samyakgyan june 2010

Download Samyakgyan June 2010

Post on 03-Apr-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/27/2019 Samyakgyan June 2010

  1/36(1) mecei%eeve (pet ve-2010)Deb ke-12

 • 7/27/2019 Samyakgyan June 2010

  2/36

  mecei%eeve (pet ve-2010)(2) Deb ke-12

 • 7/27/2019 Samyakgyan June 2010

  3/36(3) mecei%eeve (pet ve-2010)Deb ke-12

  meb mLeeef hekee SJeb MegYeeMeer Jee& o : ejcehet pe ieef Ceveer eceg Ke Deeef e& keeef Mejes ceef Ce eer%eeveceleer ceeleepeerunder & Auspicious Blessings :

  ujya Ganini Pramukh AryikaHRI GYANMATI MATAJI

  meceeees peve : e%eeeceCeerDeeef e& kee

  eereboveeceleer ceeleepeero-ordination :

  agya Shramni AryikaHRI CHANDNAMATI MATAJI

  f veox Meve : mJeef mle eerheer "eOeer Me #eg uuekejlve eesleermeeiej peer cenejeperection :

  wasti Shri Peethadhish KshullakratnaOTI SAGAR JI MAHARAJ

  mecheeoke : ece&eesieerye. jJeerv kegceej pewveditor :

  armayogi Br. Ravindra Kumar Jain

  eyeb Oe mecheeoke : eerJeve ekeeMe pewveanaging Editor :

  evan Prakash Jain

  Je

 • 7/27/2019 Samyakgyan June 2010

  4/36

  mecei%eeve (pet ve-2010)(4) Deb ke-12

  egleDeejeOevee kee ef JeMes

 • 7/27/2019 Samyakgyan June 2010

  5/36(5) mecei%eeve (pet ve-2010)Deb ke-12

  ef evleve kejkes ceb$e kes JeekejCe Meee mesoes veeWves ceb$e Meg ef keS~ Ske ceg ef ve kes ceb$e ceW Ske De#ej kece Lee Deewj mejsceg ef ve kes ceb$e ceW Ske De#ej DeefOeke Lee~ leye Gve oes veeWegef veeeW ves ceb$eeW keesMeg kejkes pehevee eejbYe ef keee~ Devevlej eg voj JesMeYet

 • 7/27/2019 Samyakgyan June 2010

  6/36

  mecei%eeve (pet ve-2010)(6) Deb ke-12

  eeleepeer eje efueefKele

 • 7/27/2019 Samyakgyan June 2010

  7/36

 • 7/27/2019 Samyakgyan June 2010

  8/36

  mecei%eeve (pet ve-2010)(8) Deb ke-12

  het Je& keeue ceWYeerSs mesuees ie Lespeesef ke Oece&mesg ekej eehe ceeie&ceWee ef Je

 • 7/27/2019 Samyakgyan June 2010

  9/36(9) mecei%eeve (pet ve-2010)Deb ke-12

  w~ Fmeef ueS nskeueeef Ce! keueeCe kejvesJeeuesef peves vieg Cemecheef e eewj eg le%eeve Fve oeseleeWkeesece mesenCe kejes~ ef Jeef Oehet Je& ke eee ieee en DeveMeve lehe ef keesng S keceeXkeesyeng le Meer Ieve ejvesJeeuee ceevee ieee nw~ leerLe kej veeceke heg Ce eke= ef le kes eejCeYet le mees uen YeeJeveeSB, heeB e keueeCeke, Dee" eeef lenee&Lee eeQ leer me Deef leMee Fve ef lejs me" ieg CeeWkeereeef hle ns leg peesheJeeme-ele ef keee peelee nwGmesef peves vieg Ce-mecheef e kenlesnQ~me ele ces Wef peves v YeieJeeve kes ef lejs me" ieg CeeWkeesue#e kej ejsme" GheJeeme ef keespeelesnQ, ef pevekeerJeJemLee Fme ekeej w- mees uenkeejCe YeeJeveeDeeWkeermees uen eef leheoe (Skeced ), heeB e eueeCekeeWkeerheeB e heb eceer, Dee" eeef leneeeXkeerDee" Deceereewj eeQ leer me Deef leMeeeWkeeryeer me oMeceerleLee eew on eleg o& Meerme ekeej ef lejs me" GheJeeme nes lesnQ~ Fme ekeej mesef peves vieg Ce-echeef e veeceke ele ceWef lejs me" GheJeeme kejvee eeef nS Ss mee

  CeOejeef o ceg ef veeeWveskene nw~ Fmeerekeej eg le%eeve veeceke ele eeref Jeef Oehet Je& ke kejes~ DeeF& me, ieejn, oes, De"emeer, Ske,eewon, heeB e, n, oesDeew j Ske Fme ekeej ceef le%eeve Deeef o Yes oeWeerSke meewDe"eJeve meb Kee nes leernw~ nsheg ef $e! let Yeeref Jeef Oehet Je& ke esveeWDeveMeve eleeWkee DeeejCe kej~

  heg ve: ceg ef vejepe Gme kevee keesmecePeevesueies- peesheg

 • 7/27/2019 Samyakgyan June 2010

  10/36

  mecei%eeve (pet ve-2010)(10) Deb ke-12

  k e j C e e v e g e

  e s i e kece& efmeevle ieef Ceveer eceg Ke eer%eeveceleeceelee

  ieleeb ke mesDeeies......... meg oMe& ve ieg peer! peesDeehevesDee" kece&yeleeesLesGvekee

  mJeYeeJe keee nw? ieg peer neBos Kees! %eeve kees{keveskee ef pemekee mJeYeeJe w, Jen %eeveeJejCe nw~ pew mesos Jelee kes ceg Ke hej he [e ng Dee Jee sJelee kee oMe& ve veneRnes vesos lee~

  Deelcee kes oMe& ve ieg Ce keespees{kelee nwJen oMe& veeJejCe w, pew mesojJeepeshej yew "e ng Dee henjs oej jepee kee oMe& ve veneResvesos lee nw~

  meg Ke-og :Ke kee Deveg YeJe kejevesJeeuee Jes oveer e kece&nw~ewmesMeno uehes erleueJeej ef pee hej jKevesmesMeno eKeveskee

  meg Ke Deew j peerYe keveskee og :Ke nespeelee nw~ peespeer Je keescees ef nle kejlee nwJen cees nveer e kece&nw~

  ewmesceef oje heer vesmespeer Je DehevesmJeYeeJe keesYet uekej Dees le neseelee nw~

  peesef kemeerSke heee& e ceWjes kes jKesJen Deeeg kece&nw~ewmesuees nskeermeeB keue ee kee" kee eb $e peer Je keesot mejerpeien

  eevesveneRos lee nw~ peesDeves ke lejn kes Mejer j Deeef o Deekeej eveeJesJen veece kece&nw~ pew mesef e$ekeej Deves ke ekeej kes ef e$e eveelee nw~

  peespeer Je keesTB e-veer e keg ue ceWhew oe kejsJen iees $e kece&w~ pew meskeg b Yekeej ef ceerkes es sye [syele& ve yeveelee nw~

  peesDeb lej Sef le oelee Deew j hee$e ceWDeb lej-JeJeOeeve kejs,en Deb lejee kece&nw~ pew mesYeb [ejer(Kepeeb eer) ot mejskeesoeve os veseWef JeIve kejlee nw- os vesmesjes ke os lee nw, Gmeerlejn Deb lejee ece&oeve, ueeYe, Yees ie Deeef o ceWef JeIve kejlee nw~ Fme ekeej mes

  Dee" keceeXkee ue#eCe Deew j mJeYeeJe yeleueeee ieee nw~ meg oMe& ve - Fve keceeXkes yebOe kes keejCeeWkeesDeJeMe

  eleueeFesef ke ef pememesGvemest veskee heg

 • 7/27/2019 Samyakgyan June 2010

  11/36(11) mecei%eeve (pet ve-2010)Deb ke-12

  es DeJeCe&Jeeo kejves mes, en peerJe oMe& ve ceesn kee yebOe kejlee w, efpememesefke Jen Deveb le meb meejeryevelee nw~ DeLee&led efpemeceWeesDeJeieg Ce veneRnw, GmeceWGmekes ef veheCe kejveskeesDeJeCe& Jeeo enlesnQ~ Jeer lejeieermeJe& %eos Je kes Yet Ke heeme keeryeeOee yeleekej vekes keJeueenej ceevevee, Gvekes jesieeef o keer Glheef e ceevevee,meeWkee heg ve: Deeieceve kenvee, leheefmJeeeW ceW ot

 • 7/27/2019 Samyakgyan June 2010

  12/36

  mecei%eeve (pet ve-2010)(12) Deb ke-12

  Yeso nes lesnQ~ eceMe: Fvekes veece Fme ekeej nQ- %eeveeJejCe kes 5- ceefle%eeveeJejCe, eg le%eeveeJejCe,

  DeJeef Oe%eeveeJejCe, ceve:hee& e%eeveeJejCe Deew j kes Jeue%eeveeJejCe~ oMe& veeJejCe kes 9- e#eg oMe& veeJejCe, Dee#eg o& Me& veeJejCe,

  DeJeef OeoMe& veeJejCe, kes JeueoMe& veeJejCe, ef vee, ef veeef vee, eeuee,eeueeeeuee Deew j mleeveie= ef ~

  Jes oveer e kes 2- meelee Jes oveer e, Demeelee Jes oveer e~ cees nveer e kes 28- cet ue ceWcees nveer e kes 2 Yes o nQ- oMe& ve eesnveer e Deew j eeef j$ecees nveer e~ oMe& vecees nveer e kes 3 Yes o nQ-

  mecekelJeeke= ef le, meceef iceLeelJeeke= ef le Deew j ef ceLeelJeeke= ef le~ eeef j$ecees nveer e kes 25 Yes o nQ -Deveb leeveg yebOeer, eesOe,

  eeve, ceeee, ueesYe~ DeeleeKeeveeJejCe eesOe, ceeve, ceeee,eesYe~ eleeKeeveeJejCe eesOe, ceeve, ceeee, ueesYe Deew j meb pJeueve eesOe, ceeve, ceeee, ueesYe~ neme, jef le, Dejef le, Mees ke, Yee,

  eg ieg hmee, eer Jes o, heg

 • 7/27/2019 Samyakgyan June 2010

  13/36(13) mecei%eeve (pet ve-2010)Deb ke-12

  eg ef ve nQGvekes eleeKeeveeJejCe keer4 eke= ef leeeWkee YeerGoe eneRnw~

  Deeeg kes 4 Yes oeWceWmesFme mecee nceejsDeew j Deehekes eveg

 • 7/27/2019 Samyakgyan June 2010

  14/36

  mecei%eeve (pet ve-2010)(14) Deb ke-12

  e j C e e v e g e

  e s i e meod ie=nmLe emleg ef leieef Ceveer eceg Ke eer%eeveceleerceelee

  ieleeb ke mes Deeies .......... eMve - heeef #eke eeJeke ceg Kehe mesDecet ue ieg CeeWkee

  eeueve kejlesng S ef peves vos Je keerhet peve kejlesnQ~ Fmekes Deef leef je Gvekes Deew j keee kele& Je nes lesnQ? Gej - Jen eeJeke pew ve MeeeeWkeerYeeref Jeef OeJeled het pee

  ejs~ ieCeOej os Je vesSs mee kene nwef ke peesYeJepeer Je Yeef ehet Je& ke eg le keerDeee&kejlesnQmecePe ueesef ke JesJeemleJe ceWef peves vos Je eernerDeee&kej jnsnQkeeeW ef ke eg le Deew j Den le os Je ceWkeg Yeer

  Devlej veneRnw1~ Gmeerekeej mesieg DeeWkeerYeeref veleeef le het peve ejvee eeef nS, keeeW ef ke ieg keerYeef e mesye [s-ye [sef JeIve #eCe ee$e ceWmeceehle nespeelesnQ~ ue kehe jef nle cevees Je= ef e mesDeew j eg kes Deveg ket ue eJe= ef e mesnces Mee ef Jevee mesieg kes ceve ceW

  eJesMe kejkes ieg kes ceve keesDeveg jb ef pele kej ues Jespew mesef ke jepee ee ceve Deveg jb ef pele ef keee peelee nw~ ieg kes heeme ceWyew "veshej

  Meee ef Je Ss meerkees F&Yeeref eeeSBveneRkejveereeef nS~ pew mesf ke eesOe, nB meer, ef JeJeeo Deeef o veneRkejvee, DemeleYee

 • 7/27/2019 Samyakgyan June 2010

  15/36(15) mecei%eeve (pet ve-2010)Deb ke-12

  ejveshej YeerGvekes ieg CeeWkee ef Jekeeme veneRng Dee, leesYeereelve ejvesJeeueseeJeke kee leeskeueeCe nesnerpeelee nw~ eef o meeOeg eWieg CeeWkee ef Jekeeme nespeees, leesef hej eeJeke keesDeew j Gmekes eef cee mesDeves keeWpeer JeeWkeesYeerGve ceg ef ve mesueeYe nespeelee nw~ele: meeOeg DeeWkees%eeveoeve kes ef ueS ef Jeeve keerJeJemLee kejvee eeef o keee&yeng le nerGheees ieernQ~ Gmeerekeej mesDeeef e& kee,sueke, #eg uueke, #eg ef uuekee Deeef o keesYeereLeeees ie oeve Deeef o es eje melkeej kejvee eeef nS~ GvnWGvekes heo kes ees ie Jee eeef o Yeeros veseeef nS~ en meye hee$eoef e kee mJehe ng Dee~

  2. oeeoef e - og :Ke mesYeeYeer lepeveeWkeesDeYeeoeve os vee eeoef e nw, DeLeJee DehevesDeeef ele peveeWkeesee oer ve og :KeerpeveeWeesJee, Yees peve Deeef o keCee YeeJe mesos vee oeeoef e nw~

  3. meceoef e - ef peme pew ve ceW%eeve Deew j lehe veneRnw,esJeue Skecee$e pew velJe ieg Ce nermheg jeeceeve nw, Jen leceece

  epew veeWkeerDehes#ee Yeeres nw, keee