srikalpam-part-1 (1)

Download Srikalpam-Part-1 (1)

Post on 14-Feb-2018

242 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Srikalpam-Part-1 (1)

  1/16

  [, , , ( , , !",

  !", #$ %&, ('),*), ), #+, &-., /"+0,

  '1, , "+2$ +,(31, + 4$ (, 5", 6.$ &,(70, !"+$ 8*),

  *%9&, !3 )#,

  ( -.: -., "3: "3,

  ;: ;, 8;$ ? ", "6 ? @0,

  -0 , -0 ,A'43, ,

  &B C

  [,

  ,

  ,

  ( , ,

  , , ), (,

  , , ,

  , ,

  , , )

  ,

  (, )

  (, , )

  ,

  (, )

  ,

  ,

  ,

  ( ,

  ,

  ,

  ) ,

  ,

  ,

  (, , ,

  ) ,

  ,

  3[amRutaaMbhoonidhayee, ratnadviipaaya, naanaavRukSha

  mahodyaanaaya, ( kalpavRukSha,saMtaana, hari chandana, mandaara,

  paarijaata) vaaTikaayai,(puShyaraaga, padmaraaga,gomeedha, vajra, vaiuurya,iMdraniila, muktaa, marakata,vidruma) ratna praakaaraaya,(maa!ikya, sahasra staMbha)

  maMapaaya(amRuta, aanaMda, vimarSa)

  vaapikaayai,(baalaatapa, candrika) udgaaraaya,

  mahaapadmaaTavyai, cintaama!igRuha raajaaya,

  (puurvaamnaaya mayapuurva,dakShi!aamnaaya mayadakShi!a,

  paScimaamnaya mayapaScima,

  uttaraamnaaya maya uttara)dvaaraaya, ratna pradeepa valayaaya,ma!imaya mahaa siMhaasanaaya,(brahma, viSh!u, rudra, iiSvara)

  maya eeka maMca paadaaya,sadaaSivamaya eeka maMca

  phalakaaya, haMsa toolikaa talpaaya,haMsatoola mahoopadhaanaaya,

  kausuMbhaastara!aaya, mahaavitaanakaaya, mahaamaayaa

  SanskritTelugu english

  aa rosy ocean of nectar. aan island of jewels. aa garden full of tall trees. Which complete all desires. Begetchildren. Sandalwood. Hibiscus. White lilies. Billions of beautiful owers. Mansions made of Sun red colors; Moons

  pearl; Mars ed; Budha !reen; !uru "ellow; Su#ra sil$er; Sani Blue; ahu Blac#; %etu Brown. Hall of thousand pillars.

  Swimming pools of nectar& pleasure& #nowledge. Bright morning sun. 'ull moon. (otus la#e. )rystal palace with fourgates allowing #nowledge. Search lights circling all round. *hrone of +ewels. aa leg creates; another nourishes; athird destroys e$il; and a fourth controls the en$ironment. S#y bed stands on them. ,air of swans. 'lying carpet.

 • 7/23/2019 Srikalpam-Part-1 (1)

  2/16

  ? > 0 + 0 + 0

  +C ? > 0 +C 0 +C 0 +C

  ka ee ii la hriiMha sa ka ha la hriiMsakala hriiM nama#

  ka ee ii la hriiM nama#ha sa ka ha la hriiM

  nama#,sa ka la hriiM nama#

  SanskritTelugu english

  - letter mantra of %ali& time thegreatest ,ower

  Why did the di$ine Mother create us/ What does she e0pect from us/1i$ine Mother is the consciousness present e$erywhere& in you& me and in all of us.Because she is inside of us& our eyes see& ears hear& breasts nourish& and we createlife forms. She is happy when we are happy and unhappy if we are. *herefore& weha$e to say yes to our own peace and pleasure& and wor# coherently ande2ciently for the common good of all. When we help others& others will help us in

  our need. oour life becomes easier. 3uality of life for all is enhanced by each one ofus letting go of our rigidities.

 • 7/23/2019 Srikalpam-Part-1 (1)

  3/16

  -0 D 0CEF+6+ ( G -+.H,

  I&, 0 J0!&, J0!&, 6 4@'0)!&, H'6+&, 'K&, 0&, L 9&, 9&$ C

  F+6+ D "- 3 ; " 4 M4'+' K N AC

  0- D 0 CD 5

  :

  (

  ,

  ,

  ,

  ,

  , ,

  ,

  ,

  ,

  )

  muulaadhaaree agni kalaa#$aiM hriiM SriiM (%aMdhuumraarciShee, raMuuShmaayai, laM jvalinyai,vaM jvaalinyai, SaMvisphuliMginyai, ShaMsuSriyai, saM suruupaayai,

  haM kapilaayai, &aMhavyavaahaayai, kShaMkavyavaahaayai) nama#

  aiM hriiM SriiM agniMduutaM vRu!iimahee

  hootaaraM viSva veedasaMasya yaj'jasya sukratuMraaM riiM ruuM raiM rauMra# ramalavarayuuM agnimaMalaaya nama# agniMaavaahayaami

  SanskritTelugu eenglish

  aagni #alas are smo#e& warmth& light& orange& spar#s& yellow&dancing& blue& o4ering to gods& o4ering to ancestorsiimagine the cosmic 5re in genitals& which carries our o4erings tointelligences& and shows what is our life beyond death

 • 7/23/2019 Srikalpam-Part-1 (1)

  4/16

  O" -.0CEF + 6+ ( !&, P 7

  !&, ) @ -+&, Q R&, S J0!&, 2R&, T " 'H':&,

  # U )"&, V' ;&, W 37!&, % X Y&, Z &$C

  F+6+ 5 # .

  6+ Y U" ' ;++ ++K +N +A+C -. 0C - 5

  :

  (

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  )

  hRudayee suuryakalaa#$aiM hriiM SriiM (kaM bhaM

  tapinyai, aM baM taapinyai, gaMphaM dhuumraayai, aM paMmariichyai, 'gaM naM jvaalinyai,caM dhaM ruchyai, *haM daMsuShumnaayai, jaM thaMbhoogadaayai, +uM taMvishvaayai, 'jaM !aM

  boodhinyai, TaM haMdhaari!yai, ThaM aMkShamaayai) nama#

  aiM hriiM SriiM aasatyeenarajasaa vartamaanoo niveeSayanamRutaM martyaMcahira!mayeena savitaaratheenaadeevoo yaati bhuvanaavipaSyan hraaM hriiM hruuMhraiM hrauM hra# suuryamaMalaaya nama#suuryaM aavaahayaami

  SanskritTelugu english

  Surya kalas are arm, hot, da--ling, rays, brilliant, delight.ul, empoer, enjoy,orld, intuition, aaken, poer.ulSuryam avahayami in heart& imagine the cosmic light of galactic center& the

  procreati$e power of !od& emitting golden streams of life. He super$ises the

  world and shows it to us by wa#ing us up

 • 7/23/2019 Srikalpam-Part-1 (1)

  5/16

  6'\A "+LCF+6+ ( &, 5

  "&, / -H&, >']&,8']&, I &, ^ &, _66!&, 0' "+&, 0-&, ?J4&, F6+&,`+&, a)"&, C

  -3.&,C -3.&$ CF+6+ 5b4 '

  ;C 3 #4), - N AC C

  0 - 0 Cc

  5

  ( ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  , ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  )

  viSudhdhau chaMdraka&aa#aiM hriiM SriiM (aM

  amRutaayai, aaMmaanadaayai, iM puuShaayai,iiM tuShTyai, uM puShTyai,uuM ratyai, RuM dhRutyai,RuuM Sashinyai, aluMchaMdrikaayai, aluuMkaaMtyai, eeM jyootsnaayai,aiM Sriyai, ooM priityai, auMaMgadaayai, a# puur!aayai,a#aM puur!aamRutaayai)nama#aiM hriiM SriiM aapyaayasvasameetu tee viSvata#soomavRuSh!iyaMbhavaavaajasya saMgadhee,saaM siiM suuM saiM sou#sa# samala varayuuM

  soomamaMalaaya nama#/soomaM aavaahayaami

  SanskritTelugu eenglish

  *handra kalas means nectar, pride, 0y lo, happy, strength, joy,

  courage, moon, moon beam, glo, halo, grace, love, o1er sel., .ull,eternal oon top of head& imagine ful5llment& which cools the heat of

 • 7/23/2019 Srikalpam-Part-1 (1)

  6/16

  -0 7+=0CF+6+(]&, ^*\&, 4&,

  &, &, 0d:&, '&,4U&, 4U&, *\&$ C

  F+6+)+ ;6'H"+'"+ "H"+ U+

  "'3+H"+"+2"+

  9"+ e# )# ^#"+# ^ 7+C 7+=3

  c

  (,

  ,

  ,

  , ,

  ,

  ,,

  ,

  )

  muulaadhaareebrahmakalaa#

  aiM hriiM SriiM(sRuShTyai,Ruddhyai, smRutyai,meedhaayai, kaaMtyai,lakShmyai, dyutyai,sthiraayai, sthityai,siddhyai) nama#

  aiM hriiM SriiM hagMsaSSuciShad vasuraMtarikShasad hootaaveediShad atithirduroo!asat nRuShadvarasad rutasad

  vyoomasad abjaa goojaaRutajaa adrijaa RutaMbRuhat nama#brahmaa!aM avaahayami/

  SanskritTelugu eenglish

  2rahmaanam avahayaminamah create& grow& memory& decide& light& wealth&spar#le& steady& continue& beyond iin the uterus& imagine Brahma who is thepair of swans of breath going in and out& purifying life6gi$ing6o0ygen& whosebody spans from earth to s#y& the sacri5cer& #nows how to create& the $isitorfrom s#y& gi$er of boons& always true& measured by s#y& born of waters of life&

  and organs of #nowledge& gra$ity& solidity& and $astness.

 • 7/23/2019 Srikalpam-Part-1 (1)

  7/16

  4% 3'0C(#&, 0!&, 6&, >;f,

  &, &, "&, g"!&,+&, "Q. &$ C

  F+6++"+3'4. ) C '

  )ZCh 42H'+H'

  +H' '; C 3' 5

  (, ,

  ,

  , ,

  ,

  ,

  ,

  , )

  ||

  saadhiShTaaneeviSh!ukalaa#(jaraayai, paalinyai,shaaMtyai, iiSvaryai, ratyai,kaamikaayai, varadaayai,hlaadinyai, priityai, diirghaayai) nama#

  aiM hriiM SriiM pratadviSh!u stavatee viiryaayamRugoona bhiima# kucaroogiriShThaa# yasyooruShutriShu vikrameeShuadhikShiyaMti bhuvanaani

  viSvaa nama# viSh!uMaavaahayaami

  SanskritTelugu eenglish

  4ishnu kalas are old age& protection& peace& control& se0& lust&wetness& orgasm& lo$e& longingin the yoni imagine 7arasimha whose fury e0ceeds that of a lion& whoe0pands in three dimensions going beyond all matter as light.

 • 7/23/2019 Srikalpam-Part-1 (1)

  8/16

  3- 2"+0CF+6+ (d3&, A*i&,

  &, "+&, *i&,'&, +!&, +&,8*)f$ C C

  F+6+j7 #

  ') '% . 8.27+'. +Cc

  2"+ 5

  (,

  ,

  ,

  ,

  ,,

  ,

  ,

  )

  ma!ipuurakeerudrakalaa#aiM hriiM SriiM(tiikSh!aayai, raudryai,bhayaayai, nidraayai,taMdryai, kShudhaayai,kroodhinyai, kriyaayai,udgaaryai) nama#

  mRutyavee nama#

  aiM hriiM SriiMtryaMbakaM yajaamaheesugaMdhiM puShTivardhanaMurvaarukamivabaMdhanaan mRutyoormukShiiyamaamRutaat nama#/rudraM aavaahayaami

  SanskritTelugu eenglish

  udra #alas are Sharp& anger& fear& sleep& coma& hunger& anger&action& decay& deathin the na$el& imagine udra the lord of three mothers& who

  $isuali8es& #nows and gi$es a good life. He ta#es it bac# whenripe.

 • 7/23/2019 Srikalpam-Part-1 (1)

  9/16

  >;0CF+6+ ( &, ;&,

  23&, &$ CF+6+3 ")+

  "; -C, "', +

  ! #)C ,3. " C, >;5

  ( ,