sangtik phurpa o secreto seminal Âmago de vajrakīlaya ......2020/12/21  · abençoado pela nobre...

of 59 /59
Sangtik Phurpa O Secreto Seminal Âmago de Vajrakīlaya: Material de Prática para a acumulação de 100.000 oferendas de Tsok

Upload: others

Post on 05-Feb-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sangtik Phurpa

  O Secreto Seminal Âmago de Vajrakīlaya:

  Material de Prática para a acumulação de100.000 oferendas de Tsok

 • Índice

  Preces da linhagemPrece das Sete Linhas 3Prece aos Mestres da Linhagem Nyingma 4A Brilhante Luz Solar da Tríplice Devoção 5Prece ao Guru Raiz 8A Prece da Linhagem do Sangtik Phurpa 9

  Sadhana PrincipalA Sadhana do Sangtik Phurpa 12

  A Oferenda de FestimO Tsok do Sangtik Phurpa 37

  A Acumulação 47

  Dedicação e AspiraçõesA Aspiração da Mandala do Vajradhātu ( chokchu düzhi ) 57Aspiração pelo Florescimento da Atividade de Chokgyur Lingpa 65

  Créditos 66

  2

 • ༄༅། །ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་ནི།

  Prece de Sete Linhasཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

  hung ༔ orgyen yül gyi nupjang tsamHung! ༔ No noroeste de Udiana,༔པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

  pema gesar dongpo lano coração de uma flor de lótus,༔ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

  yamtsen chokgi ngödrup nyévocê veio, renomado como o Nascido do Lótus,༔པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

  pema jungné zhesu drakseu sidhi supremo maravilhoso,༔འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

  khordu khandro mangpö korcom seu séquito de dakinis.༔ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

  khyé kyi jésu dak drup kyiPara que eu possa segui-lo até a realização,༔

  3

 • བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

  jin gyi lap chir shek su sölse aproxime, por favor, e conceda suas bençãos!༔

  གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

  guru pema siddhi hungguru padma sidhi hung

  ༈ རྙིང་མ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས། །

  Supplication to the Nyingma Lineage Mastersཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་དགའ་རབ་ཤྲཱི་སིང༌། །

  künzang dorsem garap shiri singSamantabadra, Vajrasatva, Garab Dorje e Sri Singa,པདྨ་བི་མ་རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ། །

  pema bima jebang nyishu ngaPadmakara, Vimalamitra, o Rei e os 25 discípulos,སོ་ཟུར་གནུབས་ཉང་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་རྩ་སོགས། །

  so zur nup nyang tertön gya tsa sokSo, Zur, Nup, Nyang, os cem tertons e outros—བཀའ་གཏེར་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

  kater lama nam la solwa deptodos os gurus de Kama e Terma, a vocês eu suplico.

  ཞེས་ཀློང་ཆེན་པའི་གསུང་ངོ༌།  །སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་ཀ་ར་ལ་བི་མ་གསུངས་སོ། །

  Essas são as palavras de Longchenpa. Tulku Urgyen Rinpoche substituiu“Padmakara” por “Padma Vima.

  4

 • ༈ མཆོག་གཏེར་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་བསྡོམས་གསོལ་འདེབས་དད་གསུམ་ཉིན་བྱེད་རབ་སྣང་ཞེས་བྱ་བ།

  A Brilhante Luz Solar de Tripla DevoçãoPrece que lista os nomes dos Gurus Raiz da Linhagem Chokling

  Tersar

  དམ་འཛིན་རྣམ་འཕྲུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །

  damdzin namtrül chokgyur dechen lingManifestação de Damdzin, Chokgyur Dechen Lingpa;བི་མ་དངོས་བྱོན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༌། །

  vima ngö jön jamyang khyentsé wangVimalamitra em pessoa, Jamyang Khyentse Wangpo;བཻ་རོ་དངོས་སྣང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སྡེ། །

  bairo ngö nang lodrö tayé déVairochana realmente manifesto, Lodro Taye;སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །

  chenrezik wang khakhyap dorjé tsalpoderoso Avalokiteshvara, Khakhyap Dorje Tsal;

  རྒྱལ་པོ་ཛཿཡི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་གྲགས། །

  gyelpo dza yi gyutrül tsewang drakmanifestação mágica do Rei Jaḥ, Tsewang Drakpa;གཡུ་སྒྲའི་སྤྲུལ་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་སྡེ། །

  yudré trülpa tsewang norbü déencarnação de Yudra Nyingpo, Tsewang Norbu;

  5

 • ཞི་འཚོའི་ཡང་སྤྲུལ་མཁན་ཆེན་རཏྣ་རྗེ། །

  zhitsö yangtrül khenchen ratna jéreencarnação de Santarakṣita, Senhor mahapaṇḍita Ratna;ནམ་སྙིང་རོལ་གར་དྷརྨ་རཏྣའི་ཞབས། །

  namnying röl gar dharma ratné zhapmanifestação de Namkhe Nyingpo, venerável Dharma Ratna;མཚོ་རྒྱལ་རྩལ་སྣང་སུ་ཁ་དྷརྨཱ་དང༌། །

  tsogyel tsalnang sukha dharma dangmanifestação de Yeshe Tsogyal, Sukha Dharma;འཕགས་མས་བྱིན་བརླབས་རཏྣ་ཤྲཱི་དང༌། །

  pakmé jinlap ratna shiri dangabençoado pela Nobre Tara, Ratna Sri;བི་མ་དངོས་སྣང་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས། །

  vima ngö nang samten gyatsö zhapVimalamitra surgindo em pessoa, venerável Samten Gyatso;སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །

  nang zhi tarchin chimé dorjé tsalperfeccionista das quatro visões, Chime Dorje Tsal;

  ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པ་གསང་སྔགས་རིན་པོ་ཆེ། །

  zungjuk drupa sang ngak rinpochésidha da união, Sang-Ngak Rinpoche;དབང་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་མཚན། །

  wang chok dorjé namtrül tsewang tsenmanifestação miraculosa de Wangchuk Dorje, de nome Tsewang;

  6

 • འཇམ་མགོན་བླ་མས་རྗེས་བཟུང་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད། །

  jamgön lamé jezung khyentsé öaceito por Jamgön Lama, Khyentsé Özer 1;གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དབང་གྲུབ། །

  neluk ngön gyur orgyen tsewang druprealizador do estado natural, Urgyen Tsewang Chokdrup 2–རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་ལ། །

  tsa gyü lama ser ri trengwa lacom devoção não dividida, eu suplico intencionalmente aམི་ཕྱེད་གུས་པས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་འདེབས་ན། །

  miché güpé tsechik soldep naessa guirlanda de montanhas de ouro, os gurus raiz e da linhagem.ཐུགས་རྗེས་བྱིན་རློབས་གྲུབ་གཉིས་མངོན་གྱུར་ཤོག །

  tukjé jin lop drup nyi ngön gyur shokAbençoe-me com sua compaixão, possam os dois sidhis serem realizados!

  ཞེས་པའི་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་ཚན་གཉིས་འདིའང་ཆོས་རིགས་བརྒྱུད་འཛིན་དམ་པ་གཅེན་པོ་བསམ་རྒྱ་ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་ལྟར། གཏེར་སྲས་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལ་སླར་ཡང་སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་ཁ་སྐོང་མཛད་སོང་བས་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

  Esta súplica foi composta pelo filho do terton, Choktrul Rinpoche, apedido do seu irmão mais velho, o detentor do Dharma e da linhagem dafamília, o sublime Samten Gyatso Namkha Drime. Possa ser a condiçãopara que as bençãos dos gurus raiz e da linhagem permeiem nosso fluxode ser.

  1Kyapjé Dilgo Khyentsé Rinpoché2Kyapje Tulku Urgyen Rinpoche

  7

 • ༈ རྩ་བའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས། །

  Súplica ao Guru Raizའོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས། །

  okmin chö kyi ying kyi phodrang néDo palácio dharmadhatu de Akaniṣṭha,དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ངོ་བོ་ཉིད། །

  dü sum sangyé kün gyi ngowo nyia essência dos Budas dos três temposརང་སེམས་ཆོས་སྐུ་མངོན་སུམ་སྟོན་མཛད་པ། །

  rangsem chöku ngönsum tön dzepamostra minha mente diretamente como dharmakaya–རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། །།

  tsawé lamé zhap la sölwa depaos pés do guru raiz, eu suplico!

  8

 • ༈ གསང་ཐིག་ཕུར་པའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །

  A Prece da Linhagem do Vajrakumāra MudraSolitário (Sangtik Phurba)

  ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །

  künzang dorsem palchen herukaSamantabhadra, Vajrasattva, Palchen Heruka,རྡོ་རྗེ་ཆོས་དང་མཁའ་འགྲོ་ལས་དབང་མོ། །

  dorjé chö dang khandro lé wangmoVajradharma, ḍākinī Karmeśvarī,པྲ་བྷ་ཧསྟི་དྷཱ་ན་སཾ་སྐྲྀ་ཏ། །

  prabhahasti dhana samkritaPrabhāhasti, and Dhānasamskṛta,གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བར་ཆད་གཡུལ་འཇོམས་ཤོག །

  sölwa depso barché yül jom shoka todos rogo: que sejam superados os obstáculos e conflitos!དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར། །

  garap dorjé lopön humkaraGarap Dorjé, Ācārya Hūṃkāra,རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དང་བི་མ་ལ། །

  dorjé tötreng tsel dang bimalaDorjé Tötreng Tsel, Vimalamitra,བལ་འབངས་ཀ་ལཱ་སིདྡྷི་མཁར་ཆེན་བཟའ། །

  bel bang kalasiddhi kharchen zaNepalesa Kalasiddhi, Princesa de Kharchen,

  9

 • གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བར་ཆད་གཡུལ་འཇོམས་ཤོག །

  sölwa depso barché yül jom shoka todos rogo: que sejam superados os obstáculos e contendas!ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །

  chögyel yapsé chokgyur dechen lingSoberanos do Dharma Pai e Filho, Chokgyur Dechen Lingpa,རྩ་བ་ཡན་ལག་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི །

  tsawa yenlak gyülung mengak giSérie de gurus raiz e auxiliares da linhagemབརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རིམ་པར་བྱོན་རྣམས་ལ། །

  gyüpé lama rimpar jön nam lados tantras, escrituras e instruções essenciais,གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བར་ཆད་གཡུལ་འཇོམས་ཤོག །

  solwa dep so barché yül jom shoka todos rogo: que sejam superados os obstáculos e contendas!ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་སྔོན་འགྲོས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཤིང༌། །

  tünmong tünmin ngöndrö gyü jang shingTreinando nossas mentes através das preliminares comuns e especiaisལམ་གྱི་དངོས་པོ་ཡོངས་རྫོགས་ཉམས་བླངས་པས། །

  lam gyi ngöpo yongdzok nyam langpée aplicando todos os elementos que compõem o caminho,གདོས་བཅས་ལུས་ལ་ཡེ་ཤེས་སྐུར་སྨིན་ཏེ། །

  dö ché lü la yeshé kur min téque nosso corpo material amadureça como o kāya da iluminação

  10

 • བདུད་འཇོམས་དཔའ་བོའི་གོ་འཕང་མངོན་འགྱུར་ཤོག །

  düjom pawö gopang ngön gyur shoke que alcancemos o estado do herói-que-trucida-demônios!

  11

 • SADHANA PRINCIPAL

  ༁ྃ༔ ༔གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས༔ རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ༔

  A Sadhana de Vajrakumāra Único Mudra༔Do Ciclo da Essência Vital Secreta (Sangtik Nyingpo) ༔

  REVELADO POR CHOKGYUR DECHEN LINGPA

  I. As Preliminaresན་མོ་བཛྲ་ཀུ་མཱ་རཱ་ཡ༔

  Namo vajrakumārāya༔དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡི༔

  Para a atividade essencial concisa༔ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་ནི༔

  Do Gloriosíssimo Vajrakumāra,སྐྱབས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་མདུན་དུ་བསྒོམ༔

  visualize todas as fontes de refúgio à sua frente, ༔

  12

 • A. REFÚGIO E BODHICITTA བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྣམས་དང་༔

  lama könchok sum nam dang༔No Guru, as Três Joias, ༔ཧེ་རུ་ཀ་དང་མཁའ་འགྲོ་མ༔

  heruka dang khandroma༔os herukas, ḍākinīs, ༔སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོ་ཁྱེད་རྣམས་ལ༔

  kyapyül gyatso khyé nam la༔e fontes de refúgio vastas como o oceano, ༔བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

  jangchup bardu kyap su chi༔Tomo refúgio até o despertar. ༔སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔

  semchen kün gyi dön gyi chir༔Ansiando pela obtenção do perfeito despertar༔རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ལ༔

  dzokpé sangyé top dö la༔em prol de todos os seres sencientes, ༔བར་དུ་གཅོད་པའི་བདུད་འདུལ་ཕྱིར༔

  bardu chöpé düdül chir༔domarei os demônios que estorvam ༔དཔལ་ཆེན་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ༔

  pelchen gopang topar ja༔e alcançarei o estado d`Aquele que É Gloriosíssimo! ༔

  13

 • II. A Seção PrincipalA. A VISUALIZAÇÃO DA DIVINDADE རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པས་ཞེ་སྡང་གཅོད༔

  dorjé tröpé zhedang chö༔A ferocidade Vajra transfixa a hostilidade. ༔མཚོན་ཆེན་སྔོན་པོ་འབར་བ་ནི༔

  tsön chen ngönpo barwa ni༔A grandiosa arma azul flamejante ༔ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ནས་ཐིག་པ་ཤར༔

  namkhé kyil né tikpa shar༔surge no céu, pairante, qual uma gota. ༔ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔

  hum gi özer chok chur trö༔A luz do ‘hūṃ’ [ཧཱུྃ] irradia em todas as direções:༔སྣང་སྲིད་ཕུར་བུའི་ཞིང་ཁམས་གྱུར༔

  nangsi purbü zhingkham gyur༔A totalidade do mundo fenomênico se torna a terra pura kīla. ༔མཐིང་ནག་ཨེ་ཡི་ཀློང་དཀྱིལ་དུ༔

  tingnak é yi long kyil du༔No centro da amplidão do `e' [ཨེ] azul escuro, ༔བྲག་ཆེན་པད་ཉི་ལྷ་ཆེན་སྟེང་༔

  drak chen pé nyi lhachen teng༔sobre um rochedo, lótus, sol e Mahādeva ༔ཧཱུྃ་ཡིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔

  hum yik yongsu gyurpa lé༔encontra-se 'hūṃ' [ཧཱུྃ], que se transforma ༔

  14

 • རྡོ་རྗེ་མཐིང་ནག་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔

  dorjé tingnak hum gi tsen༔Em um vajra azul escuro assinalado com 'hūṃ' [ཧཱུྃ] ༔འོད་ཟེར་མཆོག་ཏུ་འབར་བ་ལས༔

  özer chok tu barwa lé༔intensamente incandescente, emitindo raios de luz. ༔ངང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཆོས་དབྱིངས་ལས༔

  ngang nyi dorjé chöying lé༔A partir do espaço vajra que é a base de todos os fenômenos,འབར་བའི་ཁྲོ་བོ་མི་བཟད་པ༔

  barwé trowo mi zé pa༔Surjo como Aquele cuja ferocidade é flamejante, intolerável ༔མཐིང་ནག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔

  tingnak zhel sum chak drukpa༔De cor azul-escura, com três rostos e seis braços; ༔གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ཞལ༔

  yé kar yön mar ü ting zhel༔a face direita branca, a esquerda vermelha e a central azul-escura; ༔དྲག་པོའི་སྤྱན་དགུ་ཕྱོགས་བཅུར་བགྲད༔

  drakpö chen gu chok chur dré༔nove olhos fulgurantes lampejando em todas as direções;ཞལ་གདངས་ལྗགས་འདྲིལ་མཆེ་གཙིགས་ཤིང་༔

  zhel dang jak dril ché tsik shing༔bocarras escancaradas, línguas retorcidas, presas expostas, ༔

  15

 • ཨཱ་རལླི་ཡི་སྒྲ་ཆེན་སྒྲོགས༔

  a ra li yi dra chen drok༔Ressoando com o ribombante rugido de 'āralli'; ༔སྨ་ར་སྨིན་མ་མེ་ལྟར་འབར༔

  mara minma mé tar bar༔barbas e sobrancelhas incandescentes como o fogo; ༔དབུ་སྐྲ་གྱེན་འཁྱིལ་སྐྲ་གསེབ་ཏུ༔

  utra gyen khyil tra sep tu༔a cabeleira flutuante e assinalada ༔རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པས་མཚན་པ་ཡི༔

  dorjé chepé tsenpa yi༔no centro com um meio-vajra, ༔ལྟེ་བར་བླ་མ་མི་བསྐྱོད་པ༔

  tewar lama mikyöpa༔Em cujo núcleo se encontra sentado o guru Akṣobhya; ༔གཡས་པ་དང་པོས་རྩེ་དགུ་དང་༔

  yepa dangpö tsé gu dang༔a mão direita superior portando um vajra de nove pontas; ༔བར་པས་རྩེ་ལྔ་ཕྱོགས་བཅུར་གཟིར༔

  barpé tsé nga chok chur zir༔a direita do meio um vajra de cinco pontas que aponta em todas as direções; ༔གཡོན་པ་དང་པོས་མེ་ཕུང་དང་༔

  yönpa dangpö mepung dang༔a esquerda superior um turbilhão incandescente; ༔

  16

 • བར་པས་ཁ་ཊྭཱཾ་རྩེ་གསུམ་འཛིན༔

  barpé khatvam tsesum dzin༔a esquerda do meio um bastão tridente; ༔ཐ་མས་རི་རབ་ཕུར་བུ་བསྒྲིལ༔

  tamé rirap purbu dril༔e as duas inferiores girando um kīla Monte Meru; ༔རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་གཤོག་པ་གདེངས༔

  dorjé rinchen shokpa deng༔estendendo suas asas, uma vajra outra feita de joias; ༔གླང་ཆེན་ཞིང་ལྤགས་སྟོད་དུ་གསོལ༔

  langchen zhingpak tö du söl༔trajando uma courama de elefante com uma pele humana por cima ༔སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་མཛད༔

  taki pakpé shamtap dzé༔E uma saia de pele de tigre ༔ཐོད་ཕྲེང་ཚར་གསུམ་དོ་ཤལ་དང་༔

  tötreng tsar sum doshel dang༔adornado com um colar longo feito dos três tipos de cabeças degoladas, ༔ཐོད་སྐམ་རྣམས་ཀྱི་དབུ་བརྒྱན་ཅིང་༔

  tökam nam kyi u gyen ching༔coroas de crânios descarnados, encimados ༔རིན་པོ་ཆེ་ཡི་རྩེ་ཕྲན་དང་༔

  rinpoché yi tsé tren dang༔por adornos incrustados de joias, ༔

  17

 • སྦྲུལ་རིགས་ལྔ་ཡི་ཆུན་པོས་བརྒྱན༔

  drül rik nga yi chünpö gyen༔e braceletes feitos dos cinco tipos de cobras; ༔ཁྲག་ཞག་ཐལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བྱུགས༔

  trak zhak telwa nam kyi juk༔Besuntado com sangue, gordura e cinzas; ༔རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་ལ་སོགས་པའི༔

  rüpé gyen druk lasokpé༔envergando os seis ornamentos de osso e semelhantes - ༔དཔལ་གྱི་ཆས་བཅུ་སྐུ་ལ་རྫོགས༔

  pel gyi ché chu ku la dzok༔a gloriosa indumentária décupla assim completa, vestindo sua forma iluminada- ༔ཞབས་བཞི་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་འགྱིང་༔

  zhap zhi rölpé tap kyi gying༔quatro pernas dispostas na postura de dança; ༔དེ་ཡི་པང་དུ་སྦྱོར་བའི་ཡུམ༔

  dé yi pang du jorwé yum༔a consorte em união sobre seu colo: ༔འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མཐིང་ནག་འབར༔

  khorlo gyedep tingnak bar༔Dīptacakra, azul-escura e flamejante, ༔གཡས་པས་ཨུཏྤལ་ཡབ་མགུལ་འཁྱུད༔

  yepé utpel yap gül khyü༔com a mão direita, que segura uma utpala, ela enlaça meu pescoço; ༔

  18

 • གཡོན་པས་ཐོད་ཁྲག་ཡབ་ལ་སྟོབ༔

  yönpé tötrak yap la top༔a mão esquerda me oferece uma copa de crânio repleta de sangue; ༔ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་འགྱུར་བག་ཅན༔

  langtso gyepé gyur bakchen༔Uma jovem e recatada donzela ༔ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ཡི་རྒྱན་འཆང་ཞིང་༔

  chakgya nga yi gyen chang zhing༔envergando os ornamentos dos cinco mudras; ༔གཡོན་བསྐུམ་ཡབ་ཀྱི་རྐེད་ལ་འཁྲིལ༔

  yön kum yap kyi ké la tril༔a perna esquerda retraída, enlaçando minha cintura, ༔གཡས་བརྐྱང་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྦྱོར༔

  yé kyang dewa chenpor jor༔a direita estendida - estamos em união, em supremo êxtase. ༔སྤྱི་བོར་ༀ་ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱ༔

  chiwor om hum tram hrih ah༔Em nossas coroas 'oṃ' [ༀ] 'hūṃ' [ཧཱུྃ] 'trāṃ' [ཏྲཱཾ] 'hrīḥ' [ཧིྲཱཿ] 'āḥ' [ཨཱ]—༔ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བདག་ཉིད་ཅན༔

  yeshé nga yi daknyi chen༔a natureza das cinco sabedorias. ༔གནས་གསུམ་ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན༔

  né sum om ah hum gi tsen༔Nossos três locais assinalados com 'oṃ' [ༀ] 'āḥ' [ཨཱཿ] 'hūṃ' [ཧཱུྃ],༔

  19

 • སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔

  ku sung tuk su jin gyi lap༔estão abençoados como forma, fala e coração iluminados. ༔ཡབ་ཀྱི་གསང་གནས་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས༔

  yap kyi sangné hum yik lé༔Da sílaba 'hūṃ' [ཧཱུྃ] presente no local secreto da forma masculina༔རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔

  dorjé tewar hum gi tsen༔surge um vajra assinalado em seu núcleo com 'hūṃ' [ཧཱུྃ] ༔ཡུམ་གྱི་མཁའ་གསང་པཱཾ་ཡིག་ལས༔

  yum gyi kha sang pam yik lé༔Da sílaba 'pāṃ' [པཱཾ] no espaço secreto da forma feminina, ༔པདྨ་ཉི་མ་ཨཱཾ་གིས་མཚན༔

  pema nyima ang gi tsen༔surgem um lótus e disco solar assinalados com 'āṃ' [ཨཱཾ]. ༔བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་རོལ༔

  dewa chenpö ying su röl༔Nos deleitamos no espaço básico do supremo êxtase. ༔བ་སྤུ་རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པ་དང་༔

  bapu dorjé chépa dang༔A penugem de nossos corpos constituída de meios-vajras༔སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་གསོལ༔

  natsok dorjé go trap söl༔e envergamos armaduras de duplos vajras, ༔

  20

 • ཕུར་བུའི་ཚྭ་ཚྭ་སྐར་ལྟར་འཁྲུགས༔

  purbü tsatsa kar tar truk༔fagulhas na forma de kīlas chispando como estrelas cadentes. ༔

  B. A RECITAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DO MANTRA ཐུགས་ཀར་འོད་ཀྱི་གུར་ཁྱིམ་དབུས༔

  tukar ö kyi gur khyim ü༔Em meu centro cardíaco, em uma redoma de luz, ༔པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔

  pema nyidé den tengdu༔sobre um assento de lótus e discos solar e lunar ༔ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་སེམས༔

  yeshé sempa dorjé sem༔se encontra o ser de sabedoria, Vajrasattva: ༔དཀར་གསལ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔

  karsel dorjé drilbu dzin༔Branco reluzente, portando vajra e sino; ༔སྙེམས་མ་གྲི་ཐོད་འཛིན་དང་འཁྲིལ༔

  nyema dri tö dzin dang tril༔Enlaçando Vajragarvā, que porta uma faca curva e copa de crânio; ༔སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས་པའི་སྲོག་གི་གོར༔

  kyiltrung zhukpé sok gi gor༔sentado na postura vajra. Em sua esfera de força vital, ༔རིན་ཆེན་ཆ་བརྒྱད་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔

  rinchen cha gyé nyidé teng༔sobre uma joia de oito facetas, discos solar e lunar

  21

 • རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོའི་ལྟེ་བ་ལ༔

  dorjé ngönpö tewa la༔está pousado um vajra azul, e em seu núcleo, ༔ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག༔

  nyimé tengdu hum tingnak༔Um 'hūṃ' [ཧཱུྃ] azul-escuro sobre um disco solar,༔མཐའ་བསྐོར་འབྲུ་དགུ་རང་སྒྲར་བཅས༔

  takor dru gu rang drar ché༔circundado pelas nove sílabas que ressoam por si mesmas. ༔དེ་ལས་འོད་ཟེར་རབ་འཕྲོས་པས༔

  dé lé özer rap tröpé༔Delas refulgem raios de luz, ༔ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔

  chok chü gyelwa tamché kyi༔fazendo oferendas que deleitam a forma, a fala e o coração iluminados ༔སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་མཉེས་མཆོད་ཕུལ༔

  ku sung tuk la nyé chö pül༔De todos os vitoriosos em todas as direções. ༔སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་རྣམས༔

  ku sung tuki jinlap nam༔Todas as bênçãos da forma, fala e coração iluminados - ༔ༀ་དཀར་ཨཱཿདམར་ཧཱུྃ་མཐིང་ནི༔

  om kar ah mar hum ting ni༔Na forma de 'oṃ' [ༀ] brancos, 'āḥ' [ཨཱཿ] vermelhos e 'hūṃ' [ཧཱུྃ] azul escuros—༔

  22

 • དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ༔

  pak tu mepa chendrang té༔incontáveis, são atraídas em minha direção ༔རང་གི་གནས་གསུམ་ཐིམ་པ་ཡིས༔

  rang gi né sum timpa yi༔Conforme se dissolvem em meus três locais ༔དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔

  wangkur jinlap ngödrup top༔é concedida a outorga e são recebidas as bênçãos e os siddhis, ༔བདེ་གཤེགས་བླ་མ་མཉེས་པར་བྱས༔

  deshek lama nyepar jé༔são contentados os sugatas e gurus; ༔མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་ཉམས་ཆག་བསྐངས༔

  ché dang chamdrel nyamchak kang༔são remediadas as violações para com os irmãos vajra ༔མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་འཁོན་པ་སྦྱངས༔

  khandro chökyong khönpa jang༔São expurgados quaisquer rancores abrigados pelas ḍākinīs e protetores do dharma; ༔དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ལ་བཙུད༔

  drekpa tamché lé la tsü༔são postos sob domínio todos os espíritos arrogantes ༔བདུད་དང་དམ་སྲི་ཐལ་བར་བརླག༔

  dü dang damsi telwar lak༔são pulverizados os demônios e corruptores do samaya; ༔

  23

 • འགྲོ་བའི་སྒོ་གསུམ་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས༔

  drowé go sum dripa jang༔são purificados os obscurecimentos dos três portais dos seres. ༔སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་ཡི་སྐུ༔

  nangwa tamché lha yi ku༔Todas as aparências, a forma da divindade, ༔གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔

  drakpa tamché ngaki dra༔todos os sons, o ressoar do mantra, ༔དྲན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་བསྒོམ༔

  dren tok yeshé rölpar gom༔todos os pensamentos, a folia da sabedoria. ༔རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི་དག་ནི༔

  Perceba esta natureza de sua própria mente ༔རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཉིད་དུ་བལྟ༔

  como o próprio Vajrakumāra. ༔ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔

  om benza kili kilaya sarva bighanen bam hum pé༔oṃ vajra-kīli kīlaya sarva-vighnān baṃ hūṃ phaṭ༔

  Recite desta forma.

  III. Atividades Finaisཅེས་བཟླས་ཐུན་མཚམས་གཏོར་མ་འབུལ༔

  Entre as sessões, faça a oferenda da torma. ༔སྐབས་སུ་དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་ནི༔

  Por vezes, visualize a gloriosa torma ༔24

 • ལྷ་རུ་བསྒོམས་ལ་དབང་བླངས་ཏེ༔

  como sendo a divindade e receba as outorgas. ༔དེ་ཡང་དང་པོ་མེ་ཏོག་འབུལ༔

  Para tanto, comece ofertando uma flor e então diga: ༔

  A. RECEBENDO A OUTORGA བླ་མ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔

  lama pelchen heruka༔Guru, Gloriosíssimo Heruka, ༔རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔

  dorjé zhönu yap yum gyi༔Vajrakumāra, Senhor e Senhora, ༔བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ཀྱང་༔

  dak la jin gyi lap né kyang༔conceda-me suas bênçãos assim como ༔སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་མཆོག་སྩོལ༔

  ku sung tuki wang chok tsöl༔a outorga suprema da forma, fala e coração iluminados! ༔ཞེས་གསོལ་རང་ཉིད་ལྷ་རུ་བསྒོམ༔

  Com isto, reze e visualize a si mesmo como a divindade. ༔གཏོར་མ་ལྷ་ཡི་གནས་གསུམ་ནས༔

  torma lhayi nesum né༔Os três locais da torma-divindade emitem ༔འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཕྲོས༔

  özer kar mar ting sum trö༔raios de luz branco, vermelho e azul-escuro ༔

  25

 • རང་གི་གནས་གསུམ་ཐིམ་པ་ཡིས༔

  rang gi nesum timpa yi༔Conforme são absorvidos em meus três locais ༔སྒོ་གསུམ་སྒྲིབ་པ་མ་ལུས་སྦྱངས༔

  go sum dripa malü jang༔os obscurecimentos de meus três portais são todos expurgados ༔སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་བསམ༔

  ku sung tuki wang top gyur༔e são recebidas as outorgas da forma, fala e coração iluminados. ༔ཧཱུྃ༔ གཏོར་སྣོད་མཐིང་ནག་གྲུ་གསུམ་འབར་བའི་དབྱིངས༔

  hum ༔ tornö tingnak drusum barwé ying༔Hūṃ ༔ A torma-reservatório é o espaço básico do triângulo azul-escuro flamejante. ༔གཏོར་མའི་ངོ་བོ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔

  tormé ngowo pelchen heruka༔A essência da torma é o Gloriosíssimo Heruka. ༔བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ༔

  chomden dorjé zhönu trowö gyel༔Rogo que se faça presente, abençoado Vajrakumāra, rei da fúria,༔ཡུམ་མཆོག་སྒྲོལ་མ་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མ༔

  yum chok drölma khorlo gyedepma༔consorte suprema Tārā Dīptacakra, ༔བདུད་འདུལ་ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་ཁྲ་ཐབས་དང་༔

  düdul tro chu yapyum tra tap dang༔Dez furiosos subjugadores de demônios, dançantes em união,༔

  26

 • སྲས་མཆོག་སྒོ་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔

  sé chok gokyong sungmé tsok nam kyi༔supremos herdeiros, guardiões dos portões e protetores - ༔དུས་འདིར་ཐུགས་དམ་གཉན་པོའི་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔

  dü dir tukdam nyenpö go ché la༔se façam presentes e descerrem o portal do furor de seus vínculossagrados ༔གཟི་བརྗིད་སྐུ་ཡི་དབང་མཆོག་ལུས་ལ་སྩོལ༔

  ziji ku yi wang chok lü la tsöl༔concedam sobre meu corpo a suprema outorga da forma esplendorosa! ༔ལུས་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བར་ཆད་སོལ༔

  lü kyi nedön dikdrip barché söl༔Dispersem quaisquer enfermidades, malefícios, más ações, obscurecimentos e interferências! ༔འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔

  jalü dorjé ku ru drupar dzö༔Rogo que façam com que atinjamos a realização no corpo de arco-íris vajra! ༔ཚངས་དབྱངས་གསུང་གི་དབང་མཆོག་ངག་ལ་སྩོལ༔

  tsang yang sung gi wangConcedam à minha fala a outorga suprema da voz de Brahma! ༔ངག་སྒྲིབ་ངག་མནན་དིག་ལྐུགས་བསལ་བ་དང་༔

  ngak drip ngak nen dikExpurguem obscurecimentos da fala: gagueira, mudez! ༔

  27

 • དྲག་སྔགས་མཐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་སོལ༔

  drakngak tu yi ngödrup tsel du söl༔Concedam o siddhi do poder dos mantras ferozes! ༔སྤྲོས་བྲལ་ཐུགས་ཀྱི་དབང་མཆོག་སེམས་ལ་སྩོལ༔

  trödrel tuki wang chok sem la tsöl༔Concedam à minha mente a suprema outorga da mente iluminada isenta de concepção! ༔ཡིད་སྒྲིབ་སྨྱོ་འབོག་བརྒྱལ་ནད་ཞི་བ་དང་༔

  yi drip nyo bok gyel né zhiwa dang ༔Pacifiquem obscurecimentos da mente: insanidade, inconsciência, transtornos mentais, ༔བདེ་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔

  dechen tuki ngödrup tsel du söl ༔e concedam o siddhi do êxtase supremo da mente iluminada!

  གཞན་ཡང་བྱད་ཁ་རྦོད་གཏོང་བཟློག་པ་དང་༔

  zhenyang jekha bötong dokpa dang༔Ademais, desfaçam quaisquer feitiçarias e maldições, ༔གདུག་ཅིང་སྡང་སེམས་ལྡན་པ་ཚར་ཆོད་ལ༔

  duk ching dang sem denpa tsar chö la༔derrotem aqueles que são malignos e mal intencionados, ༔ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔

  tsé sö peljor gyepar dzé du söl༔e ampliem minha longevidade, mérito e prosperidade! ༔

  28

 • སྔགས་མཐར་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ ྄་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔

  kaya vaka tsitta sarva siddhi pala abhikintsa hum༔Ao final do mantra, diga: kāya vāk citta sarva siddhi phala

  abhiṣiñca hūṃ༔ཞེས་པས་དབང་བླང་གཏོར་འབུལ་ནི༔

  E assim receba a outorga. ༔

  B. A OFERENDA DE TORMA ༔ རཾ་ཡཾ་ཁཾ་གིས་གཏོར་མ་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས༔

  ram yam kham gi torma sek tor trü༔'Raṃ' [རཾ] 'yaṃ' [ཡྃ] 'khaṃ' [ཁྃ] incinera, dispersa e purifica a torma. ༔སྟོང་པའི་ངང་ལས་རླུང་མེ་ཐོད་སྒྱེད་སྟེང་༔

  tongpé ngang lé lung mé tögyé teng༔Da vacuidade, por sobre vento e fogo, uma tríade de crânios, ༔བྷྲཱུྃ་ལས་བྷཉྫ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེའི་ནང་༔

  bhrum lé bhendza yang shing gyaché nang༔do 'bhrūṁ' [བྷྲཱུྃ] surge uma copa de crânio ampla, imensa. ༔གོ་ཀུ་ད་ཧ་ན་ལས་ཤ་ལྔ་དང་༔

  go ku da ha na lé sha nga dang༔dentro dela, de 'go' [གོ] 'ku' [ཀུ] 'da' [ད] 'ha' [ད] 'na' [ན], as cinco carnes, ༔བི་མུ་མ་ར་ཤུ་ལས་བདུད་རྩི་ལྔ༔

  bi mu ma ra shu lé dütsi nga༔e de 'bi' [བི] 'mu' [མུ] 'ma' [མ] 'ra' [མ] 'śu' [བི], os cinco néctares. ༔

  29

 • ཁ་ཆོད་ཉི་མ་ཟླ་བ་རྡོ་རྗེས་མཚན༔

  khachö nyima dawa dorjé tsen༔A tampa discos solar e lunar assinalados com um vajra. ༔མེ་རླུང་སྦྱོར་བས་བདུད་རྩི་ཞུ་ཞིང་ཁོལ༔

  mé lung jorwé dütsi zhing khöl༔Com a união do fogo e do vento, os néctares se liquefazem e entram em ebulição. ༔རླངས་པས་འཁོར་འདས་དྭངས་མ་བཅུད་རྣམས་འདུས༔

  langpé khordé dangma chü nam dü༔O vapor atrai a pura essência do samsara e do nirvana, ༔རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་སྐུར་གྱུར་བདེ་ཆེན་སྦྱོར༔

  rik nga yapyum kur gyur dechen jor༔que se transforma nos buddhas masculinos e femininos das cincofamílias, em união no êxtase supremo. ༔ཁ་ཆོད་བཅས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་ཞུ༔

  khachö chepa jangchup sem su zhu༔Juntamente com a tampa, todos se liquefazem em bodhicitta. ༔དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་གཉིས་མེད་འདྲེས༔

  damtsik yeshé dütsir nyimé dré༔Samaya e consciência se fundem, indissociáveis, na forma de néctar ༔འདོད་ཡོན་མཆོད་སྤྲིན་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔

  döyön chötrin namkha gangwar gyur༔transformando-se em nuvens de deleites sensoriais que tomam o todo do espaço. ༔

  30

 • ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ༔

  om ah hum hoh ༔oṃ āḥ hūṃ hoḥ ༔

  ལག་པ་གཡས་ཕྱར་གཡོན་གདེངས་ཤིང་༔

  Com a mão direita erguida, levante a esquerda ༔མཐེབ་མཛུབ་སྦྲེལ་བའི་ཕྱག་རྒྱས་བརླབ༔

  e com o mudra do polegar e indicador unidos, consagre. ༔ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔

  hum ༔ chö kyi ying kyi podrang né༔'hūṃ' ༔ Do palácio do dharmadhātu, ༔བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང་༔

  chomden dorjé zhönu dang༔Abençoado Vajrakumāra, ༔སྲུང་མ་དམ་ཅན་འཁོར་དང་བཅས༔

  sungma damchen khor dang ché༔rogo que se faça presente com seu séquito de protetores atados por juramento ༔སྲིད་པའི་ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པ་དང་༔

  sipé purbu drupa dang༔para que se realize o kīla da existência༔དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་པའི་ཕྱིར༔

  wang dang ngödrup tsölpé chir༔e conceda a outorga e os siddhis! ༔ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

  yeshé trowo shek su söl༔Iluminados Furiosos, rogo que se aproximem! ༔

  31

 • ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔

  yeshé trowo shek né kyang༔Iluminados Furiosos, estando presentes, ༔རྟགས་དང་མཚན་མ་བསྟན་པ་དང་༔

  tak dang tsenma tenpa dang༔demonstrem as indicações e sinais ༔ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

  kilaya yi ngödrup tsöl༔e concedam o siddhi de kīlaya! ༔

  བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ

  benza samadza༔vajra samājaḥ༔

  ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་དམ་པ་ནི༔

  hum ༔ lamé chok gi chöpa dampa ni༔Hūṃ ༔ Esta insuperável, suprema, mais sublime oferenda, ༔ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོ༔

  yeshé nga yi özer nampar tro༔irradiando as cinco sabedorias em raios de luz༔འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་ཏེ༔

  döpé yönten nga yi rap gyen té༔e suntuosamente adornada com os cinco prazeres sensoriaisཐུགས་དམ་བཞིན་དུ་ཅི་བདེར་བཞེས་སུ་གསོལ༔

  tukdam zhindu chi der zhé su söl༔Rogo que se regalem ao bel prazer de seu intento iluminado! ༔

  32

 • ཞེས་བཅོལ་ཡེ་ཤེས་པ་རང་ལ་བསྟིམ༔

  Rogue desta forma. Incorpore a si mesmo os seres de sabedoria, ༔འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་རང་གནས་གཤེགས༔

  e permita que os seres mundanos retornem às suas moradas. ༔འདིས་ནི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི༔

  Fazê-lo pacifica todos os obstáculos. ༔བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འདི་ཡིས་འགྲུབ༔

  Por meio disto são realizados todos os desejos, ༔དེ་ཕྱིར་འདི་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས༔

  Tendo isto em conta, persevere. ༔ཟབ་མོའི་གདམས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱང་༔

  Esta profunda instrução ༔མ་འོངས་དོན་དུ་གཏེར་དུ་སྦས༔

  é enterrada como tesouro para o futuro. ༔ལས་ཅན་ཞིག་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔

  Que encontre aquele com um carma digno! ༔ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

  Samaya. ༔ Selo. Selo. Selo. ༔སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་གཏན་ལ་ཕ་པའི་ཡིག་བྲིས་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༔

  O grande revelador de tesouros reencarnado, Chokgyur Dechen Lingpa,convidou este tesouro a se revelar do Tsadra Rinchen Drak (Rochedo dasJoias). Ele foi então transcrito no local de retiro superior do KünzangDechen Osel Ling por Pema Gargyi Wangchuk (Poderoso Senhor da Dançado Lótus). Que a virtude e o benfazer aumentem! ༔

  33

 • A OFERENDA DE FESTIM༈ གསང་ཐིག་སྐོར་གསུམ་ལས། རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་ཚོགས་མཆོད་ཕྲིན་

  ལས་བཅུད་ཐིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

  O Bindu essencial da AtividadeA Reunião de Festim do Vajrakumāra Solitário do Trio da

  Essência Secreta

  POR JAMGÖN KONGTRÜL LODRÖ TAYÉ

  གྲུབ་མཆོག་ཀུན་གྱི་ཐུགས་དམ་ལྷ། །

  À divindade do coração de todos os supremos siddhas,བདུད་འདུལ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ལ། །

  Furiosíssimo subjugador de demônios,གུས་པས་ཕྱག་བྱས་ཚོགས་མཆོད་ཚུལ། །

  presto homenagens com devoção. Escrevo aqui de maneira breveཉུང་ངུར་བྲི་ལ་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །

  a forma de se oferecer um festim - que seja bom e virtuoso!ལྷ་འདི་ལ་ཚོགས་མཆོད་འབུལ་བར་འདོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་བློས་མི་ལྕོགས་པ་དག་གིས། དཔལ་གཏོར་སྨན་རཀ་ཕྱི་མཆོད་ཚོགས་ཀྱི་རྫས་ཅི་འབྱོར་པ་བཤམས་ལ། གཏེར་གཞུང་གི་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་བྱས་ནས་མཐར་དབང་ལེན་འགྲུབ་མིན་གང་བདེས་ཆོག །དེ་ནས་གཏོར་མ་བྲན་ལ་གཏོར་འབུལ་ཕྲིན་བཅོལ་བཅས་གྲུབ་པ་དང༌།

  Caso se deseje fazer uma oferenda de festim a esta divindade mas não setenha a possibilidade de realizar as atividades elaboradas, disponha atorma da Divindade, amrita e rakta, as oferendas exteriores e assubstâncias de Festim que se consiga adquirir. Em seguida, realize a auto-visualização e recite o texto raiz do tesouro, completando o maior númeropossível de recitações. Ao final, pode-se receber ou não as outorgas,conforme a preferência de cada um. A seguir, aspirja a torma, ofereça-a eassim requisite a atividade iluminada.

  34

 • A. CONSAGRAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS DO FESTIM ཚོགས་རྫས་ཆུ་ཆང་ནང་མཆོད་ཀྱིས་སྦྱངས་ལ། །

  Em seguida, purifique as substâncias reunidas com água, álcool e aoferenda interior e diga:ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔

  hum ༔ rangjung rikpé yeshé kyi༔Hūṃ ༔ A natural consciência prístina de Rigpa ༔རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔

  ram yam kham gi ngödzin jang ༔e ‘raṃ’ [རྃ] 'yaṃ' [ཡྃ] 'khaṃ' [ཁྃ] purificam o apego à materialidade. ༔བྷྲཱུྃ་ལས་དབྱིངས་ཀྱི་ཀ་པཱ་ལར༔

  bhrum lé ying kyi kapalar༔De 'bhrūṃ' [བྷྲཱུྃ] surge a kapāla do espaço básico. ༔ༀ་ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱཿརྣམས་ཀྱིས༔

  om hum tram hrih ah nam kyi༔Dentro dela, 'oṃ' [ༀ] 'hūṃ' [ཧཱུྃ] 'trāṃ' [ཏྲཱཾ] 'hrīḥ' [ཧིྲཱཿ] 'āḥ' [ཨཱཿ]༔བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔའི་དམ་ཚིག་རྫས༔

  deshek rik ngé damtsik dzé༔se tornam as substâncias de samaya das cinco famílias dos sugatas, ༔ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པར་ལྡན༔

  khadok dri ro nüpar den༔todas dotadas de perfeitos cor, aroma, sabor e capacidade. ༔

  ༀ་ག་ཎ་ཙཀྲ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔

  om ganatsakra kama guna hum hrih tah༔oṃ gaṇacakra kāma guṇa hūṃ hrīḥ thā༔

  35

 • ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི།

  B. CONVIDANDO O CAMPO DE ACUMULAÇÃO ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔

  hum ༔ chö kyi ying kyi podrang né༔'Hūṃ' ༔ Do palácio do dharmadhātu, ༔བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང་༔

  chomden dorjé zhönu dang༔Abençoado Vajrakumāra, rogo que venhas ༔སྲུང་མ་དམ་ཅན་འཁོར་དང་བཅས༔

  sungma damchen khor dang ché༔com seu séquito de protetores atados por juramento ༔སྲིད་པའི་ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པ་དང་༔

  sipé purbu drupa dang༔para que se realize o kīla da existência༔དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་པའི་ཕྱིར༔

  wang dang ngödrup tsölpé chir༔conceda a outorga e os siddhis! ༔ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

  yeshé trowo shek su söl༔Iluminados Furiosos, rogo que se aproximem! ༔ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔

  yeshé trowo shek né kyang༔Iluminados Furiosos, estando presentes, ༔

  36

 • རྟགས་དང་མཚན་མ་བསྟན་པ་དང་༔

  tak dang tsenma tenpa dang༔demonstrem as indicações e sinais ༔ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

  kilaya yi ngödrup tsöl༔e concedam o siddhi de kīla! ༔

  བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ

  benza samadza༔vajra samājaḥ༔

  མཆོད་པ་ནི།

  C. A OFERENDA ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས༔

  hum ༔ yeshé nga yi chotrül lé༔Hūṃ ༔ A partir da manifestação mágica das cinco sabedorias, ༔འདོད་ཡོན་མཆོད་སྤྲིན་བསམ་མི་ཁྱབ༔

  döyön chötrin sam mikhyap༔surjem as nuvens de oferendas de deleites sensoriais, inconcebíveis. ༔བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ཕྱིར༔

  sönam yeshé tsok dzok chir༔com o intuito de completar as acumulações de mérito e sabedoria, ༔དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔

  kyilkhor lhatsok nam la bül༔Apresento esta oferenda às divindades da mandala. ༔

  37

 • ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ

  ganatsakra puza hoh༔gaṇacakra pūjā hoḥ༔

  D. REMISSÃO སྐབས་འདིར་བསྐང་བ་སྤྲོ་ན།

  Caso a esta altura se deseje oferecer um rito de remissão, diga:ཧཱུྃ༔ མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་ལས༔

  hum ༔ machö trömé dezhin nyi ying lé༔Hūṃ ༔ Do espaço básico da talidade, natural e isento de constructos, ༔བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་འབར་བའི་སྐུར་བཞེངས་པ༔

  dechen lhündrup barwé kur zhengpa༔manifesta-se o kāya flamejante do supremo êxtase espontâneo ༔བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང་༔

  chomden pelchen dorjé zhönu dang༔Faça-se presente, Abençoado, Gloriosíssimo Vajrakumāra! ༔ཡུམ་མཆོག་སྒྲོལ་མ་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མ༔

  yum chok drölma khorlo gyedepma༔Faça-se presente com sua suprema consorte, Tārā Dīptacakra! ༔རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་རིག་པ་འཛིན་རྣམས་དང་༔

  dorjé purbü rikpa dzin nam dang༔Façam-se presentes, vidyādharas de Vajrakīla ༔ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་ཟ་བྱེད་གསོད་བྱེད་ཚོགས༔

  tro chu yapyum zajé sö jé tsok༔dez senhores e senhoras da fúria, legiões de devoradores e chassinadores, ༔

  38

 • སྲས་མཆོག་ཉེར་གཅིག་ཁྲོ་མོ་སྒོ་མ་བཞི༔

  sé chok nyerchik tromo goma zhi༔vinte e um herdeiros supremos, quatro senhoras guardiãs dos portais, ༔ཤྭ་ན་བདག་ཉིད་ས་བདག་སྐྱེས་བུའི་ཚོགས༔

  shana daknyi sadak kyebü tsok༔Legiões de śvanas, soberanos, espíritos locais e grandes seres—༔ཕུར་པའི་སྲུང་མ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོར་བཅས༔

  purpé sungma damchen gyatsor ché༔Façam-se presentes, com o seu oceano de protetores de kīla atados por juramento, ༔མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་གནས་འདིར་སྐུར་བཞེངས་ལ༔

  mi ngön ying né né dir kur zheng la༔irrompam do espaço básico invisível e materializem-se neste local! ༔དམ་རྫས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་དང་༔

  damdzé chi nang sangwé chöpa dang༔Sirvam-se destas substâncias de samaya – oferendas exteriores, interiores e secretas—༔བདུད་རྩི་རཀྟ་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་བཞེས༔

  dütsi rakta tormé chöpa zhé༔e das oferendas de amrita, rakta e torma.༔ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔

  tukdam nyenpo chö kyi ying su kang༔O samaia crucial é retificado no dharmadhātu.༔དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་འགལ་འཁྲུལ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔

  damtsik nyamchak geltrül töl zhing shak༔39

 • Abertamente confessamos nossas faltas, infrações e violações do samaya.༔

  བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔

  dakchak pönlop yönchö khor ché nam༔Salvaguardem para todos - mestres, discípulos, patrocinadores e séquito - ༔སྒོ་གསུམ་ལོངས་སྤྱོད་བཅས་པ་སྲུང་བ་དང་༔

  go sum longchö chepa sungwa dang༔nossos três portais e todos os nossos prazeres༔སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔

  ku sung tuki ngödrup tsel du söl༔e concedam os siddhis da forma, fala e coração iluminados! ༔ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་༔

  nedön barché tamché zhiwa dang༔Pacifiquem quaisquer doenças, forças malévolas e interferências༔ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པ་དང་༔

  tsé sö peljor tamché gyepa dang༔aumentem nossa longevidade, mérito, e prosperidade ༔ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པ་དང་༔

  kham sum si sum wang du düpa dang༔encantem os três reinos e os três planos ༔དགྲ་བགེགས་ཐལ་བར་བརླག་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔

  dragek telwar lakpé trinlé dzö༔e realizem a atividade de pulverizar inimigos e obstrutores! ༔

  40

 • བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་ཐམས་ཅད་བཟློག་ཏུ་གསོལ༔

  jekha purkha tamché dok tu söl༔Revertam quaisquer feitiços e maldições. ༔བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འབྱུང་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔

  trashi delek jungwar dzé du söl༔e promovam a boa ventura, a bem-aventurança e o benfazer! ༔ཚར་གྲངས་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་བསྡུ་སྐབས་བསྐང་བ་འདི་མ་བྱས་ཀྱང་ཆོག

  Sendo o caso de concisão, por exemplo ao se acumular determinadaquantidade de oferendas de festim, é permissível que se omita estaRemissão.

  བཤགས་པ་ནི།

  E. A CONFISSÃO ཧཱུྃ༔ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར༔

  hum ༔ tokmé dü né danté bar༔Hūṃ ༔ Desde tempos imemoriais até este momento, ༔མ་རིག་ལུས་དང་ངག་སེམས་ཀྱིས༔

  marik lü dang ngak sem kyi༔quaisquer infrações que tenha cometido por negligência ༔བག་མེད་སྤྱོད་པས་དམ་འགལ་བ༔

  bakmé chöpé dam gelwa༔devido à ignorância, ações de corpo, fala e mente ༔ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔

  tsoki khorlö kang zhing shak༔expio e confesso neste círculo de oferendas! ༔

  41

 • ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨཿ

  samaya shudhé ah༔samaya śuddhe aḥ༔

  བསྒྲལ་བ་ནི།

  F. A LIBERTAÇÃO ཧཱུྃ༔ མ་རིག་གཉིས་འཛིན་དགྲ་དང་བགེགས༔

  hum ༔ ༔ marik nyidzin dra dang gek༔Hūṃ ༔ Ignorância e dualidade — inimigos e estorvos — ༔རྣམ་ཐར་གསུམ་གྱི་ཨེ་དབྱིངས་སུ༔

  namtar sum gyi é ying su༔são libertados pela arma do punhal iluminado. ༔ཡེ་ཤེས་ཕུར་པའི་མཚོན་གྱིས་བསྒྲལ༔

  yeshé purpé tsön gyi drel༔no 'e', o espaço básico da tripla libertação, ༔ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་བསྟབས༔

  lhatsok nam kyi zhel du tap༔e são oferecidos à boca das divindades. ༔

  མ་ཏྲཾ་རཱུ་ཏྲ་མཱ་ར་ཡ་རཀྟ་ཀི ཾ་ནི་རི་ཏི་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔

  matram rutra maraya rakta kimni riti kharam khahi ༔matraṃ rūdra māraya rakta kiṃniriti kharaṃ khāhi ༔

  གལ་ཏེ་ཡུན་ཐུང་དུས་ཚར་གྲངས་བསག་དགོས་བྱུང་ན།

  Caso seja necessária a acumulação de muitas repetições num curtoperíodo de tempo, use as seguintes linhas:

  42

 • A ACUMULAÇÃO

  ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔  ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔

  om ah hum ༔ om benza kili kilaya saparivara mahaganatsakra puza khakha khahi khahi ༔

  oṃ āḥ hūṃ ༔ oṃ vajra kīli kīlaya saparivāra mahā gaṇacakra pūjakha kha khāhi khāhi ༔

  ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱིས༔

  hum ༔ pelchen khor dang ché nam kyi༔Hūṃ ༔ Gloriosíssimo e séquito, ༔མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོ་འདི་བཞེས་ཤིག༔

  chöpa gyatso di zhé shik༔rogo que aceitem este oceano de oferendas! ༔ཉམས་ཆགས་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་བཤགས༔

  nyamchak gyatso malü shak༔Confesso o oceano de transgressões e infrações! ༔ཐུགས་དམ་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་བསྐང་༔

  tukdam gyatso malü kang༔Que seja cumprido sem exceção o oceano de intentos iluminados!༔དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་སྩལ་དུ་གསོལ༔

  ngödrup gyatso tsel du söl༔Rogo que concedam um oceano de siddhis! ༔ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་སྒྲུབས༔

  trinlé gyatso malü drup༔Rogo que realizem um oceano de atividades! ༔

  43

 • ཞེས་པ་ལ་གྲངས་བཟུང་ངོ༌། །དེ་ནས་བརྡའི་འབུལ་ལེན་བཅས་ཚོགས་ལ་རོལ།

  Conte as reperições destas linhas. Então, com os gestos de oferenda erecebimento, desfrutem do festim.

  ལྷག་མ།

  G. AS SOBRAS ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དཔལ་གྱི་བཀའ་ཉན་དམ་ཚིག་ཅན༔

  om ah hum ༔ pel gyi kanyen damtsik chen ༔Oṃ āḥ hūṃ ༔ Servos e auxiliares do Gloriosíssimo, todos os que abrigam votos sagrados,༔ལྷག་མའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔

  lhakmé torma di zhé la༔Sirvam-se desta torma residual e ༔སྔོན་ཚེ་དཔལ་གྱི་བཀའ་ལུང་བཞིན༔

  ngöntsé pel gyi kalung zhin༔em consonância com a ordem pregressa do Gloriosíssimo, ༔བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔

  chölwé trinlé drupar dzö༔realizem as atividades que lhes são requisitadas! ༔

  ཨུ་ཙྪིཥྚ་བ་ལཾི་ཏ་ཁཱ་ཧི༔

  utsita balingta khahi༔ucchiṣṭa baliṃta khāhi༔

  དེས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་ཅིང༌།

  Isto conclui a oferenda de festim.

  44

 • རྗེས་མཆོད་བསྟོད་ནི།

  H. OFERENDAS E LOUVORES FINAIS.

  ༀ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་དྷཱུཔེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻཝིདྱ་ཤབྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལཾི་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔

  om shri benza kumara dharmapala saparivara arghampadyam pushpé dhupé aloké ghendhé naividya shapta

  pratitsa soha ༔ maha pentsa amrita rakta balingtakharam khahi ༔

  oṃ śri vajra kumāra dharmapāla saparivāra arghaṃ pādyaṃpuṣpe dhūpe aloke gandhe naivedye śabda pratīccha svāhā ༔

  mahā pañca amṛta rakta baliṃta kharaṃ khāhi ༔ཧཱུྃ༔ ཐབས་ཀྱི་སྤྱོད་པའི་འགྲོ་དོན་དུ༔

  hum ༔ tap kyi chöpé dro döndu༔Hūṃ ༔ Agindo habilmente em prol dos seres, ༔བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་གང་འདུལ་བ༔

  jam dang nyingjé gang dülwa༔amáveis e compassivos, subjugam de acordo com as necessidades. ༔སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་མཛད་པའི༔

  sangyé trinlé dzok dzepé༔São a perfeição da atividade do despertar - ༔ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔

  purpa trinlé lha la chaktsel tö༔divindades da atividade kīla, lhes ofereço homenagem e louvores!༔

  45

 • I. PEDINDO PERDÃO ཡིག་བརྒྱ་དང༌།

  Recite as Cem Sílabas

  ༀ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ༔ ཏིཥྛ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་བ༔ སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་བ༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨ་ེཔྲ་ཡ་ཙྪ༔ སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏྟ་ཾཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

  བཛྲ་མ་མེ་མུ་ཉྩ༔ བཛྲཱི་བྷ་བ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱ༔

  om bendza sato samaya ༔ manu palaya ༔ bendza satotenopa ༔ tishta dridho mé bhava ༔ sutoyo mé bhava ༔

  supoyo mé bhava ༔ anurakto mé bhava ༔ sarva siddhi méprayatsa ༔ sarva karma sutsamé ༔ tsittam shri yam kuruhung ༔ ha ha ha ha ho ༔ bhagavan sarva tathagata bendza

  ma mé muntsa ༔ bendzi bhava maha samaya sato a ༔oṃ vajrasattva samayam ༔ anupālaya ༔ vajrasattvatvenopatiṣṭha ༔

  dṛdho me bhava ༔ sutoṣyo me bhava ༔ supoṣyo me bhava ༔anurakto me bhava ༔ sarva-siddhiṃ me prayaccha ༔ sarva-

  karmasu ca me ༔ cittaṃ śreyaṃ kuru hūṃ ༔ ha ha ha ha hoḥ ༔bhagavān sarva-tathāgata-vajra ma me muñca ༔ vajrī bhava

  mahāsamaya sattva āḥ ༔Então entoe:མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་དང༌། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་དང༌།

  ma nyé yongsu ma tsang dangPor qualquer falta ou incompletude,གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་པས།

  gang yang nüpa machipée pelo que esteja além da minha capacidade -

  46

 • འདིར་ནི་བགྱི་བ་གང་ནོངས་པ། །

  dir ni gyiwa gang nongpaquaisquer erros que tenha cometido,དེ་ཀུན་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟོད་མཛད་རིགས། །

  dé kün khyö kyi zö dzé sölrogo que testemunhem e perdoem! *

  J. SOLICITANDO OS SIDDHIS ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང་༔

  hum ༔ pelchen dorjé zhönu dang ༔Hūṃ ༔ Gloriosíssimo Vajrakumāra༔ཡུམ་ཆེན་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་ཀྱིས༔

  yumchen khorlo gyedep kyi༔e consorte suprema Dīptacakra, ༔བདེ་ཆེན་གསང་བའི་མཁའ་ཀློང་ནས༔

  dechen sangwé khalong né༔a partir da vastidão do espaço de seu secreto supremo êxtase ༔མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

  chok dang tünmong ngödrup tsöl༔concedam os siddhis comuns e o supremo! ༔རྩ་སྔགས་མཐར།

  Ao fim do mantra raiz, diga:

  ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ ྄་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དངོས་གྲུབ་བླང༌།

  kaya vaka tsitta sarva siddhi hum༔kāya vāk citta sarva siddhi hūṃ ༔

  e com isto receba os siddhis.

  47

 • K. O DESVANECER E O RESSURGIR ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་ཕུར་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས༔

  hum ༔ nangsi purbü kyilkhor nam༔Hūṃ ༔ Todas as aparições fenomênicas - a mandala de kīla - ༔ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་ཐིམ༔

  tuki tiklé chenpor tim༔são absorvidas no insuperável núcleo seminal do âmago da iluminação. ༔དཔལ་ཆེན་པོ་ཡི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔

  pel chenpo yi ying nyi lé༔Do espaço básico do Gloriosíssimo༔སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ༔

  ku sung tuki kyilkhor sel༔Resplandece a mandala da forma, fala e coração iluminados. ༔ཞེས་བསྡུ་ལྡང་བྱ།

  Com isto, realize o desvanecimento e ressurgimento.

  གཙྪ་གཙྪ་སྭ་བྷཱ་ཝཱ་ནཾཱ།

  getsa getsa sobhava namgaccha gaccha svabhāvānām

  ཞེས་མགྲོན་ཐབས་འཇིག་རྟེན་པ་གཤེགས།

  Assim, permita que os nvidados mundanos se retirem.

  48

 • L. DEDICANDO A VIRTUDE E FAZENDO ASPIRAÇÕES ཧཱུྃ༔ མི་གནས་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔

  hum ༔ mi né yeshé kyilkhor du༔Hūṃ ༔ Na mandala da consciência não-local ༔སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་ལྷུན་གྲུབ་ནས༔

  ku sung tuk su lhündrup né༔pela presença espontânea da forma, fala e coração iluminados,རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་གོ་འཕང་ཐོབ༔

  dorjé zhönü gopang top༔atingimos o estado de Vajrakumāra. ༔འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་དཔལ་དུ་ཤོག༔

  drowa kün gyi pel du shok༔Que todos os seres se beneficiem! ༔

  M. PRECES POR BOA VENTURA ཧཱུྃ༔ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་བྱིན་རླབས་ཀུན་གྱི་བདག༔

  hum ༔ rikdzin tsel chang jinlap kün gyi dak༔Hūṃ ༔ O detentor do poder, vidyādhara, senhor de todas as bênçãos; ༔སྲིད་པའི་ཕུར་བུ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཏེར༔

  sipé purbu ngödrup kün gyi ter༔o kīla da existência, tesouro de todos os siddhis; ༔མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་མྱུར་མགྱོགས་ཕྲིན་ལས་ཅན༔

  mamo khandro nyur gyok trinlé chen༔as mamos e ḍākinīs, céleres em atividade - ༔

  49

 • ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

  purpé kyilkhor lha yi trashi shok༔que haja a boa ventura das divindades da mandala de kīla! ༔ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ།  །

  Assim, fazendo dedicações, aspirações e recitando preces por boa ventura,suscitem a virtude e o benfazer.

  དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་ཉི་འོད་ཀྱིས། །

  Que a agradável radiância do Gloriosíssimoལྷ་མིན་མུན་ཚོགས་རབ་བསལ་ནས། །

  dissipe totalmente as trevas dos semi-deuses;གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གྲུབ་གཉིས་ཀྱི།  །

  que ela seja a glória que anuncia os sinais auspiciososདགེ་མཚན་རྒྱས་པའི་དཔལ་དུ་ཤོག །

  de ambos os resultados, o temporário e o derradeiro!

  ཅེས་པའང་ཉེ་བར་གནས་པ་ཀརྨ་ནོར་འཕེལ་ནས་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ངོར། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་རྩལ་གྱིས་གཏེར་གཞུང་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

  Instado pelo assistente Karma Norpel, eu, Chimé Tenyi YungdrungLingpa Tsel [Jamgön Kongtrül Lodrö Tayé] organizei isto emconsonância com o intento dos textos raiz do tesouro. Que a virtude e obenfazer aumentem!

  50

 • ༈ རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྨོན་ལམ། །

  Aspiração da Mandala de Vajradhatu (chokchu düzhi)

  REVELADO POR CHOKGYUR DECHEN LINGPA

  ན་མོ་གུ་རུ༔ སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་བསམ་ཡས་བར་ཁང་གཡུ་ཞལ་ཅན་དུ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་སྨོན་ལམ་འདི་གསུངས་པས་རྗེ་འབངས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་ནར་མར་མཛད༔ ཕྱི་རབས་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལ་ཐུགས་དམ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛོད༔

  Namo guru! ༔ No décimo dia do mês do macaco do ano do macaco, o Gurude Udiana disse essa prece de aspiração no altar coberto de turquesa nosegundo andar do Samye, na abertura da mandala de Vajradhatu. O rei eseus súditos fizeram dela sua constante prática do coração. ༔ Geraçõesfuturas também devem mantê-la intencionalmente.༔ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས༔

  chokchu düzhi gyelwa sé dang ché༔Budas e bodisatvas herdeiros das dez direções e quatro tempos,༔བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔

  lama yidam khandro chökyong tsok༔gurus, devas, ḍakinis e hostes de dharmapalas que guardam os ensinamentos—༔མ་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

  malü zhing gi dülnyé sheksu söl༔a todos vocês sem exceção, tão numerosos quanto os átomos no universo, por favor apareçam agora༔མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས༔

  dün gyi namkhar pedé den la zhuk༔no espaço à minha frente e tomem seus assentos nessas almofadas de lótus e lua.༔

  51

 • ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

  lü ngak yi sum güpé chaktsel lo༔Eu presto homenagem com devoção de corpo, fala e mente.༔ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་མཆོད༔

  chinang sangwa dezhin nyi kyi chö༔Eu apresento oferendas externas, internas e secretas e o presente da talidade.༔རྟེན་མཆོག་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ༔

  ten chok deshek namkyi chengaru༔Na presença do suporte supremo, os sugatas,༔སྔོན་གྱི་སྡིག་པའི་ཚོགས་ལ་བདག་གནོང་ཞིང་༔

  ngön gyi dikpé tsok la dak nong shing༔eu sinto remorso por todas as ações negativas acumuladas no passado,༔ད་ལྟའི་མི་དགེ་འགྱོད་པས་རབ་ཏུ་བཤགས༔

  danté migé gyöpé raptu shak༔e com arrependimento eu confesso minhas não-virtudes atuais:༔ཕྱིན་ཆད་དེ་ལས་ལྡོག་ཕྱིར་བདག་གིས་བསྡམ༔

  chin ché delé dok chir daki dam༔de agora em diante, faço o voto de me abster de todas elas.༔བསོད་ནམས་དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་༔

  sönam getsok kün la yirang ngo༔Me regozijo em todas acumulações de virtude e mérito.༔རྒྱལ་བའི་ཚོགས་རྣམས་མྱ་ངན་མི་འདའ་བར༔

  gyelwé tsok nam nyangen midawar༔Eu suplico a todos os vitoriosos para não irem além da tristeza,༔

  52

 • སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་བླ་མེད་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔

  denö sum dang lamé chökhor kor༔mas a girar a roda dos três pitakas e do insuperável Dharma.༔དགེ་ཚོགས་མ་ལུས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བསྔོ༔

  getsok malü drowé gyüla ngo༔Eu dedico todas acumulações de virtude, sem exceção, para a mente dos seres:༔འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐར་པའི་སར་ཕྱིན་ཤོག༔

  dronam lamé tarpé sar chin shok༔possam todos alcançar o nível da liberação insuperável!༔སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔

  sangyé seché dak la gongsu söl༔Budas e bodisatvas herdeiros, tragam sua atenção para mim!༔བདག་གིས་བརྩམས་པའི་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་འདི༔

  daki tsampé mönlam rap zang di༔Possa essa aspiração excelente que estou fazendo agora,༔རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་དེ་སྲས་དང་༔

  gyelwa küntuzang dang desé dang༔emular as preces༔འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ལྟར༔

  pakpa jampel yang kyi khyenpa tar༔do vitorioso Samantabadra com seus herdeiros bodisatva,༔དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཤོག༔

  dedak kün gyi jesu dak lop shok༔e a sabedoria omnisciente do nobre Manjugosha.༔

  53

 • བསྟན་པའི་དཔལ་གྱུར་བླ་མ་རིན་ཆེན་རྣམས༔

  tenpé pelgyur lama rinchen nam༔Possam os gurus preciosos, a glória dos ensinamentos,༔ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་ཤོག༔

  namkha zhindu kün la khyapar shok༔permear todos os lugares como o espaço,༔ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་གསལ་བར་ཤོག༔

  nyida zhindu kün la selwar shok༔e iluminar a tudo como o sol e a lua.༔རི་བོ་བཞིན་དུ་རྟག་ཏུ་བརྟན་པར་ཤོག༔

  riwo zhindu tak tu tenpar shok༔Possam eles sempre estar conosco, firmes como montanhas.༔བསྟན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ༔

  tenpé zhima gendün rinpoché༔Possa a preciosa sangha, base sólida dos ensinamentos,༔ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བསླབ་གསུམ་གྱིས་ཕྱུག་ཤོག༔

  tuk tün trim tsang lap sum gyi chuk shok༔permanecer em harmonia, mantendo a disciplina pura, e enriquecer nos três treinamentos elevados.༔བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་སྡེ༔

  tenpé nyingpo sang ngak drupé dé༔Possam os praticantes do Secreto Mantrayana, o coração dos ensinamentos,༔དམ་ཚིག་ལྡན་ཞིང་བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔

  damtsik den zhing kyé dzok tarchin shok༔manter os compromissos samaya e aperfeiçoar os estados do desenvolvimento e completude.༔

  54

 • བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཡང་༔

  tenpé jindak chökyong gyelpo yang༔Pelo rei que protege o Dharma, o benfeitor dos ensinamentos,༔ཆབ་སྲིད་རྒྱས་ཤིང་བསྟན་ལ་སྨན་པར་ཤོག༔

  chapsi gyé shing ten la menpar shok༔possa seu reino florescer e possa ele ser benéfico para o Dharma.༔བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་རྒྱལ་རིགས་བློན་པོ་ཡང་༔

  tenpé zhapdek gyelrik lönpo yang༔Possam todos os que servem os ensinamentos, guerreiros e ministros,༔བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ་རྩལ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔

  lodrö rap pel tsel dang denpar shok༔possuir habilidades incrementadas e inteligência suprema.༔བསྟན་པའི་གསོས་བྱེད་ཁྱིམ་བདག་འབྱོར་ལྡན་རྣམས༔

  tenpé söjé khyimdak jorden nam༔Possam os ricos chefes de família que sustentam os ensinamentos༔ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་ཞིང་ཉེར་འཚེ་མེད་པར་ཤོག༔

  longchö den zhing nyertsé mepar shok༔serem prósperos e sempre livres de prejuízo.༔བསྟན་པའི་གསོས་བྱེད་ཁྱིམ་བདག་འབྱོར་ལྡན་རྣམས༔

  tenpé söjé khyimdak jorden nam༔Possam todas as nações budistas onde há fé nos ensinamentos༔ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་ཞིང་ཉེར་འཚེ་མེད་པར་ཤོག༔

  longchö den zhing nyertsé mepar shok༔serem prósperos e sempre livres de prejuízo.༔

  55

 • བསྟན་ལ་དད་པའི་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན༔

  ten la depé yangpé gyelkham kün༔Possam todas as nações budistas onde há fé nos ensinamentos༔བདེ་སྐྱིད་ལྡན་ཞིང་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག༔

  dekyi den zhing barché zhiwar shok༔desfrutar de felicidade e bem-estar, com todos obstáculos pacificados.༔ལམ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཉིད་ཀྱང་༔

  lam la nepé neljor dak nyi kyang༔E para mim, este iogue no caminho,༔དམ་ཚིག་མི་ཉམས་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔

  damtsik minyam sampa drupar shok༔possa meu samaya nunca decair e meus desejos serem realizados.༔བདག་ལ་བཟང་ངན་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་གྱུར་གང་༔

  dak la zang ngen lé kyi drel gyur gang༔Que quem quer que estabeleça uma conexão comigo, seja por carma positivo ou negativo,༔གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་རྒྱལ་བས་རྗེས་འཛིན་ཤོག༔

  nekap tartuk gyelwé jedzin shok༔sempre seja abençoado pelo cuidado de Buda,༔འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐེག་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས༔

  dronam lamé tekpé gor zhuk né༔e possam todos os seres cruzar o portão do veículo supremo,༔ཀུན་བཟང་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག༔

  künzang gyelsi chenpo topar shok༔e alcançar o grandioso reino de Samantabhadra.༔

  56

 • དེ་ལྟར་གྱི་སྨོན་ལམ་དུས་དྲུག་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

  Você deve praticar essa aspiração diligentemente nos seis horários do dia.Samaya. ༔ Gya.༔ལྷ་སྲས་མུ་རུབ་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་གནས་མཆོག་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གཡས་ཟུར་བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པའི་གོང་མོ་འོ་མ་ནས་ཁྲོམ་གཏེར་དུ་སྤྱན་དྲངས་པའི་བཻ་རོའི་སྐུ་ཆོས་དར་ཤོག་ངོས་མཚོ་རྒྱལ་ཕྱག་བྲིས་བོད་ཡིག་བཤུར་མ་ལས། དེ་འཕྲལ་ཉིད་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དག་པར་བཤུས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

  O grande terton Chokgyur Dechen Lingpa, que foi uma emanação dopríncipe Murup Tsenpo, revelou esse tesouro publicamente, embaixo dopico de Drakri Rinchen Tsekpa (Preciosa Montanha Rochosa), namargem direita do local mais sublime, Sengchen Namdrak (GrandiosoLeão da Pedra do Céu). O terma foi originalmente escrito por YesheTsogyal em manuscrito formal Tibetano sobre papel de seda feito dasvestes do Dharma de Vairochana e foi imediatamente e perfeitamentetranscrito por Pema Garwang Lodro Thaye quando descoberto. Possavirtude e bem-estar aumentar e se espalhar!

  57

 • Aspiração para que as Atividadesde Chokgyur Lingpa Floresçam

  POR JAMYANG KHYENTSE WANGPO

  ༈ སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་འགྱུར། །

  trülpé terchen gyatsö khorlö gyurChokgyur Dechen Lingpa, domador de seres,འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ཡི། །

  drodül chokgyur dechen lingpa yirei universal do oceano de tertons encarnados,རིང་ལུགས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་དུ་ཁྱབ་པ་དང༌། །

  ringluk chok dü küntu khyapa dangque sua nobre tradição se espalhe, por todas as direções e tempos,ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

  pendé getsen gyépé trashi shokcom o desenvolvimento auspicioso de benefícios e bem-aventurança!མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སོ། །

  Por Manjughoṣa.

  58

 • CRÉDITOSPrece de Sete Linhas, Nuvens das Duas Acumulações e Aspiração para que as Atividades de Chokgyur Lingpa FloresçamLhasey Lotsawa Translations (traduzido por Laura Dainty, a partir do Tibetano,e editado por Oriane Sherap Lhamo, reeditado por Libby Hogg).

  Súplica aos Mestres da Linhagem Nyingma, A Brilhante Luz Solar de Tripla Devoção e Súplica ao Guru RaizRangjung Yeshe & Lhasey Lotsawa Translations (traduzido por Erik Pema Kunsang, a partir do Tibetano, e editado por Oriane Sherap Lhamo sob a coordenação Kyapgön Phakchok Rinpoche), em fevereiro de 2019.A Prática Secreta de Dorje DraktsalLhasey Lotsawa Translations (traduzido por Laura Dainty, editado por Libby Hogg).

  Aspiração da Mandala de VajradhatuRigpa Translations, 2014. Revisado e editado por Lotsawa House, em 2019. Soletração, fonéticas e diacríticos sânscritos ajustados ao estilo do Lhasey Lotsawa.

  LHASEY LOTSAWATRANSLATIONS AND PUBLICATIONS

  59

  Prece de Sete LinhasSupplication to the Nyingma Lineage MastersA Brilhante Luz Solar de Tripla DevoçãoPrece que lista os nomes dos Gurus Raiz da Linhagem Chokling TersarSúplica ao Guru RaizA Prece da Linhagem do Vajrakumāra Mudra Solitário (Sangtik Phurba)Sadhana PrincipalA Sadhana de Vajrakumāra Único Mudra༔Do Ciclo da Essência Vital Secreta (Sangtik Nyi