sri narayaneeyam

Download Sri Narayaneeyam

Post on 22-Jul-2016

411 views

Category:

Documents

17 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sri Narayaneeyam

TRANSCRIPT

 • NARAYANEEYAM (Dasakas 1-10)

  1 *THE GLORY OF THE LORD snd rnand vabod h tm akam anup am ita klad evad h ibh y nirm ukta nity am ukta nig am aatasah asre a nirbh sy am nam | asp aa d am tre p unarurup ururth tm aka brah m a tatvam tattvad bh ti skd g urup avanap ure h anta bh g y a jannm ||1-1

  eva d urlabh y avastuny ap i sulabh atay h astalabd h e y ad any at tanv vc d h iy v bh ajati bata jana kud rataiva sp h uey am | ete tvad vay a tu sth irataram anas vivap p ah aty ai nietm nam ena g urup avanap urd h am evray m a ||1-2

  sattva y attatp urbh y m ap arikalanato nirm ala tena tvad - bh tairbh tenid ray aiste vap uriti bah ua ry ate vy savky am | tatsvacch atvd y ad acch d itap arasukh acid g arbh anirbh sarp a tasm in d h any ram ante rutim atim ad h ure sug rah e vig rah e te ||1-3

  nikam p e nity ap r e niravad h i p aram nand ap y arp e nirlnnekam uktvalisubh ag atam e nirm alabrah m asind h au | kallolollsatuly a kh alu vim alatara sattvam h ustad tm kasm nno nikalastva sakala iti vacastvatkalsveva bh m an 1-4

  nirvy p ro'p i nikra am aja bh ajase y atkriy m ka kh y tenaivod eti ln p raktirasatikalp 'p i kalp d ikle | tasy sa ud d h am a a kam ap i tam atirod h y aka sattvarp a sa tva d h tv d ad h si svam ah im avibh avku h a vaiku a rp am ||1-5

  tatte p raty ag rad h rd h aralalitakay valkelikra lva y asy aikasra suktijanad p r ap u y vatram | lakm niakallnilay anam am tasy and asand oh am anta sicatsacintakn vap uranukalay e m rutg ranth a ||1-6

  ka te sice bah utarabh avakh ed vah jvabh j m ity eva p rvam locitam ajita m ay naivam ad y bh ijne | no cejjv kath a v m ad h urataram id a tvad vap ucid rasrd ra netrai rotraica p tv p aram arasasud h m bh od h ip re ram eran ||1-7

  nam r sannid h atte satatam ap i p urastairanabh y rth itnap y arth na- p y arth n km najasra vitarati p aram nand asnd r g ati ca | itth a niealabh y o niravad h ikap h ala p rijto h are tva kud ra ta akravd rum am abh ilaati vy arth am arth ivrajo'y am ||1-8

  kru y tkm am any a d ad ati kh alu p are svtm ad astva vie- d aivary d ate'ny e jag ati p arajane svtm ano'p varastvam |

 • tvay y uccairram anti p ratip ad am ad h ure cetan sp h tabh g y s- tva c''tm rm evety atulag u ag a d h ra aure nam aste ||1-9

  aivary a akard varaviniy am ana vivatejoh ar tejassa h ri vry a vim alam ap i y ao nisp h aicop ag tam | ag sag sad rrakh ilavid asi na kvp i te sag avrt tad vtg ravsin m urah ara bh ag avacch abd am ukh y ray o'si 1-10

  2 *THE FORM OF THE LORD sry asp ard h ikiram rd h vatilakap rod bh sip h lntara kru y kulanetram rd rah asitollsa sunsp uam | g a od y anm akarbh aku alay ug a ka h ojvalatkaustubh a tvad rp a vanam ly ah rap aalarvatsad p ra bh aje ||2-1

  key rg ad akaka ottam am ah ratng uly kita- rm ad bh ucatukasag atag ad akh rip akeruh m | kcitkcinakcilcch italasatp tm barlam bin- m lam be vim alm bujad y utip ad m rti tavrticch id am ||2-2

  y attrailoky am ah y aso'p i m ah ita sam m oh ana m oh ant knta kntinid h nato'p i m ad h ura m d h ury ad h ury d ap i | saund ary ottarato'p i sund aratara tvad rp am cary ato'- p y cary a bh uvane na kasy a kutuka p u ti vi o vibh o ||2-3

  tattd m ad h urtm aka tava vap u sam p rp y a sam p anm ay s d ev p aram otsuk ciratara n'ste svabh aktevap i | tensy bata kaam acy uta vibh o tvad rp am nojaka- p rem asth airy am ay d acp alabalccp aly avrtod abh t ||2-4

  lakm stvakarm a y akah taivey a p arevasth ire- ty asm innany ad ap i p ram am ad h un vaky m i lakm p ate | y e tvad d h y nag u nukrtanarassakt h i bh akt jan- steve vasati sth iraiva d ay itap rastvad attd ar ||2-5

  evam bh tam anojatnavasud h niy and asand oh ana tvad rp a p aracid rasy anam ay a cetoh ara r vatm | sad y a p reray ate m ati m ad ay ate rom cay aty ag aka vy sicaty ap i tabp avisarairnand am rcch od bh avai ||2-6

  evam bh tatay h i bh akty abh ih ito y og a sa y og ad vay at karm ajnam ay d bh ottam ataro y og varairg y ate | saund ary aikarastm ake tvay i kh alu p rem ap rakartm ik bh aktirniram am eva vivap uruairlabh y ram vallabh a ||2-7

  nikm a niy atasvad h arm acara a y atkarm ay og bh id h a

 • tad d rety ap h ala y ad aup aniad ajnop alabh y a p una | tattvavy aktatay sud urg am atara cittasy a tasm d vibh o tvatp rem tm akabh aktireva satata svad y as rey as ||2-8

  aty y sakar i karm ap aalny cary a niry anm al bod h e bh aktip ath e'th avp y ucitatm y nti ki tvat | kliv tarkap ath e p ara tava vap urbrah m kh y am any e p una- cittrd ratvam te vicinty a bah ubh i sid h y anti janm ntarai ||2-9

  tvad bh aktistu kath rasm tajarnirm ajjanena svay a sid d h y ant vim alap raod h ap ad avm akleatastanvat | sad y a sid d h ikar jay aty ay i vibh o saivstu m e tvatp ad a- p rem ap rauh irasrd rat d rutatara vtlay d h vara ||2-10

  3 *THE QUALITIES OF THE PERFECT DEVOTEE

  p ah anto nm ni p ram ad abh arasind h au nip atit sm aranto rp a te varad a kath ay anto g u akath | caranto y e bh aktstvay i kh alu ram ante p aram am - nah a d h any nm any e sam ad h ig atasarvbh ilaitn ||3-1

  g ad aklia kaa tava cara asevrasabh are'- p y ansakta citta bh avati bata vi o kuru d ay m | bh avatp d m bh ojasm ara arasiko nm anivah - nah a g y ag y a kuh acana vivatsy m i vijane ||3-2

  kp te jt cetkim iva na h i labh y a tanubh t m ad y akleaug h ap raam anad a nm a kiy at | na ke ke loke'sm innaniam ay i okbh irah it bh avad bh akt m ukt sukh ag atim asakt vid ad h ate ||3-3

  m unip rauh r h jag ati kh alu g h tm ag atay o bh avatp d m bh ojasm ara avirujo nrad am ukh | caranta svaira satatap arinirbh tap aracit- sad nand d vaitap rasarap arim ag n kim ap aram ||3-4

  bh avad bh akti sp h t bh avatu m am a saiva p raam ay e- d aeakleaug h a na kh alu h d i sand eh aka ik | na ced vy sasy oktistava ca vacana naig am avaco bh avenm ith y rath y p uruavacanap ry am akh ilam ||3-5

  bh avad bh aktistvatp ram ukh am ad h ur tvd g u arast kim ap y r h ced akh ilap aritp ap raam an | p unacnte svnte vim alap ari bod h od ay am ian m ah nand d vaita d iati kim ata p rrth y am ap aram ||3-6

 • vid h y a klenm e kuru cara ay ug m a d h tarasa bh avatketrap rp tau karam ap i ca te p janavid h au | bh avanm rty loke nay anam ath a te p d atulas- p arig h r e g h r a rava am ap i te crucarite ||3-7

  p rabh td h ivy d h ip rasabh acalite m m akah d i tvad y a tad rp a p aram asukh acid rp am ud iy t | ud acad rom co g alitabah uh arrunivah o y ath vism ary sa d urup aam ap p aribh avn ||3-8

  m arud g eh d h a tvay i kh alu p arco'p i sukh ino bh avatsneh so'h a subah u p aritap y e ca kim id am | akrtiste m bh d varad a g ad abh ra p raam ay an bh avatbh aktotta sa jh aiti kuru m ka sad am ana ||3-9

  kim uktairbh y obh istava h i karu y vad ud iy d ah a tvad d eva p rah itavivid h rtap ralap ita | p ura klp te p d e varad a tava ney m i d ivasn y ath akti vy akta natinutiniev viracay an ||3-10

  4 *YOGA AND ITS ATTAINMENT kaly atm m am a kuruva tvat kaly ate bh avad up sana y ay | sp aam aavid h ay og acary ay p uay ''u tava tuim p nuy m ||4-1||

  brah m acary ad ru h atd ibh iry am airp lavd iniy am aica p vit| kurm ah e d ru h am am sukh sana p akajd y am ap i v bh avatp ar||4-2||

  tram antaranucinty a santata p r avy um abh iy am y a nirm al| ind riy i viay d ath p ah ty ''sm ah e bh avad up sanonm ukh ||4-3||

  asp h ue vap ui te p ray atnato d h ray em a d h ia m uh urm uh u| tenabh aktirasam antarrd ratm ud vah em a bh avad ag h ricintak||4-4||

  visp uvay avabh ed asund ara tvad vap ussuciralanvat| aram a m anasi cintay m ah e d h y nay og aniratstvad ray ||4-5||

  d h y y at sakaam rtim d rum unm ianm ad h urath ttm anm | snd ram od arasarp am ntara brah m arp am ay i te'vabh sate||4-6||

  tatsam svad anarp i sth iti tvatsam d h im ay i vivany aka| rit p unarata p aricy utvrabh em ah i ca d h ra d h ikam ||4-7

  itth am abh y asananirbh arollasatvatp artm asukh akalp itotsav| m uktabh aktakulam aulit g at sacarem a ukanrad d ivat||4-8 ||

  tvatsam d h ivijay e tu y a p unarm aku m okarasika kram e a v| y og avay am anila aray airunnay aty aja suum nay anai||4-9 ||

  lig ad eh am ap i santy ajannath o ly ate tvay i p are nirg rah a|

 • rd h valokakutuk tu m rd h atassrd h am eva kara airniry ate||4-10|| ag nivsaravaarkap akag airuttary a aju ca d aivatai| p rp ito ravip ad a bh avatp aro m od avn d h ruvap ad ntam y ate ||4-11||

  sth ito'th a m ah arlay e y ad eavaktrad ah anom a ''rd y ate| y ate bh avad up ray astad ved h asa p ad am ata p uraiva v||4-12||

  tatra v tava p ad e'th av vasan p rktap raay a eti m uktat | svecch ay kh alu p ur'p i m ucy ate sa vibh id y a jag ad a am ojas ||4-13||

  tasy a ca kitip ay om ah onilad y om ah atp raktisap takvt | tattad tm akatay vian sukh y ti te p ad am anvtam vibh o||4-14||

  arcird ig atim d ru vrajan vicy uti na bh ajate jag atp ate | saccid tm aka bh avad g u od ay nuccarantam anilea p h i m m ||4-15||

  5 *COSMIC EVOLUION vy aktvy aktam id a na kicid abh avatp rkp rktap rakay e m y y m g u asm y arud d h avikutau tvay y g aty lay am | no m ty uca tad m ta ca sam abh nnh no na rtre sth iti- statraikastvam aiy ath kila p arnand ap raktm an||5-1||

  kla karm ag u ca jvanivah viva ca kry a vibh o cilllratim ey ui tvay i tad nirlnatm y ay u| te naiva vad anty asatvam ay i bh o akty tm an tiat no cet ki g ag anap rasnasad u bh y o bh avetsam bh ava||5-2||

  eva ca d vip arrd h aklavig atvk sisktm ik vibh r e tvay i cukubh e tribh uvanbh vy a m y svay am | m y ta kh alu klaaktirakh ild svabh vo'p i ca p rd urbh