samyakgyan novembarr-2012

Download Samyakgyan Novembarr-2012

Post on 03-Apr-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 Samyakgyan Novembarr-2012

  1/56(1) mecei%eeve (veJecyej-2012) Debke-5

 • 7/28/2019 Samyakgyan Novembarr-2012

  2/56 mecei%eeve (veJecyej-2012) (2) Debke-5

 • 7/28/2019 Samyakgyan Novembarr-2012

  3/56(3) mecei%eeve (veJecyej-2012) Debke-5

  mebmLeeefhekee SJeb MegYeeMeerJee&o :

  hejcehetpe ieefCeveerecegKe Deeefe&keeefMejesceefCe

  eer %eeveceleer ceeleepeerFounder & Auspicious Blessings :

  Pujya Ganini Pramukh Aryika

  SHRI GYANMATI MATAJI

  meceeeespeve :

  e%eeeceCeer Deeefe&kee

  eer eboveeceleer ceeleepeerCo-ordination :

  Pragya Shramni Aryika

  SHRI CHANDNAMATI MATAJI

  efveoxMeke SJebmecheeoke :

  mJeefmleeer kece&eesieer heer"eOeerMe

  jJeervkeerefle& mJeeceer peerDirector & Editor :

  Swastishri Karmayogi PeethadheeshRavindrakirti Swami Ji

  eyebOe mecheeoke :

  peerJeve ekeeMe pewveManaging Editor :

  Jeevan Prakash Jain

  Je

 • 7/28/2019 Samyakgyan Novembarr-2012

  4/56 mecei%eeve (veJecyej-2012) (4) Debke-5

  efkemeer Yeer heefjefmLeefle kees yeoueves kesefueS efJeeejeW ceW veF& Tpee& SJeb eebefle keerDeeJeMekelee nesleer nw~ Fme e=BKeuee ceW Fme

  yeermeJeeR-FkekeermeJeeR Meleeyoer ceW meJe&eLece egiekes eLeceeeee& eeefj$eeeJeleeaeer Meebeflemeeiej

  peer cenejepe kee pevce Yeejle keer Oejleer hej ngDee Deewj GvneWvespewveOece& SJeb mebmke=efle kes mebj#eCe, mebJeOe&ve Deewj efJekeeme nslegmeceepe kes ceOe Ssmes efJeeejeW kees eJeeefnle efkeee, efpemekes yeuehej pewveOece& kee efoiecyejlJe Dehevee Oece& mebj#eCe eehle kejkesDeeiece hejKe yeve mekee~ Gve cenecegefve keer metPe-yetPe Deewj efebleveDeodYegle nesves kes meeLe otjieeceer MegYe mebkesleeW kees eoefMe&le kejleeLee, ener keejCe jne efke Gvekes efJeeejeW ves meceepe kees Delevle

  eYeeefJele kejkes Deheves Deveghe veF& ieefle eoeve keer, efpemekee

  heefjCeece en jne efke meeOegmeceepe nes ee eeJeke meceepe nes,meYeer kes peerJeveJe=e kees eeeerve pewveOece&, mebmke=efle kes DeeOeej hejveF& jsKeeDeeW ves DeefYeefmebefele efkeee Deewj eeeerve hejcheje, ceeveleeJe mebmke=efle peerJevle nes ieF&, Ssmes ceneheg

 • 7/28/2019 Samyakgyan Novembarr-2012

  5/56(5) mecei%eeve (veJecyej-2012) Debke-5

  (4) %eeve kee DeodYegle #eeesheMece-ueewefkeke efMe#ee DeLee&ledpewve mketue

  ceW cee$e eeFcejer ke#ee leke DeOeeveefkeee uesefkeve %eeve kes Glke= #eeesheMecekes DeeOeej hej efnvoer, mebmke=le, eeke=le,keVe[, ceje"er pewmeer Yee

 • 7/28/2019 Samyakgyan Novembarr-2012

  6/56 mecei%eeve (veJecyej-2012) (6) Debke-5

  pewmes DeeoMe& leerLe& keer Je=nodkeuhevee kees mebpeesvee Deewj eespeveeyelejerkes kes meeLe Gmekes efJekeeme kee heue-heue mJeefCe&ce yeveevee, enhetpe ceeleepeer keer otjef, Deeieceefvelee SJeb pewveOece& ceW efJe%eevekes eefle efJeMes

 • 7/28/2019 Samyakgyan Novembarr-2012

  7/56(7) mecei%eeve (veJecyej-2012) Debke-5

  peebleer ceneslmeJe osMe ceW eLece yeej efJeMeeue mlej hej DeeeesefpelengDee, efpemeceW meceepe kes meYeer ieCeceeve cenevegYeeJeeW leLee npeejeW-npeej eeuegDeeW ves Yeeie ueskej ceneve hegCe Deefpe&le efkeee~

  (10) DeheveeW kees efmeKeeee Jewjeie-ceeB ceesefnveer mes pevce ueskej hegve: Jewjeie heLe keer Deesj mJeeb

  keoce ye{evee Deewj efhej Deheves meeLe Deve ess YeeF&-yenveeW kees Yeer

  cees#eceeie& kes efueS esefjle kejkes Gvekee eJesMe Jewjeie heLe hejkejevee, Flevee ner veneR mJeeb Deheveer peveveer ceeB kees Yeer hetJe& ceW oerieF& Jeeveyelee kes meeLe mJeeb kesMeueeWe kejkes hetpe Deeeee& eerOece&meeiej cenejepe eje Deeefe&kee oer#ee kes mebmkeejeW mes mebmkeeefjlekejevee Deehekes peerJeve kee cenlJehetCe& DeeoMe& jne nw~

  (11) eleske keee&keer ngF&efmeef Deewj eefmeer-hetpe ceeleepeer kes peerJeve ceW yeves efkemeer Yeer ess ee ye[s

  ue#e keer mechetefle& Fleveer Gefele eespevee-mebeespevee kes meeLe

  keee&kegMeueleehetJe&ke mecheVe ngF& efke eleske ue#e keer efmeefkeee& mes hetJe& ner DeJeMebYeeJeer efme nes ieF& Deewj meheueleehetJe&keGvekes nj ue#e Delevle eefmeef kees eehle ngS~ GoenjCeeLe&-pecyeterhe %eeve peesefle jLe eJele&ve, YeieJeeve $e+

 • 7/28/2019 Samyakgyan Novembarr-2012

  8/56 mecei%eeve (veJecyej-2012) (8) Debke-5

  (16) Je=nodefkeesCe-hetpe ceeleepeer ves eLeeMeefe Deheves Oece&mete& kee ekeeMe

  pewve meceepe kes Deefleefje mechetCe& peve meceepe ceW Yeer hewueeves keeGece eeeme efkeee Deewj pewve efebleve Oeeje mes pewveslej meeOegmeceepe SJeb YeeeW kees Yeer eYeeefJele kejves ceW Jes meheue ngF~cegKehe mes Fme efoMee ceW Deeheves Yeejle osMe kes meyemes ye[s

  Devegeve kes he ceW mecheVe nesves Jeeues eefle 12 Je

 • 7/28/2019 Samyakgyan Novembarr-2012

  9/56(9) mecei%eeve (veJecyej-2012) Debke-5

  Dee

 • 7/28/2019 Samyakgyan Novembarr-2012

  10/56 mecei%eeve (veJecyej-2012) (10) Debke-5

  keer Yeefe kee mcejCe kejvee eeefnS, efpememes efke veeRo ceW Yeer meesles mecee MegYe keceeX kee DeeeJe nes mekes, keeeWefke pewmee efeblevemeesves mes hetJe& neslee nw, Jewmes ner mJehveeW kee oMe&ve ceve kes Deboj meghle DeJemLee ceW Yeer osKee peelee nw~(6) efyevee meeses keg kejvee veneRDeewj Flevee Yeer veneRmeesevee efke keg kej ne r ve heeSB-

  efkemeer Yeer keee& kees keYeer efyevee meeses veneR kejvee eeefnS uesefkeve Gme keee& kees kejves kes efueS Flevee Yeer veneR meeseveeeeefnS efke Jen keee& ner eejbYe ve nes mekes~ DeLee&ledLees[e meese-efJeeej kejkes keee& kees eejbYe kej osvee eeefnS~(7) cebefoj kee cetue DeeOeej nw cetefle&, efpemekeer hebekeueeCeke eeflee leerLe&/ cebefoj efJekeeme mes hetJe&keer peemekeleer nw

  -Dekemej Ssmee neslee nw efke meceepe ceW efpevecebefoj kee JeJeefmLele efvecee&Ce kejves kes Ghejeble ner JeneB efpeveefyecyehebekeueeCeke eeflee mecheVe kejeF& peeleer nw~ Fme efJe

 • 7/28/2019 Samyakgyan Novembarr-2012

  11/56(11) mecei%eeve (veJecyej-2012) Debke-5

  uesefkeve ceveg

 • 7/28/2019 Samyakgyan Novembarr-2012

  12/56 mecei%eeve (veJecyej-2012) (12) Debke-5

  er.Jeer. ewveue, Jeer.meer.[er., Fbjves, kechetj Deeefo kes ceeOece mes Oece&eYeeJevee kee eLeesefele eeeme kejvee eeefnS~(22) leke& efJeJesevee nsleg eLeceevegeesie kes mees GoenjCeeW kee Gheeesie ner meJeexefele nw-

  efJeeveeW kees Deheves eJeeveeW-mebYee

 • 7/28/2019 Samyakgyan Novembarr-2012

  13/56(13) mecei%eeve (veJecyej-2012) Debke-5

  DeLeJee efKe[keer, jesMeveoeve ceW ueieves Jeeues ueesns kes peeue ceW leerveueeske kee vekeMee, megces kee vekeMee, mJeefmleke efevn,Yejle#es$e-Deee&KeC[ kee vekeMee Deeefo pewve efevn yeveees pee mekeles nQ~ oerJeejeW hej Yeer Fme ekeej kes pewve efevneW keer keejefJebie

  keer pee mekeleer nw~(29) efkemeer Yeer efvecee&Ce keee&kes MegYeejbYe ceW efJeefOe-efJeOeeve SJeb eb$e mLeehevee DeJeMe kejW-

  cebefoj, cekeeve, Dee@efheme Deeefo efkemeer Yeer efvecee&Ce kes mecee efJeOeeveeeee& kees yegueekej pewve efJeefOe-efJeOeeve DeJeMe kejeveeeeefnS~ efJeMes

 • 7/28/2019 Samyakgyan Novembarr-2012

  14/56 mecei%eeve (veJecyej-2012) (14) Debke-5

  (36) Deblepee&leere, efJepeeleere SJeb efJeOeJee efJeJeen ee hegveefJe&Jeen ve kejW, en Deeiece efJe nw~pewve meceepe ceW eeeervekeeue mes 84 peeefleeeB eeefuele nQ~ GveceW pevce uesves Jeeues meYeer peeefle kes ueesieeW kees Deheveer-Deheveer

  pewve peeefle ceW efJeJeen kejvee eeefnS~ Fmemes meppeeeflelJe keer j#ee nesleer nw~ Fmekes Deefleefje keesF& Yeer pewve eje efkemeer Yeer pewvepeeefle kes ue[kes-ue[efkeeeW kes meeLe efJeJeen kejvee Devlepee&leere efJeJeen kenueelee nw~ pewve mes Deefleefje peeefleeeW ceW efJeJeenefJepeeleere efJeJeen nw~ heefle mes leueeke ueskej eer eje otmejs heg

 • 7/28/2019 Samyakgyan Novembarr-2012

  15/56(15) mecei%eeve (veJecyej-2012) Debke-5

  GuueemehetJe&ke Gmekee GlmeJe-ceneslmeJe meceepe ceW DeJeMe kejvee eeefnS~ efJeMes

 • 7/28/2019 Samyakgyan Novembarr-2012

  16/56 mecei%eeve (veJecyej-2012) (16) Debke-5

  yeermeJeeR meoer ceW pewve meceepe keermeJe&eeeerve oeref#ele cenemeeefOekee, ueewefkeke peerJevekes 78 yemeble meheue kejves JeeueeR leLee Jewjeie

  peerJeve keer

 • 7/28/2019 Samyakgyan Novembarr-2012

  17/56(17) mecei%eeve (veJecyej-2012) Debke-5

  Deeeee& eer Jeerjmeeiej peer cenejepe kes eefle DeIe& mecehe&Ce kesmeeLe hejcehetpe ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer ceeleepeer keer cenehetpeemecheVe keer ieF&, efpemeceW hetpe ceeleepeer kee iegCeevegJeeo kejles ngSYeeeW ves eerheue Deeefo mes meceefvJele DeIe& meceefhe&le kejkes efJeMes

 • 7/28/2019 Samyakgyan Novembarr-2012

  18/56 mecei%eeve (veJecyej-2012) (18) Debke-5

  nslegeeeme keer Iees

 • 7/28/2019 Samyakgyan Novembarr-2012

  19/56(19) mecei%eeve (veJecyej-2012) Debke-5

  eer veJeveerle-mebpee iebieJeeuekees efJeMeeue eMeefmle he$e YeW kejkesmecceeefvele efkeee ieee~ %eeleJe nesJes efke Fvojebo iebieJeeue Deeeee&eer Jeerjmeeiej peer cenejepe kes mebmkeejeW kees ie=nmLe ceW DeYeer lekepeerJeble jKeles ngS mJeeb eeJekeeW kes kele&JeeW kee heeueve kej jns nQleLee Gvekes oesveeW heg$eieCeeW ves DeepeerJeve yeeee& ele ueskej ceeveJepeerJeve kees meeLe&ke efkeee nw~

  (4) 29 Deketyej kees ner efJeMes

 • 7/28/2019 Samyakgyan Novembarr-2012

  20/56 mecei%eeve (veJecyej-2012) (20) Debke-5

  MejohetefCe&cee ceneslmeJe kes DeJemej hej je^ere mebmLeeDeeW kes DeefOeJesMeve ceW

  hetpe ieefCeveer eer %eeveceleer ceeleepeer eje Jee Godieej

  leerve lejn kes cebe mes nesvee eeefnS meceepe kee efJekeeme

  hetpe ieefCeveereceg