shat chakra nirupan sanskrit marathi

of 49 /49
1 षटच नपण संक त – मराठ सौ. मानसी वै Ðç Ðç Ðç Ðç,ठाणे अथ तंान सारेण षट चादमोदत: । उचते परमानंद नवाह:थमा!ङ र: ।।--।। आता मी (पह’या पायर)चे ) पसरले’या योगव .ाया /0म1व2प जाण4याया व ा5त कर4याया तंशा1 मागाचे 8ववरण सहा चांया व इतर मा:यमाने ा5त कर4या8वषयी अन मे सांगतो. सहा चे ह म लाधार 1व>ध1थान म?णप र अनाहत 8वश :द व आ@ा आहेत,0या 8वषयीचे @ान BCशवाय श!य नाह),जे 0या क डCलनी योगाबÐç Ðç Ðç Ðçल सांग4यास समथ आहेत.जे /0मा-8वFण -महेGवर अस न सं1क त मधील श ष ह 0या तीन अ.रांनी Hयांस नदICशत के ले आहे .परमानंद हा अHय अस न तो नHय,@ान2प,आनंदमय आहे.इतर गोFट) 0या नाडी,Cलंग,पाच भ ते,Cशव-श!ती 0या8वषयी आहेत. मेरोबा0यदेशे शCशCमह)रCशरे सयद.ेनष4णेम:ये नाडी स Kणा Lतयग णययी चMNस Oयािन2पा । 1त र1मेरप FपQ>थततमवप :1कMधम:यािछर:1था वSाTया मेUदेशािछराCस पVरगता म:यमे KयाWWवलMती ।।१।। (नाYया 1थ ल नाह)त तर अ:यािHमक आहेत Wयाचा साधना मागात उपयोग होतो) (बा0यदेशे – बाहेरया जागेत,शशी-Cमह)रा – चंN,स य नाडया (इडा,8पंगळा),मे2-मेBदंड(म लाधार ते गळा), सयद.ेनष4णे – डा\या उज\या बाज स, म:येनाडी स Kणा – Hयायामधोमध नाडी स Mमा (ह नाडी म लाधारापास न /0मरं]ापय^त), Lतयग णययी – Lग णाHमक (रज,तम,सHव)एकात एक अ‘या तीन नाYया आहेत(>चा?ण-सHव,वSा-राजस,स Mमा-तामस), 1त र1मेरप Fप – धोaयाया फ लले’या लाची माळ असावी तशी, 1कMधम:यािछर:1था – कं दापास न (Cलंग व ग द(Cशवण) 0यातील

Author: manasi-vaidya

Post on 29-Jan-2016

153 views

Category:

Documents


31 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

shat chakra nirupan

TRANSCRIPT

 • 1

  . ,

  :

  : !: --

  (' )) ' . /012 4 5 4

  1 8 : 5 48 .

  1>1 ? 8: @ ,0 8 @

  BC ! ), 0 C 4 . /0-8F-G

  1 0 . H IC . H

  H,@2, . F) 0 ,C, ,C-! 08

  .

  0 CC)C .4:

  K L MNO2

  11FQ>:1M::1 ST

  UC V : KWWM

  (Y 1 ) :H W )

  (0 ,-C) N, (,8),2-B(

  ), .4 \ \ , : K H M

  ( /0]^), L LH (,,H) `

  Y (>?-H,S-,M-), 11F a '

  , 1M::1 (C (C) 0

 • 2

  L,0 C ) C ) !^,

  ST UC H S ) C !^ )

  2 (2) ) \ \ C H N H

  : M (+ = H+,H ),

  Y ) ! N 12

  ' a (g) !^ ,H

  (M ) S C !^ 81 )

  .M ? i^ , ()

  \ ! ,M ) : C

  C /0] i ' 8.

  M: >L 8C > K

  M C 2:M1

  CH )5 k Q :12

  M: /0 M1

  (M: >L H: (S) >L, 8C ( )

  ', ( ) ' - @

  ,M i (i i ) , ,

  C 2:M1 () ,M: /0 H:

  (>? )) /0 ,W C C ,

  C n/012 ; - 1 C H)

  ()) L , 1 M1 C1

  ! 1 )

  0 > ' W

  W i i o p , 2

  :@2 , (>) )

 • 3

  , /0 ( 1 C ) L)

  (1)C 1 .

  -------- M(2 ),---- S-)(,'),------

  >?(N,:,H,:@12)r,: ,,-----/0 W

  C .

  8M 8 C HM2

  p :@ :1

  /0\ 1 8 K

  Q1 \C KTY M

  (8! #, '!( *+ (-) /

  (1- '), -/,8 ;(,

  /0\ C 4-4 \, 1 /0 , \ ,

  K (--K- )- ,:,C!-C 1 ( -B

  C ), Q1 ) Y g, 8 8

  / (8 /)

  (>?- /0 ,M )) )

  ,p () : , p

  :@ ) , /0\ ( /0\

 • 4

  )0 ,0 (/0) ) K, M

  : (M t ).

  8

  C

  ) . ,H ) ,

  ,W 8i ,W S

  ,H L /0 ,/0

  H r ! , V) L H

  M) ,H `v 1 C ,W C

  .

  M1 : :^ :

  !wM w:

  () , ( M 0 )

  ? C ) , M1 M t :

  :^ C M^, : - i, w

  0 i . 8 (,,,), !w 0

  i t ) H) . .

  i t H) ) . (,,,)

  8,0 : ,i y ,Hg

 • 5

  F GF |C F

  ^}H ! 5 : 1

  F GF H (), : 1

  H H , F) ,F 1+ = - !

  5 : 1 H F) , (!

  5)- H () , ^}H , N

  0 8 , H ) (H 1) 8 ?

  , N ()

  --, --,

  , 8) 8

  , 0 0()- 1 1 r

  ( ,N,N,,,,)

  - r (C ! 88 H 88 ) !

  : K ( -C ), , 8i N W S

  ( 1) ( , 0 1 ) H N

 • 6

  0 (H ^ N ) H

  8H 8.

  N>2 ! ' :

  C: F) kKpG:

  N>2 H ,! ' :- H

  ( ) H (B) , C: F) /0 (

  ) k- 1 (- ),KpG: -- /0

  H T () .

  H ( ) N H

  /0-F) B H L (H

  H ) H . /0 (

  HM 2 , v , p B ,/012

  F ( ) ' - . '

  W ` 12 : )

  rMCT \WW !

  M :::

  r /0 C

  rMCT \WW ! ! r

  () , .

 • 7

  H . M :: H

  : @12 8.

  1C r ! ( ::)[email protected] )

  H . ,(r,r,r,r,r,r 0 88 1

  ,, 1 . 84g ) :

  `-! () C \ (-) ())

  M) \ H 2 ,

  8, (>) , ) FF ,W H

  : 8 r ,,, (

  F)) F , , i

  H M) (N ) .

  V .

  Hg i ) Hg H

  C 4 .

  ST! 8 ?:1

  T } 8 B

  M 1 : M

  M C :

  ST! S t , T

  1H H L (2) () 0 .

  . L , . ( H 12

  8) !) 0 . . L p

  1 12 . ,@, 0 1 ,H 0

  ,F,N) .L () --

  2 ,0 K, W

 • 8

  K, 1 r ( ))

  ^ H K. ,,-

  B W 1H , 1 ,

  1, 0 ,(

  , M) s 0 ,

  ) 4 8 1 ,

  4 ) :- )

  S V 1 8

  W L (L ) ) , 2 ()

  ,W ) K, W

  K,W (\)-\ . H

  . ) 1 () W ) .

  M: CB N: G1

  @: : r2: 1:

  8 IMLK 1M

  8 8 VH2 :

  M: CB H 1 C , N:- W

  M ,G1 C G C ( C

  ) . @: : - C @ : 0

  , r2: 1:- H (

  H ) ` - C2 .

  VH2 : - o (C ) o )

  8 IMLK 1M N

  H . 8 . C

 • 9

  H (L) 1 (C) () ) M ,

  ,W @ : ,([email protected],n/0 :)

  ' , M ? N H ,

  H , (1) : H

  , H 12 o .

  1:I 8M p M

  /0\ aM 1

  H 81 5

  CV H:LH:

  1:I H(C-),8M p . p

  o , M ,,, aM 1 -

  /0\ 1 ,- /0\ 1

  8,H- ,81 !)

  ' 8, 5 51 ), CV

  H:LH CC .

  H (C C) N1 C o M,

  , H. .) i C8

  1 /0\ ,H 8 C (C 8)

  . o !) 8 .

  M 4) HC

  1 : \M:

  G8a

  K\ 8 )5C:

 • 10

  1 (V n) '

  , \ (. 2 n )

  ,1- 88 n , G-

  ( H-H ) , .C

  ! ) C12 /0 , C G- ! ),C

  ! - 1H .C F)2

  , C-1- ) , F) ( )

  F) , @2 M , :-C

  1 , F 12 (F : K

  :) \ (M-F 1 ', 1 ) )

  B !v ` ( Mi )

  , /0 N 8

  , 4 . (C )

  , 1 ) , C ) 1

  (1 ) 88 2 .

  M: pp

  HMK8

  /04

  G) 8 H

  M: 1 CC, p,, ,!

  ,C,/0,nB (n), /0(/0)

  12 >H- (CC C H

  >H-) 0 >H- 2 , K

  @N ,p (>H) WH2 ,

  4g : ,W : /0,) : C,) :

  , W G : , W

 • 11

  F^ .HM- H,/0, /0,K

  ) (--!--L-C),>H C 12

  ,8 )) G) ->H^

  , H- , /0 12 ) r H

  12 L, @,8:,,?,11,

  . H 12 C 5 .

  /04 /0B Y ,CC ) C

  H /0 : /0

  H 4 .

  H TH ,G), @ ) , )

  G C 4 ) 0 ! , p) p

  ( p )), (H) 5 )

  , /0 C .

  HM M8

  MN: 88)

  1 H > M>HMH

  !: \ M: B ::

  HM M8 C )

  () : , !: \ M n,

  1g, ' , B

  ' 2 (/0-8F-G ) B , : :@ B:

  ()

  C : ) W F H

  F , )) C4 ()) C), )

 • 12

  ,H5 H 5 ,' : (/0-8F-G)

  1- .

  .5 12

  (i-,@N)-,,IN-,- , /. ) -

  , B ) ,H 8,

  )H . , 'g N\ V1

  , 88 1) g ` ,H \ H ^ -

  , 0 ,0 ,8,M 0 Y

  ,H L I ) Y 8.

  0 () ,8 8,C L ,

  ,C t K )

  , 1 CC N1 , CC ,

  /0\ M t ,\ \

  M (1) C C , N

  0 8 ,

  /0 H H \ () ,H

  , H \ ()

  : ,o \ 8 Q () , \

  C (N) .i B. ,H

  ( s, G- ))

  12 ,^ , ^ .

  4g H ,H r V ,H 8 (8)

  ,\ ,H

  4 ,H , ,

  () 4 N .

 • r /0 ! r

  ),., ( HH 1 0

  8 5

  1>1 8

  11 H

  W ,H : N

  ) ,W

  B , (C

  , `v ,

  ,,,,, 11 ) .

  C M (H /0

  ,(1-C- C) 0

  W . L 1

  13

  /0 ! r , ,

  HH 1 0 )

  8 5

  1>1 8

  C

  11 H . ,H ) o

  H : N ,H B L

  W ,H LM i 8F

  C) ) L r ! )

  11 ) . ,

  H /0) V-)

  0 ,1>F H

  L 1 ( 8

  , ,

  H ) o

  H B L

  H LM i 8F

  )

  .

  i

  1>F H

  8 ) N

 • 14

  CMB>BM K: :

  : V }w: 8MCG MM:

  CMB>B ) , K: M 1 (1>F

  M .),: C , : - H i,

  8MCG MM: - N () L . , ,,,,, .

  i ,

  1M 8\ K B1 1

  :IMN2C M ! >2

  K( ) B 4 , IMN2C N 1B

  , M 1 ,

  H (1>F ) T i

  () W: B 4 o

  , N H ) ( 4) . () B ( ) , () ,

  ()N () H (L ) ) (8F) ,

  .

 • 15

  8F r 11

  1!C V B>>:

  K: ) H1:

  1!C H: B L ( /0 ),

  B>>:- i , H , V -

  8F , B . K: ) 8 H ,

  H B4 (B B4 ) ' .

  H1 H ( >M)( ) W

  N ,W i 1 (1 v 5

  2 ) 1 4 o , H ()

  .

  ) B4 ( 1v) ,W

  W 1 H , W H .

  , (H [email protected]) () (:)) '

  ( - ) : -1 ) (

  ) ' 8F : ,8F B (M

  \ ' s ( ) 1 ,0 B -

  ' )

  r KM

  Cp: \K8H>H

  r r? , KM \- (

  ) i .

  r ! , i (`) ,

  ' 1 ' > . 2 1

  , 5 . ,

 • 16

  ) ,( , )

  , ! , -,, (

  ) , 4 , .

  1>FT >Mk

  F11!V: . H.

  : s8 |C '

  : : M8 !Mp:

  0 : (1>1) (),,,) !

  . H , @

  4 H ,H n .

  11 .5

  C 0 i ,0 r MN (N

  : ), 0 H T ,H N\

  , (MN 0 8 ) 0 ,H

  H 8F ) ,H 8 ()-8) ,H (8F)

  ,H ,H , ,

  B ( ! ,H 8F ) ,\

  M \ ' C (1) ,8F

  \ 1 .

  r-r ! 0 ! , ,

  ,),, , ) , H

  ,

  0 ,N ,

 • 17

  B B 4 () , (! ) H 12

  , 4 : .

  1>1 8 5

  8

  , i , H . L ,H ) L

  H H 11 ,H ,

  ,H BN , : (:

  C) ,H 1 ,! r ) ,

  , ) H ! ) ,

  1:I C C

  K 2 M: MN:

  \`1BC 4 L

  n0 11T1CCC M: 1

  : C r!

 • 18

  i ( H) . ,,,,,,,,,) H

  . )

  1:I C 11 , C i

  r H i ,

  o K 2 M:,- i ,H

  (,,,,,,,,,) . , ( ) MN: - H MNL

  L , \`1BC (:-`-B-C)-) :

  H L L .(

  ) M: 1 () H,

  n0 11T1CCC H L 1>M (L

  )

  i ( 4 ) i

  ,H (,,,,,,,,,) . W L (1) ,

  (L2) (` ) H ,H L 11

  >M , 0 ,H 2 L : ,

  ? K H K.

  :M>B W

  BN :CM:

 • 19

  1C5C:B L

  CFC: F)

  H ( L : H BN

  ,H ^ 1 , L ,H (N) (

  ' BN : 2 ,! BN : )

  1 r ) W)

  ` K888! H>H

  :HMC

  1n @Mp:

  r ) , ) 1 ,

  () , 8i , 8 5 )

  , : ' C 0 ! 5 ,1 '

  @ 8 . r ! :

  H M) ( , ), C ,

  ,\ 8 ( 2) 1 ,\

  C ( N) ) , i ) , ,

  ! ) , 1 ! , t .

  .5

  , , 1 , ,

  ! ,) -L , L i .

  F) ,0 : ' ,

  4 C 5 K.0 W ,

  0 0 ( ) , , ,

  1 , M ) 4 .

 • 20

  0 : BN , ! 8, H

  C,H H )-,H ^ 1 ,H ) )

  , ) \ ,H .

  B : H ).BN > )` @

  .

  0 ! r , , H !

  , o ( o-1>F 2

  F ),o , C ( N) 4 N

  , .

  8 5

  8

  C

  i ,^ L ,

  H ) ,H L , 8 \

  ,H i M ,H L

  , ) W ) ) r !

  ,L : ) C -C 1B ,H N

  H N) L , 1 ,H s B H) , H

  W ,T ) i ,W i

  ,W '2 .

 • 21

  C r ! C BN

  1:I ! C MMHWW

  \2 CMM:

  [email protected] B aV!

  4 yM

  1:I H ! , \ ., [email protected]

  ( 4g 1 HC )

  H , 1) ,H

  , n/0 .(

  s ) H '. , K :

 • 22

  ('. o . 1 ,H

  () W ,(H L W

  ) ,H )

  M: .a ) :

  ?F C F>2

  M: B C

  ?|a 8'8

  H () H : ,

  H , , i V (M)) ,H

  , H : ( ) ,

  N , 4 ,M) C

  1 r } L

  !M ) K N

  1: L H

  N !

  r ! 8 , 8 ,8 5 ,

  ^g , > ,

  ,), N , 8 . )

  , B ( 2) 8,

  M?M!1C

  8H: 1 M:

  T:CCs8 WW

  p8|?V 'pK:

 • 23

  ! ( L2 W ) 8) ),

  ) ()) , ) 8 ,H

  L (! LB ) CC (L : ) W C

  K, o M ,H) (C)) N L p N

  ( 4) p (p-) .

  :k ! B 1

  1))C C

  44MHa'

  G Gs8 .8 .:

  0 : , C:) 5 , ` .

  2 ,0 ) ,W

  ,H '. , - 1 (-IG),s

  H ,s (H) ( ))) '

  W ,H .0 ()

  CF K 0 i ( H

  , ) () N 0 1

  , ) : W g .

  8 8 : M1

  @s8 MN :.:

  :CG \K

  p !: F .

  0 : 1 8 (H 1 M 4

  5 ),H N n ,H /0 > 1 Q

  ,H , p : 8

 • 24

  ,H , H ! 5 ,,

  H ! , ` .

  .5

  K , ) ,0

  V -: , - H 1

  ).( H-1 @N .N\ )

  0 i ,H L ,W

  L C12 8, ! 8,\ M) !

  \ .

  0 ,T , G C12 ,H -

  , W ,H ) : @

  , /01 0 @ .H V

  ' .H ! r , .(L

  )

  0 C ! ,L

  ! 4 8,C ,! H N ,

  !B , )- , 1 !

  (:H2 ) 0 B - 2 .

  C . 0 /0 .

  0 C W C K LH

  , C 0 K .

  0 )-M ( 4 , ) 1

  F) (1 ) 8.

  5

 • 25

  8: 8

  C

  8: i , i i ,H

  . H L , H ) ,W N ,

  L. o Y H W ,H C

  C g ,H )12 C 12

  ,I !2 ) ,H t ,H \

  ,H i ,H ) N )

  , ) N r! ) ,

  o , 8 , , H !

  , F,,, .

  8:T 4 C

  1: I: VC8 )5::

  1 IM >4 H2

 • 26

  VC: !K1

  4 C 8: ( :) ,

  VC (H i) 1: I: VC8 5::- \ W

  :) (5-V : )) WC ) H . i

  ( ) . 1 IM >4 H2 -

  V o N ,

  H, VC: !K1 - o () H

  , o .

  i: () 8: , : i , .

  (\),W :) : ) H ) ,H

  ( L , V ) o

  N , o H ' , H

  () ,

  H!C: C11

  ! H >)CM :

  L: a1 C \KK:

  : C TC:: C::

  H!C: C11 ,

  N ,0 H , ! H >)CM : -

  H(! H ) >V () CM

  (2) , L: a1 C \KK:- , ,

  H H , : C TC:: C::-

  H -C ) C: .(>VH >) 2)

  () H , N

  ,0 H ) .H ()

 • 27

  ,H L H t ,H ,

  T Y ,H ) >) () 2 ,K H -

  C (C! 12 -) G) K .(\ :

  (!) \ : () (C),C ) 1 (W

  ) ' ,H H ,H \

  ,i ,H (C)

  L,,,S(8 H),,,, N .H

  ) N) ) ' )

  CM: : r 1

  ?8 1GC:

  : K V 4 ?

  .\ >C1 :MN1

  CM: : . : >C1 ! \

  ,W ! :MN1 :,N W ) :

  , V N

 • 28

  . (N) : r(?)! (1 ) ,)

  (W2) H , F,,, , N 0

  ) , ! \ ,W H 5 (!

  C:)) W ) @N : (,H) ) H n

  ,H ! ,r ! ,,1

  @N ( ) ) , 1 ( 1 )

  M , 8 1

  1 >H > 8HK:

  8 @ : M:

  L v !Ga

  > 8 : :

  1 >H ', H - ( : ,L

  ' H ! /0,8F,G ( )

  .

  >H 1 ( ) [email protected] 5 :) ,H

  ,H ! C, Lv , -:

  , ,H .s

  .H 1 .

  8: 8 .5

  o ) N ( 8) N

  ,0 i , () > ,0 s

  ,

  0 >? ,H ( 8) ) N

  : ,8 : H 4 ,0

  : : H 8) .

 • 29

  0 BN , (),0 ,F),,1,

  0 : 1B , 12 ,`,,C,BN

  12 ,H BN. 2 ,H

  ,0 ! r r

  , ) (

  >M), , (H ) , @ C:)

  ) , 0 , ,W ,

  , N, . .

  8: 8 5

  @ B

 • 30

  C

  ! \ 1 , \ 2 1! >H

  , : ( ) ) , L H :

  W T , 2 0 : (>H)

  W :) (>H^ : ),K 0

  ) : K. ^) 12 M 4

  (4 I 12) 0 @ : K

  ' r :) : (- ) H

  ) H. g @ ) F) K 0

  : K.

  @ ,0 i

  0 i o i @MN

  g .

  @ KM: :

  .| | VCI

  M: r C!y

  8 N 2 L :>H

  : , : :! , .|

  . L) . r- - r H , I ,

  ) () ) .

  @ N (1 ),H i H ) .

  . : o ,: (: g ),H

  r (!) , t ( H ! ), ,

  1 (@N ) ), N , ),

 • 31

  2, , (>H:) : , C M ,

  5' W , 1 , ) :

  HM : p2 C:

  H?CC C>M

  8M8 /0

  1GMHH

  HM H , p2 p2 , C: ' C:

  B , L ,

  H?CC CC ' )

  (L) , 8M8 8- ' ,

  HF (H ! L ) /0 >? ,

  .

  0 () p 1 ,H CC 0 C

  K, o 8 , () !

  1 W /0 (S ) - C , ,

  1 : , ( p ) 1 , @MN

  ) ,V) L !

  ,W C o () ,0 C : K,W

  ,H L H B ,H) W2 , L

  (-- ),0^ .

  :H N MN:

  @: v : H

  \) 8 C: C:

  ):s8 L

 • 32

  0 : ) : F , 1 @

  ,\ @ /0 ,H

  ! H H K H ) : , ^

  ' , 0 : ::) ,

  : , W2 ,( C W N

  (-L ) ) : :) )

 • 33

 • 34

  MGs1M ::MH

  )W: 82 :

  :IMN:1V8:MB 1:I

  s M

  0 n W H ( ): (:))

  .H W2 ,H N H L2 ,

  N (-) H (-)

  , @ r- H) L C (

  1 : ::) H),H) L (NB

  C ,H ( ) (L) L2 W

  /0]^ H p H s: ! C)

  25 B 1

  ` 1M:M: 8C28

  0 1 1!VH (s) \ 2 (>H) M

  W H ( 1) 5 , (>H) 0

  1 W (0-) ,` 1 : 1

  ,(>H ' H 8 2 )

  >H ,\ L 1 , (

  ) 8 (- W) , .- 1 .

  W :CC

  1 .| 8s\:

  . M: CC)4

 • 35

  H )5 W ,( W - ^ S

  ) i ^-1 ) W ,

  ,0 G 2 C, 1 )

  , .2 , ! ,MN, . )

  L , L -- 0 L .

  n/0 1 1 .0 n/0 0 n/0 HH 1

  0 ! , y L 8,L ,,@

  8,L ) L L,MN MNL,- L

  (0 L ,F,BN) : K),! 0 ) L

  (,H,)

  12 ! C n L L

  (C! ()),L -L,L 1 (M,/0)

  L >H 1,> (C )( !

  \2,L,\!,M)

  L ->H, @ (C! C1,), 1

  L (C),(!),M) (C!)

  L,LL () -- L BNL (C)[email protected],HL F(r),

  L-(/0)- ,(C! C L C )

  r! 2 .

 • 36

  L () 12/0

  H-G ( NL)

  . L . H-

  . ( L)

  n/0 ! (HH,1,) ! 1

  W ((!) + ()) L 8,H ,,@

  ,0L L,NL,L 0 ,F,N) (HH,1,) ,0

  L ) L (0 /0,8F,G 0

  (L M) . H ,, H H 1

  \ , K 0 -- L K.

  1 8F

  5 :

  H B L

  MN: 8 M8

  8F 1 , H , )H 0

  , B 1 , B 1 @ ,

  @ .5 B

  @ , 8F ,0 ,0

  ' V ? , 1 N 0

 • 37

  , 8 Y M ,0 1 C,0

  L \ 1 C \ : ,W

  Lv . ^ . ) G 12 C

  C ,\ C \ ! ,C

  ,H L , 15,,5 1 8.!

  (: ) , ) M >

  , ,@ C @ . !

  r , , - ,

  , ,

  , 2 ( ),) (V F)

  ), N .

  @8 5

  2 (H)

  1 1V 2 C:I

  C M ::)

  ` BK1

  C:: 1

  2 5 , Q ,(

  0 . ) C

  F : @ ) 0 @ ) (0

  ), C:) 5 .

  ! >H : \ ! L2

  B 1 B-C 1 , \ : \

  , I C2 ( . ' 1

  ), 1 B1 ! \ , >H

 • 38

  ) , s 0 M 1 () ) ) ) H

  s: 0 : (L) C' , 1

  (M) ,H L C 12 , 8 12 ,

  ) G N , () 2 .

  ( C12 ,

  4g s: 8 C' )

  1 B

  C

  M i , H t ) ,H i r H (. ) 1 .

  . 8 ,H ) s: H B H. C ,H -N H - ,H /0] ,H ?,N L ,W N , H ) , , t ) ,

  ) W K , ) t ) ,H () ) W > K,W \! : K,0 L , C!12 ,! ! , 2 s: 1B , y p ,s: H ,L i

  M , /0 . ) 1 V -- () L (. L ,,. . ) ( )) L (B) 8 (:) 8( ),` ) s:

  -B ,() 0 C! - 2 K C! F L2 ) H: H ^! ,! /0-/0 ,N -- L () 8 ,s: B .

  r (1 N H L 8) ' o L () H) L (C !) 0 C , ( i ) >HH .

 • 39

  1 o i , M ,:, 8' 0g C: .

  8 ' (:) 8 ,o 8 ! C ? K, L , ,! C 0 C,H C C 8' .8 @ () @ (8') 8.

  N:I TM C M

  8: MN

  1 M B8MrWHW

  w: 8C: MB

  H : (\-) ?

  ( M - Y )) 8 ) (8 /0] ) )

  i (1,\,) , ,W

  N. 1 ,W ) ,( ) H i

  H , ( ) (w: 8C

  MB ) 0 . , (') .(1

  1 (. ) . x =

  . .i y )

  n \ ( L (! W 2)

  (L C r! -), (!B(C)

  12),(! L2 r 2 ,! L2 C 2

  ) !, (L C H

  ,\! 12 \! 4 \! 82 ( L) H .W

  L K1 ) @ r ( 1),C, , (-

  )- ,),,:) )

 • 40

 • 41

  H () - H,, ()

  H,, () -2H,,F) ()-C,H,1H()

  ,nH, C H()@ () \- )

  ( ) - @ L C12 ,H ! >

  (),H C!C (N-r N),H ( . I

  ' ),H \8! ),() ( .

  8 ), ! C ), H ,H M

  `) 12 >) . M ) 8' )

  () 5,N ) 1 ) C

  (!) .

  1 1M: V:

  :MN:1WH1: 1MC

  L 1M: 1 82 M:

  M : 8a5

  H (1) N ,H \

  ( F - ) 1H )

  ,H L (--) () ,W

  M W MM (M) K (W H H M

  K : M , M )

  1 1 .

  N) H , -N H /0]

  ,H ] (s:-)8 /01 ,H ? HH-

  1- ) ! .

  5 k HM: M

 • 42

  p C:2

  1 : CTC:: C::

  12 H [email protected]:

  : ' , M 5 pp ,

  4g : H 2 C, M (M)

  , M) K,(

  , ! \) (

  H ) C12 ^ HH2 ,

  (V ) 8 (.-!) M) ( C! C ) \

  ^ .

  > 8aM :

  [email protected] K:

  1 I: M) )

  : K V>:

  B ( W (V-) VH 2 M ) H -/0 ! , s- () K ( ( ) :1 \ H

  K) 2 ) (Nr) r 0 @, ' ,H - n . /0 K : .

  0 /0 : K, H-H !

  ,1 N L V B (B HC) 1

  ,) 8 L L i : ,

  ! L 8 (C-L,8-!) , s: L,

  C IG .( - @ ) i

  B (0 B K W i 1)

 • 43

  > ) ,L H 1 : , !

  ,( -\8 ! : K, ) ) ()

  ( K) , C ! )

  - : K,! M) 2

  .( i -) :- ) ! 2 (C) .

  1 ), 0 L ) (2) : ' (C 1) '

  ,0 /0 (/0 ) : K. g

  5 .

  C1 : B F

  M V >

  \ K C MN

  5M B1

  0 1 1 K, ! 0 1,C !

  0 C1,8F! 0 ,) ! 0 -, ) 0

  -B 1 K.K 1 .

  1 @H >H

  8 :1

  Q !: 1M11 :

  ^ ^18 88

  ! ,H M ,! H

  ,H ( H V F) ),H

  .

  1 C MN1

 • 44

  : pH2

  8H8

  M8H

  H , N (), : H

  1 , o \ . )

  , ) 8\ H , )

  , /012 (r C

  )

  T 1 M

  Q1 1812

  > H

  MN: '

  H: H H ,(. H)

  ,H. p , MN) , ) ,

  12 ) , @ ) ()

  C ( !v),MN

  - ,C 8 ( ) .

  1 : 8 !:

  yH L 2

  Q1p >8

  I C H M

  H: ( : ) H

  ! (!) , ) ^ , M) (L) ,

 • 45

  p . y .(0 L : K)

  M , H )

  (H ) ), C-C

  )./012 . -MN- (

  \!-> ([email protected]), n (MN-- 1)

  H L (-r) 12 H , L )

  ! C , 1

  .

  1:M C 1 K

  HC :12

  >k /0C C > F 'M

  >:T r8 .H

  H: C 1 , , H

  , : @ (: @ ),) 0

  /0),:,,[email protected] ,! \ K.

  ), ! 1 r 1 ( F) 1H ,0 1

  n, ! ),0 L : K 0 C L

  L !H !B ,) )

  ,K 0 H : K, 1 1

  V) L [email protected] 4 .

  1 .5

  1 MN ,H : 1 , 1

  , MNr ,H MN H (B-C)

  , N 12 , /0] '

  .H ] 8 (:) , H ,H ) ! ?

 • 46

  F) 1H , L 8 '

  (1 ) ,H M (L : L) W 1 .

  WL12 8, 51B .

  . N 1 , MN :

  ( !v ) . C ! ' . @

  (@[email protected] s: @ )

  ? MN (1 ) H

  L 5 ) ,H B1 (C) s: ,

  s: M C ( [email protected] H .)

  C

  ! |:

  @H ! C .H

  /0\1 : 8 ::1

  CHC2 5

  W : (! H12 ), (

  B H ) W : (B) ! \ W ,Hg H

  2 ! C t

  ` ) ! /0K\ (> ) 1 .( W2 H

  /0] H - B )

  CH C C p )

  :H } 8HM212

  /0T: C: C 5 )5

  M.TM2 y p.

 • 47

  C !- ) C (1,, C) 2 (W

  /0 K) \ ' ,H

  p, o 8 ) W2 CH 1

  C,\ G ! .

  H ) :

  . : 1C

  :F M2 MN

  BK :

  1 1 C ()),C()

  :,C ()) `M 1 L 2 ,

  1 12 ) F 1

  L C C .

  :) W B W B : ,H HK

  C 1 1 1 L C12

  >1 \,01 1 1

  . \.

  . C H )

  H M 8 )

  \\ 1: Mk

  K8 /0441

  CH C () C

  ! ),H , H 1

  1 \ 5 , F H o

 • 48

  ,H C! ' \ B @ 5 .

  C C .

  @H H :

  )B

  M . .

  HMKL: M Q:

  2 @ 5 M

  (H) 1 5

  s M: 11

  [email protected] :a 5

  BK

  M11`F )H

  B : ! Q @ 5 @

  :, 5 ,B H ' F

  .

 • 49

  5