sri sarasvati sahasranama stotram - ... sri sarasvati sahasranama stotram – rudra yamalam k....

Download Sri Sarasvati Sahasranama Stotram - ... Sri Sarasvati Sahasranama Stotram – Rudra Yamalam K. Muralidharan

Post on 22-Jul-2020

8 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ॥ ಶ್ರೀಸರಸವತೀ ಸಹಸರನಾಮ ಸ ್ ತೀತ್ರಂ - ರುದ್ರ ಯಾಮಲಂ ॥ Sri Sarasvati Sahasranama Stotram – Rudra Yamalam

  K. Muralidharan (kmurali_sg@yahoo.com) 1

  The following is a rare Sahasranama Stotram (hymn containing 1008 names) of

  Goddess Sarasvati from Dasha Mahavidya Rahasyam in Rudra Yamala Tantram. Lord Shiva,

  who gives this Sahasranama to Goddess Parvati, mentions the following benefits accruing to

  the one who chants this Sahasranama:

   This hymn is very sacred among all the Agamas and very difficult to get.

   It is capable of destroying crores of gory sins, sorrows, fear from evil spirits,

  planetary afflictions, diseases like leprosy, etc. If this Sahasranama is written on

  Bhurja-patra and worn on a Sunday, it will destroy all sorts of enemies.

   It is capable of bestowing immense wealth, knowledge, Punya, and benefit of

  performing all sorts of Yajnas and meditating on all kinds of Mantras.

   Lord Shiva finally mentions that He will not be able to spell out the greatness of

  this hymn even if he tries for hundreds of Kalpas with his five heads.

   This hymn should not be given to a fool or who does not believe or worship Guru,

  Shastras, learning, Achara or fond of creating troubles but should be given to one

  who is equanimous, pious and a Sadhaka.

  ಶ್ರೀದ ೀವ್ಯುವಾಚ -

  ಭಗವ್ನ್ ದ ೀವ್ದ ೀವ ೀಶ ಶರಣಾಗತ-ವ್ತಸಲ । ವಾಗೀಶ್ಾು ನಾಮ ಸಾಹಸ್ರರಯಂ ಕಥಯಸಾಾನುಕಂಪಯಾ ॥ 1 ॥

  ಶ್ರೀಭ ೈರವ್ ಉವಾಚ -

  ಶೃಣು ದ ೀವೀ ಪರವ್ಕ್ಷ್ಾಯಮಿ ನಾಮ-ಸಾಯಸ್ರರಯಂ-ಉತತಮಂ । ಪರಕಾಶುಂ ದುಲಲಭಂ ಲ ೀಕ ೀ ದುುಃಖ-ದಾರಿದರಯ-ನಾಶನಂ ॥ 2 ॥

  ಮಹಾಪಾತಕ-ಕ ೀಟೀನಾಂ ಪರಮೈಶಾಯಲ-ದಾಯಕಂ । ಸ್ರವಾಲಗಮ-ರಹಸಾುಢ್ುಂ ದ ೀವ್ನಾಂ-ಅಪಿ-ದುಲಲಭಂ ॥ 3 ॥

  ಸ್ರಮಸ್ರತ-ಶ್ ೀಕ-ಶಮನಂ ಮ ಲ-ವದಾು-ಮಯಂ ಪರಂ । ಸ್ರವ್ಲ-ಮಂತರ-ಮಯಂ ದಿವ್ುಂ ಭ ೀಗ-ಮೀಕ್ಷ-ಫಲ-ಪರದಂ ॥ 4 ॥

  ದ ೀವೀ ಸ್ರರಸ್ರಾತೀ ನಾಮ ಸ್ರಹಸ್ರರಂ ಪಾಪ-ನಾಶನಂ ।

  mailto:kmurali_sg@yahoo.com

 • Sri Sarasvati Sahasranama Stotram – Rudra Yamalam

  K. Muralidharan (kmurali_sg@yahoo.com) 2

  ॥ ವಿನಿಯೀಗಃ ॥

  ಓಂ ಅಸ್ರು ಶ್ರೀಸ್ರರಸ್ರಾತೀ ಸ್ರಹಸ್ರರನಾಮ ಸ ತೀತರ ಮಹಾಮಂತರಸ್ರು । ಶ್ರೀಕಣಾ ಋಷುಃ । ವರಾಟ್ ಛಂದುಃ । ಶ್ರೀಸ್ರರಸ್ರಾತೀ ದ ೀವ್ತಾ ॥

  ಓಂ ಬೀಜಂ । ಹರೀಂ ಶಕ್ತುಃ । ಐಂ ಕ್ೀಲಕಂ । ಸ್ರವ್ಲ-ಪಾಪ-ಕ್ಷಯಾರ ೀಲ ಶ್ರೀ- ಭ ೀಗಾಽಪವ್ಗಲ-ಸಿದಯ್ರ ೀಲ ಸ್ರವ್ಲ-ಜ್ಞಾನ-ಸಿದಯ್ರ ೀಲ ಸ್ರಹಸ್ರರನಾಮ ಪಾಠ ೀ ವನಿಯೀಗುಃ ॥

  ॥ ಶ್ರೀಸರಸವತೀ ಸಹಸರನಾಮ ಸ ್ ತೀತ್ರಂ ॥

  ಓಂ ಹರೀಂ ಐಂ ಹರೀಂ ಮಹಾವಾಣೀ ವದಾು ವದ ುೀಶಾರಿೀ ತರಾ ॥ 5 ॥

  ಸ್ರರಸ್ರಾತೀ ಚ ವಾಗೀಶ್ೀ ದ ೀವೀ ಶ್ರೀಭಗಮಾಲಿನಿೀ । ಮಹಾವದಾು ಮಹಾಮಾತಾ ಮಹಾದ ೀವೀ ಮಹ ೀಶಾರಿೀ ॥ 6 ॥

  ವ ೀಣಾ ವ ೀಣಮುಖೀ ಭವಾು ಕುಲಕುಲ-ವಚಾರಿಣೀ । ಅಮ ತಾಲ ಮ ತಲ-ರ ಪಾ ಚ ವದಾು ಚ ೈಕಾದಶ್ಾಕ್ಷರಿೀ ॥ 7 ॥

  ಸ್ರಾರ ಪಾ ನಿಗುಲಣಾ ಸ್ರತಾತಾ ಮದಿರಾ ಽರುಣ-ಲ ೀಚನಾ । ಸಾಧ್ವೀ ಶ ಲವ್ತೀ ಶ್ಾಲಾ ಸ್ರುಧಾ-ಕಲಶ-ಧಾರಿಣೀ ॥ 8 ॥

  ಖಡ್ಗನಿಿೀ ಪದಿಿನಿೀ ಪದಾಿ ಪದಿ-ಕ್ಂಚಲಕ-ರಂಜಿತಾ । ಧರಾಧರ ೀಂದರ-ಜನಿತಾ ದಕ್ಷಿಣಾ ದಕ್ಷಜಾ ಜಯಾ ॥ 9 ॥

  ದಯಾವ್ತೀ ಮಹಾಮೀಧಾ ಮೀದಿನಿೀ ಬ ೀಧ್ನಿೀ ಗದಾ । ಗದಾಧರಾಽರ್ಚಲತಾ ಗ ೀವಾ ಗಂಗಾ ಗ ೀದಾವ್ರಿೀ ಗಯಾ ॥ 10 ॥

  ಮಹಾಪರಭಾವ್-ಸ್ರಹತಾ ಮಹಾಮೀಧಾ ಮಹಾಧೃತುಃ । ಮಹಾಮೀಹಾ ಮಹಾತುಷಟುಃ ಮಹಾಪಯಷಟರ್ ಮಹಾಯಶ್ಾುಃ ॥ 11 ॥

  ವ್ರಪರದಾ ವೀರಗಮಾು ವೀರಮಾತಾ ವ್ಸ್ರುಂಧರಾ । ವ್ಯೀದಾುನಾ ವ್ಯಸಾು ಚ ವೀಭ ಲರ್ ವೀರನಂದಿನಿೀ ॥12 ॥

  mailto:kmurali_sg@yahoo.com

 • Sri Sarasvati Sahasranama Stotram – Rudra Yamalam

  K. Muralidharan (kmurali_sg@yahoo.com) 3

  ಬಾಲಾ ಸ್ರರಸ್ರಾತೀ ಲಕ್ಷಿ್ೀುಃ ದುಗಾಲ ದುಗಲತ-ಹಾರಿಣೀ । ಖ ೀಟಕಾಽಯುಧ-ಹಸಾತ ಚ ಖರ ೀಶ್ೀ ಖರ-ಸ್ರನಿಿಧಾ ॥ 13 ॥

  ಶರಿೀರ-ಶ್ೀರ್ಲ-ಮಧುಸಾಾ ವ ೈಖರಿೀ ಚ ಖರ ೀಶಾರಿೀ । ವ ೀದಾು ವ ೀದಪಿರಯಾ ವ ೈದಾು ಚಾಮುಂಡಾ ಮುಂಡ-ಧಾರಿಣೀ ॥ 14 ॥

  ಮುಂಡ-ಮಾಲಾಽರ್ಚಲತಾ ಮುದಾರ ಕ್ಷ್ ೀಭನಾಽಕರ್ಲಣ-ಕ್ಷಮಾ । ಬಾರಹೀ ನಾರಾಯಣೀ ದ ೀವೀ ಕೌಮಾರಿೀ ಚಾಽಪರಾಜಿತಾ ॥ 15 ॥

  ರುದಾರಣೀ ಚ ಶರ್ಚೀಂದಾರಣೀ ವಾರಾಹೀ ವೀರ-ಸ್ರುಂದರಿೀ । ನಾರಸಿಂಹೀ ಭ ೈರವ ೀಶ್ೀ ಭ ೈರವಾಕಾರ-ಭೀರ್ಣಾ ॥ 16 ॥

  ನಾನಾಽಲಂಕಾರ-ಶ್ ೀಭಾಢ್ಾು ನಾಗ-ಯಜ್ಞ ೀಪವೀತನಿೀ । ವಾಣೀ ವ ೀಣಾಮುಖೀ ವೀರಾ ವೀರ ೀಶ್ೀ ವೀರ-ಮದಿಲನಿೀ ॥ 17 ॥

  ವೀರಾಽರಣುಕ-ಭಾವಾು ಚ ವ ೈರಹಾ ಶತುರ-ಘಾತನಿೀ । ವ ೀದಾ ವ ೀದಮಯೀ ವದಾು ವಧಾತೃ-ವ್ರದಾ ವಭಾ ॥ 18 ॥

  ವ್ಟುಕ್ೀ ವ್ಟುಕ ೀಶ್ೀ ಚ ವ್ಸ್ರುಹಾ ವ್ಸ್ರುಹಾರಿಣೀ । ವ್ಟುಪಿರಯಾ ವಾಮನ ೀತಾರ ಲಾಸ್ರುಹಾ ಽಽತ ುೈಕವ್ಲಲಭಾ ॥ 19 ॥

  ಅರ ಪಾ ನಿಗುಲಣಾ ಸ್ರತಾು ಭವಾನಿೀ ಭವ್-ಮೀರ್ಚನಿೀ । ಸ್ರಂಸಾರ-ತಾರಿಣೀ ತಾರಾ ತರಪಯರಾ ತರಪಯರ ೀಶಾರಿೀ ॥ 20 ॥

  ತರಕ ಟಾ ತರಪಯರ ೀಶ್ಾನಿೀ ತರಯಂಬಕ ೀಶ್ೀ ತರಲ ೀಕ-ಧೃಕ್ । ತರವ್ಗ ೀಲಶ್ೀ ತರಯೀ ತರಯಕ್ಷಿೀ ತರವ್ಗಲ-ಫಲ-ದಾಯನಿೀ ॥ 21 ॥

  ಅತೀವ್-ಸ್ರುಂದರಿೀ ರಮಾು ರ ೀವ ೀ ರಾವ್ಪಿರಯಾ ರವಾ । ದ ೀವ ೀಶ್ೀ ದ ೀವ್ಮಾತಾ ಚ ದ ೀವೀ ದ ೀವ್-ವ್ರ-ಪರದಾ ॥ 22 ॥

  ಧವ್ಪಿರಯಾ ಧವ್ಹರಾ ದುರ್ ೂರಾ ದುುಃಖಹಾ ಧವಾ । ಧಮಾಲ ಧಮಲಪಿರಯಾ ಧ್ೀರಾ ಧನದಾ ಧನ-ಹಾರಿಣೀ ॥ 23 ॥

  mailto:kmurali_sg@yahoo.com

 • Sri Sarasvati Sahasranama Stotram – Rudra Yamalam

  K. Muralidharan (kmurali_sg@yahoo.com) 4

  ಶ್ರೀುಃ ಕಾಂತುಃ ಕಮಲಾ ಲಕ್ಷಿ್ೀುಃ ಪದಾಿ ಪದಿ-ಪಿರಯಾ ಹರಾ । ಕಮಲಾ ಕಮಲ ೀಶ್ಾನಿೀ ಕಾಮದಾ ಕಾಮ-ಪಾಲಿನಿೀ ॥ 24 ॥

  ಕುಲಕಾ ಕಾಲಕ ಟಾ ಚ ಕಾಲಿೀ ಕಾಪಾಲಿನಿೀ ಶ್ವಾ । ಖಡಾಿ ಖಡ-ಿಧರಾ ಖ ೀಟಾ ಖ ೀಟ ೀಶ್ೀ ಖಲ-ನಾಶ್ನಿೀ ॥ 25 ॥

  ಖಟಾಾಂಗ-ಧಾರಿಣೀ ಖಾುತಾ ಖ ೀಲಾ ಖ ೀಲ-ಪಿರಯಾ ಸ್ರದಾ । ಶ್ಾಂಭವೀ ಶ್ಾಂಕರಿೀ ಶ್ಾಂಬೀ ಶ್ವಾ ಶುಭ-ಪಿರಯಂಕರಿೀ ॥ 26 ॥

  ಶ್ವ್ರ ಪಾ ಶ್ವಾಭ ತಾ ಶ್ವ್ಹಾ ಶ್ವ್-ಭ ರ್ಣಾ । ಶ್ವ್ದಾ ಶ್ವ್-ಹತರೀಲ ಚ ಶ್ಾಂತಾ ಶರದಾ್-ಪರಬ ೀಧ್ನಿೀ ॥ 27 ॥

  ಶುಭದಾ ಶುದ್ರ ಪಾ ಚ ಸಾಧಕಾನಾಂ-ವ್ರ-ಪರದಾ । ಜಿೀವ್ರ ಪಾ ಜಿೀವ್ನಾದಾ ಜ ೈನ-ಮಾಗಲ-ಪರಬ ೀಧ್ನಿೀ ॥ 28 ॥

  ಜ ೀತೀ ಜಯತರೀ ಜಯದಾ ಜಗದ್-ಅಭಯ-ಕಾರಿಣೀ । ಸಾಂಖು-ರ ಪಾ ಸಾಂಖು-ಮುಖಾು ಸಾಂಖ ುೀಶ್ೀ ಸಾಂಖು-ನಾಶ್ನಿೀ ॥ 29 ॥

  ಸಾಂಖುದಾ ಬುದಿ್ದಾ ನಿತಾು ಯೀಗ-ಮಾಗಲ-ಪರದಶ್ಲನಿೀ । ಯೀಗ-ಪಿರಯಾ ಯೀಗ-ಗಮಾು ಯೀಗ ೀಶ್ೀ ಯೀಗ-ಧಾರಿಣೀ ॥ 30 ॥

Recommended

View more >