Vaidyakiya Vyavasay Vyavahar Aani Dhyeya A Bestseller By Dr. Shriniwas Kashalikar

Download Vaidyakiya Vyavasay Vyavahar Aani Dhyeya A Bestseller By  Dr. Shriniwas Kashalikar

Post on 20-Dec-2014

75 views

Category:

Technology

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Jewekeere JeJemeeeJeJenej DeeefCe Oesemenee RLIVING &amp; HPE OLSU RIS FOTI C L SOCI ETYH EALTH ADV NAISSHHA IO AN ATCEN MEERNTI NT }sKeke [e@. eerefveJeeme peveeo&amp;ve keeeUerkej Sce.yeer.yeer.Sme., Sce.[er., SHe. Deee.meer.peer.,SHe.SHe.SHe.yeer.Sce.Sme. (et. Smed.S.) ecegKe : mebhetCe&amp; leCeeJecegkeleer keW, kee@}spe efyeu[eRie, eflemeje cepe}e,kes.F&amp;.Sce. ne@efmhe}, hejU, cegbyeF&amp; - 400012. Jewekeere JeJemeee - JeJenej DeeefCe Oese -~~ ~~ </li></ul> <p> 2. Jewekeere JeJemeee [e@. eerefveJeeme peveeo&amp;ve keeeUerkej 101, S/24, n@hheer Jn@}er, efkegefpeveerJee[er jes[, "eCes (heefece) - 400610 ceesyeeF&amp;} : 9869326089 Heesve : 25898934 F&amp; ces} : Shriniwasijk@rediffmail.com JesyemeeF&amp; : www.superliving.net F&amp;-yegke DeeJe=eer : mebieCeke ekeeeve 5/6, eebleer efveJeeme, meble jeceoeme jes[, ieCese e@keerpe peJeU, ceg}gb[ (hetJe&amp;) cegbyeF&amp; - 400081 otjOJeveer : 25681650 /25688682 F&amp; ces} : info@sanganak.in JesyemeeF&amp; : www.esanganak.comJewekeere JeJemeee - JeJenej DeeefCe Oese -~~ ~~ 3. Dehe&amp;Ce -heef$ekee peerJeveeefJe nesCeejs iCe Dee{Uleele, lej npeejes hees keceeJeueeJejner JeeefOeefJeceeseveeee Keje Deevebo ve efceUJeCeejs DeeefCe neJejheCes meJebie megKeeee ceeies }eieCeejs [e@kej Dee{Uleele. leebeeceOes Yejer}e Deveske Deew Ssketve [e@kejee oeele Oemme Pee}s. Dejs! KejesKej ies}er 15-20 Je</p>