v1.ou.edu.vnv1.ou.edu.vn/qldt/anhhoatdong/quydinh19/qĐ ban hành quy định Đkmh.pdfa) sinh viên...

5

Upload: others

Post on 31-Dec-2019

22 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: v1.ou.edu.vnv1.ou.edu.vn/qldt/AnhHoatDong/Quydinh19/QĐ ban hành Quy định ĐKMH.pdfa) Sinh viên muôn däng ký hoc vuqt (hoc cùng khóa trên) phài làm don dè nghi duqc däng
Page 2: v1.ou.edu.vnv1.ou.edu.vn/qldt/AnhHoatDong/Quydinh19/QĐ ban hành Quy định ĐKMH.pdfa) Sinh viên muôn däng ký hoc vuqt (hoc cùng khóa trên) phài làm don dè nghi duqc däng
Page 3: v1.ou.edu.vnv1.ou.edu.vn/qldt/AnhHoatDong/Quydinh19/QĐ ban hành Quy định ĐKMH.pdfa) Sinh viên muôn däng ký hoc vuqt (hoc cùng khóa trên) phài làm don dè nghi duqc däng
Page 4: v1.ou.edu.vnv1.ou.edu.vn/qldt/AnhHoatDong/Quydinh19/QĐ ban hành Quy định ĐKMH.pdfa) Sinh viên muôn däng ký hoc vuqt (hoc cùng khóa trên) phài làm don dè nghi duqc däng
Page 5: v1.ou.edu.vnv1.ou.edu.vn/qldt/AnhHoatDong/Quydinh19/QĐ ban hành Quy định ĐKMH.pdfa) Sinh viên muôn däng ký hoc vuqt (hoc cùng khóa trên) phài làm don dè nghi duqc däng