vaidyakiya vyavasay vyavahar aani dhyeya a bestseller by dr. shriniwas kashalikar

Click here to load reader

Post on 20-Dec-2014

88 views

Category:

Technology

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Jewekeere JeJemeeeJeJenej DeeefCe Oesemenee RLIVING & HPE OLSU RIS FOTI C L SOCI ETYH EALTH ADV NAISSHHA IO AN ATCEN MEERNTI NT }sKeke [[email protected] eerefveJeeme peveeo&ve keeeUerkej Sce.yeer.yeer.Sme., Sce.[er., SHe. Deee.meer.peer.,SHe.SHe.SHe.yeer.Sce.Sme. (et. Smed.S.) ecegKe : mebhetCe& leCeeJecegkeleer keW, [email protected]}spe efyeu[eRie, eflemeje cepe}e,kes.F&.Sce. [email protected]}, hejU, cegbyeF& - 400012. Jewekeere JeJemeee - JeJenej DeeefCe Oese -~~ ~~

2. Jewekeere JeJemeee [[email protected] eerefveJeeme peveeo&ve keeeUerkej 101, S/24, [email protected] [email protected]}er, efkegefpeveerJee[er jes[, "eCes (heefece) - 400610 ceesyeeF&} : 9869326089 Heesve : 25898934 F& ces} : [email protected] JesyemeeF& : www.superliving.net F&-yegke DeeJe=eer : mebieCeke ekeeeve 5/6, eebleer efveJeeme, meble jeceoeme jes[, ieCese [email protected] peJeU, ceg}gb[ (hetJe&) cegbyeF& - 400081 otjOJeveer : 25681650 /25688682 F& ces} : [email protected] JesyemeeF& : www.esanganak.comJewekeere JeJemeee - JeJenej DeeefCe Oese -~~ ~~ 3. Dehe&Ce -heef$ekee peerJeveeefJe nesCeejs iCe Dee{Uleele, lej npeejes hees keceeJeueeJejner JeeefOeefJeceeseveeee Keje Deevebo ve efceUJeCeejs DeeefCe neJejheCes meJebie megKeeee ceeies }eieCeejs [[email protected] Dee{Uleele. leebeeceOes Yejer}e Deveske Deew Ssketve [[email protected] oeele Oemme Pee}s. Dejs! KejesKej ies}er 15-20 Je