sri chakra 108 script

11
Aum Sri Maha ganapathaye Namha Aum Sri Sai Ram Aum Sri Matre Namaha Sri Chakra Meditation Om eka dhanthaya vidhmahe Vakra thundaya dheemahi Thanno dhanthi prachodayath Om Imkara hreemkara rahasya yuktha Sreemkara gudartha maha viboothya Omkaramarma prathipadhineebyam Namo namaha sri guru padhukabayam Vidhyanamcha manunam Manusankyancha vidyanam Upadheshta jayathitharam Narasimhanandanatha guruhu Om Vagbhavesvaryei cha vidhmahe kamesvaryei cha Dheemahi thanno siva shakthy prachodhayath. Aum Sri Lalitha Parmaneswaryei Namha Om thrayambakam yajamahe sugandhim pushti vardhanam Urvarookamiva bandhanath mruthyor muksheeya mamruthath Aum Sri Kameswaraya Namaha.

Upload: kumar-subramanian

Post on 08-Sep-2014

318 views

Category:

Documents


36 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sri Chakra 108 Script

Aum Sri Maha ganapathaye Namha 

Aum Sri Sai Ram 

Aum Sri Matre Namaha 

Sri Chakra Meditation Om eka dhanthaya vidhmahe 

Vakra thundaya dheemahi 

Thanno dhanthi prachodayath 

 

Om Imkara hreemkara rahasya yuktha 

Sreemkara gudartha maha viboothya 

Omkaramarma prathipadhineebyam 

Namo namaha sri guru padhukabayam 

 

Vidhyanamcha manunam 

Manusankyancha vidyanam 

Upadheshta jayathitharam 

Narasimhanandanatha guruhu 

 

Om Vagbhavesvaryei cha vidhmahe kamesvaryei cha 

Dheemahi thanno siva shakthy prachodhayath. 

Aum Sri Lalitha Parmaneswaryei Namha 

 

Om thrayambakam yajamahe sugandhim pushti vardhanam 

Urvarookamiva bandhanath mruthyor muksheeya mamruthath 

Aum Sri Kameswaraya Namaha. 

Page 2: Sri Chakra 108 Script

First A

1. Aum Ka

2. Aum Ba

3. Aum Ni

4. Aum Be

5. Aum Va

6. Aum M

7. Aum Siv

8. Aum Th

9. Aum Ku

10. Aum N

11. Aum N

12.Aum V

13. Aum S

14. Aum J

Avarana‐Thry

amesvaryei n

agamalinyei n

ithyaklinnaye

erundayei nam

ahnivasinyei n

Maha Vajresva

va Dhoothyei

hvarithayei na

ulasundaryei 

Nithyayei nam

Neelapakayei

Vijayayei nam

Sarvamangala

Jvalamalinyei 

ylogyamohan

amaha 

namaha 

ei namaha 

maha 

namah 

aryei namaha 

i namaha 

amaha 

namaha 

maha 

 namaha 

aha 

ayei namaha 

namaha 

na Chakra fou

M

 

 

 

ur squares an

Mooladhara 

d three circle

 

es 31 centers of meditatioon 

Page 3: Sri Chakra 108 Script

15. Aum c

16. Aum M

17. Aum P

18. Aum M

19. Aum S

20. Aum O

21. Aum C

22. Aum L

23. Aum A

24. Aum k

25. Aum D

26. Aum M

27. Aum D

28. Aum V

29. Aum P

30. Aum T

chithrayei nam

Mahanithyaye

Paramesvara 

Mithresamay

Sahteesamay

Odyannamay

Charaynatham

Lopamudram

Agathyamaye

kalathapanam

Dharamachar

Mukthakesee

Dheepakalana

Vishnudevam

Prabakaradev

Thejodevama

Second av

maha 

ei namaha 

Paramesvary

ei namha 

ei namaha 

ei namaha 

mayei namah

ayei namaha 

ei Nmaha 

mayei namaha

ryamayei nma

esvaramayei n

atha mayei na

mayei namaha

vamayei nama

ayei namaha 

varana – Sarv

yei namaha. 

aha 

namaha 

amha 

 

aha 

vasaparipurga

Sw

a Chakra 16 p

wathishtana

 

petals‐ 16 cen

 

nters of meditation 

Page 4: Sri Chakra 108 Script

31. Aum M

32. Aum K

33. Aum B

34. Aum A

35. Aum S

36. Aum S

37. Aum R

38. Aum R

39. Aum G

40. Aum C

41. Aum D

Th

 

 

42. Aum S

43. Aum N

Manjadevama

Kamakarshiny

Bhudyakarshi

Ahamkarakar

Sabdhakarshi

Sparsakarshin

Roopakarshin

Rasakarshinye

Gandhakarsh

Chithakarshin

Dhairyakarshi

hird Avarana 

Smruthyakars

Namakarshiny

ayei namaha 

yei namaha 

nyei namaha

shinyei nama

nyei namaha

nyei namaha 

nyei namaha 

ei namaha 

inyei namaha

nyei namha 

inyei namaha

– Sarvasmks

shinyei nama

yei namaha 

 

aha 

 

hobana Chak

ha 

 

 

 

kra‐8 petals‐88 centers of m

 

meditation‐MManipuraga 

Page 5: Sri Chakra 108 Script

44. Aum B

45. Aum A

46. Aum A

47. Aum s

48. Aum B

49. Aum M

50. Aum K

51. Aum V

52. Aum V

53. Aum M

54. Aum C

55. Aum M

Fourth

56. Aum S

57. Aum S

58. Aum S

59. Aum S

60. Aum S

Bijiakarshinye

Athmakarshin

Amruthakarsh

sareerakarshi

Brahmyei nam

Mahesvaryei 

Kowmaryei na

Vaishnavyei n

Varahyei nam

Mahendharye

Chamundayei

Mahalakshmy

h Avarana‐Sa

Sarvasamksho

Sarva Vidhrav

Sarvahladhiny

Sarvakarshiny

Sarvasammoh

ei namaha 

nyei namaha 

hinyei namah

nyei namaha

maha 

namaha 

amaha 

namaha 

maha 

ei namaha 

i namaha 

yei namaha 

rvasoubagya

obineyi nama

vinyei namaha

yei namaha 

yei namaha 

hinyei namah

ha 

 

adhayaka Cha

aha 

ha 

akra‐ 14 trian

 

ngles‐14 cente

 

ers of meditaation‐Anahathha 

Page 6: Sri Chakra 108 Script

61. Aum S

62. Aum S

63. Aum S

64. Aum S

65. Aum S

66. Aum S

67. Aum S

68. Aum S

69. Aum S

Fifth A

70. Aum S

71. Aum S

72. Aum S

73. Aum S

74. Aum S

75. Aum S

76. Aum S

Sarva Sthamb

Sarva Jrumbin

Sarva Vasanka

Sarvaranjanye

Sarvonmadhin

Sarvartha Sad

Sarvasambath

Sarva Manthr

Sarvadvadhva

Avarana‐Sarva

Sarvasidhipra

Sarvasampath

Sarvapriyanka

Sarvamangala

Sarvakamapra

Sarvadhukkav

Sarvamruthyu

binyei namaha

nyei Namaha 

aryei namaha

ei namaha 

nyei namaha 

dakyei namah

hipooranyei n

ramayei nama

akshayankary

aarthasadhak

dhayei nama

hpradhayei na

aryei namaha

akarinyei nam

adhayei nama

vimochanyei n

uprasamanye

ha 

namaha 

aha 

yei namaha 

ka chakra‐ Ou

ha 

amaha 

maha 

aha 

namaha 

ei namaha 

uter ten Trian

 

 

ngles‐10 cent

 

ters of meditaation‐ Vishuddhi 

Page 7: Sri Chakra 108 Script

77.Aum S

78. Aum S

79. Aum S

 

Six

80. Aum S

81. Aum S

82. Aum S

83. Aum S

84.  Aum 

85. Aum S

86. Aum S

87. Aum S

88. Aum S

89. Aum S

 

 

 

arvavignaniva

Sarvangasund

Sarvasoubagy

xth Avarana‐ 

Sarvagnayei n

Sarvasakthyei

Sarvasarvaisv

Sarvagnanam

Sarvavyadhin

Sarvadharasv

Sarvapapahar

Sarvanandham

Sarvarakshasv

Sarvepsithapa

arinyei nama

dharyei nama

yadhayinyei n

Sarvaraksha

namaha 

i namaha 

aryapradhaye

ayei namaha

nivarinyei nam

aroopinyei na

rayei namaha

mayei namah

varoopinyei n

alapradhayei 

ha 

ha 

namaha 

kara chakra‐

ei namaha 

 

maha 

amaha 

ha 

namaha 

namaha 

Inner 10 trian

 

ngles‐10 cent

 

ters of meditation‐Agna 

Page 8: Sri Chakra 108 Script

 

 

 

 

Sev

90. Aum V

91. Aum K

92. Aum M

93. Aum V

94. Aum A

95. Aum J

96. Aum S

97. Aum K

 

 

 

 

venth Avaran

Vasinyei nam

Kamesyei nam

Modhinyei na

Vimalayei nam

Arunayei nam

Jayinyei nama

Sarvesvaryei n

Koulinyei nam

na‐Sarvarogah

aha 

maha 

amaha 

maha 

maha 

aha 

namaha 

maha 

hara chakra‐ 8 triangles‐8

 

8 centers of mmeditation‐ Guru Peetam

Page 9: Sri Chakra 108 Script

 

 

 

E

98. Aum K

99. Aum V

100. Aum

Eighth Avaran

Kamesyei nam

Vajresyei nam

 Bhagamaliny

Ninth A

na – Sarasidh

maha 

maha 

yei namaha 

Avarana‐Sarv

hipradha chak

vanandhamay

kra‐ Great Tri

 

 

ya chakra‐Bin

 

 

iangle‐Three 

 

ndu‐8 center

 

centers of m

s of meditati

meditation 

on 

Page 10: Sri Chakra 108 Script

101. Aum

102. Aum

103. Aum

104. Aum

105. Aum

106. Aum

107. Aum

108. Aum

 

 

 

 

 Thripurayei 

 Thripuresyei

 Thripurasun

 Thripuravasi

 Thripurasriy

 Thripuramal

 Thripurasidh

 Thripuramba

namaha 

i namaha 

dharyei nama

inyei namaha

ei namaha 

inyei namaha

hayei namaha

ayei namaha 

Tenth c

aha 

enter of Real

www.sr

 

lization‐ Bram

rilalitha.org 2

mhagnana   A

MP

009 

Aum 

 

Aum SMaha ThripurParapatarikay

Sri Sri Sri Lalitra Sudhari yei Namo Nam

tha 

maha 

Page 11: Sri Chakra 108 Script