congdoanquangninh.org.vncongdoanquangninh.org.vn/uploads/document/20150413/02qdquymacd0001.pdf ·...

of 5 /5

Upload: others

Post on 28-Jan-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: congdoanquangninh.org.vncongdoanquangninh.org.vn/Uploads/Document/20150413/02qdquymacd0001.pdf · Truðng hop doàn viên, CNVC- LÐ thuôc dði tuong khác do Ban quån lý quÿ
Page 2: congdoanquangninh.org.vncongdoanquangninh.org.vn/Uploads/Document/20150413/02qdquymacd0001.pdf · Truðng hop doàn viên, CNVC- LÐ thuôc dði tuong khác do Ban quån lý quÿ
Page 3: congdoanquangninh.org.vncongdoanquangninh.org.vn/Uploads/Document/20150413/02qdquymacd0001.pdf · Truðng hop doàn viên, CNVC- LÐ thuôc dði tuong khác do Ban quån lý quÿ
Page 4: congdoanquangninh.org.vncongdoanquangninh.org.vn/Uploads/Document/20150413/02qdquymacd0001.pdf · Truðng hop doàn viên, CNVC- LÐ thuôc dði tuong khác do Ban quån lý quÿ
Page 5: congdoanquangninh.org.vncongdoanquangninh.org.vn/Uploads/Document/20150413/02qdquymacd0001.pdf · Truðng hop doàn viên, CNVC- LÐ thuôc dði tuong khác do Ban quån lý quÿ