toan mai thcsdongthai.doc

Upload: asd3458

Post on 06-Jul-2018

229 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  1/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  PHẦN I: LÝ DO NGHIÊN CỨU

  I. Cơ sở lý luận

  Trong quá trình phát triển, xã hội luôn đề ra những yêu cầu mới cho !nghi"p đ#o t$o con ng%&i' (h)nh *ì *+y m# $y Toán -hông ng.ng đ%/c 01

  ung *# đ1i mới để đáp 2ng *ới ! ra đ&i c3a n4 *# ! đ5i h6i c3a xã hội' 7ì *+y

  m8i ng%&i giáo *iên n4i chung ph9i luôn luôn tìm t5i, áng t$o, đ1i mới ph%:ng

   pháp $y h;c để đáp 2ng *ới ch3 tr%:ng đ1i mới c3a t ra'

    Trong ch%:ng trình môn toán ? các lớp T@(A -iBn th2c *ề Giá trị tuyệt 

  đối -hông nhiều ong l$i rCt quan tr;ng, đ4 l# những tiền đề c: 09n để h;c inhtiBp tDc h;c lên ? cCp T@ET'

  Fhi gi9i toán c4 áp Dng Giá trị tuyệt đối đ5i h6i h;c inh ph9i nGm *ững

  các -iBn th2c c: 09n *ề ph%:ng trình, h" ph%:ng trình, các phHp 0iBn đ1i đ$i

  I''' @;c inh 0iBt *+n Dng linh ho$t, áng t$o các -iBn th2c, -J nKng t. đ:n

  gi9n đBn ph2c t$p'

  LMng Dng c3a Giá trị tuyệt đối trong gi9i toánN giOp h;c inh phát triểnt% uy, phát huy t)nh t)ch c!c ch3 động, áng t$o trong gi9i toán'

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  2/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  S>t -hác, *i"c tìm hiểu các ph%:ng pháp gi9i c4 2ng Dng Giá trị tuyệt 

  đối hi"n nay c5n )t giáo *iên nghiên c2u'

  7ì *+y *i"c nghiên c2u các ph%:ng pháp gi9i 0#i toán c4 2ng Dng Giá

  trị tuyệt đối l# rCt thiBt th!c, giOp giáo *iên nGm *ững nội ung *# xác đVnhđ%/c ph%:ng pháp gi9ng $y phần n#y đ$t hi"u qu9, g4p phần nWng cao chCt

  l%/ng $y *# h;c, đ>c 0i"t l# chCt l%/ng h;c inh gi6i *# giáo *iên gi6i ? các

  tr%&ng T@(A'

  III. !c "#ch n$hi%n c&u

  Z =ghiên c2u *ề LỨng dụng của Giá trị tuyệt đối trong giải toánN giOp giáo*iên nWng cao nKng l!c t! nghiên c2u, đPng th&i *+n Dng t1ng h/p các tri th2c

  đã h;c, m? rộng, đ#o Wu *# ho#n thi"n hiểu 0iBt' T. đ4 c4 ph%:ng pháp gi9ng

  $y phần n#y c4 hi"u qu9'

  Z =ghiên c2u *Cn đề n#y để nGm đ%/c những thu+n l/i, -h4 -hKn -hi $y h;c

   phần Giá trị tuyệt đối trong 0Pi %Yng h;c inh -há gi6i, t. đ4 đVnh h%ớng nWng

  cao chCt l%/ng $y *# h;c môn toán' Z =ghiên c2u *Cn đề n#y c5n giOp giáo *iên c4 t% li"u tham -h9o *# $y th#nh

  công *ề Giá trị tuyệt đối '

  I'. Nhi() *! n$hi%n c&u

  ' =ghiên c2u *ề tình hình $y h;c *# h;c *Cn đề n#y ? nh# tr%&ng'

  [' @" thIng hoá một I ph%:ng pháp gi9i c4 2ng Dng Giá trị tuyệt đối '

  \' Tìm hiểu m2c độ *# -Bt qu9 đ$t đ%/c -hi triển -hai đề t#i'

  ]' EhWn t)ch rOt ra 0#i h;c -inh nghi"m'

  '. Ph+) *i *, "-i t/n$ n$hi%n c&u

  0. 1-i t/n$ n$hi%n c&u:

  a' (ác t#i li"u

   0' ^iáo *iên, h;c inh -há gi6i ? tr%&ng T@(A

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  3/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  2. Ph+) *i n$hi%n c&u:

  (ác ph%:ng pháp 2ng Dng c3a Giá trị tuyệt đối trong gi9i toán th%&ng

  g>p ? T@(A'

  'I. Phơn$ 3h43 n$hi%n c&u

  ' Eh%:ng pháp nghiên c2u t#i li"u'

  [' Eh%:ng pháp điều tra, -h9o át'

  \' Eh%:ng pháp th_ nghi"m'

  ]' Eh%:ng pháp t1ng -Bt -inh nghi"m'

  'II. Gi5 thu67t 8h9 h;c

   =Wng cao chCt l%/ng $y *# h;c trong *# au -hi nghiên c2u áp Dng áng

  -iBn -inh nghi"m, giOp cho giáo *iên $y c4 hi"u qu9 cao h:n, h;c inh ham

  th)ch h;c $ng toán n#y h:n'

  GV: Tường Thị Thanh ai! Trường T"#S $%ng Thái & T'y "(   3

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  4/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  PHẦN II: N? tu67t "-i.

  0. 1?nh n$h@` Fho9ng cách t. điểm a đBn điểm U trên trDc I l# giá trV

  tuy"t đIi c3a một I a a l# I th!cb'

  A ^iá trV tuy"t đIi c3a I -hông Wm l# ch)nh n4, giá trV tuy"t đIi c3a I Wm

  l# I đIi c3a n4'

   T1ng quát` =Bu aaa   =⇒≥  U

    =Bu aaa   −=⇒<  U

    =Bu xa ≥ Ude d xa

    =Bu xa ≤  Ude d ax

  2. B#nh cht

    f ^iá trV tuy"t đIi c3a m;i I đều -hông Wm

    f T1ng quát` U≥a  *ới m;i a ∈  

  f (D thể`  dU de adU

    ≠ U de a ≠ U

  f @ai I 0ng nhau ho>c đIi nhau thì c4 giá trV tuy"t đIi 0ng nhau, *#

  ng%/c l$i hai I c4 giá trV tuy"t đIi 0ng nhau thì chOng l# hai I 0ng nhau

  ho>c đIi nhau'

    T1ng quát`  

  −==⇔=

  bababa

  f S;i I đều lớn h:n ho>c 0ng đIi c3a giá trV tuy"t đIi c3a n4 *# đPng

  th&i nh6 h:n ho>c 0ng giá trV tuy"t đIi c3a n4'

    T1ng quát`   aaa   ≤≤−  *# UjU   ≥⇔=≤⇔=−   aaaaaa

  A Trong hai I Wm I n#o nh6 h:n thì c4 giá trV tuy"t đIi lớn h:n'

  T1ng quát` =Bu baba   >⇒

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  5/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  A Trong hai I %:ng I n#o nh6 h:n thì c4 giá trV tuy"t đIi nh6 h:n

    T1ng quát` =Bu baba   c 0ng giá trV tuy"t

  đIi c3a hai I, Cu 0ng x9y ra -hi *# ch -hi hai I cng Cu'

  T1ng quát`   baba   +≥+  *# U'   ≥⇔+=+   bababa

  . C4c E+n$ t94n :

  I. BF) $i4 t>? c th95 )n "Jn$ th&c cK ch& Eu $i4 t>? tu6(t "-i.

  0. D+n$ 0` k A(x)=  

  B>9n$ "K =M l, iu th&c ch& 8 l, )Qt s- ch9 t>RcM

  f Cách giải`

  =Bu - U thì -hông c4 giá trV n#o c3a x tho9 mãn đng th2c 7ì giá trV tuy"t

  đIi c3a m;i I đều -hông Wmb'

  =Bu - d U thì ta c4UbaUba   =⇒=   x A x A

  =Bu - e U thì ta c4`

  −=

  =⇒=

  k  x A

  k  x Ak  x A

  ba

  baba

  ,i 0.0` Tìm x, 0iBt`

  ab ]o[   =− x  0b]

  T[

  ]

  o

  \

  T =−−   x cb\

  T

  o

  T

  [

  T=+−   x b

  p

  q

  T[]

  \

  =+−   x

  GV: Tường Thị Thanh ai! Trường T"#S $%ng Thái & T'y "(   5

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  6/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  Giải`

    ab ]o[   =− x   ⇔ [x d ±  ]

  f [x d ] f [x d ]

  [x d s [x d ]

  x d ], [x d

    x d U,

    7+y` x d ], j x dU,

   0b]

  T[

  ]

  o

  \

  T=−−   x

  [] \ ] [ x⇔ − = − =

  ] [ [

  ] [ ] [ [ [  ]

  [ [] [ ] [ [ [

   x x x

   x x x

  − = = − = =

  ⇔ ⇔ ⇔ − = − = − = =

  7+y`

    j[ [

   x 

  ∈  

   ,i 0.2` Tìm x, 0iBt`

  ab[

  T\[[   =− x  0b o,][o\o,q   −=−−   x cb To,[qo,\

  To

  ]−−=−−+ x

  ,i 0.S` Tìm x, 0iBt`

  ab oTT\[   =+− x  0b \T[

  =− x

  cb o,\[

  T

  o

  [=++−  x b

  o

  T[

  \

  T=− x

  ,i 0.T` Tìm x, 0iBt`ab to

  ]

  \

  ]

  T=−+ x  0b

  ]

  o

  ]

  T

  [

  \[

    −=−−   x

  cb]

  q

  ]

  \

  o

  ]

  [

  \=−+   x b

  u

  o

  \

  o

  [

  T

  ]

  \o,]   =+−   x

  ,i 0.` Tìm x, 0iBt`

  ab [\

  T`

  ]

  so,u   =+−   x   0b

  [

  q

  o

  T]`

  [

  \

  ]

  TT=−+   x  

  GV: Tường Thị Thanh ai! Trường T"#S $%ng Thái & T'y "(   6

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  7/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  cb   \[

  T

  ]

  \`o,[

  ]

  To=+−   x   b u

  \

  [

  ]`\

  o

  [T=−+

    x

  2. D+n$ 2:  B(xA(x)=  B>9n$ "K =M *, M l, hi iu th&c ch& M

  f Cách giải`

  7+n Dng t)nh chCt`

  −=

  =⇔=

  ba

  baba  

  Ta c4`

  −=

  =⇒=

  baba

  babababa

   x B x A

   x B x A x B x A

  ,i 2.0` Tìm x, 0iBt`

  ab []o   +=−   x x  0b U[\\[   =+−−   x x

  cb \]\[   −=+   x x   b UuoTq   =+−+   x x

  Giải`

  ab []o   +=−   x x

  f x ] d x Z [ f x ] d x [

    x x d [ Z ] x Z x d [ Z ]

    ]x d x d [  x d, xd

  7+y` xd , j xd

  ,i 2.2` Tìm x, 0iBt`

  ab T][

  T

  [

  \−=+   x x  0b   U

  o

  \

  p

  o

  [

  q

  ]

  o=+−−   x x

  cb]

  T

  \

  ]

  \

  [

  o

  q−=+   x x b Uo

  [

  T

  u

  o

  p

  q=+−+   x x

  S. D+n$ S` B(xA(x)=   B>9n$ "K =M *, M l, hi iu th&c ch& M

  f #ách )` Ta thCy nBu kxb U thì -hông c4 giá trV n#o c3a x tho9 mãn

  *ì giá trV tuy"t đIi c3a m;i I đều -hông Wm' vo *+y ta gi9i nh% au`

  baba   x B x A   = b

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  8/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  b Tr? th#nh

  −=

  =⇒=

  baba

  babababa

   x B x A

   x B x A x B x A  

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  9/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  ab  x x   =+−   oo  0b qq   =−+   x x cb  x x   \]]\   =+− b  x x   [q[q   =+−

  T. D+n$ T: 1Jn$ th&c ch& nhiVu Eu $i4 t>? tu6(t "-i.

  f Cách giải: z+p 09ng xHt điều -i"n 06 Cu giá trV tuy"t đIi`

  m xC  x B x A   =++   bababa

  (Kn c2 09ng trên xHt t.ng -ho9ng gi9i 0#i toán

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  10/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

    ⇔  U'x d \ Eh%:ng trình *ô nghi"mb

  FBt lu+n` 7+y x d3

  2'

  Ví dụ 2 ` Tìm x, 0iBt Z dU =h+n xHt ` xZ d U de x d

    x d U de x d

  Ta l+p 09ng xHt Cu

  x x Z U Z Zx U Z

   (Kn c2 *#o 09ng xHt Cu ta c4 0a tr%&ng h/p =Bu x , ta c4 ET ` x x Z d U ⇔ x d U -hông TS

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  11/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  . D+n$ ` WXt "iVu 8i(n Y Eu $i4 t>? tu6(t "-i h,n$ l9+t'

  bD(xC(x)B(x)A(x)   =++   b

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  12/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  \. D+n$ \` 0BA   =+

   7+n Dng t)nh chCt -hông Wm c3a giá trV tuy"t đIi ~n đBn ph%:ng pháp

   0Ct đng th2c'

  f =h+n xHt` T1ng c3a các I -hông Wm l# một I -hông Wm *# t1ng đ4 0ng U-hi *# ch -hi các I h$ng c3a t1ng đPng th&i 0ng U'

  f Cách giải chung ̀ U=+   B A  

  k%ớc`

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  13/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  ab UpuTo   ≤−++   y x  0b U\][   ≤−++   y y x cb UT[[   ≤+++−   y y x

  ,i \.T` Tìm x, y tho9 mãn`

  ab UoTTpT[   ≤−++   y x  0b UT][\   ≤−++   y y x cb UTUq   ≤−+−+   xy y x

  Ch] ý 2` vo t)nh chCt -hông Wm c3a giá trV tuy"t đIi t%:ng t! nh% t)nh chCt

  -hông Wm c3a luJ th.a 0+c ch•n nên c4 thể -Bt h/p hai -iBn th2c ta cXng c4 các

   0#i t%:ng t!'

  ,i \.` Tìm x, y tho9 mãn đng th2c`

  ab U\[   =++−−   y y x  0b U]\   [UUp[UUq =++−   y y x

  cb ( )   UT[UUq[UUu =−++   y y x   b ( )   U\[UUqo   [UUp =−+−−   y y x

  ,i \.Z` Tìm x, y tho9 mãn `

  ab ( ) ( )   U\T   [[ =++−   y x  0b ( )   Uq[oo[   o] =−+−   y x

  cb ( )   U[

  T][\

    [UU] =++−   y y x b U[

  T[T\

  [UUU

  =  

    

    −+−+   y y x

  ,i \.\` Tìm x, y tho9 mãn`

  ab U[UUp[UUq   ≤−+−   y x  0b U\

  [TU\

  qo ≤++−   y y x

  cb U[o

  u

  o

  ]

  [UUp

  [UUq

  [

  T

  ]

  \

  [

  T  [UUu

  ≤++  

    

    −   y x b U][UUp[[UUq   [UUq[UUp ≤−+−   y y x

  ^. D+n$ ^:  B A B A   +=+

  f Cách giải` A_ Dng t)nh chCt`baba   +≥+

    T. đ4 ta c4` U'   ≥⇔+=+   bababa

  ,i ^.0` Tìm x, 0iBt`

  ab p\o   =−++   x x  0b \o[   =−+−   x x cb uT\o\   =++−   x x

  b TTo[\[   =++−   x x |b [\\[T   −=−++   x x x }b [][o\   =−+−+−   x x x

  ,i ^.2` Tìm x, 0iBt`

  GV: Tường Thị Thanh ai! Trường T"#S $%ng Thái & T'y "(   13

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  14/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  ab [u]   =−+−   x x   0b ]oT   =+++   x x   cb

  T\[\q\   =−++   x x

  b  x x x   \][\To   +=−++   |b \TT\[   =−+−++   x x x   }b ]q[   =−+−   x x

  II. BF) c_3 $i4 t>? ` 6 M n$u6%n th95 )n "Jn$ th&c ch& Eu $i4 t>? tu6(t

  "-i.

  0. D+n$ 0` m B A   =+  *ới U≥m

  * Cách giải:

   =Bu m d U thì ta c4 U=+   B A

  =

  =⇔

  U

  U

   B

   A

   =Bu m e U ta gi9i nh% au`

  m B A   =+  b

  vo U≥ A  nên t. b ta c4` m B   ≤≤U  t. đ4 tìm giá trV c3a  B  *#  A   t%:ng

  2ng'

  Ví dụ ` Tìm c>p I nguyên x, y b tho9 mãn` €x y [€ Z €y Z \€ d U

  Giải:

  €x y [€ Z €y Z \€ d U

   [ U

  \ U \

   x y x

   y y

  − − = = − ⇔ ⇔

  + = = −

  ,i 0.0` Tìm c>p I nguyên x, yb tho9 mãn`

  ab U[UUp[UUq   =−+−   x x   0b U\[   =++−−   y y x   cb ( )   UT[[ =−++   y y x

  ,i 0.2` Tìm c>p I nguyên x, yb tho9 mãn`

  ab U]\   o =++−   y y x   0b ( )   U\o   ] =−+−−   y y x   cb U[\T\   =++−+   y y x

  ,i 0.S` Tìm c>p I nguyên x, y b tho9 mãn`

  ab \[]   =−++   y x  0b ]TT[   =−++   y x

  cb oo\   =++   y x b q\[o   =++   y x

  ,i 0.T` Tìm c>p I nguyên x, y b tho9 mãn`ab o]o\   =++−   y x   0b T[T[]u   =−++   y x  

  GV: Tường Thị Thanh ai! Trường T"#S $%ng Thái & T'y "(   14

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  15/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  cb TU\\[   =++   y x b [T\]\   =++   y x

  ,i 0.` Tìm các c>p I nguyên x, y b tho9 mãn`

  ab \[\[ −−=   x y   0b To[ −−=   x y  

  cb ]\[   [ +−=   x y b [T[\   [ −−=   x y

  2. D+n$ 2` mBA  

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  16/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  ab x Z y d *# ][T   =−++   y x  0b x y d \ *# ]Tu   =−+−   y x

  cb x y d [ *# ]T[T[   =+++   y x b [x Z y d \ *# p[\[   =+++   y x

  T. D+n$ T` d7t h/3 t#nh cht 8hen$ f) c $i4 t>? tu6(t "-i *, Eu c )Qt

  t#ch'

  f Cách giải ` babab'a   y A x B x A   =

  p I nguyên x, y b tho9 mãn`

  ab ( )( )   TT[   +=+−   y x x   0b ( ) ( )   y x x   =−+   T\   cb

  ( ) ( )   [T[o[   ++=−−   y x x

  ,i T.S` Tìm các c>p I nguyên x, y b tho9 mãn`

  ab ( ) ( )   T[\T   +=−+   y x x  0b ( )( )   TTo[   =+−−−   y x x cb ( ) ( )   U[o\   =−+−−   y x x

  . D+n$ ` ab E!n$ 3hơn$ 3h43 "-i lậ3 hi *7 c "Jn$ th&c'

  * Cách giải` Tìm x, y tho9 mãn đng th2c` w d k

  p I nguyên x, y b tho9 mãn`

  GV: Tường Thị Thanh ai! Trường T"#S $%ng Thái & T'y "(   16

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  17/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  ab ( )   [o[p

  T[\[[+−

  =−++

   y x x  0b [[

  TuT\

  ++−=−++

   y y x x

  cb ( )   [\T[

  o\T\[++

  =−++

   y x x b []

  TUoT[

  +−=+−− y

   y x

  ,i .S` Tìm các c>p I nguyên x, y b tho9 mãn`

  ab ( ) \TT]

  q[  [

  −+−=+−+

   y y y x  0b ( ) o[\

  [U][

    [

  ++=++

   y x

  cb [[UUpu

  \[UUq[+−

  =+− y

   x b uo\\U

  o[++

  =+++ y

   y x

  III . g]t $;n iu th&c ch& Eu $i4 t>? tu6(t "-i.

  f Cách giải chung ̀ Ht điều -i"n 06 Cu giá trV tuy"t đIi rPi thu g;n'

  ,i 0` Ot g;n 0iểu th2c au *ới T,]o,\   ≤≤  x  

  ab  x x A   −+−=   T,]o,\  0b T,]o,\   −++−=   x x B

  ,i 2` Ot g;n 0iểu th2c au -hi x ,\`

  ab o,[\,T   −−+=   x x A  0b o,[\,T   −+−−=   x x B

  ,i S` Ot g;n 0iểu th2c`

  ab q,To,[   −+−=   x x A  0bo

  [

  o

  T −−+=   x x B cb \T   −++=   x xC 

  ,i T` Ot g;n 0iểu th2c -hiq

  T

  o

  \

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  18/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  ,i 0` T)nh giá trV c3a 0iểu th2c`

  ab S d a Z [a0 0 *ới qo,Ujo,T   −==   ba

   0b = db

  a   [

  [−   *ới qo,Ujo,T   −==   ba

  ,i 2` T)nh giá trV c3a 0iểu th2c`

  ab  y xy x A   −+=   [[   *ới]

  \jo,[  −==   y x

   0b baba B   −−=   \\   *ới [o,Uj\

  T==   ba

  cbb

  aC 

    \

  \

  o−=   *ới [o,Uj

  \

  T==   ba

  b T[\   [ +−=   x x D   *ới[

  T= x

  ,i S: T)nh giá trV c3a các 0iểu th2c`

  ab ][\u   [\ ++−=   x x x A   *ới\

  [−= x

   0b  y x B   \[   −=   *ới \j[

  T−==   y x

  cb  x xC    −−−=   T\[[   *ới x d ]

  bT\

  Tqo  [

  +−=

   x

   x x D   *ới

  [

  T= x

  '. BF) $i4 t>? lRn nht nhY nht c )Qt iu th&c ch& Eu $i4 t>? tu6(t

  "-i.

  0. D+n$ 0: ab E!n$ t#nh cht 8hen$ f) c $i4 t>? tu6(t "-i.

  f (ách gi9i ch3 yBu l# t. t)nh chCt -hông Wm c3a giá trV tuy"t đIi *+n

  Dng t)nh chCt c3a 0Ct đng th2c để đánh giá giá trV c3a 0iểu th2c'

  ,i 0.0 ` Tìm giá trV lớn nhCt c3a các 0iểu th2c`

  ab o,\o,U   −−=   x A   0b [],T   −−−=   x B   cbo]

  [\

  +=

   x

   xC 

  bT\

  \[

  +=

   x

   x D   |b o,T[o,o   −−=   x     }b T]\[,TU   −−−=   x ! 

  GV: Tường Thị Thanh ai! Trường T"#S $%ng Thái & T'y "(   18

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  19/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  gb T[\[o]   +−−−=   y xG   hb p,oo,[p,o

  +−=

   x "    ib

  p,oo,[   −−−=   x # 

  -b []TU   −−=   x $    lb T[o   −−=   x %

  mb \[T

  +−= x

   &    nb ]o\T[

  [++

  += x

   N 

  ,i 0.2` Tìm giá trV nh6 nhCt c3a 0iểu th2c`

  ab  x A   −+=   ],\q,T  0b o,\p,[   −+=   x B cb  xC    −+=   \,]q,\

  b [,T]],p\   −+=   x D |b o,Tqo,qo\]   +++−=   y x   }b p,oo,[   +−=   x ! 

  gb p,[s,]   −+=   xG hbq

  \

  o

  [+−=   x "  ib  x #    −+=   s,To,T

  -b ]T\[   −−=   x $  lb T[\[   +−=   x % mb T]To   −−=   x & 

  ,i 0.S` Tìm giá trV lớn nhCt c3a 0iểu th2c`

  ab \q\]To

  o++

  += x

   A  0b q[TTop[T

  \

  T

  +−+

  −=

   x B

  cb po]o\[U

  o

  ]

  +++++=

   y xC  b uT[\[[

  []u

  +++−+−=

   x y x D

  |b ( )   T]oo\[T

  \[

  [++++

  +=

   x y x  

  ,i 0.T` Tìm giá trV lớn nhCt c3a 0iểu th2c`

  ab]oq

  TToq[

  ++

  ++=

   x

   x A  0b

  uq[[

  T\q[

  ++

  ++=

   y

   y B   cb

  pTu

  \[TTo

  ++

  ++=

   x

   xC 

  ,i 0.` Tìm giá trV nh6 nhCt c3a 0iểu th2c`

  ab []qo]p

  o

  ++

  −+=

   x

   A

   0b \opuoT]

  o

  u

  +−

  −= y

   B

  cb

  \oT[\\

  [p

  T[

  To

  +++−−=

   x y xC 

  ,i 0.Z` Tìm giá trV nh6 nhCt c3a 0iểu th2c`

  abou]\

  \\u][T

  ++

  ++=

   x

   x A  0b

  T]o[

  T]ou

  ++

  ++=

   y

   y B cb

  T[q\

  upqTo

  ++

  −+−=

   x

   xC 

  2. D+n$ 2` WXt "iVu 8i(n Y Eu $i4 t>? tu6(t "-i 4c "?nh 8h95n$ $i4 t>? ciu th&c:GV: Tường Thị Thanh ai! Trường T"#S $%ng Thái & T'y "(   19

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  20/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  ,i 2.0` Tìm giá trV nh6 nhCt c3a 0iểu th2c`

  ab  x x A   −++=   [o  0b u[T[   ++−=   x x B cb  x xC  \\   −++=

  b o]\]   −++=   x x D |b  x x     o\uo   ++−= }b  x x !    [oq[   −++=

  ,i 2.2 ` Tìm giá trV nh6 nhCt c3a 0iểu th2c`

  ab o[\[   ++−=   x x A  0b  x x B   \]T\   −+−= cb T]o]   −++=   x xC 

  ,i 2.S` Tìm giá trV lớn nhCt c3a 0iểu th2c`

  ab ]o   ++−−=   x x A  0b ][\[   +++−=   x x B cb  x xC    \qT\   −+−−=

  ,i 2.T` Tìm giá trV lớn nhCt c3a 0iểu th2c`

  abu[o[   ++−−=   x x A

   0b x x B   \p]\   −+−−=

  cbqooo   ++−−=   x xC 

   ,-i *./: Tìm giá trV nh6 nhCt c3a 0iểu th2c`

  ab oT   −++=   x x A  0b ou[   +−+−=   x x B cb T[][   ++−=   x xC 

  S. D+n$ S: ab E!n$ t "Jn$ th&c baba   +≥+

  ,i S.0` Tìm giá trV nh6 nhCt c3a 0iểu th2c`

  ab \[   −++=   x x A  0b o[][   ++−=   x x B cb T\[\   ++−=   x xC 

  ,i S.2` Tìm giá trV nh6 nhCt c3a 0iểu th2c`

  ab ]To   ++++=   x x A  0b p[\q\   +++−=   x x B cb T[o]\]   +−++=   x xC 

  ,i S.S` Tìm giá trV nh6 nhCt c3a 0iểu th2c`

  ab qo[\   −+−++=   x x x A  0b oT]\T   +−+−++=   x x x B

  cb\o[][   −+−++=   x x xC 

  b\TTuo\   +−++++=   x x x D

  ,i S.T ` (ho x Z y d 'Tìm giá trV nh6 nhCt c3a 0iểu th2c`

  [T   −++=   y x A

  ,i S.` (ho x y d \' Tìm giá trV nh6 nhCt c3a 0iểu th2c`

  Tu   ++−=   y x B

  ,i S.Z` (ho x y d [' Tìm giá trV nh6 nhCt c3a 0iểu th2c`

  GV: Tường Thị Thanh ai! Trường T"#S $%ng Thái & T'y "(   20

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  21/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  T[T[   +++=   y xC 

  ,i S.\` (ho [xZy d \' Tìm giá trV nh6 nhCt c3a 0iểu th2c`

  [[\[   ++++=   y x D

  GV: Tường Thị Thanh ai! Trường T"#S $%ng Thái & T'y "(   21

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  22/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  PHẦN III : dB Uj 1kB 1mC

   =ội ung *ề giá trV tuy"t đIi  đ%/c đ%a *#o ch)nh -h4a trong th&i gian

  cuIi c3a h;c - ‚‚ lớp , tuy l# -iBn th2c -h4, h;c inh rCt ƒ nhầm l~n -hi gi9i

  toán nh%ng l%/ng th&i gian #nh cho *Cn đề n#y rCt )t nên hầu nh% giáo *iên đều

  l9ng tránh nội ung n#y trong phần ôn t+p *# -iểm tra h;c - ‚‚' (h)nh *ì *+y,

  h;c inh -hi g>p nội ung n#y trong đề thi th%&ng ngh„ ngay l# 0#i -h4 *# ng$i

  l#m'

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  23/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  PHẦN I' : dB LUN

  I. ,i h;c 8inh n$hi()

  Mng Dng c3a Giá trị tuyệt đối l# một $ng toán -hông thể thiBu đ%/c

  trong ch%:ng trình 0Pi %Yng h;c inh gi6i T@(A' =Bu ch .ng l$i yêu cầu

  trong ách giáo -hoa thì ch%a đ3, *ì *+y đ5i h6i giáo *iên ph9i t)ch c!c t! h;c,

  t! nghiên c2u, tìm t5i áng t$o th%&ng xuyên 01 xung -iBn th2c *# t)ch luJ -inh

  nghi"m *ề *Cn đề n#y'

  f

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  24/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  qC LqC

  PHẦN I: LÝ DO NGHIÊN CỨU

  ‚' (: ? lQ lu+n

  ‚‚' (: ? th!c tiƒn

  ‚‚‚' SDc đ)ch nghiên c2u [

  ‚7' =hi"m *D nghiên c2u [

  7' Eh$m *i *# đIi t%/ng nghiên c2u [

  7‚' Eh%:ng pháp nghiên c2u \

  7‚‚' ̂i9 thuyBt -hoa h;c \

  PHẦN II: N

 • 8/16/2019 Toan Mai Thcsdongthai.doc

  25/25

   SKKN: Ứng dụng của giá trị tuyệt đối trong giải toán

  LrI C= 1O=N

  Tôi xin cam đoan rng đWy l# áng -iBn -inh nghi"m c3a tôi' (ác nội ung nghiên c2u

  *# -Bt qu9 trong đề t#i n#y l# trung th!c *# ch%a t.ng đ%/c ai công 0I trong 0Ct c2 áng -iBn

  -inh nghi"m n#o tr%ớc đWy' =Bu phát hi"n c4 0Ct - ! gian l+n n#o tôi xin ho#n to#n chVu

  trách nhi"m tr%ớc @ội đPng, cXng nh% -Bt qu9 áng -iBn -inh nghi"m c3a mình'

    '(ng )hái ng+y ,- tháng . n/m

  20,1

  WC NHN C= BH BgNG 1vN 'w  N$pi *i7t

    Bpn$ Bh? Bhnh i

  GV T ờ Thị Th h i T ờ T"#S $% Thái T' "( 25