shri mahakali vipreet pratyangira stotram in english महाकाली विपरीत...

Click here to load reader

Post on 27-Jul-2015

2.454 views

Category:

Documents

56 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

For any Sadhana guidance email to [email protected] or call on 9917325788 ( Shri Yogeshwaranand Ji) .For more info visit www.anusthanokarehasya.com Mahakali Vipreet Pratyangira Stotram is very useful if your enemies are performing tantra to harm you. You can get rid of all the problems associated with black magic done by your enemy. महाकाली विपरीत प्रत्यंगिरा स्तोत्रं

TRANSCRIPT

 • SARVA TANTRA NIVARINI shri maha Kali vipreet pratyangira stotram.

  At first do viniyoga:-Om Om Om asya shri pratyangira mantrasya shri AngiraRishih, Anushtup cchandah, shri Pratyangira devata, hoombeejam, hreem shaktih, kreem keelakam, mamabhishtasiddhaye patthe viniyogah.

  ANG-NYASA

  Shri Angira Rishaye namah shirsi.Anushtup cchandse namah mukhe.Shri Pratyangira devataaye namah hradi.Hoom beejaaye namah guhye.Hreem shaktaye namah paadayoh.Kreem keelkaaye namah sarvange.Mamabhisht siddhaye paatthe cha jape viniyogaaye namahanjalaun.

  Meditation

  Bhujaish-chaturbhir-dhrat teekshan baan,dhanurvara-bhishcha shavanghri yugma.

  Raktaambara rakta tanas-trinetra, pratyangireyam pranatam punatu.

  Stotram

  Om namah sahastra suryekshanaaye shri kantthanadirupaye purushaye puru hutaye aim maha sukhaye vyapine

 • maheshvaraaye jagat srishti karine eeshanaye sarvavyapine maha ghorati ghoraye om om om prabhaavamdarshaya darshaya. Om Om Om hil hil, Om Om Om vidhyut-jivhebandh bandh, math math, pramath pramath vidhvansayavidhvansaya, gras gras piv piv, nashay nashay, trasaytrasay vidaray vidaray mam shatrun khahi-khahi, maraymaray, mam saparivaram raksh raksh, kari kumbh-stanisarvopadravebhyah. Om maha meghaugh rashi samvartak vidhyudantkapardini divvy kankambho-ruhavikach mala dharini,parmeshwar-priye! cchindhi-cchindhi, vidravaya vidravay,Devi! pishach nagasur garud kinnar vidhyadhar gandharvyaksh rakshas lokpalan stambhay stambhay, keelay keelay,ghatay ghatay vishvamurti maha tejase Om hram sah mamshatrunam vidhyam stambhaya stambhaya Om hoom sahmam shatrunam mukham stambhay stambhay, Om hoomsah mam shatrunam hastau stambhay stambhay, Om hoomsah mam shatrunam padau stambhay stambhay Om hoomsah mam shatrunam hastau stambhay stambhay, Om hoomsah mam shatrunam padau stambhay stambhay Om hoomsah mam shatrunam kutumb mukhani stambhay stambhay,sthanam keelay keelay, gramam keelay keelay mandalamkeelay keelaydesham keelay keelay sarv siddhi maha-bhagay!Dharkasya saparivarasya shantim kuru kuru, phat svaha,Om Om Om Om Om, am am am am am, hum hum humhum hum, kham kham kham kham kham, phat svaha. Jai

 • pratyangiray! Dharkasya saparivarasy mam raksham kurukuru, Om hum sah jai jai svaha.Om Aim Hreem Shreem Brahmani! siro raksh raksh, humsvaha.Om Aim Hreem Shreem Kaumari mam vaktram rakshraksh, hum svaha.Om Aim Hreem Shreem Vaishanavi mam kanttham rakshraksh, hum svaha.Om Aim Hreem Shreem Naarsinghi mamodaram rakshraksh, hum svaha.

  Om Aim Hreem Shreem Indrani! mam naabhim rakshraksh, hum svaha.

  Om Aim Hreem Shreem Chamunday! mam guhyam rakshraksh, hum svaha. Om namo bhagavati, ucchisht chandaalini,trishul, vajra-ankush dharay maans bhakshini, khatvangkapaal vajrasi dhaarini! dah dah, dham dham, sarvadushtaan gras gras Om Aim Hreem Shreem phat svaha. Om danstraa karaali, mam mantra-tantra-vrandaadeen vish, shastra-abhicharkebhyo raksh rakshsvaha.

  Istambhini mohini chaiv kshobhini draavini tatha,jrambhini traasini raudri tatha sanhaarini cha.shaktayah kram yogen shatru pakshay niyojitah,dhaaritah saadhakendren sarv shatru nivarini.

 • Om stambhini! isphrayn mam shatroon stambhaystambhay svaha.Om Mohini ! Isphrayn mam shatroon mohaya mohayasvaha.Om Kshobhini ! Isphrayn mam shatroon kshobhay-kshobhay svaha.Om Dravini ! Isphrayn mam shatroon draavay-draavay svaha.Om Jrambhini ! Isphrayn mam shatroon jrambhay-jrambhay svaha.Om Trasini ! Isphrayn mam shatroon traasay-traasaysvaha.Om Raudri ! Isphrayn mam shatroon santaapay-santaapaysvaha.Om Sanhaarini ! Isphrayn mam shatroon sanhaaray-sanhaaray svaha.

  (At first recite this stotram 108 times within 7 days).

  About The Author

  Name :- Shri Yogeshwaranand Ji Mb :- +919917325788, +919410030994

  Email ;- [email protected]

  Web : www.anusthanokarehasya.com

  mailto:[email protected]
 • Some Of the Books Written By Shri Yogeshwarnand Ji

  1. Baglamukhi Sadhna Aur Siddhi

  Download Click Here

  2. Mantra Sadhna

  Download Click Here

  3. Shodashi Mahavidya

  Download Click Here