sree lalita sahasra nama stotram in english - hindusphere · sree lalita sahasra nama stotram in...

Click here to load reader

Post on 21-Jul-2018

307 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  Sree Lalita Sahasra Nama Stotram in English Sree Lalita Sahasra Nama Stotram English Lyrics (Text)

  Sree Lalita Sahasra Nama Stotram English Script

  Author: vgdev o || asya r lalit divya sahasranma stotra mahmantrasya, vainydi vgdevat aya, anuup chanda, r lalit parbharik mah tripura sundar devat, ai bja, kl akti, sau klaka, mama dharmrtha kma moka caturvidha phalapururtha siddhyarthe lalit tripurasundar parbharik sahasra nma jape viniyoga karanysa aim agubhy nama, kl tarjanbhy nama, sau madhyambhy nama, sau anmikbhy nama, kl kanihikbhy nama, ai karatala karaphbhy nama aganysa ai hdayya nama, kl irase svh, sau ikhyai vaa, sau kavac:hya hu, kl netratrayya vaua, aim astryapha, bhrbhuvassuvaromiti digbandha dhyna aru karu taragitk dhtapkua pupabacpm | aimdibhi rvt maykhai ahamityeva vibhvaye bhavnm || 1 || dhyyet padmsanasth vikasitavadan padma patryatk hembh ptavastr karakalita lasamaddhemapadm vargm | sarvlakrayukt sakalamabhayad bhaktanamr bhavn r vidy ntamrti sakala surasut sarvasampat-pradtrm || 2 || sakukuma vilepan maikacumbi kastrik samanda hasiteka saaracpa pkum | aea janamohin maruamlya bhojjval japkusuma bhsur japavidhau smare dambikm || 3 || sindhrrua vigrah triayan mikya mauisphura- ttrnyaka ekhar smitamukh mpna vakoruhm | pibhy malipra ratna caaka raktotpala bibhrat saumy ratnaghaastha rakta cara dhyyetparmambikm || 4 || lamitydi pac:hapj vibhvayet la pthiv tattvtmikyai r lalitdevyai gandha parikalpaymi

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  ham ka tattvtmikyai r lalitdevyai pupa parikalpaymi ya vyu tattvtmikyai r lalitdevyai dhpa parikalpaymi ra vahni tattvtmikyai r lalitdevyai dpa parikalpaymi vam amta tattvtmikyai r lalitdevyai amta naivedya parikalpaymi sa sarva tattvtmikyai r lalitdevyai tmbldi sarvopacrn parikalpaymi gururbrahma gururviu gururdevo mahevara | gurur sskt parabrahma tasmai r gurave nama || hari o r mt, r mahr, rmat-sihsanevar | cidagni kuasambht, devakryasamudyat || 1 || udyadbhnu sahasrbh, caturbhu samanvit | rgasvarpa phy, krodhkrkuojjval || 2 || manorpekukoda, pacatanmtra syak | nijrua prabhpra majjad-brahmamaal || 3 || campakoka punnga saugandhika lasatkac kuruvinda maire kanatkora mait || 4 || aam candra vibhrja daikasthala obhit | mukhacandra kaakbha mganbhi vieak || 5 || vadanasmara mgalya ghatoraa cillik | vaktralakm parvha calanmnbha locan || 6 || navacampaka pupbha nsdaa virjit | trknti tiraskri nsbharaa bhsur || 7 || kadamba majarklupta karapra manohar | taka yugabhta tapanoupa maal || 8 || padmarga ildara paribhvi kapolabh | navavidruma bimbar nyakkri radanacchad || 9 || uddha vidykurkra dvijapakti dvayojjval | karpravi kmoda samkara ddigantar || 10 || nijasallpa mdhurya vinirbhar-tsita kacchap | mandasmita prabhpra majjat-kmea mnas || 11 || ankalita sdya cubuka r virjit |

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  kmeabaddha mgalya straobhita kanthar || 12 || kanakgada keyra kamanya bhujnvit | ratnagraiveya cintka lolamukt phalnvit || 13 || kmevara premaratna mai pratipaastan| nbhylavla romi latphala kucadvay || 14 || lakyaromalat dhrat samunneya madhyam | stanabhra daan-madhya paabandha vaitray || 15 || arurua kausumbha vastra bhsvat-kata | ratnakikii kramya raandma bhit || 16 || kmea ta saubhgya mrdavoru dvaynvit | mikya makukra jnudvaya virjit || 17 || indragopa parikipta smara tbha jaghik | ghagulbh krmapha jayiu prapadnvit || 18 || nakhaddhiti sachanna namajjana tamogu | padadvaya prabhjla parkta saroruh || 19 || ijna maimajra maita r padmbuj | mar mandagaman, mahlvaya evadhi || 20 ||

  sarvrunavadyg sarvbharaa bhit | ivakmevarkasth, iv, svdhna vallabh || 21 || sumeru madhyagasth, rmannagara nyik | cintmai ghntasth, pacabrahmsanasthit || 22 || mahpadmav sasth, kadamba vanavsin | sudhsgara madhyasth, kmk kmadyin || 23 || devari gaasaghta styamntma vaibhav | bhasura vadhodyukta aktisen samanvit || 24 || sampatkar samrha sindhura vrajasevit | avrhdhihitva koikoi bhirvt || 25 || cakrarja rathrha sarvyudha parikt | geyacakra rathrha mantri parisevit || 26 ||

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  kiricakra rathrha daanth puraskt | jvlmlini kkipta vahniprkra madhyag || 27 || bhaasainya vadhodyukta akti vikramaharit | nity parkramopa nirkaa samutsuk || 28 || bhaaputra vadhodyukta blvikrama nandit | mantriyamb viracita viaga vadhatoit || 29 || viukra praharaa vrh vryanandit | kmevara mukhloka kalpita r gaevar || 30 || mahgaea nirbhinna vighnayantra praharit | bhasurendra nirmukta astra pratyastra vari || 31 || kargui nakhotpanna nryaa dakti | mahpupatstrgni nirdagdhsura sainik || 32 || kmevarstra nirdagdha sabhasura nyak | brahmopendra mahendrdi devasastuta vaibhav || 33 || haranetrgni sandagdha kma sajvanauadhi | rmadvgbhava kaika svarpa mukhapakaj || 34 || kahdha kaiparyanta madhyaka svarpi | aktikaika tpanna kayathobhga dhri || 35 || mlamantrtmik, mlaka traya kaebar | kumtaika rasik, kuasaketa plin || 36 || kugan, kuntasth, kauin, kuayogin | aku, samayntasth, samaycra tatpar || 37 || mldhraika nilay, brahmagranthi vibhedin | maiprnta rudit, viugranthi vibhedin || 38 || cakrntarasth, rudragranthi vibhedin | sahasrrmbuj rh, sudhsrbhi vari || 39 || taillat samaruci, a-cakropari sasthit | mahakti, kualin, bisatantu tanyas || 40 || bhavn, bhvangamy, bhavraya kuhrik | bhadrapriy, bhadramrti, rbhaktasaubhgya dyin || 41 ||

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  bhaktipriy, bhaktigamy, bhaktivay, bhaypah | mbhav, radrdhy, arv, armadyin || 42 || kar, rkar, sdhv, araccandranibhnan | todar, ntimat, nirdhr, nirajan || 43 || nirlep, nirmal, nity, nirkr, nirkul | nirgu, nika, nt, nikm, nirupaplav || 44 || nityamukt, nirvikr, niprapac, nirray | nityauddh, nityabuddh, niravady, nirantar || 45 || nikra, nikaak, nirupdhi, rnirvar | nrg, rgamathan, nirmad, madanin || 46 || nicint, nirahakr, nirmoh, mohanin | nirmam, mamathantr, nipp, ppanin || 47 || nikrodh, krodhaaman, nirlobh, lobhanin | nisaay, saayaghn, nirbhav, bhavanin || 48 || nirvikalp, nirbdh, nirbhed, bhedanin | nirn, mtyumathan, nikriy, niparigrah || 49 || nistul, nlacikur, nirapy, niratyay | durlabh, durgam, durg, dukhahantr, sukhaprad || 50 || duadr, durcra aman, doavarjit | sarva, sndrakaru, samndhikavarjit || 51 || sarvaaktimay, sarvamaga, sadgatiprad | sarvevar, sarvamay, sarvamantra svarpi || 52 || sarvayantrtmik, sarvatantrarp, manonman | mhevar, mahdev, mahlakm, rmapriy || 53 || mahrp, mahpjy, mahptaka nin | mahmy, mahsattv, mahakti rmahrati || 54 || mahbhog, mahaivary, mahvry, mahbal | mahbuddhi, rmahsiddhi, rmahyogevarevar || 55 || mahtantr, mahmantr, mahyantr, mahsan | mahyga kramrdhy, mahbhairava pjit || 56 ||

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  mahevara mahkalpa mahtava ski | mahkmea mahi, mahtripura sundar || 57 || catuayupacrhy, catuai kamay | mah catuai koi yogin gaasevit || 58 || manuvidy, candravidy, candramaalamadhyag | crurp, cruhs, crucandra kadhar || 59 || carcara jagannth, cakrarja niketan | prvat, padmanayan, padmarga samaprabh || 60 || pacapretsansn, pacabrahma svarpi | cinmay, paramnand, vina ghanarpi || 61 || dhynadhyt dhyeyarp, dharmdharma vivarjit | vivarp, jgari, svapant, taijastmik || 62 || supt, prtmik, tury, sarvvasth vivarjit | sikartr, brahmarp, goptr, govindarpi || 63 || sahri, rudrarp, tirodhnakarvar | sadivnugrahad, pacaktya parya || 64 || bhnumaala madhyasth, bhairav, bhagamlin | padmsan, bhagavat, padmanbha sahodar || 65 || unmea nimiotpanna vipanna bhuvanvai | sahasraravadan, sahasrk, sahasrapt || 66 || brahma kajanan, varrama vidhyin | nijrpanigam, puypuya phalaprad || 67 || ruti smanta sindhrkta pdbjadhik | sakalgama sandoha uktisampua mauktik || 68 || pururthaprad, pr, bhogin, bhuvanevar |

  ambik,ndi nidhan, haribrahmendra sevit || 69 || nrya, ndarp, nmarpa vivarjit | hrkr, hrmat, hdy, heyopdeya varjit || 70 || rjarjrcit, r, ramy, rjvalocan | rajan, rama, rasy, raatkikii mekhal || 71 ||

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  ram, rkenduvadan, ratirp, ratipriy | rakkar, rkasaghn, rm, ramaalampa || 72 || kmy, kmakarp, kadamba kusumapriy | kaly, jagatkand, karurasa sgar || 73 || kavat, kalp, knt, kdambarpriy | varad, vmanayan, vrumadavihval || 74 || vivdhik, vedavedy, vindhycala nivsin | vidhtr, vedajanan, viumy, vilsin || 75 || ketrasvarp, ketre, ketra ketraa plin | kayavddhi vinirmukt, ketrapla samarcit || 76 || vijay, vimal, vandy, vandru janavatsal | vgvdin, vmake, vahnimaala vsin || 77 || bhaktimat-kalpalatik, paupa vimocan | sahtea pa, sadcra pravartik || 78 || tpatraygni santapta samhldana candrik |

  taru, tpasrdhy, tanumadhy, tamopah || 79 || citi, statpadalakyrth, cideka rasarpi | svtmnandalavbhta brahmdynanda santati || 80 || par, pratyakcit rp, payant, paradevat | madhyam, vaikharrp, bhaktamnasa hasik || 81 || kmevara pran, kta, kmapjit | gra rasasampr, jay, jlandharasthit || 82 || oya phanilay, bindumaala vsin | rahoyga kramrdhy, rahastarpaa tarpit || 83 || sadya prasdin, vivaski, skivarjit | aagadevat yukt, guya pariprit || 84 || nityaklinn, nirupam, nirva sukhadyin | nity, oaikrp, rkahrdha arri || 85 || prabhvat, prabhrp, prasiddh, paramevar |

  mlaprakti ravyakt, vyaktvyakta svarpi || 86 ||

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  vypin, vividhkr, vidyvidy svarpi | mahkmea nayan, kumudhlda kaumud || 87 || bhaktahrda tamobheda bhnumad-bhnusantati | ivadt, ivrdhy, ivamrti, ivakar || 88 || ivapriy, ivapar, ie, iapjit | apramey, svaprak, manovcma gocar || 89 || cicchakti, cetanrp, jaaakti, rjatmik | gyatr, vyhti, ssandhy, dvijabnda nievit || 90 || tattvsan, tattvamay, pacakontarasthit | nissmamahim, nityayauvan, madalin || 91 || madaghrita raktk, madapala gaabh | candana dravadigdhg, cmpeya kusuma priy || 92 || kual, komalkr, kuruku, kulevar | kuakulay, kaua mrgatatpara sevit || 93 || kumra gaanthmb, tui, pui, rmati, rdhti | nti, svastimat, knti, rnandin, vighnanin || 94 || tejovat, trinayan, lolk kmarpi | mlin, hasin, mt, malaycala vsin || 95 || sumukh, nain, subhr, obhan, suranyik | klakah, kntimat, kobhi, skmarpi || 96 ||

  vajrevar, vmadev, vayovasth vivarjit | siddhevar, siddhavidy, siddhamt, yaasvin || 97 ||

  viuddhi cakranilay, raktavar, trilocan | khavgdi prahara, vadanaika samanvit || 98 || pyasnnapriy, tvak-sth, pauloka bhayakar | amtdi mahakti savt, kinvar || 99 || anhatbja nilay, ymbh, vadanadvay |

  darojjval,kamldhidhar, rudhira sasthit || 100 || kartrydi aktyoghavt, snigdhaudanapriy |

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  mahvrendra varad, rkiyamb svarpi || 101 || maiprbja nilay, vadanatraya sayut | vajrdhikyudhopet, marydibhi rvt || 102 || raktavar, msanih, gunna prtamnas | samasta bhaktasukhad, lkinyamb svarpi || 103 || svdhihnmbu jagat, caturvaktra manohar |

  ldyyudha sampann, ptavar,tigarvit || 104 || medonih, madhuprt, bandinydi samanvit | dadhyannsakta hday, kin rpadhri || 105 ||

  ml dhrmbujrh, pacavaktr,sthisasthit | akudi prahara, varaddi nievit || 106 || mudgaudansakta citt, skinyambsvarpi | cakrbjanilay, uklavar, anan || 107 || majjsasth, hasavat mukhyaakti samanvit | haridrnnaika rasik, hkin rpadhri || 108 || sahasradaa padmasth, sarvavaropa obhit | sarvyudhadhar, ukla sasthit, sarvatomukh || 109 || sarvaudana prtacitt, ykinyamb svarpi |

  svh, svadh,mati, rmedh, ruti, smti, ranuttam || 110 || puyakrti, puyalabhy, puyaravaa krtan | pulomajrcit, bandhamocan, bandhurlak || 111 || vimararpi, vidy, viyaddi jagatpras | sarvavydhi praaman, sarvamtyu nivri || 112 ||

  agragay,cintyarp, kalikalmaa nin | ktyyin, klahantr, kamalka nievit || 113 || tmbla prita mukh, dim kusumaprabh | mgk, mohin, mukhy, mn, mitrarpi || 114 || nityatpt, bhaktanidhi, rniyantr, nikhilevar | maitrydi vsanlabhy, mahpraaya ski || 115 ||

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  parakti, parnih, prana ghanarpi | mdhvpnlas, matt, mtk vara rpi || 116 || mahkailsa nilay, mla mdudorlat | mahany, daymrt, rmahsmrjyalin || 117 || tmavidy, mahvidy, rvidy, kmasevit | roakar vidy, trik, kmakoik || 118 || kakakikar bhta kamal koisevit | irasthit, candranibh, phlasthendra dhanuprabh || 119 || hdayasth, raviprakhy, trikontara dpik | dkya, daityahantr, dakayaa vinin || 120 || darndoita drghk, darahsojjvalanmukh | gurumrti, rguanidhi, rgomt, guhajanmabh || 121 || deve, daantisth, daharka rpi | pratipanmukhya rknta tithimaala pjit || 122 || katmik, kanth, kvylpa vinodin | sacmara ramv savyadakia sevit || 123 ||

  diakti, ramey, tm, param, pvankti | anekakoi brahma janan, divyavigrah || 124 || klkr, keval, guhy, kaivalya padadyin | tripur, trijagadvandy, trimrti, stridaevar || 125 || tryakar, divyagandhhy, sindhra tilakcit | um, ailendratanay, gaur, gandharva sevit || 126 ||

  vivagarbh, svaragarbh,varad vgadhvar |

  dhynagamy,paricchedy, nad, navigrah || 127 || sarvavednta savedy, satynanda svarpi | lopmudrrcit, llklupta brahmamaal || 128 || ady, dyarahit, vitr, vedyavarjit | yogin, yogad, yogy, yognand, yugandhar || 129 || icchakti naakti kriyakti svarpi |

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  sarvadhr, supratih, sadasad-rpadhri || 130 || aamrti, rajjaitr, lokaytr vidhyin | ekkin, bhmarp, nirdvait, dvaitavarjit || 131 || annad, vasud, vddh, brahmtmaikya svarpi | bhat, brhma, brhm, brahmnand, balipriy || 132 || bhrp, bhatsen, bhvbhva vivarjit | sukhrdhy, ubhakar, obhan sulabhgati || 133 || rjarjevar, rjyadyin, rjyavallabh | rjat-kp, rjapha niveita nijrit || 134 || rjyalakm, koanth, caturaga balevar | smrjyadyin, satyasandh, sgaramekhal || 135 || dkit, daityaaman, sarvaloka vaakar | sarvrthadtr, svitr, saccidnanda rpi || 136 ||

  deaklparicchinn, sarvag, sarvamohin | sarasvat, stramay, guhmb, guhyarpi || 137 || sarvopdhi vinirmukt, sadiva pativrat | sampradyevar, sdhv, gurumaala rpi || 138 || kulottr, bhagrdhy, my, madhumat, mah | gamb, guhyakrdhy, komalg, gurupriy || 139 || svatantr, sarvatantre, dakimrti rpi | sanakdi samrdhy, ivana pradyin || 140 ||

  citka,nandakalik, premarp, priyakar |

  nmapryaa prt, nandividy, naevar || 141 || mithy jagadadhihn muktid, muktirpi | lsyapriy, layakar, lajj, rambhdi vandit || 142 || bhavadva sudhvi, ppraya davnal | daurbhgyatla vtl, jardhvnta raviprabh || 143 || bhgybdhicandrik, bhaktacittakeki ghanghan | rogaparvata dambhoi, rmtyudru kuhrik || 144 ||

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  mahevar, mahk, mahgrs, mahan |

  apar, caik, caamusura nidin || 145 || karkartmik, sarvaloke, vivadhri | trivargadtr, subhag, tryambak, trigutmik || 146 || svargpavargad, uddh, jappupa nibhkti | ojovat, dyutidhar, yaarp, priyavrat || 147 || durrdhy, durdar, pal kusumapriy | mahat, merunilay, mandra kusumapriy || 148 || vrrdhy, virrp, viraj, vivatomukh | pratyagrp, park, prad, prarpi || 149 || mrta bhairavrdhy, mantri nyastarjyadh | tripure, jayatsen, nistraiguy, parpar || 150 ||

  satyannandarp, smarasya parya | kapardin, kalml, kmadhuk,kmarpi || 151 || kanidhi, kvyaka, rasa, rasaevadhi | pu, purtan, pjy, pukar, pukareka || 152 || parajyoti, parandhma, paramu, partpar | pahast, pahantr, paramantra vibhedin || 153 ||

  mrt,mrt,nityatpt, muni mnasa hasik | satyavrat, satyarp, sarvntarymin, sat || 154 || brahm, brahmajanan, bahurp, budhrcit |

  prasavitr, praca, pratih, prakakti || 155 || prevar, pradtr, pacat-pharpi | vikhal, viviktasth, vramt, viyatpras || 156 || mukund, mukti nilay, mlavigraha rpi | bhva, bhavarogaghn bhavacakra pravartin || 157 || chandassr, strasr, mantrasr, talodar | udrakrti, ruddmavaibhav, vararpi || 158 || janmamtyu jartapta jana virnti dyin |

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  sarvopania dudghu, ntyatta katmik || 159 || gambhr, gaganntasth, garvit, gnalolup | kalpanrahit, kh, knt, kntrdha vigrah || 160 || kryakraa nirmukt, kmakei taragit | kanat-kanakatak, llvigraha dhri || 161 || ajkaya vinirmukt, mugdh kipraprasdin | antarmukha samrdhy, bahirmukha sudurlabh || 162 || tray, trivarga nilay, tristh, tripuramlin | nirmay, nirlamb, svtmrm, sudhsti || 163 || sasrapaka nirmagna samuddharaa pait | yaapriy, yaakartr, yajamna svarpi || 164 || dharmdhr, dhandhyak, dhanadhnya vivardhin | viprapriy, viprarp, vivabhramaa kri || 165 || vivagrs, vidrumbh, vaiav, viurpi | ayoni, ryoninilay, kasth, kularpi || 166 || vragohpriy, vr, naikarmy, ndarpi | vina kalan, kaly vidagdh, baindavsan || 167 || tattvdhik, tattvamay, tattvamartha svarpi | smagnapriy, saumy, sadiva kuumbin || 168 || savypasavya mrgasth, sarvpadvi nivri | svasth, svabhvamadhur, dhr, dhra samarcit || 169 || caitanyrghya samrdhy, caitanya kusumapriy | sadodit, sadtu, taruditya pal || 170 || daki, dakirdhy, darasmera mukhmbuj |

  kauin keval,narghy kaivalya padadyin || 171 || stotrapriy, stutimat, rutisastuta vaibhav | manasvin, mnavat, mahe, magakti || 172 || vivamt, jagaddhtr, vilk, virgi| pragalbh, paramodr, parmod, manomay || 173 || vyomake, vimnasth, vajri, vmakevar | pacayaapriy, pacapreta macdhiyin || 174 ||

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  pacam, pacabhte, paca sakhyopacri | vat, vataivary, armad, ambhumohin || 175 || dhar, dharasut, dhany, dharmi, dharmavardhin | loktt, gutt, sarvtt, amtmik || 176 || bandhka kusuma prakhy, bl, llvinodin | sumaga, sukhakar, suvey, suvsin || 177 || suvsinyarcanaprt, obhan, uddha mnas | bindu tarpaa santu, prvaj, tripurmbik || 178 || daamudr samrdhy, tripur rvaakar | namudr, nagamy, naeya svarpi || 179 || yonimudr, trikhae, trigumb, trikoag | anaghdbhuta critr, vchitrtha pradyin || 180 || abhysti ayat, aadhvtta rpi | avyja karumrti, ranadhvnta dpik || 181 || blagopa vidit, sarvnullaghya san | r cakrarjanilay, rmattripura sundar || 182 || r iv, ivaaktyaikya rpi, lalitmbik | eva rlalitdevy nmn shasraka jagu || 183 || || iti r brahmapure, uttarakhae, r hayagrvgastya savde, rlalitrahasyanma

  r lalit rahasyanma shasrastotra kathana nma dvityodhyya || sindhrrua vigrah triayan mikya mauisphura- ttrnyaka ekhar smitamukh mpna vakoruhm | pibhy malipra ratna caaka raktotpala bibhrat saumy ratnaghaastha rakta cara dhyyetparmambikm ||