slokas (english transliteration || · pdf filedivi dvi: shat^^trimsan ... rane jitva...

Download SLOKAS (ENGLISH TRANSLITERATION || · PDF filedivi dvi: ShaT^^triMSan ... raNe jitvA daityAn-apahRuta-Sirastrai: ... SOUNDARYALAHARI || || SOUNDARYALAHARI || SLOKAS (ENGLISH TRANSLITERATION)

If you can't read please download the document

Upload: danghanh

Post on 06-Mar-2018

565 views

Category:

Documents


72 download

TRANSCRIPT

 • 101DEVI MAHOTSAVAM 2013

  || SOUNDARYALAHARI || || SOUNDARYALAHARI ||SLOKAS (ENGLISH TRANSLITERATION)

  prabhinnAbhi: SaMbho: navabhirapi mUlaprakRutibhi: |catuScatvAriMSad-vasudala-kalASra-trivalayatrirekhAbhi: sArdhaM tava SaraNakoNA: pariNatA: || 11||

  tvadIyaM saundaryaM tuhinagirikanye tulayituMkavIndrA: kalpante kathamapi virinci-prabhRutaya: |yadAlokautsukyAd amaralalanA yAnti manasAtapobhir-duShprApAmapi giriSa-sAyujya-padavIm || 12||

  naraM varShIyAMsaM nayanavirasaM narmasu jaDaMtavApAmgAloke patita-manudhAvanti SataSa: |galadveNIbandhA: kucakalaSa-visrasta-sicayAhaThAt truTyat-kAncyo vigalita-dukUlA yuvataya: || 13||

  kShitau ShaTpancASad dvisamadhika-pancASa-dudakehutASe dvAShaShTi: caturadhika-pancASa-danile |divi dvi: ShaT^^triMSan-manasi ca catuShShaShTiriti yemayUkhAs-teShA-mapyupari tava pAdAMbuja-yugam || 14||

  Saraj-jyotsnA-SuddhAM SaSiyuta-jaTAjUTa-makuTAMvara-trAsa-trANa-sphaTika-ghuTikA-pustaka-karAm |sakRunna-tvA natvA kathamiva satAM sannidadhatemadhu-kShIra-drAkShA-madhurima-dhurINA: PaNitaya: || 15||

  kavIndrANAM ceta: kamalavana-bAlAtapa-ruciMbhajante ye santa: katicidaruNAM-eva bhavatIm |virinci-preyasyA: taruNatara-SrRumgAralaharIgabhIrAbhir-vAgbhi: vidadhati satAM-ranjjanamamI || 16||

  savitrIbhir-vAcAM SaSi-maNi-SilA-bhamgarucibhi:vaSinyAdyAbhis-tvAM saha janani saMcintayati ya: |sa kartA kAvyAnAM bhavati mahatAM bhamgirucibhi:vacobhir-vAgdevI-vadana-kamalAmoda-madhurai: || 17||

  tanucCAyAbhis-te taruNa-taraNi-SrIsaraNibhi:divaM sarvAM urvIM aruNimanimagnAM smarati ya: |bhavantyasya trasyad-vanahariNa-SAlIna-nayanA:sahorvaSyA vaSyA: kati kati na gIrvANa-gaNikA: || 18||

  mukhaM binduM kRutvA kucayugamadhas-tasya tadadhoharArdhaM dhyAyedyo haramahiShi te manmathakalAm |sa sadya: saMkShobhaM nayati vanitA ityatilaghutrilokI-mapyASu bhramayati ravIndu-stanayugAm || 19||

  kirantI-mamgebhya: kiraNa-nikuruMbAmRutarasaMhRudi tvA-mAdhatte himakara-SilA-mUrtimiva ya: |sa sarpANAM darpaM Samayati SakuntAdhipa ivajvarapluShTAn-dRuShTyA sukhayati sudhAsAra-sirayA || 20||

  taTillekhA-tanvIM tapana-SaSi-vaiSvAnara-mayIMniShaNNAM ShaNNA-mapyupari kamalAnAM tava kalAm |mahApadmATavyAM mRudita-malamAyena manasA

  AnandalaharI

  Siva: SaktyA yukto yadi bhavati Sakta: prabhavituMna cet evaM devo na khalu kuSala: spanditu-mapi |atastvAmArAdhyAM hari-hara-virincAdibhi-rapipraNantuM stotuM vA katha-makRutapuNya: prabhavati || 1||

  tanIyAMsaM pAMsuM tava caraNa-pamkeruha-bhavaMvirincissancinvan viracayati lokAnavikalam |vahatyenaM Sauri: kathamapi sahasreNa SirasAMhara: saMkShudyainaM bhajati bhasitoddhUlana-vidhim || 2||

  avidyAnA-manta-stimira-mihira-dvIpanagarIjaDAnAM caitanya-stabaka-makaranda-srutijharI |daridrANAM cintAmaNi-guNanikA janmajaladhaunimagnAnAM daMShTrA muraripu-varAhasya bhavati || 3||

  tvadanya: pANibhyAM-abhayavarado daivatagaNa:tvamekA naivAsi prakaTita-varAbhItyabhinayA |bhayAt trAtuM dAtuM phalamapi ca vAncAsamadhikaMSaraNye lokAnAM tava hi caraNAveva nipuNau || 4||

  haristvA-mArAdhya praNata-jana-saubhAgya-jananIMpurA nArI bhUtvA puraripumapi kShobhaM-anayat |smaro&pi tvAM natvA rati-nayana-lehyena vapuShAmunInA-mapyanta: prabhavati hi mohAya mahatAm || 5||

  dhanu: pauShpaM maurvI madhukaramayI panca viSikhA:vasanta: sAmanto malayamaru-dAyodhana-ratha: |tathApyeka: sarvaM himagirisute kAmapi kRupAMapAMgAtte labdhvA jagadida-manamgo vijayate || 6||

  kvaNat kAncIdAmA karikalabha-kuMbha-stana-natAparikShINA madhye pariNata Saraccandra-vadanA |dhanurbANAn pASaM sRuNi-mapi dadhAnA karatalai:purastAdAstAM na: puramathitu-rAho-puruShikA || 7||

  sudhA-sindhor-madhye suraviTapi-vATI-parivRutemaNidvIpe nIpo upavanavati cintAmaNi-gRuhe |SivAkAre mance paramaSiva-paryamka-nilayAMbhajanti tvAM dhanyA: katicana cidAnanda-laharIm || 8||

  mahIM mUlAdhAre kamapi maNipUre hutavahaMsthitaM svAdhiShThAne hRudi maruta-mAkASa-mupari |mano&pi bhrUmadhye sakalamapi bhitvA kulapathaMsahasrAre padme saha rahasi patyA viharase || 9||

  sudhAdhArAsArai: caraNayugalAntar-vigalitai:prapancaM sincantI punarapi rasAmnAya mahasa: |avApya svAM bhUmiM bhujaganibha-madhyuShTa-valayaMsvamAtmAnaM kRutvA svapiShi kulakuNDe kuhariNi || 10||

  caturbhi: SrIkaNThai: Sivayuvatibhi: pancabhirapi

  || SOUNDARYALAHARI ||

 • 102 DEVI MAHOTSAVAM 2013

  || SOUNDARYALAHARI || || SOUNDARYALAHARI ||SLOKAS (ENGLISH TRANSLITERATION)

  mahAnta: paSyanto dadhati paramAhlAda-laharIm || 21||

  bhavAni tvaM dAse mayi vitara dRuShTiM sakaruNAMiti stotuM vAncan kathayati bhavAni tvamiti ya: |tadaiva tvaM tasmai diSasi nija-sAyujya-padavIMmukunda-brahmendra-sphuTa-makuTa-nIrAjita-padAm || 22||

  tvayA hRutvA vAmaM vapu-rapari-tRuptena manasASarIrArdhaM SaMbho: aparamapi Samke hRutamabhUt |yadetat-tvadrUpaM sakala-maruNAbhaM trinayanaMkucAbhyA-mAnamraM kuTila-SaSi-cUDAla-makuTam || 23||

  jagatsUte dhAtA hariravati rudra: kShapayatetiraskurvannetat svamapi vapu-rISas-tirayati |sadA-pUrva: sarvaM tadida-manugRuhNAti ca Siva:tavAjnA-mAlaMbya kShaNacalitayor-bhrUlatikayo: || 24||

  trayANAM devAnAM triguNa-janitAnAM tava Sivebhavet pUjA pUjA tava caraNayor-yA viracitA |tathA hi tvat-pAdodvahana-maNipIThasya nikaTesthitA hyete SaSvan mukulita-karottaMsa-makuTA: || 25||

  virinci: pancatvaM vrajati harirApnoti viratiMvinASaM kInASo bhajati dhanado yAti nidhanam |vitandrI mAhendrI vitatirapi saMmIlita dRuSAmahA-saMhAre&smin viharati sati tvatpati-rasau || 26||

  japo jalpa: SilpaM sakalamapi mudrAviracanAgati: prAdakShiNya-kramaNaM-aSanAdyAhuti-vidhi: |praNAma: saMveSa: sukhamakhila-mAtmArpaNa-dRuSAsaparyA-paryAyas-tava bhavatu yanme vilasitam || 27||

  sudhA-mapyAsvAdya pratibhaya-jarAmRutyu-hariNIMvipadyante viSve vidhi-SatamakhAdyA diviShada: |karALaM yat-kShveLaM kabalitavata: kAlakalanAna SaMbhos-tanmUlaM tava janani tATamka-mahimA || 28||

  kirITaM vairincaM parihara pura: kaiTabhabhida:kaThore koTIre skhalasi jahi jaMbhAri-makuTam |praNamreShveteShu prasabha-mupayAtasya bhavanaMbhavasyAbhyutthAne tava parijanoktir-vijayate || 29||

  svadehodbhUtAbhir-ghRuNibhi-raNimAdyAbhi-rabhitoniShevye nitye tvAM ahamiti sadA bhAvayati ya: |kimAScaryaM tasya trinayana-samRuddhiM tRuNayatomahAsaMvartAgnir-viracayati nIrAjana-vidhim || 30||

  catuHShaShTyA tantrai: sakala-matisandhAya bhuvanaMsthitas tattat-siddhi: prasava-para tantrai: paSupati: |punastva-nnirbandhAt akhila-puruShArthaika-ghaTanAsvatantraM te tantraM kShititala-mavAtItara-didam || 31||

  Siva: Sakti: kAma: kShitiratha ravi: SItakiraNa:smaro haMsa: Sakra: tadanu ca parAmAraharaya: |amI hRullekhAbhiH tisRubhi-ravasAneShu ghaTitA

  bhajante varNAste tava janani nAmAvayavatAm || 32||

  smaraM yoniM lakShmIM tritaya-mida-mAdau tava mano:nidhAyaike nitye niravadhi-mahAbhoga-rasikA: |bhajanti tvAM cintAmaNi-guNa nibaddhAkSha-valayA:SivAgnau juhvanta: surabhighRuta-dhArAhuti-Satai: || 33||

  SarIraM tvaM SaMbho: SaSi-mihira-vakShoruha-yugaMtavAtmAnaM manye bhagavati navAtmAna-managham |ataH-SeShaSSeShItyayaM ubhaya-sAdhAraNatayAsthita: saMbandho vAM samarasa-parAnanda-parayo: || 34||

  manastvaM vyoma tvaM marudasi marut-sArathirasitvamApas-tvaM bhUmi: tvayi pariNatAyAM na hi param |tvameva svAtmAnaM pariNamayituM viSva-vapuShAcidAnandAkAraM Sivayuvati bhAvena bibhRuShe || 35||

  tavAjnA-cakrasthaM tapana-SaSi-koTi-dyutidharaMparaM SaMbhuM vande parimilita-pArSvaM paracitA |yamArAdhyan bhaktyA ravi-SaSi-SucInA-maviShayenirAloke&loke nivasati hi bhAloka-bhuvane || 36||

  viSuddhau te SuddhasphaTika-viSadaM vyoma-janakaMSivaM seve devImapi SivasamAna-vyavasitAm |yayo: kAntyA yAntyA: SaSikiraNa-sArUpyasaraNe:vidhUtAntar-dhvAntA vilasati cakorIva jagatI || 37||

  samunmIlat saMvit kamala-makarandaika-rasikaMbhaje haMsadvandvaM kimapi mahatAM mAnasacaram |yadAlApA-daShTAdaSa-guNita-vidyApariNati:yadAdatte doShAd guNamakhila-madbhya: paya iva || 38||

  tava svAdhiShThAne hutavaha-madhiShThAya nirataMtamIDe saMvartaM janani mahatIM tAM ca samayAm |yadAloke lokAn dahati mahati krodha-kalitedayArdrA yA dRuShTi: SiSira-mupacAraM racayati || 39||

  taTittvantaM SaktyA timira-paripanthi-sphuraNayAsphuran-nAnAratnAbharaNa-pariNaddhendra-dhanuSham |tava SyAmaM meghaM kamapi maNipUraika-SaraNaMniSheve varShantaM haramihira-taptaM tribhuvanam || 40||

  tavAdhAre mUle saha samayayA lAsya-parayAnavAtmAnaM manye navarasa-mahAtANDava-naTam |ubhAbhyA-metAbhyAM udaya-vidhi-muddiSya dayayAsanAthAbhyAM jajne janakajananImat-jagadidam || 41||

  saundaryalaharI

  gatair-mANikyatvaM gaganamaNibhi: sAndra-ghaTitaMkirITaM te haimaM himagirisute kIrtayati ya: |sa nIDeyacCAyA-cCuraNaSabalaM candra-SakalaMdhanu: SaunAsIraM kimiti na nibadhnAti dhiShaNAm || 42||

  dhunotu dhvAntaM nas-tulita-dalitendIvara-vanaM

 • 103DEVI MAHOTSAVAM 2013

  || SOUNDARYALAHARI || || SOUNDARYALAHARI ||SLOKAS (ENGLISH TRANSLITERATION)

  ghana-snigdha-SlakShNaM cikura-nikuruMbaM tava Sive |yadIyaM saurabhyaM sahaja-mupalabdhuM sumanasovasantyasmin manye valamathana-vATI-viTapinAm || 43||

  tanotu kShemaM na-stava vadana-saundaryalaharIparIvAhasrota: saraNiriva sImantasaraNi: |vahantI sindUraM prabalakabarI-bhAra-timiradviShAMbRundair-bandIkRutamiva navInArka-kiraNam || 44||

  arAlai: svAbhAvyAd alikalabha-saSrIbhi-ralakai:parItaM te vaktraM parihasati pamkeruha-rucim |darasmere yasmin daSanaruci-kinjjalka-ruciresugandhau mAdyanti smaradahana-cakShur-madhuliha: || 45||

  lalATaM lAvaNya-dyuti-vimala-mAbhAti tava yatdvitIyaM tanmanye makuTa-ghaTitaM candraSakalam |viparyAsa-nyAsAd-ubhayamapi saMbhUya ca mitha:sudhAlepasyUti: pariNamati rAkA-himakara: || 46||

  bhRuvau bhugne kincid bhuvana-bhaya-bhamga-vyasaninitvadIye netrAbhyAM madhukara-rucibhyAM dhRuta-guNam |dhanur-manye savyetarakara-gRuhItaM ratipate:prakoShThe muShTau ca sthagayati nigUDhAntara-mume ||47||

  aha: sUte savyaM tava nayana-markAtmakatayAtriyAmAM vAmaM te sRujati rajanI nAyakatayA |tR