shanmukhapriya (56th melakarta) navavaraṇa ganesha . nānāvidha yantra roopiṇi nāma roopa...

Download Shanmukhapriya (56th melakarta) Navavaraṇa Ganesha . nānāvidha yantra roopiṇi nāma roopa mantra vimarshini ... MK. avanata rahasya yōginee kulē shata dinakara samadyuti mukha jālē

Post on 06-Feb-2018

224 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Shanmukhapriya (56th melakarta) Navavaraa Ganesha Stuti di

  P. shree gashvara jaya jagadeeshvara

  svita jana mukha varada abhayakara

  MK. shree vidypsana bdhakara sadnanda chinmaykra jaya (shree gashvara)

  AP. yga yga phala kraka panchyatana prapooj nyaka

  rga rahita mnaseeka vchika kyika dharmdi phala dyaka

  MK. kadanta girirja sutsuta hiraya mai kuala shbhakara

  shreekara ymineekara shkhara hitakara dnava kula bheekara jaya (shree gashvara)

  C. analasla antargata vighna yantra haraa danti sundara

  manasija ki parbhava vakua mlikbharaa kandhara

  dhana kanaka vhandyaishvarya dyaka saday sgara

  vinata suramunigaa jaya jaya ghha vda prvra vihra

  MK. ghanasamna sn lahareeyuta gajamukha vihanga bheeti hara

  knti sundara tua llakara tava ki divkara

  samna sannibha ki ki hrambha nyaka daykara

  mda pramda sn nyaka nyakavara brndraka jaya shiva (shree gashvara)

 • Kalyi (65th ma) Dhyna stuti di

  P. vnchhasi yadi kushalam mnasa

  MK. paramnanda rasa sindhu madhya mai bindhu chakra nilaym nirantaram dhyyta shree kmkheem (vnchhasi)

  AP. knchee nagara vihrm shivakalya guagaa srm

  MK. kamaneeya kalpita nija myay kraa krya vidhyaka dheerm (vnchhasi)

  C. nijamda sad ramaeeya shivmrta nma japm subhagm

  gajamukha guruguha vinutm sumukhm karu puhpita kalpalatm

  MK. gna kal kushalm avabdhana gandharva samrdhita susvara

  mikya manhara vee dharam suranuta saraseeruha charam (vnchhasi)

  Dshkhi (28th janyam) 1st varaa krti di

  P. santatam aham sv shree trailkyamhana chakra nilay

  MK. sarvasiddhi samooha svit sakalgama nut lka bhvit (santatam)

 • AP. chintmai shreepura madhy uttunga shbhita vdik

  binduchakra nilay karulay

  MK. brahmmdi pramukha sammnita mahaneeya marakata mlik (santatam)

  C. brhmee mhshvarydyahha dvi samooha keelita prathama prkr vda sr

  samkhbhiee vidrviydi dashamudr gaa sannut

  ramya tripurdi chakrshvari rrarjshvari shivakmshvari

  MK. lambamna shatayahik ratnamlini prakaa yginee (santatam)

  Nadanmakriya (15th janyam) 2nd varaa krti di

  P. bhajasva shree tripurasundari

  MK. phi hashadaa sarvsh paripooraka chakrshvari mm api (bhajasva)

  AP. nija sudh lahari pravhini nitya kmshvari

  MK. gajamukha janani shashadhara vadani shishirita bhuvani shiva manramai (bhajasva)

  C. ati sundara savya karatala pshnkusha dhara shashikira

  vidhi hariharanuta chara vda vdnta vitara

 • shruti nigamgama rama hra kyoora kireea kanakbhara

  MK. ati adbhuta kamaneeya phalaiva kucha maala maita hr (bhajasva)

  Shuddhasvri (22nd janyam) 3rd varaa krti Mishra Chpu

  P. sarva jeeva daykari amba

  shankara hrdayshvari sadnanda shiva beeja mantrshvari

  sarvad sad tvmva nammi (sarva jeeva)

  AP. sarva samkhbhaha daa padma chakrshvari (amba)

  MK. guptatara yginee ananga kusumdyahha dvi samooha mhini

  para mantra tantrshvari vypaka bhasura chhdini (sarva jeeva)

  C. nandkarhita sthoola sookhma maya bhyntara prapancha plini

  gnyna maya svapraksha roopii kmakal pradharshini

  deenajana rakhii sarvkarhii aimdi siddhi nata pradyini

  MK. nnvidha yantra roopii nma roopa mantra vimarshini

  gna roopa tantri samanvita vee dhrii nryai (sarva jeeva)

 • nandabhairavi (22nd janyam) 4th varaa krti Khaa Tripua

  P. ygaygshvari tripura vsini

  yjaya mmapi tava pda padma mool munijannukool shree vidy (ygaygshvari)

  AP. tygsha hrdayshvari prasiddha chaturdasha kshvari

  bhga mkha vara dyaki sarva sowbhgya dayaka chakrshvari

  MK. gamdi sakala shstrrtha roop akhila bhuvana plitavara pratp

  ngaratna tla patra kanakbh natajana mana para karuyut shbh (ygaygshvari)

  C. sampradya yginee parivr sadshiva hrdaya vihr

  hamsa tooik talpa sr mah my mantrrtha sr

  kmra tarumool shree kncheepura khtr pavitr

  tmra va nga matanga muni putr sucharitr

  MK. eemkra kmakal mantra vihr eeshvara tatva vichr nanddi

  adhikaraa bhva bhuvantmaknanda roopa chaturdasha prkr (ygaygshvari)

 • Balahamsa (28th janyam) 5th varaa krti Khaa Dhruvam

  P. neela lhita ramai jaya jaya jaya tvat jagatbhavati

  tvayva tihhati layam gachchhati sarvrtha sdhaka chakrshvari jaya (neela lhita)

  AP. shree lalit kultteera yginee samooha stuti nirat

  para dvat vashitva siddhi varad vidheendra vinut

  MK. klhala nava yowvana nirbhara kunkuma kaabhnkita kucha maal

  svita muni jana maal

  andha tamasaiva bhava traka vara mitra samaratna kual mangaa sampada

  kmitrtha phala dayini dukkha vimchani sarvnmdini shoolini sarasija mlini (neela lhita)

  C. bahirdashra chakra sthita var nirvishha

  paratatva deepik smydi pancha sthiti simhsana sthit

  mahaneeya savikalpa samdhi sukhavara bindu peeha nilay

  sadvarada sankalpa karavalay karunlay knchee purlay

  mihiraki sama shbhayut mrdu mandahsita mukhee

  vishvatmaka haim keem sowm beeja vara

  MK. aham brahma tatvtmaka vitaraa nirvikalpatara chintmai madhy

  sachchidnanda para vidy

  atyatishaya shubha phala vara taru samooha kadamba vana madhy nanda nrty

  dyuti pallavakara kmaa dhrta pshnkusha chitr bhasura samhra charitr (neela lhita)

 • Hindam (20th janyam) 6th varaa krti Sankeera Mahyam

  P. sadnandamayi chinmayi sadshiva mayi

  MK. sarva rakhkarntardashra chakramayi sarva gnynamayi dvi (sadnandamayi)

  AP. sad svita nigarbha yginee samooh sarva mahnkusha prkmya varad

  MK. sadvinuta sura vsava pvaka shamana nai uta

  ydasmpati pavana dhanada eeshna dishmpatay nrada

  muneendra gandharva gna rasika suhrday mayi saday (sadnandamayi)

  C. manbhava bhooti sambhava bhasura chhdini

  mahpadmdi navanidhi phala dyini

  santandi muni kula plini tripura mlini nirupama gua shlini

  dhandhipa harihaya samarpita marakata maimaya mlini shiva hrdaya sammdini

  MK. andyanta sharagata plini akhilgamakrta vaibhava mlini vashinydi para

  vngmaya paradyuti dhrii bhagamlini manramya chidvi-

  lsini jayini gyarata nava parvntara bhsini nikhila lka hitakara chintmai

  grha vsini hamtura janani jaya jaya chandra soorya nayani mmava (sadnandamayi)

 • rabhi (29th janyam) 7th varaa krti di

  P. sakala lka nyik tvmva sharaam prapady ( amba )

  sarva rga hara chakramayi sarvnandamayi mangaamayi (sakala lka)

  AP. a ka cha a ta pa ya ra la va shdi khnta akharamayi vngmayi chinmayi

  shuka nrada kumbhaja munivara shruti gyaka jana sannut

  MK. nga nyaka shataddashra phaa lka vahita dhara kara valay

  lka lka sammhita hitakara siddi buddhi nata pura nilay (sakala lka)

  C. bhava rga hara vaibhav parama kalya gua nikar

  navaraslankra kvyanaka varit shubhakari

  kuvalayadaa nava neela shareera gvinda sdari shreekari

  MK. avanata rahasya yginee kul shata dinakara samadyuti mukha jl

  bhuvana prasiddha hreemkra kmshvara beeja mantra ll (sakala lka)

 • Madhyamvati (22nd janyam) 8th varaa krti di

  P. shankari shree rja rjshvari (shiva)

  sarva siddhi pradyaka chakrshvari

  kmeshvara vmshvari bhagamlini

  santatam tava roopam aham chintaymi antah chintaymi (shankari)

  AP. mangaakara kunkuma dhara mandasmita mukha vilsini

  ankusha dhanur psha daa bhsakara chakra nivsini

  MK. bhrngi sanaka munigaa vara poojita paramllsini

  budhajana hita krii para pshaa vahnivsini

  venkaa kavi hrdi sarasija vivara pautara bhsini

  vidhi hari hara sura sammata nityntara prakshini (shankari)

  C. parikhee krta ndntara nityntara angarakhkara traya

  prkr ati rahasya yginee parivr

  girirja vara tanay srhi sthitydi panchakraa

  krtyndra gaa sammnit yateendra gaa sammdit

  sharagata nijajana varad sankalpa kalpataru nikar

  sahajasthiti savikalpa nirvikalpa samdhi sukhavarad

  MK. paratatva nididhysana vitaraa sarva beeja mudrdhipat

  bhasura mada khaana vaibhava chintmai nagardhipat

  tarurua mukha kamal sakal sra sahita vidydhipat

 • sad chidambara nartana padayuga samakara naandhipat jaya shiva (shankari)

  Punngavari (8th janyam) 9th varaa krti di

  P. natajana kalpavalli avanata sarvnandamaya chakra mahpeeha nilay

  sad vitara vitara tava sudhkara drhim mayi marakata mayi (natajana)

  AP. smita chru navamalli (manda) daa dhavaa mukha kamala valli

  shatamakhdi sura poojita samasta chakrshvari paramsha manhari

  parparti rahasya yginee mah tripura sundari mahshvari (natajana)

  C. chidkra tarangnanda ratnkar shreekar

  sad divya mnava ygi gaa gurumaal sumangal

  shivagaa nata pda padma yuga vikal sudh sindhu

  sama shbhita shreepura bindu madhy sharadindu mukh

  sadchra bhoosura sura sajjana nraddi gandharva ghha para

  sra sra navvaraa gna dhyna yga japa tapa rasik (natajana)

 • Mairangu (22nd mela janyam) navvaraa phala stuti di

  P. haladharnujam prptum vayam gat dhi dvi

  MK. akhilshvari guruguha janani nanda sukha vara pradyini shree

  C1. jalada paala dyuti gtram nija sharagata uttra gtram

  daa kamala vipula ntram sanakdi muni stuti ptram (akhilshvari)

  C2. krta haiyangava chram api kshvam poorvam rmvatram

  mrdu madhurdhara shbh