shri kakaradi kali sahasra namavali - shri kakaradi kali sahasra namavali 1 shri kakaradi kali...

Download Shri Kakaradi Kali Sahasra Namavali - SHRI KAKARADI KALI SAHASRA NAMAVALI 1 shrI kakArAdi kAlI sahasranAmAvalishrI

Post on 01-Sep-2019

18 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SHRI KAKARADI KALI SAHASRA NAMAVALI

  WWW.BHARATIWEB.COM 1

  shrI kakArAdi kAlI sahasranAmAvalishrI kakArAdi kAlI sahasranAmAvalishrI kakArAdi kAlI sahasranAmAvalishrI kakArAdi kAlI sahasranAmAvalihhhh

  om krIm kAlyai namah

  om krUm karAlyai namah

  om kalyANyai namah

  om kamalAyai namah

  om kalAyai namah

  om kalAvatyai namah

  om kalADhyai namah

  om kalApUjyAyai namah

  om kalAtmikAyai namah

  om kalA-hruShTAyai namah |10|

  om kalA-puShTAyai namah

  om kalA-mastAyai namah

  om kalAkarAyai namah

  om kalA-koTi-samAbhAsAyai namah

  om kalA-koTi-prapUjitAyai namah

  om kalAmayyai namah

  om kalAdhArAyai namah

  om kalApArAyai namah

  om kalAgamAyai namah

  om kalArAdhyAyai namah |20|

  om kamalinyai namah

  om kakArAyai namah

  om karuNAkarAyai namah

  om kakAravarNa sarvAngyai namah

  om kalA-koTi-vibhUShitAyai namah

  om kakAra-koTi-guNitAyai namah

  om kakAra-koTi-bhUShaNAyai namah

  om kakAra-varNa-hrudayAyai namah

  om kakAra-manu-maNDitAyai namah

  om kakAra-varNa-nilayAyai namah |30|

 • SHRI KAKARADI KALI SAHASRA NAMAVALI

  WWW.BHARATIWEB.COM 2

  om kAka-shabda-parAyaNAyai namah

  om kakAra-varNa-mukuTAyai namah

  om kakAra-varNa-bhUShaNAyai namah

  om kakAra-varNa-rUpAyai namah

  om kaka-shabda-parAyaNAyai namah

  om kaka-vIrAsphAla-ratAyai namah

  om kamalAkara-pUjitAyai namah

  om kamalAkara-nAthAyai namah

  om kamalAkara-rUpadhruShe namah

  om kamalAkara-siddhisthAyai namah |40|

  om kamalAkara-pAradAyai namah

  om kamalAkara-madhyasthAyai namah

  om kamalAkara-toShitAyai namah

  om kathankAra-padAlApAyai namah

  om kathankAra-parAyaNAyai namah

  om kathankAra-padAntasthAyai namah

  om kathankAra-padArtha-bhuve namah

  om kamalAkShyai namah

  om kamalajAyai namah

  om kamalAkSha-prapUjitAyai namah |50|

  om kamalAkSha-varodyuktAyai namah

  om kakArAyai namah

  om karbUrAkSharAyai namah

  om kara-tArAyai namah

  om karacChinnAyai namah

  om kara-shyAmAyai namah

  om karArNavAyai namah

  om kara-pUjyAyai namah

  om kara-ratAyai namah

  om karadAyai namah |60|

  om kara-pUjitAyai namah

  om kara-toyAyai namah

  om karAmarShAyai namah

 • SHRI KAKARADI KALI SAHASRA NAMAVALI

  WWW.BHARATIWEB.COM 3

  om karma-nAshAyai namah

  om kara-priyAyai namah

  om kara-prANAyai namah

  om karakajAyai namah

  om karakAyai namah

  om karakAntarAyai namah

  om karakAchala-rUpAyai namah |70|

  om karakAchala-shobhinyai namah

  om karakAchala-putryai namah

  om karakAchala-toShitAyai namah

  om karakAchala-gehasthAyai namah

  om karakAchala-rakShiNyai namah

  om karakAchala-sammAnyAyai namah

  om karakAchala-kAriNyai namah

  om karakAchala-varShADhyAyai namah

  om karakAchala-ranjitAyai namah

  om karakAchala-kAntArAyai namah |80|

  om karakAchala-mAlinyai namah

  om karakAchala-bhojyAyai namah

  om karakAchala-rUpiNyai namah

  om karAmalaka-samsthAyai namah

  om karAmalaka-siddhidAyai namah

  om karAmalaka-sampUjyAyai namah

  om karAmalaka-tAriNyai namah

  om karAmalaka-kAlyai namah

  om karAmalaka-rochinyai namah

  om karAmalaka-mAtre namah |90|

  om karAmalaka-sevinyai namah

  om karAmalaka-vad-dhyeyAyai namah

  om karAmalaka-dAyinyai namah

  om kanja-netrAyai namah

  om kanja-matyai namah

  om kanjasthAyai namah

 • SHRI KAKARADI KALI SAHASRA NAMAVALI

  WWW.BHARATIWEB.COM 4

  om kanja-dhAriNyai namah

  om kanja-mAlA-priya-karyai namah

  om kanjarUpAyai namah

  om kanjajAyai namah ||100||

  om kanja-jAtyai namah

  om kanja-gatyai namah

  om kanja-homa-parAyaNAyai namah

  om kanja-maNDala-madhyasthAyai namah

  om kanjAbharaNa-bhUShitAyai namah

  om kanja-sammAna-niratAyai namah

  om kanjotpatti-parAyaNAyai namah

  om kanja-rAshi-samAkArAyai namah

  om kanjAraNya-nivAsinyai namah

  om karanja-vrukSha-madhyasthAyai namah |110|

  om karanja-vrukSha-vAsinyai namah

  om karanja-phala-bhUShADhyAyai namah

  om karanjAraNya-vAsinyai namah

  om karanja-mAlAbharaNAyai namah

  om karavAla-parAyaNAyai namah

  om karavAla-prahruShTAtmAyai namah

  om karavAla-priyA-gatyai namah

  om karavAla-priyA-kanthAyai namah

  om karavAla-prahAriNyai namah

  om karavAla-mayI-karmAyai namah |120|

  om karavAla-kriyA-karAyai namah

  om kabandha-mAlAbharaNAyai namah

  om kabandha-rAshi-madhyagAyai namah

  om kabandhArUDha-samsthAnAyai namah

  om kabandhAnanta-bhUShitAyai namah

  om kabandha-nAda-santuShTAyai namah

  om kabandhAsana-dhAriNyai namah

  om kabandha-gruha-madhyasthAyai namah

  om kabanadha-vana-vAsinyai namah

 • SHRI KAKARADI KALI SAHASRA NAMAVALI

  WWW.BHARATIWEB.COM 5

  om kabandha-kAnchI-karaNyai namah |130|

  om kabandha-rAshi-bhUShaNAyai namah

  om kabandha-mAlA-jayadAyai namah

  om kabandha-deha-vAsinyai namah

  om kabandhAsana-mAnyAyai namah

  om kapAla-mAlya-dhAriNyai namah

  om kapAla-mAlA-madhyasthAyai namah

  om kapAla-vrata-toShitAyai namah

  om kapAla-dIpa-santuShTAyai namah

  om kapAla-dIpa-rUpiNyai namah

  om kapAla-dIpa-varadAyai namah |140|

  om kapAla-kajjala-sthitAyai namah

  om kapAla-mAlA-jayadAyai namah

  om kapAla-japa-toShiNyai namah

  om kapAla-siddhi-samhruShTAyai namah

  om kapAla-bhojanodyatAyai namah

  om kapAla-vrata-samsthAnAyai namah

  om kapAla-kamalAlayAyai namah

  om kavitvAmruta-sArAyai namah

  om kavitvAmruta-sAgarAyai namah

  om kavitva-siddhi-samhruShTAyai namah |150|

  om kavitva-dAna-kAriNyai namah

  om kavi-pUjyAyai namah

  om kavi-gatyai namah

  om kavi-rUpAyai namah

  om kavi-priyAyai namah

  om kavi-brahmAnanda-rUpAyai namah

  om kavitva-vrata-toShitAyai namah

  om kavi-mAnasa-samsthAnAyai namah

  om kavi-vAcChA-prapUriNyai namah

  om kavi-kaNTha-sthitAyai namah |160|

 • SHRI KAKARADI KALI SAHASRA NAMAVALI

  WWW.BHARATIWEB.COM 6

  om kam-hrIm-kam-kam-kam kavi-pUrtidAyai namah

  om kajjalAyai namah

  om kajjalAdAna-mAnasAyai namah

  om kajjala-priyAyai namah

  om kapAla-kajjala-samAyai namah

  om kajjalesha-prapUjitAyai namah

  om kajjalArNava-madhyasthAyai namah

  om kajjalAnanta-rUpiNyai namah

  om kajjala-priya-santuShTAyai namah

  om kajjala-priya-toShiNyai namah |170|

  om kapAla-mAlA-bharaNAyai namah

  om kapAla-kara-bhUShaNAyai namah

  om kapAla-kara-bhUShADhyAyai namah

  om kapAla-chakra-maNDitAyai namah

  om kapAla-koTi-nilayAyai namah

  om kapAla-durga-kAriNyai namah

  om kapAla-giri-samsthAnAyai namah

  om kapAla-chakra-vAsinyai namah

  om kapAla-pAtra-santuShTAyai namah

  om kapAlArghya-parAyaNAyai namah |180|

  om kapAlArghya-priya-prANAyai namah

  om kapAlArghya-varodyatAyai namah

  om kapAla-chakra-rUpAyai namah

  om kapAla-rUpa-mAtragAyai namah

  om kadalyai namah

  om kadalI-rUpAyai namah

  om kadalI-vana-vAsinyai namah

  om kadalI-puShpa-samprItAyai namah

  om kadalI-phala-mAnasAyai namah

  om kadalI-homa-santuShTAyai namah |190|

  om kadalI-darshanodyatAyai namah

  om kadalI-garbha-madhyasthAyai namah

  om kadalI-vana-sundaryai namah

 • SHRI KAKARADI KALI SAHASRA NAMAVALI

  WWW.BHARATIWEB.COM 7

  om kadamba-puShpa-nilayAyai namah

  om kadamba-vana-madhyagAyai namah

  om kadamba-kusumAmodAyai namah

  om kadamba-vana-toShiNyai namah

  om kadamba-puShpa-sampUjyAyai namah

  om kadamba-puShpa-homadAyai namah

  om kadamba-puShpa-madhyasthAyai namah ||200||

  om kadamba-phala-bhojinyai namah

  om kadamba-kAnanAntasthAyai namah

  om kadambAchala-vAsinyai namah

  om kakShapAyai namah

  om kakShapArAdhyAyai namah

  om kakShapAsana-samsthitAyai namah

  om karNa-pUrAyai namah

  om karNa-nAsAyai namah

  om karNADhyAyai namah

  om kAla-bhairavyai namah |210|

  om kala-prItAyai namah

  om kalahadAyai namah

  om kalahAyai namah

  om kalahAturAyai namah

  om karNa-yakShyai namah

  om karNa-vArtAyai namah

  om kathinyai namah

  om karNa-sundaryai namah

  om karNa-pishAchinyai namah

  om karNa-manjaryai namah |220|

  om kavi-kakShadAyai namah

  om kavi-kakSha-virUpADhyAyai namah

  om kavi-kakSha-svarUpiNyai namah

  om kastUrI-mruga-samsthAnAyai namah

  om kastUrI-mruga-rUpiNyai namah

  om kastUrI-mruga-santoShAyai namah

 • SHRI KAKARADI KALI SAHASRA NAMAVALI

  WWW.BHARATIWEB.COM 8

  om kastUrI-mruga-madhyagAyai namah

  om kastUrI-rasa-nIlAngyai namah

  om kastUrI-gandha-toShitAyai namah

  om kastUrI-pUjaka-prANAyai namah |230|

  om kastUrI-pUjaka-priyAyai namah

  om kastUrI-prema-santuShTAyai namah

  om kastUrI-prANa-dhAriNyai namah

  om kastUrI-pUjakAnandAyai namah

  om kastUrI-gandha-rUpiNyai namah

  om kastUrI-mAlikA-rUpAyai namah

  om kastUrI-bhojana-priyAyai namah

  om kastUrI-tilakAnandAyai namah

  om kastUrI-tilaka-priyAyai namah

  om kastUrI-homa-santuShTAyai namah |240|

  om kastUrI-tarpaNodyatAyai namah

  om kastUrI-mArjanodyuktAyai namah

  om kastUrI-chakra-pUjitAyai namah

  om kastUrI-puShpa-sampUjyAyai namah

  om kastUrI-charvaNodyatAyai namah

  om kastUrI-garbha-madhyasthAyai namah

Recommended

View more >