vishnu sahashra naamam english

Click here to load reader

Post on 11-Apr-2015

388 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Sri Vishnu Sahasrana:ma Stho:thram

Guruparampara Sri Laskhmi Ashtottara Satanama stho:thram Sri VishnuSahasrana:ma Stho:thram (ENGLISH)

Satyanarayana Rao Vallabhaneni

Guruparampara Sri:saile:sa daya:pa:thram dhi:bhakthya:di guna:rnavam | yathi:ndra pravanam vande: ramya ja:ma:tharam munim || lakshmi:na:tha sama:rambha:m na:tha ya:muna madhyama:m | asmada:cha:rya paryantha:m vande: guru parampara:m || Yo: nithyamachyutha pada:mbuja yugmarukma vya:mo:hathas thadithara:ni thruna:ya me:nay | asmad guro:r bhagavato:sya dayaika sindho:ho ra:ma:nujasya charanau saranam prapadye: || Ma:tha: pitha: yuvathayas thanaya: vibhu:thihi sarvam yade:va niyame:na madanvaya:na:m | a:dyasya nah kulapathe:r vakula:bhira:mam sri:math thadanghri yugalam pranama:mi mu:rdhna: || Bhu:tham sarascha mahada:hvaya bhattana:tha sri: bhakthisa:ra kulase:khara yo:giva:ha:n | Bhaktha:nghri re:nu paraka:la yathi:ndra misra:n Sri:math para:nkusa munim pranatho:smi nithyam || Sarana:gathi at Goddess LakshmiO:m bhagavan na:ra:yana: bhimatha:nuru:pa svaru:pa ru:pa guna vibhavai:svarya si:la:d yanavadhika: thisaya asankhye:ya kalya:na guna gana:m, padma vana:laya:m,bhagavathi:m, sriyam, de:vi:m, nithya:na pa:yini:m, niravadya:m, de:va de:va divya mahishi:m, akhila jaganma:tharam, asman ma:tharam, asaranya saranya:m, ananya saranaha saranamaham prapadye:ll

2

Sri Laskhmi Ashtottara Satanama stho:thram

De:vyuva:chaDe:va de:va! maha:de:va! thrika:lagjna! mahe:svara! | karuna:kara! de:ve:sa! bhaktha:nugraha ka:raka! || ashto:ththara satham lakshmya:ha sro:thumichcha:mi thathvathaha | I:svara uva:chaDe:vi! sa:dhu maha:bha:ge:! maha:bha:gya prada:yakam | sarvai:svaryakaram punyam sarvapa:pa prana:sanam || sarva d:a:ridrya samanam sravana: dbhukthi muktidam | ra:javasyakaram divyam guhya:d guhyatharam param ||3

durlabham sarvade:vana:m chathush shashti kala:spadam | padma:di:na:m vara:ntha:na:m nidhi:na:m nithyada:yakam || samasthade:va samse:vyam anima:dyashtasiddhidam | kimathra bahuno:kthe:na de:vi: prathyakshada:yakam || thava pri:thya:dyavakshya:mi sama:hithamana:s srunu | ashto:ththara sathasya:sya maha:lakshmi:sthu de:vatha: || kli:m bi:ja padamithyuktham sakthisthu bhuvane:svari: | anganya:sah karanya:saha saithya:di praki:rthithaha || Dhya:nam vande: padmakara:m prasanna vadana:m saubha:gyada:m bha:gyada:m hastha:bhya:m abhayaprada:m maniganaihi na:na:vidhair bhu:shitha:m | bhaktha:bhi:shta phalaprada:m harihara brahma:dibhis se:vitha:m pa:rsve: pankaja sankha padma nidibhihi yuktha:m sada: sakthibhihi || sarasijanayane: saro:ja hasthe: dhavala thara:msuka gandhama:Iya so:bhe: | bhagavathi! harivallabhe: mano:gjne: thribhuvanabhu:thikari! prasi:da mahyam ll O:m prakruthim vikruthim vidya:m sarvabhu:thahithaprada:m | sraddha:m vibhu:thim surabhim nama:mi parama:thmika:m || 1 va:cham padma:laya:m padma:m suchim sva:ha:m svadha:m sudha:m | dhanya:m hiranmayi:m lakshmi:m nithyapushta:m vibha:vari:m || 2 adithim cha dithim di:ptha:m vasudha:m vasudha:rini:m | nama:mi kamala:m ka:ntha:m kshama:m kshi:ro:da sambhava:m || 3 anugrahapara:m ruddhim anagha:m harivallabha:m | aso:ka:m amrutha:m di:ptha:m lo:kaso:kavina:sini:m || nama:mi dharmanilaya:m karuna:m lo:ka ma:tharam | padmapriya:m padmahastha:m padma:kshi:m padmasundari:m || padmo:dbhava:m padmamukhi:m padmana:bhapriya:m rama:m | padmama:la:dhara:m de:vi:m padmini:m padmagandhini:m || 4 5 6

4

punyagandha:m suprasanna:m prasa:da:bhimukhi:m prabha:m | nama:mi chandravadana:m chandra:m chandrasaho:dari:m || chathurbhuja:m chandraru:pa:m indira:m indusi:thala:m | a:hla:dajanani:m pushtim siva:m sivakari:m sathi:m || vimala:m visvajanani:m thushtim da:ridryana:sini:m | pri:thipushkarini:m sa:ntha:m suklama:lya:mbara:m sriyam || bha:skari:m bilvanilaya:m vara:ro:ha:m yasasvini:m | vasundhara:m uda:ra:nga:m harini:m he:mama:lini:m || dhanadha:nyakari:m siddhim sthraina saumya:m subhaprada:m | nrupave:smagatha:nanda:m varalakshmi:m vasuprada:m || subha:m hiranyapra:ka:ra:m samudrathanaya:m jaya:m | nama:mi mangala:mde:vi:m vishnuvakshasthalasthitha:m || vishnupathni:m prasanna:kshi:m nara:yanasama:sritha:m | da:ridryadhvamsini:m de:vi:m sarvo:padravava:rini:m || navadurga:m maha:ka:li:m brahmavishnusiva:thmika:m | thrika:lagjna:nasampanna:m nama:mi bhuvane:svari:m ll

7 8

9 10 11 12 13 14

lakshmi:m kshi:ra-samudrara:ja-thanaya:m sri:ranga-dha:me:svari:m, da:si:bhu:tha-samastha-de:va-vanitha:m lo:kaika-di:pa:nkura:m | sri:man-manda-kata:ksha-labdha-vibhava brahme:ndra-ganga:dhara:m, thva:m thrailo:kya-kutumbini:m sarasija:m vande: mukunda-priya:m || 15 ma:thar! nama:mi kamale! kamalayatha:kshi:! sri:vishnu-hrut-kamalava:sini! visvama:thaha!, kshi:ro:daje: kamala-ko:mala-garbhagouri! lakshmi! prasi:da sathatham namatha:m saranye: || Phalasruthi thrika:lam yo: jape:d vidva:n shanma:sam vijithe:ndriyaha | daridryadhvamsana:m kruthva: sarva:m a:pno:thy ayatnathaha ||

16

17

5

de:vi:na:masahasre:shu punyam ashto:ththaram setham | ye:na sriyamava:pno:thi ko:tijanmadaridrathaha || bhruguva:re satham dhi:ma:n patte:d vathsarama:thrakam | ashtai:svaryam ava:pno:thi kube:ra iva bhu:thale: || da:ridrya mo:chanam na:ma stho:thram amba:param satham | ye:na sriyam ava:pno:thi ko:tijanmadaridrathaha || bhukthva:thu vipula:n bho:ga:n anthe: sa:yujyam a:pnuya:th | pra:thahka:le: patte:th nithyam sarvaduhkho:pasa:nthaye: ||

18 19

20 21

pattansthu chinthatye:d de:vi:m sarva:bharanabhu:shitha:m ll ithi sri:lakshmi ashto:ththara satha na:ma stho:thram sampu:rnam

6

Sri vishnu sahasrana:ma stho:thram

pu:rva pi:tthika sukla:mbaradharam vishnum sasivarnam chathurbhujam | prasannavadanam dhya:ye:th sarvavighno:pasa:nthaye: || yasya dviradavakthra:dya:ha pa:rishadya:h parassatham | vighnam nighnanthi sathatham vishvakse:nam thama:sraye: || vya:sam vasishttanapatha:ram sakthe:h pauthram akalmasham | para:sara:thmajam vande: sukatha:tham thapo:nidhim || vya:sa:ya vishnuru:pa:ya vya:saru:pa:ya vishnave: | namo: vai bra:hmanidhaye: va:sishtta:ya namo: namaha ||

1 2 3 4

7

avika:ra:ya suddha:ya nithya:ya parama:thmane: | sadaikaru:paru:pa:ya vishnave: sarvajishnave: || yasya smaranama:thre:na janmasamsa:rabandhana:th | vimuchyathe: namasthasmai: vishnave: prabhavishnave: || O:m namo: vishnave: prabhavishnave:

5 6

Sri Vaisampa:yana uva:cha sruthva: dharma:n ase:she:na pa:vana:ni cha sarvasaha | yudhishttiraha sa:nthanavam punare:va:bhyabha:shatha || 7 Yudhishttira uva:cha kim e:kam dai:vatham lo:ke: kimva:pye:kam para:yanam | sthuvanthah kam kam archanthah pra:pnuyur ma:nava:s subham? || 8 ko: dharmas sarvadharma:na:m bhavathah paramo: mathaha l kim japan muchyathe: janthuh janmasamsa:rabandhana:th? || Sri Bhi:shma uva:cha jagathprabhum de:vade:vam anantham purusho:ththamam | sthuvan na:masahasre:na purushas sathatho:ththithaha || thame:va cha:rchayan nithyam bhakthya: purusham avyayam | dhya:yan sthuvan namasyamscha yajama:nas thame:va cha || ana:dinidhanam vishnum sarva-lo:ka-mahe:svaram | lo:ka:dhyaksham sthuvan nithyam sarvaduhkha:thigo: bhave:th || brahmanyam sarvadharmajna:m lo:ka:na:m-ki:rthi-vardhanam | lo:ka na:tham mahadbhu:tham sarvabhu:thabhavo:dbhavam || e:sha me: sarva-dharma:na:m dharmo:dhikathamo:mathaha | yad bhakthya: pundari:ka:ksham sthavai:r-arche:n naras sada: || paramam yo: mahath the:jaha paramam yo: mahath thapaha | paramam yo: mahad brahma paramam yah para:yanam || pavithra:na:m pavithram yo: mangala:na:m cha mangalam | daivatham de:vatha:na:m cha bhu:tha:na:m yo: avyayah pitha: || yathas sarva:ni bhu:tha:ni bhavanthya:diyuga:game: |8

9

10 11

12 13 14 15 16

yasminscha pralayam ya:nthi punare:va yugakshaye: || thasya lo:kapradha:nasya jaganna:thasya bhu:pathe: | vishno:r na:masahasram may srunu pa:pabhaya:paham || ya:ni na:ma:ni gauna:ni vikhya:tha:ni maha:thmanaha | rushibhih parigi:tha:ni tha:ni vakshya:mi bhu:thaye: || vishno:r na:ma-sahasrasya ve:da-vya:so: maha:n rushihi | cchando:nushtup thattha: de:vo: bhagava:n de:vaki:suthaha || amrutha:m-su:dbhavo: bi:jam sakthir de:vaki-nandanaha | thrisa:ma: hrudayam thasya sa:nthyartthe: viniyujyathe: ||

17 18 19 20 21

vishnum jishnum maha:vishnum prabha-vishnum mahe:svaram | ane:karu:pa-daithya:ntham nama:mi purusho:ththamam || 22 asya sri: vishno:r divya sahasrana:ma stho:thra maha: manthrasya, sri:ve:davya:so: bhagava:n rushihi, anushtup cchandaha, sri: maha: vishnuh parama:thma: sri:mannara:yano: de:vatha, amrutha:msu:dbhavo: bha:nurithi bi:jam, de:vaki: nandanas srashtthe:thi sakthihi, udbhavah ksho:bhano: de:va ithi paramo: manthraha, sankha bhrun nandaki: chakri:thi ki:lakam, sa:rnga dhanva: gada:dhara ithyasthram, rattha:ngapa:ni raksho:bhya ithi ne:thram, thrisa:ma: sa:magas sa:me:thi kavacham, a:nandamparabrahme:thi yo:nihi, ruthus sudharsanah ka:la ithi digbandhaha, sri:visva ru:pa ithi dhya:nam, sri:maha:vishnu kainkaryaru:pe:sri sahasrana:ma jape: viniyo:gaha. Dhya:nam kshi:ro:danvath prade:se:, suchimani vilasath saikathe: maukthika:na:m, ma:la: kluptha: sanasthaha sphatikamani nibhair maukthikair manditha:ngaha | subhrai rabhrai radabhrai:h, upari virachithair mukthapi:yu:sha varshai:h, a:nandi:nah puni:ya:th arinalina gada: sankha pa:nir mukundaha ||9

bhu:h pa:dau yasya na:bhir viyadasura nilas chandra su:ryau cha ne:thre: karna: va:sa:s siro: dhyaur, mukhamapi dahano: yasya va:sthe:yam abdhihi | anthastham yasya visvam sura nara khagago: bho:gi gandharva dai:thyaihi chithram ramramyathe: tham thribhuvana vapusham vishnum i:sam nama:mi || sa:ntha:ka:ram bhujaga sayanam padmana:bham sure:sam, visva:ka:ram gagana sadrusam me:ghavarnam subha:ngam | lakshmi: ka:ntham kamalanayanam yo:gihrud dhya:na gamyam, vande: vishnum bhavabhaya haram sarvalo:kaika na:tham || me:gha sya:mam pi:thakause:ya va:sam sri:vathsa:nkam kau:sthubho:d bha:sitha:ngam | punyo: pe:tham pundari:ka:ya tha:ksham vishnum