telugu project

32

Upload: tarun-reddy

Post on 17-Jul-2015

115 views

Category:

Education


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Telugu project
Page 2: Telugu project

Ê¢±ÀÀ ¶ªåAsû¹v SµÀfº భరదO¸z SµÀfº

O¸Oµj±ÀµÀ వశవవదయలయం ¶ªö±ÀµÀAsÀ SµÀfº లOµÖ కలువ మరయు ససపసష న బరరడజ వనపర ణ అభయరణం – Jdñ¼m¸S¸±µA

ట ంపులస ఘన గరూ ప.

Page 3: Telugu project
Page 4: Telugu project
Page 5: Telugu project

OµÀAhµv జలపతయలు కవలస అడవ అభయరణం qÒVµ±µ Yvq¸h¸vÀ

¶pñg»¬hµ Cfµ£ Csûµ±ÀµÃ±µgïA

Oµv¹ D¶¥ñ¶¢ÀA

¶¢À¶¬hµî S¸Alû¼ q¸±³Ö

Page 6: Telugu project
Page 7: Telugu project
Page 8: Telugu project

V¸±¼îm¸±³ గలకండ కటఫలక నయమ పలస©¸£À±³ Êpd VDZµÀ¶¢Áసలర జంగ మరజయంబరర మందరటంక బండ

Page 9: Telugu project
Page 10: Telugu project
Page 11: Telugu project

దగువ ¶¶¢ÃÊm±³ ఆనకటట §ñ ±¸Y¹±¸Yɶ¥ö±¼ lÉ¢¸v±ÀµÀA

Ê¢¶¢ÀÀv¢¸fµ

È¢ÀÀvSбµÀ OÐd

OÍAfµSµdÀà- DAYÊm±ÀµÀ«¸ö£À lÉ¢¸v±ÀµÀA

డర పరక

Page 12: Telugu project
Page 13: Telugu project
Page 14: Telugu project

వ ంకటశవర ఆలయం ఇసకన తరుపత ËOÇv¹‰¶ªOͶmé Y¹v¹q¸h¸vÀ

i±µÀVµ¶mñ³

VµAlµñS¼±¼ హర ల హలస

Page 15: Telugu project
Page 16: Telugu project
Page 17: Telugu project

వశఖపటనం ఓడరవు రమకృషణ బచ వర మమరయలస మతసయదరన అకవరయం నయవలస మరజయం ట న నట బచ పరక

Page 18: Telugu project
Page 19: Telugu project
Page 20: Telugu project

భదయర చలం - శరూరమ ఆలయం కన నరసన వనపర ణుల అభయరణం క ట ప యస థరమలస పర జకట లకకవరం కలువ నలక ండ పలల శరూ వ ంకటశవర సవమ ఆలయం పరంటంపలల గుండల

Page 21: Telugu project
Page 22: Telugu project
Page 23: Telugu project

కనక దురగ ఆలయం భవన దవవపం ఉండవలల గుహలు మంగళగర క ండపలల కట మగలరజపురం గుహలు

Page 24: Telugu project
Page 25: Telugu project
Page 26: Telugu project

పఠపురం కనకదురగ ఆలయం రపరత కలువ పలస మమరయలస బపట సట చర దయరుణహతసకు చరువు

Page 27: Telugu project
Page 28: Telugu project
Page 29: Telugu project

నలమల క ండలు మహనంద శరూశ లం డయం నలమల క ండలు రలపడు పకషజ అభయరణం క ండరడజ బుర

Page 30: Telugu project
Page 31: Telugu project
Page 32: Telugu project