siddha, ayurveda, varmam, herbal, tamil medicine

Download Siddha, Ayurveda, Varmam, herbal, Tamil Medicine

Post on 16-Nov-2014

1.013 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Health Care, Siddha, Ayurveda, Medicine, Yoga & Naturopathy, Unani, and Homoeopathy on Tamil News and Tamil Entertainment Website ...

TRANSCRIPT

1. }[[ [. [ . , [, , ~ . }[[ .[ , ~, [ . [ ~. } [ [, . ~[; . ~[, ~}[, ~[ , ^ ~[[, ~, ~[ . [ [ , }[ [ [ . }[ . |: }[ ~[~[ ~[ - ~[[ [[} [ .z. mmmaJ mqJmm [ . ~, . [, ~ } [ 14 [~[ . [ } 82 [ . [ ~[:- , , [ ~[, [ [ ~[, [ ~[,}[ [ ~[, [,~[[, [ ~[. ~,[ ~ } [ 40 [ }[ [ ~[ ~[. [[ [ [ . 20 [ [ : -17 .. -2-0.34 .. -0.18 .. [-6 .. 0.3 . [ [ [. [ ~[[ [[ [[, , ~[ [ . } } ~[ [[ . }, , [ . }[ 40 [ ~ ~[[ . [ ~[ [ [ [ .. mtqmJJ mqJmm[ .[ [ }[ . [ , ^ [, , ~[}[ ~.=com auo: [ . }[; [ ~[.=com au: }[. [ .=com a++u: . [ }[. [ [ [ .=com xaaa: [. }. .=com =+a@: . ~[ [.=com muo: }. [ [. }. [ . [ .=com =u|T|o: } [. .=ca a+mu: [ . .=com @uoaa+a: [ . ~[ . [ [. .=ca a+oad: . . [ .. mnm mqJmm ~[ [ , ~[ [ [, , [ [ . } ~[~[ . ~[ , } . }[ ~[ ~. } [ [, . , , ~[ }. , ~[- .8, }[-1, 13.4 . ,,, ~[}[[, ~[ . ~, [}[ }[ ~. [ , }[ . [. . ~[ ~ [. [ , } . ~[[ [, [ ~[ . , [, |, ~[ ~[[ [,[ [ }[[ }. [ [ , } , } }.4. mma)mq mqJmm [ , }[[: [ ~ [ }[[ [. }[[~[. ~[ . ~~[ [ . [ . }[[ [ [.a+a Quaoo nao: , } }[[ [? [}[ } [ . [ }[ ~[ } }.maaaJo o=a: } [ .co =uaaqa@: [ [ ~ [ ~[, .auCu+aa@: [ , ~[ .c aua: }[ [ } [ ~ [ .mo muoa@: [, ~ }, } [ .6. @AJ mqJmmn=a oa a+aaqa@a: [ [ ~ [},, ~ ~ .}[ } . [ ~ [ [, [ [ [.a+uuaom oaaqa@: 2 ~ [ }[ ~ [ ~ ~[ .[ .oc+a auoooa@: [ ~[. [ ~[ ~.a+a C=+aa@: , ~ ~ , [[ [ ,[, [ [ ~ [~[ [[ ~[.n=a C=+aa o|+Jmaa Caa uom nuc: ~ [ }[.[ [ ~[ }. ~ . [ ~ [ } . ~ [. .}[ 29 [ . 3 [ . 21 [. 40 [ [~[ ~[[. ~ [.7. @o mqJmm [. [ | ~~ . [ ~[[, [, ~[[ [ ~[ [ ~[ ~[ }. [ ~[[~ [[. [ ~ ~. } ~ |[ ~[[ , }[; ~[ ~[ [. ~[. ][ ~[ ~[[, ~ . ][ . [ - ~ }[[[ , (~[~[) }[ ~. [. [ [ [ - }} [, ? [ }[ , , - ~ . ~[ ~ . ~[[[ . ~[ ~[ .8. @qmq mqJmm [? [ [ [[[[? ~ [?[ ~[[? [ [? . [ [ [ 12 .[ ~. [ [, [ }[ } ~ [~. ~[ ~[ [. ~[ ~[[ [ [[ ~ . [ ~}[ [. [ }~[ [[ ~}. [ [ ~[ }[[~ }[ } . [ ~ [ . : ~, ,[, [ , [[,}[[, [, [[, ,[, }[[, [,.4. @m|oum mqJmm [? [[ , ~. [ . [. ~, }~[}[ . [ [. [ . ~ , } [[. ~[, ~, [ , ,, ~ | . [[? [, , ~[ [ [. }[ ~ . [}[. }[, }, [ ~[, ~ }[ }[[ }. [? }[[[? [ , }[ . . }[ }[ [, }[, }[. .1o. nq mqJmma+cuc auuco a+ muoaa: [| } 3 4 ~ ~ .md @aJm ooa@: , , }} }[ [ }.=a+Q auma: , }[, ~[ }[.a+Jo nQau =ooa JQ J u@=a occ+o:}[ [ , }~.ooaaoaaa@: , ~[ }[[, [, }[ ~[,}[ , [ [}[. }[ .um um uamad:* } ~ ~[[ } [ .* }} ~[ }} [. * ~ ~[ | [ [[ }[ [ [[[ . * [[ [ ~ ~[. * [ [ }[ }[[.11. nmmJo mqJmm . ~ ~[[: ~[, , , }[ ~[, [ ,[[ , ~[ ,[ [ ~[, ~[ ,[ , , [, ~ , [[ , . [ , [, , [[ [.ccoo a+uCo++ aomaa: [[[ ~[ , ~[ }[ 2 [ , }[ , ~ .=q@u aJaaaaJom=a au: ~[ [ , [ [ ~[ ~[~ . [ . ~[[ ~ [ .a++a moa+ auou+: [, ,[ ~ [ ~ [~[, ~[~[ [. } .uu+o|aa mCu++: ~[ [ [ [ ~ .1z. nm mqJmmco xuoaa =ooa umaa: [ [ 20 [ } . 3 ~ ~ [. [ ~[. .uauao JQ+: } ~}[[. .mo C=+a ucao+ad: ~[ 5[ , 5 [ [, 5 [ [ }.|aaaa+aa: [ [ ~ } [.uo uooma ucao+ad: [ [. . [.a+mC=+a @ua+a: }[~[ [ . [ [ ~[, , [ ~[ [, [ ~ } 21[ [ [.o C=+a: ~[ 5 [ 3 ~ [ ~[ }[. [ [. } [ } ~[ [ [ } . 21 [ }. . ~ . [[~.1. gmam mqJmm[ [ ~.~[[ ~.- }[~ ~[ [ [ .].] . [ [(Phrenology) . [ ~[, ~[~[ [ [ }[ }[. }[ (tensi on) ~}[ ~, }[ }[ [ ~. ~[ }[; ~[ .[ [ [[ [ ~[ . [ ~[ ~[ , ~ } ~[ [[. [ [ [ [, , [ [~[, } [ ~[ [[ . [[ , ~[[. [ ~ } ~[[ ~[. [ ~[ [,~[ [[ . [. ~[ [ } [ :~ . - .[ [ ~ . [}~[, [ ~[ [, . 1952 [ [ 20 [ [ }[.1. ooa mqJmm [ [ ~. ~ }[. :- [ . a+a =ma @=uaaaa@: [ ~[, }[ . . =aua ooo a+m: 10 [ [ ~, | ~ . oQ Cu+aa@: [ [ [ ~[ [ } }[ . Caa =ua@: [, , [[}[ , } [ [ ,~[ , [, [ ~[ ~ . +aCuJa@: |[ [ ~[ , ~[ | }, }[ } ~ , }[ [ [,[ [. [ } ~ , [. [ } [ [ [ ~ [ }[[. .14. m mqJmm , [~ } }[[. [ ~[. ~[ [. }[ . 1. ~[ . 2. . 3. . , ~[ ~ }[ }[. [ [ [ } }[[. } }[ .16. [ . [-[[! [ . ?~[ [, . [ }[ . : ~[, ~[. [ ~ 1 [ [. [ }[ }. [ [ . ~[ . , . ~[. [ [ . [[. ~[, ~[ . ~[ [. . [ ~[ . ~[[ [. [}[, [, [[ .17. Jo1Jam mqJmm [ }[.~[ [ [. ~[ . [, ~[, [ ~[ [~[ [ . ~[ } }}}[ [ ~[ }(colories) . [ [, [ ~[ [ [ [. , } [, [[ [, ~[ ~[. [ }} |, | [ ~[,^ . [ ~[[ . ~[. , [ , , [ }[ [ , ~[ . ~[ ~[ [ ~ [; ~[ ~[[ . [, } }[ [ [ [.18. mmnm mqJmm ~ | - ~. [ ~ :- , , [, [,}[, [~[~, , .[ [ ~[[ [. }; ~[ ~[ [. [: }[ ~[ [ [ . ~ , [[ [. [. }[[ . ~[; ^ . ~ ; [[ }[. , [ , , ~ . [? ~[.~ , [ , | , . ~ . . ~[ 15[ } [. ~[. [? [?~ , , }[} ~ ~[ . } }[ [ }[ [ .14. a|o mqJmm [ [ ~[ . }[~[~ }[ . ([: 4-3-84) ~[[ . }[ ? ~~ [ . , ~[ ~[ ~[. } [[ ~[ [ | [ - [ [ ; , [, }[[, [. [? [ ~[~[ } .? [ } ~[ . [ ~[ [ . ~ [~~ [ . [ } ~[ , }~ . , }[[ ~[ [. ~[ ~[ }[[, [ ~[ . [ ~[ [ 15 [ ~[[. [; . [[[; ~[ ~~[ }[. [; ~ [ [. ~[ [ . [ }, ~[[ } }[[ [ } }[ }[[:-.]. [,38/4 },~ ,}-600 019.zo. a)t mqJmm[, }} [[ . [ [ ~}[[ ~ [ }[. [ ~[[ [ ~. [[ ~, [? [ } [. [ [ }[ .~ [ [[ ,}[ ~[ [ . , ~ [? [ [[. [[ ~. }[ [ . [ } [ . [[ ~[[ [ }. [ ~[[ . ~[ [ ~[}[ . ~[ }, [[ ~[ [ [. [ [ ~ ! [[ [~[ ~}[ [~[ [[~[ . [ [ ~. ~ [ }[ ~. [, ~[ [ [ [ [ }~[.z1. ) mqJmm [ [[ }[, } }[ [. :- =u|adu|: [. ~[[ . [, [, ^ ~[ [[. [ . auaaaa+o: [, . ~[. . }. . [ 2 . uauoadu|: . . . [ ~[~[ ~[ [ ~ . o=Jaadu|: [ . [. , [, [. [ 1 , ~[ . ~[[ [. muoadu|: , . |. [ ~[ ~[ [. =aaJadu|: , , [ . . [ . }[. [, ~[[~[, ~[ [[. [ ~ . aao++auu du|: ~[. [ }. ~[ [. [. uoa+u|adu|: [[ [ ~. , [ .~[, [ [ [.zz. mq mqJmm , ~[, ~[, , , , [, ~, , [, ~[, [- ~[ . ~ ~[ ~[, ,[ 80 }[ ~. ~[ ~}[ [ 75 [ [[ ~ [ }. [ [[? }[ [?} , ~[[ ~[ [. }. [ [ [ [. }[ ~[[ }[ }[ }. } 2[ }[ ~[ }[[ }. - , } ,[ ~ [. - [ - [ [ [ [ , [ }. [? }[ ~[[? [ }[ . }. ..: }[ [ }[. 200 [ }[ . : [, [, [[, [ [.z. 0amma mqJmm [ , }[ [}[[. [ [ [[[ . }[[ . [ }[[. [, }[[ . ~ . . ,,, . 1[ , 1 [ }[ , 3 [[ , 4.1 [ [~[ ~, .3 [ . }[[ ~ . }[[ [ [[ ~ . [ } [ }[[ . } }. }[[ }[ [ . }. ^ }[ }[ } [} [[ }. }[[ [~[, ~[ [[. [[, ^ ~[[ ~[. ~ ~[~[ [[[ [ }. }[[ ~[ . [ }[. }[[ [ }[[ .[ }[ [[[ , ~[[[ . [~[ ~[ ~ }.z. o|om mqJmm ~[ } }[ . ~[ . [ [ [[? [ [ [? [ }[ ~[. ~[ , . [[ . ~[ ~ [ ~ ~[. [ , ~ } ~[.~ } . }[ , 10 } } ~, [ }[, ,} . [ ,[ [ , }[, , , ~~[ ~[ ~[. }[ }, [ , , [, [ [. [ . [ ? [ ~~[ , , [[ 10 [ }[ [. [ [ . . ; , }.z4. J1q mqJmm }[ ~ , [ [ ~}[[, [ ~ ~ [. [ ! ~[ [ ~[[ [ ~ [[ . [ 500 1[. 10 , } ~[ [[. [? 34 ~[ ~. ~[~[ 13 ~. . [ |. : [ . [ [ , } }. }[~ [~[ }[. . [. }[ ~[ [ . ~[ [. } ~[ [ }[.z6. Jn+4 mqJmm }[, ~[ ~[, [. [, ~[ , [ ~[[ , ~ } [,[ [ [} }[[. [ [ 50 ~. } ~ [. [, [[ [ . ~[, }[ [ .~[ - [ - ~[ - - - [[/ [/ - ~[[[ - }[, , [ - [/} - / [[ [ - ~[[/ [ }[. [ [ }[[, [ , } } . : ~[} }[~ . [, ~[ , }[ [ [.z7. J) mqJmm [ ~. 25 ~ ~[ . , }, ,[, , , } . [ }[.maaa amaao uuu: [ [ , [, [ , [ , , }[ , , [ , , [, , , ~ [, , . ~[, [ , [ , , , . , [ [ : 4 . }[ . }[ 50 [ ~[ }[ . ~ [ ~[[, ~ }[. [ , . (1