samyakgyan septembar-2012

Download Samyakgyan Septembar-2012

Post on 03-Apr-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  1/48(1) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  2/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (2) Debke-3

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  3/48(3) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

  mebmLeeefhekee SJeb MegYeeMeerJee&o :

  hejcehetpe ieefCeveerecegKe Deeefe&keeefMejesceefCe

  %eeveceleer ceeleepeerFounder & Auspicious Blessings :

  Pujya Ganini Pramukh Aryika

  SHRI GYANMATI MATAJI

  meceeeespeve :

  e%eeeceCeer Deeefe&kee

  eboveeceleer ceeleepeerCo-ordination :

  Pragya Shramni Aryika

  SHRI CHANDNAMATI MATAJI

  ef veoxMeke SJebmecheeoke :

  mJeefmleeer kece&eesieer heer"eOeerMe

  vkeerefle& mJeeceer peerDirector & Editor :

  Swastishri Karmayogi Peethadheesh

  Ravindrakirti Swami Ji

  eyebOe mecheeoke :

  veManaging Editor :

  Jeevan Prakash Jain

  Je

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  4/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (4) Debke-3

  Deeefe&keejlve eer DeYeeceleer ceeleepeer kee meceeefOecejCe cesjs efueS cenpe Ske meeOegkee meceeefOecejCe ner veneR Deefhelegie=nmLe ceW efpevnW nceves ye[er yenve kes he ceW Iej ceW

  osKee Deewj ceeB kes og:Keer nesves hej Yeer efpevneWves Deheves Glke Jewjeie kes keejCe{leehetJe&ke cegefe heLe kees Debieerkeej kejves kee {mebkeuhe efkeee, Ssmeer ceveesJeleer peerpeerSke yeej Iej ceW keg DemJemLe eue jner LeeR, nceejer ceeB ceesefnveer osJeer GvnW Deewj cegPes YeermeeLe ceW ueskej ueKeveT kes cebefoj ceW oMe&ve kejves ieF~ JeneB eewke kes cebefoj ceW SkehebekeueeCeke eeflee keer kegbkegce heef$ekee ueieer ngF& Leer, efpemeceW efueKee Lee efke Deeeee&eer efMeJemeeiej peer cenejepe kee mebIe uee[vetB (jepe.) ceW efJejepeceeve nw leLee hetpeDeeefe&kee eer %eeveceleer ceeleepeer Yeer JeneR efJejepeceeve nQ~ yeme Flevee ner he{e Lee efke ceeB kes ceve ceW Skeoce ner uee[vetB peeves kes

  efueS leere YeeJe hewoe nes iees~ Jes meeseves ueieeR efke ceveesJeleer yeser hetpe %eeveceleer ceeleepeer kees eeo kej kejkes jesleer ngF& yeerceejnes ieF& nw, keeeW ve Gmes Ske yeej hetpe ceeleepeer kes oMe&ve kejJee otB~ Deewj Jes efyevee Iej ceW efkemeer kees metevee efoes cegPe pewmes12 Je

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  5/48(5) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

  eyebOe mecheeokeere....

  Ske Fbmeeve DeYeer Lee, efpemekeereemeeW mes Gmekes nesves kee DeefmlelJe helee ueie jne Lee, uesefkeveMeejerefjke yeue keer efMeefLeuelee mes Gmekee DeefmlelJe efvejeMeepevekener eleerle nes jne Lee~ keeeWefke Gme Mejerj kes ceeOece mes efkemeerekeej keer ueeske JeJeneefjke efeeeSB nesleer veneR efoKe jner LeeR~eme! keg ner #eCe yeerles Les efke efpemekes Ghejeble Gme Mejerj ceWeebme kee DeefmlelJe ner meceehle nes ieee Deewj Skeke ef mes

  oKeles ner osKeles Gme peerJe kes nesves keer heefjYee

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  6/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (6) Debke-3

  neB! nce Fme mecee Ske Ssmeer meeefOekee kee mcejCe kejjns nQ, efpevneWves ceieefmej Megkeuee mehleceer, meved1942 kees efkewleveiej(yeejeyebkeer) G.e. keer Oece&Oeje hej efhelee essueeue Je ceeleeceesefnveer osJeer kes DeeBieve ceW pevce ueskej kegceejer ceveesJeleer osJeerveece eehle efkeee~ heeeledceelee ceesefnveer osJeer kes efveoxMeeW mes eehleOeeefce&ke mebmkeejeW kes yeue hej Fvekee ceve DeOeelce peiele keer

  Deesj Deeke= nes ieee, efpemekes Ghejeble FvneWves meved 1962 ceWuee[vetB (jepe.) ceW ie=nleeie kejkes yeeee& ele efueee DeewjDeheveer ieg hejcehetpe ieefCeveerecegKe Deeefe&keeefMejesceefCe eer%eeveceleer ceeleepeer kes Deeee ceW meved1963 ceW pes ke=

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  7/48(7) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

  meledveejer kee yeefueoeve keYeer, Fme peie ceW JeLe&veneRpeelee~Gvekes yeefueoeveeW kes yeue hej, nj osMe veee ieewjJe heelee~~

  JeemleJe ceW peye-peye veejer ves Deheveer yeefueoeveer MeefeeeWee Gheeesie efkeee, leye-leye Fme Oejleer hej eeefvlekeejer heefjJele&veosKeves kees efceues nQ, eg#es$e ceW yeefueoeve, meeceeefpeke #es$e ceWele&Je SJeb heeefjJeeefjke efmLeefle ceW heeefleele Oece& kee heefjheeueveejkes peneB veejer ves Deheves mece-meeceefeke Oece& kee heefjeeeoeve efkeee nw, JeneR leeie kes #es$e ceW Yeer Deveske ieewjJeceeerGoenjCe emlegle efkees nQ~ Fmeer e=BKeuee ceW hetpe Deeefe&kee eerDeYeeceleer ceeleepeer ves oMe&ve, %eeve, eeefj$e keer DeejeOevee kejlesngS ceneve DeeoMe& GheefmLele efkeee nw~

  ceelee ceesefnveer kes eje eoe 13 jlveeWceW mes DeYeeceleer ceeleepeer heeBeJeeR mevleeve nQ~meved1942 ceW ceieefmej Meg. mehleceer kees Deehekeepevce ngDee~ efhelee eer essueeue peer kees eejbYemes ner keveeDeeW kes eefle Delevle mvesn Lee~Gvekes oe ceW ncesMee en YeeJe jnlee Leefke heg$e lees keoeefhe Deeies euekej ceeB-yeehe mesveelee lees[ mekelee nw efkevlegkevee kes oeceW hejees Iej peekej Yeer ceeB-yeehe kes eefle peesmvesn neslee nw, Jen meee neslee nw~ Deheveer Fmeeg$eer kee veece Yeer GvneWves ye[er heg$eer cewvee keerYeeJeveevegmeej ye[s heej mes ceveesJeleer jKee Lee~

  ceveesJeleer peeW-peeW ye[er nesleer ieF&,ceeB kes Oeeefce&ke mebmkeejeW kees enCe kejves ueieer~ ieeBJe kee eeke=eflekeJeeleeJejCe, Iej kee mvesefnue JeeleeJejCe, hee"Meeuee kee Oeeefce&ke

  JeeleeJejCe meye keg Gmekes oe ceW eJesMe kej ieee~ 4-5eueeme leke ueewefkeke DeOeeve kes yeeo JeneB Gme mecee keesF&meeOeve veneR Lee Dele: ome-ieejn Je

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  8/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (8) Debke-3

  hetpe Deeefe&kee eer %eeveceleer ceeleepeer kee mebIe meccesoefMeKejpeer keer ee$ee kes efueS efJenej kej egkee nw~ mebIe ceW Deeefe&keeheeeJeleer peer, Deeefe&kee efpeveceleer peer, Deeefe&kee Deeefoceleer peer,#egefuuekee eseebmeceleer ceeleepeer Ssmeer eej meeefOJeeeB nQ~ ye.megieveebo peer mebIe keer JeJemLee ceW ecegKe nQ~ Gvekeer Ske yenveyeeeeefjCeer peer meeLe ceW nQ~ Ske ceefnuee cetueeryeeF& Deewj ye.YebJejeryeeF&Yeer meeLe ceW nQ~ peehegj mes Ske eeJeke mejoejceue peer meeLe ceW

  nQ~ Ske eewkee ye.megieveebo peer kee nw Deewj Ske cesje nw~ nceueesie keue eneB ceLegje ceW hengBes nQ~ mebIe eneB mes Deeieje,efhejespeeyeeo, cewvehegjer, keVeewpe, keevehegj, ueKeveT nesles ngS DeeesOeehengBesiee~ efkewleveiej eeefhe keg yeepetceW nw efhej Yeer cesjer Fenw efke mebIe kee heoehe&Ce efkewleveiej DeJeMe nes~ mebIe ceW cegPeskeg DemegefJeOeeSB nes peeleer nQ, etBefke mejoejceue peer ceeleepeer kesmeeLe eueles nQ Dele: ceQ eenleer ntB efke ee$ee ceW YeeF& ekeeMeebokees Deehe Yespe oW lees cegPes yengle ner megefJeOee jnsieer~ ceeleepeer ves Yeer

  yeeeejer-yeeeeefjefCeeeW kees efveece os efoee nw efke efMeKej peerhengBeves leke jemles ceW keesF& efkemeer eeJeke mes hewmee ee keesF& JemlegveneR uesvee~ keesF& keg osvee eens lees ken osvee efke Deehe mebIe ceWoes-eej efove jnkej mJeeb keg kej mekeles nQ, nce ueesie keg veneRueWies~ cee$e yewueiee[er keer JeJemLee Fme ieeBJe mes Deieues ieeBJe lekeieeBJe JeeueeW mes ner kejeves keer t kej oer nw~ FmeefueS cesjer meejerJeJemLee mebYeeueves kes efueS ekeeMe kee Deevee DeeJeMeke nw~

  meeLe ner ekeeMeebo kees Yespeves kes efueS Ske leej Yeer Iej

  ceW hengBee~he$e Deewj leej kee meceeeej megveves kes yeeo ceeB ceesefnveer ves

  meesee-es ekeeMe kees keee YespeWies, ceQ keg ve keg eelve kej

  Yespeves kee eeeme keB~efkevlegngDee Fmemes efJehejerle, efheleepeer yengle ner emeVe Les

  Deewj yeesues-osKees, keg veeMlee-JeeMlee yevee oes, ekeeMe peuoer euee

  peees~ efyeefee ceveesJeleer kees jemles ceW yengle ke neslee nesiee~ceeB kee oe ieodieo nes ieee~ efhelee ves Gmeer mecee

  ekeeMe kees yegueekej meejer yeele mecePee oer Deewj yeesues-peeDees, keg efove ceveesJeleer kes meeLe efJenej keer JeJemLee

  ceW Yeeie uesJees~ yeeo ceW JeJemLee Deer nes peeves kes yeeo peuoermes eues Deevee~

  meeLe ceW heeeW keer JeJemLee Yeer kej oer Deewj yeesues-yese! Deheves Kesle kee eeJeue Ske yeesjer uesles peevee~

  meejer JeJemLee ueskej ekeeMe ceLegje hengBe iees~ hegve: mebIe

  JeneB mes efJenej kejles-kejles ueKeveT hengBee~ efkewleveiej keseeJekeeW ves Fme Deeefe&kee mebIe kees efkewleveiej eueves kee Deeen

  efkeee~ ceeleepeer ves mJeerkeej kej efkewleveiej heoehe&Ce efkeee~JeneB ceeB Deewj efheleepeer yengle ner emeVe ngS~ Deeefe&kee DeJemLee ceW%eeveceleer ceeleepeer Deheveer pevceYetefce ceW ome Je

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  9/48(9) mecei%eeve (efmelecyej-2012) Debke-3

  meeOeg veneRngDeeDele: keg. ceveesJeleer ves Yeer hetpe eer %eeveceleerceeleepeer kes meeLe meccesoefMeKejleerLe& hej jnkej yengle meerJevoveeSB keeR~

  ceesn mes efhelee keer efJeef#ehlelee-meccesoefMeKej ceW Skefove keg. ceveesJeleer kes efJeMes

 • 7/28/2019 Samyakgyan Septembar-2012

  10/48 mecei%eeve (efmelecyej-2012) (10) Debke-3

  LeeR, Fme Ievee kes oes efove yeeo ceeB ceesefnveer menmee Deeeee&cenejepe kes heeme peekej yew" ieF Deewj keeheer osj leke yew"er nerjneR efkevlegkeg Yeer yeesueer veneR~

  otmejs efove Deeeee& cenejepe ves Deenej kees efvekeuelesmecee #egefuuekee DeYeeceleer kees Deheves meeLe Deeves kee mebkesle kejefoee~ Jen Deeeee&eer kes heers-heers eueer ieF~ cenejepe peermeerOes ceeB ceesefnveer kes meeceves peekej Ke[s nes iees~ DeYeeceleer peer

  Yeer JeneR Ke[er nes ieF~ ceeB-efhelee ves ye[er Yeefe mes Deeeee&eer keereoef#eCee oskej GvnW eewkes ceW ues peekej veJeOeeYeefe keer~ #egefuuekeeDeYeeceleer kees Yeer he[ieenve kej eewkes ceW efye"eee~ Deeeee&eerkeer Leeueer hejesme peeves kes yeeo GvneWves otmejer Leeueer hejesmeves keesYeer mebkesle efkeee~ ceeB kees Gvekes jme heefjleeie keer yeele ceeuetceLeer Dele: Jes veerjme hejesmeves ueieeR~ leYeer c