Tb 262

Download Tb 262

Post on 02-Jul-2015

4.012 views

Category:

Data & Analytics

11 download

DESCRIPTION

Tb 262

TRANSCRIPT

1. UỶ BAN NHẤN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMHUYỆN KỲ ANH Độc lập - Tl_1' do - Hạnh phúc Số: ZLZ /TB-UBND Kỳ Anlĩ, ngày 47 tÌ1áng,fD năln 20] 4 THÔNG BẢOVề việc tu)Tễn dụng công chức cấp xã theo chính sách thu hút và xét tuyên năm 2014 `Thụ~c hiện qI