village map - मुखपृष्ठ ... · pali (ct) mulashi koshimbale chive waghoshi khavali...

1
! ( SUDHAGAD Pen Mulshi Mawal Mangaon Khalapur Ghera Sudhagad Bheliv Kalamb Mahagaon Tadgaon Uddhar Nadsur Adulse Rasal Atone Rabgaon Khandpoli Dahigaon Nagshet Gondav Bharje Dhokshet Apatwane Usar Kavele Gomashi Hatond Ghotawade Vasunde Zap Shiloshi Potlaj Kh. Chikhalgaon Falyan Nenavali Gondale Pilosari Pachhapur Pui Chandargaon Padsare Navghar Pali (Ct) Mulashi Koshimbale Chive Waghoshi Khavali Dhondse Varhadjambhulpada Nere Khandsai Mangaon Kh Avandhe Ambivali Nandgaon Wavloli Nagaon Bherav Pimploli Asare Nanose Kalamboshi Kansal Harneri Kumbharshet Potlaj Bk. Unhere Bk Mangaon Bk Balap Bhalgul Wafeghar Tivare Karchunde Amnori Hedvali Dighewadi(N.V.) Parali Pawasalawadi Madhali Wandroshi Siddheshwar Bk Wave T. Asare Widsai Daryagaon (N.V.) Khad Sambale Kumbharghar Usale Kasarwadi (Asare) Bhilpada (khuravale) Padghawali Kanhivali Majare Jambhulpada Ambole Siddheshwar Kh Dapode Pehadali Karanjghar Wave Tarf Haveli Ghera Sarasgad Dhondivali Unhere Kh Burmali Village Map μ Pen Mahad Roha Karjat Panvel Alibag Tala Mangaon Khalapur Sudhagad Mhasla Murud Poladpur Uran Shrivardhan Bid Pune Nashik Solapur Satara Jalgaon Yavatmal Gadchiroli Jalna Latur Amravati Sangli Nagpur Nanded Ahmednagar Dhule Buldana Akola Chandrapur Aurangabad Wardha Hingoli Palghar Thane Washim Ratnagiri Raigarh Kolhapur Parbhani Gondiya Osmanabad Nandurbar Sindhudurg Bhandara Mumbai Suburban Mumbai Dharwad Bidar Legend ! ( Taluka Head Quarter Railway National Highway State Highway State Boundary District Boundary Taluka Boundary Village Boundary Waterbody/River Location Index District Index Taluka Index Village maps from Land Record Department, GoM. Maharashtra State District: Raigad Autonomous Body of Planning Department, Government of Maharashtra, VNIT Campus, South Ambazari Road, Nagpur 440 010 Maharashtra Remote Sensing Applications Centre Generated By: Data Source: 2.5 0 2.5 5 7.5 1.25 km Taluka: Sudhagad District: Raigad Waterbody/River from Satellite Imagery.

Upload: hadien

Post on 19-Aug-2018

257 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

!(SUDHAGAD

Roha

Pen

Mulshi

Mawal

Mangaon

Khalapur

Ghera Sudhagad

Bheliv

Kalamb

Mahagaon

Tadgaon

Uddhar

Nadsur

Adulse

Rasal

Atone

Rabgaon

Khandpoli

Dahigaon

Nagshet

Gondav

Bharje

Dhokshet

Apatwane

Usar

Kavele

Gomashi

Hatond

Ghotawade

Vasunde

Zap

Shiloshi

Potlaj Kh.

Chikhalgaon

Falyan

Nenavali

Gondale

Pilosari

Pachhapur

Pui

Chandargaon

Padsare

Navghar

Pali (Ct)

Mulashi

Koshimbale

Chive

Waghoshi

Khavali

Dhondse

Varhadjambhulpada

Nere

Khandsai

Mangaon Kh

Avandhe

Ambivali

Nandgaon

Wavloli

Nagaon

Bherav

Pimploli

Asare

Nanose

Kalamboshi

KansalHarneri

Kumbharshet

Potlaj Bk.

Unhere Bk

Mangaon Bk

Balap

BhalgulWafeghar

Tivare

Karchunde

Amnori

Hedvali

Dighewadi(N.V.)

Parali

Pawasalawadi

Madhali

Wandroshi

Siddheshwar Bk

Wave T. Asare

Widsai

Daryagaon (N.V.)

Khad Sambale

Kumbharghar

Usale

Kasarwadi (Asare)

Bhilpada (khuravale)

Padghawali

Kanhivali

Majare Jambhulpada

Ambole

Siddheshwar Kh

Dapode

Pehadali

Karanjghar

Wave Tarf Haveli

Ghera Sarasgad

Dhondivali

Unhere Kh

Burmali

Village Map

µ

Pen

Mahad

Roha

KarjatPanvel

Alibag

Tala Mangaon

Khalapur

Sudhagad

Mhasla

Murud

Poladpur

Uran

Shrivardhan

BidPune

Nashik

SolapurSatara

Jalgaon

YavatmalGadchiroliJalna

Latur

Amravati

Sangli

Nagpur

NandedAhmednagar

Dhule

Buldana Akola

ChandrapurAurangabad

Wardha

HingoliPalghar

Thane

Washim

Ratnagiri

Raigarh

Kolhapur

Parbhani

Gondiya

Osmanabad

Nandurbar

Sindhudurg

Bhandara

Mumbai SuburbanMumbai

Dharwad

Bidar

Legend!( Taluka Head Quarter

RailwayNational HighwayState HighwayState BoundaryDistrict BoundaryTaluka BoundaryVillage BoundaryWaterbody/River

Location Index

District Index

Taluka Index

Village maps from Land Record Department, GoM.

Maharashtra State

District: Raigad

Autono m ous Body of P lanning Departm ent,Gove rnm ent of M aharashtra, VN IT C am pu s,South Am bazari Ro ad, Nagpur 440 010

Maharashtra Remote Sensing Applications CentreGenerated By:

Data Source:

2.5 0 2.5 5 7.51.25km

Taluka: SudhagadDistrict: Raigad

Waterbody/River from Satellite Imagery.