Tb 289

Download Tb 289

Post on 02-Jul-2015

4.035 views

Category:

Data & Analytics

30 download

DESCRIPTION

Tb 289

TRANSCRIPT

1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMHUYỆN KỲ ANH Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Sốzzxâ /TB-UBND Kỳ Anh, ngày 0; tháng 44 năm 2014 THÔNG BẢOVề việc thay đổi thời gian và địa điễm thu hồ s0` tuyển dụng công chức cấp xã theo chính sách thu hút và xét tuyên năm 2014Ngày 17/10/2014 UBND huyện đã ban hàrih Thông báo số 262/TB-UBND về việc tuyển dụng Công chức Cấp Xã theo chính Sách thu hút Và Xét tuyển năm 2014, trong đó nêu rõ thời gian thu hồ SƠ từ ngày 17/11/2014 đến ngày 18/11/2014, địa điểm thu hổ sơ tại Hội trường phòng GD-ĐT huyện Kỳ Anh. Nay do tính chất công việc, UBND huyện thông báo thay đổi thời gian và địa điểm thu hồ SƠ tuyển dụng như Sau:1. về tiiời gian: 02 ngày, bắt đầu từ ngày 12/12/2014 đển ngày 13/12/2014Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ; buối chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút;2. Địa điểm: tại Trung tâm giao dịch một cứa huyện Kỳ Anh.UBND huyện thông báo cho các tổ chức, cá nhân được biết và yêu Cầu UBND Các xã, thị trấn, thông báo rộng rãi cho các đổi tượng trên các kênh thông tin đại chúng; Đài Phát thành truyền hình huyện đưa tin, Ban biên tập huyện đăng tin trên trang Thông tin điện tử huyện./. LịfNơi nllận: TM . UỶ BAN NHẤN DẤN - Sở Nội vụ (b/C) KT: CHỦ TỊCH- Chủ tịch, các PC1` UBND huyện; ỸgQẾỂ_IgịIễ!ỳ(2,Ị1IỦ TỊCH- Đài PTTH huyện; ."" / '^*:r'iĨ;“” 4 "°`› V `aẽ?':' Ịi :ìí- Phòng VPI-IT (để đăng tin) - 33 Xã, thị trân;- Lưu VT, NVW Nẫẵyển Minh Hoàn