tanavmuktisathi upayukta llekh b e s t s e l l e r f o r s t r e s s m a n a g e m e n t dr

Download Tanavmuktisathi Upayukta Llekh B E S T S E L L E R F O R S T R E S S M A N A G E M E N T  Dr

Post on 15-Apr-2017

103 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • leCeeJe cegkeleermee"er Gheeesieer }sKe[e@. eerefveJeeme peveeo&ve keeeUerkej

  MBBS, MD, FICG, FFF BMS (USA)ke/4, veejeeCe hegpeejer veiej, ieHeejKeeve jes[,

  JejUer, cegbyeF& - 400 025.Heesve - 493 2732

 • YeeWieU efJe%eeveJeeoer ke[Jesow. veJeekeeU 30 Sefe} 1989.

  [e@. keeeUerkejebeer Yetefcekee

  eece ceeveJe Je eneCee ceeveJe ne Dee}sKe Glke= Deens. iee[ies cenejepeebes GoenjCe yees}kes Deens. cece&Yeoer Deens. cecee&Ieeleerner Deens. ceve:hetJe&ke DeefYevebove.

  ceveg

 • ke[Jeebveer lee"e Je ieJe& pe[Jetve IesT vees. Deelceheefj#eCe kejeJes.

  meefn

 • meehes#e mee : Jeweefkeleke DevegYeJe cenJeeee Demelees, lees og}&ef#elee veesveJeer cegbyeF& efoJeeUer Debke 1911.

  peie ns Yeemeceeve Deens keer mele? hejcesJej Deens kee veener? hegvepe&vce Deens kee veener? Deeflebefe ekeleer Demeles keeb? efveJee&Ce cnCepes keee?

  meceeOeer, legee&JemLee, kewJeueheo ee eyoebee DeLe& keee? Fleeefo Deveske leJeefeblekeebveer neleeU}s. eeheg{s neleeUle jenleer}. DeeheueemeejKee meJe&meeceeveebeb keee?

  DeeheCe lej jespee Jeeheele iegjHe}s}s Demelees. heefjefmLeleereer cegkeeye}e kejle Demelees. keOeer Lekelees lej keOeer Deevebolees. DeeheCe eehebefeke De[eCeerletve ceeie& kee{tve ogmeNee}e nesF&} leer ceole kejle Demelees Deved Demenee heefjefmLeleerle DeeOeej eesOelener Demelees. DeeheCe meeceeve }eske. heCe Deeheuee ee DeefmleJeeletve leJe%eeveeeer hegmlekes efvecee&Ce nesle veenerle.

  keejCe mJeleb$eheCes DeeefCe mepeie Je=eerveb peerJeveeee DevJeeeLe& }eJeCeemee"er DeeefCe lees megmebyeOo Je leke&egOo heOoleerveb ceeb[Ceemee"er Deeheueeke[s Hegjmele vemeles, kegJele vemeles efkebJee ceveefmLeleer vemeles. DeelceefJeJeeme vemelees. Deeheuee DeefmleJee}e efkebcele keee? meeeOeejer, Oeveoeb[ies DeeefCe leebes Yee eebee ieesleeJeeele Deeheuee}e mLeeve vemeleb.

  meenefpekee Deehe}s evee Deee peerJeveele DemebyeOo "jleele. Deemlegle "jleele. eveebeer Gejb efceUeeeb yeepet}ee jneleb. Deehe}er megKeog:Kes Deved peerJeve eebvee keenerner efkebcele Gjle veener. keejCe vegmelee DeeefLe&keeee DeeheCe og}&ef#ele ogyeUs Je Demenee vemelees, lej Jeweejerkeeener ogyeUs Je Demenee cnCetve Jeweeefjke efveJee&efmele Demelees! Jeweeefjke efveJee&efmeleebmeejKeer Deehe}er DeJemLee nesles. eehle heefjefmLeleerle keenerlejer meceeOeeve efceUeJeb cnCetve DeeheCe Fke[tve efleke[s melele efHejle jenlees. mJele:}e pecele veener Deved Flej kegCeer Deehe}e efJeeej kejerle veener. Deeheuee}e Jeweejerke Deemeje nJee Demelees heCe efceUle veener.

  Jeweejerke efkeu}s yeebOetve }eKeeWee ceveeJej ngkegcele ieepeJeCeeeer, DeefOejepe kejCeeeer #ecelee mees[ee

 • heCe Jeweejerke Peeshe[er yeebOetve mJele:ee Jeweejerke efveJeeje mJele: leeej kejCeeeb $eeCener Deeheuee}e vemeleb!

  veeF&}epeeves DeeheCe DeefmleJeele Deme}suee Jeweejerke Fceejleeree DeemeNeeveb mJele:eb DeefmleJe efkeefJeCeeeer kesefJe}JeeCeer Oe[he[ kejle peielees. Fceejleeree Deele Deeheuee}e eJese vemelees!

  efJeeej leJe%eeveeee Demees keer osJeeee, Oecee&ee Demees keer meceepeeee, mebmke=leeree Jee eOoebee, efveleer-Deefveleeree Jee DeLe&keejCeeee, Jeweefkeleke DeefmleJe efkeJeCeees efkebJee Iejeee Dee[esee}e efketve jenCeeeer Deehe}er Oe[he[ ee}te jenles.

  Yeefkelemebeoeeele, efe#eCemebmLee, jepekeere he#e, eebefleke he#e, Oece&mebeoee, Jeeheej ceb[Us, menkeejer mebmLee, eer[eceb[Us, Jew%eeefvekeebes ie, peeleeRee mebIevee... Deee Deveske ekeejee mebIeveeletve DeeheCe JeeJejle Demelees. peerJeveeeer leeej Gejs keOeer ceeve keve lej keOeer leelhegjleer keyet} keve, lej keOeer le[pees[erves DeeheCe ee mebIeveebceOes efketve jenlees.

  oie[ceeleeree Deeheuee IejebceOes pesJeCe, DeYeeme, KesU, ceveesjbpeve, heengCeeej, Yeefkele, hetpee, meceejbYe Fleeoer Deveske yeeyeer DeeheCe kejlees. Iejebeb eeespevener eehewkeer efveJJeU SKeeee yeeyeermee"er peeeceeCes vemeleb, leeeeceeCes Jeweeefjke DeefOeeveeb eeespevener kesJeU cenJeekeeb#ee, Jeemevee DeeefCe kegletn} eceefJeCeemee"er vemeleb, peerJeveeee meJe& Debieebeer heefjhetCe& DevegYetefle esCeemee"er les Demeleb.

  heCe peeeceeCes DeeheCe keOeer HegheeLeJej lej keOeer [^svespe heeF&heele}b DeefmleJe kejlees lemebe efJeeejebeener yeeyeleerle DeeheCe Deeheuee kegJeleer-heefjefmLeleervegmeej cees"ee }eskeebee Jeweejerke efveJeeNeeceOes mJele:}e megjef#ele mecepelees.

  Iejb peeeceeCes keOeer cees[keUer}e Dee}s}er lej keOeer veJeerve Demeleele. leeeceeCes Jeweejerke Fceejleerebner Demeleb. he[keer Iejb peeeceeCes heg

 • eemee"er meehes#e efmeOoevle FLes ceeb[}e Deens.

  eske[es Oece&hebLe DeeefCe jepekeere eUJeUerle Dees{uee peeCeeNeebveer veJeefvecee&Ceeee ee eefeesle [esUmeheCeeveb menYeeieer Jneeeer iejpe Deens.

  Deieoer Jeweefkeleke mJeeLe& DeeefCe efJeJekeueeCe eebeer meebie[ Iee}Ceemee"er...keejCe cegUele les hejmhej efJejesOeer veenerle. heefjefmLeleercegUs cee$e les keener eceeCeele hejmhej efJejesOeer yeve}s}s Deensle. leemee"er meehes#e meleeee efmeOoevle }#eele IesCeeeer DeeJeekelee Deens.

  meJe&eLece }#eele Ieee}e nJeb keer Debeflece mele Demeb keenere vemeleb. keesCeleener Jeefkele}e, ceie leer efkeleerner ceneved Demees...pes peeCeJe}s}b Demeleb...lee}e mLe}-kee}eeceeCese lee Jeefkeleee efJeefe JeefkeleceJeeletve efvecee&Ce nesCeeNee ceee&oe Demeleele. meenefpekee keesCeleener efJeeejeCee}eree, Oecee&ee, eespeveebee nskee efkebJee Deeneme OejCes cnCepes ieHe}le Demeles. leee eceeCes leebvee ke[Jee efJejesOe kejCeelener ieHe}le Demeles.

  meke=leoe&veer keoeefeled Demeb Jees} keer ne le[pees[eree efkebJee mebOeermeeOetheCeeee efceUefceUerle ceeie& Deens.

  keejCe DeefmleJeemee"er Peie[CeeNee, nkekeebmee"er nesjheUCeeNee, meesmee"er peg}tce kejCeeNee efkebJee Jee&mJeemee"er nheehe}suee Deee meJee&veee pene} Yee

 • ee efJeefe erkeesveebee cegUeeer Deme}suee efJeefJeOe heefjefmLeleer Je leecegUs yeveCeeNee efJeefJeOe ieebee ceveesJe=eer ee meeNee melee Deensle efkebJee Deveske meles Deensle.

  ee Deveske meleebvee mecepeeJetve IesCeejer, leebvee efveebef$ele kejCeejer, leebvee efJeJekeueeCeemee"er, Skeceskeebeer veer meebOeCeejer ceveesYetefcekee efkebJee efkeesveebefJe

 • veekeejCeeee kejbsheCee kejCeeNee leLeekeefLele meebmke=efleke, Oeeefce&ke celeceleeblejeceOes leLe veener. yeeje leeme jeyetve Iejer hejle}suee cepetj efkebJee keeceieeje}e Jeweeefjke eieuYelesee Gheose osCeeje DeefOeke eieuYe "jle veener, {eWieer "jlees, Demecepegleoej "jlees. jespe keeyee[ke keve kemeblejer hees YejCeeNeebvee meesee meJeexe mLeeveeJej Deme}sueeves meeOesheCeeee Gheose osCeb ns egjheCeeeb Deens. peerJeveeee mebIe
 • mele Demeleb ns Oeeveele Iesle}b lej meJe&meceeJeseke Deee ee erkeesveeke[s Flejebveener mecepetleoejheCes keUJeCeeNee Je lemee erkeesve Je peerJeve mece=Ooer kejCeeNee eespevee Debce}ele DeeCelee esleer}.

  Jeweefkeleke efkebJee keewgbefyeke heeleUerJej osKeer} ee efmeOoevleeee Deleble Gheeesie nesT ekelees.

  mJele:ee efJeefe keuheveebvee hetCe& mele mecepetve lee efJe

 • cenelcee ieebOeer - Ske Deeke}ve

  ieebOeerpeer DeeefCe leebes efJeeej eeye} Deefleefjkele YeefkeleYeeJevesefeJeee efkebJee hetJe&enotef

 • mele ee eyoeletve Kejs yees}Ces, JeemleefJekelee, meleeeer peeCeerJe Jeiewjs efJeefJeOe DeLe& OJeefvele nesle Deme}s DeeefCe ieebOeerpeeRee peerJeveelener les efJeefJeOe emebieer eke Pee}s Deme}s lejer ieebOeerpeeRee peerJeveeee kee}eleerle hew}t cnCepes mLe} kee}eleerle meleeeer leebvee Deme}s}er ele#e DevegYetleer nese. ejeej efJeJeeee cet}eOeej Deme}suee DeeefCe JeefkelepeerJeveeeener DeeOeej Deme}suee Deveble meleeeer eefeleer IesCes cnCepes mJehe%eeve Deens eeeerner ieebOeerpeeRvee peeCeerJe nesleer. lemese Deeee efJeJeefveeb$eke Depejecej meJe&Jeeheer melee}ee les F&Jej cnCele Demele.

  ieebOeerpeeRee peerJeveeleer} ogmejer mebkeuhevee cnCepes Deefnbmee.

  Deefnbmes}ener Deveske DeLe&e Deensle ns Kejs. lemese lee ieebOeerpeeRee peerJeveele efJeefJeOe emebieer efJeefJeOe ekeejs eie Peeuee nsner Kejs.

  hejbleg mLe}kee}eleer} meleeee, mJele:ee mJeheeee eeerleercegUs, DecejlJeeee peeCeerJescegUs ieebOeerpeer hejekeeseres efveYe&e nesles Je leecegUs Je mebkegefele DeefmleJeeee Yececet}ke peeCeerJesletve GlheVe nesCeejer Demegjef#elelee, Demeneelee DeeefCe leppeve etj DeeefCe heeeJeer JeJenej (efnbmee) eebeb leebee peerJeveeletve Geeve Pee}b nesleb. DeeefCe cnCetve ceeveJeer meceepeeee peerJeveeletvener les veenermeb JneJeb ne ieebOeerpeeRee Deeen neslee.

  melmJeheeeer ele#e mecejme Pee}s}b ieebOeerpeeRe peerJeve eecegUse ele#e meleeen yeve}b nesleb. eewe&, heeeJeerheCee, jemeJeheCee, Deveee, peg}tce peyejomleer, eesjer, efheUJeCetke, nlee, ye}elkeej Jeiewjs meJe& ekeejeer efnbmee meleeee De%eeveeeer Je eefeleeretveleseer efveie[erle Deens DeeefCe meoelee, ceeCegmekeer, $e+peglee, veee, ceeskeUsheCee, yebOegJe, Deheefjen, mecebpeheCee meleeee %eeveeeer, eeerleereer efveie[erle Deens nW peeCeueevese ieebOeerpeeRes peerJeve Deefnbmeke meleeener jeefn}s.

  ceePee erves npeejes Je

 • kesJeU eebefLeke efeefkelmee DehegjercegbyeF& leCe Yeejle (11. 1. 1998)

  meerleejece ieese} eebes eF&ce Hee@j me@ke sefkebie, efJnoj mebIe heefjJeej? (mebIe heefjJeej kees"s ee}}ee? leeUsyeboeeer iejpe) ns hegmleke, lemese cee. iees. Jewe eebes lelmebyebOeer }sKe Jee peeJej meerleejece ieese} eebes ns hegmleke DeeOeeefjle Deens, les [e@. iees[yees}s eebveer meeoj kes}s}s }sKe ceer Jeee}s}s veenerle.

  ceer je. mJe. mebIeeee mJeebmesJeke veener. cegbyeF& leCe Yeejle jefJeJeej DeeJe=eerle eefmeOo Pee}s}s efo}erhe kejbyesUkej DeeefCe [e@. eerjbie iees[yees}s eebes }sKe ceer vegkelese Jeee}s. cnCetve ceer [e@. iees[yees}s eebes hegmleke, Jewe Je [e@. iees[yees}s eebee ef}KeeCeeJej keener efJemle=le erkee efheCeer ke Fefle veener. heCe ee cenJeeee eveele De

Recommended

View more >