tb 289

Click here to load reader

Post on 02-Jul-2015

4.043 views

Category:

Data & Analytics

30 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tb 289

TRANSCRIPT

  • 1. U BAN NHN DN CNG HA X HI CH NGHA VIT NAMHUYN K ANH c lp - T do - Hnh phc Szzx /TB-UBND K Anh, ngy 0; thng 44 nm 2014 THNG BOV vic thay i thi gian v a im thu h s0` tuyn dng cng chc cp x theo chnh sch thu ht v xt tuyn nm 2014Ngy 17/10/2014 UBND huyn ban hrih Thng bo s 262/TB-UBND v vic tuyn dng Cng chc Cp X theo chnh Sch thu ht V Xt tuyn nm 2014, trong nu r thi gian thu h S t ngy 17/11/2014 n ngy 18/11/2014, a im thu h s ti Hi trng phng GD-T huyn K Anh. Nay do tnh cht cng vic, UBND huyn thng bo thay i thi gian v a im thu h S tuyn dng nh Sau:1. v tiii gian: 02 ngy, bt u t ngy 12/12/2014 n ngy 13/12/2014Bui sng: t 7 gi 30 pht n 11 gi; bui chiu t 13 gi 30 pht n 16 gi 30 pht;2. a im: ti Trung tm giao dch mt ca huyn K Anh.UBND huyn thng bo cho cc t chc, c nhn c bit v yu Cu UBND Cc x, th trn, thng bo rng ri cho cc i tng trn cc knh thng tin i chng; i Pht thnh truyn hnh huyn a tin, Ban bin tp huyn ng tin trn trang Thng tin in t huyn./. LfNi nlln: TM . U BAN NHN DN - S Ni v (b/C) KT: CH TCH- Ch tch, cc PC1` UBND huyn; gQ_IgI!(2,1I TCH- i PTTH huyn; ."" / '^*:r'i; 4 "` V `a?':' i :- Phng VPI-IT ( ng tin) - 33 X, th trn;- Lu VT, NVW Nyn Minh Hon