sumbangan sektor perkhidmatan terhadap pembangunan malaysia v1

Upload: kang-ho-dong

Post on 26-Feb-2018

249 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Sumbangan Sektor Perkhidmatan Terhadap Pembangunan Malaysia v1

  1/16

  Sumbangan Sektor Perkhidmatan Terhadap

  Pembangunan Malaysia

 • 7/25/2019 Sumbangan Sektor Perkhidmatan Terhadap Pembangunan Malaysia v1

  2/16

  Kadungan Halaman

  1. Pengenalan 2

  2. Permasalahan 4

  3. Objektif Kajian

  4. Sorotan Lampau dan Hipotesis

  !

  . Kaedah Kajian "

  !. #apatan Kajian dan Perbin$angan %&11

  ". 'adangan 12&13

  %. Penutup ( )umusan 13

  *. )ujukan 1

  1+. Lampiran 1&1!

  1. PENGENAAN.

 • 7/25/2019 Sumbangan Sektor Perkhidmatan Terhadap Pembangunan Malaysia v1

  3/16

  #alam sesebuah negara, kestabilan ekonomi adalah salah satu nadi pembangunan -ang juga

  telah dapat membaa satu perubahan terhadap sosio kehidupan mas-arakat. Pada tahun 111

  negara kita telah dijajah oleh Portugis -ang melihatkan kejatuhan Kesultanan /ela-u /elaka-ang telah memberikan satu pembaharuan terhadap perdagangan di negara kita, khususn-a

  pada pemiagaan rempah dan sistem pengurusan pelabuhan. Selepas itu, kedatangan 0ritish ke

  egara /ela-u selaku penjajah telah men-aksikan perubahan dalam sosio ekonomi negara.

  Pihak penjajah -ang telah mempelbagaikan sektor ekonomi negara daripada sektor

  perusahaan ke$il kepada perladangan getah, dan kelapa sait pada masa kini. ndustri -ang

  masih pada peringkat usia -ang muda ini lebih berkait rapat dengan sektor pertanian dan

  sektor ini adalah salah satu daripada sektor -ang membantu dalam perkembangan ekonominegara pada sekitar tahun !+&an sehingga %+&an.

  konomi /ala-sia pada masa ini dibahagikan kepada 3 sektor iaitu sektor utama, sektor

  kedua dan sektor ketiga. Pembahagian sektor ini adalah berasaskan kepada bentuk aktiiti

  ekonomi -ang terlibat. Sektor utama ialah aktiiti pengeluaran bahan mentah -ang terdiri

  daripada aktiiti pertanian dan hasil bumi merupakan aktiiti ekonomi sektor ini. a terbahagi

  kepada beberapa sektor ekonomi iaitu sektor pertanian, sektor perhutanan, sektor perikanan,

  sektor penternakan serta sektor perlombongan dan kuari.

  Sektor kedua adalah sektor -ang berasakan aktiiti ekonomi -ang keban-akann-a merupakan

  lanjutan daripada sektor pertama. #ua aktiiti ekonomi -ang terdapat dalam sektor ini ialah

  sektor perkilangan dan sektor pembinaan. Sektor pula ketiga dikenali sebagai sektor

  perkhidmatan -ang melibatkan aktiiti ekonomi -ang mengeluarkan perkhidmatan. Sektor

  ketiga terbahagi kepada 3 sub sektor iaitu perkhidmatan pengeluaran, perkhidmatan aam

  dan perkhidmatan lain.

  #alam keadaan negara kita -ang berusaha menuju ke arah sebuah negara maju menjelang

  tahun 2+2+, sumbangan sektor perkhidmatan men-ebabkan K#K semakin meningkat

  selaras dengan kematangan ekonomi egara. #i baah )an$angan /ala-sia Ke 1+ 52+11

  hingga 2+16, sektor perkhidmatan dijangka berkembang seban-ak ".27 setahun sehingga

  2+1, meningkatkan sumbangann-a kepada K#K menjadi !17 menjelang akhir tempoh

  ran$angan berkenaan. 8nggaran pelaburan baru seban-ak )/44.! bilion diperlukan bagi

  sektor perkhidmatan men$apai sumbangan K#K -ang disasarkan, dengan sumbangan -ang

 • 7/25/2019 Sumbangan Sektor Perkhidmatan Terhadap Pembangunan Malaysia v1

  4/16

  semakin meningkat daripada pelaburan langsung asing. Sektor perkhidmatan juga

  berkepentingan dalam membantu membangunkan sektor ekonomi lain -ang berkaitan

  khususn-a sektor primer dan sekunder. #engan adan-a sektor perkhidmatan maka sektor&sektor

  lain juga akan turut berkembang sebagai satu rantaian tindak balas ekonomi. Oleh itu,

  sumbangan sektor perkhidmatan akan dikaji dan dibin$angkan bagi men$apai objektif kajian

  ini.

  !. PE"MASAAHAN.

  0agi memastikan segala peran$angan pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan

  lan$ar, kadar pertumbuhan positif bagi negara&negara ini perlu dikekalkan. /ala-sia

  merupakan salah sebuah negara membangun -ang berkembang pesat dan dikenali sebagai

  salah satu daripada negara -ang mempun-ai ekonomi kukuh dan berprestasi tinggi. /enurut

  #r-sdale dan Huang 51**"6, pertumbuhan ekonomi egara 8sia 9imur seperti /ala-sia,

  Singapura, ndonesia, Philipina dan 9hailand adalah sangat menarik dan memberansangkan.

  Perlu diketahui bahaa di aal kemerdekaan, /ala-sia merupakan sebuah negara berasakan

  ekonomi pertanian dengan hasil negara bergantung kepada eksport pertanian. 0agaimana punsenario ekonomi ini berubah terutama pada tahun 1*%+&an -ang men-aksikan sektor

  pembuatan mengambil alih kedudukan sektor pertanian dalam aktiiti ekonomi. 8ktiiti

  ekonomi sektor perkhidmatan kini mengambil alih sektor pembuatan sebagai pen-umbang

  utama pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. ni akan memberi kesan implikasi

  -ang meluas kepada orang aam -ang men$ari pekerjaan dan apa juga jenis kemahiran -ang

  diperlukan bagi mendapatkan pekerjaan pada masa depan. Sasaran pertumbuhan ekonomi

  kerajaan amat jelas iaitu mahu menjadikan /ala-sia sebagai negara maju menjelang 2+2+.:ika merujuk kepada data dan rekod 0ank #unia, ini bermakna /ala-sia menuju ke arah

  men$apai negara berpendapatan perkapita )/4*,+++ 58S;1,+++6 menjelang dekad itu.

  9ahap pendapatan perkapita /ala-sia pada tahun 2+1+ ialah )/23,+++ atau 8S;",+++.

  berdasarkan dua alasan. #alam ekonomi berkembang pesat, sektor perkhidmatan la

 • 7/25/2019 Sumbangan Sektor Perkhidmatan Terhadap Pembangunan Malaysia v1

  5/16

  ban-ak ruang untuk sektor perkhidmatan berkembang dengan maju sejajar dengan

  pertumbuhan ekonomi negara. Potensi eksport daripada sektor perkhidmatan kita tidak boleh

  dipandang rendah. 9ahun lalu, eksport perkhidmatan bernilai )/1+ bilion. Pelan$ongan

  adalah pen-umbang terbesar dalam nilai eksport perkhidmatan itu. Pada 2+1+, 24.! juta

  pelan$ong melaat /ala-sia, membaa keuntungan berjumlah )/!. bilion. :ika kita

  mampu menarik lebih ramai pelan$ong dari 'hina, ropah dan 8sia 0arat, sumbangan sektor

  pelan$ongan kepada K#K akan bertambah.

  Sumbangan sektor perkhidmatan kepada K#K semakin meningkat selaras dengan

  kematangan ekonomi negara, sepertimana -ang berlaku kepada negara&negara maju. Selaras

  dengan matlamat /ala-sia ke arah menjadi sebuah negara maju, penekanan -ang lebih tinggi

  hendaklah disasarkan kepada pembangunan sektor perkhidmatan sebagai jentera

  pertumbuhan bagi menggerak dan melestarikan ekonomi negara.Oleh itu, /ala-sia sangat

  memerlukan sumbangan sektor perkhidmatan untuk pembangunan negara /ala-sia.

  Kesimpulann-a, kajian ini adalah penting bagi mengetahui sumbangan sektor perkhidmatan

  di dalam pembangunan /ala-sia. Selain itu, kita juga patut mengetahui sejarah ekonomi

  /ala-sia dan perkara ini dapat membantu kita pada masa depan kerana remaja merupakan

  pemimpin kelak.

  #. $%&EKT'( KA&'AN.

  Pengkaji menjalankan analisis mengenai pertumbuhan dan perkembangan sektor

  perkhidmatan dari tahun 2+12 sehingga 2+14 dan pertumbuhan sub sektor

  perkhidmatan dari tahun 2+1+ sehingga 2+14.. 9erdapat beberapa objektif -ang ingin

  di$apai dalam kajian ini. Objektif kajian adalah seperti -ang berikut =

  1. >ntuk mengkaji arah pertumbuhan produktiiti sektor perkhidmatan /ala-sia

  dari tahun 2+12 se hingga tahun 2+14.

  2. >ntuk membandingkan kadar pertumbuhan sub sektor perkhidmatan /ala-sia

  dari tahun 2+12 sehingga 2+14.

 • 7/25/2019 Sumbangan Sektor Perkhidmatan Terhadap Pembangunan Malaysia v1

  6/16

  ). S$"$TAN AMPA* +AN H'P$TES'S.

  Seks-en ndustri Perkhidmatan 5SP6 berasal dari program penjenamaan semula >nit

  Peran$ang konomi pada tahun 2++". ditubuhkan pada 1 Ogos 2++", penubuhan SP adalah

  berdasarkan keperluan untuk menumpukan lebih perhatian kepada pembangunan sektor

  perkhidmatan -ang dikenal pasti sebagai pen-umbang terbesar kepada Keluaran #alam

  egara Kasar 5K#K6. Sektor Perkhidmatan telah melalui berbagai perubahan sejak

  beberapa )an$angan /ala-sia, khususn-a liberalisasi sektor ini pada tahun 2++*. amun,

  transformasi -ang lebih meluas dan men$abar dijangka akan dilalui oleh sektor ini. ni

  termasuk memperluaskan pengantarabangsaan pen-edia perkhidmatan tempatan, mengurus

  insentif pelaburan dengan lebih berkesan dan menggalakkan persekitaran -ang lebih dinamik

  untuk pembangunan modal insan di samping merangka dan melaksana strategi pembaharuan

  tadbir urus sektoral se$ara keseluruhan.

  Sungguhpun sektor perkhidmatan telah men$apai pelbagai keja-aan -ang membanggakan,

  namun masih ban-ak ruang penambahbaikan bagi sektor ini. Produktiiti sektor

  perkhidmatan boleh ditingkatkan memandangkan lebih +7 daripada jumlah nilai tambah

  sektor ini disumbangkan oleh sub&sektor -ang mempun-ai tahap produktiiti -ang rendah.

  #ari sudut pelaburan, sektor ini akan menarik pelaburan -ang dapat meujudkan lebih

  ban-ak peluang perniagaan dan pekerjaan berpendapatan tinggi.

  Se$ara spesifikn-a, peningkatan dan pertumbuhan produktiiti sektor perkhidmatan adalah

  antara penentu utama kadar pertumbuhan ekonomi. ni berikutan daripada pelaburan aam

  dan sasta dalam sektor perkhidmatan -ang merupakan pen-umbang terbesar kepada

  perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara.

  Hipotesis -ang dapat dikaitkan disini adalah peningkatan dan pertumbuhan produktiiti -ang

  menjadi pemangkin kepada pertumbuhan sektor perkhidmatan bertindakbalas se$ara positif

  terhadap pertumbuhan ekonomi. Lantas, apabila produktiiti sesebuah negara meningkat,

  maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat disebabkan peningkatan aktiiti pengeluaran

  negara. #alam kata lain, kadar pertumbuhan ekonomi negara bergantung kepada produktiiti

  didalam sektor perkhidmatan.

 • 7/25/2019 Sumbangan Sektor Perkhidmatan Terhadap Pembangunan Malaysia v1

  7/16

  ,. KAE+AH KA&'AN.

  Kajian ini menggunakan kaedah sekunder iaitu kaedah pengumpulan data dan teknik

  menganalisis data. Kedua&dua kaedah ini digunakan untuk memastikan objektif kajian dapat

  di$apai.

  +ata Sekunder.

  #ata sekunder umumn-a berupa bukti, $atatan atau laporan sejarah -ang telah tersusun dalam

  arsip 5data dokumenter6 -ang disiarkan dan -ang tidak disiarkan. Pengambilan data sekunder

  memerlukan $ara tertentu. 'ara&$ara pengambilan data dapat dilakukan se$ara manual,

  online dan kombinasi manual dan online. #ata sekunder merupakan data -ang sudah tersedia

  sehingga kita tinggal men$ari dan mengumpulkan. #ata sekunder ini dapat diperolehi

  daripada internet, buku dan majalah. Sumber data sekunder -ang diperoleh untuk

  menjalankan kajian ini adalah daripada laman sesaang :abatan Perangkaan /ala-sia

  5.statisti$s.go.m- dan /ala-sian nestment #eelopment 8uthorit-

  5http=((.mida.go.m-(6. #ata -ang diperoleh iaitu data pertumbuhan produkiiti sektor

  perkhidmatan dan pertumbuhan sektor perkhidmatan dan sub sektor perkhidmatan adalah

  mengikut sumber dari tahun 2+12 hingga tahun 2+14.

  Menganalisis +ata

  Kaedah deskriptif dalam bentuk nilai peratusan dan graf digunakan untuk menganalisis data

  -ang telah dikumpulkan. 8nalisis data telah dilakukan selepas memperoleh data sekunder

  daripada laporan ekonomi /ala-sia dari tahun 2+12 hingga 2+14. #ata -ang diperolehi

  disunting dan ditukarkan kepada analisis bentuk angka bagi men$apai tahap analisis -ang

  tepat. Hasil kajian ditunjukkan dalam bentuk jadual dan graf. Kaedah analisis data -ang

  digunakan adalah menggunakan rumusan data kadar pertumbuhan produktiiti sektor

  perkhidmatan, pertumbuhan se$tor perkhidmatan dan pertumbuhan sub sektor perkhidmatan

  dari tahun 2+14 hingga tahun 2+14.

  http://www.statistics.gov.my/http://www.mida.gov.my/http://www.mida.gov.my/http://www.statistics.gov.my/
 • 7/25/2019 Sumbangan Sektor Perkhidmatan Terhadap Pembangunan Malaysia v1

  8/16

  Rumuskadar pertumbuhan=nilaitahun semasanilaitahun asas

  nilaitahunasas 100

  -. +APATAN KA&'AN +AN PE"%'NANGAN.

  :adual !.1= Produktiiti sektor perkhidmatan, 2+11&2+14e

  Sumber= /ala-sian nestment #eelopment 8uthorit-

  Produktiiti buruh dalam sektor Perkhidmatan berkembang seban-ak 2.27 kepada

  )/!3,%*" setiap kakitangan pada 2+14, berbanding dengan kadar )/!2,4*2 setiap

  kakitangan pada tahun 2+13. Produktiiti setiap jam bekerja seban-ak )/2%.1*. Keban-akan

  sub sektor merekod pertumbuhan produktiiti -ang lebih tinggi, alaupun penurunan direkod

  di sub sektor pelan$ongan, informasi dan maklumat 5'96, keangan, hartanah dan firma

  perkhidmatan dan lain&lain perkhidmatan.

  Sub sektor hartanah dan firma perkhidmatan telah terjejas oleh kenaikan kos sara hidup,

  hutang isi rumah -ang tinggi dan kadar gadai janji -ang lebih tinggi. #i samping itu, output

  sub sektor turut di$abar oleh langkah&langkah mengekang -ang diperkenalkan untuk

  membendung kenaikan harga hartanah serta peraturan -ang lebih ketat pinjaman institusi

  keangan. ?alau bagaimanapun, sub sektor ke$il keangan men$atatkan tahap produktiiti

  tertinggi pada )/222,"! setiap pekerja, diikuti oleh sub sektor ke$il '9 pada )/1!!,32!setiap kakitangan.

 • 7/25/2019 Sumbangan Sektor Perkhidmatan Terhadap Pembangunan Malaysia v1

  9/16

  :adual !.2= Pertumbuhan Sektor Perkhidmatan, 2+12&2+14.

  Tahun !/1!

  0

  !/1#

  0

  !/1)

  0

  *tiliti &1+.3* 3.+ 2.%!

  Perunitan dan Ke2uruteraan &1.1! 1.4+ !.1*

  Pengangkutan dan Pergudangan 1."" .+ 1+.+!

  Pelanongan 3.%1 &+.42 &3.+1

  'n3ormasi dan Maklumat 4'T5 %.!2 2+.31 &+.!+

  Ke6angan !.12 2.*" &1.24

  Hartanah dan (irma Perkhidmatan &+.%% 3.*2 &3.+!

  ain7lain Perkhidmatan %." ".%4 1+.%4

  Perkhidmatan 4tidak termasuk

  perkhidmatan a6am5

  1.89 !.-1 !.!/

  Sumber=Department of Statistics Malaysia OfficialPortal

  Sub sektor pelan$ongan mengalami produktiiti buruh terendah pada )/1%,!31. 5:adual

  !.16. ?alaupun begitu statistik menunjukkan terdapat peningkatan ketibaan pelan$ong

  seban-ak *.147 berbanding han-a 2.%+7 dan hasil -ang diterima daripada ketibaanpelan$ong juga menunjukkan pertumbuhan -ang ketara iaitu seban-ak 1!.217 pada tahun

  2+14 berbanding han-a ".*27 pada tahun 2+13. 5:adual !.36 ni di sebabkan program dan

  iklan aktif 9ahun /elaat /ala-sia 2+14 oleh kerajaan dalam mempromosikan /ala-sia di

  negara lain.

  Sub sektor nformasi dan /aklumat 5'96 menunjukkan pertumbuhan produktiiti buruh

  menurun seban-ak &+.!+7. 5:adual !.26 Statistik juga menunjukkan terdapat penurunanketara seban-ak !4.4*7 berbanding han-a 1.3*7 di dalam penggunaan khidmat pesanan

 • 7/25/2019 Sumbangan Sektor Perkhidmatan Terhadap Pembangunan Malaysia v1

  10/16

  ringkas dan pertumbuhan pelanggan talian tetap juga menunjukkan penurunan seban-ak

  &3.247 pada tahun 2+14 berbanding han-a 2.2*7 pada tahun 2+13. 5:adual !.36 ni di

  berpun$a daripada penggunaan aplikasi dalam talian khidmat pesanan ringkas per$uma -ang

  semakin meningkat seperti ?hatapps, @a$ebook, ?e 'hat dan lain&lain lagi. ni terbukti

  dengan peningkatan pertumbuhan dalam pelanggan telefon selular seban-ak 1.%%7 pada

  tahun 2+14 dan 4.+47 pada tahun 2+13 serta peningkatan pertumbuhan pelanggan jalur lebar

  seban-ak 4.227 pada tahun 2+13 dan 1.++7 pada tahun 2+14.

  :adual !.3= Pertumbuhan Sub Sektor Perkhidmatan, 2+12&2+14.

  Tahun !/1! 0 !/1# 0 !/1)

  Pengendalian kontena

  42uta TE*5

  2+.3 1.4% 2+.! 7):.,) 1/.-

  Ketibaan pelanong 2 2.%+ 2." 9.1) !:./,

  Hasil terimaan

  pelanong 4"M bilion5

  !+.! ".*2 !.4 1-.!1 8-

  purata penginapan

  hotel 405

  !2.4 +.32 !2.! 71!.8: ,).-

  %ilangan pesakit asing

  mendapatkan ra6atandi Malaysia

  !"1,"2" 14.! ""+,134 #.:: ://;///

  Penggunaan elektrik

  42uta k

 • 7/25/2019 Sumbangan Sektor Perkhidmatan Terhadap Pembangunan Malaysia v1

  11/16

  ?alaupun begitu aktiiti pengendalian kargo di dalam sub sub sektor pergudangan telah

  mengalami penurunan pertumbuhan seban-ak 4%.47 5:adual 3.36. ni berpun$a daripada

  aktiiti keganasan dan perlanunan -ang semakin meningkat di Selat /elaka dan Laut 'hina

  selatan -ang telah merompak kapal&kapal dagang -ang membaa muatan kontena.

  Peningkatan dalam aktiiti perdagangan juga men-ebabkan kuantiti tinggi barang diangkut

  melalui jalan ra-a, -ang men-umbang kepada pertumbuhan Pengangkutan darat. Pembukaan

  :ambatan Pulau Pinang kedua pada /a$ 2+14 serta sambungan dari Apress )ail Link 5)L6

  dari KL8 ke KL82 di 8pril 2+14 membaa kepada peningkatan seban-ak penumpang

  jalan ra-a dan kereta api.

  Lain&lain perkhidmatan -ang merangkumi Perkhidmatan Kesihatan, Perkhidmatan

  pendidikan, aktiiti sukan dan aktiiti hiburan men$atatkan pertumbuhan produktiiti buruh

  -ang tertinggi iaitu 1+.%47 pada 2+14, meningkat daripada ".%47 pada tahun 2+13.

  Ke$ekapan sub sektor ke$il ini diperbaiki oleh keja-aan pelaksanaan pelbagai Program

  9ransformasi konomi 5PP6 sepanjang tahun di mana perkhidmatan pendidikan dan

  penjagaan kesihatan mempun-ai 1" PP.

  Sub sektor Perun$itan dan Kejuruteraan juga menunjukkan pertumbuhan produktiiti ketara

  direkodkan !.1*7 pada 2+14 berbanding 1.47 pada tahun 2+13. Sub sektor ini telah

  mendapat manfaat daripada beberapa PP -ang memberi tumpuan kepada pemodenan dan

  penjenamaan Kedai&kedai run$it di seluruh /ala-sia. Program seperti :ualan 0ersama

  1/ala-sia dan pembukaan pusat membeli&belah di KL82 iaitu KL82 Batea- turut sama

  merasai faedah sub sektor ini pada 2+14.

  0eberapa sub&sektor Perkhidmatan men$atatkan pertumbuhan produktiiti buruh -ang lebih

  rendah pada 2+14. Hartanah dan firma perkhidmatan menurun seban-ak 3.+!7, manakala

  Perkhidmatan pelan$ongan menunjukkan aktiiti menurun seban-ak 3.+17. ?alaupun

  terdapat permintaan tinggi bagi pindah milik hartanah dan perkhidmatan profesional

  5terutaman-a perkhidmatan dalam pembinaan dan perkhidmatan komputer6, pengurusan

  tenaga kerja -ang $ekap dan proses operasi ditimbang turun produktiiti sub sektor ini.

 • 7/25/2019 Sumbangan Sektor Perkhidmatan Terhadap Pembangunan Malaysia v1

  12/16

  8. A+ANGAN.

  Pen-elidik men$adangkan bagi meningkatkan kadar pertumbuhan dan produktiiti sektor

  perkhidmatan egara kerajaan perlu mengurangkan import perkhidmatan dari negara lain

  supa-a sektor perkhidmatan dalam egara dapat dipertingkatkan dengan lebih optimum.

  Kerajaan patut mengenakan kaalan&kaalan import perkhidmatan dengan menaikkan $ukai

  import 5tarif6. Langkah ini men-ebabkan perkhidmatan import menjadi lebih mahal dan akan

  mengurangi import. Sebalikn-a perkhidmatan dalam negara menjadi murah di pasaran

  antarabangsa dan akan menambah eksport dan sekali gus meningkatkan pertumbuhan sektor

  perkhidmatan dan juga produktiiti sektor perkhidmatan.

  0agi meningkatkan kadar produktiiti perkhidmatan, kerajaan perlu mempelbagaikan

  kegiatan ekonomi /ala-sia. 8ntara langkah&langkah -ang boleh diambil untuk memodenkan

  kegiatan ekonomi -ang sedia ada adalah denganmengembangkan kegiatan ekonomi -ang

  baru dan dapat memper$epatkan transformasi kegiatan ekonomi dari -ang bersifat tradisional

  kepada kegiatan ekonomi moden. #alam perkara ini, terdapat kepentingan untuk

  menggalakkan lagi perkembangan di sektor perindustrian. konomi -ang semakin maju akanmemerlukan sokongan daripada sektor perindustrian penghasilan barangan, untuk digunakan

  di dalam negeri dan di eksport. 8pabila egara mempun-ai sumber alam -ang ka-a, kegiatan

  lain di sektor utama dan sektor perkhidmatan dapat dikembangkan dan dimajukan lagi.

  /elalui $adangan ini, perkembangan industri&industri tempatan terutaman-a industri

  perkilangan dapat meujudkan lebih ban-ak peluang pekerjaan -ang sekali gus dapat

  mengembangkan lagi produktiiti sektor perkhidmatan. in bukan sahaja menambahkan

  pendapatan negara, tetapi juga mengurangkan kadar pengangguran dan meningkatkan

  produktiiti perkhidmatan dalam negara. Langkah ini juga bertujuan untuk melindungi

  industri&industri tempatan dan mempelbagaikan ekonomi demi meningkatkan Keluaran

  #alam egara Kasar 5K#K6 dan pertumbuhan sektor perkhidmatan negara.

  0ukan itu sahaja, kerajaan juga perlu membantu urus niaga berbentuk perindustrian ke$il dan

  sederhana 5KS6. Peranan KS berupa-a membuka dan meningkatkan peluang

  pekerjaan dalam negara. Hal ini demikian memandangkan KS mampu menggunakan tenaga

  buruh se$ara intensif dalam teknik pengeluaran produk berbanding dengan firma&firma besar.

  Hal ini se$ara terus dapat membuka peluang pekerjaan -ang ban-ak dalam beberapa fungsi

 • 7/25/2019 Sumbangan Sektor Perkhidmatan Terhadap Pembangunan Malaysia v1

  13/16

  pengeluaran dalam operasi KS sekali gus men-umbang kepada produktiiti di dalam sektor

  perkhidmatan egara.

  Kesimpulann-a, kerajaan harus mengambil langkah bagi meningkat kadar produktiiti dan

  K#K. #alam dunia -ang serba bersaing, da-a pemikiran, kreatiiti dan inoasi rak-at

  sesebuah negara itulah menjadi penentu untuk keja-aan. #ari pemikiran dan idea maka

  lahirlah penemuan -ang boleh merubah sesuatu keadaan kepada sesuatu -ang lebih baik dan

  sempurna. @aktor ini menjadi penentu kepada kelangsungan sesebuah ekonomi dan dapat

  meletakkann-a ke tahap -ang stabil dan selamat dalam jangka panjang. Oleh itu, kia semua

  perlu bekerjasama untuk menghadapi $abaran&$abaran -ang akan datang dengan dalam

  berusaha men$apai ?aasan 2+2+.

  :. "*M*SAN.

  0erdasarkan kajian kadar produktiiti dan pertumbuhan sektor perkhidmatan rumusan berikut

  dapat diberikan=&

  ndeks ekonomi negara ini telah men$atatkan pertumbuhan memberangsangkan ekoran

  daripada langkah drastik -ang dilaksanakan oleh kerajaan sehingga membaa negara keluar

  daripada

 • 7/25/2019 Sumbangan Sektor Perkhidmatan Terhadap Pembangunan Malaysia v1

  14/16

  perlu juga memandang serius terhadap ekonomi /ala-sia supa-a /ala-sia tidak mangalami

  kegaatan ekonomi dan bankrup pada suatu hari nanti.

  Kesimpulann-a, /ala-sia diiktiraf sebagai sebuah negara membangun -ang mempun-ai

  kekuatan ekonomi -ang tersendiri. #engan strategi&strategi -ang diamalkan oleh kerajaan

  telah menghasilkan kestabilan dan pembangunan ekonomi di /ala-sia. Selain itu ekonomi

  /ala-sia menjadi bertambah mantap kerana hubungan diplomatik -ang kukuh dengan

  negara&negara maju. Oleh itu, jika prestasi ini terus diamalkan tidak mustahil matlamat

  /ala-sia untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2+2+ pasti akan ter$apai.

  9. "*&*KAN.

  Laporan konomi 9ahun 2+11&2+14,Portal Rasmi Kementerian Kewangan Malaysia, at

  http=((.treasur-.go.m-(

  Produktiiti sektor perkhidmatan, 2+11&2+14e, MIDA | Malaysian Investment Development

  Authority. at=http=((.mida.go.m-

  Pertumbuhan Sektor Perkhidmatan, 2+12&2+14,Department of Statistics Malaysia

  OfficialPortal. at=http=((.statisti$s.go.m-

  Pertumbuhan Sub Sektor Perkhidmatan, 2+12&2+14,Department of Statistics Malaysia

  OfficialPortal. at=http=((.statisti$s.go.m-

  #r-sdale, Peter and Ciping Huang., 1**". 9e$hnologi$al 'at$h&>p and $onomi$ Broth in

  ast 8sia and the Pa$ifi$.

  he !conomic Recor"# Dol "3 o. 222 SeptemberE 2+1&211

  http://www.mida.gov.my/http://www.statistics.gov.my/http://www.statistics.gov.my/http://www.mida.gov.my/http://www.statistics.gov.my/http://www.statistics.gov.my/
 • 7/25/2019 Sumbangan Sektor Perkhidmatan Terhadap Pembangunan Malaysia v1

  15/16

  1/. AMP'"AN

 • 7/25/2019 Sumbangan Sektor Perkhidmatan Terhadap Pembangunan Malaysia v1

  16/16