sri guru gita

Download Sri Guru Gita

Post on 03-Oct-2015

225 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Guru Gita. Texto Sagrado de la India, Budismo, Meditacion

TRANSCRIPT

 • Video on Youtube http://tinyurl.com/7bmj7k8 Audio on iTunes http://tinyurl.com/7y69v66

  r Guru Gt

  Sadgurunth Mahrj ki JayOm nama prvat-pataye hara hara hara mahdev

  OM asya r gurugt stotramantrasya bhagavn sadiva iNnvidhni chandsi ri guruparamtma devat

  Ha bjam sa akti kro klakam

  ri guruprasdasiddhayarthe jape viniyogaHasbhy parivttapatrakamalair divyair jagatkraair

  Vivotkramanekadehanilayai svacchandamtmecchayTaddyota padambhava tu caraa dpkuragrhia

  Pratyakkaravigraha gurupada dhyyedvibhu vatamMama catur vidha pururtha siddhyarthe jape viniyoga.

  Sta uvca:Kailsa ikare ramye bhaktisandhnanyakam

  Praamya prvat bhakty akara paryapcchata || 1||

  ri devyuvca:OM namo devadevea partparajagadguro

  Sadiva mahdeva gurudk pradehi me || 2 ||

  Kena mrgena bho svmin dehi brahmamayo bhavetTvam kp kuru me svmin nammi caraau tava || 3 ||

 • vara uvca:Mamrpsi devi tva tvatprtyartha vadmyahamLokopakraka prano na kenpi kta pur || 4 ||

  Durlabha triu lokeu tacchuva vadmyahamGuru vin brahma nnyatsatya satya varnane || 5 ||

  Vedastrapurni itihsdikni caMantrayantrdividyca smtiruccandikam || 6 ||

  aivaktgamdni anyni vividhni caApabhraakarha jvn bhrtacetasm || 7 ||

  Yajo vrata tapo dna japastrth tathaiva caGurutattvamavijya mdhste carate jan || 8 ||

  Gururbuddhytmano nnyat satya satya na saayaTallbhrtha prayatnastu kartavyo hi manibhi || 9 ||

  Gha vidy jaganmy dehe cjnasambhavUdayo yatprakena guruabdena kathyate || 10 ||

  Sarvappaviuddhtm rguro pdasevantDeh brahma bhavedyasmttvatkptha vadmi te || 11 ||

  Gurupdmbuja smtv jala irasi dhrayetSarvatrthvaghasya samprpnoti phala nara || 12 ||

 • oaa ppapakasya dpana jnatejasmGurupdodaka samyak sasrravatrakam || 13 ||

  Ajnamlaharaa janma karma nivraamJnavairgyasiddhyartha gurupdodaka pibet || 14 ||

  Guro pdodaka ptv gurorucchiabhojanamGurumrte sad dhyna gurumantra sad japet || 15 ||

  Ks ketra tannivso jhnav caraodakamGururvivevara skt traka brahma nicitam || 16 ||

  Guro pdodaka yattu gaysau sokayo vaaTrtharja praygaca gurumrtyai namo nama || 17 ||

  Guromrtim smarennitya gurunma sad japetGurorj prakurvta guroranyanna bhvayet || 18 ||

  Guruvaktrasthita brahma prpyate tatprasdataGurordhyna sad kurytkulastr svapateryath || 19 ||

  Svrama ca svajtim ca svakrtipuivardhanamEtatsarva parityajya guroranyanna bhvayet || 20 ||

  Ananycintayanto m sulabha parama padamTasmt sarvaprayatnena gurorrdhanakuru || 21 ||

  Trailokye sphuavaktro devdyasurapannagGuruvaktrasthit vidy gurubhakty tu labhyate || 22 ||

 • Gukrastvandhakraca rukrasteja ucyateAjnagrsaka brahma gurureva na saaya || 23 ||

  Gukra prathamo varo mydiguabhsakaRukro dvityo brahma my bhrnti vinanam || 24 ||

  Eva gurupada reha devnmapi durlabhamHh hh gaaicaiva gandharvaica prapjyate || 25 ||

  Dhruva te ca sarve nsti tattva guro paramsana ayana vastra bhaa vhandikam || 26 ||

  Sdhakena pradtavya gurusantoakrakamGurorrdhana krya svajvitva nivedayet || 27 ||

  Karma manas vc nityamrdhayedgurumDrghadaa namasktya nirlajjo gurusannidhau || 28 ||

  arramindriya pr sadgurubhyo nivedayettmadrdika sarva sadgurubhyo nivedayet || 29 ||

  Kmikabhasmavih durgandhimalamtrakamlemarakta tvac msa vacayenna varnane || 30 ||

  Sasravkamrh patanto narakraveYena caivoddht sarve tasmai rgurave nama || 31 ||

  Gururbrahm gururviurgururdevo mahevaraGurureva parabrahma tasmai rgurave nama || 32 ||

 • Hetave jagatmeva sasrravasetavePrabhave sarvavidyn ambhave gurave nama || 33 ||

  Ajnatimirndhasya jnjanaalkayCakurunmlita yena tasmai rgurave nama || 34 ||

  Tva pit tva ca me mt tva bandhustva ca devatSasrapratibodhrtha tasmai rgurave nama || 35 ||

  Yatsatyena jagatsatya yatprakena bhti tatYadnandena nandanti tasmai rgurave nama || 36 ||

  Yasya sthity satyamida yadbhti bhnurpataPriya putradi yatprty tasmai rgurave nama || 37 ||

  Yena cetayate hda citta cetayate na yamjgratsvapnasuuptydi tasmai rgurave nama || 38 ||

  Yasya jndida viva na dya bhinnabhedataSadekarparpya tasmai rgurave nama || 39 ||

  Yasymata tasya mata mata yasya na veda saAnanyabhva bhvya tasmai rgurave nama || 40 ||

  Yasya kraarpasya kryarpea bhti yatkryakraarpya tasmai rgurave nama || 41 ||

  Nnrpamida sarva na kenpyasti bhinnatkryakraat caiva tasmai rgurave nama || 42 ||

 • Yadaghrikamaladvandva dvandvatpanivrakamtraka sarvadpadbya rguru praammyaham || 43 ||

  ive kruddhe gurustrt gurau kruddhe ivo na hiTasmt sarvaprayatnena rguru araa vrajet || 44 ||

  Vande gurupadadvandva vmanacittagocaramvetaraktaprabhbhinna ivaaktytmaka param || 45 ||

  Gukra ca gutta rukra rpavarjitamGuttasvarpa ca yo dadytsa guru smta || 46 ||

  Atrinetra sarvask acaturbhuracyutaAcaturvadano brahm rguru kathita priye || 47 ||

  Aya mayjalirbaddho day sgaravddhayeYadanugrahato jantucitrasasramuktibhk || 48 ||

  rguro parama rpa vivekacakuomtamMandabhgy na payanti andh sryodaya yath || 49 ||

  rnthacaraadvandva yasy dii virjateTasyai die namaskuryd bhaty pratidina priye || 50 ||

  Tasyai die satatamajalirea ryeprakipyate mukharito madhupairbudhaica

  Jgarti yatra bhagavngurucakravartVivodaya pralayanakanityask || 51 ||

 • rnthdi gurutraya gaapati phatraya bhairavasiddhaugha batukatraya padayuga dtkrama maalam

  Vrndvyaacatuka ai navaka vrval pacakarmanmlinimantrarjasahita vande gurormaalam || 52 ||

  Abhyastai sakalai sudrghamanilairvydhipradairdukaraiprymaatairanekakaraairdukhtmakairdurjayai

  Yasminnabhyudite vinayati bal vyu svay tatkatprptu tatsahaja svabhvamania sevadhvameka gurum || 53 ||

  Svadeikasyaiva arracintanaBhavedanantasya ivasya cintanamSvadeikasyaiva can nmakrtana

  Bhavedanantasya ivasya krtanam || 54 ||

  Yatpdareukaik kpi sasravridheSetubandhyate ntha deika tamupsmahe || 55 ||

  Yasmdanugraha labdhv mahadajnamutsjetTasmai rdeikendrya namacbhasiddhaye || 56 ||

  Pdbja sarvasasradvnalavinakamBrahmarandhre sitmbhojamadhyastha chandramaale || 57 ||

  Akathditrirekhbje sahasradalamaaleHasaprvatrikoe ca smarettanmadhyaga gurum || 58 ||

 • Sakalabhuvanasi kalpiteapuinikhilanigamadi sampad vyarthadi

  Avaguaparimristatpadrthaikadibhava guaparameirmokamrgaikadi || 59 ||

  Sakalabhuvanaragasthpan stambhayaisakaruarasavistattvamlsamai

  Sakalasamayasi saccidnandadirNivasatu mayi nitya rgurordivyasi || 60 ||

  Agniuddhasama tta jvl paricakdhiyMantrarjamima manyeharnia ptu mtyuta || 61 ||

  Tadejati tannaijati taddre tatsampakeTadantarasya sarvasya tadu sarvasya bhyata || 62 ||

  Ajohamajaroha ca andinidhana svayamAvikracidnanda anynmahato mahn || 63 ||

  Aprv para nitya svayajyotirnirmayamViraja paramka dhruvamnandamavyayam || 64 ||

  ruti pratyakamaitihyamanumnacatuayamYasya ctmatapo veda deika ca sad smaret || 65 ||

  Manana yadbhava krya tadvadmi mahmatesdhutva ca may dv tvayi tihati smpratam || 66 ||

  Akhaamaalkra vypta yena carcaramTatpada daritam yena tasmai rgurave nama || 67 ||

 • SarvarutiiroratnavirjitapadmbujaVedntmbujasryo yastamai rgurave nama || 68 ||

  Yasya smaraamtrea jnamutpadyate svayamYa eva sarva samprptistasmai rgurave nama || 69 ||

  Caitanya vata nta vyomtta nirajanamNdabindukaltta tasmai rgurave nama || 70 ||

  Sthvara jagama caiva tath caiva carcaramVypta yena jagatsarva tasmai rgurave nama || 71 ||

  Janaaktisamrhastattvaml vibhitaBhuktimuktipradt yastasmai rgurave nama || 72 ||

  AnekajanmasamprptasarvakarmavidhineSvtmajanaprabhvea tasmai rgurave nama || 73 ||

  Na guroradhika tattva na guroradhika tapaTattva jntpara nsti tasmai rgurave nama || 74 ||

  Manntha rjaganntho madgurustrijagadguruMamtma sarvabhtam tasmai rgurave nama || 75 ||

  Dhynamla gurormti pjmla guro padamMantramla gurorvkya mokamla guro kp || 76 ||

  Gururdirandica guru paramadaivatamGuro paratara nsti tasmai rgurave nama || 77 ||

 • Saptasgaraparyanta trthasnndika phalamGuroraghripayobindusahasrme na durlabham || 78 ||

  Harau rue gurustrt gurau rue na kacanaTasmtsarvaprayatnena rguru araa vrajet || 79 ||

  Gurureva jagatsarva brahmaviuivtmakamGuro paratara nsti tasmtsampjayedgurum || 80 ||

  Jana vijnasahita labhyate gurubhaktitaGuro paratara nsti dhyeyosau gurumgibhi || 81 ||

  Yasmtparatara nsti neti netti vai rutiManas vacas caiva nityamrdhayedgurum || 82 ||

  Guro kp prasdena brahmaviusadivSamarth pravhavdau ca kevala gurusevay || 83 ||

  Devakinnaragandharv pitaro yakacraMunayopi na jnanti guruurae vidhim || 84 ||

  Mahhakragarvea tapovidybalvitSasrakuharvarte ghaayantre yathgha || 85 ||

  Na mukt devagandharv pitaro yakakinnarsaya sarvasiddhca gurusev parmukh || 86 ||

  Dhyna u mahdevi sarvnandapradyakamSarvasaukhyakara nityam bhuktimuktividhyakam || 87 ||

 • rmatparabrahma guru smarmirmatparabrahma guru vadmirmatparabrahma guru nammi

  rmatpararahma guru bhajmi|| 88 ||

  Brahmnanda paramasukhada kevala jnamrtimdvandvtta gaganasada tattvamasydilakyamEka nitya vimalamacala sarvadhskibhta

  bhvtta triguarahita sadguru ta nammi || 89 ||

  Nitya uddha nirbhsa nirkra nirajanamNityabodha cidnanda guru brahma nammyaham || 90 ||

  Hdambuje karikamadhyasasthesihsane sasthitadivyamrtim

  Dhyyedguru candrakalprakacitpustakbhavara dadhnam || 91 ||

  vetmbara vetavilepapupamuktvibha mudita dvinetram

  Vmkaphasthitadivyaaktimmandasmita sndrakpnidhnam || 92 ||

  nandamnandakara prasannajnasvarpa nijabodhayuktam

  Yogndramya bhavarogavaidyarmadguru nityamaha nammi || 93 ||

 • YasminsisthitidhvasanigrahnugrahtmakamKtya pacavidha avadbhsate ta nammyaham || 94 ||

  Prta irasi uklbje dvinetra dvibuja gurumVarbhayayuta anta smaretta nmaprvakam || 95 ||

  Na guroradhika na guroradhikana guroradhika na guroradhikaivasanat