sree lalita sahasra nama stotram in english - .sree lalita sahasra nama stotram in english sree...

Download Sree Lalita Sahasra Nama Stotram in English - .Sree Lalita Sahasra Nama Stotram in English Sree Lalita

Post on 21-Jul-2018

297 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  Sree Lalita Sahasra Nama Stotram in English Sree Lalita Sahasra Nama Stotram English Lyrics (Text)

  Sree Lalita Sahasra Nama Stotram English Script

  Author: vgdev o || asya r lalit divya sahasranma stotra mahmantrasya, vainydi vgdevat aya, anuup chanda, r lalit parbharik mah tripura sundar devat, ai bja, kl akti, sau klaka, mama dharmrtha kma moka caturvidha phalapururtha siddhyarthe lalit tripurasundar parbharik sahasra nma jape viniyoga karanysa aim agubhy nama, kl tarjanbhy nama, sau madhyambhy nama, sau anmikbhy nama, kl kanihikbhy nama, ai karatala karaphbhy nama aganysa ai hdayya nama, kl irase svh, sau ikhyai vaa, sau kavac:hya hu, kl netratrayya vaua, aim astryapha, bhrbhuvassuvaromiti digbandha dhyna aru karu taragitk dhtapkua pupabacpm | aimdibhi rvt maykhai ahamityeva vibhvaye bhavnm || 1 || dhyyet padmsanasth vikasitavadan padma patryatk hembh ptavastr karakalita lasamaddhemapadm vargm | sarvlakrayukt sakalamabhayad bhaktanamr bhavn r vidy ntamrti sakala surasut sarvasampat-pradtrm || 2 || sakukuma vilepan maikacumbi kastrik samanda hasiteka saaracpa pkum | aea janamohin maruamlya bhojjval japkusuma bhsur japavidhau smare dambikm || 3 || sindhrrua vigrah triayan mikya mauisphura- ttrnyaka ekhar smitamukh mpna vakoruhm | pibhy malipra ratna caaka raktotpala bibhrat saumy ratnaghaastha rakta cara dhyyetparmambikm || 4 || lamitydi pac:hapj vibhvayet la pthiv tattvtmikyai r lalitdevyai gandha parikalpaymi

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  ham ka tattvtmikyai r lalitdevyai pupa parikalpaymi ya vyu tattvtmikyai r lalitdevyai dhpa parikalpaymi ra vahni tattvtmikyai r lalitdevyai dpa parikalpaymi vam amta tattvtmikyai r lalitdevyai amta naivedya parikalpaymi sa sarva tattvtmikyai r lalitdevyai tmbldi sarvopacrn parikalpaymi gururbrahma gururviu gururdevo mahevara | gurur sskt parabrahma tasmai r gurave nama || hari o r mt, r mahr, rmat-sihsanevar | cidagni kuasambht, devakryasamudyat || 1 || udyadbhnu sahasrbh, caturbhu samanvit | rgasvarpa phy, krodhkrkuojjval || 2 || manorpekukoda, pacatanmtra syak | nijrua prabhpra majjad-brahmamaal || 3 || campakoka punnga saugandhika lasatkac kuruvinda maire kanatkora mait || 4 || aam candra vibhrja daikasthala obhit | mukhacandra kaakbha mganbhi vieak || 5 || vadanasmara mgalya ghatoraa cillik | vaktralakm parvha calanmnbha locan || 6 || navacampaka pupbha nsdaa virjit | trknti tiraskri nsbharaa bhsur || 7 || kadamba majarklupta karapra manohar | taka yugabhta tapanoupa maal || 8 || padmarga ildara paribhvi kapolabh | navavidruma bimbar nyakkri radanacchad || 9 || uddha vidykurkra dvijapakti dvayojjval | karpravi kmoda samkara ddigantar || 10 || nijasallpa mdhurya vinirbhar-tsita kacchap | mandasmita prabhpra majjat-kmea mnas || 11 || ankalita sdya cubuka r virjit |

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  kmeabaddha mgalya straobhita kanthar || 12 || kanakgada keyra kamanya bhujnvit | ratnagraiveya cintka lolamukt phalnvit || 13 || kmevara premaratna mai pratipaastan| nbhylavla romi latphala kucadvay || 14 || lakyaromalat dhrat samunneya madhyam | stanabhra daan-madhya paabandha vaitray || 15 || arurua kausumbha vastra bhsvat-kata | ratnakikii kramya raandma bhit || 16 || kmea ta saubhgya mrdavoru dvaynvit | mikya makukra jnudvaya virjit || 17 || indragopa parikipta smara tbha jaghik | ghagulbh krmapha jayiu prapadnvit || 18 || nakhaddhiti sachanna namajjana tamogu | padadvaya prabhjla parkta saroruh || 19 || ijna maimajra maita r padmbuj | mar mandagaman, mahlvaya evadhi || 20 ||

  sarvrunavadyg sarvbharaa bhit | ivakmevarkasth, iv, svdhna vallabh || 21 || sumeru madhyagasth, rmannagara nyik | cintmai ghntasth, pacabrahmsanasthit || 22 || mahpadmav sasth, kadamba vanavsin | sudhsgara madhyasth, kmk kmadyin || 23 || devari gaasaghta styamntma vaibhav | bhasura vadhodyukta aktisen samanvit || 24 || sampatkar samrha sindhura vrajasevit | avrhdhihitva koikoi bhirvt || 25 || cakrarja rathrha sarvyudha parikt | geyacakra rathrha mantri parisevit || 26 ||

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  kiricakra rathrha daanth puraskt | jvlmlini kkipta vahniprkra madhyag || 27 || bhaasainya vadhodyukta akti vikramaharit | nity parkramopa nirkaa samutsuk || 28 || bhaaputra vadhodyukta blvikrama nandit | mantriyamb viracita viaga vadhatoit || 29 || viukra praharaa vrh vryanandit | kmevara mukhloka kalpita r gaevar || 30 || mahgaea nirbhinna vighnayantra praharit | bhasurendra nirmukta astra pratyastra vari || 31 || kargui nakhotpanna nryaa dakti | mahpupatstrgni nirdagdhsura sainik || 32 || kmevarstra nirdagdha sabhasura nyak | brahmopendra mahendrdi devasastuta vaibhav || 33 || haranetrgni sandagdha kma sajvanauadhi | rmadvgbhava kaika svarpa mukhapakaj || 34 || kahdha kaiparyanta madhyaka svarpi | aktikaika tpanna kayathobhga dhri || 35 || mlamantrtmik, mlaka traya kaebar | kumtaika rasik, kuasaketa plin || 36 || kugan, kuntasth, kauin, kuayogin | aku, samayntasth, samaycra tatpar || 37 || mldhraika nilay, brahmagranthi vibhedin | maiprnta rudit, viugranthi vibhedin || 38 || cakrntarasth, rudragranthi vibhedin | sahasrrmbuj rh, sudhsrbhi vari || 39 || taillat samaruci, a-cakropari sasthit | mahakti, kualin, bisatantu tanyas || 40 || bhavn, bhvangamy, bhavraya kuhrik | bhadrapriy, bhadramrti, rbhaktasaubhgya dyin || 41 ||

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  bhaktipriy, bhaktigamy, bhaktivay, bhaypah | mbhav, radrdhy, arv, armadyin || 42 || kar, rkar, sdhv, araccandranibhnan | todar, ntimat, nirdhr, nirajan || 43 || nirlep, nirmal, nity, nirkr, nirkul | nirgu, nika, nt, nikm, nirupaplav || 44 || nityamukt, nirvikr, niprapac, nirray | nityauddh, nityabuddh, niravady, nirantar || 45 || nikra, nikaak, nirupdhi, rnirvar | nrg, rgamathan, nirmad, madanin || 46 || nicint, nirahakr, nirmoh, mohanin | nirmam, mamathantr, nipp, ppanin || 47 || nikrodh, krodhaaman, nirlobh, lobhanin | nisaay, saayaghn, nirbhav, bhavanin || 48 || nirvikalp, nirbdh, nirbhed, bhedanin | nirn, mtyumathan, nikriy, niparigrah || 49 || nistul, nlacikur, nirapy, niratyay | durlabh, durgam, durg, dukhahantr, sukhaprad || 50 || duadr, durcra aman, doavarjit | sarva, sndrakaru, samndhikavarjit || 51 || sarvaaktimay, sarvamaga, sadgatiprad | sarvevar, sarvamay, sarvamantra svarpi || 52 || sarvayantrtmik, sarvatantrarp, manonman | mhevar, mahdev, mahlakm, rmapriy || 53 || mahrp, mahpjy, mahptaka nin | mahmy, mahsattv, mahakti rmahrati || 54 || mahbhog, mahaivary, mahvry, mahbal | mahbuddhi, rmahsiddhi, rmahyogevarevar || 55 || mahtantr, mahmantr, mahyantr, mahsan | mahyga kramrdhy, mahbhairava pjit || 56 ||

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  mahevara mahkalpa mahtava ski | mahkmea mahi, mahtripura sundar || 57 || catuayupacrhy, catuai kamay | mah catuai koi yogin gaasevit || 58 || manuvidy, candravidy, candramaalamadhyag | crurp, cruhs, crucandra kadhar || 59 || carcara jagannth, cakrarja niketan | prvat, padmanayan, padmarga samaprabh || 60 || pacapretsansn, pacabrahma svarpi | cinmay, paramnand, vina ghanarpi || 61 || dhynadhyt dhyeyarp, dharmdharma vivarjit | vivarp, jgari, svapant, taijastmik || 62 || supt, prtmik, tury, sarvvasth vivarjit | sikartr, brahmarp, goptr, govindarpi || 63 || sahri, rudrarp, tirodhnakarvar | sadivnugrahad, pacaktya parya || 64 || bhnumaala madhyasth, bhairav, bhagamlin | padmsan, bhagavat, padmanbha sahodar || 65 || unmea nimiotpanna vipanna bhuvanvai | sahasraravadan, sahasrk, sahasrapt || 66 || brahma kajanan, varrama vidhyin | nijrpanigam, puypuya phalaprad || 67 || ruti smanta sindhrkta pdbjadhik | sakalgama sandoha uktisampua mauktik || 68 || pururthaprad, pr, bhogin, bhuvanevar |

  ambik,ndi nidhan, haribrahmendra sevit || 69 || nrya, ndarp, nmarpa vivarjit | hrkr, hrmat, hdy, heyopdeya varjit || 70 || rjarjrcit, r, ramy, rjvalocan | rajan, rama, rasy, raatkikii mekhal || 71 ||

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  ram, rkenduvadan, ratirp, ratipriy | rakkar, rkasaghn, rm, ramaalampa || 72 || kmy, kmakarp, kadamba kusumapriy | kaly, jagatkand, karurasa sgar || 73 || kavat, kalp, knt, kdambarpriy | varad, vmanayan, vrumadavihval || 74 || vivdhik, vedavedy, vindhycala nivsin | vidhtr, vedajanan, viumy, vilsin || 75 || ketrasvarp, ketre, ketra ketraa plin | kayavddhi vinirmukt, ketrapla samarcit || 76 || vijay, vimal, vandy, vandru janavatsal | vgvdin, vmake, vahnimaala vsin || 77 || bhaktimat-kalpalatik, paupa vimocan | sahtea pa, sadcra pravartik || 78 || tpatraygni santapta samhldana candrik |

  taru, tpasrdhy, tanumadhy, tamopah || 79 || citi, statpadalakyrth, cideka rasarpi | svtmnandalavbhta brahmdynanda santati || 80 || par, pratyakcit rp, payant, paradevat | madhyam, vaikharrp, bhaktamnasa hasik || 81 || kmevara pran, kta, kmapjit | gra rasasampr, jay, jlandharasthit || 82 || oya phanilay, bindumaala vsin | rahoyga kramrdhy, rahastarpaa tarpit || 83 || sadya prasdin, vivaski, skivarjit | aagadevat yukt, guya pariprit || 84 || nityaklinn, nirupam, nirva sukhadyin | nity, oaikrp, rkahrdha arri || 85 || prabhvat, prabhrp, prasiddh, paramevar |

  mlaprakti ravyakt, vyaktvyakta svarpi || 86 ||

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  vypin, vividhkr, vidyvidy svarpi | mahkmea nayan, kumudhlda kaumud || 87 || bhaktahrda tamobheda bhnumad-bhnusantati | ivadt, ivrdhy, ivamrti, ivakar || 88 || ivapriy, ivapar, ie, iapjit | apramey, svaprak, manovcma gocar || 89 || cicchakti, cetanrp, jaaakti, rjatmik | gyatr, vyhti, ssandhy, dvijabnda nievit || 90 || tattvsan, tattvamay, pacakontarasthit | nissmamahim, nityayauvan, madalin || 91 || madaghrita raktk, madapala gaabh | candana dravadigdhg, cmpeya kusuma priy || 92 || kual, komalkr, kuruku, kulevar | kuakulay, kaua mrgatatpara sevit || 93 || kumra gaanthmb, tui, pui, rmati, rdhti | nti, svastimat, knti, rnandin, vighn

View more