpwhh;. ckJ ,iwtd; ck;ikvd;d nra;jhd; vdf; Nfl;fpwhh;. mjw;fth; ehd; mtdJegpapd; ghy; `p[;uj; nra;jjd; epkpj;jk; vd; ghtj;ijg;

nghWj;Jtpl;lhd;. mt;thnwdpy; cd; iffis eP kiwj;Jitj;jpUf;f ck;ik ehd; fhz;fpNwNd? vd;whh;. ePh;jhkjkhf nfLj;Jf; nfhz;lij ehk; rPuhf;fg; Nghtjpy;iyvd vdf;Ff; $wg;gl;lJ vdf; $wpdhh;. ,f;fditJigy;> ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fsplk;$wpdhh;. mijf; Nfl;lJNk my;yh`;tpd; J}jh;

Page 349: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 349/361

]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; ah my;yh`;mtuJ ,U iffSf;fhf mg;ghtj;ijg; nghWj;jUs;thahfvdf;$wpdhh;.

egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fspd; JMmq;fPfhuj;jpw;F chpajhFk;. MfNt jw;nfhiy nra;Jnfhz;lth; vd;W njhpe;jJk; kd;dpg;Gf;fhf JMnra;fpwhh;fs; vd;gJ njspT. mNjhL ,ij Mjukhfitj;J> ,we;jth;fSf;F JM nra;tJ jhNd njhOifMfNt njhOif elj;jyhk;. elj;JtJ Fw;wkpy;iynad`jP]; fiy ty;Yeh;fs; $Wfpd;wdh;.

[dh]hj; njhOif njhOtJ> mijj; njhlh;tJMfpatw;wpd; rpwg;G gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 481

'ahNuDk; xUth; xU Idh]h(tpw;fhf) njho itf;fg;gLk;tiu MIuhfpapUe;jhy; mtUf;F xU fpuhj; (ed;ik)cz;L. me;j [dh]hit mlf;fg;gLk;tiu ahh;M[uhfpapUe;jhNuh mtUf;F ,uz;L fpuhj; ed;ikcz;L" vd my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs; $wpdhh;fs; vd mG+`{iuuhuspay;yh`{ md;`{ $wpdhh;fs;.

',uz;L fpuhj;Jfs;" vd;d vd;W (my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;) mth;fsplk;Nfl;fg;gl;ljw;F gpukhz;lkhd ,U kiyfisg;Nghd;wjhFk; vdf;$wpdhh;fs;.

ahUila [dh]htpd; kPJ (egh;fs;) njhOfpd;whh;fNshme;egh; tp\aj;jpy; mth;fs; ghpe;Jiunra;tpf;fg;gLthh;fs; vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 482

349

Page 350: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 350/361

Page 351: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 351/361

  351

,we;jth;fspy; ahiug;gw;wp ed;ikahdtw;iwf; nfhz;LGfog;gl;lNjh> my;yJ jPikiaf; Fwpj;J ,fog;gl;lNjhmth; gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 484

xU Idh]h nfhz;L nry;yg;gl;lnghOJ mJ gw;wped;ikahf $wg;gl;lJ. (mjw;F) 'flikahfp tpl;lJ>flikahfptpl;lJ> flikahfptpl;lJ" vd my;yh`;tpd;J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;$wpdhh;fs;.

(NtW) xU Idh]h nfhz;L nry;yg;gLk; nghOJ mJgw;wp jPikahf Ngrg;gl;lJ. (mjw;F) 'flikahfp tpl;lJ>

flikahfptpl;lJ> flikahfptpl;lJ" vd (my;yh`;tpd;J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;) mth;fs;$wpdhh;fs;.

mg;NghJ ckh; uspay;yh`; md;`{ mth;fs; vd; jhAk;je;ijAk; cq;fSf;F mh;g;gzk; Mfl;Lk;. xU Idh]hvLj;Jr; nry;yg;gl;L mJ gw;wp ed;ikahf $wg;gl;lNghJ flikahfp tpl;lJ> flikahfptpl;lJ>flikahfptpl;lJ vd Kk;Kiw $wpdPh;fs;. Idh]h

nfhz;L nry;yg;gLk; nghOJ mJ gw;wp jPikahfNgrg;gl;lJ. flikahfp tpl;lJ> flikahfptpl;lJ>flikahfptpl;lJ vd Kk;Kiw $wpdPh;fs;. (mjd;nghUs; vd;d) vdf; Nfl;lhh;fs;.

mjw;F my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs;> ePq;fs; ahiug;gw;wp ed;ikahf$wpdPh;fNsh mtUf;F Rtdk; flikahfptpl;lJ. ePq;fs;ahiug;gw;wp jPikahf $wpdPh;fNsh mtUf;F eufk;

flikahfptpl;lJ. ePq;fs;jhd; G+kpapy; my;yh`;tpd;rhl;rpahshh;fs;> ePq;fs;jhd; G+kpapy; my;yh`;tpd;rhl;rpahshh;fs;> ePq;fs;jhd; G+kpapy; my;yh`;tpd;rhl;rpahshh;fs; vdf; $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : md]; gpd; khypf; uspay;yh`; md;`{

Page 352: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 352/361

  352

Idh]h njhOifia Kbj;Jf; nfhz;L tpl;lhy;njhOifia epiwNtw;wpath; thfdj;jpd; kPJ Vwp tuyhk;

`jP]; vz; : 485

,g;D j`;jh`; uspay;yh`{ md;`{ mth;fSf;Fmy;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk;mth;fs; ([dh]h) njhOif elj;jpdh;. (mJ Kbe;jgpd;)vJTk; tphpf;fg;glhj epiyapy; xU Fjpiu mth;fSf;fhfnfhz;Ltug;gl;lJ. xU kdpjh; mf;Fjpiuia gpbj;jpUf;fmjd;kPJ egp ]y;yy;yh`{ miy`p t]y;yk; mth;fs;Vwpdhh;fs;. mth;fis (Vw;wpf;nfhz;L) mf;Fjpiu jd;ghjq;fis neUf;fkhf itj;J ele;jJ. ehq;fs;

mth;fSf;Fg; gpd;dhy; njhlh;e;J tpiue;Njhk;.$l;lj;jpypUe;j xU kdpjh;> ',g;D j`;jh`;tpw;fhfRtdj;jpy; vj;jidNah <r;rq;Fiyfs;njhq;ftplg;gl;Ls;sd vd;Wk;> my;yJ mij mth;cz;Ztjw;F jFe;jhh;Nghy; neUf;fkhf itf;fg;gl;Ls;sJvd;Wk;> my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`{ miy`pt]y;yk; mth;fs; $wpajhf" $wpdhh;. mwptpg;gth; : [hgph; gpd; ]Kuh uspay;yh`{ md;`{ `jP]; vz; : 486'my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fspd; fg;hpy; rptg;G tphpg;G xd;W Mf;fg;gl;lJ1(tphpf;fg;gl;lJ)" vd ,g;D mg;gh]; uspay;yh`{md;`{kh $Wfpwhh;fs;.

Fwpg;G : 1 egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;rptg;G epw tphpg;G xd;iw tphpf;fTk;> mij mzpe;Jnfhs;sTk; nra;J te;jhh;fs;. mth;fSf;Fg; gpwFkw;nwtUk; mij mzptij ntWj;j> egp ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fshy; chpik vOjg;gl;l \f;uhd;uspay;yh`{ md;`{ vd;gth;. mt;tphpg;ig my;yh`;tpd;J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fis mlf;fk;nra;tjw;F Kd; fg;hpDs; tphpj;J tpl;lhh;. mjy;yhky;>

Page 353: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 353/361

  353

',e;j tphpg;ig vd; fg;hpy; tphpj;J tpLq;fs;. epr;rakhfegpkhh;fspd; cly;fis G+kp jpz;Ztjw;FmDkjpaspf;fg;gltpy;iy (tpyf;fg;gl;Ls;sJ) vdf;$wpdhh;fs;." (mwptpg;gth; : `]d; uspay;yh`{ md;`{)

vd;w ,e;j fl;lisg;gbAk; tphpf;fg;gl;ljhFk;. Mdhy;kw;wth; vtUf;Fk; ve;j tpj tphpg;G tphpg;gjw;Nfh>jiyaiz itg;gjw;Nfh> khh;f;fj;jpy; mDkjpapy;iy> mJntWf;fg;gl;ljhFk; vd;gij ftdj;jpy; nfhs;f. fhuzk;ka;apj;jpw;fhf mjd; fg;hpd; cs;Ns mjw;Ff;fPo; vijAk;Mf;Ftij ,g;D mg;gh]; uspay;yh`{ md;`{khmth;fs; ntWj;Js;shh;fs; vd;gJ ig`fPapy;gjpthfpAs;sJ.

fg;hpd; Xuj;jpy; cl;gFjpapy; Fopgwpj;J (mf;Fopia)nrq;fw;fis (mLf;fp) itg;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 487

vdJ fg;hpd; Xuj;jpy; Fopgwpj;J1 vdf;F itAq;fs;.my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fSf;F nra;ag;gl;lijg; Nghd;W nrq;fw;fisMf;F(el;LitA)q;fs; vd ve;j Nehapdhy;

,wg;nga;jpdhNuh mg;NghJ ]mJ gpd; mgPtf;fh];uspay;yh`{ md;`{ $wpdhh; vd Mkph; gpd; ]mJuspay;yh`{ md;`{ mwptpf;fpwhh;fs;.

Fwpg;G : 1 fg;hpd; cs;Ns xU Xug;gFjpia ka;apj;ijcs;Ns itj;J mjd; Xuj;ij nrq;fw;fshy; milj;Jtpl;L gpd;dh; kz;izj;js;sp Fopia %btpLtjhFk;.,t;tif Fopf;Fg; ngah;jhd; mugpapy; ~y`j;~vdf;$Wth;. ,t;tif Fopia jdf;F Njhz;l NtzLnkd

]mJ gpd; mgPtf;fh]; uspay;yh`{ md;`{ mth;fs;$wpdhh;fs;.

egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fSf;F ]`hgh(upo;thDy;yh`p miy`pk; m[;k<d;fspd; VNfhgpj;jKbtpd;gb ,t;tiff; Fopiaj;jhd; Njhz;b mlf;fk;nra;jdh;. mth;fSila fg;hpd; Xuj;ij milf;f>

Page 354: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 354/361

  354

itf;fg;gl;l nrq;fw;fspd; vz;zpf;if xd;gjhFk;.\u`;ettP ghfk; 7> gf;fk; 34

fg;Uf;fis rkkhf Mf;f Ntz;Lnkd;w fl;lis gw;wpa

ghlk;.`jP]; vz; : 488

my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; vijr; nra;a vd;id mDg;gpdhh;fNsh?mijr;nra;a cd;id ehd; mDg;g Ntz;lhkh? (mJjhd;)'cUtq;fis> rpiyfis mopf;fhky; tpl Ntz;lhk;vd;Wk;> caukhd fg;Uf;fis rkkhf Mf;fhky; tplNtz;lhk;" vd;Wk; vdf;F (mGy; `a;ah[; my;

m]jpa;A) mypgpd; mgPjhypg; mth;fs; $wpdhh;fs;.mwptpg;gth; : mG+y; `a;ah[; my; m]jpa;A uspay;yh`{md;`{

fg;Ufs; Nky; fl;blk; fl;LtJk; Rz;zhk;G G+RtJk;ntWf;fj;jf;fjhFk; vd;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 489

'my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;

mth;fs;> fg;Uf;F Rz;zhk;G G+RtijAk;> mjd;kPJcl;fhUtijAk;> mjd;kPJ fl;blk; fl;LtijAk;jLj;Js;sdh;"

mwptpg;gth; : [hgph; uspay;yh`{ md;`{

xU kdpjh; ,wg;nga;jptpl;lhy; mtuJ ,Ug;gplk;fhiyapYk; khiyapYk; mtUf;Ff; fhl;lg;gLfpwJ vd;gJgw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 490epr;rakhf cq;fspy; xUth; ,wg;nga;jptpl;lhy; mtuJ,Ug;gplk; (vJ vd) fhiyapYk; khiyapYk; mtUf;Ffhl;lg;gLfpwJ. mth; Rtdthrpahf ,Ug;gpd;Rtdthrpfspy; (fhl;lg;gLfpwJ). mth; eufthrpfspy;,Ug;gpd; eufthrpfspy; (fhl;lg;gl;L) kWik ehisf;fhf

Page 355: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 355/361

  355

mtdpd;ghy; my;yh`; cd;id vOg;Gk; tiuapYk;,JNt cdJ ,Ug;gplk; vdf; $wg;gLk;.

mwptpg;gth; : ,g;D ckh; uspay;yh`{ md;`{kh

mbahd; fg;hpy; itf;fg;gl;bUe;jhy; ,U kyf;Ffs; Nfs;tpNfl;gJ gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 491

epr;rakhf> mbahd; mtdJ fg;hpy; itf;fg;gl;L(tpl;lhy;)mtdJ Njhoh;fnsy;yhk; jpUk;gptpbd; (jpUk;gpr;nry;Yk; NghJ) mth;fsJ nrUg;gpd; fhyb Xirfis.epr;rakhf cWjpahfNt mth; (mlf;fk; nra;ag;gl;lkdpjh;) Nfl;fpwhh;. (kw;nwhU mwptpg;gpy; mth;fs;

jpUk;gptpLthh;fshapd; vd;W cs;sJ.) mthplk; ,Ukyf;Ffs; te;J mtiu cl;fhuitf;fpd;wdh;.mk;kdpjiug;gw;wp eP vd;d nrhy;ypf;nfhz;bUe;jha; vdmthplk; mt;tpUtUk; Nfl;ghh;fs;. (mg;NghJ)K/kpdhdth; epr;rakhf> 'mth; my;yh`;tpd; mbahh;vd;Wk;> mtDila J}jh; vd;Wk; ehd; rhl;rp$Wfpd;Nwd;" vdf;$Wthh;. (mg;NghJ) mtUf;F eufj;jpy;(,Ue;j) cdJ ,Ug;gplj;ijg; ghh;. mij Rtdj;jpy; cdJ

,Ug;gplkhf my;yh`; khw;wptpl;lhd;.mt;tpuz;L(,Ug;gplq;fisA)k; mth; fhz;ghh; vdmy;yh`;tpd; egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; $Wfpwhh;fs;. mtuJ fgh; vOgJ Kok; mstpw;Ftp];jhpf;fg;gLk;. (kWik ehisf;fhf) mth;fs; vOg;gg;gLk;tiu mjd;kPJ gr;ir gRikahf Mf;fg;gLk; (epug;gg;gLk;)vd ekf;Ff; $wg;gl;lJ vd fjhjh uspay;yh`{ md;`{$Wfpwhh;.

mwptpg;gth; : md]; gpd; khypf; uspay;yh`{ md;`{tpRthrq; nfhz;lth;fis epiyahd $w;iwf; nfhz;L,k;ik tho;f;ifapYk; kWikapYk;epiyg;gLj;jpitf;fpwhd; vd my;yh`;tpd; $w;whdJepr;rakhf mJ ~fg;hpyhFk;~ vd;gJ gw;wpa ghlk;.

Page 356: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 356/361

  356

`jP]; vz; : 492

tpRthrq; nfhz;lth;fis epiyahd nrhy;iyf;nfhz;Lmy;yh`; epiyg;gLj;jp itf;fpwhd; vd;w mtdpd; $w;W>fg;hpy; Ntjidg;gw;wp (mJ cz;nld ep&gzk; nra;a),wq;fpajhFk; vd egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;mth;fs; $wpajhf guhc gpd; M[pg; uspay;yh`{md;`{ mwptpf;fpwhh;fs;.

fg;hpy; itf;fg;gl;l mthplk; ckJ ,ul;rfd; ahh;?vdf;Nfl;fg;gLk;. mjw;fth; vd;Dila ,ulrfd;my;yh`; vd;Wk;> vdJ egp K`k;kJ ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; vdTk; $Wthh;. mJjhd;

tpRthrq;nfhz;lth;fis 'epiyahd $w;iwf; nfhz;L,k;ik tho;f;ifapYk; kWikapYk; my;yh`; epiyg;gLj;jpitf;fpwhd;" vd;w fz;zpaKk; kfj;JtKk; nghUe;jpamy;yh`;tpd; $w;whFk;.

mwptpg;gth; : my;guhc M[pg; uspay;yh`{ md;`{

fg;hpd; Ntjid - mij tpl;Lk; fhf;fj; NjLtJ gw;wpaghlk;.

`jP]; vz; : 493

xU rkak; ~gdpd; e[;[hU~f;Fhpa Njhl;lj;jpy; egp]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; mth;fSf;FhpafOijapd; kPJ mkh;e;jpUe;jdh;. m(f;fOij)J mth;fisr;rha;j;J fPNo js;sptpl vj;jdpj;jJ. mq;Nf MW my;yJIe;J my;yJ ehd;F fg;Uf;fs; ,Ue;jd. ([{iuupa;A,t;thW jhd; $Wfpwhh;) (mg;NghJ) egp ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; mth;fs; ',e;j fg;UfSf;Fhpath;s;ahth; vd ahUf;F njhpAk; vdf;Nfl;ldh;. (mg;NghJ) xUkdpjh; ~ehd;~ (vdf;Fj; njhpAk;) vd;whh;. ',th;fnsy;yhk;vg;nghOJ ,wg;nga;jpath;fs;" vdf;Nfl;lhh;fs;.(mjw;fth;) ,th;fnsy;yhk; ,iz itf;ff;$ba(mwpahikf;) fhyj;jpy; ,wg;nga;jptpl;ldh; vd;whh;. (mjw;Fegp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;) epr;rakhf

Page 357: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 357/361

  357

,e;j r%fj;jth;fs; mth;fsJ fg;hpy;Nrhjidf;Fs;shf;fg;gLfpwhh;fs;. ~ePq;fSk; mlf;fk;nra;ag;glhky; ,Uf;f khl;Bh;fs;~ vd;gij gw;wp ehd;gag;glhtpl;lhy; fg;hpd; NtjidapypUe;J vij ehd;

nrtpAWfpNwNdh cq;fSf;Fk; Nfl;fitf;Fk; gbahfmy;yh`;tplk; epr;rakhf ~JM~ nra;jpUg;Ngd;vdf;$wpdhh;fs;. mjd;gpwF vq;fis Nehf;fp te;J 'eufNtjidapypUe;J my;yh`;it nfhz;L fhty; NjLq;fs;"vdf; $wpdh;. (mg;NghJ) mth;fs; ~my;yh`;itf; nfhz;Leuf NtjidapypUe;J ehq;fs; fhf;FkhW fhh;khdk;NjLfpNwhk;~ vd;wdh;.

'fg;hpd; NtjidapypUe;J my;yh`;itf; nfhz;L

fhh;khdk; NjLq;fs; vd (egp ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fs;) $wpdhh;fs;". (mjw;F) mth;fs; 'fg;hpd;NtjidapypUe;J my;yh`;itf; nfhz;L ehq;fs; fhf;fj;NjLfpNwhk;" vdf; $wpdhh;fs;.

'ntspahfp ,Uf;fpd;w> ,d;Dk; kiwe;jpUf;fpd;wFog;gq;fspypUe;J fhf;fj; NjLq;fs; " vd;wdh;.(mjw;fth;fs;) ntspahfp ,Uf;fpd;w> kiwe;jpUf;fpd;wvy;yhf; Fog;gq;fspypUe;Jk; my;yh`;itf; nfhz;Lehq;fs; fhf;fj; NjLfpNwhk;" vd;wdh;.

j[;[hypd; Fog;gj;jpypUe;J my;yh`;itf;nfhz;L fhty;NjLq;fs; vd;whh;fs;. (mjw;fth;fs;) j[;[hypd;Fog;gq;fspypUe;J my;yh`;itf; nfhz;L fhty;NjLfpNwhk; vd;wdh;.

mwptpg;gth; : i[Jgpd; jhgpj; uspay;yh`{ md;`{

A+jg;ngz;> mts; fg;hpy; jz;lid nfhLf;fg;gLfpwhs;

vd;gJ gw;wpa ghlk;.`jP]; vz; : 494

#hpa m];jkdj;jpw;Fg;gpwF my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; (ntspapy;)Gwg;gl;Lr; nrd;whh;fs;. (nrd;w mth;fs;) xU rg;jj;ijf;

Page 358: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 358/361

  358

Nfl;Ltpl;L 'A+jg;ngz; xUj;jp> mts; fg;hpy; Ntjidnra;a(jz;bf;f)g;gl;Lf; nfhz;bUf;fpwhs;" vdf;$wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG+ ma;A+g; uspay;yh`{ md;`{

fg;Ufis [pahuj;J nra;tJk; mij cilath;fSf;fhfghtkd;dpg;Gf; Nfl;gJk; gw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 495

egp ]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs;> mth;fspd;md;idahhpd; fg;iu [pahuj;Jr; nra;jhh;fs;. (mg;NghJ)mth;fs; mOjhh;fs;> mth;fisr; Rw;wp ,Ue;jth;fisAk;mor;nra;jhh;fs; (mjd;gpd;)

'vdJ ,ul;rfdlk; (vd; md;id) mth;fSf;fhfghtkd;dpg;Gf; Nfl;f ehd; mDkjp NfhwpNdd;. vdf;Fmtd; mDkjp toq;ftpy;iy. mth;fsJ fg;iu fhz(re;jpf;f) mDkjp Nfl;Nld;> vdf;F mDkjpaspj;jhd;.MfNt fg;Ufis [pahuj;Jr; nra;Aq;fs;. epr;rakhf mJkuzj;ij epidTgLj;JfpwJ" vdf;$wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{

`jP]; vz; : 496'fg;Ufis [pahuj;Jr; nra;tjpypUe;J cq;fis ehd;jLj;jpUe;Njd;. mitfis [pahuj;Jr; nra;Aq;fs;. %d;Wehl;fSf;F Nky; Fh;ghdp ,iwr;rpfis Nrkpj;Jitf;fNtz;lhk; vd cq;fis ehd; jLj;jpUe;Njd;.cq;fSf;F vt;thW Njhd;W (trjpg;gL)fpwNjh mt;thWNrkpj;J itj;Jf;nfhs;Sq;fs;. rpy ghj;jpuq;fs;>my;yhjtw;wpy; goq;fis Cwitg;gij ehd;

jLj;jpUe;Njd;. vy;yhg;ghj;jpuq;fspYk; (itj;Jg;) ghUq;fs;>Nghijj;jUgtw;iw mUe;jhjPh;fs;" vd my;yh`;tpd; J}jh;]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk; mth;fs; $wpdhh;fs;.

mwptpg;gth; : mG+`{iuuh uspay;yh`{ md;`{

Page 359: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 359/361

  359

fg;uhspfSf;F ]yhk; $Wjy;> mth;fspd; kPJmUs;Nfhuy;> mth;fSf;fhf gpuhh;j;jpj;jy; Mfpaitgw;wpa ghlk;.

`jP]; vz; : 497

vd;idg;gw;wp> vd; jhiag;gw;wp xU nra;jpiamwptpf;fl;Lkh?vd K`k;kJ gpd; if]; vd;gth; xUehs; $wpdhh;. (mijf; Nfl;l ehq;fs;) mtiu <d;wjhiag;gw;wpa nra;jpiaj; jhd; mth; ehL(nrhy;yepidf;fp)whh; vd ehq;fs; epidj;Njhk;. (Mdhy; mth;)vd;idg;gw;wp> my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fisg; gw;wp cq;fSf;F nra;jpia

mwptpf;fl;Lkh? vd Map\h uspay;yh`{ md;`hmth;fs; $wpdhh;fs; vdf;$wpdhh;. (mjw;F) ehq;fs; Mk;vdf; $wpNdhk;. mjw;fth;>

vdJ ,uthf (my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk;) jq;Fk; Kiwahf ,Ue;j NghJ egp ]y;yy;yh`;miy`p t]y;yk; vd;Dld; (jq;fp) ,Ue;jdh;. gpd;(ntspapy; nrd;W) jpUk;gp (te;J) jq;fsJ Nkyhilia(fow;wp) itj;J tpl;L> jq;fsJ ,U fhydpfisAk; fow;wp

jq;fsJ fhy;fSf;F fPo; itj;jdh;. jq;fsJ Nkyhilapd;xU gFjpia jq;fsJ (gLf;ifapd;) tphpg;gpy; tphpj;Jtpl;LgLj;Jf; nfhz;ldh;. nfhQ;r Neuky;yhNj jtpu (mth;fs;)gLj;jpUf;ftpy;iy. (gpd;) ehd; J}q;fptpl;ljhfTk;vz;zpdh;. (mjdhy;) nkJthf jq;fsJ NkyhiliavLj;Jf; nfhz;L nkJthf fhyzpfisAk; khl;bf;nfhz;L>fjit nkJthf jpwe;J nfhz;L ntspNawpdh;. mjd;gpd;fjitAk; nkJthf rhj;jptpl;ldh;.

(clNd ehd; vOe;J) vd; rl;ilia ehd; Nghl;Lf;nfhz;L(Kfj;ijAk;) %bf;nfhz;L vd; fPo; Mil(ia rhp nra;Jmjd;) %yk; vd;id kiwj;Jf; nfhz;L mth;fspd;mbr;Rtl;il gpd;gw;wp ele;Njd;. mth;fs; ~gfP~iate;jile;J mq;Nf ePz;l Neuk; epd;whh;fs;. mjd;gpwFjq;fsJ iffis Kk;Kiw cah;j;jptpl;Lj; jpUk;gpdhh;fs;.

Page 360: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 360/361

  36

ehDk; jpUk;gpNdd;. mjd;gpd; (mth;fs;) Jhpjkhfr;nrd;whh;fs;. ehDk; Jhpjkhf (gpd; njhlh;e;J) nrd;Nwd;.,d;Dk; Ntfkhf (mth;fs;) ele;jhh;fs;. ehDk; (mNjNghd;W) Ntfkhf ele;Njd;. mijtpl Ntfkhf ele;jhh;fs;.

ehDk; mij tpl Ntfkhf ele;J mth;fisKe;jpf;nfhz;L (tPl;bDs;) Eioe;J ehd; gLj;Jf;nfhz;Nld;. (mg;NghJ) mth;fSk; (tPl;bDs;) Eioe;jdh;.Ntfkhf ele;jjpd;> fhuzkhf (vdf;F) %r;R ,iwf;f>tapW NkYk; fPOk; Vwp ,wq;Ftijg; ghh;j;J> NtfkhfXbte;jtUf;F Vw;gl;l epiy Nghd;wpUe;jijg; ghh;j;J>Map\hNt cdf;F vd;d Neh;e;jJ? vdf;Nfl;lhh;fs;.(mjw;F) ehd; xd;Wkpy;iy vdf; $wpNdd;. (mjw;fth;fs;)

epr;rakhf eP vdf;F (,J gw;wp) njhptpf;f Ntz;Lk;.,y;iynad;why; nra;jpfis mwpe;jtDk;El;gkhdtDkhd mtd; (my;yh`;) vdf;F mwptpg;ghd;vd;wdh;.

(clNd) my;yh`;tpd; J}jh; ]y;yy;yh`; miy`pt]y;yk; mth;fNs vdJ je;ijAk; jhAk; jq;fSf;Fmh;g;gzk; vd ehd; $wptpl;L (ele;j) tp\aj;ijf;$wptpl;Nld; vd (Map\h uspay;yh`{ md;`h)

mth;fs; $Wfpwhh;fs;. (mg;NghJ) vdf;F Kd;ghf ehd;fz;l fUg;G cUtk; eP jhNd vdf;Nfl;lhh;fs;. (mjw;F)ehd; Mk; vd;Nwd;. (mg;NghJ) jq;fsJ Kd;ifapdhy;vdJ neQ;rpd; Nky; xU mb mbj;J tpl;lhh;fs;. mJvd;id Nehtpid nra;Jtpl;lJ. mjd;gpwF> my;yh`;Tk;mtdJ J}jUk; cdf;F mePjp ,iog;ghh;fnsd eP vz;zptpl;lhah? vdf;Nfl;ldh;. [dq;fs; vt;tsT jhd;kiwj;jhYk; my;yh`; epr;rakhf mwpe;J nfhs;thd; vd

(Map\h uspay;yh`{ md;`{) $wpdhh;fs;. (mjw;F egp]y;yy;yh`; miy`p t]y;yk;) mth;fs;> Mk; vd;W$wptpl;L> epr;rakhf [pg;hpy; miy`p]yhk; mth;fs;cd;idg;ghh;j;j rkak; vd;dplk; te;J vd;idmioj;Jtpl;L cd;id tpl;Lk; mth; jd;id kiwj;Jf;nfhz;lhh;. mtUf;F ehd; gjpy; $wpNdd;. Mdhy;> mij

Page 361: Sahih Muslim(Muktasar)

8/13/2019 Sahih Muslim(Muktasar)

http://slidepdf.com/reader/full/sahih-muslimmuktasar 361/361