thapovanam ( ) - sca.org.my · thapovanam (parayanam) ... sri sathya sai bhagavan thava...

of 18 /18
43 Thapovanam ( )

Upload: hoangnhan

Post on 26-Aug-2018

252 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Thapovanam ( ) - sca.org.my · Thapovanam (Parayanam) ... Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham. ... (Bhajan ) 53 Suprabhatham( ) Nagara Sankeer

43

Thapovanam ( )

Page 2: Thapovanam ( ) - sca.org.my · Thapovanam (Parayanam) ... Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham. ... (Bhajan ) 53 Suprabhatham( ) Nagara Sankeer

44

Page 3: Thapovanam ( ) - sca.org.my · Thapovanam (Parayanam) ... Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham. ... (Bhajan ) 53 Suprabhatham( ) Nagara Sankeer

45

Thapovanam (Parayanam)

(Sath Chih Ananda) (Parabrahma)

(Prasanthi Nilayam)

(Dhyana Vriksham)(Thapo Vriksham) 1959 6 29 ( Ashadha

Poornima ashadha )15 x 10 (Beeja

Aksharas)

(Bodhi) (Gautama Buddha)(Jnan ) (Krishna)

Vata Pathra Sayi ( ) Pralaya () (Bala Krishna)

(Bhagavad Gita )(Sri Krishna) (Sadhakas)

THAPOVANAM

Page 4: Thapovanam ( ) - sca.org.my · Thapovanam (Parayanam) ... Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham. ... (Bhajan ) 53 Suprabhatham( ) Nagara Sankeer

46

Ashtothara

Satha Namavali ( 108 ) Sadhaka Anugraha Vata Vriksha Prathishthapakaya Namah (

)

(Amara Vriksham amara vriksha )

Thapo Vriksham ( ) Kalpa Vriksha ( )

Thapo Vritsham( ) (Prasanthi Nilayam)

Thapovanam ( Thapo VanamThapovanam )

Shirdi( ) Tirupathi() Varanasi (

) (Sanyasis)

Sanathana Dharma ( Sanathana Dharma )

Page 5: Thapovanam ( ) - sca.org.my · Thapovanam (Parayanam) ... Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham. ... (Bhajan ) 53 Suprabhatham( ) Nagara Sankeer

47

(Prasanthi Mandir)(Poorna Chandra Auditorium)

(Sai Kulwant Hall)

(Avathar)

( Viswa Thapovanam Viswa Thapovanam

) (Nirakara Parabrahma Nirakara Parabrahma

)

Thapovanam ( )

Page 6: Thapovanam ( ) - sca.org.my · Thapovanam (Parayanam) ... Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham. ... (Bhajan ) 53 Suprabhatham( ) Nagara Sankeer

48

Thapovanam ()

(Puttaparthi)

(rishis) (Brahma Mu- hoortham)

Om- kar( ) Omkar( ) (Para- marthma ) Omkar ( ) Maha Manthra ( Maha Manthra )

Om Ithi Eka-Aksharam Brahma ( OmBrahma )

A,U M Aum( ) Pranavam ( )

Om (Aum )

Omkar( ) Pranavam( )

PRANAVAM ( )

Page 7: Thapovanam ( ) - sca.org.my · Thapovanam (Parayanam) ... Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham. ... (Bhajan ) 53 Suprabhatham( ) Nagara Sankeer

49

Pranavam Pranavam Pranavam

PranavamPranavam( Om)

Pranavam( )

(Manthras) Pranavam ( ) Pranavam( )

Omkar( )

Suprabhatham ( )

Easwaramba Suthah Sreeman, Poorva Sandhya Pravarthathe, Utthishtha Sathya Sayeesa Karthavyam Daivam-ahnikam

Easwaramba( )

S U P R A B H A T H A M ( )

Page 8: Thapovanam ( ) - sca.org.my · Thapovanam (Parayanam) ... Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham. ... (Bhajan ) 53 Suprabhatham( ) Nagara Sankeer

50

Utthishtha Utthishtha Partheesa Utthishtha Jagathee Pathe Utthishtha Karuna-Poorna, Loka Mangala Siddhaye.

(Parthi) ( Puttaparthi )

Chithravathee Thata Vishala Susantha Soudhe, Thishtthanthi Sevaka Janah Thava-Darsanartham. Adithya Kanthih-Anubhathi Samastha Lokan, Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham.

( Prasanthi Nilayam ) (Chithravathi) (Darshan )

Thvannama Keerthana Rathah, Thava Divya Nama Gayanthi, Bhakthi Rasa Pana Prahrishta Chiththah, Dathum Krupa-Sahitha Darsanam-ashu thebhyah, Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham.

( )

Adaya Divya Kusumani Manoharani, Shree Pada Poojana Vidhim Bhavad-Anghrimoole Kartum Maha-Utsukathaya, Pravishanthi Bhakthah, Sai Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham.

Page 9: Thapovanam ( ) - sca.org.my · Thapovanam (Parayanam) ... Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham. ... (Bhajan ) 53 Suprabhatham( ) Nagara Sankeer

51

(

)

Desantharagatha Budhah Thava Divya Moorthim, Sandarshana-Abhirathi Sam-Yutha Chitha Vruthya, Vedoktha Manthra Patthanena Lasanthyajasram, Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham.

(Darshan )

Shruthva Thava-Adbhutha Charithram Akhanda Keerthim Vyaptham Diganthara Vishala Dharathale-Asmin, Jijnasu Lokam-Upathishttathi Chashrame-Asmin, Sri Sathya Sai Bhagavam Thava Suprabhatham.

( )

Seetha Sathee Sama Visuddha Hrid-Ambujathah, Bahu-Angana Kara-Gruheetha Supushpa-Harah, Sthunvanthi divya nuthibhih, phani-bhooshanam thvam Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham.

(Seetha) ( ) ( ) )

Page 10: Thapovanam ( ) - sca.org.my · Thapovanam (Parayanam) ... Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham. ... (Bhajan ) 53 Suprabhatham( ) Nagara Sankeer

52

Suprabhatham-Idam Punyam, Ye Patthanthi Dine Dine, The Vishanthi Param-Dhama, Jnana Vijnana Sobhithah, Mangalam Guru Devaya, Mangalam Jnana Dayine, Mangalam Parthi Vasaya, Mangalam Sathya Sayine.

( )

Suprabhatham ( )

Suprabhatham( )

Suprabhatam (Jnano-Agni

Jnana Agni )

(Siva RathriLingam )

(Sri Deepala Pichchayya Sastry) (Bhajan )

Page 11: Thapovanam ( ) - sca.org.my · Thapovanam (Parayanam) ... Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham. ... (Bhajan ) 53 Suprabhatham( ) Nagara Sankeer

53

Suprabhatham( ) Nagara Sankeer -than ( )

Nagara Sankeerthan ( ) ( Ganesh ) ( darshan ) (Prasanthi Nilayam)

( )

(Sathya Narayana Raju) (Sathyam)Sri Panduranga

Bhajan Mandali ( Sri PandurangaRanga

Bhajan Mandali ) (Sathyam)

NAGARA SANKEERTHAN( )

Page 12: Thapovanam ( ) - sca.org.my · Thapovanam (Parayanam) ... Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham. ... (Bhajan ) 53 Suprabhatham( ) Nagara Sankeer

54

(Bhajan Mandali

)

(Sathyam)Sri Sathya Sai Seva Samithis ( )

Nagara Sankeerthan Brindas ( )

Nagara Sankeerthan( ) Sandarshan

(darshan )

( Ganesh) (Subrahmanya

Skanda )(abhishek)

(Arathi)

SANDARSHAN ( )

Page 13: Thapovanam ( ) - sca.org.my · Thapovanam (Parayanam) ... Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham. ... (Bhajan ) 53 Suprabhatham( ) Nagara Sankeer

55

(Ekam Sath)

Abhaya Mudra( )

Pada Namaskar( )(Vibhuti)

Mouna Vyakhya Prakatitha Parabrahma Thathwam

(Santhi) (Karuna) (Prema)

(darshan )

Page 14: Thapovanam ( ) - sca.org.my · Thapovanam (Parayanam) ... Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham. ... (Bhajan ) 53 Suprabhatham( ) Nagara Sankeer

56

(Vijnan )

(Darshan )

(darshan )

Page 15: Thapovanam ( ) - sca.org.my · Thapovanam (Parayanam) ... Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham. ... (Bhajan ) 53 Suprabhatham( ) Nagara Sankeer

57

(darshan )

(Shri Shirdi Sai Baba)

(Smt. Gali Sarada Devi)(

Sri Sathya Sai) (Puttaparthi)(Prasanthi Nilayam) (Bhagavan)

(Pedda Bottu) (Kumkum)

(Puttaparthi) (Thapo Vrikshan)

(Prasanthi Mandir)

Page 16: Thapovanam ( ) - sca.org.my · Thapovanam (Parayanam) ... Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham. ... (Bhajan ) 53 Suprabhatham( ) Nagara Sankeer

58

(Sri Sathya Sai Parabrahma)

Vaikuntha Ekadasi ( Vaikuntha )

(Sri Maha Vishnu) (darshan ) (Raja Reddy)

(Prasanthi Nilayam) ( Swami

)

(Bhagavan Sri Sathya Sai )

(sri Maha Vishnu) (Adisesha)

(Raja Reddy)

(Devathas)(Saptharishis Saptha rishis )

(Parabrahma)

Page 17: Thapovanam ( ) - sca.org.my · Thapovanam (Parayanam) ... Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham. ... (Bhajan ) 53 Suprabhatham( ) Nagara Sankeer

59

(Salagram ) ( Rudra Abhishekam Rudra

Abhishekam )

108 (Shatha Namavali Ashtothara)(Lalitha Devi) Pooja

( ) Pooja( ) (Athma Pooja) (Athma )

(Pooja)( )

(Bhajan )

(Ganesh ) ( Sri Rama) (Sri Krishna) (Buddha) (Jesus) (

Page 18: Thapovanam ( ) - sca.org.my · Thapovanam (Parayanam) ... Sri Sathya Sai Bhagavan Thava Suprabhatham. ... (Bhajan ) 53 Suprabhatham( ) Nagara Sankeer

60

Sai) (Allah)

(kama) (krodha) (lobha)(moha) (mada) (mathsarya)

(Govinda ) (Nanayana )

(arathi)

(Prasanthi Nilayam)

Om Sri Sathya Sai Parabrahmane Namah Santhih, Santhih, Santhih.