tuntunan puja bhakti

Download TUNTUNAN PUJA BHAKTI

Post on 10-Apr-2018

329 views

Category:

Documents

28 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/8/2019 TUNTUNAN PUJA BHAKTI

  1/52

 • 8/8/2019 TUNTUNAN PUJA BHAKTI

  2/52

  TU N TU N A N P U JA B H A K TIVAJRAYANA INDONESIA

  diterbitkan oleh :SAN GHA A GUN G IND ONESIA

 • 8/8/2019 TUNTUNAN PUJA BHAKTI

  3/52

  S A MBU TA NMAHA NAYAKAS A N G H A A G U N G I N D O N E S I A

  Namo Sanghyang Adi Buddhaya.Namo Buddhaya - Bodhisattvaya - Mahasattvaya.

  Dengan penuh rasa bahagia kami menyambutterbi tnya buku "Tuntunan Puja Bhakti VajrayanaIndones ia" yang merupakan buku pedoman pe-laksanaan kebaktian Vajrayana Indonesia bagi umatBuddha yang bernaung di bawah Sangha AgungIndonesia.

  Harapan kam i, dengan terbitnya buku T untunanPuja Bhakti ini , kehidupan beragama Buddha dapatlebih ditingkatkan melalui pelaksanaan kebaktian danupacara di vihara-vihara dan cetya-cetya.

  Akhir kata, semoga Sanghyang Adi Buddha,para Buddha, dan para Bodhisattva-Mahasattva me-lim pahkan berkahperlindungan Ny akepada kita semua.Lem bah Cipendaw a, 10 M ei 1990.

  i

 • 8/8/2019 TUNTUNAN PUJA BHAKTI

  4/52

  D A F T A R I S II. TUN TUN AN PUJA BHA KTI

  Petunjuk Pelaksanaan Pu ja Bhakti 1Sadhana dan M udra (Nam askara) 3

  H. TATA CA RA PU JA BH AK TI1. Pem bukaan 62. Pu jian Pedupaan 63. M antra Pem bersihan 74. M antra Pengu ndang an 75. Yandana (Pengh orm atan) 76. CaturS arana (Em patPerlindun gan). . 87. Mandala Puja dan Mandala Mantra

  (Maha Pu ja) 98. M antra Perlindung an Diri 119. M aha Karuna Dh arani 11

  10. Dasa Cula D harani 1311. M antra Av alokitesvara Berju ba h Putih 1712. Prajna Param ita Hrday a Sutra 1813. Mantra Hati Para Buddha

  dan Para Bo dhisattva-M ahasattva 2214. M antra Va jrasattva 2415. M antra K esem purnaan 2516. M editasi Pranayam a 2517. Pelimpah an Jasa (Parinamana) 2618. Nam askara . . 2 719. Penutup an 29

 • 8/8/2019 TUNTUNAN PUJA BHAKTI

  5/52

  20. Pembabaran DharmaEI . PRAKTEK SADH ANA SECARA AKTUAL

  a. Sakyamu ni Bu ddha 30b. Am itabha Bud dha 31c. Bhaisajya Gu ru Buddha 32d. Av alokitesvara Bod hisattva 34e. Bh agavati M ahach und i Bod hisattva 35f. K sitigarbha Bod hisattva 36g. Pad m asam bhav a Vajracarya 37h. Jam bhala Vajrasattva 38i. Kumarajiva-Padmapunarbhavasiddhi-

  Guru 39

  IV. SUT RA AVALOKITESVARA D AR I ZAM AN KAO 41

  ivI s i d i luar tanggung jawab Percetakan.

 • 8/8/2019 TUNTUNAN PUJA BHAKTI

  6/52

  TUNTUNAN PUJA BHAKTIP E T U N J U K P E L A K S A N A A N P U J A B H A K T I1. Dianjurkan kepada umat agar dalam m elaksanakan

  Puja Bhakti ini benar-benar bersikap sumarah,pasrah, dan berkonsentrasi sepenuhnya: mulutm em baca, telinga mend engar, dan pikiran terpusatpada Mantra.

  2. Dalam m elaksanakan Pu ja Bh akti diperlukankeyak inan yang sungguh- sungguh t e rhadapMantra-Mantra yang dibaca. Dengan keyakinanyang sungguh-sungguh Puja Bhakti akan mem-buahkan hasil yang baik.

  3. Tata pakaian dalam m elaksanak an Pu ja Bhak tihendaknya yang rapi, sopan,dan bersih. Sopanmenurut pengertian bangsa Indonesia.

  4. Tata Nam askara dalam Pu ja Bh akti ini adalahNam askara yang men ggunakan M antra "OM AHHU M ". Mantra "OM AH H U M " adalah Mantrayang dipergunakan untuk memulai segala bentukPuja Bhakti . Mantra "OM AH HUM" dikenalsebagai mantra Tri Aksara yang rnew ujudkan kay a,w ak,dan citta. Kaya ad alah wu jud jasm ania h se-

  1

 • 8/8/2019 TUNTUNAN PUJA BHAKTI

  7/52

  bagai sum ber karma. Wak adalah w ujud kata-katayang menimbulkan karma. Citta adalah pikiranyang memiliki kekuatan Bajra. Kaya, wak, cittaadalah jasm aniah-p erkataan-p ikiran, yang ketiga-nya merupakan sumber dad karma.Tata cara Namaskara:a. D imulai dengan berd iri tegak dengan sikap

  anjali m udra di depan dada .b. Kedua tangan dalam sikap anjali, diangkat ke

  atas kepala (ubun-ubun) sambil mengucapkanmantra "OM".

  c. K edua tangan diturunkan p ada po sisi lehersambil mengucapkan mantra "A H ".

  d. Kedu a tangan beranja li diturunkan pada po sisidada (ha t i ) sambi l mengucapkan mantra" H U M " .

  e. Berlutut dan m emb ungku kkan badan hinggakepala, kedua be lah tangan dan telapak tanganm eny entuh lantai (lima titik m enyen tuh bu m i).

  f. Laksanakan tiga kali.g. Bagi u mat yang tidak mem ungkinkan untukmelaksanakan namaskara tersebut oleh karena

  sesuatu dan lain hal , dapat melaksanakandengan sikap duduk.

 • 8/8/2019 TUNTUNAN PUJA BHAKTI

  8/52

  S A D H A N A D AN M U D R A (N A M A S K A R A )PERTAMA Bernamaskara kepada sepuluh

  penjuru Buddha dengan mudraJinajik sentuh dahi dengan men g-u c a p k a n m a n t r a " O M " d a nvisualisasikan cahaya putih me-masuki dahi, kemudian sentuhl e h e r s a m b i i m e n g u c a p k a nmantra "AH" dan visualisasikancahaya merah memasuki leher,kemudian sentuh bagian ha t is a m b i i m e n g u c a p k a n m a n t r a"H U M " dan visualisasikan cahayab i r u m e m a s u k i h a t i k i t a .Kemudian kembali menyentuhd a h i l a l u m u d r a d i l e r a i k a n ,kem udian namaskara (sujud).

  K E DU A B e r n a m a s k a r a k e p a d a p a r aBodhisatva dengan mudra Arolikdan kem udian sentuh dahu sam biimengucapkan mantra "O M " danvisualisasikan cahaya putih me-masuki dahi, kemudian sentuhl e h e r s a m b i i m e n g u c a p k a nmantra "A H " selanjutnya visual-isasikan cahaya m erah mem asuki

  3

 • 8/8/2019 TUNTUNAN PUJA BHAKTI

  9/52

  leher, kem udian sentuh bagian hatis a m b i l m e n g u c a p k a n m a n t r a"H U M " dan visualisasikan cahayab i r u m e m a s u k i h a t i k i t a .Kemudian kembali menyentuhdah i l a lu mudra d i l e r a ikankemudian namaskara (sujud).

  KE TIGA : BernamaskarakepadaVirudhaka/Dharmaphala pelindung Dharmadengan mudra Vafradhrk dankem udian menyentuh dahi sambilmengucapkan mantra "OM" laluv i s u a l i s a s i k a n c a h a y a p u t i hm em asuki dahi, kem udian sentuhl e h e r s a m b i l m e n g u c a p k a nmantra "AH" selanjutnya visual-isasikan cahaya merah m emasukileher, kem udian sentuh bagian hatis a m b i l m e n g u c a p k a n m a n t r a"H U M " dan visualisasikan cahayab i r u m e m a s u k i h a t i k i t a .Kemudian kembali menyentuhd a h i l a l u m u d r a d i l e r a i k a n ,kemudian namaskara (sujud).

  KEEMPAT : Pu ja univ ersa l dengan m udraSamaropa sentuh dahi kemudian

  4

 • 8/8/2019 TUNTUNAN PUJA BHAKTI

  10/52

  turun ke ulu hat i la lu mem-bungk ukkan bad an, selanjutnyam udra kem bali ke dahi setelah itumudra dileraikan.

  5

 • 8/8/2019 TUNTUNAN PUJA BHAKTI

  11/52

  TATA CAR A PU JA BH AK TI1 . P E M B U K A A N

  NAMASKARADENGAN MEMBACA MANTRA :OM AH HU M 3 XMANTRA SAD AKSARA:O M M A N I P A D M E H U M

  2. PUJIAN PEDUPAANPEDUPAAN SEKETIKA MENGHANGATDAN MENYALA,ASAP DUPA MELIPUTI SELURUH ALAMSEMESTA.WANGINYA HINGGA KE ATAS,K E B U D D H A K S E T R APARA BUDDHA SEDANG BERADAD I P E S A M U A N S A M U D R AO, AWAN KEBAH AGIAA N TERBENTUKD I M A N A - M A N A .K E T IK A PU J A A N K U T E N G A HBERLIMPAH-LIMPAH,PARA BUDDHA MENAMPAKKANDIRINYA.

  6

 • 8/8/2019 TUNTUNAN PUJA BHAKTI

  12/52

  NAMO GANDHA MEGHA VITANABODHISATTVA MA HASATTV A 3X

  3 . MA N TR A PEM BER S I HA NPEMBERSIHAN UCAPAN :A U M SU D D H E S U D D H E M A H A S U D D H EVISUDDHE SVAHAPEMBERSIHAN JASMANI :AUM SHRUTISHRUTI SMRTI SMRTISVAHAPEMBERSIHAN PIKIRAN :AUM VAJRANAYAHO HUMPEMBERSIHAN TEMP AT:N A M O SA M A NT A B U D D H A N A M A U MTUR U TUR U TIRI SVAHA

  4 . M A N T R A P E N G U N D A N G A NOM AH HU M SVAHA (3 X)

  5. VANDANA (PENGHORMATAN)DENGAN SIKAP ANJALI DAN PENUH HOR-MAT MENGUCAPKAN:NAMO SANGHYANG ADI BUDDHAYANAM O ARYA SAKYAM UNI BUDDHAYA

  7

 • 8/8/2019 TUNTUNAN PUJA BHAKTI

  13/52

  NAMO SUKHAVATILOKA AMITABHABUDDHAYANAMO BHAISAJYAGURU BUDDHAYAN AM O M AITREYA B ODHISATTVAYANAMO AVALOKITESVARAB O D H IS ATTVAYAN A M O M A H A S T H A M A P R A P T AB O D H IS ATTVAYANA M O M A N JU SR IB ODHIS ATTVAYANA M O M AH AC HU ND IB ODHIS ATTVAYANAMO KSHITIGARBHA BODHISATTVAYANAMO LOKAPALA RAJ AYENAMO PADMASAMBHAVA GURUYENAMO VIRUDHAKA RAJ AYENAMO DHRTARASTHRA RAJ AYENAMO VIRULHAKA RAJ AYEN A M O JA M B H A L A R A JA Y ENAMO KUMARAJIVA PADMABHAVAP U T R ANAMO MAHAKALA VAJRASATTVAYAN A M O D A S A D I S A N I S A R V ABUDDHA-BODHISATTVANAMNA M O PR AJNA PARAMITAYE SVAHA.

  6. CATUR SARANA(EMPA T PER LI N D U N GA N )

  NAMO GURUYE (VISUALISASI MAHA8

 • 8/8/2019 TUNTUNAN PUJA BHAKTI

  14/52

  GURU DI HADAPAN KITA)NAM O BUDDHAYA (VISUALISASI SANGBUDDH A DI HADAPAN KITA)NAMO DHARMAYA (VISUALISASIDHA RMA DI HADAPAN KITA)NAMO SANGHAYA (VISUALISASI SANGSANGHA D I HADAPAN KITA)

  7 . M A N D A L A P U J A D A N M A N D A L AM A N T R A ( M A H A P U J A )

  VISUALISASIKAN DI TENGAH -TENGAHJAGAD RAYA INI ADA SEBUAH GU NU NGSEMERU YANG MENJULANG TINGGI,DIKELILINGITAMAN DEVATA DI EMPATPENJURU. MATAHARI DAN BULA NMEN YINARI LAN GIT DI TIMUR DANBARAT. KEM UD IAN VISUALISASIKANBEBERAPA BUTIR BERAS DI TANGANKITA DA RI SEDIKIT M ENJAD I BANYAK ,KEMUDIAN BERUBAH MENJADIBERBA GAIPERMA TA YANG M ELIMPAHMEMENUHI GUNUN G SEMERU DANEMPAT TAM AN DEVATA. KE M UD IANBERSAMA-SAMA KITA PERSEMBAHKAN

  DENGANMUDRA PERSEMBAHAN :

  9

 • 8/8/2019 TUNTUNAN PUJA BHAKTI

  15/52

  KEPADA PARA BUDDHA, PARABOD HISATTVA, DA N PARA DEVATA.MANDALA PUJA :M AH AM ERU YANG MEG AH, YANGDIKELILINGI OLE H EMPAT BUAH BENUA .MATAHARI DAN BULAN BERSINARMENERANGIANGKASA RAYA. KAMISENANTIASA MENDAMBAKAN TANAHBUDDHA YANG AMAN SENTOSA DANSEJAHTERA . KE HADAPANMU SANGBUDDHA YANG MAHA SEJATI, MAHASUCI, KAM I M EMPERSEMBAHK ANPERSEMBAHAN INI . SEMOGA SEMUAMA KHLU K HIDUP, HIDUP DIAKHANISHTAH YANG MAHA SEMPURNA.MEMB