shri shivasahasranama stotram from rudrayamala tantra€¦ · shri shivasahasranama stotram from...

Click here to load reader

Post on 19-Oct-2020

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 1|30

  .. ShrI ShivasahasranAma Stotram from Rudrayamala tantra ..

  .. ଶ୍ରୀ ଶଵିସହସ୍ରନାମସ୍ତାତ୍ରମ୍ ..

  ଓଁ ଶ୍ରୀ ଗୄଣଶାୟ ନଭଃ |

  ୂର୍ଵୀଠକିା

  ଓଁକାରନଲିୟଂ ୄଦର୍ଂ ଗଜର୍କ୍ତ୍ରଂ ଚତୁବଵୁ ଜମ୍ |

  ିଚଣି୍ଡଲଭହଂ ର୍ୄେ ସର୍ଵର୍ିୄ ନାଶାନ୍ତୄୟ ||

  ଶୁତସୃି୍ଭତିୁରାଣାନାଭାଲୟଂ କରୁଣାଲୟମ୍ |

  ନଭାଭି ବଗର୍ତ୍ପାଦଶଂକରଂ ୄଲାକଶଂକରମ୍ ||

  ଶଂକରଂ ଶଂକରାଚାୟଵଂ ୄକଶର୍ଂ ଫାଦରାୟଣମ୍ |

  ସତୂ୍ରବାଷ୍ୟକୃୄତୌ ର୍ୄେ ବଗର୍ୄନ୍ତୌ ୁନଃୁନଃ ||

  ର୍ୄେ ଶମୁ୍ଭଭଭୁାତଂି ସରୁଗୁରୁଂ ର୍ୄେ ଜଗତ୍କାରଣଂ

  ର୍ୄେ ନ୍ନଗବୂଷ୍ଣଂ ଭଗୃଧରଂ ର୍ୄେ ଶୂନାଂତମି୍ |

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 2|30

  ର୍ୄେ ସୟୂଵଶଶାଂକର୍ସ୍ମନିୟନଂ ର୍ୄେ ଭକୁୁେପି୍ରୟଂ

  ର୍ୄେ ବକ୍ତଜନାଶ୍ରୟଂ ଚ ର୍ରଦଂ ର୍ୄେ ଶରି୍ଂ ଶଂକରମ୍ ||

  ତର୍ ତତ୍ତ୍ଵଂ ନ ଜାନାଭି କୀଦୃୄଶାଽସ ିଭୄହଶ୍ଵର |

  ୟାଦୃୄଶାଽସ ିଭହାୄଦର୍ ତାଦୃଶାୟ ନୄଭା ନଭଃ ||

  ୠଷ୍ୟ ଉଚୁଃ

  ସତୂ ୄର୍ଦାଥଵତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞ ଶରି୍ଧ୍ୟାନରାୟଣ |

  ଭକୁୁ୍ତୟାୟଂ ର୍ଦାସ୍ଭବୟଂ କୃାୄଲା ଭନୁସିତ୍ତଭ || ୧||

  କଃ ୄସର୍ୟଃ ସର୍ଵୄଦୄର୍ଷ୍ୁ ୄକା ର୍ା ଜୄୟା ଭନୁଃ ସଦା |

  ସ୍ଥାତର୍ୟଂ କୁତ୍ର ର୍ା ନତିୟଂ କଂି ର୍ା ସର୍ଵାଥଵସାଧକମ୍ || ୨||

  ଶ୍ରୀ ସତୂ ଈର୍ାଚ

  ଧନୟାନମନୟାଭୄହ ନୂନଭନନୟଶରଣାନମନୁୀନ୍ |

  ର୍ନୟାଶିୄ ନା ର୍ୄନର୍ାସାନ୍ ନୟସ୍ତଭାନୁଷ୍ୟକଲମଷ୍ାନ୍ || ୩||

  ବର୍ଦ ବିଃ ସର୍ଵୄର୍ଦାଥଵତତ୍ତ୍ଵଂ ଜ୍ଞାତଭତନ୍ଦ୍ରିୄ ତ ଃ |

  ବର୍ଦ ବିଃ ସର୍ଵୄର୍ଦାୄଥଵା ଜ୍ଞାତ ଏର୍ାସି୍ତ ୟଦୟି || ୪||

  ତଥାି କଙି୍ଞ୍ଚଦି୍ଵକ୍ଷ୍ୟାଭି ୟଥା ଜ୍ଞାତଂ ଭୟା ତଥା |

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 3|30

  ୁରା ୄକ ଲାସଶଖିୄର ସଖୁାସୀନଂ ଜଗତ୍ପର ବୁମ୍ || ୫||

  ୄର୍ଦାନ୍ତୄର୍ଦୟଭୀଶାନଂ ଶଂକରଂ ୄଲାକଶଂକରମ୍ |

  ର୍ିୄ ଲାକୟାତୀର୍ ସନୁ୍ତଷ୍ଟଃ ଷ୍ଣମଖୁଃ ସାଭବଭୀଶ୍ଵରମ୍ || ୬||

  ଭତ୍ଵା କୃତାଥଵଭାତ୍ମାନଂ ପ୍ରଣିତୟ ସଦାଶରି୍ମ୍ |

  ପ୍ରଚ୍ଛ ସର୍ଵୄଲାକାନାଂ ଭକୁୁ୍ତୟାୟଂ କୃତାଙ୍ଞ୍ଜଲିଃ || ୭||

  ଶ୍ରୀସ୍କେ ଈର୍ାଚ

  ର୍ିୄ ଶ୍ଵଶ୍ଵର ଭହାୄଦର୍ ର୍ଷୁି୍ଣବ୍ରସ୍ଯାଦରି୍େତି |

  ୄଦର୍ାନାଂ ଭାନର୍ାନାଂ ଚ କଂି ୄଭାକ୍ଷ୍ସୟାସି୍ତ ସାଧନମ୍ || ୮||

  ତର୍ ନାଭାନୟନନ୍ତାନ ିସନ୍ତ ିୟଦୟି ଶଂକର |

  ତଥାି ତାନ ିଦରି୍ୟାନ ିନ ଜ୍ଞାୟୄନ୍ତ ଭୟାଧୁନା || ୯||

  ପି୍ରୟାଣି ଶରି୍ନାଭାନ ିସର୍ଵାଣି ଶରି୍ ୟଦୟି |

  ତଥାି କାନ ିରଭୟାଣି ୄତଷ୍ୁ ପି୍ରୟତଭାନ ିୄତ ||

  ତାନ ିସର୍ଵାଥଵଦାନୟଦୟ କୃୟା ର୍କୁ୍ତଭହଵସ ି|| ୧୦||

  ଶ୍ରୀସତୂ ଈର୍ାଚ

  କୁଭାୄରାଦୀରତିାଂ ର୍ାଚଂ ସର୍ଵୄଲାକହତିାର୍ହାମ୍ |

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 4|30

  ଶୁତ୍ଵା ପ୍ରସନ୍ନର୍ଦନସ୍ତଭରୁ୍ାଚ ସଦାଶରି୍ଃ || ୧୧||

  ଶ୍ରୀସଦାଶରି୍ ଈର୍ାଚ

  ସାଧୁ ସାଧୁ ଭହାପ୍ରାଜ୍ଞ ସଭୟକପଷୃ୍ଠଂ ତ୍ଵୟାଧୁନା |

  ୟଦଦିାନୀମ୍ ତ୍ଵୟା ଷୃ୍ଟଂ ତଦ୍ଵୄକ୍ଷ୍ୟ ଶଣୁୃ ସାଦରମ୍ || ୧୨||

  ଏର୍ୄଭର୍ ୁରା ୄଗୌୟଵା ଷୃ୍ଟଃ କାଶୟାଭହଂ ତଦା |

  ସଭାଖୟାତଂ ଭୟା ସଭୟକ୍ସୄର୍ଵଷ୍ାଂ ୄଭାକ୍ଷ୍ସାଧନମ୍ || ୧୩||

  ଦରି୍ୟାନୟନନ୍ତନାଭାନ ିସନ୍ତ ିତନମଧ୍ୟଗଂ ରମ୍ |

  ୄଷ୍ଟାତ୍ତରସହସ୍ରଂ ତୁ ନାଭ୍ାଂ ପି୍ରୟତରଂ ଭଭ || ୧୪||

  ଏୄକ କୄଭର୍ ତନମୄଧ୍ୟ ନାଭ ସର୍ଵାଥଵସାଧକମ୍ |

  ଭୟାି ନାଭ୍ାଂ ସୄର୍ଵଷ୍ାଂ ପଲଂ ର୍କୁ୍ତଂ ନ ଶକୟୄତ || ୧୫||

  ତଲିାକ୍ଷ୍ୄତ ଫଲିବୄତ୍ର ଃ କଭୄଲ ଃ ୄକାଭୄଲ ନଵୄର୍ ଃ |

  ୂଜୟିଷ୍ୟତ ିଭାଂ ବକ୍ତୟା ୟୄସ୍ତବତନ୍ନାଭସଂଖୟୟା || ୧୬||

  ସ ାୄବୟଃ ସଂସୃୄ ତଶ୍ଚ ଭଚୁୟୄତ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ |

  ତୄତା ଭଭାନ୍ତକିଂ ୟାତ ିୁନରାରୃ୍ତ୍ତଦୁିଲଵବମ୍ || ୧୭||

  ଏୄକ ୄ କୄନ ର୍ ନାଭ୍ା ଭାଂ ଚଵୟିତ୍ଵା ଦୃଢଵ୍ରତାଃ |

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 5|30

  ୄସ୍ବଷ୍ଟଂ ପଲଂ ପ୍ରା୍ରୁ୍ନ୍ତ ିସତୟୄଭୄର୍ାଚୟୄତ ଭୟା || ୧୮||

  ଏତନ୍ନାଭାର୍ଲୀଂ ୟସୁ୍ତ ଠନମାଂ ପ୍ରଣୄଭତ୍ସଦା |

  ସ ୟାତ ିଭଭ ସାୟୁଜୟଂ ୄସ୍ବଷ୍ଟଂ ଫନୁ୍ଧସଭନିବତଃ || ୧୯||

  ସ୍ପଷୃ୍ଟଵା ଭଲି୍ଂଗଭଭଲଂ ଏତନ୍ନାଭାନ ିୟଃ ୄଠତ୍ |

  ସ ାତୄକବୟଃ ସୄର୍ଵବୟଃ ସତୟୄଭର୍ ପ୍ରଭଚୁୟୄତ || ୨୦||

  ୟୄସ୍ତବତନ୍ନାଭବିଃ ସଭୟକ୍ ତ୍ରକିାଲଂ ର୍ତ୍ସରାର୍ଧି |

  ଭାଭଚଵୟତ ିନଦିଵମ୍ଭଃ ସ ୄଦୄର୍ୄନ୍ଦ୍ରା ବର୍ଷି୍ୟତ ି|| ୨୧||

  ଏତନ୍ନାଭାନୁସନ୍ଧାନନରିତଃ ସର୍ଵଦାଽଭନୁା |

  ଭଭ ପି୍ରୟକରସ୍ତସ୍ଭାନ୍ନରି୍ସାଭୟତ୍ର ସାଦରମ୍ || ୨୨||

  ତତ୍ପଜୂୟା ୂଜିୄ ତାଽହଂ ସ ଏର୍ାହଂ ଭୄତା ଭଭ |

  ତସ୍ଭାତି୍ପର ୟତରଂ ସ୍ଥାନଭନୟୄନ୍ନ ର୍ ହ ିଦୃଶୟୄତ || ୨୩||

  ହରିଣୟଫାହୁରତିୟାଦନିାଭ୍ାଂ ଶମୁ୍ଭରହଂ ୠଷ୍ିଃ |

  ୄଦର୍ତାୟହୄଭର୍ାତ୍ର ଶକି୍ତୄଗୌରୀ ଭଭ ପି୍ରୟା || ୨୪||

  ଭୄହଶ ଏର୍ ସଂୄସର୍ୟଃ ସୄର୍ୈରତି ିହ ିକୀଲକମ୍ |

  ଧଭଵାଦୟଥଵାଃ ପଲଂ ୄଜ୍ଞୟଂ ପଲଦାୟୀ ସଦାଶରି୍ଃ || ୨୫||

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 6|30

  ଓଁ

  ୄସୌରଭଣ୍ଡଲଭଧ୍ୟସ୍ଥଂ ସାଭବଂ ସଂସାରୄବଷ୍ଜମ୍ |

  ନୀଲଗ୍ରୀର୍ଂ ର୍ରୂିାକ୍ଷ୍ଂ ନଭାଭି ଶରି୍ଭର୍ୟୟମ୍ ||

  ଓଁ ସୟ ଶ୍ରୀଶରି୍ସହସ୍ରନାଭୄସ୍ତାତ୍ରଭହାଭନ୍ତ୍ରସୟ ଶମୁ୍ଭରୃଷ୍ିଃ |

  ନୁଷୁ୍ଟପ୍ ଛେଃ | ରଭାତ୍ମା ଶ୍ରୀସଦାଶିୄ ର୍ା ୄଦର୍ତା |

  ଭୄହଶ୍ଵର ଆତ ିଫୀଜମ୍ | ୄଗୌରୀ ଶକି୍ତଃ |

  ଭୄହଶ ଏର୍ ସଂୄସର୍ୟଃ ସୄର୍ୈରତି ିକୀଲକମ୍ |

  ଶ୍ରୀସାଭବସଦାଶରି୍ ପ୍ରୀତୟୄଥଵ ଭଖୁୟସହସ୍ରନାଭଜୄ ର୍ନିିୄ ୟାଗଃ |

  ଶାନ୍ତଂ ଦମାସନସ୍ଥଂ ଶଶଧିରଭକୁଟଂ ଙ୍ଞ୍ଚର୍କ୍ତ୍ରଂ ତ୍ରିୄ ନତ୍ରଂ

  ଶୂଲଂ ର୍ଜ୍ରଂ ଚ ଖଡ୍ଗଂ ରଶୁଭବୟଦଂ ଦକ୍ଷ୍ବାୄଗ ର୍ହନ୍ତମ୍ |

  ନାଗଂ ାଶଂ ଚ ଘଣ୍ାଂ ର୍ରଡଭରୁୟୁତଂ ଚାଂକୁଶଂ ର୍ାଭବାୄଗ

  ନାନାଲଂକାରୟୁକ୍ତଂ ସ୍ଫଟକିଭଣିନବିଂ ାର୍ଵତୀଶଂ ନଭାଭି ||

  ଓଁ ନୄଭା ବଗର୍ୄତ ରୁଦ୍ରାୟ |

  ଓଁ ହରିଣୟଫାହୁଃ ୄସନାନୀଦକିପତସି୍ତରୁରାଟ୍ ହରଃ |

  ହରିୄ କଶଃ ଶୁତଭିଵହାନ୍ ସସି୍ପଙ୍ଞ୍ଜୄରା ଭଡୃଃ || ୧||

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 7|30

  ର୍ରି୍ୟାଧୀ ଫବଲଶୁଃ ୄଶ୍ରଷ୍ଠଃ ରଭାତ୍ମା ସନାତନଃ |

  ସର୍ଵାନ୍ନରାଟ୍ ଜଗତ୍କତଵା ୁୄଷ୍ଟୄଶା ନେିୄ କଶ୍ଵରଃ || ୨||

  ଅତତାର୍ୀ ଭହାରୁଦ୍ରଃ ସଂସାରାସ୍ତ୍ରଃ ସୁୄ ରଶ୍ଵରଃ |

  ଈର୍ୀତରିହନ୍ତୟାତ୍ମା ୄକ୍ଷ୍ୄତ୍ରୄଶା ର୍ନନାୟକଃ || ୩||

  ୄରାହତିଃ ସ୍ଥତଃି ସୂୄ ତା ର୍ାଣିୄଜା ଭନ୍ତ୍ରରୁିନ୍ନତଃ |

  ରୃ୍ୄକ୍ଷ୍ୄଶା ହୁତବୁୄେୄର୍ା ବୁର୍ନ୍ତରି୍ଵାରରି୍ସ୍କତୃଃ || ୪||

  ଈୄଚ ୄ ଘଵାୄଷ୍ା ୄଘାରରୂଃ ତ୍ତୀଶଃ ାଶୄଭାଚକଃ |

  ଓଷ୍ଧୀଶଃ ଙ୍ଞ୍ଚର୍କ୍ତ୍ରଃ କୃତ୍ସ୍ନର୍ୀୄତା ବୟାନକଃ || ୫||

  ସହଭାନଃ ସ୍ବର୍ଣ୍ଵୄରତାଃ ନରି୍ୟାଧିନରୁିଲର୍ଃ |

  ଅର୍ୟାଧିନୀଶଃ କକୁୄବା ନଷି୍ଂଗୀ ୄସ୍ତନରକ୍ଷ୍କଃ || ୬||

  ଭନ୍ତ୍ରାତ୍ମା ତସ୍କରାଧ୍ୟୄକ୍ଷ୍ା ର୍ଙ୍ଞ୍ଚକଃ ରରି୍ଙ୍ଞ୍ଚକଃ |

  ରୄଣୟଶଃ ରଚିୄରା ନିୄ ଚରୁଃ ସ୍ତାୟୁରକ୍ଷ୍କଃ || ୭||

  ପ୍ରକୃୄନ୍ତୄଶା ଗିରଚିରଃ କୁଲୁଙ୍ଞ୍ୄଚୄଶା ଗୁୄହଷ୍ଟଦଃ |

  ବର୍ଃ ଶୄର୍ଵା ନୀଲକଣ୍ଠଃ କଦଵୀ ତ୍ରିୁରାନ୍ତକଃ || ୮||

  ରୁ୍ୟପ୍ତୄକୄଶା ଗିରଶିୟଃ ସହସ୍ରାକ୍ଷ୍ଃ ସହସ୍ରାତ୍ |

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 8|30

  ଶିିର୍ଷି୍ଟଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରୄଭୌଲିର୍ହ୍ଵୄସ୍ବା ଭୀଢୁଷ୍ଟୄଭାଽନଘଃ || ୯||

  ର୍ାଭୄନା ର୍ୟାକଃ ଶୂଲୀ ର୍ଷ୍ଵୀୟାନଜୄଡାଽନଣୁଃ |

  ଉର୍ଵୟଃ ସୂୄ ଭଵୟାଽଗି୍ରୟଃ ଶୀବୟଃ ପ୍ରଥଭଃ ାର୍କାକୃତଃି || ୧୦||

  ଅଚାରସ୍ତାରକସ୍ତାୄରାଽର୍ସ୍ବୄନୟାଽନନ୍ତର୍ଗି୍ରହଃ |

  ଦ୍ଵୀୟଃ ୄସ୍ରାତସୟ ଇଶାୄନା ଧୁୄୟଵା ଗର୍ୟୟୄନା ୟଭଃ || ୧୧||

  ୂର୍ଵୄଜାଽରୄଜା ୄଜୟଷ୍ଠଃ କନିୄ ଷ୍ଠା ର୍ଶି୍ଵୄଲାଚନଃ |

  ଗୄଲଭା ଭଧ୍ୟୄଭାୄଭଵୟା ଜଘୄନୟା ଫୁଧ୍ିୟଃ ପ୍ରବୁଃ || ୧୨||

  ପ୍ରତସିୄୟଵାଽନନ୍ତରୂଃ ୄସାୄବୟା ୟାୄଭୟା ସରୁାଶ୍ରୟଃ |

  ଖୄଲୟାର୍ଵୄୟଵାଽବୟଃ ୄକ୍ଷ୍ଭୟଃ ୄଶଲାକୟଃ ୄଥୟା ନୄବାଽଗ୍ରଣୀଃ || ୧୩||

  ର୍ୄନୟାଽର୍ସାନୟଃ ୂତାତ୍ମା ଶ୍ରର୍ଃ କକ୍ଷ୍ୟଃ ପ୍ରତଶି୍ରର୍ଃ |

  ଅଶୁୄଷ୍ୄଣା ଭହାୄସୄନା ଭହାର୍ୀୄରା ଭହାରଥଃ || ୧୪||

  ଶୂୄରାଽତଘିାତୄକା ର୍ଭଵୀ ର୍ରୂଥୀ ଫଲିିମରୁଦୟତଃ |

  ଶୁତୄସନଃ ଶୁତଃ ସାକ୍ଷ୍ୀ କର୍ଚୀ ର୍ଶକୃଦ୍ଵଶୀ || ୧୫||

  ଅହନୄନୟାଽନନୟନାୄଥା ଦୁେୁୄବୟାଽରଷି୍ଟନାଶକଃ |

  ଧଷୁୃ୍ଣଃ ପ୍ରଭଶୃ ଆତୟାତ୍ମା ର୍ଦାୄନୟା ୄର୍ଦସମ୍ମତଃ || ୧୬||

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 9|30

  ତୀୄେଷ୍ୁାଣିଃ ପ୍ରହତିଃ ସ୍ବାୟୁଧଃ ଶସ୍ତ୍ରର୍ତି୍ତଭଃ |

  ସଧୁନବା ସପୁ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ର୍ଶି୍ଵର୍କ୍ତ୍ରଃ ସଦାଗତଃି || ୧୭||

  ସୁତୟଃ ୄଥୟା ର୍ଶି୍ଵଫାହୁଃ କାୄଟୟା ନୀୄୟା ଶୁଚସିି୍ଭତଃ |

  ସଦୂୟଃ ସରୄସୟା ୄର୍ ଶୄନ୍ତା ନାଦୟଃ କୂୄୟା ୠଷ୍ିଭଵନୁଃ || ୧୮||

  ସୄର୍ଵା ର୍ୄଷ୍ଵୟା ର୍ଷ୍ଵରୂଃ କୁଭାରଃ କୁଶୄଲାଽଭଲଃ |

  ୄଭୄଘୟାଽର୍ୄଷ୍ଵୟାଽୄଭାଘଶକି୍ତଃ ର୍ଦୁିୟୄତୟାଽୄଭାଘର୍କି୍ରଭଃ || ୧୯||

  ଦୁରାସୄଦା ଦୁରାରାୄଧ୍ୟା ନଦି୍ଵଵୄଵା ଦୁଃସହଷ୍ଵବଃ |

  ଇଧିିୟଃ ୄକ୍ରାଧଶଭୄନା ଜାତୁକର୍ଣ୍ଵଃ ୁରୁଷୁ୍ଟତଃ || ୨୦||

  ଅତୄୟା ର୍ାୟୁରଜୄରା ର୍ାତୟଃ କାତୟାୟନୀପି୍ରୟଃ |

  ର୍ାସ୍ତୄର୍ୟା ର୍ାସୁ୍ତୄା ୄରୄଷ୍ମୟା ର୍ଶି୍ଵଭଧୂଵା ର୍ସପୁ୍ରଦଃ || ୨୧||

  ୄସାଭସ୍ତାୄରାଽରୁଣଃ ଶଂଗଃ ରୁଦ୍ରଃ ସଖୁକରଃ ସକୃୁତ୍ |

  ଈୄଗ୍ରାଽନୁୄଗ୍ରା ବୀଭକଭଵା ବୀୄଭା ବୀଭରାକ୍ରଭଃ || ୨୨||

  ୄଗ୍ରର୍ୄଧା ହନୀୟାତ୍ମା ହନ୍ତା ଦୂୄରର୍ୄଧା ର୍ଧଃ |

  ଶମୁ୍ଭଭଵୄୟାବୄର୍ା ନତିୟଃ ଶଂକରଃ କୀତସିାଗରଃ || ୨୩||

  ଭୟସ୍କରଃ ଶରି୍ତରଃ ଖଣ୍ଡଶଵୁରଜଃ ଶୁଚଃି |

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 10|30

  ତୀଥଵୟଃ କୂୄଲୟାଽଭତୃାଧୀଶଃ ାୄୟଵାଽର୍ାୄୟଵାଽଭତୃାକରଃ || ୨୪||

  ଶୁଦ୍ଧଃ ପ୍ରତରୄଣା ଭଖୁୟଃ ଶୁଦ୍ଧାଣିରୄଲାଲୁଃ |

  ଈଚ ଈତ୍ତରଣସ୍ତାୟଵସ୍ତାୟଵଜ୍ଞସ୍ତାୟଵହୃଦ ଗତଃି || ୨୫||

  ଅତାୟଵଃ ସାରବୂତାତ୍ମା ସାରଗ୍ରାହୀ ଦୁରତୟୟଃ |

  ଅଲାୄଦୟା ୄଭାକ୍ଷ୍ଦଃ ୄଥୟାଽନଥଵହା ସତୟସଂଗରଃ || ୨୬||

  ଶଷ୍ପ୍ୟଃ ୄପନୟଃ ପ୍ରର୍ାୄହୟାଢା ସକିତୟଃ ୄସ କତାଶ୍ରୟଃ |

  ଆରିୄ ଣୟା ଗ୍ରାଭଣୀଃ ୁଣୟଃ ଶରଣୟଃ ଶୁଦ୍ଧଶାସନଃ || ୨୭||

  ର୍ୄରୄଣୟା ୟଜ୍ଞୁରୁୄଷ୍ା ୟୄଜ୍ଞୄଶା ୟଜ୍ଞନାୟକଃ |

  ୟଜ୍ଞକତଵା ୟଜ୍ଞୄବାକ୍ତା ୟଜ୍ଞର୍ନିର୍ନିାଶକଃ || ୨୮||

  ୟଜ୍ଞକଭଵପଲାଧ୍ୟୄକ୍ଷ୍ା ୟଜ୍ଞଭତୂରିନାତୁରଃ |

  ପ୍ରଥୟଃ କଂିଶିୄ ଲା ୄଗୄହୟା ଗହୃୟସ୍ତୄଲପୟା ଧନାକରଃ || ୨୯||

  ୁଲସ୍ତୟଃ କ୍ଷ୍ୟୄଣା ୄଗାୄଷ୍ଠୟା ୄଗାର୍ିୄ ୋ ଗୀତସତ୍କରି ୟଃ |

  ର୍ହ୍ଦୄୟୟା ହୃଦୟକୃତ୍ ହୃୄଦୟା ଗହବୄରଷ୍ଠଃ ପ୍ରବାକରଃ || ୩୦||

  ନିୄ ର୍ୄଷ୍ପ୍ୟା ନୟିୄତାଽୟନ୍ତା ାଂସର୍ୟଃ ସଂପ୍ରତାନଃ |

  ଶୁୄ୍ୟା ହରିୄ ତୟାଽୂତାତ୍ମା ରଜସୟଃ ସାତ୍ଵକିପି୍ରୟଃ || ୩୧||

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 11|30

  ୄଲାୄୟାଲୟଃ ର୍ଣ୍ଵଶଦୟଃ ର୍ଣ୍ଵୟଃ ୂର୍ଣ୍ଵଃ ୁରାତନଃ |

  ବୂୄତା ବୂତତବିଵୂ ୄା ବୂଧୄରା ବୂଧରାୟୁଧଃ || ୩୨||

  ବୂତସଂୄଘା ବୂତଭତୂବିଵୂ ତହା ବୂତବୂିଷ୍ଣଃ |

  ଭଦୄନା ଭାଦୄକା ଭାୄଦୟା ଭଦହା ଭଧୁରପି୍ରୟଃ || ୩୩||

  ଭଧୁଭଵଧୁକରଃ କୂୄରା ଭଧୁୄରା ଭଦନାନ୍ତକଃ |

  ନରିଙ୍ଞ୍ଜୄନା ନରିାଧାୄରା ନଲିଵୁ ୄପ୍ତା ନରୁିାଧିକଃ || ୩୪||

  ନଷି୍ପ୍ରଙ୍ଞ୍ୄଚା ନରିାକାୄରା ନରିୀୄହା ନରୁିଦ୍ରର୍ଃ |

  ସତ୍ତ୍ଵଃ ସତ୍ତ୍ଵଗୁୄଣାୄତଃ ସତ୍ତ୍ଵର୍ତି୍ ସତ୍ତ୍ଵର୍ତିି୍ପର ୟଃ || ୩୫||

  ସତ୍ତ୍ଵନଷି୍ଠଃ ସତ୍ତ୍ଵଭତୂଃି ସୄତ୍ତ୍ଵଶଃ ସତ୍ତ୍ଵର୍ତି୍ତଭଃ |

  ସଭସ୍ତଜଗଦାଧାରଃ ସଭସ୍ତଗୁଣସାଗରଃ || ୩୬||

  ସଭସ୍ତଦୁଃଖର୍ଧି୍ଵଂସୀ ସଭସ୍ତାନେକାରଣଃ |

  ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ୍ଭାଲାବରୄଣା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ୍ପି୍ରୟର୍ତ୍ସଲଃ || ୩୭||

  ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ୍ର୍କ୍ଷ୍ା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ୍ରୂୄା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ୍କ୍ଷ୍କଃ |

  ର୍ିୄ ଶ୍ଵଶ୍ଵୄରା ର୍ୀରବଦ୍ରଃ ସରାଟ୍ ଦକ୍ଷ୍ଭଖାନ୍ତକଃ || ୩୮||

  ର୍ିୄ ନଶ୍ଵୄରା ର୍ନିକତଵା ଗୁରୁୄଦଵର୍ଶଖିାଭଣିଃ |

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 12|30

  ବୁଜୄଗନ୍ଦ୍ରଲସତ୍କୄଣ୍ଠା ବୁଜଂଗାବରଣପି୍ରୟଃ || ୩୯||

  ବୁଜଂଗର୍ଲିସତ୍କୄର୍ଣ୍ଵା ବୁଜଂଗର୍ଲୟାରୃ୍ତଃ |

  ଭନୁରି୍ୄେୟା ଭନୁିୄ ଶ୍ରୄଷ୍ଠା ଭନୁରୃି୍େନିୄ ଷ୍ର୍ତିଃ || ୪୦||

  ଭନୁହୃିତ୍ପଣୁ୍ଡରୀକୄସ୍ଥା ଭନୁସିଂୄଘ କଜୀର୍ନଃ |

  ଭନୁଭିୃୄ ଗୟା ୄର୍ଦଭୃୄ ଗୟା ଭଗୃହୄସ୍ତା ଭନୁୀଶ୍ଵରଃ || ୪୧||

  ଭୃୄ ଗନ୍ଦ୍ରଚଭଵର୍ସୄନା ନରସଂିହନିାତନଃ |

  ଭତୁୃୟଙ୍ଞ୍ଜୄୟା ଭତୁୃୟଭତୁୃୟରଭତୁୃୟର୍ନିାଶକଃ || ୪୨||

  ଦୁଷ୍ଟଭତୁୃୟରଦୁୄଷ୍ଟଷ୍ଟଃ ଭତୁୃୟହା ଭତୁୃୟୂଜତିଃ |

  ଉୄଧ୍ଵଵା ହରିଣୟଃ ରୄଭା ନଧିୄନୄଶା ଧନାଧିଃ || ୪୩||

  ୟଜୁଭଵତୂଃି ସାଭଭତୂଃି ୠଙମତୂଭିଵତୂରି୍ଜତିଃ |

  ର୍ୟୄକ୍ତା ର୍ୟକ୍ତତୄଭାଽର୍ୟୄକ୍ତା ର୍ୟକ୍ତାର୍ୟକ୍ତସ୍ତୄଭା ଜର୍ୀ || ୪୪||

  ଲିଙ୍ଗଭତୂରିଲିଙ୍ଗାତ୍ମା ଲିଙ୍ଗାଲିଙ୍ଗାତ୍ମର୍ଗି୍ରହଃ |

  ଗ୍ରହଗ୍ରୄହା ଗ୍ରହାଧାୄରା ଗ୍ରହାକାୄରା ଗ୍ରୄହଶ୍ଵରଃ || ୪୫||

  ଗ୍ରହକୃଦ ଗ୍ରହବିଦ ଗ୍ରାହୀ ଗ୍ରୄହା ଗ୍ରହର୍ଲିକ୍ଷ୍ଣଃ |

  କଲପାକାରଃ କଲପକତଵା କଲପଲକ୍ଷ୍ଣତତ୍ପରଃ || ୪୬||

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 13|30

  କୄଲପା କଲପାକୃତଃି କଲପନାଶକଃ କଲପକଲପକଃ |

  ରଭାତ୍ମା ପ୍ରଧାନାତ୍ମା ପ୍ରଧାନୁରୁଷ୍ଃ ଶରି୍ଃ || ୪୭||

  ୄର୍ୄଦୟା ୄର୍ ୄ ଦୟା ୄର୍ଦୄର୍ୄଦୟା ୄର୍ଦୄର୍ଦାନ୍ତସଂସୁ୍ତତଃ |

  ୄର୍ଦର୍ୄକ୍ତ୍ରା ୄର୍ଦଜିୄ ହବା ର୍ଜିିୄ ହବା ଜସି୍ଯନାଶକଃ || ୪୮||

  କଲୟାଣରୂଃ କଲୟାଣଃ କଲୟାଣଗୁଣସଂଶ୍ରୟଃ |

  ବକ୍ତକଲୟାଣୄଦା ବକ୍ତକାଭୄଧନୁଃ ସରୁାଧିଃ || ୪୯||

  ାର୍ନଃ ାର୍ୄକା ର୍ାୄଭା ଭହାକାୄଲା ଭଦାହଃ |

  ୄଘାରାତକଦାର୍ାଗି୍ନଦଵର୍ବସ୍ଭକଣପି୍ରୟଃ || ୫୦||

  ନନ୍ତୄସାଭସୟୂଵାଗି୍ନଭଣ୍ଡଲପ୍ରତଭିପ୍ରବଃ |

  ଜଗୄଦକପ୍ରବୁଃସ୍ବାଭୀ ଜଗଦ୍ଵୄେୟା ଜଗନମୟଃ || ୫୧||

  ଜଗଦାନେୄଦା ଜନମଜରାଭରଣର୍ଜତିଃ |

  ଖଟବାଙ୍ଗୀ ନୀତଭିାନ୍ ସୄତୟା ୄଦର୍ତାତ୍ମାଽଽତ୍ମସମ୍ଭର୍ଃ || ୫୨||

  କାଲଭାଲାବରଣଃ କାଲୀ ର୍ଷୁି୍ଣର୍ଲ୍ବଃ |

  କଭଲାସନକାଲାଗି୍ନଃ କଭଲାସନୂଜତିଃ || ୫୩||

  କାଲାଧୀଶସି୍ତ୍ରକାଲୄଜ୍ଞା ଦୁଷ୍ଟର୍ଗି୍ରହର୍ାରକଃ |

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 14|30

  ନାଟୟକତଵା ନଟୄରା ଭହାନାଟୟର୍ଶିାରଦଃ || ୫୪||

  ର୍ରିାଟୂଧୄରା ଧୀୄରା ର୍ୀୄରା ରୃ୍ଷ୍ବର୍ାହନଃ |

  ରୃ୍ଷ୍ାଂୄକା ରୃ୍ଷ୍ବାଧୀୄଶା ରୃ୍ଷ୍ାତ୍ମା ରୃ୍ଷ୍ବଧ୍ଵଜଃ || ୫୫||

  ଭୄହାନ୍ନୄତା ଭହାକାୄୟା ଭହାର୍କ୍ଷ୍ା ଭହାବୁଜଃ |

  ଭହାସ୍କୄନ୍ଧା ଭହାଗ୍ରୀୄର୍ା ଭହାର୍ୄକ୍ତ୍ରା ଭହାଶରିାଃ || ୫୬||

  ଭହାହନୁଭଵହାଦଂୄରା ଭହୄଦାୄଷ୍ଠା ଭୄହାଦରଃ |

  ସେୁରବୂଃ ସନୁୟନଃ ସଲୁଲାଟଃ ସକୁେରଃ || ୫୭||

  ସତୟର୍ାୄକୟା ଧଭଵୄର୍ତ୍ତା ସତୟଜ୍ଞଃ ସତୟର୍ତି୍ତଭଃ |

  ଧଭଵର୍ାନ୍ ଧଭଵନିୁୄଣା ଧୄଭଵା ଧଭଵପ୍ରର୍ତଵକଃ || ୫୮||

  କୃତଜ୍ଞଃ କୃତକୃତୟାତ୍ମା କୃତକୃତୟଃ କୃତାଗଭଃ |

  କୃତୟର୍ତି୍ କୃତୟର୍ିୄ ଚ୍ଛଷି୍ଠଃ କୃତଜ୍ଞପି୍ରୟକୃତ୍ତଭଃ || ୫୯||

  ଵ୍ରତକୃଦ ଵ୍ରତର୍ିୄ ଚ୍ଛ ିୄ ଷ୍ଠା ଵ୍ରତର୍ଦି୍ଵାନ୍ ଭହାଵ୍ରତୀ |

  ଵ୍ରତପି୍ରୄୟା ଵ୍ରତାଧାୄରା ଵ୍ରତାକାୄରା ଵ୍ରୄତଶ୍ଵରଃ || ୬୦||

  ତରିାଗୀ ର୍ୀତରାଗୀ ରାଗୄହତୁର୍ରିାଗର୍ତି୍ |

  ରାଗୄନା ରାଗଶଭୄନା ରାଗୄଦା ରାଗିରାଗର୍ତି୍ || ୬୧||

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 15|30

  ର୍ଦି୍ଵାନ୍ ର୍ଦି୍ଵତ୍ତୄଭା ର୍ଦି୍ଵଜ୍ଜନଭାନସସଂଶ୍ରୟଃ |

  ର୍ଦି୍ଵଜ୍ଜନାଶ୍ରୄୟା ର୍ଦି୍ଵଜ୍ଜନସ୍ତର୍ୟରାକ୍ରଭଃ || ୬୨||

  ନୀତକୃିନ୍ନୀତରି୍ନି୍ନୀତପି୍ରଦାତା ନୀତରି୍ତିି୍ପର ୟଃ |

  ର୍ନିୀତର୍ତ୍ସୄଲା ନୀତସି୍ବରୂୄା ନୀତସିଂଶ୍ରୟଃ || ୬୩||

  ୄକ୍ରାଧର୍ତି୍ ୄକ୍ରାଧକୃତ୍ ୄକ୍ରାଧିଜନକୃତ୍ ୄକ୍ରାଧରୂଧକୃ୍ |

  ସୄକ୍ରାଧଃ ୄକ୍ରାଧହା ୄକ୍ରାଧିଜନହା ୄକ୍ରାଧକାରଣଃ || ୬୪||

  ଗୁଣର୍ାନ୍ ଗୁଣର୍ିୄ ଚ୍ଛ ିୄ ଷ୍ଠା ନଗିଵୁୄଣା ଗୁଣର୍ତିି୍ପର ୟଃ |

  ଗୁଣାଧାୄରା ଗୁଣାକାୄରା ଗୁଣକୃଦ ଗୁଣନାଶକଃ || ୬୫||

  ର୍ୀୟଵର୍ାନ୍ ର୍ୀୟଵର୍ିୄ ଚ୍ଛ ିୄ ଷ୍ଠା ର୍ୀୟଵର୍ଦି୍ଵୀୟଵସଂଶ୍ରୟଃ |

  ର୍ୀୟଵାକାୄରା ର୍ୀୟଵକୄରା ର୍ୀୟଵହା ର୍ୀୟଵର୍ଧଵକଃ || ୬୬||

  କାଲର୍ତି୍କାଲକୃତ୍କାୄଲା ଫଲକୃଦ ଫଲର୍ଦିବଲୀ |

  ଭୄନାନମୄନା ଭୄନାରୂୄା ଫଲପ୍ରଭଥୄନା ଫଲଃ || ୬୭||

  ର୍ଶି୍ଵପ୍ରଦାତା ର୍ିୄ ଶ୍ଵୄଶା ର୍ଶି୍ଵଭାୄତ୍ର କସଂଶ୍ରୟଃ |

  ର୍ଶି୍ଵକାୄରା ଭହାର୍ିୄ ଶ୍ଵା ର୍ଶି୍ଵର୍ିୄ ଶ୍ଵା ର୍ଶିାରଦଃ || ୬୮||

  variation

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 16|30

  ର୍ଦିୟାପ୍ରଦାତା ର୍ିୄ ଦୟୄଶା ର୍ଦିୟାଭାୄତ୍ର କସଂଶ୍ରୟଃ |

  ର୍ଦିୟାକାୄରା ଭହାର୍ିୄ ଦୟା ର୍ଦିୟାର୍ିୄ ଦୟା ର୍ଶିାରଦଃ ||୬୮||

  ର୍ସନ୍ତକୃଦ୍ଵସନ୍ତାତ୍ମା ର୍ସୄନ୍ତୄଶା ର୍ସନ୍ତଦଃ |

  ଗ୍ରୀଷ୍ମାତ୍ମା ଗ୍ରୀଷ୍ମକୃଦ ଗ୍ରୀଷ୍ମର୍ଧଵୄକା ଗ୍ରୀଷ୍ମନାଶକଃ || ୬୯||

  ପ୍ରାରୃ୍ଟକତୃ୍ ପ୍ରାରୃ୍ଡାକାରଃ ପ୍ରାରୃ୍ଟକାଲପ୍ରର୍ତଵକଃ |

  ପ୍ରାରୃ୍ଟପରର୍ଧଵକଃ ପ୍ରାରୃ୍ର୍ଣ୍ାଥଃ ପ୍ରାରୃ୍ଡିବନାଶକଃ || ୭୦||

  ଶରଦାତ୍ମା ଶରୄଦ୍ଧତୁଃ ଶରତ୍କାଲପ୍ରର୍ତଵକଃ |

  ଶରନ୍ନାଥଃ ଶରତ୍କାଲନାଶକଃ ଶରଦାଶ୍ରୟଃ || ୭୧||

  ହଭିସ୍ବରୂୄା ହଭିୄଦା ହଭିହା ହଭିନାୟକଃ |

  ୄଶ ଶରିାତ୍ମା ୄଶ ଶିୄ ରଶଃ ୄଶ ଶରିତଵୁ ପ୍ରର୍ତଵକଃ || ୭୨||

  ପ୍ରାଚୟାତ୍ମା ଦକି୍ଷ୍ଣାକାରଃ ପ୍ରତୀଚୟାୄତ୍ମାତ୍ତରାକୃତଃି |

  ଅୄଗ୍ନୟାତ୍ମା ନରୃିତୀୄଶା ର୍ାୟର୍ୟାୄତ୍ମଶନାୟକଃ || ୭୩||

  ଉଧ୍ଵଵାଧଃସଦୁଗିାକାୄରା ନାନାୄଦୄଶ କନାୟକଃ |

  ସର୍ଵକି୍ଷ୍ଭଗୃାକାରଃ ସର୍ଵକି୍ଷ୍ଭଗୃାଧିଃ || ୭୪||

  ସର୍ଵକି୍ଷ୍ଭଗୃାଧାୄରା ଭଗୃାଦୁୟତ୍ପତ୍ତକିାରଣଃ |

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 17|30

  ଜୀର୍ାଧ୍ୟୄକ୍ଷ୍ା ଜୀର୍ର୍ୄେୟା ଜୀର୍ର୍ଜି୍ଜୀର୍ରକ୍ଷ୍କଃ || ୭୫||

  ଜୀର୍କୃଜ୍ଜୀର୍ହା ଜୀର୍ଜୀର୍ୄନା ଜୀର୍ସଂଶ୍ରୟଃ |

  ୄଜୟାତଃିସ୍ବରୂୄା ର୍ଶି୍ଵାତ୍ମା ର୍ଶି୍ଵନାୄଥା ର୍ୟିତ୍ପତଃି || ୭୬||

  ର୍ଜ୍ରାତ୍ମା ର୍ଜ୍ରହସ୍ତାତ୍ମା ର୍ୄଜ୍ରୄଶା ର୍ଜ୍ରବୂଷ୍ିତଃ |

  କୁଭାରଗୁରୁରୀଶାୄନା ଗଣାଧ୍ୟୄକ୍ଷ୍ା ଗଣାଧିଃ || ୭୭||

  ିନାକାଣିଃ ସୟୂଵାତ୍ମା ୄସାଭସୟୂଵାଗି୍ନୄଲାଚନଃ |

  ାୟରହତିଃ ଶାୄନ୍ତା ଦାୄନ୍ତା ଦଭୟିତା ଦଭଃ || ୭୮||

  ୠଷ୍ିଃ ୁରାଣୁରୁଷ୍ଃ ୁରୁୄଷ୍ଶଃ ୁରେରଃ |

  କାଲାଗି୍ନରୁଦ୍ରଃ ସୄର୍ଵଶଃ ଶଭରୂଃ ଶୄଭଶ୍ଵରଃ || ୭୯||

  ପ୍ରଲୟାନଲକୃଦ ଦରି୍ୟଃ ପ୍ରଲୟାନଲନାଶକଃ |

  ତ୍ରୟିଭବୄକାଽରଷି୍ଡବଗଵନାଶୄକା ଧନଦପି୍ରୟଃ || ୮୦||

  ୄକ୍ଷ୍ାବୟଃ ୄକ୍ଷ୍ାବରହତିଃ ୄକ୍ଷ୍ାବଦଃ ୄକ୍ଷ୍ାବନାଶକଃ |

  ସଦୄମ୍ଭା ଦମ୍ଭରହିୄ ତା ଦମ୍ଭୄଦା ଦମ୍ଭନାଶକଃ || ୮୧||

  କୁୄେେୁଶଂଖଧର୍ୄଲା ବୄସ୍ଭାଦୂ୍ଧଲିତର୍ଗି୍ରହଃ |

  ବସ୍ଭଧାରଣହୃଷ୍ଟାତ୍ମା ତୁଷି୍ଟଃ ୁଷ୍ଟୟରସିଦୂନଃ || ୮୨||

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 18|30

  ସ୍ଥାଣୁଦଗିଭବୄରା ବୄଗଵା ବଗୄନତ୍ରବିଦୁଦୟଭଃ |

  ତ୍ରକିାଗି୍ନଃ କାଲକାଲାଗି୍ନରଦ୍ଵତିୀୄୟା ଭହାୟଶାଃ || ୮୩||

  ସାଭପି୍ରୟଃ ସାଭୄର୍ତ୍ତା ସାଭଗଃ ସାଭଗପି୍ରୟଃ |

  ଧୀୄରାଦାୄତ୍ତା ଭହାଧୀୄରା ୄଧ ୟଵୄଦା ୄଧ ୟଵର୍ଧଵକଃ || ୮୪||

  ଲାର୍ଣୟରାଶଃି ସର୍ଵଜ୍ଞଃ ସଫୁୁଦ୍ଧଫିଵୁଦ୍ଧଭିାନବରଃ |

  ତୁଭବର୍ୀଣଃ କଭବକୁଣ୍ଠଃ ଶଭବରାରନିକୃିନ୍ତନଃ || ୮୫||

  ଶାଦଵୂଲଚଭଵର୍ସନଃ ୂର୍ଣ୍ଵାନୄୋ ଜଗତି୍ପର ୟଃ |

  ଜୟପ୍ରୄଦା ଜୟାଧ୍ୟୄକ୍ଷ୍ା ଜୟାତ୍ମା ଜୟକାରଣଃ || ୮୬||

  ଜଙ୍ଗଭାଜଙ୍ଗଭାକାୄରା ଜଗଦୁତ୍ପତ୍ତକିାରଣଃ |

  ଜଗଦ୍ରକ୍ଷ୍ାକୄରା ର୍ୄଶୟା ଜଗତ୍ପର ଲୟକାରଣଃ || ୮୭||

  ୂଷ୍ଦନ୍ତବିଦୁତୃ୍କଷ୍ଟଃ ଙ୍ଞ୍ଚୟଜ୍ଞଃ ପ୍ରବଙ୍ଞ୍ଜକଃ |

  ଷ୍ଟଭତୂରି୍ଶି୍ଵଭତୂରିତଭିତୂରିଭତୂଭିାନ୍ || ୮୮||

  ୄକ ଲାସଶଖିରାର୍ାସଃ ୄକ ଲାସଶଖିରପି୍ରୟଃ |

  ବକ୍ତୄକ ଲାସଦଃ ସୂୄ ମା ଭଭଵଜ୍ଞଃ ସର୍ଵଶକି୍ଷ୍କଃ || ୮୯||

  ୄସାଭଃ ୄସାଭକଲାକାୄରା ଭହାୄତଜା ଭହାତାଃ |

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 19|30

  ହରିଣୟଶମଶୁରାନେଃ ସ୍ବର୍ଣ୍ଵୄକଶଃ ସରୁ୍ର୍ଣ୍ଵଦୃକ୍ || ୯୦||

  ବ୍ରସ୍ଯା ର୍ଶି୍ଵସଗୃୁର୍ଵୀୄଶା ୄଭାଚୄକା ଫନ୍ଧର୍ଜତିଃ |

  ସ୍ବତନ୍ତ୍ରଃ ସର୍ଵଭନ୍ତ୍ରାତ୍ମା ଦୁୟତଭିାନଭିତପ୍ରବଃ || ୯୧||

  ୁ୍ରାକ୍ଷ୍ଃ ୁଣୟକୀତଃି ୁଣୟଶ୍ରର୍ଣକୀତଵନଃ |

  ୁଣୟଭତୂଃି ୁଣୟଦାତା ୁଣୟାୁଣୟପଲପ୍ରଦଃ || ୯୨||

  ସାରବୂତଃ ସ୍ବରଭୄୟା ରସବୂୄତା ରସାଶ୍ରୟଃ |

  ଓଁକାରଃ ପ୍ରଣୄର୍ା ନାୄଦା ପ୍ରଣତାତପି୍ରବଙ୍ଞ୍ଜନଃ || ୯୩||

  ନକିଟୄସ୍ଥାଽତଦୂିରୄସ୍ଥା ର୍ଶୀ ବ୍ରସ୍ଯାଣ୍ଡନାୟକଃ |

  ଭୋରଭଲୂନଲିୄୟା ଭୋରକୁସଭୁାରୃ୍ତଃ || ୯୪||

  ରୃ୍ୋରକପି୍ରୟତୄଭା ରୃ୍ୋରକର୍ରାଚତିଃ |

  ଶ୍ରୀଭାନନନ୍ତକଲୟାଣରିୂୄର୍ଣ୍ଵା ଭୄହାଦୟଃ || ୯୫||

  ଭୄହାତ୍ସାୄହା ର୍ଶି୍ଵୄବାକ୍ତା ର୍ଶି୍ଵାଶାରିୂରକଃ |

  ସଲୁୄବାଽସଲୁୄବା ଲୄବୟାଽଲୄବୟା ଲାବପ୍ରର୍ଧଵକଃ || ୯୬||

  ଲାବାତ୍ମା ଲାବୄଦା ର୍କ୍ତା ଦୁୟତଭିାନନସୟୂକଃ |

  ବ୍ରସ୍ଯଚାରୀ ଦୃଢାଚାରୀ ୄଦର୍ସଂିୄହା ଧନପି୍ରୟଃ || ୯୭||

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 20|30

  ୄର୍ଦୄା ୄଦର୍ୄଦୄର୍ୄଶା ୄଦର୍ୄଦୄର୍ାତ୍ତୄଭାତ୍ତଭଃ |

  ଫୀଜରାୄଜା ଫୀଜୄହତୁଫଵୀଜୄଦା ଫୀଜରୃ୍ଦ୍ଧଦିଃ || ୯୮||

  ଫୀଜାଧାୄରା ଫୀଜରୂୄା ନଫିଵୀୄଜା ଫୀଜନାଶକଃ |

  ରାୄରୄଶା ର୍ରଦଃ ିଙ୍ଗୄଲାଽୟୁଗମୄଲାଚନଃ || ୯୯||

  ିଙ୍ଗଲାକ୍ଷ୍ଃ ସରୁଗୁରୁଃ ଗୁରୁଃ ସରୁଗୁରୁପି୍ରୟଃ |

  ୟୁଗାର୍ୄହା ୟୁଗାଧୀୄଶା ୟୁଗକୃଦୁୟଗନାଶକଃ || ୧୦୦||

  କଵୂରୄଗୌୄରା ୄଗୌରୀୄଶା ୄଗୌରୀଗୁରୁଗୁହାଶ୍ରୟଃ |

  ଧୂଜଵଟଃି ିଙ୍ଗଲଜୄଟା ଜଟାଭଣ୍ଡଲଭଣି୍ଡତଃ || ୧୦୧||

  ଭୄନାଜୄର୍ା ଜୀର୍ୄହତୁରନ୍ଧକାସରୁସଦୂନଃ |

  ୄଲାକଫନୁ୍ଧଃ କଲାଧାରଃ ାଣୁ୍ଡରଃ ପ୍ରଭଥାଧିଃ || ୧୦୨||

  ର୍ୟକ୍ତଲକ୍ଷ୍ୄଣା ୄୟାଗୀ ୄୟାଗୀୄଶା ୄୟାଗୁଂଗର୍ଃ |

  ଶି୍ରତାର୍ାୄସା ଜନାର୍ାସଃ ସରୁର୍ାସଃ ସଭୁଣ୍ଡଲଃ || ୧୦୩||

  ବର୍ୄର୍ ୄ ଦୟା ୄୟାଗିୄର୍ ୄ ଦୟା ୄୟାଗିସଂିହହୃଦାସନଃ |

  ଈତ୍ତୄଭାଽନୁତ୍ତୄଭାଽଶକ୍ତଃ କାଲକୄଣ୍ଠା ର୍ଷି୍ାଦନଃ || ୧୦୪||

  ଅଶାସୟଃ କଭନୀୟାତ୍ମା ଶୁବଃ ସେୁରର୍ଗି୍ରହଃ |

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 21|30

  ବକ୍ତକଲପତରୁଃ ୄସ୍ତାତା ସ୍ତର୍ୟଃ ୄସ୍ତାତ୍ରର୍ରପି୍ରୟଃ || ୧୦୫||

  ପ୍ରୄଭୟଗୁଣାଧାୄରା ୄର୍ଦକୃୄଦ୍ଵଦର୍ଗି୍ରହଃ |

  କୀତଵୟାଧାରଃ କୀତକିରଃ କୀତିୄ ହତୁରୄହତୁକଃ || ୧୦୬||

  ପ୍ରଧଷୃ୍ୟଃ ଶାନ୍ତବଦ୍ରଃ କୀତସି୍ତୄମ୍ଭା ଭୄନାଭୟଃ |

  ବୂଶୄୟାଽନ୍ନଭୄୟାଽୄବାକ୍ତା ଭୄହଷ୍ବାୄସା ଭହୀତନୁଃ || ୧୦୭||

  ର୍ଜି୍ଞାନଭୟ ଅନେଭୟଃ ପ୍ରାଣଭୄୟାଽନ୍ନଦଃ |

  ସର୍ଵୄଲାକଭୄୟା ୟଷ୍ଟା ଧଭଵାଧଭଵପ୍ରର୍ତଵକଃ || ୧୦୮||

  ନରି୍ିୄ ର୍ଣ୍ା ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ସର୍ଵଧଭଵପଲପ୍ରଦଃ |

  ଦୟାସଧୁାଦ୍ରଵନୟୄନା ନରିାଶୀରରଗି୍ରହଃ || ୧୦୯||

  ରାଥଵରୃ୍ତ୍ତଭିଵଧୁୄରା ଭଧୁରପି୍ରୟଦଶଵନଃ |

  ଭକୁ୍ତାଦାଭରୀତାୄଙ୍ଗା ନଃିସୄଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗଲାକରଃ || ୧୧୦||

  ସଖୁପ୍ରଦଃ ସଖୁାକାରଃ ସଖୁଦୁଃଖର୍ରି୍ଜତିଃ |

  ର୍ଶିଙୃ୍ଖୄଲା ଜଗତ୍କତଵା ଜତିସର୍ଵଃ ିତାଭହଃ || ୧୧୧||

  ନାୄୟାଽକ୍ଷ୍ୄୟା ଭଣୁ୍ଡୀ ସରୂୁୄା ରୂର୍ଜତିଃ |

  ତୀନ୍ଦ୍ରିୄ ୟା ଭହାଭାୄୟା ଭାୟାର୍ୀ ର୍ଗିତଜ୍ଵରଃ || ୧୧୨||

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 22|30

  ଭତୃଃ ଶାଶ୍ଵତଃ ଶାୄନ୍ତା ଭତୁୃୟହା ଭକୂନାଶନଃ |

  ଭହାୄପ୍ରତାସନାସୀନଃ ିଶାଚାନୁଚରାରୃ୍ତଃ || ୧୧୩||

  ୄଗୌରୀର୍ଲିାସସଦୄନା ନାନାଗାନର୍ଶିାରଦଃ |

  ର୍ଚିତି୍ରଭାଲୟର୍ସୄନା ଦରି୍ୟଚେନଚଚତିଃ || ୧୧୪||

  ର୍ଷୁି୍ଣବ୍ରସ୍ଯାଦରି୍େୟାଂଘି୍ଃ ସରୁାସରୁନଭସ୍କତୃଃ |

  କରିୀଟୄଲଢପିାୄଲେୁଭଵଣିକଂକଣବୂଷ୍ିତଃ || ୧୧୫||

  ରତ୍ାଂଗଦାଂୄଗା ରୄତ୍ୄଶା ରତ୍ରଙ୍ଞ୍ଜିତାଦୁକଃ |

  ନର୍ରତ୍ଗୄଣାୄତକରିୀଟୀ ରତ୍କଙ୍ଞ୍ଚକୁଃ || ୧୧୬||

  ନାନାର୍ଧିାୄନକରତ୍ଲସତୁ୍କଣ୍ଡଲଭଣି୍ଡତଃ |

  ଦରି୍ୟରତ୍ଗଣାକୀର୍ଣ୍ଵକଣ୍ଠାବରଣବୂଷ୍ିତଃ || ୧୧୭||

  ଗଲର୍ୟାଲଭଣିନଵାସାୁଟଭ୍ରାଜତିୄଭୌକି୍ତକଃ |

  ରତ୍ାଂଗୁଲୀୟର୍ଲିସତ୍କରଶାଖାନଖପ୍ରବଃ || ୧୧୮||

  ରତ୍ଭ୍ରାଜୄଦ୍ଧଭସତୂ୍ରଲସତ୍କଟତିଟଃ ଟୁଃ |

  ର୍ାଭାଙ୍କବାଗର୍ଲିସତ୍ପାର୍ଵତୀର୍ୀକ୍ଷ୍ଣପି୍ରୟଃ || ୧୧୯||

  ଲୀଲାର୍ଲମି୍ବତର୍ୁବଵକ୍ତଭାନସଭେରିଃ |

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 23|30

  ଭେଭୋରୁୄଷ୍ପ୍ୌଘଲସଦ୍ଵାୟୁନିୄ ଷ୍ର୍ତିଃ || ୧୨୦||

  କସୂ୍ତରୀର୍ଲିସତଫାୄଲା ଦରି୍ୟୄର୍ଷ୍ର୍ରିାଜତିଃ |

  ଦରି୍ୟୄଦହପ୍ରବାକୂଟସେୀିତଦଗିନ୍ତରଃ || ୧୨୧||

  ୄଦର୍ାସରୁଗୁରୁସ୍ତୄର୍ୟା ୄଦର୍ାସରୁନଭସ୍କତୃଃ |

  ହସ୍ତରାଜତ୍ପଣୁ୍ଡରୀକଃ ୁଣ୍ଡରୀକନିୄ ବକ୍ଷ୍ଣଃ || ୧୨୨||

  ସର୍ଵାଶାସୟଗୁୄଣାଽୄଭୟଃ ସର୍ଵୄଲାୄକଷ୍ଟବୂଷ୍ଣଃ |

  ସୄର୍ଵଷ୍ଟଦାତା ସୄର୍ଵଷ୍ଟଃ ସୁ୍ଫରନମଂଗଲର୍ଗି୍ରହଃ || ୧୨୩||

  ର୍ଦିୟାୄଲଶରହିୄ ତା ନାନାର୍ିୄ ଦ ୟକସଂଶ୍ରୟଃ |

  ଭତୂବିର୍ଃ କୃାୂୄରା ବୄକ୍ତଷ୍ଟପଲୂରକଃ || ୧୨୪||

  ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଵକାଭଃ ୄସୌବାଗୟନଧିିଃ ୄସୌବାଗୟଦାୟକଃ |

  ହିୄ ତ ଷ୍ୀ ହତିକୃୄତ୍ସୌଭୟଃ ରାୄଥୈକପ୍ରୄୟାଜନଃ || ୧୨୫||

  ଶରଣାଗତଦୀନାତଵରତି୍ରାଣରାୟଣଃ |

  ଜଷୁି୍ଣୄନଵତା ର୍ଷ୍ଟକାୄରା ଭ୍ରାଜଷୁି୍ଣୄବଵାଜନଂ ହର୍ଃି || ୧୨୬||

  ୄବାକ୍ତା ୄବାଜୟିତା ୄଜତା ଜତିାରଜିତିଭାନସଃ |

  କ୍ଷ୍ରଃ କାରଣଂ କୁଦ୍ଧସଭରଃ ଶାରଦଲର୍ଃ || ୧୨୭||

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 24|30

  ଅଜ୍ଞାୄକୄଚ୍ଛା ଗମ୍ଭୀରଃ କର୍ଦିଵୁ ଃସ୍ବ୍ନାଶକଃ |

  ଙ୍ଞ୍ଚବ୍ରସ୍ଯସଭତୁ୍ପତ୍ତଃି ୄକ୍ଷ୍ତ୍ରଜ୍ଞଃ ୄକ୍ଷ୍ତ୍ରାଲକଃ || ୧୨୮||

  ୄର୍ୟାଭୄକୄଶା ବୀଭୄର୍ୄଷ୍ା ୄଗୌରୀତରିନାଭୟଃ |

  ବର୍ାବ୍ଧତିରୄଣାାୄୟା ବଗର୍ାନ୍ ବକ୍ତର୍ତ୍ସଲଃ || ୧୨୯||

  ର୍ୄରା ର୍ରିୄ ଷ୍ଠା ୄନଦଷି୍ଠଃ ପି୍ରୟଃ ପି୍ରୟଦର୍ଃ ସଧୁୀଃ |

  ୟନ୍ତା ୟର୍ଷି୍ଠଃ ୄକ୍ଷ୍ାଦିୄ ଷ୍ଠା ସ୍ଥର୍ିୄ ଷ୍ଠା ୟଭଶାସକଃ || ୧୩୦||

  ହରିଣୟଗୄବଵା ୄହଭାଂୄଗା ୄହଭରୂୄା ହରିଣୟଦଃ |

  ବ୍ରସ୍ଯୄଜୟାତରିନାୄର୍କ୍ଷ୍ୟଶ୍ଚାଭଣୁ୍ଡାଜନୄକା ରର୍ଃି || ୧୩୧||

  ୄଭାକ୍ଷ୍ାଥଜିନସଂୄସୄର୍ୟା ୄଭାକ୍ଷ୍ୄଦା ୄଭାକ୍ଷ୍ନାୟକଃ |

  ଭହାଶମଶାନନଲିୄୟା ୄର୍ଦାୄଶ୍ଵା ବୂରଥଃ ସି୍ଥରଃ || ୧୩୨||

  ଭଗୃର୍ୟାୄଧା ଚଭଵଧାଭା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନଃ ସ୍ଫଟକିପ୍ରବଃ |

  ସର୍ଵଜ୍ଞଃ ରଭାଥଵାତ୍ମା ବ୍ରସ୍ଯାନୋଶ୍ରୄୟା ର୍ବୁିଃ || ୧୩୩||

  ଭୄହଶ୍ଵୄରା ଭହାୄଦର୍ଃ ରବ୍ରସ୍ଯ ସଦାଶରି୍ଃ || ୧୩୪||

  ଶ୍ରୀ ରବ୍ରସ୍ଯ ସଦାଶରି୍ ଓଁ ନଭ ଆତ ି|

  ଈତ୍ତର ୀଠକିା

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 25|30

  ଏର୍ୄଭତାନ ିନାଭାନ ିଭଖୁୟାନ ିଭଭ ଷ୍ଣମଖୁ |

  ଶୁବଦାନ ିର୍ଚିତି୍ରାଣି ୄଗୌୄୟୈ ୄପ୍ରାକ୍ତାନ ିସାଦରମ୍ || ୧||

  ର୍ବୂିତବୂିଷ୍ିତର୍ୁଃ ଶୁୄଦ୍ଧା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ୍ବୂଷ୍ଣଃ |

  ଶରି୍ଲିଂଗସଭୀୄସ୍ଥା ନସି ସଂୄଗା ନଜିତିାସନଃ || ୨||

  ଏକାଗ୍ରଚିୄ ତ୍ତା ନୟିୄତା ର୍ଶୀ ବୂତହିୄ ତ ରତଃ |

  ଶରି୍ଲିଂଗାଚଵୄକା ନତିୟଂ ଶିୄ ର୍ କଶରଣଃ ସଦା || ୩||

  ଭଭ ନାଭାନ ିଦରି୍ୟାନ ିୄୟା ଜୄଦ ବକି୍ତୂର୍ଵକମ୍ |

  ଏର୍ଭକୁ୍ତଗୁୄଣାୄତଃ ସ ୄଦୄର୍ ଃ ୂଜିୄ ତା ବୄର୍ତ୍ || ୪||

  ସଂସାରାଶସଂଫଦ୍ଧଜନୄଭାୄକ୍ଷ୍ କସାଧନମ୍ |

  ଭନ୍ନାଭସ୍ଭରଣଂ ନୂନଂ ତୄଦର୍ ସକଲାଥଵଦମ୍ || ୫||

  ଭନ୍ନାୄଭ ର୍ ରଂ ଜୟଭହୄଭର୍ାକ୍ଷ୍ୟାଥଵଦଃ |

  ହୄଭର୍ ସଦା ୄସୄର୍ୟା ୄଧ୍ୟୄୟା ଭକୁ୍ତୟଥଵଭାଦରାତ୍ || ୬||

  ର୍ବୂିତରି୍ଜ୍ରକର୍ୄଚ ଃ ଭନ୍ନାଭଶରାଣିବିଃ |

  ର୍ଜିୟଃ ସର୍ଵୄତା ଲୄବୟା ନ ୄତଷ୍ାଂ ଦୃଶୟୄତ ବୟମ୍ || ୭||

  ନ ୄତଷ୍ାଂ ଦୃଶୟୄତ ବୟମ୍ ଓଁ ନଭ ଆତ ି|

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 26|30

  ଶ୍ରୀସତୂ ଈର୍ାଚ

  ଆତୁୟଦୀରତିଭାକର୍ଣ୍ଵୟ ଭହାୄଦୄର୍ନ ତଦ୍ଵଚଃ |

  ସନୁ୍ତଷ୍ଟଃ ଷ୍ଣମଖୁଃ ଶମୁ୍ଭଂ ତୁଷ୍ଟାର୍ ଗିରଜିାସତୁଃ || ୮||

  ଶ୍ରୀସ୍କେ ଈର୍ାଚ

  ନଭୄସ୍ତ ନଭୄସ୍ତ ଭହାୄଦର୍ ଶୄମ୍ଭା

  ନଭୄସ୍ତ ନଭୄସ୍ତ ପ୍ରୄନ୍ନ କଫୄନ୍ଧା |

  ନଭୄସ୍ତ ନଭୄସ୍ତ ଦୟାସାରସିୄ ନ୍ଧା

  ନଭୄସ୍ତ ନଭୄସ୍ତ ନଭୄସ୍ତ ଭୄହଶ || ୯||

  ନଭୄସ୍ତ ନଭୄସ୍ତ ଭହାଭତୁୃୟହାରନି୍

  ନଭୄସ୍ତ ନଭୄସ୍ତ ଭହାଦୁଃଖହାରନି୍ |

  ନଭୄସ୍ତ ନଭୄସ୍ତ ଭହାାହାରନି୍

  ନଭୄସ୍ତ ନଭୄସ୍ତ ନଭୄସ୍ତ ଭୄହଶ || ୧୦||

  ନଭୄସ୍ତ ନଭୄସ୍ତ ସଦା ଚନ୍ଦ୍ରୄଭୌୄଲ

  ନଭୄସ୍ତ ନଭୄସ୍ତ ସଦା ଶୂଲାୄଣ |

  ନଭୄସ୍ତ ନଭୄସ୍ତ ସୄଦାୄଭ କଜାୄନ

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 27|30

  ନଭୄସ୍ତ ନଭୄସ୍ତ ନଭୄସ୍ତ ଭୄହଶ || ୧୧||

  ୄର୍ଦାନ୍ତୄର୍ଦୟାୟ ଭହାଦୟାୟ

  ୄକ ଲାସର୍ାସାୟ ଶରି୍ାଧର୍ାୟ |

  ଶରି୍ସ୍ବରୂାୟ ସଦାଶରି୍ାୟ

  ଶରି୍ାସୄଭତାୟ ନଭଃଶରି୍ାୟ || ୧୨||

  ଓଁ ନଭଃଶରି୍ାୟ ଆତ ି

  ଶ୍ରୀସତୂ ଈର୍ାଚ

  ଆତ ିସୁ୍ତତ୍ଵା ଭହାୄଦର୍ଂ ସର୍ଵର୍ୟାିନଭୀଶ୍ଵରମ୍ |

  ୁନଃପ୍ରଣଭୟାଥ ତତଃ ସ୍କେସ୍ତୄସ୍ଥୌ କୃତାଙ୍ଞ୍ଜଲିଃ || ୧୩||

  ବର୍ୄନ୍ତାଽି ଭନୁିୄ ଶ୍ରଷ୍ଠାଃ ସାଭବଧ୍ୟାନରାୟଣାଃ |

  ଶରି୍ନାଭଜଂ କୃତ୍ଵା ତଷି୍ଠନୁ୍ତ ସଖୁିନଃ ସଦା || ୧୪||

  ଶରି୍ ଏର୍ ସଦା ୄଧ୍ୟୟଃ ସର୍ଵୄଦୄର୍ାତ୍ତଭଃ ପ୍ରବୁଃ |

  ଶରି୍ ଏର୍ ସଦା ୂୄଜୟା ଭକିୁ୍ତକାୄଭ ନଵ ସଂଶୟଃ || ୧୫||

  ଭୄହଶାନ୍ନାଧିୄକା ୄଦର୍ଃ ସ ଏର୍ ସରୁସତ୍ତଭଃ |

  ସ ଏର୍ ସର୍ଵୄର୍ଦାନ୍ତୄର୍ୄଦୟା ନାତ୍ରାସି୍ତ ସଂଶୟଃ || ୧୬||

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 28|30

  ଜନମାନ୍ତରସହୄସ୍ରଷ୍ୁ ୟଦ ିତପ୍ତଂ ତସ୍ତଦା |

  ତସୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭହାୄଦୄର୍ ବକି୍ତଶ୍ଚ ବର୍ତ ିଧୁର୍ମ୍ || ୧୭||

  ସବୁଗା ଜନନୀ ତସୟ ତୄସ ୟର୍ କୁଲଭନୁ୍ନତମ୍ |

  ତୄସ ୟର୍ ଜନମ ସପଲଂ ୟସୟ ବକି୍ତଃ ସଦାଶିୄ ର୍ || ୧୮||

  ୄୟ ଶମୁ୍ଭଂ ସରୁସତ୍ତଭଂ ସରୁଗୄଣ ରାରାଧ୍ୟଭୀଶଂ ଶରି୍ଂ

  ୄଶ ଲାଧୀଶସତୁାସୄଭତଭଭଲଂ ସଂୂଜୟନ୍ତୟାଦରାତ୍ |

  ୄତ ଧନୟାଃ ଶରି୍ାଦୂଜନରାଃ ହୟୄନୟା ନ ଧୄନୟା ଜନଃ

  ସତୟଂ ସତୟଭିୄହାଚୟୄତ ଭନୁରି୍ରାଃ ସତୟଂ ୁନଃ ସର୍ଵଥା || ୧୯||

  ସତୟଂ ୁନଃ ସର୍ଵଥା ଓଁ ନଭ ଆତ ି|

  ନଭଃ ଶରି୍ାୟ ସାଭବାୟ ସଗଣାୟ ସସନୂୄର୍ |

  ପ୍ରଧାନୁରୁୄଷ୍ଶାୟ ସଗଵସି୍ଥତୟନ୍ତୄହତୄର୍ || ୨୦||

  ନଭୄସ୍ତ ଗିରଜିାନାଥ ବକ୍ତାନାଭିଷ୍ଟଦାୟକ |

  ୄଦହ ିବକି୍ତଂ ତ୍ଵୟୀଶାନ ସର୍ଵାବୀଷ୍ଟଂ ଚ ୄଦହ ିୄଭ || ୨୧||

  ସାଭବ ଶୄମ୍ଭା ଭହାୄଦର୍ ଦୟାସାଗର ଶଂକର |

  ଭଚତି୍ତଭ୍ରଭୄରା ନତିୟଂ ତର୍ାସୁ୍ତ ଦଂକୄଜ || ୨୨||

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 29|30

  ସର୍ଵାଥଵ ଶର୍ଵ ସୄର୍ଵଶ ସୄର୍ଵାତ୍ତଭ ଭୄହଶ୍ଵର |

  ତର୍ ନାଭାଭତୃଂ ଦରି୍ୟଂ ଜହିବାୄଗ୍ର ଭଭ ତଷି୍ଠତୁ || ୨୩||

  ୟଦକ୍ଷ୍ରଂ ଦଂ ଭ୍ରଷ୍ଟଂ ଭାତ୍ରାହୀନଂ ଚ ୟଦ ବୄର୍ତ୍ |

  ତତ୍ସର୍ଵଂ କ୍ଷ୍ଭୟତାଂ ୄଦର୍ ପ୍ରସୀଦ ରୄଭଶ୍ଵର || ୨୪||

  କରଚରଣକୃତଂ ର୍ାକ୍କାୟଜଂ କଭଵଜଂ ର୍ା

  ଶ୍ରର୍ଣନୟନଜଂ ର୍ା ଭାନସଂ ର୍ାଽରାଧମ୍ |

  ର୍ହିତିଭର୍ହିତିଂ ର୍ା ସର୍ଵୄଭତତ୍ କ୍ଷ୍ଭସ୍ବ

  ଜୟଜୟ କରୁଣାୄବ୍ଧ ଶ୍ରୀଭହାୄଦର୍ ଶୄମ୍ଭା || ୨୫||

  କାୄୟନ ର୍ାଚା ଭନୄସନ୍ଦ୍ରିୄ ୟ ର୍ଵା

  ଫୁଦ୍ଧୟାଽଽତ୍ମନା ର୍ା ପ୍ରକୃୄତଃ ସ୍ବବାର୍ାତ୍ |

  କୄରାଭି ୟଦୟତ୍ ସକଲଂ ରୄସ୍ଭ

  ସଦାଶରି୍ାୄୟତ ିସଭଵୟାଭି || ୨୬||

  Proofread by KSRamachandran ramachandran underscore ksr at yahoo.ca

 • www.odia.org shivasahasrarudrayAmala_odia.doc 30|30

  ramachandran underscore ksr at yahoo.ca

  and Avinash Sathaye sohum at ms.uky.edu