sejarah k12 f4 2010

Download Sejarah k12 F4 2010

Post on 14-Oct-2015

37 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sejarah f4

TRANSCRIPT

 • SULIT Nama : .............................................

  Tingkatan : ......................................

  JABATAN PELAJARAN MELAKA________________________________________

  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUNTINGKATAN EMPAT 2010 1249/2SEJARAHKertas 2November2 2

  1 jam Dua jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian:Bahagian A dan Bahagian B.

  2. Jawab semua soalan daripada Bahagian A dantiga soalan daripada Bahagian B.

  3. Jawapan Bahagian A hendaklah ditulis di dalamruang yang disediakan dalam kertas soalan.

  4. Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis pada kertasjawapan berasingan yang disediakan.

  5. Kertas soalan ini hendaklah diikat dan dihantarbersama dengan kertas jawapan Bahagian B.

  Untuk Kegunaan PemeriksaBahagian Soalan Markah

  A

  1

  2

  3

  4

  B

  5

  6

  7

  8

  9

  Jumlah

  Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak.(Lihat sebelah

  SULIT1249/2 2010 Hak Cipta PPD Melaka Tengah

 • SULIT

  JABATAN PELAJARAN MELAKAdengan kerjasama

  PEJABAT PELAJARAN DAERAHMELAKA TENGAH

  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUNTINGKATAN EMPAT 2010 1249/1SEJARAHKertas 1November1 jam Satu jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

  2. Jawab semua soalan.

  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D.Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan andapada kertas objektif yang disediakan.

  4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

  Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak

  (Lihat halaman sebelahSULIT

  1249/1 2010 Hak Cipta PPD Melaka Tengah

 • SULIT 1249/1

  1249/1 @ 2010 Hak Cipta PPD Melaka Tengah SULIT

  2

  1 Apakah makna tamadun mengikut takrifan tokoh berikut ?

  Richard Sulivan Gordon Childe R.A Buchanan

  A Ketinggian moral

  B Pencapaian lahiriah

  C Pembangunan rohaniah

  D Kekuatan pegangan agama

  2 Mengapakah negara kota dalam tamadun Mesopotamia membina kubu pertahanandengan pelbagai bentuk pintu gerbang ?

  A Melambangkan kekayaan

  B Membuktikan kesetiaan rakyat

  C Menunjukkan kepelbagaian budaya

  C Memperlihatkan kepakaran teknologi

  3 Apakah sumbangan tamadun Mesopotamia dalam perkembangan ilmu perubatan.

  A Memperkenalkan kaedah pembedahan

  B Mencatat penggunaan ubat-ubatan

  C Membina sekolah perubatan

  D Mendirikan rumah sakit

 • SULIT 1249/1

  1249/1 @ 2010 Hak Cipta PPD Melaka Tengah SULIT

  3

  4 Gelaran berikut diberi kepada firaun dalam tamadun Mesir Purba.

  Jelmaan Tuhan Horus Anak Tuhan Matahari

  Mengapakah firaun digelar demikian?

  A Mengekalkan kedaulatan

  B Menjamin kedudukan

  C Dijadikan pelindung

  D Dianggap suci

  5 Mengapakah bandar Pompei dalam tamadun Rom dipilih sebagai bandar contoh?

  A Dihuni penduduk pelbagai kaum

  B Menjadi pusat pertemuan rakyat

  C Terdapat pelbagai kemudahan

  D Ekonomi pertanian dimajukan

  6 Rajah berikut menunjukkan perubahan yang berlaku dalam sistem pemerintahan di Yunani.

  Mengapakah perubahan tersebut berlaku?

  A Rampasan kuasa rakyat

  B Kebangkitan bangsawan

  C Penguasaan tentera

  D Pengaruh konsul

  [ Lihat halaman sebelah

  TiraniAristokrasi

 • SULIT 1249/1

  1249/1 @ 2010 Hak Cipta PPD Melaka Tengah SULIT

  4

  7 Sistem birokrasi awam dalam tamadun China terdiri daripada pegawai yang dilantik olehmaharaja.Apakah syarat yang perlu dimiliki oleh rakyat untuk menganggotai sistem pentadbirantersebut?

  A Bijak berpidato

  B Taat kepada pemerintah

  C Mahir menggunakan senjata

  D Cemerlang dalam peperiksaan

  8 Bagaimanakah tokoh berikut menjalankan dasar perluasan kuasa di India.

  Tokoh Tahun

  Chandragupta Maurya 321 292 S.M.

  A Mengukuhkan kebudayaan Hellenistik

  B Menggunakan kekuatan tentera

  C Menyebarkan agama Buddha

  D Mengamalkan diplomasi

  9 Gelaran berikut diberikan oleh pedagang luar kepada Tanah Melayu.

  Suvarnabhumi Golden Khersonese

  Mengapakah gelaran tersebut diberi?

  A Pengeluar rempah ratus

  B Pusat pertemuan pedagang

  C Keluasan wilayah takluk

  D Kekayaan hasil galian

 • SULIT 1249/1

  1249/1 @ 2010 Hak Cipta PPD Melaka Tengah SULIT

  5

  10 Apakah nilai yang perlu dimiliki oleh masyarakat maritim untuk membentuk sebuah kerajaanyang maju?

  A Semangat meneroka

  B Pemikiran terbuka

  C Kesabaran tinggi

  D Bekerjasama

  11 Raja-raja tamadun awal Asia Tenggara bercita-cita untuk menjadi raja yang terulungmelalui konsep order kosmos.Bagaimanakah cita-cita tersebut dapat dicapai?

  A Memerintah secara mutlak

  B Meluaskan tanah jajahan

  C Memastikan kesetiaan rakyat

  D Menjamin kesejahteraan negara

  12 Candi Borobudur terdiri daripada sembilan tingkat dan bahagian yang paling atasdianggap sebagai lambang tahap nirwana.Bagaimanakah manusia dapat mencapai tahap tersebut?

  A Mengumpul harta kekayaan

  B Memperluaskan pengaruh agama

  C Membebaskan diri daripada nafsu

  D Menjalin hubungan baik dengan alam

  [ Lihat halaman sebelah

 • SULIT 1249/1

  1249/1 @ 2010 Hak Cipta PPD Melaka Tengah SULIT

  6

  13 Jadual berikut merujuk kepada peristiwa yang berlaku sebelum Zaman Jahiliah.

  Tahun Peristiwa300 M Keruntuhan Empangan Maarib

  Mengapakah empangan tersebut runtuh?

  A Kelemahan teknologi

  B Berlaku banjir besar

  C Serangan tentera luar

  D Pemberontakan penduduk

  14 Mengapakah beliau diberi gelaran tersebut?

  A Menyukai orang yang jujur

  B Mengutamakan kebajikan rakyat

  C Menjauhi amalan jahiliyah

  D Membiayai kegiatan agama

  15 Peristiwa berikut berlaku sebelum Nabi Muhammad S.A.W diangkat menjadi rasul.

  Peristiwa tersebut menunjukkan Nabi Muhammad s.a.w seorang yang

  A amanah

  B berwibawa

  C suka membantu

  D berpandangan jauh

  Tokoh GelaranKhadijah binti Khuwailid Al- thaharah ( bersih )

  Nabi Muhammad s.a.w meletakkkan Hajar Aswad di atas serban danmeminta setiap penjuru serban dipegang oleh ketua suku kaum untukmeletakkannya kembali ke tempat asal.

 • SULIT 1249/1

  1249/1 @ 2010 Hak Cipta PPD Melaka Tengah SULIT

  7

  16 Apakah kepentingan peristiwa berikut dalam sejarah perkembangan Islam ?

  Tarikh Peristiwa

  6 Ogos tahun 610M

  bersamaan 17 Ramadhan

  Wahyu pertama iaitu surah Al- Alaq ayat 1-5

  diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.

  A Pengisytiharan Nabi Muhammad s.a.w sebagai pesuruh Allah

  B Pemisah Zaman Jahiliyah dengan Zaman Islam

  C Penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah

  D Penyebaran dakwah Islamiah secara terbuka di Makkah

  17 Perjanjian Aqabah Kedua ditandatangani pada tahun 622 M.

  Apakah isi kandungan perjanjian tersebut?

  I Menjemput Nabi berhijrah ke Madinah

  II Mempertahankan kesucian agama Islam

  III Mempersaudarakan suku Aus dan Khazraj

  IV Mengiktiraf hak orang Islam bukan Arab

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D I II dan IV

  [ Lihat halaman sebelah

 • SULIT 1249/1

  1249/1 @ 2010 Hak Cipta PPD Melaka Tengah SULIT

  8

  18 Tokoh-tokoh berikut telah menyuumbang kepasa perkembangan Islam.

  Apakah sumbangan mereka?

  A Menyebarkan dakwah Islamiah ke Taif

  B Menandatangani Perjanjian Hudaibiyah

  C Menamatkan pemulauan terhadap orang Islam

  D Membantu Rasulullah berhijrah ke Madinah

  19 Maklumat berikut merupakan syarat Perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani pada tahun

  628 M.

  Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w menerima syarat tersebut ?

  A Mengelakkan peperangan

  B Mempertahankan imej Islam

  C Memelihara hubungan kekeluargaan

  D Memudahkan penyebaran ajaran Islam

  Abdullah bin Abu Bakar Amir bin Fuhairah Abdullah bin Arqat

  Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkahtanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan

 • SULIT 1249/1

  1249/1 @ 2010 Hak Cipta PPD Melaka Tengah SULIT

  9

  Peristiwa

  Pembukaan semula kota Makkah oleh Nabi

  Muhammad s.a.w pada tahun 630 Masihi

  20 Apakah kepentingan peristiwa tersebut ?

  A Sistem kabilah diteruskan

  B Pusat pemerintahan berpindah

  C Dakwah Islamiah diperluaskan

  D Kadar penduduk bertambah

  21 Apakah syarat yang perlu dipenuhi oleh calon khalifah dalam merintahan kerajaan Khulafa al-

  Rasyidin ?

  A Lelaki merdeka

  B Mahir bersenjata

  C Memiliki keluarga

  D Pandai berperang

  22 Tokoh berikut merupakan khalifah dalam kerajaan Khulafa al- Rasyidin.

  Bagaimanakah tokoh tersebut dilantik ?

  A Wasiat

  B Pungutan suara

  C Pilihan raya

  D Musyawarah

  [ Lihat halaman sebelah

  Abu Bakar al-Siddiq

 • SULIT 1249/1

  1249/1 @ 2010 Hak Cipta PPD Melaka Tengah SULIT

  10

  23 Senarai berikut merujuk kepada jabatan yang ditubuhkan pada masa pemerintahan

  Kerajaan Bani Umaiyah.

  Mengapakah jabatan tersebut ditubuhkan ?

  A Melicinkan pentadbiran

  B Memberi latihan kepimpinan

  C Menyeimbangi kuasa pemerintah

  D Menentukan bidang tugas pembesar

  24 Kumpulan berikut telah memberi sumbangan dalam kerajaan Uthmaniyah

  Apakah sumbangan mereka ?

  A Merangka perlembagaan

  B Mengawal sistem kewangan

  C Meluaskan wilayah penguasaan

  D Menyelesaikan pertelingkahan kaum

  Kumpulan Janissari

  Kumpulan In