shivji ke aarti.doc

22
Shivji ke Aarti Jai Shiv onkara, Prabhu jai Shiv onkara, Brahma Vishnu Sadashiv ardhangi dhara Om Har Har Mahadev..… Ekanan, chaturanan, panchanan raje, Hansasan GarudaSan Vrishvahan saje Om Har Har Mahadev..… Do bhuj, charu chaturbhui dashmukh ati sohe, Tinon rup nirakhte tribhuvan janmohe Om Har Har Mahadev..… Akshyamala banamala mundmal dhari, Chandan mrigmad sohai, bhale shubhkari Om Har Har Mahadev..… Shvetambar Pitambar Bagambar ange, Brahmadik Sankadik Pretadik sange

Upload: ganeshorcrd

Post on 25-Oct-2015

31 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

devotional song

TRANSCRIPT

Page 1: Shivji ke Aarti.doc

Shivji ke Aarti

Jai Shiv onkara, Prabhu jai Shiv onkara,Brahma Vishnu Sadashiv ardhangi dhara

Om Har Har Mahadev..… 

Ekanan, chaturanan, panchanan raje,Hansasan GarudaSan Vrishvahan saje

Om Har Har Mahadev..… 

Do bhuj, charu chaturbhui dashmukh ati sohe,Tinon rup nirakhte tribhuvan janmohe

Om Har Har Mahadev..… 

Akshyamala banamala mundmal dhari,Chandan mrigmad sohai, bhale shubhkari

Om Har Har Mahadev..…

Shvetambar Pitambar Bagambar ange,Brahmadik Sankadik Pretadik sange

Om Har Har Mahadev..…

Kar madhye kamandalu au trishul bhari,

Page 2: Shivji ke Aarti.doc

Sukhkari dukhahari jagpalankari

Om Har Har Mahadev..…

Brahma Vishnu Sadashiv janat aviveka,Pranavakshar men shobhit ye tinon eka

Om Har Har Mahadev..…

Trigun swami ji ki arti jo koi nar gaveKahat Shivanand swami man vanchhit phal pave,

Om Har Har Mahadev..…

Shivji ke Aarti And Meaning

Page 3: Shivji ke Aarti.doc

Jai Shiv onkara, Prabhu jai Shiv onkara,Brahma Vishnu Sadashiv ardhangi dhara

Om Har Har Mahadev..… 

Glory be to Shiva who is Om and is represented by Omkara .. Shivalinga. Hey Shiva! Hey Omkara! Hey Prabhu! Glory be to You. May Brahma, Vishnu and other devatas who are forever pleasant, along with Mahadeva remove my problems.

Ekanan, chaturanan, panchanan raje,Hansasan GarudaSan Vrishvahan saje

Om Har Har Mahadev..… 

Hey Shiva Ji, you are Brahma; you are Vishnu and you are Shiva. You being the absolute, true being, consciousness and bliss you fill all these roles. You are so charming as Vishnu, with one face, as Brahma with four and as Shiva, with five. As Brahma you sit on the swan, as Vishnu you sit on garuda .. an eagle-like bird .. and as Shiva you ride on Nandi .. a sacred bull. Hey Shiva Ji, do relieve me of my difficulties.

Do bhuj, charu chaturbhui dashmukh ati sohe,Tinon rup nirakhte tribhuvan janmohe

Om Har Har Mahadev..…

You are enchanting in the three worlds to all those who perceive you with two arms, as Brahma or four arms, as Vishnu or with ten arms as Shiva. Hey Omkara rid me of my distress.

Page 4: Shivji ke Aarti.doc

Akshyamala banamala mundmal dhari,Chandan mrigmad sohai, bhale shubhkari

Om Har Har Mahadev..…

Wearing garlands of rudraksa (seeds of the Elcocarpus ganitrus tree used for making rosaries), wild flowers and a third of skulls and your forehead glistening with chandan (sandal paste) and kasturi (musk), hey Shiva Ji destroy my problems.

 

Shvetambar Pitambar Bagambar ange,Brahmadik Sankadik Pretadik sange

Om Har Har Mahadev..…

Hey Shiva Omkara, dressed in white and yellow silk and wearing a tiger skin and surrounded by Brahma and devatas, Sanaka and other rishis and bhutas and prates (goblins and ghosts), heed my prayer and remove my difficulties.

 

Kar madhye kamandalu au trishul bhari,Sukhkari dukhahari jagpalankari

Om Har Har Mahadev..…

Page 5: Shivji ke Aarti.doc

Hey Mahadeva Omkara, you hold the kamandal ... goblet ... as a sanyasin in one hand and a trisul .. trident .. in the other and yet, it is you who are the bestower of happiness and the remover of all distress and it is you who sustain the whole world. Hey Mahadeva Omkara! I pray do relieve me of all distress.

Brahma Vishnu Sadashiv janat aviveka,Pranavakshar men shobhit ye tinon eka

Om Har Har Mahadev..…

Hey Shiva Omkara! Brahma, Vishnu and Shiva are seen separately and as individuals by some but they are, OM, all in just One ...Divine Trinity. Hey Omkara,I pray to rid me of my troubles.

 

Trigun swami ji ki arti jo koi nar gaveKahat Shivanand swami man vanchhit phal pave,

Om Har Har Mahadev..…

Whosoever sings this arti dedicated to Shri Shiva Ji, the master of the three gunas .. sattva, rajas and tamas .. will receive fulfilment of his heart's desire. So says Swami Sivananda. Shri Shiva Ji, do accept my humble prayer and protect me from difficulties.

 

Page 6: Shivji ke Aarti.doc

Shiv Chalisa

Doha

Jai Ganesh Girija suvan, Mangal mul sujanKahit Ayodhya das tum, dev abhay vardan

Jai Girijapati din dayala,sada karat santan pritpala.

Bhol chahdrama sohat nike,kanan kundal nag phani ke.

Ang gaur, shir gangabanae,mundamal tan chhar lagae.

Vastra khal bagambar sohe,chhavi ko dekh nag muni mohe.

Maina matu ki havai dulari,bam ang sohat chhavi niyari.

Kar men trishul sohat chhavi bharikarai sada shatrun shahkari.

Nandi Ganesh sohain tahan kaise,

Page 7: Shivji ke Aarti.doc

sagar madhya kamal hai jaise.

Kartik shyam aur ganarau,ya chhavi ko kahi jat na kau.

Devani jab hi ai pukara,tabahin dukh Prabhu ap nivara.

Kiya upadrav Tarak bhari,devani sab mili turnahin juhari.

Turant shadanan ap pathayo,lay nimesh mahin mari girayo.

Ap jaladhar asur sanhara,suyash tumhara vidit sansara.

Tripurasur sang yudh machai,sabahin kripa kari linh bachai.

Kiya tapahin Bhagirath bhari,purve pratigya tasu purari.

Davan manan tum sam kou nahin,sevak ustuti karat sadai.

Page 8: Shivji ke Aarti.doc

Ved nam mahima tab gai,akath anadi bhed nahin pai.

Pragateu dadi-manthan te jvala,jare surasur bahe bihala.

Dindayal tahan kari sahai,Nilkanth tab nam kahai.

Pujan Ramchandra jab kinha,jit ke Lanka Vibhishan dinha.

Sahas kamal men ho rahe dhari,kinha pariksha tabahi purari.

Ek kamal prabhu rakhyau gohi,kamal nayan pujan chahan soi.

Kathin bhakti dekhi Prabhu Shankar,bhaye prasan diye ichhatvar.

Jai Jai Jai Anant avinasikarat kripa sab ke ghat vasi.

Dushat sakal nit mohi satavaen,bhramat rahe mohi chain na avaen.

Page 9: Shivji ke Aarti.doc

Trahi trahi main nath pukarun,yahi avasari mohi, ani ubaro.

Lai trishul shatruni ko maro,sankat se mohe ani ubaro.

Mata pita bhrata sab hoi,sankat men puchhat nahin koi.

Svarmi ek hai as tumhariai haranu ab sankat bhari.

Dhan nirdhan ko det sadai,jo koi jancha so phal pahin.

Ustuti kehi vidhi karaun tumharishamahu nath ab chuk hamari.

Shahkar ho sankat ke nashan,vighna vinashan mangal karan.

Yogi yati muni dhyan lagavain,sharad Narad shish nivavain.

Namo, namo jai namo Shivaye,

Page 10: Shivji ke Aarti.doc

sur Brahmadik par na paye.

Jo yah path kare man lai,tapar hot hain Shambhu sahai.

Rinya jo koi ho adhikari,path kare so pavan-hari.

Putra ho na ichchha kari koi,nishchai Shiv prasad te hoi.

Pandit triyodashi ko lavain,dhyan purvak horn karavain.

Tryodashi vrita kare hamesh,tan nahin take rahe kalesh.

Dhup dip naived chadhavai,Shankar sanmukh path sunavai.

Janam Janam ke pap nashavai,ahtvas Shivpur men pavai.

Kahe Ayodhya as tumhari,jan sakal dukh harahu hamari.

 

Page 11: Shivji ke Aarti.doc

Shiv Chalisa With Meaning

 

Jai Ganesh Girija suvan, mangal mool sujan,Kahati Ayodhyadas tum, deu abhaya vardan.

Hail Lord Ganesh, son of Girija, who is supremely wise and the start of all auspicious events.Ayodhyadas asks you,to grant him the boon of safety and security.

Jai Girijapati deen dayala,Sada karat santan pratipala.

Hail Girijapati (Shiv, husband of Girija.  Girija means mountain, referring to Mt. Kailash, where Lord Shiv is supposed to reside.), the ever kind lord, Who alwayslooks after and protects his devotees.

Bhal chandrama sohati neeke,Kanan kundal nag phani ke.

He has the moon upon his forehead, and in his ears, instead of rings, he has the serpents coiling around.

Ang gaur shiv ganga banai,Mundamal tan kshar lagai.

He is fair complexioned with the divine river, Ganga, flowing from his crown, aroundhis neck, he has a necklace of severed heads and his body is smeared with ash.

Page 12: Shivji ke Aarti.doc

Vastra khal baghambar sohe,Chhavi ko dekh nag muni mohe.

He wears the skin of a panther tied around his waist, looking at his charming view, the serpents and high sages get enchanted.

Maina Matu ki priya dulari,Bam ang rajat Shiv pyari.

The beloved daughter (referring to Parvati) of Maina is sitting on his lap at his left side, She is supremely dear to Lord Shiv.

Kar men soha trishul ati bhari,Karahi sada shatrun samhari.

He carries a heavy trident in his hand, with which he slays the enemies forever.  

Nandi Ganesh soh tanha kaise,Manas madhya kamal hon jaise.

With him are Nandi (the bull) and Lord Ganesh, looking as beautiful as lotus flowers blooming in Mansarovar lake.

Kartik shyam aur gana rauo,Ya chhavi barnat bane na kauo.

He has with him dark complexioned Kartikeya and Ganesh (his sons), no one iscapable to describe the full spectacle.

Devan jab hee aai pukara,Tabahin dukh prabhu ap nivara.

Page 13: Shivji ke Aarti.doc

Whenever the celestials (devas) faced problems and came to you, You always solved the problems and provided succour to them.

Keen upadrava tarak bhari,devan sab mili tumhari pukari.

When the demon Tarak wrought havoc, the celestials all called to you help.  

Turat shadanan ap pathayo,Luv nimesh mahi mar girayo.

Then you immediately sent Sadanand (the six faced Kartikeya), Who, within no time at all, destroyed the demon.

Ap Jallandhar asur sanhara,Suyash tumhar vidit sansara.

You also slayed the demon, Jallandhar, Your glory is well known to the world.

Tripurasur sang yuddha machayi,sabahin kripa kari leen bachayi.

By fighting and killing the Demon Tripurasur, You forgave everybody and saved the Gods.

Keenha tap Bhagirath bhari,Purahi pratigya tasu purari.

King Bhagirath 1 had performed a rigorous penance, And by you grace, you fulfilled his wishes.

Darpa chhod Ganga tab ayee,Sewak astuti karat sadaee.

Page 14: Shivji ke Aarti.doc

Because of this, Ganga (the river), left her abode and came to earth, That is why your devotees always sing your praise.

Ved naam mahima tav gayaee,akath anadi bhed nahin payee.

The Vedas had tried to describe your glory but the same is beyond explanation,It is impossible to fathom your full glory.

Pragati udadhi manthan te jwala,Jare surasur bhaye bihala.

The sea churning 2 had produced such a dreadful poisonous flame, Which scared both the Gods and demons.

Mahadeva tab kari sahayee,Neelkantha tuv nam dharayee.

The, Great God, you came to their rescue and drank the poison, Which stayed in your throat, making it blue, hence you are called Neelkanth (Blue throated one)

Poojan Ramchandra jab keenha,Lanka jeet Vibhishan deenha.

When Lord Ram 3 worshipped you, You gave him victory over Lanka and made Vibhishan (Ravan's brother) it's king.

Sahas kamal arpanahi vichari,Keenha pareeksha tabahi purari.

During this worship, Lord Ram decided to offer you a thousand lotus flowers, then to assess his firmness of faith, you decided to test him.

Page 15: Shivji ke Aarti.doc

Ek kamal Prabhu rakheu goyee,Kamal nayan poojan chahin soyee.

Lord, you decided to hide one of the flowers, not finding it, Lord Ram substituted his lotus like eye for it.

Kathin bhakti dekhi Prabhu Shankar,Bhaye prasanna deya icchhit var.

Lord Shanker was pleased with His (Ram's) steadfast devotion, You granted Him the desired boon (of slaying Ravaana).

Jai Jai Jai, Ananta Avinasi,Karat kripa sab ke ghatvasi.

Hail to thee, O Infinite and Indestructible Lord, shower your grace on everybody, O Omniscient one.

Dushta sakal mohi nitya satavan,Bharmita rahe man chain na aven.

I am always troubled by wicked people, this makes me distressed with no peace of mind.

Trahi trahi main nath pukaro,Yeh avasar mohi, ani ubaro.

Getting distressed, I pray to you, Lord Shanker, O Lord, help me in these troubled times.

Lai trishool shatrun ko marau,Sankat se mohi ani unarau.

Come with your trident and slay my enemies and free me from my problems.  

Page 16: Shivji ke Aarti.doc

Mata pita bhrat sab hoi,Sankat mein poonchat nahi koi.

Although I have my mother, father, brothers and family, Yet in times of trouble, nobody offers me help.

Swami ekahi aas tumhari,Ai harahu sab sankat bhari.

O Lord, you are my only hope, O Master, please come and take away this heavy burden (problems).

Dhan nirdhan kon det sadaee,Arat jan ki peer mitaee.

You give wealth to the poor, and you wipe away their difficulties.  

Astuti kehi vidhi karahu tumhari,Shambunath ab tek hamari.

I do not know of any other way to seek your help from my problems, Hey, Shambunath, listen to my prayer now.

Shanker ho sankat ke nashan,Vighna vinasan mangal karan.

Shankar, you are the destroyer of problems, please be the root of my happiness and welfare

Yogi yathi muni dhyan lagaye,Sharad Narad Sheesh navavahin.

Page 17: Shivji ke Aarti.doc

All the sages and yogis meditate on you, Saraswati (Goddes of Wisdom), Narad (son of Brahma) and the seers bow in reverence to you.

Namo namo jab namah Shivaye,Sur brahmadik par na paye.

I now chant your name, "Om Namah Shivaye", neither Brahma not all Gods could fathom your entire glory.

Jo yeh path kare man layee,To kon hot hain shamboo sahayee.

Whoever reads this prayer with utmost devotion, shall definitely be helped by Lord Shamboo, without any doubt.

Putra na ho, ichha kare koi,Nishchaya Shiv prasad se hoi.

Anybody without a son who prays to you, Will definitely be blessed with one by Lord Shiva.

Pandit triyodashi ko lave,Dhyan poorvak hom karave.

The devotees should get a priest to perform  yagna (prayer) on the 13th lunar day of the fortnight and with full attention and devotion, one must pray to Lord Shiva to get their wishes fulfilled.

Triyodashi vrita kare hamesha,Tan nahi take rahe kalesha.

Whoever fasts on the thirteenth day of the lunar fortnight, gets peace of mind and a healthy body.

Page 18: Shivji ke Aarti.doc

Dhoop deep naivedya chadhavahi,Shanker sanmukha path karavahi.

With a lighted lamp, incense and other payer material, one should worship before an idol of Lord Shiva with full devotion.

Janam Janam ki pap nasavahin,Antawas shivpur men pavahin.

A devotee of Shiv will have all the sins (karmas) of all his births wiped away,and in the end, he will live happily in the kingdom of Lord Shiva.

Hey Shankar hai aas tumhari,Dukh peera ab harahu hamari.

O Lord Shanker, you are my only hope, now please end all my pains and worries.  

  1. This refers to the time when the earth was faced with a severe drought.  The then ruling King Bhagirath

performed a powerful penance for water to come to earth.  The only hope was for the river Ganga to come down to earth from heaven.  But the force of her was such that the realm would be destroyed.  The only God who could control her descent was Lord Shiva, who trapped her in his hair.  Hence in all images of Lord Shiva, we see the river Ganga flowing from his hair. 

2. At the time of creation, certain powers were required by the Gods.  The only way to get those powers was to churn the ocean of creation.  As this churning was too great for even the Gods to perform, they enlisted the help of the demons.  Before they could get the powers, the churning would release a poison that would destroy all the Gods, demons and the universe.  Lord Shiv agreed to swallow this poison as only he had the power to do so.  When the poison appeared, he swallowed the same.  But his spouse, Goddess Parvati, fearing that her husband would die of the poison, held his throat, preventing the poison from going down any further.  Hence, the poison stayed in his throat, making it the colour of dark blue. 

Page 19: Shivji ke Aarti.doc

Ravan was a great devotee of Lord Shiva, and Shiva had blessed him that he could not be destroyed.  Lord Ram knew of this, and he knew that the only solution was to pray to Lord Shiva to rescind that boon given to Ravan so that Lord Ram could kill Ravan.  (This is from The Ramayana)  Lord Shiva is one of The Gods of the trinity of Gods, which  The Hindus believe in, the other two being Brahma and Vishnu.  He is known as the destroyer, and destroys the world and the end of all the four Yugs (the four yugs last for 6,480,000 years) for creation to start afresh.  He is a unique god in the entire godheads of Hindu belief and is incomparable with any other God.  He is moody, free of inhibitions, easy to please, protector of the down trodden, and has the power to alter the laws of destiny.  He is Mahakaal, who destroys and dissolves everything into nothingness.  But as Shankara, he also reproduces that which has been destroyed and dissolved.  His symbol of phallus symbolises this reproductive power. This prayer (chalisa) praises the Lord Shiva and asks for His help in removing all the problems from the devotee’s life.  It is suggested that you focus your mind on Lord Shiva or His  idol or Moortee or image and say this prayer.