taitireeya upanishad (english transliteration)

Click here to load reader

Post on 26-Oct-2014

120 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

r gurubhyo nama | hari om | om a no mitra a varua | a no bhavatvaryam | a na indro bhaspati | a no viururukrama | namo brahmae | namaste vyo | tvameva pratyaka brahmsi | tvame vapratyaka brahma vadiymi | ta vadiymi | satya vadiymi | tanmmavatu | tadvaktramavatu | avatu mm | avatu vaktram | om nti nti nti || 1|| iti prathamo'nuvka || om k vykhysyma | vara svara | mtr balam | sma santna | ityukta kdhyya || 1|| iti dvityo'nuvka || saha nau yaa | saha nau brahmavarcasam | athta sa hity upaniadam vykhysyma | pacasvadhikaraeu | adhilokamadhijyautiamadhividyamadhiprajamadhytmam | t mahsa hit itycakate | athdhilokam | pthiv prvarpam | dyauruttararpam | ka sandhi || 1|| vyu sandhnam | ityadhilokam | athdhijautiam |

agni prvarpam | ditya uttararpam | pa sandhi | vaidyuta sandhnam | ityadhijyautiam | athdhividyam | crya prvarpam || 2|| antevsyuttararpam | vidy sandhi | pravacana sandhnam | ityadhividyam | athdhiprajam | mt prvarpam | pitottararpam | praj sandhi | prajanana sandhnam | ityadhiprajam || 3|| athdhytmam | adhar hanu prvarpam | uttar hanuruttararpam | vksandhi | jihvsandhnam | ityadhytmam | itm mahsa hit | ya evamet mahsa hit vykhyt veda | sandhyate prajay paubhi | brahmavarcasennndyena suvargyea lokena || 4|| iti ttyo'nuvka || yachandasmabho vivarpa | chandobhyo'dhyamttsababhva | sa mendro medhay spotu | amtasya deva dhrao bhysam | arra me vicaraam | jihv me madhumattam |

karbhy bhri viruvam | brahmaa koo'si medhay pihita | ruta me gopya | vahant vitanvn || 1|| kurv'cramtmana | vs si mama gvaca | annapne ca sarvad | tato me riyamvaha | loma paubhi saha svh | myantu brahmacria svh | vi m''yantu brahmacria svh | pra m''yantu brahmacria svh | damyantu brahmacria svh | amyantu brahmacria svh || 2|| yao jane'sni svh | reyn vasyaso'sni svh | ta tv bhaga pravini svh | sa m bhaga pravia svh | tasmin tsahasrakhe nibhagha tvayi mje svh | yath''pa pravat''yanti yath ms aharjaram | eva m brahmacria | dhtaryantu sarvata svh | prativeo'si pra m bhhi pra m padyasva || 3|| iti caturtho'nuvka || bhrbhuva suvariti v etstisro vyh taya | tsmu ha smait caturthm | mhcamasya pravedayate |

maha iti | tat brahma | sa tm | agnyany devat | bhriti v aya loka | bhuva ityantarikam | suvarityasau loka || 1|| maha ityditya | dityena vva sarve loka mah yante | bhriti v agni | bhuva iti vyu | suvarityditya | maha iti candram | candramas vva sarvi jyot i mahyante | bhriti v ca | bhuva iti smni | suvariti yaj i || 2|| maha iti brahma | brahma vva sarve ved mah yante | bhriti vai pra | bhuva ityapna | suvariti vyna | maha ityannam | annena vva sarve pra mahyante | t v etcatasracaturdha | catasracatasro vyhtaya | t yo veda | sa veda brahma | sarve'smai dev balimvahanti || 3|| iti pacamo'nuvka || sa ya eo'ntarahdaya ka | tasminnaya puruo manomaya | amto hiramaya | antarea tluke | ya ea stana ivvalabate | sendrayoni | yatrsau kento vivartate | vyapohya rakaple |

bhrityagnau pratitihati | bhuva iti vyau || 1|| suvarityditye | maha iti brahmai | pnoti svrjyam | pnoti manasaspatim | vkpaticakupati | rotrapatirvijnapati | etattato bhavati | kaarra brahma | satytma prrma mana nandam | ntisamddhamamtam | iti prcnayogyopssva || 2|| iti aho'nuvka || p thivyantarika dyaurdio'vntaradi | agnirvyurdityacandram nakatri | pa oadhayo vanaspataya ka tm | ityadhibhtam | athdhytmam | pro vyno'pna udna samna | caku rotra mano vk tvak | carma m sa snvsthi majj | etadadhividhya iravocat | pkta v ida sarvam | pktenaiva pkta spotti || 1|| iti saptamo'nuvka || omiti brahma | omit da sarvam | omityetadanuktirha sma v apyo rvayetyrvayanti | omiti smni gyanti | o omiti astri a santi |

omityadhvaryu pratigara pratigti | omiti brahm prasauti | omityagnihotramanujnti | omiti brhmaa pravakyannha brahmoppnavnti | brahmaivoppnoti || 1|| ityaamo'nuvka || ta ca svdhyyapravacane ca | satya ca svdhyyapravacane ca | tapaca svdhyyapravacane ca | damaca svdhyyapravacane ca | amaca svdhyyapravacane ca | agnayaca svdhyyapravacane ca | agnihotra ca svdhyyapravacane ca | atithayaca svdhyyapravacane ca | mnua ca svdhyyapravacane ca | praj ca svdhyyapravacane ca | prajanaca svdhyyapravacane ca | prajtica svdhyyapravacane ca | satyamiti satyavac rthtara | tapa iti taponitya pauruii | svdhyyapravacane eveti nko maudgalya |

taddhi tapastaddhi tapa || 1|| iti navamo'nuvka || aha vkasya reriv | k rti p ha gireriva | rdhvapavitro vjinva svamtamasmi | dravia savarcasam | sumedha amtokita | iti triakorvednuvacanam || 1|| iti daamo'nuvka || vedamancycryontevsinamanusti | satya vada | dharma cara | svdhyynm pramada | cryya priya dhanamhtya prajtantu m vyavacchets | satynna pramaditavyam | dharmnna pramaditavyam | kualnna pramaditavyam | bhtyai na pramaditavyam | svdhyyapravacanbhy na pramaditavyam || 1|| devapitkrybhy na pramaditavyam | mt devo bhava | pitdevo bhava | cryadevo bhava | atithidevo bhava | ynyanavadyni karmi | tni sevitavyni | no itari | ynyasmka sucaritni | tni tvayopsyni || 2|| no itari | ye ke crumacchrey so brhma | te tvay''sanena pravasitavyam | raddhay deyam | araddhay'deyam | riy deyam | hriy deyam | bhiy deyam |

savid deyam | atha yadi te karmavicikits v vttavicikits v syt || 3|| ye tatra brhma samarina | yukt yukt | alk dharmakm syu | yath te tatra varteran | tath tatra varteth | athbhykhyteu | ye tatra brhma samarina | yukt yukt | alk dharmakm syu | yath te teu varteran | tath teu varteth | ea dea | ea upadea | e vedopaniat | etadanusanam | evamupsitavyam | evamu caitadupsyam || 4|| ityekdaa'nuvka || a no mitra a varua | a no bhavatvaryam | a na indro bhaspati | a no viururukrama | namo brahmae | namaste vyo | tvameva pratyaka brahmsi | tvmeva pratyaka brahmvdiam | tamavdiam | satyamavdiam | tanmmvt | tadvaktramvt | vnmm | vdvaktram | om nti nti nti || 1|| iti dvdao'nuvka || || iti kvall sampt || om saha nvavatu | saha nau bhunaktu | saha v rya karavvahai |

tejasvi nvadhtamastu m vidvivahai | om nti nti nti || om brahmavidpnoti param | tade'bhukt | satya jnamananta brahma | yo veda nihita guhy parame vyoman | so'nute sarvn kmntsaha | brahma vipaciteti || tasmdv etasmdtmana ka sabhta | kdvyu | vyoragni | agnerpa | adbhya pthiv | pthivy oadhaya | oadh bhyonnam | anntpurua | sa v ea puruo'nnnarasamaya | tasyedameva ira | aya dakia paka | ayamuttara paka | ayamtm | ida puccha pratih | tadapyea loko bhavati || 1|| iti prathamo'nuvka || anndvai praj prajyante | y kca pthiv rit | atho annenaiva jvanti | athainadpa yantyantata | anna hi bhtn jyeham | tasmt sarvauadhamucyate | sarva vai te'nnampnuvanti | ye'nna brahmopsate | anna hi bhtn jyeham | tasmt sarvauadhamucyate |

annd bhtni jyante | jtnyannena vardhante | adyate'tti ca bhtni | tasmdanna taducyata iti | tasmdv etasmdannarasamayt | anyo'ntara tm pramaya | tenaia pra | sa v ea puruavidha eva | tasya puruavidhatm | anvaya puruavidha | tasya pra eva ira | vyno dakia paka | apna uttara paka | ka tm | pthiv puccha pratih | tadapyea loko bhavati || 1|| iti dvityo'nuvka || pra dev anu pranti | manuy paavaca ye | pro hi bhtnmyu | tasmt sarvyuamucyate | sarvameva ta yuryanti | ye pra brahmopsate | pro hi bhtnmyu | tasmt sarvyuamucyata iti | tasyaia eva rra tm | ya prvasya | tasmdv etasmt pramayt | anyo'ntara tm manomaya | tenaia pra | sa v ea puruavidha eva | tasya puruavidhatm | anvaya puruavidha | tasya yajureva ira | gdakia paka | smottara paka | dea tm | atharvgirasa puccha pratih |

tadapyea loko bhavati || 1|| iti ttyo'nuvka || yato vco nivartante | aprpya manas saha | nanda brahmao vidvn | na bibheti kadcaneti | tasyaia eva rra tm | ya prvasya | tasmdv etasmnmanomayt | anyo'ntara tm vijnamaya | tenaia pra | sa v ea puruavidha eva | tasya puruavidhatm | anvaya puruavidha | tasya raddhaiva ira | ta dakia paka | satyamuttara paka | yoga tm | maha puccha pratih | tadapyea loko bhavati || 1|| iti caturtho'nuvka || vijna yaja tanute | karmi tanute'pi ca | vijna dev sarve | brahma jyehamupsate | vijna brahma cedveda | tasmccenna pramdyati | arre ppmano hitv | sarvnkmn tsamanuta iti | tasyaia eva rra tm | ya prvasya | tasmdv etasmdvijnamayt | anyo'ntara tm''nandamaya | tenaia pra | sa v ea puruavidha eva | tasya puruavidhatm |

anvaya puruavidha | tasya priyameva ira | modo dakia paka | pramoda uttara paka | nanda tm | brahma puccha pratih | tadapyea loko bhavati || 1|| iti pacamo'nuvka || asanneva sa bhavati | asadbrahmeti veda cet | asti brahmeti cedveda | santamena tato viduriti | tasyaia eva rra tm | ya prvasya | athto'nupran | utvidvnamu loka pretya | kacana gacchat3This is a mark for prolonging the vowel in the form | a'' | ho vidvnamu loka pretya kacitsamanut3 u | so'kmayata | bahu sy prajyeyeti | sa tapo'tapyata | sa tapastaptv | ida sarvamasjata | yadida kica | tatsv | tadevnuprviat | tadanu praviya | sacca tyaccbhavat | nirukta cnirukta ca | nilayana cnilayana ca | vijna cvijna ca | satya cnta ca satyamabhavat | yadida kica | tatsatyamitycakate | tadapyea loko bhavati || 1|| iti aho'nuvka || asadv idamagra st | tato vai sadajyata | tadtmna svayamakuruta | tasmttatsuktamucyata iti |

yadvai tat suktam | raso vai sa | rasa hyevya labdhv''nand bhavati | ko hyevnytka pryt | yadea ka nando na syt | ea hyev''nandayti | yad hyevaia etasminnadye'ntmye'nirukte'nilayane'bhaya pratih vindate | atha so'bhaya gato bhavati | yad hyevaia etasminnudaramantara kurute | atha tasya bhaya bhavati | tatveva bhaya viduo'manvnasya | tadapyea loko bhavati || 1|| iti saptamo'nuvka || bh 'smdvta pavate | bh odeti srya | bh'smdagnicendraca | mtyurdhvati pacama iti | sai''nandasya mm s bhavati | yuv sytsdhuyuv'dhyyaka | iho dhiho baliha | tasyeya pthiv sarv vittasya pr syt | sa eko mnua nanda | te ye ata mnu nand || 1|| sa eko manuyagandharvmnanda | rotriyasya ckmahatasya | te ye ata manuyagandharvmnand | sa eko devagandharvmnanda | rotriyasya ckmahatasya |

te ye ata devagandharvmnand | sa eka pit ciralokaloknmnanda | rotriyasya ckmahatasya | te ye ata pit ciralokaloknmnand | sa eka jnajn dev