sri maha ganapati sahasranama stotram in english

Download Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram in English

Post on 10-Feb-2018

240 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/22/2019 Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram in English

  1/19

  http://ganesha-lord.blogspot.com/

  Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram in English Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram - English Lyrics (Text)

  Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram - English Script

  muniruvcakatha nmn sahasra ta ga ea upadi avn |ivada tanmamcak va loknugrahatatpara || 1 ||

  brahmovcadeva prva purrti puratrayajayodyame |

  anarcandga easya jto vighnkula kila || 2 ||

  manas sa vinirdhrya dad e vighnakra am |mahga apati bhakty samabhyarcya yathvidh i || 3 ||

  vighnapraamanopyamap cchadapariramam |santu a pjay ambhormahga apati svayam || 4 ||

  sarvavighnapraamana sarvakmaphalapradam |

  tatastasmai svaya nmn sahasramidamabravt || 5 ||

  asya rmahga apatisahasranmastotramlmantrasya |ga ea i, mahga apatirdevat, nnvidhnicchand si |humiti bjam, tu gamiti akti , svhaktiriti klakam |sakalavighnavinanadvr rmahga apatiprasdasiddhyarthe japeviniyoga |

  atha karanysa

  ga evaro ga akr a itya gu hbhy nama |kumragururna iti tarjanbhy nama ||brahm akumbhacidvyometi madhyambhy nama |rakto raktmbaradhara ityanmikbhy nama sarvasadgurusa sevya iti kani hikbhy nama |luptavighna svabhaktnmiti karatalakarap hbhy nama ||

  atha a ganysa chandachandodbhava iti h dayya nama |

 • 7/22/2019 Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram in English

  2/19

  http://ganesha-lord.blogspot.com/

  nikalo nirmala iti irase svh |s isthitilayakr a iti ikhyai va a |

  na vinamnanda iti kavacya hum |agayogaphalabh diti netratrayya vau a |anantaaktisahita ityastrya pha |bhrbhuva svarom iti digbandha |

  atha dhynamgajavadanamacintya tk ada ra trinetra bhadudaramae a bhtirja pur am |amaravarasupjya raktavar a surea

  paupatisutama vighnarja nammi ||

  rga apatiruvcao ga evaro ga akr o ga antho ga dhipa |ekadanto vakratu o gajavaktro mahodara || 1 ||

  lambodaro dhmravar o vika o vighnanana |sumukho durmukho buddho vighnarjo gajnana || 2 ||

  bhma pramoda moda surnando madotka a |heramba ambara ambhurlambakar o mahbala || 3 ||

  nandano lampa o bhmo meghando ga ajaya |vinyako virpk o vra ravaraprada || 4 ||

  mahga apatirbuddhipriya kipraprasdana |rudrapriyo ga dhyak a umputro ghanana || 5 ||

  kumragururnaputro m akavhana |siddhipriya siddhipati siddha siddhivinyaka || 6 ||

  avighnastumburu sihavhano mohinpriya |ka aka o rjaputra kala samitomita || 7 ||

  k m asmasambhtirdurjayo dhrjayo jaya |bhpatirbhuvanapatirbhtn patiravyaya || 8 ||

 • 7/22/2019 Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram in English

  3/19

  http://ganesha-lord.blogspot.com/

  vivakart vivamukho vivarpo nidhirgu a |kavi kavnm abho brahma yo brahmavitpriya || 9 ||

  jye harjo nidhipatirnidhipriyapatipriya |hira mayapurnta stha sryama alamadhyaga || 10 ||

  karhatidhvastasindhusalila p adantabhit |um kakelikutuk muktida kulapvana || 11 ||

  kir ku al hr vanaml manomaya |vaimukhyahatadaityar pdhatijitak iti || 12 ||

  sadyojta svar amujamekhal durnimittah t |du svapnah tprasahano gu ndaprati hita || 13 ||

  surpa sarvanetrdhivso vrsanraya |ptmbara kha arada kha avaikhasa sthita || 14 ||

  citr ga ymadaano bhlacandro havirbhuja |yogdhipastrakastha puru o gajakar aka || 15 ||

  ga dhirjo vijaya sthiro gajapatidhvaj |devadeva smara pr adpako vyuklaka || 16 ||

  vipacidvarado ndo ndabhinnamahcala |varharadano m tyujayo vyghrjinmbara || 17 ||

  icchaktibhavo devatrt daityavimardana |ambhuvaktrodbhava ambhukopah ambhuhsyabh || 18 ||

  ambhutej ivokahr gaursukhvaha |um gamalajo gaurtejobh svardhunbhava || 19 ||

  ya akyo mahndo girivar m ubhnana |sarvtm sarvadevtm brahmamrdh kakupruti || 20 ||

  brahm akumbhacidvyomabhla satyairoruha | jagajjanmalayonme anime o gnyarkasomad k || 21 ||

 • 7/22/2019 Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram in English

  4/19

  http://ganesha-lord.blogspot.com/

  girndraikarado dharmdharmo ha smab hita |

  grahark adaano v jihvo vsavansika || 22 ||

  bhrmadhyasa sthitakaro brahmavidymadodaka |kulcal sa somrkagha o rudrairodhara || 23 ||

  nadnadabhuja sarp gulkastraknakha |vyomanbhi rh dayo merup ho ravodara || 24 ||

  kuk isthayak agandharvarak akinnaramnu a |

  pthvka i s iliga ailorurdasrajnuka || 25 ||

  ptlaja gho muniptkl gu hastraytanu | jyotirma alal glo h daylnanicala || 26 ||

  htpadmakar ikl viyatkelisarovara |sadbhaktadhynaniga a pjvrinivrita || 27 ||

  pratp kyapo mant ga ako vi ap bal |

  yaasv dhrmiko jet prathama pramathevara || 28 ||

  cintma irdvpapati kalpadrumavanlaya |ratnama apamadhyastho ratnasi hsanraya || 29 ||

  tvriroddh tapado jvlinmaulillita |nandnanditap harrbhogado bh itsana || 30 ||

  sakmadyinp ha sphuradugrsanraya |

  tejovatiroratna satynityvata sita || 31 ||

  savighnaninp ha sarvaaktyambujlaya |lipipadmsandhro vahnidhmatraylaya || 32 ||

  unnataprapado g hagulpha sa vtapr ika |pnaja gha liajnu sthloru pronnamatka i || 33 ||

  nimnanbhi sthlakuk i pnavak b hadbhuja |

 • 7/22/2019 Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram in English

  5/19

  http://ganesha-lord.blogspot.com/

  pnaskandha kambuka ho lambo ho lambansika || 34 ||

  bhagnavmaradastu gasavyadanto mahhanu |hrasvanetratraya rpakar o nibi amastaka || 35 ||

  stabakkrakumbhgro ratnamaulirnira kua |sarpahraka stra sarpaya opavtavn || 36 ||

  sarpako raka aka sarpagraiveyak gada |sarpakak odarbandha sarparjottaracchada || 37 ||

  rakto raktmbaradharo raktamlvibh aa |raktek ano raktakaro raktatlvo hapallava || 38 ||

  veta vetmbaradhara vetamlvibh aa |vettapatrarucira vetacmaravjita || 39 ||

  sarvvayavasampr a sarvalak aalak ita |sarvbhara aobh hya sarvaobhsamanvita || 40 ||

  sarvama galam galya sarvakra akra am |sarvadevavara r g bjapr gaddhara || 41 ||

  ubh go lokasra ga sutantustantuvardhana |kir ku al hr vanaml ubh gada || 42 ||

  ikucpadhara l cakrap i sarojabh t |p dh totpala limajarbh tsvadantabh t || 43 ||

  kalpavalldharo vivbhayadaikakaro va |ak amldharo namudrvn mudgaryudha || 44 ||

  pr aptr kambudharo vidh t kuamlaka |karasthmraphalactakalikbh tku hravn || 45 ||

  pu karasthasvar agha pr aratnbhivar aka |bhratsundarntho vinyakaratipriya || 46 ||

 • 7/22/2019 Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram in English

  6/19

  http://ganesha-lord.blogspot.com/

  mahlak mpriyatama siddhalak mmanorama |ramrameaprv go dak iommahevara || 47 ||

  mahvarhavm go ratikandarpapacima |modamodajanana sapramodapramodana || 48 ||

  savardhitamahv ddhir ddhisiddhipravardhana |dantasaumukhyasumukha kntikandalitraya || 49 ||

  madanvatyrit ghri ktavaimukhyadurmukha |vighnasampallava padma sarvonnatamadadrava || 50 ||

  vighnak nnimnacara o drvi aktisatk ta |tvrprasannanayano jvlinplitaikad k || 51 ||

  mohinmohano bhogadyinkntima ana |kminkntavaktrarradhi hitavasundhara || 52 ||

  vasudhrmadonndo maha khanidhipriya |namadvasumatml mahpadmanidhi prabhu || 53 ||

  sarvasadgurusa sevya oci keah draya | namrdh devendraikha pavananandana || 54 ||

  pratyugranayano divyo divystraataparvadh k |airvatdisarvvra o vra apriya || 55 ||

  vajrdyastraparvro ga aca asamraya | jayjayaparikaro vijayvijayvaha || 56 ||

  ajayrcitapdbjo nitynandavanasthita |vilsink tollsa au saundaryama ita || 57 ||

  anantnantasukhada suma galasuma gala |nraya kriydhra icchaktini evita || 58 ||

  subhagsa ritapado lalitlalitraya |kminplana kmakminkelillita || 59 ||

 • 7/22/2019 Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram in English

  7/19

  http://ganesha-lord.blogspot.com/

  sarasvatyrayo gaurnandana rniketana |

  guruguptapado vcsiddho vgvarpati || 60 ||

  nalinkmuko vmrmo jye hmanorama |raudrmudritapdbjo humbjastu gaaktika || 61 ||

  vivdijananatr a svhakti saklaka |am tbdhik tvso madaghr italocana || 62 ||

  ucchi occhi aga ako ga eo ga anyaka |

  srvaklikasa siddhirnityasevyo digambara || 63 ||

  anapyo nantad iraprameyo jarmara |

  anvilo pratihatiracyuto m tamak ara || 64 ||

  apratarkyo kayo jayyo ndhro nmayomala |

  ameyasiddhiradvaitamaghoro gnisamnana || 65 ||

  ankro bdhibhmyagnibalaghno vyaktalak aa |dhrap hamdhra dhrdheyavarjita || 66 ||

  khuketana praka khumahratha |ikusgaramadhyastha ik ubhak aallasa || 67 ||

  ikucptirekarrik ucpani evita |indragopasamnarrindranlasamadyuti || 68 ||

  indvaradalayma induma alama ita |idhmapriya i bhga i vnindirpriya || 69 ||

  ikvkuvighnavidhva s itikartavyatepsita | namaulirna napriya tih || 70 ||

  atrayakalpnta hmtravivarjita |upendra u ubh nmauliru unthakarapriya || 71 ||

 • 7/22/2019 Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram in English

  8/19

  http://ganesha-lord.blogspot.com/

  unnatnana uttu ga udrastridagra |

  rjasvn malamada hpohadursada || 72 ||

  gyaju smanayana ddhisiddhisamarpaka | jucittaikasulabho atrayavimocana || 73 ||

  luptavighna svabhaktn luptaakti suradvi m |luptarrvimukhrcn ltvispho anana || 74 ||

  ekrap hamadhyastha ekapdak tsana |

  ejitkhiladaityarredhitkhilasa raya || 75 ||

  aivaryanidhiraivaryamaihikmu mikaprada |aira madasamonme a airvatasamnana || 76 ||

  okravcya o kra ojasvno adhpati |audryanidhirauddhatyadhairya aunnatyani sama || 77 ||

  akua surangnma kukrasa sthita |

  a samastavisargntapade u parikrtita || 78 ||

  kama aludhara kalpa kapard kalabhnana |karmask karmakart karmkarmaphalaprada || 79 ||

  kadambagolakkra k m aga anyaka |kru yadeha kapila kathak