village map - मुखपृष्ठ · yedgaon reservoir manikdoh reservoir pimpalgaon joga...

1
! ( ! ( Yedgaon Reservoir Manikdoh Reservoir Pimpalgaon Joga Reservoir JUNNAR Akola Khed Ambegaon Parner Sangamner Murbad Shirur Shahapur Mawal Otur Ale Ane Rajuri Umbraj Dingore Belhe Shindewadi Khodad Bori Bk. Ajanawale Alame Nalawane Godre Taleran Yedgaon Madh Kusur Nimgiri Kopare Warulwadi Udapur Narayangaon Tambe Hatvij Arvi Devale Rajur Ambe Khireshwar Hadsar Vadaj Tejur Bori Kh. Ghatghar Khamgaon Padali Pargaon Tarf Ale Kandali Pemdara Santwadi Khubi Mangrul Pur Khamundi Shiroli Bk Kolwadi Yenere Amboli Alu Golegaon Basti Nimgaon Sawa Ballalwadi Bhivade Bk. Manjarwadi Parunde Sitewadi Sawargaon Mandave Dholwad Nirgude Pimpalwandi Shiroli T Ale Uchhil Kolwadi Hivare Kh Chincholi Ozar Kuran Aptale Manikdoh Watkhale Anandwadi Botarde Katede Agar Ingaloon Bhorwadi Keli Rohkadi Belsar Barav Khanapur Hirdi Sanganore Ambe Gavhan Bangarwadi Kale Pimpalgaon Joga Vadgaon Kandali Nimdari Pimpri Pendhar Hivare Tarf Narayangaon Kolhewadi Muthalne Ahinavewadi Sukalwedhe Gunjalwadi Shiroli Kh Aldare Nagadwadi Gulunchwadi Karanjale Tejewadi Unchkhadakwadi Sultanpur Kewadi Buchakewadi Sakori T Belhe Gunjalwadi Mandarne Chalakwadi (N.V.) Chawand Ghangaldare Padirwadi (N.V.) Dhamankhel Netwad Jadhav Wadi Khatkale Phagul Gavhan Datkhilwadi Ralegan Khaire Kumshet Surale Sonawale Chilhewadi Ranmalawadi Somatwadi Khamgaon Bhatkalwadi (N.V.) Jambhulshi Bhoirwadi (N.V.) Shinde Aurangpur Undekhadak Pimpalgaon T Narayangaon Kalwadi (N.V.) Zap (N.V.) Vadgaon Sahani Khilarwadi Wadgaon Anand Mankeshwar Jalwandi Pimpalgaon Siddhanath Usran Dumbarwadi Alefata (N.V.) Vighnahat (N.V.) Hivare Tarf Minher Pachgharwadi (N.V.) Navalewadi (N.V.) Khadkumbe Pangari Tarf Madh Bhivade Kh. Hivare Bk Jambhulpad (N.V.) Amrapur Bagadwadi (N.V.) Malwadi (N.V.) Shivali Dhangarwadi Pimparwadi Pargaon Tarf Madh Tikekarwadi Tambewadi Dhalewadi Tarf Haveli Wanewadi Gaymukhwadi (N.V.) Dhalewadi Tarf Minher Junnar (M Cl) Vaishakh Khede Shiroli Tarf Kukadneher Nimgaon Tarf Mahalunge Yadavwadi Pangari Tarf Otur Baglohare Hapus Baug (N.V.) Kombadwadi Badshaha Talao (N.V.) Wasunde Bhorwadi Hatban Village Map μ Khed Shirur Junnar Daund Indapur Bhor Mawal Baramati Mulshi Haveli Purandhar Velhe Ambegaon Pune City Haveli Bid Pune Nashik Solapur Satara Jalgaon Yavatmal Gadchiroli Jalna Latur Amravati Sangli Nagpur Nanded Ahmednagar Dhule Buldana Akola Chandrapur Aurangabad Wardha Hingoli Palghar Thane Washim Ratnagiri Raigarh Kolhapur Parbhani Gondiya Osmanabad Nandurbar Sindhudurg Bhandara Mumbai Suburban Mumbai Dharwad Bidar Legend ! ( Taluka Head Quarter Railway National Highway State Highway State Boundary District Boundary Taluka Boundary Village Boundary Waterbody/River Location Index District Index Taluka Index Village maps from Land Record Department, GoM. Maharashtra State District: Pune Autonomous Body of Planning Department, Government of Maharashtra, VNIT Campus, South Ambazari Road, Nagpur 440 010 Maharashtra Remote Sensing Applications Centre Generated By: Data Source: 5 0 5 10 15 2.5 km Taluka: Junnar District: Pune Waterbody/River from Satellite Imagery.

Upload: vuonghanh

Post on 14-Jun-2018

295 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Village Map - मुखपृष्ठ · Yedgaon Reservoir Manikdoh Reservoir Pimpalgaon Joga Reservoir JUNNAR Akola Khed Ambegaon Parner Sangamner Murbad Shirur …

!(

!(

Yedgaon Reservoir

Manikdoh Reservoir

Pimpalgaon Joga Reservoir

JUNNAR

Akola

Khed

Ambegaon

Parner

SangamnerMurbad

Shirur

Shahapur

Mawal

Otur

Ale

Ane

Rajuri

Umbraj

Dingore

Belhe

Shindewadi

Khodad

Bori Bk.

Ajanawale

Alame

Nalawane

Godre

Taleran

Yedgaon

Madh

Kusur

Nimgiri

Kopare

Warulwadi

Udapur

Narayangaon

Tambe

Hatvij

Arvi

Devale

Rajur

Ambe

Khireshwar

Hadsar

Vadaj

Tejur

Bori Kh.

Ghatghar

Khamgaon

Padali

Pargaon Tarf Ale

Kandali

Pemdara

Santwadi

Khubi

Mangrul

Pur Khamundi

Shiroli Bk Kolwadi

Yenere

Amboli

Alu

Golegaon

Basti

Nimgaon Sawa

Ballalwadi

Bhivade Bk.

Manjarwadi

Parunde

Sitewadi

Sawargaon

Mandave

Dholwad

NirgudePimpalwandi

Shiroli T Ale

Uchhil

Kolwadi

Hivare Kh

Chincholi

Ozar

Kuran

AptaleManikdoh

Watkhale

Anandwadi

Botarde

Katede

AgarIngaloon

Bhorwadi

Keli

Rohkadi

Belsar

Barav

Khanapur

Hirdi

Sanganore

Ambe Gavhan

Bangarwadi

Kale

Pimpalgaon Joga

Vadgaon KandaliNimdari

Pimpri Pendhar

Hivare Tarf Narayangaon

Kolhewadi

Muthalne

Ahinavewadi

Sukalwedhe

Gunjalwadi

Shiroli Kh

Aldare

NagadwadiGulunchwadi

Karanjale

Tejewadi

Unchkhadakwadi

Sultanpur

Kewadi

Buchakewadi

Sakori T Belhe

Gunjalwadi

Mandarne

Chalakwadi (N.V.)

Chawand

Ghangaldare

Padirwadi (N.V.)

Dhamankhel

Netwad

Jadhav Wadi

KhatkalePhagul Gavhan

Datkhilwadi

Ralegan

Khaire

Kumshet

SuraleSonawale

Chilhewadi

Ranmalawadi

SomatwadiKhamgaon

Bhatkalwadi (N.V.)

Jambhulshi

Bhoirwadi (N.V.)

Shinde

Aurangpur

Undekhadak

Pimpalgaon T Narayangaon

Kalwadi (N.V.)

Zap (N.V.)

Vadgaon Sahani

Khilarwadi

Wadgaon Anand

Mankeshwar

Jalwandi

Pimpalgaon Siddhanath

Usran

Dumbarwadi

Alefata (N.V.)Vighnahat (N.V.)

Hivare Tarf Minher

Pachgharwadi (N.V.)

Navalewadi (N.V.)

Khadkumbe

Pangari Tarf Madh

Bhivade Kh.Hivare Bk

Jambhulpad (N.V.)Amrapur

Bagadwadi (N.V.)

Malwadi (N.V.)

Shivali

Dhangarwadi

Pimparwadi

Pargaon Tarf Madh

Tikekarwadi

Tambewadi

Dhalewadi Tarf Haveli

Wanewadi

Gaymukhwadi (N.V.)Dhalewadi Tarf Minher

Junnar (M Cl)

Vaishakh Khede

Shiroli Tarf Kukadneher

Nimgaon Tarf Mahalunge

Yadavwadi

Pangari Tarf Otur

Baglohare

Hapus Baug (N.V.)

Kombadwadi

Badshaha Talao (N.V.)

WasundeBhorwadi

Hatban

Village Map

µ

Khed

Shirur

Junnar

Daund

IndapurBhor

Mawal

Baramati

Mulshi Haveli

PurandharVelhe

Ambegaon

Pune City

Haveli

BidPune

Nashik

SolapurSatara

Jalgaon

YavatmalGadchiroliJalna

Latur

Amravati

Sangli

Nagpur

NandedAhmednagar

Dhule

Buldana Akola

ChandrapurAurangabad

Wardha

HingoliPalghar

Thane

Washim

Ratnagiri

Raigarh

Kolhapur

Parbhani

Gondiya

Osmanabad

Nandurbar

Sindhudurg

Bhandara

Mumbai SuburbanMumbai

Dharwad

Bidar

Legend!( Taluka Head Quarter

RailwayNational HighwayState HighwayState BoundaryDistrict BoundaryTaluka BoundaryVillage BoundaryWaterbody/River

Location Index

District Index

Taluka Index

Village maps from Land Record Department, GoM.

Maharashtra State

District: Pune

Autono m ous Body of P lanning Departm ent,Gove rnm ent of M aharashtra, VN IT C am pu s,South Am bazari Ro ad, Nagpur 440 010

Maharashtra Remote Sensing Applications CentreGenerated By:

Data Source:

5 0 5 10 152.5km

Taluka: JunnarDistrict: Pune

Waterbody/River from Satellite Imagery.