tuyen dung

Download tuyen dung

Post on 02-Jul-2015

1.391 views

Category:

Data & Analytics

17 download

DESCRIPTION

tuyen dung

TRANSCRIPT

1. ỦY BAN NHẤN DÂN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGIIÍA VIỆT NAMTỈNH BÀ RỊA-VI”JNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ĂỖỒẨ//QĐ-UBND Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày Ẫ9 Íhálĩg Ă 0 nănỉ 2014 QUYẾT ĐỊ1~JHVề việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2014CHỦ TỊCI-I ỦY BAN NHẤN DẤN TỈNH BÀ RỊA - VI”ING TẦUCăn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26/ 1 1/2003;Căn cứ Luật Cán bộ, công Chức ngày 13/11/2008;Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, Sử dụng và quảnlý công chức;Căn cử Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/ 12/2010 của Bộ Nội Vụ quy địtlh chỉ tỉểt một số Điều Vể tuyễn dụng và nâng ngạch công Chức;Căn cứ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tĩnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hàrllì Quy định thẩm quyền quản lý cản bộ, Công chức trong các cƠ quan Nhà nước thuộc tình Bà Rịa-Vũng Tàu;Xét Kể hoạch thì tuyển công chức năm 2014 của các cơ quan hàrửl chính thuộc tĩnh;.Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội Vụ tại Tờ trình số: 54.4 /TTI-SNV ngày JỨ4 tháng /ÍỒ năm 2014,QUYẾT ĐỊl`IH:Ðiều 1. Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2014 tại Các cơ quan hành chính thuộc tíI111 (Có danh Sách đơn Vị và hảng nhu cầu tuyển dụng chỉ tiết kèm theo).- I-Iình thức tuyển dụng: Thì tuyễn.- Điều Idện, Chế độ ưu tiên, trình tự, thủ tục tuyển dụng và các nội dung có liên quan đến tuyển dụng công chức:Thực hiện theo quy định tại Nghị định Sổ 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của chính phủ và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy địĩlh chỉ tìểt một số Điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức; Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 8/7/2014 của UBND tính về Vỉệc ban hành Kế hoạch tổ chức thì tuyền công chức hành ctúnh năm 2014 của các cơ quan, đon Vị thuộc tílìll.Điều 2. Căn cứ nhu cầu tuyển dụng công chức được phê duyệt tại Điểu 1 Quyết định này, Thủ trưởng các cơ quan hành chính có trách nhiệm tổ chức kỳ thì tuyển công chức theo quy định hiện hàrlll. 2. Điều 3. Sở Nộì Vụ có trách nhiệm hướng đẫn, Idễm tra và thực hiện các nhiệm Vụ có Iỉên quan đên việc tô chú'c thì tuyên công chức theo quy định.Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tịnh, Giám đốc Sở Nộì Vu, Thủ trưởng các cơ quan có tên tại Địêu 1, Thủ tlưởng các CƠ quan, đơn Vị liên quan chịu trách nhìệm thì hành Quyêt định này kê từ ngày 1