sri devi

Download Sri Devi

Post on 14-Apr-2018

320 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/27/2019 Sri Devi Mahatmyam.docx

  1/67

  Sri Devi Mahatmyam

  Prathama Charitham

  (First Part)

  Chapter 1: Description of Killing of Madhu and Kaidabha.OM IM

  1. Markandeya Uvacha:-

  Savarni Surya thanayo yo Manu Kadyatheshtama,Nisamaya Thad uthpathim vistharath gadatho mama.

  2. Maha mayanu bhavena Yadha manwantharadhipa,

  Sa Bhabhuva maha bhaga, Savarnisthanayo rave.

  3. Swarochishanthare poorvam Chaithra vamsa samud bhava,

  Suradho Nama Rajabuth samasthe Kshithi mandale.

  4. Tasya palayatha Samyak praja puthra nivaurasan,

  Bhabhuvu sathruvo bhoopaa kola vidwamsina sthatha.

  5. Thasya thairabhavadhyuddham athi prabhala dandina,

  Nyunairapi sa thairyudhe kolavidwamsibhirjjitha

  6. Thatha swapurmayatho nija desadhipobhavath

  Aakrantha sa maha bhaga stai sthadha prabhalaribhi.

  7. Amathyair bhalibhir dushtai dhurbalasya dhurathmabhi,Koso bhalam chapahrutham thathrapi swapure satha.

  8. Thatho mrugaya vyajena hruthaswamya sa bhoopathi,Ekaaki, hayamaruhya jagama gahanam vanam.

  9. Sa thatrasrama madraksheed dwija varyasya medhasa,Prasantha swapadhakeernam muni sishyopashobhitham.

  10. Tasthow kamchit sakalam munina thena sathkrutha

  Ithaschethascha vicharam sthasmin munivarasrame.

  11. So chinthayathada thatra mamathwakrushta chethana,

  Mathpurvai palitham poorvam mayaheenam puram hithath.

  12. Mad bhrtyai sthaira sad vruthyair dharmatha palyathe na va,

  Na jaane sapradhano me soorahasthi sadamadha.

  13. Mama vairi vasam yaatha kaan bhogaanupa lapsyathe.

 • 7/27/2019 Sri Devi Mahatmyam.docx

  2/67

  14. Yea Mamanugatha nithyam prasada dhana bhojanai

  Anuvrathim Druvam they kurvanthyanya mahi brutham.

  15. Asmyagwaya Seelasthai kurvathbhi sathatham vayam,

  Sanchitha sothi dukhena kshayam koso gamishyathi

  Ethachanyacha sathatham Chinthayamasa Parthiva.

  16. Thathra viprasramaabhyase Vaisyamekham dadarsa sa,

  Sa prashtasthena kasthwam bho hethuschagamanethra ka.

  17. Sasoka iva kasmathwam durmana iva lakshyase.,

  Ityakarnya vachasthasya bhoopathe pranayo ditham.

  18. Prathyuvacha sa tham vaisya prasrayavanatho nrupam.

  19. Vaisyo Uvacha:-

  Samadhirnama Vysyo Aham uthpanno dhaninam kule,Puthra dharairnirasthascha dhanalobhada sadhubhi,

  Viheenaswajanairdharai puthrairadhaya me dhanam

  20. Vanambhyagadho dukhee nirasthaschapthabandhbhi.

  21. Pravruthim swajanacha dharanam chaathra samsthitha,

  Kim nu thesham gruhe, ksemakshemam kim nu sampratham,

  22. Kadam they kim nu sad vrutha durvrutha kim ne mey sutha.

  23. Rajo UvachaYair nirastho Bhavan Lubhdhair puthra dharadhibhir dhanai,

  Theshu kim bhavatha snehamanubhadnadhi manasam.

  24. . Vysya Uvacha

  Evaethadyadha praha bhavanasmadgatham vacha,

  Kim karomi na bhadnathi mama nishtooratham mana.

  25. Yai ssandhyajya pithru sneham dhanalubdhair nirakruthai,

  Pathi swajana hardamcha hardhi theshweva me mana.

  26. Kimethannabhi janami jananabhi maha mathe,

  Yath prema pravanam chitham viguneshwabhi bandhushu.

  27. Tesham kruthe mey niswaso daurmanasyam na jayathe,Karomi kim yanna manastheshwa preethishu nishtooram.

  28. Markandeya Uvacha:-Tathasthou sahiothou vipra, tham muneem samupasthithou,

 • 7/27/2019 Sri Devi Mahatmyam.docx

  3/67

  Samdhir nama vysyo asou sa cha parthiva sathama.

  29. Kruthwa thu thou yadha nyayam yadarham thena samvidham,Upavishtou kadha kaschit chakrathu r vysya parthivou.

  30. Rajo UvachaBhagavatswamaham prashtu michakyam vadasya that,Dukhaya yanme manasa swa chitthaaya thathaam vinaa.

  31. Mamathwam gatha rajhyasya rajayangeshwakhilesh bhi,Janathophi yadagnasya kimethan muni sathama.

  32. Ayamcha nikrutha puthrai dharair bruthyai sthadhoth jaditha,

  Swajanena cha samthyakthastheshu hardhee thadhaapyathi.

  33. Eva mesha thadahamcha dwapyathyantha dukhithou,

  Dushta doshepi vishaye mamathwakrushta manasa

  34. Thal kimethan maha bhaga, yan moha gnaninorapi,

  mamaasya cha bhavtheysha vivekandhasya moodatha.

  35. Rishir Uvacha:-

  Gnanamasthi samasthasya janthor vishaya gochare,

  Vishayascha Maha bhaga, yathi chaivam prudhak prudhak.

  36. Divandha pranina kechith rathravandha sthadapare,

  Kechi diva thadha rathrou pranina sthulya drushtaya.

  37. Gnanino manuja sathyam kinnathe nahi kevalam,

  Yatho hi gnanina sarve pasu pakshi mrugadhaya.

  38. Gnanancha than manushyanam yathesham mruga pakshinaam,

  Manushyanancha yathesham thulyamanya thadho bhayo.

  39. Gnaneapi sathi pasyaithan pathangamchaava changushu,

  Kana moksha druthan mohad peedyamannanapi Kshudha

  40. Manushya manuja vyagra, saabilaaksha suthaan prathi,Lobhaath pratyupakaraya nanvethaan kim na pasyasi.

  41. Thadapi mamathaavarthe mohagarthe nipaathitha,

  Mahamaya prabhavena samsara sthidhikarrina.

  42. Thannathra vismaya karyo yoga nidhra Jagatpathe,

  mahamaya harescaithathaya sammohyathe jagat.

 • 7/27/2019 Sri Devi Mahatmyam.docx

  4/67

  43. Jnaneenam aapi chethamsi devi bhagawathi hi sa,

  Baladakrushya mohaya mahamaya prayachadhi.

  44. Thaya visrujyathe viswam trilokyam sa characharam,

  Saisha prasanna varada nrunaam bhavathi mukthaye.

  45. Saa vidhya parama mukther hethu bhootha sanathani,Samsara bandha hethuscha saiva sarveshwareshwari.

  46. Rajovacha:-Bhagawan kaa hi saa devi, mahamayethi yaam bhavan,

  Braveethi kadamuthpanna saa karmasyasscha kim dwija.

  47. Yath prabhava cha saa devi yath swaroopa yaduthbhava,Thath sarvam srothumichami twatho Braavidhamvara.

  48. Rishir Uvacha:-Nithyaiva saa Jagat moorthisthaya sarvamidham thatham,

  Thadapi that Samudpathir bahudha sruyatham mama.

  49. Devaanam karya sidhyartham Aavirbhavathi saa yadha,Uthpannethi thada loke saa nithyaapyabhidheeyathe.

  50. Yoganidhraam Yada Vishnur jagathyakaarnavikruthe,Aastheerya seshamabhajath kalpanthe bhagwan Prabhu

  51. Thadha dwavasuraou ghorou vikhyatho Madhu Kaidabhou,

  Vishnu karna maloth bhoothou hanthum brahmanamudhyathou.

  52. Drushtwa Thavasurou Chogrou prasuptham cha Janardhanam,

  Thushtava yoganidhram thamekagra Hrudya Sthitha

  53. Vibhodhanarthaya Harer hari nethra kruthalayam

  Visweswareem Jagad dathreem Sthithi Samhara karineem

  54. Nidhram Bhagawathim Vishnor athulam Thejasa Prabhu

  55. Brahma Uvacha:-Twam Swaha, twam Swadha, Twam hi Vashatkara swarathmika,

  Sudha Twam Akshare Nithya, tridhamathrathmika sthidha.

  56. Ardha Mathra Sthitha, Nithya, Yanucharya, viseshatha,Twameva Saa, thwam Savithree, Twam Devi, janani para,

  57. Twayaithat Dharyathe Viswam, twaithat srujyathe Jagat,Twaiythat palyathe Devi, twamatsyanthe cha sarvadha.

 • 7/27/2019 Sri Devi Mahatmyam.docx

  5/67

  58. Visrushtou Srushti roopa thwam, Sthithiroopa cha palane,

  Thadha samhruthiroopanthe Jagathosya Jagan maye.

  59. Maha Vidhya, Maha Maya, Maha Medha, Maha Smruthi,

  Maha moha cha Bhavathi Mahadevi Mahasuri.

  60. Prakruthi sthwam, hi sarvasya gunathraya vibhavani,

  Kala rathrir Maha Rathrir Moha Rathrischa Dharuna.

  61. Thwam Srees thwam easwari, thwam hree sthwam budhir bhoda lakshana,

  Lajja pushtisthadha thushtisthwam santhi kshanthireva cha.

  62. Gadgini, Soolni, Ghora, Gadhini, Chakrini, Thadha,Sankhini, Chapini, bhanabhoosundi, parigayudha.

  63. Sowmya sowmyathara sesha Sowmyestha Athisundari,Paraparaanaam parama thwameva parameshwari.

  64. Yacha kinchith kwachidvasthu sadasadwaakhilaathmikhe,

  Tasya sarvasya yaa shakthi sa twam kim sthuyase thada.

  65. Yayaa twayaa Jagat srushta jagat pathathi yo jagat,

  Sopi nidhravasam neetha kasthwam sthothumiheswara.

  66. Vishnu sareeragrahana maha meesana eva cha,

  Kaarithastheyatho athasthwam ka sthothum sakthiman bhaveth.

  67. Saa twamitham prabhavai swairudharai devi, samsthutha

  Mohayaithou duradarshavasurou madhu kaidabhou.

  68. Prabhodamcha Jagat Swami niyatham achyutho laghu

  Bhodascha kriyathamasya hanthumethou mahasurou.

  69. Rishir Uvacha:-

  Evam sthutha thada devi thamasi thathra Vedasa,

  Nethrasya Nasika Bahu hrudayebhya sthudhorasa.

  70. Nirgamya darsane thasthou Brahamno avyaktha janmana.

  71. Ekarnave ahisayanathatha thatha sa daruse cha thou,Madhu kaidabhou durathmanava athi veerya parakramaou.

  72. Krodha Raktha Kshanou hanthum brahmanam janithodhyamou.

 • 7/27/2019 Sri Devi Mahatmyam.docx

  6/67

  73. Samuthaya thathasthabhyam yuyudhe bhagawan hari,

  Pancha varsha sahasrani bahu praharano vibhu.

  74. Thavapyathi balonmathou maha maya vimohithou,

  Ukthavanthou varosmatho vryathamithi kesavam.

  75. Sri Baghwan UvachaBhavethamadhya me thushtou mama vadhyavubhavapi,

  Kimanyena varenathra ethavadhi vrutham maya

  76. Rishir Uvacha:-

  Vanchithabhyamithi thada sarvamapomayam Jagath,

  Vilokya thabhyam gadhitho Bhagwan Kamalekshana.

  Avaam jahi na ya throrvi salilena pariplutha.

  77. Thadethyukthyo bhagawatha sanka chakra gadhabrudha,

  Kruthva chakrena vay chinne jagane sirasi thayo.

  78. Evam esha samuthpanna brahmana samsthutha swayam,

  Prabhavamasya devyasthu bhooya srunu vadhami they.

  Ithi Sree Markandeya purane Savarnike manwathare,

  Devi Mahatmye Madhu Kaidabha Vadho Nama

  Prathamodhyaya.

 • 7/27/2019 Sri Devi Mahatmyam.docx

  7/67

  Madhyama Charitham

  (Middle part)

  Chapter 2: Killing of the armies of Mahishasura.

  Rishir Uvacha:-

  Devasuramabhoodhyudham poornama sabdhasatham pura,Mahishe asuranamadhipe devanam cha purandare

  2. Thathrasurai Maha Veeryair deva sainyam parajitham,Jithwa sakalan devan indro