tb 262

Click here to load reader

Post on 02-Jul-2015

4.016 views

Category:

Data & Analytics

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tb 262

TRANSCRIPT

  • 1. U BAN NHN DN CNG HA X HI CH NGHA VIT NAMHUYN K ANH c lp - Tl_1' do - Hnh phc S: ZLZ /TB-UBND K Anl, ngy 47 t1ng,fD nln 20] 4 THNG BOV vic tu)Tn dng cng chc cp x theo chnh sch thu ht v xt tuyn nm 2014 `Th~c hin qI< hoch s 2057fII