Swami Satyananda Saraswati Joga Nidra

Download Swami Satyananda Saraswati Joga Nidra

Post on 14-Oct-2015

68 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Relaksacija Meditacija Uvoenje u San...

TRANSCRIPT

<ul><li><p>5/24/2018 Swami Satyananda Saraswati Joga Nidra</p><p> 1/216</p><p>Swami Satyananda Saraswati</p><p>JogaNidra</p><p>relaksacijameditacija</p><p>uvoenje u san</p><p>Naslov originalaYOGA NIDRA by</p><p>Swami Satyananda SaraswatiBihar School of YogaMonghur, Bihar, IndiaFourth revised edition, 1982.</p><p>equilibrium2008</p></li><li><p>5/24/2018 Swami Satyananda Saraswati Joga Nidra</p><p> 2/216</p><p>Kada se iskorene sankalpa i vikalpa,karme vie nemaju uticaja,kada se elje i iluzije neprekidnom praksom otklone,nastaje veito blaeno stanje Joga Nidre.Stanje u kojem oputeno uivaju jogini je Turiya;</p><p>u njemu sveprisutna Nidra u obliku iste svesti sija.Zato uivaj tu Nidru koja nije forma prakritive je manifestan oblik purue.</p><p>Yogataravali 25/28</p><p>PosveenoNarajanikoji poiva na Anantiu veitoj Joga Nidri</p></li><li><p>5/24/2018 Swami Satyananda Saraswati Joga Nidra</p><p> 3/216</p><p>Sadraj</p><p>Predgovor</p><p>Uvod</p><p>Prvi deo TeorijaVetina oputanjaVebanje umaIskustva sa joga nidromProces pratyahareJoga nidra i mozak</p><p>Simboli nesvesnogIzvan tela i umaUlazak u samadhi</p><p>Drugi deo VebeOpisi vebiOpta uputstva</p><p>Joga nidra 1Joga nidra 2Joga nidra 3Joga nidra 4Joga nidra 5Opis kratkog asa joga nidre</p><p>Opis dugog asa joga nidreVizuelizacija akriTrei deo Nauna istraivanja</p><p>Spavanje, snovi i joga nidraEdukacija umaKontrolisanje centara mozgaTerapijska primenaPsihosomatski poremeajiKardiovaskulne bolesti</p><p>evrti deo DodatakStres i bolesti srcaJoga nidra i biofidbek</p><p>Tuma pojmovaBeleka o autoruBiharska kola joge</p><p>4</p><p>8</p><p>14</p><p>19</p><p>24</p><p>28</p><p>33</p><p>3947</p><p>52</p><p>58</p><p>62</p><p>6775</p><p>85</p><p>93</p><p>105</p><p>118</p><p>125</p><p>133</p><p>139</p><p>147</p><p>156</p><p>160</p><p>166</p><p>171</p><p>177</p><p>187</p><p>198212</p><p>214</p></li><li><p>5/24/2018 Swami Satyananda Saraswati Joga Nidra</p><p> 4/216</p><p>Predgovor</p><p>Kada su ula i um umireni, a</p><p>intelekt se u tiini odmara, po-inje Najvii Put.Ova mirna postojanost ula pred-stavlja jogu.</p><p>Katna Upaniada</p><p>U prevodu joga nidra znai psihiki (svesni) san jogina, aSvami Satjananda ju je definisao kao relaksaciju postignutusabranou uma. Ona predstavlja sistematsku metodu zapostizanje potpunog fizikog, emocionalnog i mentalnogoputanja. Njen cilj je da osposobi jogina da upranjava viestepene joge, kao i da pojedincu omogui da se odmori,</p><p>relaksira i izlei sam sebe. Joga nidra je jedan odnajsnanijih metoda ne samo relaksacije, nego i budjenjauspavanih centara mozga. Ona moe da se upotrebi i kaouvod u spavanje koje tada postaje efikasnije (veina ljudiodlazi na poinak sa velikim brojem nereenih briga ivota okojima intenzivno misli u procesu usnivanja i bude se joumornija, nespremna da se suoi sa novim danom), ili kaoalternativa spavanju (pola sata joga nidre moe da zamenidva sata spavanja).</p><p>Jasna je potreba oveka modernog vremena zaoputanjem koje on misli da ostvaruje, najee sasvimpogreno, dok ita knjigu, novine, gleda televizijskiprogram, znai sasvim zaokupljenih ula. Budan ivot se</p><p>provodi sa umom okrenutim spolja, uglavnomkoncentrisanim na dogadjaje izvan naih tela, dogadjaje sakojima nas povezuju ula. Kako nauiti da se ignorie taneprekidna reka ulnih stimulusa, to je neophodno za</p></li><li><p>5/24/2018 Swami Satyananda Saraswati Joga Nidra</p><p> 5/216</p><p>postizanje stanja oputenosti i zapoinjanje Najvieg Puta,puta upoznavanja samog sebe?</p><p>ovek Zapada je ekstrovertovan, determinisan vrsto daotkrije svet van sebe, i zaboravlja da je on sam, to dokazujei mikrofizika, mikrokosmika replika univerzuma (Pogledaj</p><p>unutra tamo je sve to je vredno, govorio je Svamiivananda). Socijalna sigurnost i vrhunsko obrazovanje neznae i emocionalnu punou, ispunjenost ivota i njegovuorganizaciju: moderan ovek je rtva mnogobrojnihhroninih bolesti, on je usamljen u sredini svojihizvanrednih materijalnih dostignua, njegov um je nemiran i</p><p>njegove psihike snage iscrpljene. On ne uspeva da razvijesamosvesnost, on ne razume sebe samog i zastao je naputu svog razvoja, na putu svoje individuacije. Zahvaljujuiiskljuivom razvijanju intelekta zanemario je, i u velikoj meriizgubio svoju psihiku senzitivnost. Nije udo, onda, to sve</p><p>vie ljudi Zapada otkrivaju jogu i kroz jedan odmnogobrojnih oblika jogadarana (filozofskog sistema, kojibi, po svemu, mogao da se nazove i naunim), pokuavajuda razviju svesnost i povrate nekad postojeu, sadaizgubljenu, celovitost duha i tela.</p><p>Joga nije uska staza, askeze, kako se esto misli, ona jekraljevski put ka radosnoj, povienoj svesnosti koja potieod pravog razumevanja i prihvatanja nae ljudske prirode.</p><p>Ona se vrsto zasniva na svakodnevnim realnostima iharmoniji svih ivotnih funkcija. Joga je put ka elementarnojslobodi (i vie od nje), kroz ostvarivanje zdravih i prirodnihnaina izraavanja i reavanja konflikata ivota. Joga jeproces gledanja unutra I oputanja toka misli. Kada se umirium i vi ste u stanju da mislite i reavate probleme svog</p><p>ivljenja sa apsolutnim mirom, to je joga, govori SvamiSatjananda Sarasvati, tantriki guru i osniva u svetupoznate Biharske kole joge, Joga ne trai, kako se, takodje,pogreno misli, da se odreknemo tela i njegovih funkcija,</p><p>ve nas oslobadja oseanja krivice i konflikata koji stojeizmedju nas i spontanog uivanja ivota, prihvatanjem iosveivanjem telesnog kao osnovnog i poetnog (Onaj kosazna istinu tela moe da sazna istinu Univerzuma Ratnasara Tantra). Joga znai sjedinjenje, oveka saBrahmanom, dvojstva u jednome. I ako je to dvojstvo</p></li><li><p>5/24/2018 Swami Satyananda Saraswati Joga Nidra</p><p> 6/216</p><p>jezikom joge ida i pingala, ha i tha, sunce i mesec. iva iakti, jin i jang u kineskoj simbolici, u naem jeziku dvojstvobi bilo parasimpatikus i simpatikus vegetativnog nervnogsistema, desna i leva hemisfera mozga, enski i mukiprincip, Anima i Animus Junga, koje svi nosimo u sebi...</p><p>Sjedinjenjem dvojstva ovek ide dalje na putu svojeneizbene fizike i duhovne evolucije, koristei se sopstvenim mogunostima. Joga ne zahteva da se odvojimo oddunosti svakodnevnog ivota i nudi nain na koji moe dase ostvari ivot ispunjenja, tu gde jesmo, ovde i sada. Onoto je neophodno, a to ova drevna disciplina praktinog</p><p>urna omoguuje je, da adekvatno upotrebljavamo svojuvitalnost, da dozvolimo ivotnoj snazi da produktivno teekroz nas.</p><p>Medicinska profesija prepoznaje neophodnost relaksacijei neretko pominje jogu kao samostalnu ili dopunsku metoduterapije nekih poremeaja, naroito psihosomatskih. Ona</p><p>ve dugi niz godina nudi samopomo kroz autogeni treningkoji potie iz joge. Johanes ulc, istraiva i psihijatar,prouavao je radja jogu i istraivao razne sisteme koje jepronaao u jogi, da bi iz njih izveo autogeni trening i sauspehom ga primenio u praksi.</p><p>Joga nidra, deo radja joge, je prirodna tehnika koju suvekovima upotrebljavale razne kulture i mnogi veliki ljudi,</p><p>iako je nisu tako zvali. Gete, veliki pesnik i naunik, koristiose procesom slinim joga nidri da bi poveao svojuintuitivnost. Nou, u oputenom stanju pre usnivanja, on bi</p><p>vizuelizovao stvari kao to su kompletan ciklus razvojabiljke, kroz njene razne stadijume, od semena u zaetku dosemena u plodu. Tako mu je uspelo da vidi ogromnu snagu</p><p>prirode kako deluje na najjednostavnijim njenim delovima.Gete je zakljuio da je oputeni um najdelikatniji inajsnaniji instrument koji moe da spozna Univerzum.</p><p>Za razliku od drugih metoda relaksacije, joga nidra um neini pospanim i lenjim. Krajnje stanje ove izvanrednemetode kreativnog oputanja i meditacije je psihiki san, ili</p><p>san u stanju unutranje svesnosti. To je granino stanjeizmedju spavanja i budnosti, koje dozvoljava kontakt sapodsvesnim i nesvesnim umom, i u kojem je um mnogoreceptivniji. Fizioloka relaksacija koja se postie ovom</p></li><li><p>5/24/2018 Swami Satyananda Saraswati Joga Nidra</p><p> 7/216</p><p>tehnikom efikasnija je nego u dubokom snu, za krae vremese dogodi i omoguuje poniranje u dublje slojevenesvesnog. Za vreme primene joga nidre menjamo svojuuobiajenu svesnost, ostavljamo intelekt po strani ifunkcioniemo na nivou oseanja. Joga nidra nas uvodi u</p><p>stanje samoindukovanog sna, u njoj mi sami stvaramosopstvene snove. Simboli izabrani za vebu imaju snanouniverzalno znaenje i naroito su korisni za poveavanjesvesnosti i oslobadjanje od napetosti. Kada nauimo dasagledavamo sadraje nesvesnog na taj nain, svojeunutranje bie dovodimo u harmoniju. Postignuta kreativna</p><p>oputenost celog psihofizikog sistema dovodi doobnavljanja sveukupne fizike i mentalne energije. Ovootklanja pesimizam i depresiju i poveava efikasnost iradost sa kojima izvodimo svoj dnevni rad i igru.</p><p>Ta ometajua reka ulnih stimulansa moe da se zaustaviiskljuivanjem ula pratyaharom, petim stepenomosmolanog sistema joge Patandjalija. Divan instrumentpratyahare je joga nidra, svesni san, jogika i tantrika ideja,prikazana u knjizi pred nama, onoliko detaljno koliko moeda se razume intelektualnim umom. Izvan toga, jedini nainda se razume vie, da zaista razumemo sebe i sopstveniivot, je sama praksa. Najvii Put moe i tako da pone: aPut od hiljadu milja, ui nas Lao Ce, poinje jednim</p><p>korakom.</p></li><li><p>5/24/2018 Swami Satyananda Saraswati Joga Nidra</p><p> 8/216</p><p>Uvod</p><p>Joga nidra je snana tehnika svesnog oputanja koja potieiz drevnih tantrikih tradicija. Spavanje se u jogi ne smatrarelaksacijom. Ljudi misle da se oputaju dok sede u udobnojstolici sa oljom kafe, piem ili cigaretom i itaju novine iliprate televizijski program. Sve to predstavlja samo razonoduula i ne zadovoljava naunu definiciju relaksacije. Pravooputanje je iskustvo iznad toga. Apsolutna relaksacija jestanje u kojem je svesnost obavezno prisutna. To je joganidra, stanje dinamikog spavanja, sistematski metoduvodjenja potpune fizike, mentalne i emocionalneoputenosti. Naziv joga nidra vodi poreklo od dvesanskritske rei: joga znai upregnue, sjedinjenje ilisvesnost usmerena u jednu taku, nidra znai spavanje. Za</p><p>vreme upranjavanja joga nidre, iako se stie utisak da sespava, svesnost funkcionie, na dubljem nivou. Zbog togase ona esto smatra psihikim spavanjem ili dubokimoputanjem sa unutranjom svesnou. U tom prelaznomstanju izmedju spavanja i budnog stanja, spontano dolazi dokontakta izmedju podsvesnog i nesvesnog u oveku.</p><p>U joga nidri, stanje oputenosti se postie okretanjemunutra i odvajanjem od spoljanjeg iskustva. Ako sesvesnost odvoji od eksternog opaanja i od spavanja,postaje veoma snana i moe mnogostruko da se primeni,na primer, za razvijanje pamenja, porasta saznanja ikreativnosti, i za transformaciju ovekove prirode.</p><p>U sistemu radja joge Patandjalija, pominje se pratyaharau kojoj su um i mentalna svesnost odvojeni od puteva ula.Joga nidra predstavlja aspekt pratyahare koji vodi viimstanjima koncentracije u samadhiju.</p></li><li><p>5/24/2018 Swami Satyananda Saraswati Joga Nidra</p><p> 9/216</p><p>Poreklo joga nidre</p><p>Moje interesovanje za razvijanje sistema joga nidreotpoelo je pre 35 godina dok sam iveo u Riikeu, sasvojim guruom, Svami ivanandom. U to vrerne sam biozaduen za sanskritsku kolu u kojoj su deaci uili darecituju Vede. Morao sam da budem budan itavu no iuvam kolu dok je acarya bio odsutan. U tri ujutro ja bihpao u dubok san, a budio bih se u est i vraao u aram. Umedjuvremenu, deaci su ustajali u etiri, kupali se irecitovali sanskritske molitve, ali ja ih nikada ne bih uo.</p><p>Posle izvesnog vremena moj aram je postao poznat ideaci iz sanskritske kole su dovedeni tu da recitujumantre iz Veda. Govorili su sloke koje ja nisam znao ali samnekako oseao da sam ih ve negde uo. Dok sam ihsluao, to oseanje je raslo i ja sam uzalud pokuavao da sesetim gde i kada sam ih uo. Bio sam sasvim siguran da ih</p><p>nikada nisam proitao niti napisao, pa ipak su mi zvualiveoma poznato. Na kraju, odluio sam da pitam gurua ovihdeaka da mi objasni znaenje mog stanja. Ono to mi jerekao promenilo je moj celokupni pogled na svet. Rekao mi</p><p>je da oseanje poznatog nije iznenadjujue, jer je mojesuptilno telo ulo deake kako recituju rnantre mnogo puta,</p><p>dok sam spavao u njihovoj koli.To je bilo veliko otkrie za mene. Znao sam da znanjemoe da se prenosi ulima, ali iz ovog iskustva samzakljuio da znanje moe da se postigne i bez senzornogmedijuma. Bilo je to rodjenje joga nidre. Shvatio sam daspavanje nije sasvim nesvesno stanje. U snu jedan oblikopaanja ostaje budan i za dogadjaje spoljanjeg sveta.Otkrio sam da je vebanjem uma mogue iskoristiti tostanje.</p><p>Tantriko poreklo</p><p>Posle ovog otkria poeo sam da prouavam tantrike spisena drugi nain. Naiao sam na mnoge vane ali nedovoljnopoznate vebe koje su me veoma zainteresovale. Poto samih prethodno sam upranjavao, odluio sam da kreiram novi</p></li><li><p>5/24/2018 Swami Satyananda Saraswati Joga Nidra</p><p> 10/216</p><p>sistem koji se naziva joga nidra i koji e da sadri sutinu alii da bude bez komplikovanih ritualnih delova.</p><p>Karakteristina odlika joga nidre je bilo sistematskokruenje svesti u teiu, koje vodi poreklo iz tantrike niyase(niyasa znai postaviti, staviti, ili dovesti um do te take),Niyasa se rodila u sedeem poloaju sa upotrebomspecifinih mantri koje su se upuivale, oseale ilidoivljavale u razliitim defovima tela. Prvo je izgovaranoime dela tela, zatim je on vizuelizovan ili dodirnut, i mantraupuena u njega, Niyasa je predstavljala nain posveivanjafizikog tela uvodjenjem vie, ili boanske svesnosti, u</p><p>njegove razliite delove za vreme tantrikih ritualnih vebi.Na primer, AngushtadiShadanganiyasal) je koriena zapostavljanje mantri u ake na sledei nain:</p><p>(palac) Hram angushtabhyam namah(kaiprst) Hrim tarjanibhyam swaha(srednji prst) Hrum madhyamabhyam vashat</p><p>(domali prst) Hraim anamikabhyam vashat(mali prst) Hraum konishthabhyam vaushat(dlan i nadlanica) Hrah karatalaprishtabhyam niyase,</p><p>Na slian nain, pomou HridayiShadanga niyase,izvesne mantre su postavljene u razliite delove tela.</p><p>Sadanja forma joga nidre koju sam ja uobliio,omoguuje da ljudi koji ne poznaju sanskritske mantreizvuku potpunu dobrobit iz tradicionalne niyase. Joga nidrumogu uspeno da primenjuju ljudi svih religija i kultura, Upoetku sam je nazivao jogiko spavanje, ali, kada sampostao svestan njenih velikih mogunosti, shvatio sam, da</p><p>je joga nidra, jednostavno, samo joga nidra. Ako traite da je</p><p>prevedem na panski ili francuski, mogu samo da kaem:joga nidra ona predstavlja internacionalnu vebu i svojinu.</p><p>Eksperimenti sa joga nidrom</p><p>Od poetka primenjivanja sadanjeg oblika joga nidre, izveosam mnogo eksperimenata da potvrdim ideje koje samimao. Prvo sam eksperimentisao sa sobom, kasnije sadrugima. Radio sam sa svojim uenicima i decom, kojima</p></li><li><p>5/24/2018 Swami Satyananda Saraswati Joga Nidra</p><p> 11/216</p><p>sam davao uputstva, uio ih i prenosio im iskustva dok suoni vrsto spavali,</p><p>Jedan od najinteresantnijih bio je eksperiment sadeakom koji je doao u aram da se posveti sanjasi. eleosam da ga poaljem u kolu, ali on je to odbio. Bio je veoma</p><p>nemiran i nevaljao deak, po itav dan je razbijao stvari,uznemiravao posetioce i izazivao razne nezgode. Na krajusam odluio da probam joga nidru sa njim. Poeo samrecitovanjem 15. poglavlja Gite, oko tri minuta poto je onzaspao. Ujutro, posle budjenja, dao sam mu da proitapoglavlje, to je on, naravno, nepaljivo uinio. Posle</p><p>nedelju dana bio je u stanju da recituje itavo poglavljenapamet. Kada mu je to uspelo, nastavio sam sa drugimtekstovima. Na taj nain nauio sam ga SrimadBhagawatam, Upaniade, Bibliju, Kuran, engleski, hindi,sanskrit, sve to sam znao, dok je on vrsto spavao.</p><p>Taj deak sada ima 21 godinu i poslao sam ga u SAD.Govori jedanaest jezika, pie i govori na engleskom bolje odmene, a nikada nije pohadjao kolu. Njegovo uenje seodvijalo u toku dvogodinjeg perioda dok...</p></li></ul>