telugu lyrics - weeblyvanu.weebly.com/uploads/5/4/9/5/5495028/telugu_lyrics.pdf · 2018-10-04 ·...

of 69 /69
TELUGU LYRICS Nuvve Nuvve - E chOTa unnA ఏ చట ఉన ఏ చట ఉన న వంట లసమద రమంత న కనల కనట అలలవతంఎడర అంత న గండల నటరప సగలవతంట రప లన చప శవస లన ఆశన మగలన నవవనవకవలంటంద పద పద న రణం న వంటడత ఉంద ప రత కణం న మనం నల వ ప చస నరం చసవన నల మబబ నందస తంద వన చనకగల వంట వళళ మరం మనకమన తల తగ బంధస తంద మల పవన ఏమంత పపం రమ ప రమంచడం ఇకన న చలంచమ మ వధంచడం చలమ కరస సరవననలవ కణమ కరగ కలవ వల పట నడపస తంట చంటపపల న అడగల అడగ తరం చరదల వరవర చపస తంట న ప రత కల కంటపప కర సవపనం చసదల నకకడ చటలన నమనసల నంచగలనప రమ ఈ జనమల వతక మజల దరక వరక నడప వలగ రవ Nuvve Nuvve - nA manasukEmayiMdi నమనసకమయంద నమనసకమయంద న మయల పడంద నజమ కల తలసద

Upload: others

Post on 06-Feb-2020

64 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

TELUGU LYRICSNuvve Nuvve - E chOTa unnA

ఏ చట ఉనన

ఏ చట ఉనన న వంట లన

సమదరమంత న కననలల కననట అలలవతంట

ఎడర అంత న గండలల నటటరప సగలవతంట

రప లన చప ననైశవస లన ఆశ ననైమగలన

నవవ నవవ కవలంటంద పద పద న పరణం

ననన ననన వంటడత ఉంద పరత కణం న మనం

నల వైప చస నరం చసవన

నల మబబ నందసతంద వన చనకన

గల వంట వళళ మరం మనకమన

తలల తగ బంధసతంద మలల పవన

ఏమంత పపం పరమ పరమంచడం

ఇకనైన చలంచమమ వధంచడం

చలమైకరస సరవననలవ కణమైకరగ కలవ

వల పటట నడపసతంట చంటపపల

న అడగల అడగ తరం చరదల

వరవర చపసతంట న పరత కల

కంటపప కర సవపనం చసదల

నకకడ చటలన న మనసల

నననంచగలన పరమ ఈ జనమల

వతక మజల దరక వరక నడప వలగైరవ

Nuvve Nuvve - nA manasukEmayiMdi

న మనసకమయంద

న మనసకమయంద న మయల పడంద

నజమ కల తలసదల

నక అలగ ఉంద ఎనన అనలనంద

దచదల లలపల

మన ఇదదరక తలయనద ఏద జరగ ఉంటంద

అందక ఇంతల గండ ఉలక పడత ఉంద

చకకల తచచ ఇవవన అంద న మద నకనన పరమ

కతతగ ఉంద బతతగ నమమలనంత ఈ వంత ధమ

జంటగ వంట నవవంట అందడ నక ఆ చందమమ

అందక నక నవవంట మటల చపపలనంత పరమ

పంచకనన మదదల ఇల జత పడ

పంచకనన మతతల పడ మత చడ

గలత చపపన మన మదట గలప ఇదన

ఎపడ గండ చపడ కటటకంటంద న పర లగ

ఎపడ అపడపడ గరతకసతంద న పర కదదగ

ఒంటగ ఉండనవవద కళళల ఉనన న రపరఖ

ఇంతగ ననన ఎవవర కమమకలద నల ఇలగ

లకమంట ఇదదర అద మనం అన

సవరగ మంట ఇకకడ అంట సర అన

వననల పడన మన చలప చలమ కథన

Nuvve Nuvve - cheliyA nI vaipE vastunnA

చలయ నవైప వసతనన

చలయ నవైప వసతనన

కంట పడవ ఇకనైన ఎకకడనన

నదదర పతనన రతరనడగ

గటక చరన గవవలనడగ

చలలగలనడగ ఆ చందమమనడగ

పరయరల జడ చపపరమన

అందరన ఇల వంట పడ అడగల

సరదగ నవవ ఎదరైత సరపద

అసల ఒంటరతనం అటపైనరకణం

అరర పపమన జలగ చస జనం

గరంత గడవ జరగత కండంత కపమ

నననదల నవవ ఉండగలవ నజం చపపవమమ

నవవ న పరణం అన వననవంచ ఈ పటన

ఎకకడ దరననన చకకల వననగన

కదలంచలద కసత కడ న మనససన

పరదల దట ఒకకసర పలకరచవమ

Ninne Pelladata - kannullO nI rUpamE

కననలల న రపమ

కననలల న రపమ

గండలల న ధయనమ

న ఆశ న సనహమ

న శవస న కసమ

ఆ ఊసన తలపందక

న భష ఈ మనమ

మద దచకనన రహసయనన వతకట న చపనపదల

న నలకననలల పడ మనకలసతనన న మనస తలదల

గలగంత పడతనన న చలప తలపలత ఏమ ఎల వగడం

అదరట పదవలన బతమలతననన మదలన మటదన

తల వంచకన నన తగ ఎదరచసన న తగవ చడలన

చసతన వలంత తలవర పతంద ఏమ ఎల ఆపడం

Ninne Pelladata - eTO veLLipOyiMdi

ఎట వళళపయంద

ఎట వళళపయంద మనస

ఇల వంటరయయంద వయస

ఓ చలల గల ఆచక తస కబరయలవ ఏమయంద

ఏ సనహమ కవలన ఇననళళగ తలయలద

ఇచచందక మనసందన నకవవర చపపలద

చలమ చరనమ తలసకగన రకకలచచయ ఏమట

ఎట వళళపయంద మనస

కలలననవ కలవండన కనలండ ఏం లభమంద

ఏ కదలక కనపంచన శలలంట బరతకందకంద

తడ ఒకరంట జవతం ఎంత వడకతంద అంట

ఎట వళళపయంద మనస

Khadgam - nuvvu nuvvu

నవవ నవవ

నవవ నవవ నవవ నవవ

నవవ నవవ నవవ

నలన నవవ

నతన నవవ

న చటట నవవ

ననంత నవవ

న పదవపైన నవవ

న మడ వంపన నవవ

న గండ మద నవవ

ఒళళంత నవవ

బగగ లల నవవ మగగ లల నవవ

మదదస నవవ

నదదలర నవవ పదదలల నవవ

పరత నమషం నవవ

న వయసన వధంచ వచచదనం నవవ

న మనసన లలంచ చలలదనం నవవ

పైట బరవనపంచ పచచదనం నవవ

బైట పడలనపంచ పచచదనం నవవ

న పరత యధదం నవవ

న సైనయం నవవ

న పరయ శతృవ నవవ

మతతన మలలైగలల తల చనక నవవ

నచచ కటషం నవవ

న సగగ న దచకన కగలవ నవవ

నవనన దచకన కరకవ నవవ

మనపంటత నన గచచ నరనవ నవవ

న నడమన నడపంచ నసతనవ నవవ

తరన దహం నవవ న మహం నవవ

తపపన సనహం నవవ నవవ

తయన గయం చస అనయయం నవవ

అయన ఇటషం నవవ నవవ

మైమరపసత నవవ

మరపసతంట నవవ

న కరకన న మర జనమ నవవ

కైపకకసత నవవ కవవసతంట నవవ

నకతలయన న కతత పర నవవ

న అందం నవవ ఆనందం నవవ

ననంట నవవ

న పంతం నవవ న సంతం నవవ

న అంతం నవవ

Pournami - muvvalA navvakalA

మవవల నవవకల

మవవల నవవకల మదదమందరమ

మగగ ల దంచకల మధగసంగరమ

నలక నటయం నరపవ నయగరమ

గలక సంకళళశవ

నననల మరచగల కళ న సంతమ

ఇద న మయ వల కదన అనకమ

ఆశక ఆయవ పశవ మధమంతరమ

రయక రంగల పశవ

కలసన పరచయం ఒకరజ కద

కలగన పరవశం యగమల నటద

కళళత చస నజం నజం కదమ

గండల ఏద ఇంక సతయం ఉందమ

నననల మరచగల కళ న సంతమ

ఇద న మయ వల కదన అనకమ

నలక నటయం నరపవ నయగరమ

గలక సంకళళశవ

పగలన బమమగ మగలన న కథ

మరయక జనమగ మదలతననద

పటక పటటక ఇచచ వరం పరమగ

మనల నతయం నలచ పరణం తనగ

మవవల నవవకల మదదమందరమ

మగగ ల దంచకల మధగసంగరమ

ఆశక ఆయవ పశవ మధమంతరమ

రయక రంగల పశవ

Nuvve Kavali - kaLLallOki kaLLupeTTi

కళళలలక కళళ పటట

కళళలలక కళళ పటట చడవందక

చపపలన గండ కత పలచకందక

మనం అననద ఒక మటన నకననళళ తలస

నవవ నన ఇదదరననమంట నమమనంట ఉంద మనస

ఈనడ సరకతతగ మదలైంద మన జవతం

గతమంట ఏంలదన చరగంద పరత ఙపకం

కనల మసకన ఏం లభం

కలైపదగ ఏ సతయం

ఎట తలచన న మనం

ఎట తలయన పరయణం

పరత కణం ఎదరయ ననన దటగలద

గలపటం గగననద ఎగరస ఈ నలద

మహమయం న చలమద మడవస ఇంకకరద

నననమననలన నలవలల

నతయం ననన తడమ వళ

తడ దచకనన మఘంల

ఆకశన నవవ ఎటవనన

చనకల కరగక శలైఉండగలవ

Nuvve Kavali - ekkaDa unnA

ఎకకడ ఉనన

ఎకకడ ఉనన పకకన నవవ ఉననటటంటంద

న నడైన అచచం నల కనపసత ఉంద అర ఇదం గరడ

నన కడ నవవయన పరకైన నన లన

దన పరన పరమ అన పరయ భవన

నదదర తంచ చలలన గల వదదక వచచ తనవరంద

నవవ కద చప ఆ పరమళం

వననల కనన చలలగ ఉనన చరనవవద తకత ఉంద

నద కద చప ఆ సంబరం

కనల ఎదట నవవ లకనన మనస నమమద చబతనన

ఎవర ఎవరత ఏమనన నవవ పలచనటటనకనన

ఇద హయ ఇద మయ నకైన తలసన

ఏమటతంద ఇల న ఎద మటన

దన పరన పరమ అన పరయ భవన

కండల నంచ కందక దక తంటర వగ నత అంద

నవవ అల వసత ఉంటవన

గండల నంచ గపన ఎగస ఊపర నక కబరంపంద

చల నకైచసత ఉంటనన

మనస మనప ఎపడ ఇంత ఉలక ఉలక పడలద కద

మనక తలయనద ఈ వంత ఎవర చలవ ఈ గలగంత

నలగ నకకడ అనపసత ఉననద

ఏమ చసతనన పరక అడగడగన

దన పరన పరమ అన పరయ భవన

Nuvve Kavali - anaganagA AkASaM

అనగనగ ఆకశం ఉంద

అనగనగ ఆకశం ఉంద ఆకశంల మఘం ఉంద

మఘం వనక రగం ఉంద రగం నంగన కరగంచంద

కరగ నంగ చనకయయంద చనక చటపట పటయయంద

చటపట పట తకన నల చలకల వల చటటయయంద

న చలక నవవ కవల న రచలక నవవ కవల

రగల గవైవ రవల అనరగల మవైవ మగల

ఊగ కమమలలన చరగల ఖవవల పడ కచచర చస వళలల

గండల గమమంలన సరదల సయయటల ఆడ తళల వస వళలల

కరంతల ఏ దకకన చసతనన కవవంతగ

న చలమ చటకస నన పలచ నకస

నవ చవల చపప ఊసల కసం ననచచస పరగల తస

చకకలలకం చటట తరగల అనకంట ఊహ ఊరగ వననల దరలల

నననన రమమంట ఓ తర నకసం వచ సవసం పంచ సమయంల

నరళళక సరపయ ఆశలన పండంచగ

ఆ సనహం చగరంచ ఏకంతం పలకంచ

అనబంధల సమగంధలైఆనందల వరబసత ఉంట

న చలక నవవ కవల న రచలక నవవ కవల

Swarnakamalam - ghallughallu

ఘలలఘలలఘలలమంట

ఘలలఘలలఘలలమంట మరపలల తళళ

ఝలలఝలలఝలలన ఉపపంగ నంగ ఒళళ

నలలమబబ చలలన చలలన చరజలల

పలలవంచన నలక పచచన పరవళళ

ఘలలఘలలఘలలమంట మరపలల తళళ

ఝలలఝలలఝలలన ఉపపంగ నంగ ఒళళ

వలలవచచ సగన తలకర అలలలర

ఎలలలననవ ఎరగన వగంత వళళ

ఘలలఘలలఘలలమంట మరపలల తళళ

ఝలలఝలలఝలలన ఉపపంగ నంగ ఒళళ

లయక నలయమైన పదం సగల

మలయనల గతల సమబలగతగల

వలల ఒదగన వహరంచ చరగల

సలయటక నటనం నరపంచ గరవడ

తరగ కలనక తరకటంద

అద న పఠనక దరకన అంద

నటరజసవమ జటజటలక చరకంట వరచకపడ సరగంగక వలవమంద వలవమంద

ఘలలఘలలఘలలమంట మరపలల తళళ

ఝలలఝలలఝలలన ఉపపంగ నంగ ఒళళ

దక అలలక ఏ తళం వసతర

కమమన కలలపట ఏ రగం అంటర

అలలక అందన ఆశంచన ఆకశం

కలల కరగడమ జవతన పరమధరం

వదదన ఆపలర ఉరక ఊహన

హదదల దటరద ఆశలవహన

అలపరగన ఆటలడ వసంతల వలదంట వరవనమల పరమళమల వలవమంద వలవమంద

Swarnakamalam - aakAsaMlO

ఆకశంల

ఆకశంల ఆశల హరవలల

ఆనందల పసన పదరలల

అందమైన ఆ లకం అందకన

ఆదమరచ కలకలం ఉండపన

మబబలల తలతనన మరపైపన

వయయర వనజలలైదగరన

సందరంల పంగతనన అలనైపన

సందలల రంగలనన చలకన

పలలగల పలలకగ దకకలనన చటటరన

న కసం నవరగల నటయమడనగ

సవరగ ల సవగతల తలప గతం

సవపనల సగరల సంగతం

మదదచచ తరలనన మరస తరం

మతయల తరణల మఖదవరం

శభలన సయగన చందమమ మందరన

న కసం సరభగల వచనలచనగ

Swarnakamalam - kotthagA rekkalocchenA

కతతగ రకకలచచన

కతతగ రకకలచచన గటలన గవవపలలక

మతతగ రక వచచన

మతతగ రక వచచన

కమమ చటననన కననమలలక

కమమ చటననన కననమలలక

కతతగ రకకలచచన మతతగ రక వచచన

కండగల మరచంద కంట వగ జర

కలకలనన నరచంద కలక ఏటనర

బండరల హర మర పంటచల పటలర

మఘల రగల మగణ ఊగల

సరచందలసంద కనవంద చసంద

కతతగ రకకలచచన మతతగ రక వచచన

వదరలక ఒదగంద కదరలన గల

ఎదరలక ఎదగంద మధరగనకళ

భషలన రయలన రసలల రయలన

యమనతరంగల కమనయ శృంగర కళలనన చపంద కలలనన రపంద

కతతగ రకకలచచన గటలన గవవపలలక

మతతగ రక వచచన

మతతగ రక వచచన

కమమ చటననన కననమలలక

కమమ చటననన కననమలలక

కతతగ రకకలచచన మతతగ రక వచచన

Swarnakamalam - siva pUjaku

శవపజక

శవపజక చవరంచన సర సర మవవ

సర సర మవవ సర సర మవవ

మృదమంజల పదమంజర పచన పవవ

సర సర మవవ సర సర మవవ

యతరజక జతసవరమల పరమళమవవ

సర సర మవవ సర సర మవవ

నటనంజలత బరతకన తరంచనవ

సర సర మవవ సర సర మవవ

పరగపక పయనంచవ తలపలనవ

కరటలక తలవంచత తరగద తరవ

ఎదరంచన సడగలన జయంచనవ

మదకరన మధసమల వరంచ రవ

పడమర పడగలపైమరస తరలకై

పడమర పడగలపైమరస తరలకైరతరన వరంచక సంధయసందర

తరప వదకపైవకవ నరతకవై

తరప వదకపైవకవ నరతకవైధతరన మరపంచ కంతల చందన

న కదలక చైతనయప శరకరం కన

నదరంచన హృదయరవళ ఓంకరం కన

శవపజక చవరంచన సర సర మవవ

సర సర మవవ సర సర మవవ

మృదమంజల పదమంజర పచన పవవ

సర సర మవవ సర సర మవవ

తన వళళ సంకళైళ కదలలన మకకల

ఆమనకైఎదర చసత ఆగపక ఎకకడ

అవధ లన అందమంద అవనక నలదకకల

ఆనందప గలవల నడపన నననల

పరతరజక నవగతక సవగతంచగ

వననల కననరగనం నకతడగ

పరగపక పయనంచవ తలపలనవ

కరటలక తలవంచత తరగద తరవ

చలతచరణ జనతం న సహజ వలసం

జవలత కరణ కలతం సందరయ వకసం

న అభనయ ఉషదయం తలకంచన రవనయనం

గగనసరస హృదయంల వకసత శతదళ శభల సవణరకమలం

పరగపక పయనంచవ తలపలనవ

కరటలక తలవంచత తరగద తరవ

Nuvvostanante Nenoddantana - chaMdrullO uMDE kuMdElu

చందర ళళ ఉండ కందల

చందర ళళ ఉండ కందల కందకచచంద

కందకచచ నల మరంద

చకకలల ఉండ జగల ననన మచచంద

ననన మచచ నల చరంద

నవవల సగ దవంత నవల తగ నవంట

నవవళళ దర మరంద నవలల తర మర ఏరైపరంద నలంత

గవవల దసకవచచవ తల యవవనమ తలస ఎకకడ వలల

నవవల తసక వచచవ ఈడ సంబరమ తలస ఎవవరకవవల

కచపడ అనన పదం కతత ఆట నరచంద

పపలంట లత పదం పఠశలగ

కనలమమ జనపదం పలల దట వచచంద

జవళల జణతనం బటచపగ

కంచల దగ చతరల ఎదరచచల

అంతట ఎనన వణరల

మంచల దగ చైతరల బదలచచల

ఇంతల ఏవ రగల

ఆకతయ సందడగ ఆగలన తందరగ

సగతనన ఈ పయనం ఎంత వరక

రప వైప మందడగ లన పన దందరక

రగతనన ఈ వగం ఎందకరక

మటటక మబబక ఈ వళ దరమంతంట

లకకల మయం అయపవ

రంటన ఒకకట చసల తరమదంట

దకకల తతతర పడపవ

Nuvvostanante Nenoddantana - niluvaddamu

నలవదదమ నన ఎపడైన

నలవదదమ నన ఎపడైన నవ ఎవవర అన అడగన

ఆ చతరమ గమనసతననన కతతగ

నవ వననద న పరైన నన కదన అనపంచన

ఆ సంగత కనపడతనన వంతగ

న కననల మరస రపం నదన అనకంటనన

న తనల పదవల పలక తయదనం న పరన

అద నవవ అన నవవ చబత ఉనన

పరత అడగ తనక తన సగంద నవైప న మట వననంట న ఆపలనంతగ

భయపడక అద నజమ వసతంద ఈ మరప న కత చందలన నటయలగ మరచగ

నననంతగ మరచందక నకవవరచచర హకక

న పరమన పరశనంచక ఆ నంద నకందక

ఇద వరక ఎద లయక ఏమతరమ లద హరతత ఈ జర కంగర పటటంతగ

తడబడక నన అడగ చబతన పఠల లలత పదల జలపతమయయటటగ

న దరన మళళంచగ నకందక అంత పంతం

మంచతల ఉంట కద పరమంచడం ఆగడం

Swarna Kamalam - aMdela ravamidi

అందల రవమద

ఓం నమ నమ నమశశవయ

మంగళపరదయగత రంగత నమః శవయ

గంగయ తరంగతతతమంగత నమః శవయ

ఓం నమ నమ నమశశవయ

శలన నమ నమః కపలన నమః శవయ

పలన వరంచతండ మలన నమః శవయ

అందల రవమద పదమలద

అంబరమంటన హృదయమద

అమృత గనమద పదవలద

అమతనందప ఎద సడద

సగన సధన సధరకమందగ యగ బలమగ యగ ఫలమగ

బరతక పరణవమైమరగ కద

మవవల ఉరమల సవవడలైమలకల మరపల మలకవలై

మన హరష వరష మఘమైమన వసర వయ వగమై

అంగ భంగమల గంగ పంగలై

హవభవమల నంగ రంగలై

లసయం సగ లల రస ఝరల జలవరల

జంగమమైజడ పడగ

జలపత గతమల తడగ

పరవతల పరసవంచన పచచన పరకృత ఆకృత పరవత కగ

నయన తజమ నకరమై

మన నశచయం మకరమై

శవస చలనమ శకరమై

వంచతధరమ వకరమై

యచన సకలమ యకరమై

నదం నకరం మంతరం మకరం

సతతరం శకరం వదం వకరం యఙం యకరం

ఓం నమశశవయ

భవమ భవనక భవయమ కగ

భరతమ నరతమ భగయమ కగ

తహన గరల కరగల తండవమడ వళ

పరణ పంచకమ పంచకరగ పరమపధమ పరకటంచగ

ఖగళల పద కంకణలైపద దకకల ధజరట ఆరభట రగ

Nee Sneham - koMta kAlaM kiMdaTa

కంత కలం కందట

కంత కలం కందట బరహమ దవన మంగట

రండ ఆతమల కరకననవ ఓ వరం

రపరఖల వరట ఊపరకట చలట

ఆ వరనన సనహమంటననం మనం

కంటపపన కప కస జంట రపపల కపలగ

నండ చలమక నవవ నన నడనవవల

సనహమంట రపలన ఊహ కదన లకమంత

ననన ననన చడగన నమమ తరల

బమమ బరస లన నణనక వలవంటంద

మనమదదరమ పటటండకపత చలమక వలవంద

సరయడ చందర డ లన గగననక వలగంటంద

మన కననలల కలవండకపత చలమక వలగంద

గల గల మన సరమవవగ కలతరగన చరనవవగ

న ఎదలయల తన మధరమలైసగల న సనహం

వవరసతననద అదదం మన అనబంధనక అధరం

నవ నలగ న నలగ కనపంచడమ సతయం

నవ చస పరత సవపనం న రతర దరక దపం

న కల నజమైకనపంచనద నదరంచనర నసతం

గలపన తరమ ఆటగ నలవన పరగల తయగ

మన పరణల తన పదలైసగల ఈ సనహం

Nee Sneham - vEyi kannulatO

వయ కననలత

వయ కననలత వచ చసతనన

తరచట దట చరద న సనహం

కట ఆశలత కరకంటనన

కరణంచ ఆదరంచద న సనహం

పరణమ నక కనకంటనన

మననంచ అందకవ నసతమ

న చలమ ఊపరల బతకసతననద ననన

న తలప దపంల నడపసతననద ననన

ఎంత చంత చరన సంతమవన బంధమ

ఎంతగ తపంచన అందననన పంతమ

ఎంత ఆశ ఉనన ననన పలచదలగమమ అందల ఆకశమ

Manasanta Nuvve - tUnIga tUnIga

తనగ తనగ

తనగ తనగ ఎందక పరగడతవ రవ న వంక

దరంగ పనక ఉంటగ న వనకల రన సయంగ

ఆ వంక ఈ వంక తరగవ ఎంచకక

ఇంకన చలంక ఇంతగ న రకక

ఎగరన ఎపపటకైన ఆకశం దక

దసలట ఒకక చకక పగస ఇసతననగ

వదలయక సతకక చలకలగ

వమమ బగంద చటక నక నరపసత చకక

సరయడన కరగసతగ చనకలగ

సరయడ ఏడ నత ఆడ చందమమ అయపయడ

ఆ కంగల ఎగర ఎగర సయంతరం గటక మళళ

తరగచచ దరన ఎపడ మరచపవల

ఓసరటవైపళతంద

మళళ ఇటవైపసతంద

ఈ రైలక సంతరద గరత రదల

క క బండ మ ఊరంద

ఉండపవ మత పట

Manasanta Nuvve - ceppavE prEma

చపపవ పరమ

చపపవ పరమ చలమ చరనమ

ఏ వైప చసన ఏమ చసన ఎకకడనన

మనసంత నవవ న మనసంత నవవ

మనసంత నవవ న మనసంత నవవ

ఇపడ నవవల వళళవన సంగత

గలల పరమళం నక చబతననద

ఇపడ నవవల వళళవన సంగత

గలల పరమళం నక చబతననద

ఎపడ ఒక నట నననన వతకనన ఎవర నవవన

ఇపడ నన చపగలనన ఇదగ న నడ నవవన

నసతమ నక తలపదల

ఆశగ ఉననద ఈ రజ చడలన

గండల ఊసల నక చపపలన

ఆశగ ఉననద ఈ రజ చడలన

గండల ఊసల నక చపపలన

న తలపల చనక చనకగ దచన బరవంత పరగన

నన చర వరక ఎకకడ కరగంచన కంట నరగ

సనహమ నక తలపదల

Varsham - kOpamA nApaina

కపమ నపైన

కపమ నపైన ఆపవ ఇకనైన

అంతగ బస కడతంట నన తళగలన

చలల న నటన సగవ ఇటపైన

ఎంతగ నస పడతనన లంగపన లలన

దర చరన నచచలపైన దయ చపవ కసైతన

మన దరల ఎపపటకైన కలసన

కససమన కరంగ కసరనద చలంక

ఉరమ వనక చనక తడగ కరగవ కనకరంగ

కదరగ కడదక కలస అడగయవగ

కనల వనక కరగపయ కలవ గనక

నన గడగైకస నవవ పడగల కరపసతవ

నవ గడగన ఎగరసతవ జడవన

తరగ నన నదక చరచనద చలమగ

మనసలన చలయవమమ చరపన చరగవగనక

సలవగ నలగ మరచపలదంక

మనస వలవ నక బగ తలసగనక

ఎగస అల ఏనడైన తన కడలన వడచన

వదలసత తరగచచన కణమైన

Varsham - mellagA karaganI

మలలగ కరగన

మలలగ కరగన రండ మనసల దరం

చలలగ తరవన కంట తలపల దవరం

వలప వన దరల పంపతననద ఆకశం

చనక పల హరల అలలతననద మనకసం

తడప తడప తనత నడప హరవలలల వంతన వసన శభవళ

ఈ వరష ం సకగ తలపన నవ నక సంతం

ఈ వరష ం సకగ కలపన బంధం

న మలకలలన ఆ మరపన చసతనన

ఈ తలకరల తళ తళ నటయం నదన

ఆ ఉరమలలన న పలపన వంటనన

ఈ చటపటల చటకల తళం నదన

మతచడ దహమైఅనసరంచ వసతనన

జతపడ సనహమైఅననయంచన

చల పడగల సడ వన జడసన బడయం తడబడ నన వడద

ఏ తరమరగైన ఈ చరవన ఆపన

న పరవమ న కనలక కనక ఇసతనన

ఏ చర చనకైన న సరలన చపన

ఆ వరణనక ఋణపడపన ఈపైన

తవరపడ వయసన నలపలన ఇకపైన

వడదల వదదన మడలవయన

మన కలయక చదరన చలమక ఋజవన చరతల చదవల

Varsham - nuvvostAnaMTE nEnoddaMTAnA

నవవసతనంట ననదదంటన

సనక రవవల సనక రవవల

సననదన సంబరల సలప నవవల

పంచవనన చలకలలల వజజరల తనకలలల

వయస మద వలతనన వన గవవల

ఇననళళక గరతచచన వన !

ఎననళళన దకకంటవ పైన

చటటంల వసతవ చసళళపతవ

అచచంగ నతన నతయం ఉంటనంట

చయయర చరదసకన

నవవసతనంట ననదదంటన

మకకనలక మకకపడకైఉండపవ మతయప చనక

చవలక చకక జకలలగ చరకవ జలగల చకక

చతక రవవల గజలలగ కలక మవవల పటటలలగ

మడల పచచల పతకంలగ

వగలక నగ నగ నగలన తడగల

నవవసతనంట ననదదంటన

చనననట తయలంల ననన నల దచకన

కనన ఏట సయగంల ననన నత పలచకన

పదవల పడ కళ కళ లన

పదమల ఆడ కథకళ లన

కనలన తడప కలతల లన

న అణవణవన నవ కనపంచల

నవవసతనంట ననదదంటన

Khadgam - musugu veyyoddu

మసగ వయయదద

మసగ వయయదద మనస మద

వలల వయయదద వయస మద

ఎగరనవవల కరరళళ రకకలన తఫన వగలత

ఎవర ఆనందం వరదంట ఒపకలర

అనభవంచంద తలయదంట తప అంటర

మనస చపపంద మనక వదం కదన వర లరర

మనక తచంద చస చదదం ఎవర ఏమంట ఏంటర

సరయడైన చపగలడ రయ చటనన రపన

చకటైన ఆపగలద వచచ కలలన వదదన

తరగపడద కపపగలర ఉరకలసతనన ఆశన

దవడైన చపపగలడ సమసయలనవ రవన

ఎనన అందల సవగతసత కళళమందండగ

అందకకండ ఆగపత ఉసరమంట ఎల

ఏ ఉడక ఏ దడక ఈ వననకక తరగన పరగ

ఉండదగ కడవరక ఈ వయససనలగ కరగపనక

కంత కలం నలకచచం అతధలైఉండ వలలగ

కటలైన కంపలైన ఏవ సథ రసథ కదగ

కసత సనహం కసత సహనం పంచకవచచ హయగ

అంతకనన సంతమంట పరపంచపటంల లదగ

నననలమైన గరతకసత తప అనపంచన

ఉననకననళళ గండ నండ సరదల పండంచన

నవవవర ననవర ఈ కణన కలస నడచం

సవసం సంతషం ఇవ అందంచ అందరల నవవ నంపదం

Manasanta Nuvve - kiTa kiTa talupulu

కట కట తలపల

కట కట తలపల తరచన కనలక సరయదయం

అట ఇట తరగత అలసన మనసక చందరదయం

రండ కలస ఒకసర ఎదరయయ వరమ పరమ పరమ

నననల చర దక ఎననడ నదర రక

కమమన కలల అయన నన చడలద

నవవల కనపంచక జనమల ఎపడ ఇంక

రపపపటైన లక చడలనంద

న కసమ అనవషణ నడలల వంట ఉండగ

కసపల కవవంచవ న మధర సవపనమైఇల పరమ పరమ

కంట తడ నడ నడ చంప తడ నండ చడ

చమమల ఏద తడ కనపంచలద

చద ఎడబట తర తప చరనవవ చర

అమృతం అయపలద ఆవదనంత

ఇననళళగ న ఙపకం నడపంద ననన జంటగ

ఈనడల న పరచయం అడగంద కసత కంటగ పరమ పరమ

Chakram - jagamaMta kuTumbaM

జగమంత కటంబం

జగమంత కటంబం నద ఏకక జవతం నద

జగమంత కటంబం నద ఏకక జవతం నద

సంసర సగరం నద సనయసం శనయం నవ

జగమంత కటంబం నద ఏకక జవతం నద

కవనైకవతనైభరయనైభరతనై

కవనైకవతనైభరయనైభరతనై

మలలల దరల మంచ ఎడరల

మలలల దరల మంచ ఎడరల

పననట జయగతల కననట జలపతల

నత నన అనగమసత నత నన రమసత

వంటరనైఅనవరతం కంటననన నరంతరం

కలలన కథలన మటలన పటలన

రంగలన రంగవలలలన కవయ కనయలన ఆడపలలన

మంటక కంటన ననై

కంటన మంటన ననై

మంటక కంటన ననై

కంటన మంటన ననై

మంటల మటన వననల ననై

వననల పతల మంటన ననై

రవనైశశనైదవమైనశనై

నత నన సహగమసత నత నన రమసత

వంటరనైపరతనమషం కంటననన నరంతరం

కరణలన కరణల హరణలన హరణల చరణలన చరణల

చలనన కనరన గమయల కలనన ఇందరజలనన

గల పలలకలన తరల న పట పప ఊరగ వడల

గంత వకలన మస మరల తన మగబయ న గండ మగల

న హృదయమ న లగల

న హృదయమ న పటక తలల

న హృదయమ నక ఆల

న హృదయమల ఇద సనవల

Khadgam - OMkAra nAdaMtO

ఓంకరనదంత

ఓంకరనదంత అంకరంచన వదధతరక సంకతం ఈ ఖడగ ం

హరంకరనదంల సంచరంచ ఆదశకతక ఆకరం ఈ ఖడగ ం

యగయగలగ గమనమగన ఘనత ఈ ఖడగ ం

తరతరలగ తరల వచచన చరత ఈ ఖడగ ం

తన కళళ మంద సమరజయ శఖరల మననపలైన

కణమైన తన గథ గతమల వడచ ధర త ఒడ చరనద ఖడగ ం

ఊటత పడమరన దట పరవధరపైనతయ పరభతమైవలగతననద భరత ఖడగ ం

కవలం ఆయధం కద ఈ ఖడగ ం

ఏద మహదభతం ఉననద ఖడగ ం

మడవననల కతమగ మంటక ఎగస కలనకదరగ యశరశ ఈ ఖడగ ం

హరన ధరపైఅవతరంచగ గలచకచచన భకత ఖడగ ం

నరనల దైవంశన దరశంచ కలచన మకతమరగ ం

ఆరతరకణకైధరంచన ధరగణమ ఖడగ ం

ధరతశకణకైవహంచన కరకతనమ ఖడగ ం

హంకరంచ అహంకరంచ అధకరమంచన ఆకతయల అంత చసన కతరసతవం

అసతమంచన అరథ ఖడగ ం

శరణకర శరససవంచ సమశరయంచన అనన జతల పదవకనన ఉదరతతవం

జగత మరవన ధరమఖడగ ం

నదదర మతతన వదలంచ గంజయల జలగ ఖడగ ం

చకకట చకట చలచకవచచ తలలన వలగ ఖడగ ం

మటటన చలచక చగరంచ సర పచచన చగర ఖడగ ం

గంజయల జలగ ఖడగ ం

తలతలలన వలగ ఖడగ ం

సరపచచన చగర ఖడగ ం

Manmadhudu - nEnu nEnugA lEnE

నన ననగ లన

నన ననగ లన ననన మననల

లన పన ఊహలల ఏమట ఇల

ఉననపటగ ఏద కతత జనమల

ఇపడ ఇకకడ పటటనటటగ

పల చటట ఊగనటట పల బటట చందనటట

అలలకంద న చటట ఓ చరనవవ

తన పటట రగనటట వణ మటట ఒణకనటట

ఝలలమంద గండలల ఎవర నవవ

న మనసన మైమరపన మంచన ఈ వన

మకవరక కనపంచద ఏమైన

చటటపకకలందరనన గరత పటటలక ఉనన

అంతమంద ఒకకలగ కనబడతంట

తప నద కద అనన ఒపకర ఒకకరైన

చపపలన నజమద నక వంత

కళళన వదలళళన అన కమమన మరపద

చపపవ కనరపపలక మటసత

Sirivennela - chaMdamAma rAvE

చందమమ రవ

చందమమ రవ జబలల రవ

కండకక రవ గగపల తవ

చందమమ రవ జబలల రవ

కండకక రవ గగపల తవ

చందమమ రవ జబలల రవ

చలవ చందనమల పయ చందమమ రవ

జజపలతవనయ జబలల రవ

కలవ చలవ కలల వరయ కండనకక రవ

కలవ చలవ కలల వరయ కండనకక రవ

గగనప వరతటలన గగపల తవ

చందమమ రవ జబలల రవ

కండకక రవ గగపల తవ

మనజన మనస మహన యగన బృందవనం

మరళ రవళక ఆడన నగన బృందవనం

రధమధవ గధల రంజలల బృందవనం

గపలన మృదపద మంజరమ బృందవనం

బృందవనం బృందవనం

హ కృణష మరర

జయ కృణష మరర

జయ జయ కృణష మరర

Sirivennela - ee gAli ee nEla

ఈ గల ఈ నల

ఈ గల ఈ నల ఈ ఊర సలయర

ఈ గల ఈ నల ఈ ఊర సలయర

ననగనన న వళళ న కళళ లగళళ

ననగనన న వళళ న కళళ లగళళ

చననర గరవంక కసన ఆ వంక

న రక తలసక వచచన న వంక

చననర గరవంక కసన ఆ వంక

న రక తలసక వచచన న వంక

ఎననళళ గడచక ఇననళళక కలసక

ఎననళళ గడచక ఇననళళక కలసక

ఉపపంగన గండల కక ఎగసన నంగదక

ఉపపంగన గండల కక ఎగసన నంగదక

ఎగసన నంగ దక

ఏనడ ఏ శలప కననడ ఈ కలన

ఏ ఉలత ఈ శలపైనలపడ ఈ కళన

ఏనడ ఏ శలప కననడ ఈ కలన

ఏ ఉలత ఈ శలపైనలపడ ఈ కళన

ఏ వలపల తలపలత తలపడ ఈ కథన

ఏ వలపల తలపలత తలపడ ఈ కథన

ఈ రళళ జవరళైళ ఇట నటయలడన

ఈ రళళ జవరళైళ ఇట నటయలడన

Sirivennela - aadi bhikshuvu

ఆద భకవ

ఆద భకవ వడనద కరద

బడదచచవడనద అడగద

ఏద కరద వడనద అడగద

ఏద కరద వడనద అడగద

తప రగల ఆ కకలమమక నలలరంగనలమనవడనద కరద

కరక గజరనల మఘమల మనక మరప హంగకరచనవడనద అడగద

ఏద కరద వడనద అడగద

తనలలక పలబలలక మణణళళ ఆయవచచనవడనద కరద

బండరళళన చరయవగ జవంచమన ఆనతచచనవడనద అడగద

ఏద కరద వడనద అడగద

గరబలత తనక కళయణమనరంప దరజరమనమధన మసచసనడ ... వడనద కరద

వరగరవమన మడ లకల పడంప తలపయదనజలన కరణంచనడ... వడనద అడగద

మఖపరత కరట ఉగగ శంకరడ ... వడనద కరద

మకకంట మకకప... మకకంట మకకప తకకశంకరడ

ఆద భకవ వడనద కరద

బడదచచవడనద అడగద

ఏద కరద వడనద అడగద

Sirivennela - merisE tArala

మరస తరల

మరస తరలదరపం వరస పవలదరపం

అద న కంటక శనయం

మనసన కలవైమమతల నలవైవలసన దవద ఈ రపం

న కననల చడన రపం గడల దవత పరతరపం

న రపం అపరపం

ఎవర రకత గళమన పటల ఏరవక సగన

ఆ వసంత మసప కలగతరలన ఎల కయల అడగన

ఎవర పలపత పలకరంచ పరవపప తనవ ఊగన

ఆ తలకర మఘప గణగణలకైనమల వదకలడన

పరణం పటటక పరణక తలయల

గనం పటటక గతరం చడల

వదరన మరళగ మలచ ఈ వదరన మరళగ మలచ

నల జవన నదం పలకన నవ

న పరణ సపందన

నక న హృదయ నవదన

Murari - alanATi

అలనట

అలనట రమచందర డకననంట సట

ఆ పలనట బలచందర డకనన అననట మట

అనపంచ అరదైన అబబయక మనవండ

తనగంట పల సందరమ కనపంచన కన

శరహర ఇంట దపమలల కనపంచన జణ

అటవంట అపరంజ అమమయన కనరండ

చందమమ చందమమ కందక చడమమ

ఈ నల మద నలరజన చస నవవరబవమమ

వననలమమ వననలమమ వననల చలమమ

మ అననలమననక సరగ లవన వల వలబవమమ

పతతడ బమమక పసతల కడత పరషడ మనవళళ

పచచన మడపైవచచగ రసన చలప రహసయల

నలక జరన తరకలైమతయల తలంబరల

ఇదదర తలపల మదదగ తడపన తంటర జలకల

అందల జంట అందర కంటక వందల చస సమయన

కలలక దరకన కళకళ జంటన పదమంద చడండ

తళతళ మరసన ఆనందప తడ చపల అకతలయండ

సతరమల కళయణంల కనపసత ఉనన

వరగలద ఆ శవన వలల ఈ పళళ మంటపన

గరశంకరలకమైన సమహరతమలల ఉనన

మరగలద మనమధన ఒళళ ఈ చలలన సమయన

దవళళ పళళ వడకలైన ఇంత ఘనంగ జరగన

అనకన కనవన ఎరగన పళళక జనమంత రరండ

తదపర కబరల వవరమలడగక బంధవలంత కదలండ

Swati Kiranam - teli maMchu

తలమంచ కరగంద

తలమంచ కరగంద తలప తయన పరభ

ఇల గంత వణకంద పలపనయన పరభ

న దవ పడవన కవకవల సవగతమ

న కల అలకడక మలకవల వందనమ

ఈ పల రగల పలకంత గమకల

గరబ కవనల గల సంగతల

న చరణ కరణల పలకరంచన చల

పలలవంచన పరభ పవళంచ భవనల

భనమరత ! న పరణ కరతన వన

పలకన పరణతలన పరణవ శృతన

పడన పరకృతన పరధమ కృతన

భపల న మరల ఈ బల గనల

న రజసనకవ నరజనల

పసర పవనలల పసకన రగల

పసడ కరణల పడ పదనదరన చల

తలయరచ తలరక బహపరకకల వన

దరలన దరనగవ దంతరన

తరలన దర తలగ రతరన

Murari - cheppammA cheppammA

చపపమమ చపపమమ

చపపమమ చపపమమ చపపమమ చపపసయ అంటంద ఓ ఆరటం

తపపమమ తపపమమ తపపమమ ఆగమమ అంటంద ఓ మమటం

నవవంట మర అదద ఇద అనదదమన ఉననద

ఫలన అన తలద మర ఎల నక చపపలన

వంట తరమతననవ ఏంట ఎంత తపకనన

కంటకదర పడతవ ఏంట ఎట చసన

చంపగలల పతవ ఏంట గలవలతన

అంత గడవ పడతవ ఏంట నదదరత ఉనన

అసల నక ఆ చరవ ఏంట తలయకడగతనన

ఒంటగ ఉండనవ ఏంట ఒకక నమషమైన

ఇదం అలలర భరంచదల అంట నననల కసరన

నవవంచసన బగంటందన నజం నకలచపపన

చపపమమ చపపమమ చపపమమ చపపశయ అంటంద ఓ ఆరటం

తపపమమ తపపమమ తపపమమ ఆగమమ అంటంద ఓ మమటం

నవవ నవవతంట ఎంత చడమచచటైన

ఏడపంచబధదతంద ఎటటగైన

మదదగన ఉంటవమ మతమడచకనన

కసత కససమనవ ఎంత కవవంచన

ననన రచచగడత నన ఓడపత ఉనన

లనపన ఉకరషంత ఉడకతతన

ఇదం చడక మహ పసగ ఎట నవవ చసత ఉనన

అదంట మర ఆ పగర నచచ పడచసతనన అయయ రమ

చపపమమ చపపమమ చపపమమ చపపశయ అంటంద ఓ ఆరటం

తపపమమ తపపమమ తపపమమ ఆగమమ అంటంద ఓ మమటం

నవవంట మర అదద ఇద అనదదమన ఉననద

ఫలన అన తలద మర ఎల నక చపపలన

Gulabi - ee vELalO

ఈ వళల

ఈ వళల నవ ఏం చసత ఉంటవ

అనకంట ఉంటన పరత నమషమ నన

న గండ ఏనడ చజర పయంద

న నడగ మర నవైప రనంద

దరన ఉంటన ఏంమయ చశవ

ఈ వళల నవ ఏం చసత ఉంటవ

అనకంట ఉంటన పరత నమషమ నన

నడ రయల నవ నదరైన రనవ

గడపదల కలమ గడపదల కలమ

పగలైన కసప పన చసకనవ

న మదన ధయనమ న మదన ధయనమ

ఏ వైప చసతనన న రప తచంద

నవ కక వరద కనపంచనంటంద

ఈ ఇందరజలనన నవన చసంద

న పరల ఏద పరయమైన కైపంద

న మట వంటన ఏం తచనకంద

న మద ఆశద నన నలవనకంద

మతపయ ననంట నవ నవవకంటవ

ఈ వళల నవ ఏం చసత ఉంటవ

అనకంట ఉంటన పరత నమషమ నన

Manmadhudu - guMDellO EmuMdO

గండలల ఏమంద

గండలల ఏమంద కళళళళ తలసతంద

పదవలల ఈ మనం న పర పలసతంద

నలవద కద హృదయం నవ ఎదరగ నలబడత

కదలద కద సమయం న అలకడ వనకంట

కలవరమ తలవరమ తలయన తరణమద

గండలల ఏమంద కళళళళ తలసతంద

పదవలల ఈ మనం న పర పలసతంద

పవవల లనద న నవవల ఉననద

నవవ ఇపడననద ననపడ వననద

నననల చస పైనంచ వననల చననబతంద

కననల దట కలలనన ఎదరగ వచచనటటంద

ఏమ ఇదంత నజంగ కలలగ ఉంద

ఎందక తలయన కంగర పడతననద

ఎకకడ జరగన వంతమ కద ఇద

పరమళం వంట పయనంచ పరగ తడబట పడతంద

పరణయం దక నడపంచ పరచయం తడ కరంద

దరం తలంచ మహరతం ఇంకపడసతంద

గండలల ఏమంద...

Manmadhudu - cheliyA cheliyA chEjAri

చలయ చలయ

చలయ చలయ చజర వళళక

సఖయ సఖయ వంటరన చయక

నడ రయ పగల చడక

సడగలైవసత సటగ

ఎడబట బటైరన నదక

పడ లచ ఎరటం తరగ

దశలనన దట హరగ

నన తక దక ఆగద న కక

కదలక తలయన శలన కదలం ఓ పరమ

కలయక కల అన మయమైపకమ

గతమగ మగలన చతన బతకంచ ఓ పరమ

చరపన చరగన గయమైపకమ

మనమ అభమనమ పలకవ అనరగమ

ఒడపక పరణమ వడపకమ

అడగడగ తడబడత నన వతక వతక కనల అలసపవల

నలచప సమయమ తరమక చలమ ఇకనైన

చలమత సమరమ ఇంతగ పంతమ

నలవక హృదయమ పరగ ఆపదద కణమైన

నమమవం పరణయమ అంత సందహమ

వరచస కలమ చరవైత నరమ

దడ చస దరమ దర చపమ

వరహల కరగల జత కలప నడప వలప కథల గలచల

Gulabi - e rOjaitE

ఏ రజైత చసన ననన

ఏ రజైత చసన ననన ఆ రజ నవైవపయ నన

కలం కదనన ఏ దరం అడడనన

న ఊపరనైన జవసతననన

న సపరశ ఈ వచ గలలల

న రప న వచ గండలల

నననట న సవపనం ననన నడపసత ఉంట

ఆ న నడైవసతన ఎటవైపనన

న కటషంల నన ఉననన

కరగ న కననరవత నన

చంపలల కర న గండలల చర

న ఏకంతంల ఓదరపతన

కలం ఏద గయం చసంద

ననన మయం చసనంటంద

లకం నమమ అయయ అంటంద

శకం కమమ జకడతనంద

గయం కసతనన న జవంచ ఉనన

ఈ జవం నవన సకం ఇసతనన

నత గడపన ఆ నమషలనన

నల మగ గండల సవవడల

అవ చరగయంట న నమమదటటగ

నవవ లకంట ననంట ఉండనగ

న కటషంల నన ఉననన

కరగ న కననరవత నన

చంపలల కర న గండలల చర

న ఏకంతంల ఓదరపతన

ఏ రజైత చసన ననన ఆ రజ నవైవపయ నన

కలం కదనన ఏ దరం అడడనన

న ఊపరనైన జవసతననన

Manmadhudu - nA manasunE

న మనసన

న మనసన మటక నసతమ

న దరల చరక చైతరమ

సరదల చలపతనమ

చరనవవలన సవరమ

న తలప తటట కదలంచక కవవంచక పరమ

న మనసన మటక నసతమ

న దరల చరక చైతరమ

నకందకల ఔతంద చపపవ ఒకక సర

న వంటపడ ఆశలక చపవ పల దర

చనకలల చర వరదలల మర మంచసత తలదలగ

తడజడ లన తమ గండలన దహల తరదలగ

లనపన సయయటత వంటడక పరమ

న కనలల వలగన పరయతమ

న పదవక తలపన మధరమ

న ఊహలల కంటతనం పలకరసతంద ననన

న ఊపరత అలలకన పలకరసతంద వనన

అలవట పడన ఎద చకటంట సరకతత వకవైరవ

కరణల పడన తరచటలన ఏకంతమ వదలకవ

ననన నన మరచంతల మరపంచక పరమ

న కనలల వలగన పరయతమ

న పదవక తలపన మధరమ

సరదల చలపతనమ

చరనవవలన సవరమ

న తలప తటట కదలంచక కవవంచక పరమ

Anandam - evarinA epuDainA

ఎవరైన ఎపడైన

(boy)

ఎవరైన ఎపడైన సరగ గమనంచర చల చర అసలపడ వదలంద

అణవణవ మరసల చగరశల మరశల తల శకనం ఎపడ ఎదరైంద

చసతన ఎకకద నంచ చైతరం కదలసతంద

పగ మంచన పపమమంట తరమసతంద

నలంత రంగల తడగ సరకతతగ తసతంద

తన రపం తన చస పలకసతంద

ౠతవపడ మరంద బరతకపడ వరసంద

మనసపడ వలపల వనమైంద

ఎవరైన ఎపడైన సరగ గమనంచర చల చర అసలపడ వదలంద

అణవణవ మరసల చగరశల మరశల తల శకనం ఎపడ ఎదరైంద

(girl)

ఎవరైన ఎపడైన ఈ చతరం చశర నడ రతర తల వకవ రఖ

నదరంచ రపపలపైఉదయలన చతరంచ ఒక చలలన మద పంపన లఖ

గగననన నలన కలప వలందన చపల ఈ వంతల మంథన ఇంక ఎకకడ దక

చసందక అచచంగ మన భష అనపసతనన అకరమ అరథ ం కన ఈ వధ రత

కననలక కనపడన ఈ మమతల మధరమత హృదయలన కలప శభలఖ

ఎవరైన ఎపడైన ఈ చతరం చశర నడ రతర తల వకవ రఖ

నదరంచ రపపలపైఉదయలన చతరంచ ఒక చలలన మద పంపన లఖ

Manasanta Nuvve - evvarineppuDu

ఎవవరనపడ

ఎవవరనపడ తన వలల బంధసతంద ఈ పరమ

ఏ మదనపడ మబబలల ఎగరసతంద ఈ పరమ

అరథ ంకన పసతకమ ఐనగన ఈ పరమ

జవత పరమరథ ంతన అనపసతంద ఈ పరమ

ఎననననన రంగలత కనపసతంద ఈ పరమ

రంగలకలల కంత అన నమమసతంద ఈ పరమ

వణరలనన కలసండ రవకరణం కదపరమ

తలలన సతయం కలల అన పరకటసతంద ఈ పరమ

లైలమజన గథలన చదవసతంద ఈ పరమ

తజ మహల తన కట అన చపసతంద ఈ పరమ

కలవన జంటల మంటలల కనపసతంద ఈ పరమ

కలసన వంటన ఏమన చపపద పపం ఈ పరమ

అమృత కలశం తనంట ఊరసతంద ఈ పరమ

జరగ మథనం ఎంతటద మందగ తలపద ఈ పరమ

ఔనంట కదంటన మదన మథంచ ఈ పరమ

హలహలమ గలవండ చదదమంటందపరమ

ఇంతకమందర ఎందరత ఆటడంద ఈ పరమ

పరత ఓక జంటత మ గథ మదలంటంద ఈ పరమ

సతరమలనమరచ మయలడ కద ఈ పరమ

ఓటమన గలపనపంచ మయజదం ఈ పరమ

Manasu Mata Vinadu - nuvvu nijaM

మనస మట వనద

నవవ నజం న నవవ నజం న కంట కంత నడగ

వర వననలంద అనద ఉనన దనన వననలనద

నన నజం న పరమ నజం ఇద పచచదనం అనక

అనన మనస మట వనద వనన అవన కద అనద

నల న సంతకం చరప వలలదగ

నల న ఙపకం కరగ కల కదగ

నవవ నన రండకరలగ మరలగ పరమైఇలగ

పరమ ఐన ఇక పైన కతతగ మన పరగ పలపంచకద

ఎవవరక వనపంచవగ మన ఇదదర సంగతల

వంట కంట అటషపదల వంట పడవ అటషదశల

ఎవవరక కనపంచవగ మన మదదల మచచటల

చసత జంటలన ఎదల మనక తగలతంద ఉసర

చబత వనవ ఎల ఎగస నటటరపల

చలత అణచదల రగల చరగలల

నవవ నన రండకరలగ మరలగ పరమైఇలగ

పరమ ఐన ఇక పైన కతతగ మన పరగ పలపంచకద

ఎపపటక నన తపకనవ ఇవవన కగలల

చటట చలప చలమ చరల కటట చడ వలప వలల

దపపటల నన కపపనవనల నలలన న కరల

ఇటట మయదర కలల చసత మలకవ కనల

మనస దసత ఎల తనక ఈ సంకల

ఒడల పడత ఎల అడగ కదలదల

నవవ నన రండకరలగ మరలగ పరమైఇలగ

పరమ ఐన ఇక పైన కతతగ మన పరగ పలపంచకద

Gu######a Sankar - ciTTi naDumu

చటట నడమ

చటట నడమన చసతనన చతరహంసత ఛసతనన

కంటపడద ఇక ఎదరమనన

చటటపకలమతనన గరతపటటనలకనన

చవనపడద ఎవరమంటనన

నడమ ఉడమైనన పటటకంట జణ

అడగ పడద ఇక ఎటపదమనన

ఆ మడతల మహమమట వతకల తంగ చసైన

ఆ ననపల పదనమట తలచల తపచసైన

నంగనచల నడమప

నలల తచల జడ చప

తక చసత కటసతనంద

చమలగ తగ కడతంద

పమలగ పగ పడతంద

కళళమసన ఎదర ఉంద

తర చసత నలకంత నలలపస

ఆర తసత నన నమలస ఆశ

కననరరగ కందందల నడమంపలల నలగ

ఈ తకమక తరదల ఆ సంపలల మనగ

ఎనన తటటన వంటన

కలదననన పడతన

నడమ తడమన నననకసర

ఉరమ చసన ఓకన

ఉర వసన కదనన

తడమ చదమ చబతన సర

హైర హైర ఏ పరణహన రన

హైర హైర ఇక ఏమైన కన

నన నమరక న పటటక పరతవద కద అలవణ

ఆ కరక కడతరగ మరజనమ ఎందక రణ

Anandam - kanulu terichinA

కనల తరచన

కనల తరచన కనల మసన కలల ఆగవల

నజమ తలసన కలన చపపన మనస నమమదల

ఎదట ఎపడ తరగ వలగ ఇదగ ఇపడ చస సరగ

ఇననళళ ననననద నడరయ నదరలన

ఐత నకనడ తలపదద జడ తలసంద కతతగ

పదవలల ఈ దరహసం న కసం పసంద

న జతల ఈ సంతషం పంచలనపసతంద

ఎందకన మద న కసం ఆరటం పడతంద

ఐతనం ఆ అలజడల ఒక ఆనందం ఉంద

దరం మహ చడడదన ఈ లకం అనకంటంద

కన ఆ దరమ ననన దగగ ర చసంద

నల న పరణం ఉందన ఇపడగ తలసంద

నత అద చపపంద న ఙపకల న ఊపరైనవన

పరత నమషం న తలపంత న చటట తరగంద

ఎవరైన కనపడతరన ఖంగరగ ఉంటంద

న హృదయం న ఊహలత తగ ఉరకల వసతంద

నకకడ ఈ కలవరమపడ పరచయమయయంద

అదదంల న బదల అర నవవ కనపంచవ

నన ఇక లనటట నల కరగంచవ

పరమ ఈ కతత సవరం అన అనమనం కలగంద

నవవ న సందహనక వచచనైన రసవయమంద

Sontham - telusunA

తలసన

తలసన తలసన మనసక తల కలయక

అడగన అడగన అతడన మలల మలలగ

నమమతడ నమమడ అన తలచకలక

నవవతడ ఎమట అన బయటపడలక

ఎల ఎల దచ ఉ౦చద ఎల ఎల దనన ఆపద

అతడ ఎదరైత ఏద జరగపత౦ద

పదవ చవర పలకర౦ప నలచపత౦ద

కతత నసత౦ కదగ ఇ౦త క౦గర౦దక

ఇ౦త వరక లదగ ఇపడ ఏమై౦ద

కన వన ఎరగన చలప అలజడ నలపలక

తలసన తలసన...

గ౦డ లతలల ఏద బరవ పరగ౦ద

తడమ చసత అతన తలప న౦డపయ౦ద

ననన దక ఎపడ ననన తకటపడ

గ౦డల ఈ చపడ నన వనలద

అలగవ హరదయమ అనమతైన అడగలదన

తలసన తలసన..

కలవన కలవన నసతమ అలవటగ

పలవన పలవన పరయతమ అన కతతగ

Sirivennela - vidhAta talapuna

వధత తలపన

వధత తలపన పరభవంచనద అనద జవన వదం - ఓం

పరణ నడలక సపందననసగన ఆద పరణవ నదం - ఓం

కనల కలనల పరతబంబంచన వశవరప వనయసం

ఎద కనమలల పరతధవనంచన వరంచ వపంచ గనం

సరససవర సరఝర గమనమ సమవద సరమద

న పడన జవన గతం ఈ గతం

వరంచనైవరచంచతన ఈ కవనం

వపంచనైవనపంచతన ఈ గతం

పరదగశ వనయపైన దనకర మయఖతంతృల పైన

జగృత వహంగతతల వనల గగనప వదక పైన

పలకన కలకల సవరమల సవరజత జగతక శరకరమ కగ

వశవకవయమనకద భషయమగ

వరంచనై ...

జనంచ పరత శశ గళమన పలకన జవన నదతరంగం

చతన పందన సపందన ధవనంచ హృదయ మృదంగధవనం

అనద రగం ఆద తళమన అనంత జవన వహనగ

సగన సృటష వలసమన

వరంచనై ...

న ఉచచవసం కవనం

న నశవసం గనం

సరససవర సరఝర గమనమ సమవద సరమద

న పడన జవన గతం ఈ గతం

వరంచనైవరచంచతన ఈ కవనం

వపంచనైవనపంచతన ఈ గతం

Pournami - bharata vEdamuga

భరత వదమగ

శంభ శంకర హర హర మహదవ

తధదంతదద ధంధమ పరల తండవకళతతపర

గరమంజల సంజణ జతల లసయవనదవ శంకర

భరత వదమగ నరత నటయమగ కదలన పదమద ఈశ

శవ నవదనగ అవన వదనగ పలకన పదమ పరశ

నలకంధర జలపందర కరణత ననగనర

నలకందర శైలమందర మరవన బదలడర

నగజమనజ జగదశవర మలందశఖర శంకర

హర హర మహదవ

అంతకంత న సత అగనతపతమైనద మన తయగమచచ తన నల లనమైనద

ఆదశకత ఆకృత అదరజత పరవత తణవైన పరణధవన చంతక చరకననద

భవన భవక తరలంచల ధరణ దవన తలపంచల

రసతరంగణలల యతన నృతయరతల చయగలగ ఈ వళ

జంగమ సవర గంగచయత శర భృతమణ పటకర పరహర

భకతశభంకర భవన శంకర సవరహర దకతవరహర

పలవలచన పలత జనగణ కల కల వశవశవర

ఆసతష అథనశ వశషణ జయగరశ బృహదశవర

వయమకశ నన హమగర వరసత పరమపశమన పలవంగ

యగవష న మనసన కలగద రగలశమైన

హ మహశ న భయదపదహత దైతయశషణమ జరపంగ

భగభష భవనళన నలపవ అభయమదరలన

నమక చమకమల నదన యమక గమకమల యగన

పలకతనన పరణన పరణవనద పరథమనథ శృతవనర

హర హర మహదవ

Santosham - nE tolisAriga

న తలసరగ

న తలసరగ కలగననద ననన కద

న కళళదరగ నలచననద నవవ కద

సవపనమ నవవ సతయమ తలచ చపపవ పరయతమ

మనమ మధర గనమ తనద అడగవ హృదయమ

రకకల తడగన తలప నవ కద నసతమ

ఎకకడ వలన చప నవ సహవసమ

హదదల చరపన చలమనవైనడప దపమ

వదదక రకన ఆపకల అనరగమ

నడకల నరపన ఆశవ కద

తడబడనయక కదలన కథ

వతక మనసక మమత పంచమ

పరమ నత పరచయమ ఏద పపమ

అమృతమనకన నమమడమ ఒక శపమ

న ఓడ చరన పరత మదక బధ ఫలతమ

తయన రచగల కటక వషం నవవ సమ

పదవలపైచరనవవల దగ

కనబడనయవ నపల సగ

నటక ఆరన మంటల రపమ

న ఆటమట ఏనటక ఆపవ కద

న బటమట ఏ జంటక చపవ కద

తంచకనవ పంచకనవ ఇంత చలగటమ

చపకనవ తపకనవ నక ఇద నయయమ

పరల పరణయమ తరల పరళయమ

పంతమ బంధమ

Santosham - nuvvaMTE nAkishTamani

నవవంట నకటషమన

నవవంట నకటషమన అననద న పరత శవస

నవవల నలకమన అననద న పరత ఆశ

న నవవల శృత కలప పడగ

న నడల అణవణవ ఆడగ

అనరగం పలకంద సంతషం సవరలగ

నవవ న వంట ఉంట అడగడగన నడపతంట

ఎదరయ న పరత కల నజమలల కనపంచద

నననల చసత ఉంట మైమరప నననలతంట

కనపడ నజమ ఇల కలలగ అనపంచద

వరలనన సటగ ఇల ననన చరగ

సదరల తరక సమపన వలగ

లనలద ఇంక కరక

ఆగపవల కలం మన సంతమైఎలలకలం

నననగ సన సననగ చజరపనయక

చడ న ఇందరజలం వనతరగ వసతంద కలం

రపగ మన పపగ పడతంద సరకతతగ

నవ నక తడగ నన నక నడగ

పరత రయ తయగ పలసతంద హయగ

ఇల ఉండపత చలగ

Rudraveena - nammaku nammaku

నమమక నమమక

సకటమమ సకట మచచటైన సకట

వచచనైన ఊసలనన రచచగటట సకట

ననన ననన రమమంద కననగటట సకట

మదదగ ఇదదరక ఒదదకైన సకట

పదద పడపలన సకట ఉండపన మనమధయ రనక లకనన నదదరన

రయ రయ రమసలక సదదకపయ సకటనక

నమమక నమమక ఈ రయన కమమక వచచన ఈ మయన

నమమక నమమక ఈ రయన కమమక వచచన ఈ మయన

కననల మస మతతలన మతతగ తస

కననల మస మతతలన మతతగ తస

కలల వలగ వసర చకలటన

వననలలన మసకలలన మసలన లకం అనకక

రవకరణం కనబడత తలయన తడలనన

ఆకశం తక ఏ మడకైన ఆధరం లద ఈ నలల

ఆకశం తక ఏ మడకైన ఆధరం లద ఈ నలల

పడమన చడన కనన నడపద మందక ననన

నరసన చపక నవవ ఏనటక

పకకవర గండల నండ చకకనైన వదన నండ

పకకవర గండల నండ చకకనైన వదన నండ

ఏ హయ రదయ నవైప మరవక

శతకలంల ఏ కయలైన రగం తసన ఏకకల

శతకలంల ఏ కయలైన రగం తసన ఏకకల

మరస పవలలక వరస నవవలలక ఎవరక చందన గనం సగంచన

పదగర సఖయం పండ దనమ పండగ కద

పదగర సఖయం పండ దనమ పండగ కద

ఆనడ రకంత గతల పలకన కద

గసమ గసమ దమద నదన

మమమ మగస మమమమదమ దదదనదద ననన

సగసన సన దనదమదమ దనదమపగ

Rudraveena - tarali rAda

తరల రద తన వసంతం

తరల రద తన వసంతం తన దరక రన వనల కసం

తరల రద తన వసంతం తన దరక రన వనల కసం

గగనల దక అల సగకంట మఘలరగం ఇల చరకద

వననల దపం కందరద అడవన సైతం వలగ కద

వననల దపం కందరద అడవన సైతం వలగ కద

ఎలలల లన చలలన గల అందర కసం అందన కద

పరత మదన లప పరభత రగం

పద పద చప పరధన మరగ ం

ఏవ సంతం కసం కదన సందశం

పంచ గణమ పత పరపంచమ శనయం

ఇద తలయన మనగడ కధ దశలరగన గమనమ కద

బరతకన లన శృత కలద ఎద సడలన లయ లద

బరతకన లన శృత కలద ఎద సడలన లయ లద

ఏ కళకైన ఏ కలకైన జవతరంగం వదక కద

పరజధనం కన కళ వలసం ఏ పరయజనం లన వృధ వకసం

కస కయల పత కలం ఆగంద

మర ఏర పర మర పదం రద

మరళకగల సవరమన కళ పదవన వడ పలకదకద

Chirunavvuto - saMtOshaM sagaM balaM

సంతషం సగం బలం

సంతషం సగం బలం హయగ నవవమమ

ఆ సంగతం నతడైసగవ గవవమమ

నవవ న కళళల లద ఆ జబల

నవవ మంగళళల రజ దపవళ

నననట నడల కనపపన ఆపత

రపట వైపగ న చప సగదగ

నననట నడల కనపపన ఆపత

రపట వైపగ న చప సగదగ

చటటమలల కటషమసత కళళనళళ పటటకంట

కళళ కడగ సవగతంచక

ఒకక చనన నవవ నవవ సగనంపకండ

లనపన సవ చయయక

మణగరల మల మల మరస దరహసం చలకద

మసరకన నస వలవలలడత పరగల తయద

నవవ న కళళల లద ఆ జబల

నవవ మంగళళల రజ దపవళ

ఆశల రపన అడయశల చపన

సగ జవతం అడగైన ఆగదగ

ఆశల రపన అడయశల చపన

సగ జవతం అడగైన ఆగదగ

ననన రతర పడకల నడ తలచకంట

నదర మనకగలమ

ఎంత మంచ సవపనమైన అందలన ఉంట

లవకండ ఉండగలమ

కలలగన అవ కలల అన తలసనద తలవమమ

కలతలన న కలకలత తరమయయవ చలకమమ

నవవ న కళళల లద ఆ జబల

నవవ మంగళళల రజ దపవళ

Aaduvari Matalaku Ardhalu Veruley - allaMta dUrAla

అలలంత దరల

అలలంత దరల ఆ తరక

కళళదట నలచంద ఈ తరగ

అరదైన చననరగ కవలల దవరగ

గండలల కలవండగ

భమ కనలద ఇననళళగ

ఈమల ఉనన ఏ పలక

అరదైన చననరగ కవలల దవరగ

గండలల కలవండగ

కనయదనంగ ఈ సంపద

చపటట ఆ వరడ శరహర కడ

పందలనకనన పందవలంద

అందరక అందనద సందర నడ

ఇందర చతల పంచన మమత

పచచగ పంచన పలత

నతయం వరస నందనమవద

అందనక అందమనపంచగ

దగవచచన ఏమ దవ కనక

అరదైన చననరగ కవలల దవరగ

గండలల కలవండగ

తన వయయరంత ఈ చననద

లగంద ఎందరన నలబడనక

ఎనన వంపలత పంగ ఈనద

తనమదన మంచంద ఎవరక ఎరక

తలపరచయమక తయన కలగ

నలపన హృదయమ సకగ

పరత ఙపకం దవంచగ

చల జవతం వలగంచగ

Classmates - guMDe chATugA

గండ చటగ

గండచటగ ఇనననళళగ ఉనన ఊహలనన

ఉననపటగ హంసలఖలైఎగర వళళపన - ననన కలసకన

ననన కలసకన వననవంచకన ఇననళళ ఊసలనన

నలమబబల నలచపకల నంగ రగమల

మలమసగల మరపతగల దగ ఉండనల

కమమ కమమల పలగ దవలన వణరల వలగ

ఇలక రమమన చనకచమమన చలమ కరకన - ననన కలసకన

రయదటన రణవసమ అందరన తర

నననచరగ దరచపన రండ చతలర

చదరపన చరనవవగ న పదవపైన చందడగ

తరలరమమన తళకలమమన తలప తలపకన - ననన కలసకన

Criminal - teluSA manaSA

తలస మనస

తలస మనస ఇద ఏనట అనబంధమ

తలస మనస ఇద ఏ జనమ సంబంధమ

తరమన ఆర కలల ఏడ లకల చరలన ఒడల

వరహప జడలనడ వడ కననస చడలన జతల

శత జనమల బంధల బంగర కణమద

పరత కణం న కళళల నలచ న రపం

బరతకల అడగడగన నడప న సనహం

ఊపర నవగ పరణమ నదగ

పద కలల ఉంటన న పరమ సకగ

darling, every breath you take, every move you make

I will be there, what would I do without you?,

I want to love you forever... and ever... and ...ever

ఎననడ తరపన ఋణమగ ఉండప

చలమత తగసగ మలలగ అలలక

లకమ మరన కలమ ఆగన

మన ఈ గథ మగలల తదలన చరతగ

Bommarillu - nammaka tappani

నమమక తపపన

నమమక తపపన నజమైన నవవక రవన చబతనన

ఎందక వనద న మద ఇపడైన

ఎవవర ఎదరగ వసతనన నవవమ అనకంటనన

న రపం న చపలనదలన

ఎందరత కలసనన ననంటరగన ఉనన

నవవదలన ఈ ఏకంతంలన

కననల తరచ ఉనన నవ నననట కలవఐన

ఇపపటక ఆ కలలన ఉనన

ఈ జనమంత వడపద జంట అన దవంచన గడగంటన ఇక న మద వంటంద

న వనవంట నవవ లకండ రజ చసన ఏ చటైన నన గరతసతంద

నలవన నన తడమ అల వన తరగన చలమ అల తడ కనలత నన వతకద ఎల

న సనహంల వలగ వననలల కననళైళన సంతషంగ గడచయనకన

న ఊహలల కలగ వదనల ఎననళైళన ఈ నడరతర గడవద అనకన

చరనవవల పరచయమ సరమలలల పరమళమ చజరన ఆశల తల వరమ

Prema Katha - dEvuDu karuNistADani

దవడ కరణసతడన

దవడ కరణసతడన వరమల కరపసతడన

నమమలద నక న పరమ దరక వరక

సవరగ ం ఒకటంటందన అంత అంటంట వన

నమమలద నన న నడక చరవరక

ఒకరక ఒకరన మందగ రస ఉననద

మనసన మనసైబంధం వస ఉననద

ఏమ ఏమైన నత ఈపైన కడ దక సగన

నవవ ఉంటన ఉంద న జవతం ఈ మట సతయం

నవవ జంటైత బరతకల పరత కణం సఖమగ నతయం

పద పద న పర పదవ పలవరసతంద

ఇద మట గండలల సద మగతంద

నన నకసం నవవ నకసం ఎవరమ అనకనన

పరమన మటకధరమ తలయద ఇననళళవరక

మనసల ఉనన అలజడ తలయద నన చర వరక

ఎటళళద జవతం నవవ లకపత

ఎడరగ మరద నవవ రకపత

నవవ న నవవ నత లకంట ననంట ఉంటన

Nuvvostanante Nenoddantana - ghal ghal

ఘల ఘల

ఘల ఘల ఘల ఘల ఘలన ఘలన ఘల ఘల

ఆకశం తకల వడగలైఈ నల అందచ ఆహవనం పరమంట

ఆరటం తరల బదలచచ గగనంల వనపంచ తడ గనం పరమంట

అణవణవన మట మమతల మనం పద పదమంట నలవద పరణం

ఆ పరగ పరణయనక శరకరం

దహంల మనగన చవరక చలలన తన చయయందంచ

సనహంత మలకతతంచ చనక పరమంట

మఘంల నదదరపయన రంగల అనన రపపంచ

మగణ మంగట పటట మగగ పరమంట

పరణం ఎపడ మదలైంద తలపగల తద ఏద గరతంచందక వలంద

పరణయం ఎవర హృదయంల ఎపడ ఉదయసతంద గమనంచ సమయం ఉంటంద

పరమంట ఏమంట చపపస మటంట ఆ మటక తలసన పరమంట

అద చరతల సైతం చదవన వైనం కవతల సైతం పలకన భవం సరగమలరగన మధరమ పరమంట

దరదట ఉరకల వస ఏ నదకైన తలసంద తనల ఈ ఉరవడ పంచన తల చనకదంట

సర పైరైఎగర వరక చనక మతరం తలసంద తనల కనపంచ కళలక తల పలపదంట

మండ కలమనడగంద తలయద మనన కద ఇద సవణరమంట చపలంట

పండ పలమ చబతంద పదనగ నట నగల పట చసన మలంట

తనవంత వరబస గయల వరమలైదరజర పరయరల గలపంట

తన కలవైఉండ వలవ వంట అలంట మనసక తనంత తన పలకగ దరక వరమ వలపంట

జనమంత న అడగలల అడగల కలప జత వంట నడకలల తడబటైన నటయం ఐపద

రయంత న తలపలత ఎరరబడ కననల ఉంట ఆ కంత నవవతక సంకరంతై ఎదరవద

Nee Sneham - chinuku taDiki

చనక తడక

చనక తడక చగర తడగ పవమమ

ఎవర కనల చలప కలవ నవవమమ

మవవల మనసపడ పదమ

ఊహల ఉలక పడ పరయమ

హందళంల సగ అందల సలయరమమ

ఆమన మధవనమ ఆ ఆమన మధవనమ

సరగస సరగస రగమదన సరగస సరగస నదమ దన

సస నన దద మమ గమదనరస గ

ననదగ ననదగ ననదగ ననదగ సగమగ సనదన మద నస నస గస గ

పసడ వకవల పండ వననలల పసతనల పరవల వలలవల

కలప ననన మలచడ ఏమ బరహమ

పచచనైన వరచల సంపదల అచచ తలగ మరపల సంగతల

కళళ మంద నలపవ మదదగమమ

పలకడల కరటలవంట న లత అడగ తన ఎదన మట నలమమ పంగనమమ

ఆ ఆగన సంబరమ ఆ ఆగన సంబరమ

సగమగ రస సనదమగ సగ సగమగ రస సనదమగ

సగస మగస గమద నదమ గమదనస

సనస సనస నస నస నస గమ రస

సనస సనస నస నస నస గమ రస

గగ నన గగ నన దగ నగ సప

వరమలనన నన వంటబటటకన ఎవర ఇంట దపల పటటమన

అడగతననవ కందనల బమమ

సరల రణ న చయపటట శరహరగ మరనన రసపటట

ఏ వరన జతకం వచ ఉననదమమ

అననమయయ శృంగర కరతనల వణరనలక ఆకరమైన బంగర చలకవమమ

ఆ రమన సమ శరమ ఆ రమన సమ శరమ

Subhakankshalu - Manasa Palakave

మనస పలకవ

మనస పలకవ మధమసప కయలవై చలమ తలపవ చగరశల గతకవై

మంచతరల తరచకన మంచ తరణం తలసకన నవవల పవవలైవరయగ

తమమద తమమద వననవమమ ననన ఝమమంట రమమంద రంగళ పవమమ మనస పలకవ మధమసప కయలవై చలమ తలపవ చగరశల గతకవై

నల కలకల కనకన రప లల తలయన తలపల రప పలచ వలపల వలగన చప లగ రగమద నల మమతల మధవన చస నల తరగన తహతహ దక

నకైగలగల పరగల తస చర వగమద ఆరర కలల వణరలత నరజనం నక అందంచన ఎడడ జనమల బంధలత ఈ నడ న ఈడ పండంచన

మర తయయరయయ ఉనన వయయరంగ సయయంట ఒళళక వలంగ దసకచచనమమ చడ ఉతసహంగ చననర వననలన ఏలంగ

పరతకణం పరవశం కలగగ మనస పలకవ మధమసప కయలవై చలమ తలపవ చగరశల గతకవై

ఆడ మరపల మలకల జన పడ జలబల పలకల మైన రల తలకర చనకలలన తళళ తలలన వగ పదమల తపనలపైన వల చనకల చమటల వన మట చలపగ నరమల వణ తయయన తళన

బంగర శృంగర భవలత పగర పరయనన కరతంచన అందల మందరహరలత న గండ రజయనన పలంచన

ఇక వయయళైళన ననన వడపనంట మమమర మదదడ ఒటటయన ఇక వళళలనన ఇంక వలలదంట సనహల సంకళళ కటటయన కలమ కదలక నలవగ

Subhakankshalu - Gunde Ninda

గండ నండ

గండ నండ గడగంటల గవవల గంతల ఎనన మగతంట కళళ నండ సంకరంతల సంధరకంతల శభకంకలంట

వంటన పలచన న చరనమ పరమ గండ నండ గడగంటల గవవల గంతల ఎనన మగతంట

కళళ నండ సంకరంతల సంధరకంతల శభకంకలంట

చసతన మనస వళళ న ఒళళ వలగ నలవలల మరపయ నన న నడగ నలవద నమషం నవ యదరంట కదలద సమయం కనపడకంట నవవసతన ఇందరజలం చశవమమ కవవసతన చందరజలం వశవమమ

పరచయమ చశవ ననన నక కతతగ ఓ పరమ గండ నండ గడగంటల గవవల గంతల ఎనన మగతంట

కళళ నండ సంకరంతల సంధరకంతల శభకంకలంట

న పర పలవరంచ నలన ఆశల మననన ఆశరయంచ ఎనననన ఊసల తరచన కనల కలలక నలవై కదలన పదవ కవతల చదవ

ఎనననననననన గథలనన న భషన ఉననటటండ నరపనవ ఈ రజన

న జతల కణమైన బరతకన చరతగ మరచసతందమమ గండ నండ గడగంటల గవవల గంతల ఎనన మగతంట

కళళ నండ సంకరంతల సంధరకంతల శభకంకలంట వంటన పలచన న చరనమ పరమ

Ankuram - Evaro Okaru

ఎవర ఒకర

ఎవర ఒకర ఎపడ అపడ నడవర మందగ అట ఇట ఎట వైప

అట ఇట ఎట వైప మదట వడ ఎపడ ఒకకడ మర మదట అడగ ఎపడ ఒంటర మర

వనకవచచ వళళక బట అయనద ఎవర ఒకర ఎపడ అపడ నడవర మందగ అట ఇట ఎట వైప

అట ఇట ఎట వైప

కదలర ఎవవర వకవ వచచన అనకన కడ కత నదరపదగ జగతక మలకలప మనకదగ మదట చనక సటగ దకరనద

మబబకంగ చటగ ఒదగ దగత వనధర రదగ నలదరక పరణమంట లదగ బరతకడనక

ఎవర ఒకర ఎపడ అపడ నడవర మందగ అట ఇట ఎట వైప

అట ఇట ఎట వైప

చదరకపదగ చకకన చకట మణగర రకకచట చనన కంతక

దనక లకకలద కళరతర పదవ పరమద నలపన నవవ జయతన

రపపవనక ఆపన కంటనటన సగలక ఆగత దర తరగన? జలచప తరమ దరక చరన

ఎవర ఒకర ఎపడ అపడ నడవర మందగ అట ఇట ఎట వైప

అట ఇట ఎట వైప

యగమల సగన నంగన తకక ఎగసన అలల ఆశ అలసపదగ ఓటమ ఒపకంట ఆగపదగ ఎంత వడ ఎండత ఒళళ మండత అంత వడ ఆవరైవళళ చరద అంత గపప సరయడ కళళ మయడ

నలల మబబ కమమత చలలబరడ ఎవర ఒకర ఎపడ అపడ నడవర మందగ అట ఇట ఎట వైప

అట ఇట ఎట వైప

Chirunavvuto - Ninnala Monnala

A super-light and funny song! నననల మననల

నననల మననల లదర ఇవళ కలమ సపడగ ఉందర అననట అంతట తందర రమనస పధదత మరపయందర

ఇలల చస సలఫన బలల చసతన భమ చస నవవతందర ఇంగలష భషలన పరమసతన ఆమ ననన మచచతందర

పరమంట అధరం అంత ఐ లవ య ల లదయయ గండలల భవం మతతం గరటంగ కడర కదయయ

మనసంట మరటంట అతగ ఫలైపకమమ మజనల ఇదైపత ఫసందక మమ వరహల వయగల బసనట సరంజమ

వ చనల రజలల అవనకవసరమ లవ క లైఫ క లంక పటటకందక దవదస రజల ఇవ

రమయ జలయట లగ చవటనక సధదపడడ పరమల ఇవ

కషంట ఖరదైన బహమనల కనపటట లకపతంగ పనైపయ మరగ ం కనపటట టైమంట అద పనగ మటలత మతపగటట లకంట ఐ యం సర మంతరం సరపటట కగతం పలక అంటకనన సంటర నట కతత పరమ ఫరమల జవతం సకలల చనన సంటమంటర అంతకనన సనలదర

Rudraveena - Cuttu Pakka Choodara

చటటపకకల చడర

చటటపకకల చడర చననవడ!

చకకలల చప చకకకననవడ

కళళమంద కటక నజం

కనలన గడడ జపం

సధంచద ఏ పరమధరం

బరతకన కనయక వయధరం

సవరగ లన అందకనలన వడగ గడ మలటకకవ

సట మనష వదన చసత జలలన శలవైనవ

కరణన మరపంచద చదవ సంసకరం అంట

గండ బండగ మరచద సంపరదయమంట

నవవ తన పరత ఒక మతక ఈ సంఘం పండంచంద

గరవంచ ఈ న బరతక సమజమ మలచంద

ఋణం తరచ తరణం వసత తపపంచక పతననవ

తపప తగలపటటసతవ ఏర దటగన

Rudraveena - Lalita Priya Kamalam

లలత పరయ కమలం

లలత పరయ కమలం వరసనద కననల కలనన

ఉదయ రవ కరణం మరసనద ఊహల జగతన

అమృత కలశమగ పరత నమషం

కలమక దరకన చలమన కరసన అరదగ వరమద

రయ పవల కలప సతరం సంధయరగం

కద నల నల పంగ పరణయం

నల నంగ కలప బంధం ఇందరఛపం

కద మన సనహం మడవస పరవం

కలల వరల వనం మన హృదయం

వలచన ఆమన కరమ మరగ చరన తరణం

కట తలపల చవరల తడగన

తట సవరమల మధవల చలకన

తప పలకల చలకల కలకల

తగ సగసల తణకన మలమల

పడతననద ఎద మరళ

రగ ఝర తరగల మృదరవళ

తగతననద మరలవన

లత వర కలకల నటనగన

వల మధమసమల పల దరహసమల మనసల మరసన

కర కవల దవరం నవైచరకగ

కద నకైమరగ పరణం పరణవం

తస శవస ధపం చస చప దపం

కద మమకరం న పజకసమం

మనస హమగరగ మరనద

కలసన మమతల సవరజత పశపత పదగతకగ

మన మలపల చలవప గమనమ

వణ పలకన జలబల గమకమ

కల మవవగ నలచన కలమ

పల పవనమ వసన తళమ

హయమైనద తల పరయం

మరయమన మయన మధకవయం

సవగతంచన పరమ పథం

సగనద ఇరవర బరతక రథం

కరకల తరకల సమలక చరకన వడవడ పరవడ

Ela Cheppanu - Ee Kshanam

ఈ కణం

ఈ కణం ఒక ఒక కరక

న సవరం వనలన తయగ

కరగన దరమల

తలయన దరలల

ఎకకడననవ అంటంద ఆశగ

ఎనన వల నమషల లకకపటటకంటంద

ఎంత సప గడపల చపపవమ అంటంద

ననన నవ వళళవనన సంగత గరతలన గండ ఇద

మళళ ననన చసదక నల ననన ఉండనక ఆరటంగ కటటకననద

రపపవయనంటంద ఎంత పచచ మనస ఇద

రప నవవ రగన కసత నచచజప మర

ననన మనన చపకనన ఊసల మళళ మళళ తలచకన

ఇంక ఎనన ఉననయంట ఇపడ చపపలంట నదదరన అంటంద

Jalsa - Ni Payanam Ekkadiko

న పయనం ఎకకడక

ఛలర ఛలర చల ఛలర ఛలర చల ఛలర ఛలర చల చల

న పయనం ఎకకడక నక తలయలగ

ఏ సమరం ఎవవరత తలచక మందగ

ఛలర ఛలర చల ఛలర ఛలర చల ఛలర ఛలర చల చల

చంపనద బతకవన బతకందక చంపమన

నమమంచ అడవన అడగం లభం బతక దరటన

ఛలర ఛలర చల ఛలర ఛలర చల ఛలర ఛలర చల చల

సంహరం సహజమన సహవసం సవపనమన

తరకంచ తలవక తలసన తన తన శతృవన

ఛలర ఛలర చల ఛలర ఛలర చల ఛలర ఛలర చల చల

న పయనం ఎకకడక నక తలయలగ

ఏ సమరం ఎవవరత తలచక మందగ

ఛలర ఛలర చల ఛలర ఛలర చల ఛలర ఛలర చల చల

ధరలక దనలక అమమ ఒడ ఒకకట

వరలక చరలక కంటతడ ఒకకట

ఛలర ఛలర చల ఛలర ఛలర చల ఛలర ఛలర చల చల

అపడపడ ఆటవకం మర ఇపడ ఆధనకం

యగయగలగ ఏ మృగల కనన ఎకకవ ఏం ఎదగం

ఛలర ఛలర చల ఛలర ఛలర చల ఛలర ఛలర చల చల

రమడల ఎదగగలం రకసలన మంచగలం

రకరకల మసగల వసత మరచం ఎపడ సంత మఖం

ఛలర ఛలర చల ఛలర ఛలర చల ఛలర ఛలర చల చల

తరలన తంచగలం తలచకంట మనం

రవకరణం చలచగలం రంగలగ మరచగలం

ఛలర ఛలర చల ఛలర ఛలర చల ఛలర ఛలర చల చల

Jalsa - Ye Zindegi

య జందగ నడవలంట

య జందగ నడవలంట హసత హసత

నదల దగ ఎదరదల అంత అంత

హరషమ జర అయయంద ఆటం బంబద వసత

చల చక ద చక ద అంట పడన లచసతమంత

హకన మటట అనక తమషగ తల ఊప

Variety గ శదబం వందం అధరం కదదగ side క జరప

అద మనం తలగల అంట dont worry be happy

మరరకంగ మరదదం కతతదనం కలప

You and I lets go high and do bhalle bhalle

Life is like Saturday night lets do bhalle bhalle

ఎనన రంగల జవతం ననన పలచన సవగతం

వనన నల సంశయం పద

ఉంట నల నమమకం కననరైన అమృతం

కటషం కడ అదభతం కద

Botanical భషల petals పరకల

Material science ల కలల మదడ పనకకల

Mechanical శవసల ఉసరన ఊసల

మనసస పరభషల మధరమైన కథల

You and I lets go high and do bhalle bhalle

Life is like Saturday night lets do bhalle bhalle

పందలంట victory పరటం compulsory

Risk అంట ఎలలమర బల

ఎకకలంట హమగర ధకకరం తపపనసర

కలం మకక history లఖ న

Utopia ఊహల అట ఇట సగదం

Euphoria ఊపల ఎగస ఎగస చలరగదం

Philosophy చపల పరపంచమ బటకం

Anatomy lab ల మనక మనం దరకం

You and I lets go high and do bhalle bhalle

Life is like Saturday night lets do bhalle bhalle

Vaana - mUti muDucukunnadE

మత మడచకననద

మత మడచకననద మవవంట మైన

అర మబబల దగనంద మతయల వన

మట వరసకైన తనక చపపనంట

గటదటకనన లకకచయనంట

ఆమ గర చయ జర మనస గన పరపయంద ఏమైన

రనంద రమమనన

సననయల వనపసతననవ చవకరక పయ చరగలల

జడవనల అనపసతననవ జడపల చటన తడ ఊహల

ఇననళళ నవైవన చసవట నకకడ మదదచచ అందల

ఇవవళ నక తలసయట ఛపడ అనపంచ అధరల

ఇంతల ఇంతల ఎంత వంత మరప వచచంద నలన

బగంద ఏమైన

ఉయయలక ఉలకచచందట ఒళళంచ నవవ దగ వళళవన

పటటల అడగ అలగందట చటటకకడం మనకననవన

పైటచచ న జటట కటటకందన ఆటడ ఈడంక చరనననద

పరణ కమంత బరవందన పదనన పరగతతనయకననద

గండల గవవల తంచకనన ననన పలచంద ఓ మన

పంపల ఏమైన

Vaana - sirimalle vAna

సరమలల వన

సరమలల వన పడతంద లన కనపంచద కంటక

వడగళళ వన ఉరమంద ఐన వనపంచద జంటక

తడస తరణన గడగైన లన

వల అనకన వలపనకన కలపన ఈ బంధం

వలదనకనన వరమనకనన తమరక న సంతం

చనకైవచచవ వరదైమంచవ

చలపగ ఆడ చలమక ఓడ గలచ నపైన

తగవక చర తలపగ మర నలచ నలన

మనస ఈ వంత మనప చసంద

Vaana - unnaTTA lEnaTTA

ఉననటట లనటట

ఉననటట లనటట ఉండంట నననటట చరల సర తనక

వననటట లనటట వంటంట న మట ఊకటటవ చలక

నదర చడన ఎద కదట పడద కద

ఏద చసంటవ నవవ అమమయ అనయయంగ

తలసకన ఆకశవణ చలయ వైననన

అడగపన ఆ చననదనన ననన కలవమన

ఏమంత పన ఉందన పరపయంద సదమన

ఏ సంగత చపపక

మరపతగ! న మలక నల మగలపయంద

చలప సైగ ! న మనస నత వలస పయంద

నవవ తకనటటండగ ఓ తడ గంత వదలవగ

మరచ పనవవక

Vaana - DhOlArE dhumAraM dEkhOrE

ఢలర ధమరం దఖర

ఢలర ధమరం దఖర

అర అర అనర బపర

ఝమర ఝమఝం నచర

హరర హరర అనద ఊపర

అర పలలగల పలకంద సననయ పటల

అర కళళలన కలకంద హరవలల నడల

కంద మద చడనంట సందడద ఆగనంట

బంగరల గంగరల చందనల రగ వళ

మనంటల వడక వననంతట హంగమ

కళయణమ చడగ ఖంగర కలగదదమ

జగలక చటగ జవవలన ఎగరదదమ

చటటలగ చరగ చకకలన దగమందమ

ఈవళ రవల పగల ఇల

రంగళ రగల నలవైపల

నంగ నల ఏకమైన రంగ రంగ వైభవన

ఛంగ ఛంగ ఛంగమంట చందలట సగవళ

ఢలర ధమరం దఖర

అర అర అనర బపర

పదదకకన లవక బజజకమ పపయ

నతతకక తకకతనం అతతంటల ఆపయ

కరరళళత దటగ కంగఫలవ మనయ

ఎననళళ ఈ వలకం ఇలలలగ అడగయయ

అమమయయ లకనన అమమయవై

తరంత మరచల ఆరందవై

పలలతన న బడయ చలలదంక ఆకతయ

అలలరంత ఇకకడదల పలలకన చరవళ

ఢలర ధమరం దఖర

అర అర అనర బపర

Vaana - eduTa niliciMdi cUDu

ఎదట నలచంద చడ

ఎదట నలచంద చడ జలతర వననలమ

ఎదన తడపంద నడ చనకంట చననదమ

మైమరచపయ మయల

పరణమంత మటతంట వన వణల

నజంలంట ఈ సవపనం ఎల పటట ఆపల

కల ఐత ఆ నజం ఎల తటటకవల

ఔన కద అడగకంద న మనం

చలవ శలవ తలయకంద న రపం

చలమ బంధమలలకంద జనమ ఖైదల

ననన చరకలక ఎటళళంద న లఖ

వనవర లక వసకకంద న కక

నద కద రసనన చరనమ

ఉంద లద ఆ చట న పరమ

వరంలంట శపమద సంతమైందల

*************************

వంట పడతంద చడ

కనపడన మంట ఏద

బదల అడగంద నడ

వనపడన వననపమద

మద మనగపయ మతతల

మధరమైన యతనద బైటపడదల

Vaana - AkASa gaMga

ఆకశ గంగ

ఆకశ గంగ దకవ పంకతనంగ

జల జల జడగ తల అలజడగ

తడబడ అడగ నలబడ సరగ

న తలక మడవసతనన నననపగ

కనబమమ వలలతత ఓ నవవ వసరవ

చలకమమ గంతతత తయంగ కసరవ

చటపటలడ వలసన వన

మరపల దర కనమరగైన

న గండ లయల వనన న అలకడ

ఈ పట వనకనన న పట ఆగన

ఏ బటలనైన న పైటనదలన

మనసన నత పంపసతనన

న పరత మలప తలపవ అనన

ఆ జడలనన వతక ననన చరన

*************************

ఆకశ గంగ ననన ఆపలన ఇంక

మగసన కథగ మగలన సృమతగ

కదలవ తవరగ కడలక జతగ

ఈ మంచ కండన వడచ వళళలగ

Money - Chakravartiki

చకరవరతక

చకరవరతక వధ బచచగతతక బంధవతనన అంద మన మన

అమమ చటటమ కద అయయ చటటమ కద ఐన అనన అంద మన మన

పచచనటత లైఫ లక లంకల పటటకంటందన అంద మన మన

పటటడనక పడకటటడనక మధయ అంత తన అంద మన మన

కలం ఖరద చదదం పదండ అంద మన మన

తైలం తమష చదదం పదండ అంద మన మన

డబబన లడబబబన గండలల పటటకర

దకగ ధనలకమన లవవడ కటటకర

ఇంటదద కటటవ న తండర న ఎంటర వధ వకలట

దంగలల దరల సైలలట న ఇంలట చమమచకలట

అందక పద బరదర మన వటక

అపక పద బరదర పరత పటక

రట కడప రమ అనన రప రపల

సమమన శరణమమన చరణమమ నమమకర

దకగ ధనలకమన లవవడ కటటకర

పరమంచకవచచ దజరగ పకచలర పద హరల

డరమంచకవచచ ధమగ డరమల పరమటసరల

పరకల కన కల ఖరదైనద

లబకల కన వల సనపరమద

చపంచరగ ఫర ష వస పరమకలవవరక

జవతం పరతనమషమ సమమచచపచచకర

డబబర డబబడబబర డబబ డబబ డబబ డబబర

ApadbAndhavuDu - chukkallArA chUpullArA

చకకలలర చపలలర

చకకలలర చపలలర ఎకకడమమ జబల

మబబలలర మంచలలర తపకండ దరక

వళళనవవర వననలంటక

వననవంచర వండమంటక

జజ లల జజ లల

జజ లల జజ లల

మలసంధయ వళయ చలగల వణవయ

నదరమమ ఎటబతవ

మనమప వళయ కనపప ననన కర

కనకమమ ఇట చరవ

నదరమమ ఎటబతవ

కనకమమ ఇట చరవ

గధళ వళయ గళళనన కనలయ

గవవల రకకలపైన రవవరవవన రవ

జలపడవ బలకళళక

వళళనవవర వననలంటక

జజ లల జజ లల

పటటపరపలల పండవననలల

అమమ ఒడ చలద బజజవ తలల

పటటపరపలన పండవననలలన

అమమ ఒడ చలన ననన చలలంగ జకటటన

నరదదలల నదబరహమలల

అమమ లల చలద బజజవ తలల

నరదదలలన నదబరహమలలన

అమమ లల చలన ననన కమమంగ లలంచన

చననచనన కననలల ఎననవల వననలల

తయనైన కలలనన ఊయలగ వళలల

అమమలలపైడ కమమలల ఏడ ఏవయయడ అంతలడయయల కటతందనల ఆ నందలల

గవలల పలలంగవలల గలలభమలల యడనంద ఆలనట నందనల ఆనందలల

జడచపపర చటటతలలక

వళళనవవర వననలంటక

జజ లల జజ లల

చకకలలర చపలలర ఎకకడమమ జబల

మబబలలర మంచలలర తపకండ దరక

ApadbAndhavuDu - ourA ammakachellA

ఔర అమమకచలల

అమమలలపైడ కమమలల ఏడ ఏవయయడ జడలడయయల కటతందనల ఆ నందలల

గవలల పలలంగవలల గలలభమలల యడనంద ఆలనట నందనల ఆనందలల

ఔర అమమకచలల ఆలకంచ నమమడమలల

అంత వంత గథలల ఆనందలల

బపర బరహమక చలల వైనమంత వలలంచవలల

రపలల వడలల ఆనందలల

అయనవడ అందరక అయన అందడ ఎవవరక

బలడ గపలడ లకలపలడ

తలసద ఎల ఎల ఛంగభళ

నలలరత కండలత కరకైనవడ

వననమదద గండలత కరణంచతడ

నలలరత కండలత కరకైనవడ ఆ నందలల

వననమదద గండలత కరణంచతడ ఆనందలల

ఆయధల పటటన అంట బవ బండ తలపటట ఆ నందలల

జణజనపదలత ఙనగత పలకనట ఆనందలల

బలడ గపలడ లకలపలడ

తలసద ఎల ఎల ఛంగభళ

ఆలమందకపరల కనపంచలద ఆ నందలల

ఆలమంద కలడల అనపంచకద ఆనందలల

వలత కండన ఎతత కండంత వల పటట ఆ నందలల

తలసదళనక తలపయ తగనట ఆనందలల

బలడ గపలడ లకలపలడ

తలసద ఎల ఎల ఛంగభళ.