Śri rudram homam - ?ri rudram homam ... 1. om nama̍ste rudra ma̱nyava̍ u̱tota̱ iṣa̍ve̱...

Download Śri Rudram Homam - ?ri Rudram Homam ... 1. om nama̍ste rudra ma̱nyava̍ u̱tota̱ iṣa̍ve̱ nama̍ḥ | nama̍ste astu̱ dhanva̍ne bā̱hubhyā̍mu̱ta te̱ nama̍ḥ:

Post on 01-May-2018

258 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ri Rudram Homam

  Om Sri Sairam! Jai Karunamayi!

  1

 • || gaapati prrthan ||

  om ganam tv gaapatigum havmahe kavim kavnm upamaravastamam | jyeharja brahmam brahmaaspata na rrvannutibhssda sdanam || prao devi sarasvat vjebhir vajinvat | dhnm-avitryavatu | gaeya nama | sarasvatyai nama | r gurubhyo nama | hari om ||

  2

 • || r Rudraprana - Namakam|| om namo bhagavate rudraya ||

  1. om namaste rudra manyava utota iave nama | nama ste astu dhanvane bahubhyamuta te nama: svh ||

  2. y ta iu ivatam ivam babhva te dhanu | i v aravy y tava tay no rudra maya svh ||

  3. y te rudra iv tanraghor'papakin | tay nastanuv antamay girantabhicakahi svh ||

  4. ymiu giriamta haste bibharyastave | i vm gritra tm kuru m higums purua jagat svh ||

  5. ivena vacas tv giricchavadmasi | yath na sarvamijjagadayakmagum suman asat svh ||

  3

 • 6. adhyavocadadhivakt prathamo daivyo bhiak | ahguca sarvajambhayantsarvaca ytudhanya: svh ||

  7. asau yastamro arua uta babhru sumangala | ye cemgum rudr abhito diku rit sahasrao'vaagm hea mahe: svh ||

  8. asau yo'vasarpati nlagrvo vilohita | utaina gop adannadrannudaharya | utaina viv bhutni sa dro mrayti na: svh ||

  9. namo astu nlagrvya sahasrakya mhue | atho ye asya sattvano'ham tebhyo'karannama: svh ||

  10. pramuca dhanvanastvamubhayorrtnyorjym | yca te hasta iava par t bhagavo vapa: svh ||

  11. a vatatya dhanustavagum sahasrka ateudhe | ni rya alynam mukha ivo na suman bhava: svh ||

  4

 • 12. vijya dhanu kapardino vialyo bavgum uta | ane annasyeava abhurasya niangath: svh ||

  13. y te hetirmhuama haste babhva te dhanu | tay'smn vivatastvamayakmay parbbhuja: svh ||

  14. namaste astvyudhaynatatya dhrave | ubhbhyamuta te namo bahubhyam tava dhanvane: svh ||

  15. pari te dhanvano hetirasmnvraktu vivata | atho ya udhistavare asmannidhehi tam: svh ||

  [No Ahuti offered, Only Salutation] ambhave nama | namaste astu bhagavanvivevarya mahdevya tryambakya

  tripurntakya trikgnikalya klgnirudrya nlakahya mtyujayya sarvevarya sadivya

  rmanmahdevya nama ||

  5

 • || Anuvakam 2 || 16. namo hirayabhave senanye di ca pataye nama: svh || 17. namo vkebhyo harkeebhya paun pataye nama: svh || 18. nama saspijarya tvimate pathn pataye nama: svh || 19. namo babhluya vivyadhine'nnana pataye nama: svh || 20. namo harkeyopavtine puna pataye nama: svh || 21. namo bhavasya hetyai jagata pataye nama: svh || 22. namo rudryatatavine ketraa pataye nama: svh || 23. nama sutyhantyya vanana pataye nama: svh || 24. namo rohtya sthapataye vrka pataye nama: svh || 25. namo mantrie vijya kakaa pataye nama: svh || 26. namo bhuvataye vrivaskrtyauadhna pataye nama: svh || 27. nama uccairghoykrandayate pattnm pataye nama: svh || 28. nama ktsnavtya dhvate sattvana pataye nama: svh || ||2||

  6

 • || Anuvakam 3|| 29. nama sahamnya nivyadhina vyadhinna pataye nama: svh || 30. nama kakubhya niagie stenna pataye nama: svh || 31. namo niagia iudhimate taskara pataye nama: svh || 32. namo vacate parivacate styun pataye nama: svh || 33. namo nicerave paricaryrayna pataye nama: svh || 34. nama skavibhyo jighgmsadbhyo muat pataye nama: svh || 35. namo'simadbhyo naktacaradbhya prakrntna pataye nama: svh || 36. nama uie giricarya kulucna pataye nama: svh || 37. nama iumadbhyo dhanvavibhyaca vo nama: svh || 38. nama tanvanebhya pratidadhanebhyaca vo nama: svh || 39. nama ayacchadbhyo visrjadbhyaca vo nama: svh || 40. namo'syadbhyo vidhyadbhyaca vo nama: svh || 41. nama snebhya ayanebhyaca vo nama: svh || 42. nama svapadbhyo jgradbhyaca vo nama: svh || 43. namastihadbhyo dhvadbhyaca vo nama: svh || 44. nama sabhbhya sabhpatibhyaca vo nama: svh || 45. namo avebhyo'vapatibhyaca vo nama: svh || ||3||

  7

 • || Anuvakam 4|| 46. nama vyadhinbhyo vividhyantbhyaca vo nama: svh || 47. nama ugabhyastgmhatbhyaca vo nama: svh || 48. namo grtsebhyo grtsapatibhyaca vo nama: svh || 49. namo vrtebhyo vrtapatibhyaca vo nama: svh || 50. namo gaebhyo gaapatibhyaca vo nama: svh || 51. namo virupebhyo vivarupebhyaca vo nama: svh || 52. namo mahadbhya kullakebhyaca vo nama: svh || 53. namo rathibhyo'rathebhyaca vo nama: svh || 54. namo rathebhyo rathapatibhyaca vo nama: svh || 55. nama senabhya senanibhyaca vo nama: svh || 56. nama kattbhya sagrahtbhyaca vo nama: svh || 57. nama stakabhyo rathakarebhyaca vo nama: svh || 58. nama kulalebhya karmrebhyaca vo nama: svh || 59. nama pujiebhyo niadebhyaca vo nama: svh || 60. nama iukdbhyo dhanvakdbhyaca vo nama: svh || 61. namo mgayubhya vanibhyaca vo nama: svh || 62. nama vabhya vapatibhyaca vo nama: svh ||4||

  8

 • || Anuvakam 5|| 63. namo bhavya ca rudrya ca : svh || 64. nama arvya ca paupataye ca : svh || 65. namo nlagrvya ca itikahaya ca : svh || 66. nama kapardine ca vyuptakeya ca : svh || 67. nama sahasrakya ca atadhanvane ca : svh || 68. namo giriya ca ipiviya ca : svh || 69. namo mhuamya ceumate ca : svh || 70. namo hra svya ca vmanya ca : svh || 71. namo bhate ca varyase ca : svh || 72. namo vrddhya ca samvdhvane ca : svh || 73. namo agryya ca prathamya ca : svh || 74. nama aave cjirya ca : svh || 75. nama ghryya ca bhyaya ca : svh || 76. nama urmyaya cvasvanyaya ca : svh || 77. nama srotasyaya ca dvpyaya ca : svh |||5|| 9

 • || Anuvakam 6|| 78. namo jyehya ca kanihya ca : svh || 79. nama prvajya cparajya ca : svh || 80. namo madhyamya cpagalbhya ca : svh || 81. namo jaghanyaya ca budhnyya ca : svh || 82. nama sobhyaya ca pratisaryaya ca : svh || 83. namo ymyaya ca kemyaya ca : svh || 84. nama urvaryaya ca khalyaya ca : svh || 85. nama lokyaya c'vasanyaya ca : svh || 86. namo vanyaya ca kakyaya ca : svh || 87. nama ravya ca pratiravya ca : svh || 88. nama aueya caurathya ca : svh || 89. nama raya cvabhindate ca : svh || 90. namo varmie ca varuthine ca : svh || 91. namo bilmine ca kavacine ca : svh || 92. nama rutya ca rutasenya ca : svh || 6||

  10

 • || Anuvakam 7|| 93. namo dundubhyaya chananyaya ca : svh || 94. namo dhrave ca pramrya ca : svh || 95. namo dutya ca prahtya ca : svh || 96. namo niagie ceudhimate ca : svh || 97. nama stkeave cyudhine ca : svh || 98. nama svyudhya ca sudhanvane ca : svh || 99. nama srutyaya ca pathyaya ca : svh || 100. nama kayaya ca npyaya ca : svh || 101. nama sdyaya ca sarasyaya ca : svh || 102. namo nadyya ca vaiantya ca : svh || 103. nama kpyaya cvayaya ca : svh || 104. namo varyaya cvaryya ca : svh || 105. namo meghyaya ca vidyutyaya ca : svh || 106. nama dhriyaya ctapyaya ca : svh || 107. namo vtyaya ca remyya ca : svh || 108. namo vstavyaya ca vstu pya ca : svh || 7||

  11

 • || Anuvakam 8|| 109. nama somaya ca rudrya ca : svh || 110. namastamrya cruya ca : svh || 111. nama agya ca paupataye ca : svh || 112. nama ugrya ca bhmya ca : svh || 113. namo agrevadhya ca drevadhya ca : svh || 114. namo hantre ca hanyase ca : svh || 115. namo vrkebhyo harkeebhyo : svh || 116. namastarya : svh || 117. namaabhave ca mayobhave ca : svh || 118. nama akarya ca mayaskarya ca : svh || 119. nama ivya ca ivatarya ca : svh || 120. namastrthyaya ca klyaya ca : svh || 121. nama paryaya cvaryaya ca : svh || 122. nama prataraya cottaraya ca : svh || 123. nama taryaya cladyaya ca : svh || 124. nama apyaya ca phenyaya ca : svh || 125. nama sikatyaya ca pravahyaya ca : svh || 8|| 12

 • || Anuvakam 9|| 126. nama iriyaya ca prapathyaya ca : svh || 127. nama kigmilya ca kayaya ca : svh || 128. nama kapardine ca pulastaye ca : svh || 129. namo gohyaya ca ghyaya ca : svh || 130. nama stalpyaya ca gehyaya ca : svh || 131. nama kayaya ca gahvarehya ca : svh || 132. namo hradayyaya ca nivepyaya ca : svh || 133. nama pgmsavyaya ca rajasyaya ca : svh || 134. nama ukyaya ca harityaya ca : svh || 135. namo lopyaya colapyaya ca : svh || 136. nama urvyaya ca surmyaya ca : svh || 137. nama paryaya ca paraadyaya ca : svh || 138. namo 'paguramaya cbhighnate ca : svh || 139. nama khkhidate ca prakhkhidate ca : svh || 140. namo va kirikebhyo devnagm hdayebhyo : svh || 141. namo vikakebhyo devnagm hdayebhyo : svh || 142. namo vicinvatkebhyo devnagm hdayebhyo : svh || 143. nama nirhatebhyo devnagm hdayebhyo : svh || 144. nama mvatkebhya devnagm hdayebhyo || 9|| 13

 • || Anuvakam 10 || 146. drpe andhasaspate dardrannlalohita |

  e purume paun m bherm'ro mo e a kicanmamat: svh ||

  147. y te rudra iv tan iv vivhabheaj | i v rudrasya bheaj tay no ma jvase : svh || ||

  148. imgm rudrya tavase kapardine kayadvrya prabharmahe matim |

  yath na amasaddvipade catupade viva pua grme asminnanaturam : svh || ||

  149. m no rudrota no mayaskdhi kayadvrya namas vidhema te

  yaccha ca yoca manuryaje pit tadayma tava rudra pratau : svh || 14

 • 150. m no mahntamuta m no arbhaka m na ukantamuta m na ukitam |

  m no'vadh pitara mota matara priy m nastanuvo rudra rria : svh ||

  151. m nastoke tanaye m na yui m no gou m no aveu rria |

  vrnm no rudra bhmito'vadh-rhavimanto

  namas vidhema te : svh ||

  152. artte goghna uta puruaghne kayadvrya sumnamasme te astu

  rak ca no adhi ca deva bruhyadh ca na arma

  yaccha dvibarha : svh ||

  153. stuhi ruta gartasada yuvana mrganna bhmamupahatnumugram | m jaritre rudra stavano anyante asmannivapantu sena : svh ||