tuyen dung

Click here to load reader

Post on 02-Jul-2015

1.402 views

Category:

Data & Analytics

17 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tuyen dung

TRANSCRIPT

  • 1. Y BAN NHN DN CNG HA X HI CH NGIIA VIT NAMTNH B RA-VIJNG TU c lp - T do - Hnh phc S: //Q-UBND B Ra- Vng Tu, ngy 9 hlg 0 nn 2014 QUYT 1~JHV vic ph duyt nhu cu tuyn dng cng chc hnh chnh nm 2014CH TCI-I Y BAN NHN DN TNH B RA - VIING TUCn c Lut T chc HND v UBND ngy 26/ 1 1/2003;Cn c Lut Cn b, cng Chc ngy 13/11/2008;Cn c Ngh nh s 24/2010/N-CP ngy 15/3/2010 ca Chnh ph quy nh v tuyn dng, S dng v qunl cng chc;Cn c Thng t s 13/2010/TT-BNV ngy 30/ 12/2010 ca B Ni V quy tlh ch tt mt s iu V tuyn dng v nng ngch cng Chc;Cn c Quyt nh s 33/2012/Q-UBND ngy 31/10/2012 ca UBND tnh B Ra-Vng Tu ban hrll Quy nh thm quyn qun l cn b, Cng chc trong cc c quan Nh nc thuc tnh B Ra-Vng Tu;Xt K hoch th tuyn cng chc nm 2014 ca cc c quan hrl chnh thuc tnh;.Theo ngh ca Gim c S Ni V ti T trnh s: 54.4 /TTI-SNV ngy J4 thng / nm 2014,QUYT l`IH:iu 1. Ph duyt nhu cu tuyn dng cng chc hnh chnh nm 2014 ti Cc c quan hnh chnh thuc tI111 (C danh Sch n V v hng nhu cu tuyn dng ch tit km theo).- I-Inh thc tuyn dng: Th tuyn.- iu Idn, Ch u tin, trnh t, th tc tuyn dng v cc ni dung c lin quan n tuyn dng cng chc:Thc hin theo quy nh ti Ngh nh S 24/2010/N-CP ngy 15/3/2010 ca chnh ph v Thng t s 13/2010/TT-BNV ngy 30/12/2010 ca B Ni v quy lh ch tt mt s iu v tuyn dng v nng ngch cng chc; Quyt nh s 1389/Q-UBND ngy 8/7/2014 ca UBND tnh v Vc ban hnh K hoch t chc th tuyn cng chc hnh ctnh nm 2014 ca cc c quan, on V thuc tlll.iu 2. Cn c nhu cu tuyn dng cng chc c ph duyt ti iu 1 Quyt nh ny, Th trng cc c quan hnh chnh c trch nhim t chc k th tuyn cng chc theo quy nh hin hrlll.

2. iu 3. S N V c trch nhim hng n, Idm tra v thc hin cc nhim V c In quan n vic t ch'c th tuyn cng chc theo quy nh.iu 4. Chnh Vn phng UBND tnh, Gim c S N Vu, Th trng cc c quan c tn ti u 1, Th tlng cc C quan, n V lin quan chu trch nhm th hnh Quyt nh ny k t ngy 1