shri durvasa maharshi pranita .. shri lalita stava ratnam ... · pdf filechakre.atra...

Click here to load reader

Post on 05-Feb-2018

284 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ShrI durvAsa maharShi praNIta .. shrI lalitA stava ratnam.h ..(AryA dvishatI)

  vande gajendravadana.n vAmAN^kArUDha vallabhAshliShTam.h .

  kuN^kuma parAgashoNa.n kuvalayinI jAra korakApIDam.h .. 1 ..

  sa jayati suvarNashailaH sakalajagachchakra saN^ghaTita mUrtiH .

  kA~nchana niku~njavATI kandalamarI prapa~ncha sa.ngItaH .. 2 ..

  harihaya nairR^itamAruta haritAmanteShvavasthita.n tasya .

  vinumaH sAnu tritaya.n vidhihari gaurIsha viShTapAdhAram.h .. 3 ..

  madhye punarmanohara ratnaruchistabaka ra~njita digantam.h .

  upari chatuH shata yojanamuttaN^ga shrR^iN^ga puN^gavamupAse .. 4 ..

  tatra chatuH shata yojana pariNAha.n devashilpinA rachitam.h .

  nAnA sAlamanoj~ne namAmyaha.n nagaramAdi vidyAyAH .. 5 ..

  prathama.n sahasrapUrvaka ShaTshata sa.nkhyAka yojana.n paritaH .

  valayIkR^ita svagAtra.n varaNa.n sharaNa.n vrajAmyayo rUpam.h .. 6 ..

 • tasyottare samIraNa yojanadUre taraN^gitachchhAyaH .

  ghaTayatu muda.n dvitIyo ghaNTAsvana sAra nirmitaH sAlaH .. 7 ..

  ubhayorantara sImanyuddAma bhramara ra~njitodAram.h .

  upavamanamupAsmahe vayamUrIkR^ita mandamAruta syandam.h .. 8 ..

  AliN^gya bhadrakALI mAsInastatra harishilAshyAmAm.h .

  manasi mahAkAlo me viharatu madhupAna vibhramannetraH .. 9 ..

  tArttIyIko varaNastasyottara sImni vAtayojanataH .

  tAmreNa rachita mUrtistanutAdA chandratAraka.n bhadram.h .. 10 ..

  madhye tayoshcha maNimaya pallavashAkhA prasUna pakShmalitAm.h .

  kalpAnokahavATI.n kalaye makaranda paN^kilAvAlAm.h .. 11 ..

  tatra madhumAdhavashrI taruNIbhyA.n taraladR^ikchakorAbhyAm.h .

  AliN^gito.avatAnmAmanisha.n prathamarturAttapuShpAsraH .. 12 ..

  namata taduttarabhAge nAkipathollaN^ghishrR^iN^ga sa.nghAtam.h .

  sIsAkR^iti.n turIya.n sitakiraNAloka nirmala.n sAlam.h .. 13 ..

 • sAladvayAntarAle saralAlikapotachATu subhagAyAm.h .

  santAnavATikAyA.n sakta.n cheto.astu satatamasmAkam.h .. 14 ..

  tatra tapanAdi rUkShaH sAmrAj~nIcharaNa sAndritasvAntaH .

  shukra shuchishrI sahito grIShmarturdishatu kIrtimAkalpam.h .. 15 ..

  uttarasImani tasyonnata shikharotkampi hATaka patAkaH .

  prakaTayatu pa~nchamo naH prAkAraH kushalamAra kUTamayaH .. 16 ..

  prAkArayoshcha madhye pallavitAnyabhR^ita pa~nchamonmeShA .

  harichandanadruvATIharatAdAmUlamasmadanutApam.h .. 17 ..

  tatra nabhashrI mukhyaistaruNI vargaiH samanvitaH paritaH .

  vajrAdR^ihAsa mukharo vA~nchhApUrti.n tanotu varShartuH .. 18 ..

  mArutayojanadUre mahanIyastasya chottare bhAge .

  bhadra.n kR^iShIShTa ShaShThaH prAkAraH pa~nchalohadhAtumayaH .. 19 ..

  anayormadhye sa.ntatamaN^kUraddivya kusuma gandhAyAm.h .

  mandAra vATikAyA.n mAnasamaN^gIkarotu me vihR^itim.h .. 20 ..

 • tasyAmiShorjalakShmI taruNIbhyA.n sharadR^ituH sadA sahitaH .

  abhyarchayansa jIyAdambAmAmodameduraiH kusumaiH .. 21 ..

  tasyarShi sa.nkhyayojanadUre dedIpyamAna shR^iN^gaughaH .

  kaladhauta kalitamUrtiH kalyANa.n dishatu saptamaH sAlaH .. 22 ..

  madhye tayormarutpatha laN^ghithaviTapAgra virutakalakaNThA .

  shrIpArijAtavATI shriyamanisha.n dishatu shItaloheshA .. 23 ..

  tasyAmatipriyAbhyA.n sahakhelansahasahasya lakShmIbhyAm.h .

  sAmanto jhaShaketorhemanto bhavatu hemavR^iddhyai naH .. 24 ..

  uttaratastasya mahAnudbhaTa hutbhukshi svAruNaH mayUkhaH .

  tapanIya khaNDarachita stanutAdAyuShyamaShTamo varaNaH .. 25 ..

  kAdambavipinavATImanayormadhyabhuvi kalpitA vAsAm.h .

  kalayAmi sUnakoraka kandalitAmoda tundilasamIrAm.h .. 26 ..

  tasyAmati shishirAkR^iti rAsInastapatapasya lakShmIbhyAm.h .

  shivamanisha.n kurutAnme shishirartuH satata shItaLa digantaH .. 27 ..

 • tasyA.n kadambavATyA.n tatprasavAmodamilita madhugandham.h .

  saptAvaraNa manoj~na.n sharaNa.n samupaimi mantriNI sharaNam.h 28 ..

  tatrAlaye vishAle tapanIyArachita tarala sopAne .

  mANikya maNDapAntarmahite si.nhAsane maNIkhachite .. 29 ..

  bindu tripa~nchakoNa dvipanR^ipa vasuvedadala kurekhADhye .

  chakre sadA niviShTA.n ShaShThyaShTatri.nsha dakShareshAnIm.h .. 30 ..

  tApi~nchhamechakAbhA.n tAlIdalaghaTita karNatATaN^kAm.h .

  tAmbUlapUritamukhI.n tAmrAdhara bimba dR^iShTadarahAsAm.h .. 31 ..

  kuN^kuma paN^kiladehA.n kuvalaya jIvAtu shAvakAvata.nsAm.h .

  kokanada shoNacharaNA.n kokila nikvANa komalAlApAm.h .. 32 ..

  vAmAN^gagalitachUlI.n vanamAlya kadambamAlikAbharaNAm.h .

  muktAlalanti (kAnti) kA~nchitamugdhAlikamilitachitrakodArAm.h .. 33 ..

 • karavidhR^ita kIrashAvaka kalaninada vyakta nikhila nigamArthAm.h .

  vAmakucha saN^givINAvAdana saukhyArdhamIlitAkShiyugAm.h .. 34 ..

  ApATalA.nshukadharA.n AdirasonmeShavAsita kaTAkShAm.h .

  AmnAya sAra gulikA.n AdyA.n sa.ngItamAtR^ikA.n vande .. 35 ..

  tasya cha suvarNa sAlasyottaratastaruNa kuN^kumachchhAyaH .

  shamayatu mama sa.ntApa.n sAlo navamaH sa puShparAgamayaH .. 36 ..

  anayorantaravasudhAH praNumaH pratyagra puShparAgamayIH .

  si.nhAsaneshvarImanuchintana nistandra siddha nIrandhrAH .. 37 ..

  tatsAlottaradeshe taruNa japAkiraNa dhoraNI shoNaH .

  prashamayatu padmarAga prAkAro mama parAbhava.n dashamaH .. 38 ..

  antara bhUkR^itavAsAnanayorapanIta chittavaimatyAn.h .

  chakreshI padabhaktA.nshchAraNa vargAnaharnisha.n kalaye .. 39 ..

  sAraN^gavAhayojanadUrE.asa.nghaTita ketanastasya .

  gomedakena rachito gopAyatu mA.n samunnataH sAlaH .. 40 ..

 • vapradvayAntarorvyA.n vaTukairvividhaishcha yoginI bR^indaiH .

  satata.n samarchitAyAH sa.nkarShiNyAH praNaumi charaNAbjam.h .. 41 ..

  tApasayojanadUre tasya samuttuN^gaH gopuropetaH .

  vA~nchhApUrtyai bhavatAdvajramaNI nikara nirmito vapraH .. 42 ..

  varaNadvitayAntarato vAsajuSho vihita madhurasAsvAdAH .

  rambhAdi vibudhaveshyAH rachayantu mahAntamasmadAnandam.h .. 43 ..

  tatra sadA pravahanti taTinI vajrAbhidhA chira.n jIyAt.h .

  chaTulormi jAlanR^ityatkalaha.nsIkulakalakvaNitapuShTA .. 44 ..

  rodhasi tasyA ruchire vajreshI jayati vajrabhUShADhyA .

  vajrapradAna toShita vajrimukha tridasha vinuta chAritrA .. 45 ..

  tasyodIchyA.n hariti stabakita suShamAvalIDha viyadantaH .

  vaiDhUryaratna rachito vaimalya.n dishatu chetaso varaNaH .. 46 ..

  atimadhyame tayoH punarambAcharaNAvalambita svAntAm.h .

 • kArkoTakAdi nAgAnkalayAmaH ki.n cha balimukhAndanujAn.h .. 47 ..

  gandhavaha sa.nkhya yojanadUre gaganordhva jAN^ghikastasya .

  vAsavamaNi praNIto varaNo vardhayatu vaiduShI.n vishadAm.h .. 48 ..

  madhyakShoNyAmanayormahendranIlAtmakAni cha sarA.nsi .

  shAtodarI sahAyAnbhUpAlAnapi punaH punaH praNumaH .. 49 ..

  AshukayojanadUre dUre tasyordhva.n kAntidhavalita digantaH .

  muktAvirachitagAtraH muhurasmAka.n mude bhavatu vapraH .. 50 ..

  AvR^ittyoradhimadhya.n pUrvasyA.n dishi purandaraH shrImAn.h .

  abhramuviTAdhirUDhaH vibhramamasmAkamanishamAtanutAt.h .. 51 ..

  tatkoNe vyajana sruktomara pAtrasruvAnna shaktidharaH .

  svAhA svadhAsametaH sukhayatu mA.n havyavAhanaH suchiram.h .. 52 ..

  dakShiNadigantarAle daNDadharo nIlanIradachchhAyaH .

  tripura padAbja bhakta.n stirayatu mama nikhila me ha.nsA.n nikaram.h .. 53 ..

 • tasyaiva pashchimAyA.n dishi dalitendIvara prabhAshyAmaH .

  kheTAsi yaShTidhArI khedAnapanayatu yAtudhAno me .. 54 ..

  tasyA uttaradeshe dhavalAN^go vipulajhaSha varArUDhaH .

  pAshAyudhAttapANiH vidalayatu pAshajAlAni .. 55 ..

  vande taduttara haritkoNe vAyu.n chamUrUvaravAham.h .

  korakita tatvabodhAngorakSha pramukha yogino.api muhuH .. 56 ..

  taruNIriDA pradhAnAstisro vAtasya tasya kR^itavAsAH .

  pratyagrakApi shAyanapAna paribhrAnta lochanAH kalaye .. 57 ..

  talloka pUrvabhAge dhanada.n dhyAyAmi shevadhikulesham.h .

  apimANibhadramukhyAnambA charaNAvalambito yakShAn.h .. 58 ..

  tasyaiva pUrva sImani tapanIyA rachita gopure nagare .

  kAtyAyanI sahAya.n kalaye shItA.nshukhaNDa chUDAlam.h .. 59 ..

  tatpuruShoDashavaraNasthalabhAjastaruNa chandrachUDAlAn.h .

  rudrAdhyAye paThitAnrudrANI sahacharAnbhaje rudrAn.h .. 60 ..

 • pavamAnasa.nkhya yojanadUre bAlatR^iNmechakastasya .

  sAlo marakatarachitaH sa.npadamachalA.n shriya.n cha puShNAtu .. 61 ..

  AvR^iti yugmAntarato haritamaNI nivaha mechake deshe .

  hATakatAlI vipina.n hAlAghaTaghaTita viTapamAkalaye .. 62 ..

  tatraiva mantriNIgR^ihapariNAha.n taralaketana.n sadanam.h .

  marakatasaudhamanoj~na.n dadyAdAyUShi daNDanAthAyAH .. 63 ..

  sadane tava harinmaNi sa.nghaTite maNDape shatastambhe .

  kArtasvaramayapIThe kanakamayAmburuha karNikA madhye .. 64 ..

  bindu trikoNa vartula ShaDasra vR^ittadvayAnvite chakre .

  sa~nchAriNI dashottara shatArNa manurAjakamalakalaha.nsI .. 65 ..

  kolavadanA kusheshayanayanA kokAri maNDita shikhaNDA .

  sa.ntaptakA~nchanAbhA sandhyAruNa chela sa.nvR^ita nitambA .. 66 ..

  halamusala shaN^khachakrAN^kushapAshAbhayavara sphurita hastA .

  kUla.nkaShAnukampA kuN^kumajambAlitastanA bhogA .. 67 ..

 • dhUrtAnAmatidUrA vArtAsheShAvalagna kamanIyA .

  ArtAlI shubhadAtrI vArtAlI bhavatu vA~nchhitArthAya .. 68 ..

  tasyAH parito devIH svapneshyunmattabhairavImukhyAH .

  praNamata jambhinyAdyAH bhairava vargA.nshcha hetuka pramukhAn.h .. 69 ..

  pUrvokta sa.nkhyayojanadUre pUyA.nshu pATalastasya .

  vidrAvayatu madArti.n vidrumasAlo vishaN^kaTadvAraH .. 70 ..

  AvaraNayormaharnishamantara bhUmau prakAshashAlinyAm.h .

  AsInamambujAsanamabhinava sindUragauramahamIDe .. 71 ..

  varaNasya tasya mArutayojanato vipulagopuradvAraH .

  sAlo nAnAratnaiH sa.nghaTitAN^gaH kR^iShIShTa madabhIShTam.h .. 72 ..

  antarakakShyA manayo