sri vishnu sahasrana:ma stho:thram guruparampara - sri ... · pdf filesri vishnu sahasrana:ma...

Click here to load reader

Post on 09-Mar-2018

337 views

Category:

Documents

17 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sri Vishnu Sahasrana:ma Stho:thram

  Guruparampara -Sri Laskhmi Ashtottara Satanama stho:thram

  ! Sri VishnuSahasrana:ma Stho:thram

  (ENGLISH)

  Satyanarayana Rao Vallabhaneni

 • 2

  Guruparampara -

  Sri:saile:sa! daya:pa:thram!! dhi:bhakthya:di guna:rnavam |yathi:ndra pravanam vande:! ramya ja:ma:tharam munim ||!lakshmi:na:tha! sama:rambha:m! na:tha ya:muna madhyama:m |asmada:cha:rya! paryantha:m!! vande:! guru parampara:m ||!Yo:! nithyamachyutha! pada:mbuja! yugmarukmavya:mo:hathas! thadithara:ni! thruna:ya me:nay |asmad guro:r! bhagavato:sya! dayaika sindho:hora:ma:nujasya charanau! saranam prapadye: ||!Ma:tha: pitha:! yuvathayas! thanaya: vibhu:thihisarvam yade:va niyame:na!! madanvaya:na:m |a:dyasya nah kulapathe:r! vakula:bhira:mamsri:math thadanghri! yugalam! pranama:mi! mu:rdhna: ||!Bhu:tham! sarascha! mahada:hvaya! bhattana:thasri:! bhakthisa:ra! kulase:khara!! yo:giva:ha:n |Bhaktha:nghri! re:nu paraka:la! yathi:ndra misra:nSri:math! para:nkusa munim!! pranatho:smi nithyam ||

  Sarana:gathi! at! Goddess Lakshmi-!O:m! bhagavan na:ra:yana:! bhimatha:nuru:pa svaru:pa ru:pa! gunavibhavai:svarya si:la:d yanavadhika: thisaya! asankhye:ya kalya:na gunagana:m, padma vana:laya:m,bhagavathi:m, sriyam, de:vi:m, nithya:napa:yini:m, niravadya:m, de:va de:va divya mahishi:m, akhilajaganma:tharam,!! asman ma:tharam, asaranya saranya:m,!ananya saranahasaranamaham! prapadye:ll

 • 3

  Sri Laskhmi Ashtottara Satanama stho:thram

  De:vyuva:cha-De:va de:va!! maha:de:va!! thrika:lagjna! mahe:svara! |karuna:kara!! de:ve:sa!! bhaktha:nugraha ka:raka! ||ashto:ththara satham lakshmya:ha sro:thumichcha:mi thathvathaha |I:svara uva:cha-De:vi! sa:dhu maha:bha:ge:!! maha:bha:gya prada:yakam |sarvai:svaryakaram! punyam! sarvapa:pa prana:sanam ||!sarva d:a:ridrya! samanam!! sravana: dbhukthi muktidam |ra:javasyakaram divyam guhya:d guhyatharam param ||

 • 4

  !durlabham sarvade:vana:m chathush shashti kala:spadam |padma:di:na:m vara:ntha:na:m nidhi:na:m nithyada:yakam ||!samasthade:va samse:vyam! anima:dyashtasiddhidam |kimathra bahuno:kthe:na de:vi:!! prathyakshada:yakam ||!thava pri:thya:dyavakshya:mi sama:hithamana:s! srunu |ashto:ththara sathasya:sya! maha:lakshmi:sthu! de:vatha: ||!kli:m bi:ja padamithyuktham sakthisthu bhuvane:svari: |anganya:sah karanya:saha saithya:di praki:rthithaha ||Dhya:nam -vande: padmakara:m prasanna vadana:m saubha:gyada:m! bha:gyada:mhastha:bhya:m! abhayaprada:m maniganaihi! na:na:vidhair!! bhu:shitha:m |bhaktha:bhi:shta!! phalaprada:m harihara brahma:dibhis! se:vitha:mpa:rsve:! pankaja sankha padma! nidibhihi yuktha:m sada: sakthibhihi ||!sarasijanayane: saro:ja! hasthe: dhavala thara:msuka gandhama:Iya so:bhe: |bhagavathi!! harivallabhe: mano:gjne:! thribhuvanabhu:thikari!! prasi:damahyam ll!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!O:m!prakruthim vikruthim! vidya:m! sarvabhu:thahithaprada:m |!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!sraddha:m vibhu:thim surabhim!! nama:mi! parama:thmika:m ||!!!!!!!!!!! 1

  va:cham padma:laya:m padma:m suchim sva:ha:m svadha:m sudha:m |dhanya:m! hiranmayi:m lakshmi:m!! nithyapushta:m vibha:vari:m ||!!!!! 2

  adithim cha dithim di:ptha:m!! vasudha:m vasudha:rini:m |nama:mi! kamala:m ka:ntha:m!! kshama:m! kshi:ro:da sambhava:m || 3

  anugrahapara:m ruddhim!! anagha:m harivallabha:m |aso:ka:m! amrutha:m di:ptha:m!! lo:kaso:kavina:sini:m ||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4

  nama:mi dharmanilaya:m!! karuna:m lo:ka ma:tharam |padmapriya:m padmahastha:m!! padma:kshi:m padmasundari:m ||!!!!! 5

  padmo:dbhava:m padmamukhi:m!! padmana:bhapriya:m! rama:m |padmama:la:dhara:m de:vi:m padmini:m padmagandhini:m ||!!!!!!!!!!!!!! 6

 • 5

  punyagandha:m suprasanna:m!! prasa:da:bhimukhi:m! prabha:m |nama:mi chandravadana:m chandra:m chandrasaho:dari:m ||!!!!!!!!!!!!!! 7

  chathurbhuja:m chandraru:pa:m indira:m! indusi:thala:m |a:hla:dajanani:m pushtim siva:m sivakari:m sathi:m ||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8

  vimala:m visvajanani:m thushtim da:ridryana:sini:m |pri:thipushkarini:m! sa:ntha:m! suklama:lya:mbara:m sriyam ||!!!!!!!!!!!! 9

  bha:skari:m bilvanilaya:m vara:ro:ha:m!! yasasvini:m |vasundhara:m uda:ra:nga:m!! harini:m! he:mama:lini:m ||!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10

  dhanadha:nyakari:m siddhim sthraina saumya:m subhaprada:m |nrupave:smagatha:nanda:m! varalakshmi:m!! vasuprada:m ||!!!!!!!!!!!!!! 11

  subha:m hiranyapra:ka:ra:m! samudrathanaya:m jaya:m |nama:mi mangala:mde:vi:m! vishnuvakshasthalasthitha:m ||!!!!!!!!!!!!!! 12

  vishnupathni:m! prasanna:kshi:m!! nara:yanasama:sritha:m |da:ridryadhvamsini:m! de:vi:m! sarvo:padravava:rini:m ||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 13

  navadurga:m maha:ka:li:m!! brahmavishnusiva:thmika:m |thrika:lagjna:nasampanna:m nama:mi bhuvane:svari:m ll !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 14

  lakshmi:m! kshi:ra-samudrara:ja-thanaya:m sri:ranga-dha:me:svari:m,da:si:bhu:tha-samastha-de:va-vanitha:m lo:kaika-di:pa:nkura:m |sri:man-manda-kata:ksha-labdha-vibhava brahme:ndra-ganga:dhara:m,thva:m thrailo:kya-kutumbini:m sarasija:m vande: mukunda-priya:m ||! 15!ma:thar! nama:mi! kamale! kamalayatha:kshi:!sri:vishnu-hrut-kamalava:sini! visvama:thaha!,kshi:ro:daje:! kamala-ko:mala-garbhagouri!lakshmi! prasi:da sathatham namatha:m saranye: ||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16

  Phalasruthi -thrika:lam! yo:! jape:d! vidva:n shanma:sam! vijithe:ndriyaha |daridryadhvamsana:m! kruthva:! sarva:m a:pno:thy ayatnathaha ||!!!!! 17

 • 6

  de:vi:na:masahasre:shu! punyam ashto:ththaram setham |ye:na! sriyamava:pno:thi! ko:tijanmadaridrathaha ||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 18

  bhruguva:re satham dhi:ma:n patte:d vathsarama:thrakam |ashtai:svaryam! ava:pno:thi! kube:ra! iva! bhu:thale: ||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 19

  da:ridrya mo:chanam na:ma stho:thram amba:param satham |ye:na sriyam! ava:pno:thi! ko:tijanmadaridrathaha ||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 20bhukthva:thu vipula:n bho:ga:n anthe:! sa:yujyam! a:pnuya:th |pra:thahka:le:! patte:th nithyam sarvaduhkho:pasa:nthaye: ||!!!!!!!!!!!!! 21

  pattansthu chinthatye:d de:vi:m sarva:bharanabhu:shitha:m ll!!!!!!!!!!! ithi sri:lakshmi ashto:ththara satha na:ma stho:thram sampu:rnam

 • 7

  !!!!!!!!!!!!!!! Sri vishnu sahasrana:ma stho:thram

  pu:rva pi:tthika -sukla:mbaradharam vishnum! sasivarnam chathurbhujam |prasannavadanam! dhya:ye:th! sarvavighno:pasa:nthaye: ||!!!!!!!!!!!!!!!!! 1

  yasya dviradavakthra:dya:ha! pa:rishadya:h parassatham |vighnam nighnanthi sathatham! vishvakse:nam thama:sraye: ||!!!!!!!!!!!! 2

  vya:sam vasishttanapatha:ram sakthe:h pauthram akalmasham |para:sara:thmajam vande:!! sukatha:tham! thapo:nidhim ||!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3

  vya:sa:ya! vishnuru:pa:ya! vya:saru:pa:ya vishnave: |namo: vai bra:hmanidhaye: va:sishtta:ya namo: namaha ||!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4

 • 8

  avika:ra:ya suddha:ya nithya:ya parama:thmane: |sadaikaru:paru:pa:ya!! vishnave: sarvajishnave: ||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5

  yasya smaranama:thre:na!! janmasamsa:rabandhana:th |vimuchyathe:! namasthasmai:!! vishnave:! prabhavishnave: ||!!!!!!!!!!!!!! 6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! O:m namo: vishnave:! prabhavishnave:

  !Sri Vaisampa:yana uva:cha -sruthva: dharma:n ase:she:na pa:vana:ni cha sarvasaha |yudhishttiraha sa:nthanavam punare:va:bhyabha:shatha ||!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7Yudhishttira uva:cha -kim e:kam dai:vatham lo:ke:!! kimva:pye:kam! para:yanam |sthuvanthah kam kam archanthah!! pra:pnuyur ma:nava:s subham? ||!! 8

  ko: dharmas sarvadharma:na:m!! bhavathah paramo: mathaha lkim japan muchyathe: janthuh!! janmasamsa:rabandhana:th? ||!!!!!!!!!! 9

  Sri Bhi:shma uva:cha -jagathprabhum! de:vade:vam!! anantham purusho:ththamam |sthuvan na:masahasre:na!! purushas sathatho:ththithaha ||!!!!!!!!!!!!!! 10

  thame:va cha:rchayan nithyam!! bhakthya: purusham avyayam |dhya:yan sthuvan namasyamscha!! yajama:nas thame:va cha ||!!!!!!!! 11

  ana:dinidhanam! vishnum!!!! sarva-lo:ka-mahe:svaram |lo:ka:dhyaksham sthuvan nithyam!! sarvaduhkha:thigo: bhave:th ||!!!! 12

  brahmanyam sarvadharmajna:m!! lo:ka:na:m-ki:rthi-vardhanam |lo:ka na:tham mahadbhu:tham!! sarvabhu:thabhavo:dbhavam ||!!!!!!!!! 13e:sha me:! sarva-dharma:na:m!!! dharmo:dhikathamo:mathaha |yad bhakthya: pundari:ka:ksham!! sthavai:r-arche:n naras sada: ||!!!! 14

  paramam yo: mahath the:jaha!! paramam yo: mahath thapaha |paramam yo: mahad brahma! paramam yah para:yanam ||!!!!!!!!!!!!!!! 15

  pavithra:na:m pavithram yo:!!! mangala:na:m cha mangalam |daivatham de:vatha:na:m cha!!! bhu:tha:na:m yo:! avyayah pitha: ||!!! 16

  yathas sarva:ni bhu:tha:ni!!!! bhavanthya:diyuga:game: |

 • 9

  yasminscha! pralayam! ya:nthi!! punare:va yugakshaye: ||!!!!!!!!!!!!!!!! 17

  thasya!! lo:kapradha:nasya!! jaganna:thasya bhu:pathe: |vishno:r! na:masahasram! may!! srunu pa:pabhaya:paham ||!!!!!!!!!!!!! 18

  ya:ni! na:ma:ni gauna:ni vikhya:tha:ni maha:thmanaha |rushibhih parigi:tha:ni!! tha:ni! vakshya:mi bhu:thaye: ||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 19

  vishno:r na:ma-sahasrasya!! ve:da-vya:so:! maha:n rushihi |cchando:nushtup thattha:! de:vo:!! bhagava:n de:vaki:suthaha ||!!!!!!!! 20

  amrutha:m-su:dbhavo:! bi:jam!! sakthir de:vaki-nandanaha |thrisa:ma: hrudayam thasya!! sa:nthyartthe: viniyujyathe: ||!!!!!!!!!!!!!!! 21

  vishnum jishnum maha:vishnum!! prabha-vishnum! mahe:svaram |ane:karu:pa-daithya:ntham!!! nama:mi purusho:ththamam ||!!!!!!!!!!!!!! 22

  asya sri: vishno:r divya sahasrana:mastho:thra maha: manthrasya, sri:ve:davya:so:bhagava:n rushihi, anushtup cchandaha,sri: maha: vishnuh parama:thma:! sri:mannara:yano:de:vatha,! amrutha:msu:dbhavo: bha:nurithi bi:jam,! de:vaki:nandanas srashtthe:thi sakthihi, udbhavah! ksho:bhano:de:va ithi paramo: manthraha, sankha bhrun nandaki:chakri:thi! ki:lakam, sa:rnga dhanva: gada:dharaithyasthram, rattha:ngapa:ni! raksho:bhya ithi ne:thram,thrisa:ma:! sa:magas! sa:me:thi kavacham,a:nandamparabrahme:thi yo:nihi,rut