Śrī rudram homam - ati rudra maha yajna rudra homam.pdf7. a̱śa yaśa ̱mro a̍r ̱ṇ a ̱ a...

Download Śrī Rudram Homam - Ati Rudra Maha Yajna Rudra Homam.pdf7. a̱śa yaśa ̱mro a̍r ̱ṇ a ̱ a ba̱bhr h ś̍ma̱ṇgala̍h | ye ce̱ma gm r ̱dra a̱bhi o̍ di̱kś ś ri̱a h śa̍haśra̱ś

Post on 01-May-2018

227 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • r Rudram Homam

  Om r Sram !

  1

 • || gaapati prrthan ||

  om ga a a m tva ga apatigum hava mahe kavim kav a m upama ravatamam | jye t hara jam brahma a m brahma apata a ah r vau tibh da a daam || pra o devi aravat va jebhir va ji vat |

  dh a m-avitryavatu |

  ga e a ya amah | aravatyai ama | r gurubhyo ama | har om ||

  -

  - - -

 • || r Rudraprana - namakam|| 1. om amate rudra mayava utota i ave amah | amate atu dhavae ba hubhya muta te amah : svha || 2. ya ta i uh ivatama ivam babhu va te dhauh | iva aravya ya tava taya o rudra mr d aya: svha || 3. ya te rudra iva tau raghora pa paka i | taya atauva atamaya gir ata bhica ka hi: svha || 4. ymiu giri amta hate bibhar yatave | iva m gritra ta m kuruma higum h puru am jagat: svha || 5. ivea vacaa tva giri a ccha vada mai | yatha ah arvamijjagadayakmagum umaa aat: svha || 6. adhyavocadadhivakta prathamo daivyo bhiak | ah gu caarva jambhayatarva ca ya tudha yah : svha ||

 • 7. aau yata mro aru a uta babhruh umagalah | ye cema gum rudra abhito dik u rita h ahara o va a gm hed a mahe: svha ||

  8. asau yo vasarpati nlagrvo vilohita | utaina gop adannadr annudaha rya | utaina viva bhu tni sa dr o r ayti na: svha ||

  9. amo atu lagr va ya ahasra k a ya m d hu e | atho ye aya attva o ham tebhyo karaamah : va ha ||

  10. pramu ca dhavaatvamubhayora rtyorjym | ya ca te hata i avah para ta bhagavo vapa: va ha ||

  11. avatatya dhaustavagum ahara k a ate udhe | i rya alya a m mukha ivo ah umaa bhava: va ha ||

  12. vijyam dhauh kapardio vi alyo ba ava gum uta | ae aaye ava a bhuraya i agathih : va ha ||

  -

  -

 • 13. ya te hetir m d hu t ama hate babhu vate dhauh |

  taya ma vi vatatvamayak maya parbbhuja: va ha ||

  14. amate atva yudha ya a tata ya dhr ave | ubha bhya muta te amo ba hubhya m tavadhavae: va ha ||

  15. parte dhavao hetirama vr aktu vi vatah | atho ya udhitava re amaidhehi tagus: va ha ||

  [No Ahuti offered, Only Salutation]

  ambhave amah |

  amate atu bhagavavi ve vara ya maha deva ya tryambaka ya

  tripura taka ya trika gika la ya ka la girudra ya

  laka t ha ya mr tyu jaya ya arve vara ya ada iva ya

  r mamaha deva ya amah

  -

  -

 • || Anuvakam 2 ||

  16. amo hira yaba have ea yedi a m ca pataye amah : va ha ||

  17. amo vr k ebhyo harke ebhyah pa u a m pataye amah : va ha ||

  18. ama api jara ya tvi mate path a m pataye amah : va ha ||

  19. amo babhlu a ya vivya dhie a a m pataye amah : va ha ||

  20. amo harke a yopav tie pu t a a m pataye amah : va ha ||

  21. amo bhavaya hetyai jagata m pataye amah : va ha ||

  22. namo rudra ya tata vie k etra a m pataye amah : va ha ||

  23. amah u ta ya hatya ya vaa a m pataye amah : va ha ||

  24. amo rohta ya thapataye vr k a a m pataye amah : va ha ||

  25. amo matri e va ija yakak a a m pataye amah : va ha ||

  26. amo bhuvam taye va rivakr ta yau adh a m pataye amah : va ha ||

  27. ama uccairgho a ya kradayate patt a m pataye amah : va ha ||

  28. amah kr tav ta ya dha vate attvaa m pataye amah : va ha ||2||

 • || Anuvakam 3 ||

  29. amah ahama a ya ivya dhia a vya dhi a m pataye amah : va ha ||

  30. amah kakubha ya i a gi e tea a m pataye amah : va ha ||

  31. amo i a gi a i udhimate takara a m pataye amah : va ha ||

  32. amo va cate pariva cate ta yu a m pataye amah : va ha ||

  33. amo icerave paricara ya ra ya a m pataye amah : va ha ||

  34. amah r ka vibhyo jigha gmadbhyo mu ata m pataye amah : va ha ||

  35. amo imadbhyo aktam caradbhyah prakr ta a m pataye amah : va ha ||

  36. ama u i e giricara ya kulu ca a m pataye amah : va ha ||

  37. ama i umadbhyo dhava vibhya ca vo amah : va ha ||

  38. ama a tava ebhyah pratidadha ebhya ca vo amah : va ha ||

  39. nama a yacchadbhyo vir jadbhya ca vo amah : va ha ||

  40. namo yadbhyo vidhyadbhya ca vo amah : va ha ||

  41. ama a ebhyah aya ebhya ca vo amah : va ha ||

  42. amah vapadbhyo ja gradbhya ca vo amah : va ha ||

  43. amati t hadbhyo dha vadbhyaca vo amah : va ha ||

  44. amah abha bhyah abha patibhya ca vo amah : va ha ||

  45. amo a vebhyo vapatibhya ca vo amah : va ha ||3||

 • 7

  46. ama a vya dhi bhyo vividhyat bhya ca vo amah : va ha ||

  47. ama uga a bhyatr gmhat bhya ca vo amah : va ha ||

  48. amo gr tebhyo gr tapatibhya ca vo amah : va ha ||

  49. amo vra tebhyo vra tapatibhya ca vo amah : va ha ||

  50. amo ga ebhyo ga apatibhya ca vo amah : va ha ||

  51. amo viru pebhyo vi varu pebhya ca vo amah : va ha ||

  52. amo mahadbhyah k ullakebhya ca vo amah : va ha ||

  53. namo rathibhyo rathebhya ca vo amah : va ha ||

  54. amo rathebhyo rathapatibhya ca vo amah : va ha ||

  55. amah ea bhyah eaibhya ca vo amah : va ha ||

  56. amah k attr bhyah am grah tr bhyaca vo amah : va ha ||

  57. amatak abhyo rathaka rebhya ca vo amah : va ha ||

  58. amah kula lebhyah karma rebhya ca vo amah : va ha ||

  59. amah pu ji t ebhyo i a debhya ca vo amah : va ha ||

  60. ama i ukr dbhyo dhavakr dbhya ca vo amah : va ha ||

  61. amo mr gayubhyah vaibhya ca vo amah : va ha ||

  62. namah vabhyah vapatibhyaca vo amah : va ha ||4||

  || Anuvakam 4 ||

 • || Anuvakam 5 ||

  63. amo bhava ya ca rudra ya ca : va ha ||

  64. amah arva ya ca pa upataye ca : va ha ||

  65. amo lagr va ya ca itika t ha ya ca : va ha ||

  66. amah kapardie ca vyuptake a ya ca : va ha ||

  67. amah ahara k a ya ca atadhavae ca : va ha ||

  68. amo giri a ya ca ipivi t a ya ca : va ha ||

  69. namo m huamya ceumate ca : va ha ||

  70. namo hravya ca va maa ya ca : va ha ||

  71. amo br hate ca var yae ca : va ha ||

  72. amo vr ddha ya ca am vr dhvae ca : va ha ||

  73. namo agrya ya ca prathama ya ca : va ha ||

  74. ama aave cjira ya ca : va ha ||

  75. amah ghrya ya ca bhya ya ca : va ha ||

  76. ama u rmya ya ca vavaya ya ca : va ha ||

  77. amah rotaya ya ca dv pya ya ca : va ha ||5||

  "

 • || Anuvakam 6 ||

  78. amo jye t ha ya ca kai t ha ya ca: va ha ||

  79. amah pu rvaja ya ca paraja ya ca: va ha ||

  80. amo madhyama ya ca pagalbha ya ca: va ha ||

  81. amo jaghaya ya ca budhya ya ca: va ha ||

  82. amah obhya ya ca pratiarya ya ca: va ha ||

  83. amo ya mya ya ca k emya ya ca: va ha ||

  84. ama urvarya ya ca khalya ya ca: va ha ||

  85. amah lokya ya ca vaa ya ya ca: va ha ||

  86. amo vaya ya ca kak ya ya ca: va ha ||

  87. amah rava ya ca prati rava ya ca: va ha ||

  88. ama a u e a ya ca uratha ya ca: va ha ||

  89. amah u ra ya ca vabhidate ca: va ha ||

  90. amo varmi e ca varu thie ca: va ha ||

  91. amo bilmie ca kavacie ca: va ha ||

  92. amah ruta ya ca rutaea ya ca: va ha ||6||

 • || Anuvakam 7 ||

  93. amo dundubhya ya ca haaya ya ca: va ha ||

  94. amo dhr ave ca pramr a ya ca: va ha ||

  95. amo du ta ya ca prahta ya ca: va ha ||

  96. namo i a gi e ce udhimate ca: va ha ||

  97. amast keave ca yudhie ca: va ha ||

  98. nama sva yudha ya ca udhavae ca: va ha ||

  99. nama rutya ya ca pathya ya ca: va ha ||

  100. amah ka t ya ya ca n pyaya ca: va ha ||

  101. nama u dya ya ca araya ya ca: va ha ||

  102. namo a dya ya ca vai ata ya ca: va ha ||

  103. nama ku pya ya ca vat ya ya ca: va ha ||

  104. namo varya ya ca var ya ya ca: va ha ||

  105. amo meghya ya ca vidyutya ya ca: va ha ||

  106. ama dhria ya ca tapya ya ca: va ha ||

  107. amo va tya ya ca re mya ya ca: va ha ||

  108. namo vtavya ya ca va tupya ca: va ha ||7||

 • || Anuvakam 8 ||

  109. amah oma ya ca rudra ya ca: va ha ||

  110. amata mra ya ca ru a ya ca: va ha ||

  111. amah a ga ya ca pa upataye ca: va ha ||

  112. nama ugryaca bh ma ya ca: va ha ||

  113. amo agrevadha ya ca du revadha ya ca: va ha ||

  114. amo hatre ca ha yase ca: va ha ||

  115. nao vr kebhyo harkeebhya: svha ||

  116. naasta rya: svha ||

  117. ama am bhave ca mayobhave ca: va ha ||

  118. amah am kara ya ca mayakara ya ca: va ha ||

  119. amah iva ya ca ivatarya ca: va ha ||

  120. amat rthya ya ca ku lya ya ca: va ha ||

  121. namah pa rya ya ca va rya ya ca: va ha ||

  122. amah pratara a ya cottara a ya ca: va ha ||

  123. ama a ta rya ya ca la dya ya ca: va ha ||

  124. nama a pya ya ca pheya ya ca: va ha ||

  125. namah ikatya ya ca prava hya ya ca: va ha ||8||

 • || Anuvakam 9 ||

  126. nam iri ya ya ca prapathya ya ca: va ha ||

  127. namah kigm ila ya ca k aya a ya ca: va ha ||

  128. nama kapardie ca pulataye ca: va ha ||

  129. namo goh